Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven"

Transcriptie

1 Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat geeft moed! In West Zeeuws-Vlaanderen plukt men er vruchten van Classis Winsum: wensen en mogelijkheden, kansen en bedreigingen

2 2 Samen kom je verder Dit katern gaat over samenwerking tussen gemeenten. Hoewel in sommige regio s gemeenten al heel lang samenwerken, neemt de vraag naar samenwerking de laatste jaren sterk toe. Deze behoefte heeft veel te maken met de ervaring in met name kleine (wijk)gemeenten dat het moeilijker wordt om het gemeentewerk draaiende te houden. De toenemende vraag naar samenwerking heeft ook een achtergrond in de synoderapporten van de commissie Veerman. Samenwerking tussen gemeenten is, evenals samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers, nadrukkelijker op de kerkelijke agenda gekomen. In dit katern schetsen gemeenteadviseurs enkele voorbeelden. De dienstenorganisatie is via de gemeenteadviseurs bij zo n dertig clusters van samenwerking betrokken, en dat aantal stijgt maandelijks. Het project van samenwerking heet SAGE; niet alleen de eerste letters van samenwerking gemeenten maar ook (het begin van) een nieuw verhaal. Zegt de groei van de vraag naar samenwerking ook iets over de ernst van de situatie in gemeenten? Wel als je alleen naar de tekorten kijkt. Maar je kunt het ook breder zien. Samenwerking is een eerste stap in het verlangen naar een vitale gemeente, een verlangen dat groter is dan de verlammende zorg om achteruitgang. De begeleiding door gemeenteadviseurs is gebaseerd op de concrete ervaring dat gemeenten elkaar daadwerkelijk kunnen helpen gemeente te blíjven. Of zelfs aan vitaliteit te winnen! Uit de voorbeelden in dit katern valt veel te leren, u kunt er uw voordeel mee doen. Uw gemeenteadviseur kan u verder helpen. Een paar indrukken vooraf Wie durft? Er is moed voor nodig om, vaak na een lange periode van zorgen, te opperen om het contact met de buurgemeenten te zoeken. Het klinkt alsof je het zelf niet meer redt en niet meer alleen verder kunt. Het kan dan helpen als de classis of de werkgemeenschap van predikanten de vraag ondersteunt en de tafel biedt om het gesprek tussen gemeenten aan te gaan. Krijgen of delen? De wens tot samenwerking begint vaak met een behoeftevraag: vrijwilligers, activiteiten, geld, kennis, pastorale inzet. De praktijk van goed samenwerken leert dat het om delen gaat. De uitwisseling over en weer biedt de mogelijkheden voor een gelijkwaardige samenwerking. Fasen in het project Doel van SAGE is de zelfstandige gemeente door samenwerking helpen zo lang en zo goed mogelijk een vitale gemeente te zijn. Onder begeleiding van de gemeenteadviseur wordt een cluster van gemeenten opgericht die zich oefenen in samenwerking. In de oriëntatiefase gaat het om kennismaking en vrijblijvende oriëntatie. Voor de startfase geldt onder meer dat er visie wordt ontwikkeld voor gemeentezijn in de regio op korte en middellange termijn en dat concrete ervaringen met samenwerking worden opgedaan. De verdiepingsfase vervolgens betekent een stabiele vorm van uitwisseling en gezamenlijke regionale visieontwikkeling. Vergadermoe. In de kerk zijn we heel goed in vergaderen. Dat doen we veel, lang en vaak met onduidelijke resultaten. Ook samenwerken zou zo maar kunnen uitmonden in nóg meer vergaderen. Maar daar gaat het niet om. Samenwerken is het beste van elkaar beschikbaar maken, zodat de anderen er hun voordeel mee kunnen doen. En dat kun je slim organiseren. Neem de tijd! Kennismaken en de mogelijkheden voor samenwerking ontdekken kost tijd. Het kost vaak ook tijd om met koudwatervrees en eventuele vooroordelen om te gaan. Dat is niet erg, als je er op een goede manier mee omgaat. Bart van Noord projectleider Samenwerking Gemeenten De gemeenteadviseur De gemeenteadviseur is er voor advisering en begeleiding op maat. Hij of zij is voor alle vragen om begeleiding en ondersteuning bereikbaar via tel. (030) Meer informatie op

3 3 Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Wat weet je van de andere gemeenten die bij jou aan tafel zitten? Op een zaterdagochtend wisselen ambtsdragers van tien verschillende gemeenten van de werkgemeenschap Coevorden dit uit. Gesprekken komen langzaam op gang; soms weten mensen weinig van een andere gemeente. Elkaar (leren) kennen hier begint samenwerken. Anderhalf jaar geleden waren ze voor het eerst bij elkaar. De predikanten van de werkgemeenschap Coevorden namen dit initiatief naar aanleiding van de rapporten van de commissie Veerman.* Ze stelden met elkaar vast dat als teamvorming voor predikanten en kerkelijk werkers ter sprake komt, dat niet zonder samenwerking van de desbetreffende gemeenten kan. Het moet wel kleinschalig blijven de plaatselijke gemeente is en blijft het uitgangspunt. Met behoud van identiteit, op de plaats waar men in dorp of stad gemeente is, willen de gemeenten profiteren van elkaars kracht in een wijder gebied. Elkaar nodig om kerk te zijn De informatie over het SAGE-project die wij als gemeenteadviseurs inbrengen is welkom. De werkgemeenschap heeft onze hulp en ondersteuning nodig. Wij kunnen de samenwerking die de werkgemeenschap vanuit een klein en haalbaar begin op gang wil brengen, begeleiden en verder helpen. Deze zaterdagochtend die wij in overleg met enkele predikanten hebben voorbereid wordt het voor de gemeenten duidelijk: we hebben elkaar nodig om kerk te zijn in en rond Coevorden. Samen kunnen we het gemeentezijn in onze regio gestalte geven en laten zien waar wij als christenen voor willen staan. Om samen te werken moet je elkaar leren kennen. Ontmoetingen tussen de ambtsdragers waarin de sterke punten van hun gemeenten maar ook zorgen kunnen worden uitgewisseld, zijn een eerste stap. In de loop van de ochtend wordt duidelijk waar concrete samenwerking mogelijk is en met wie. Geografische ligging is een uitgangspunt, zodat de letterlijke afstand tussen gemeenten niet te groot is. Ook bepaalde aandachtsgebieden, zoals jeugdwerk of diaconaal werk, zijn reden om elkaar te benaderen. De eerste afspraken om activiteiten over en weer uit te wisselen worden gemaakt. De aanwezige ambtsdragers gaan enthousiast en gesterkt in hun ideeën over samenwerking naar hun gemeenten terug. Daar zal de volgende stap gezet worden. Vanuit het draagvlak van kerkenraden en hun gemeenten kan samenwerking gestalte krijgen. Het betekent dat gemeenten zelf het initiatief nemen om andere gemeenten op te zoeken om met hen samen te gaan werken. Als zij deze stap zetten kan de gemeenteadviseur hen begeleiden om intensiever contact met elkaar te hebben. Een aantal gemeenten heeft elkaar reeds benaderd, en concrete vragen naar samenwerking zijn gericht gesteld. Het gesprek dat door de werkgemeenschap regionaal is opgezet heeft kans van slagen omdat het breed gedragen wordt en er regionaal naar oplossingen gezocht wordt elkaar te ontmoeten en te versterken in het gemeentezijn. Als gemeenteadviseur hebben we een impuls kunnen geven om een volgende stap te zetten in de richting van samenwerking tussen gemeenten. Evi de Vries-Baarlink gemeenteadviseur classes Emmen en Oost-Groningen en Jenneke Span gemeenteadviseur classes Hoogeveen en Meppel * De rapporten behandelen voorstellen om (kleine) gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en classicale vergaderingen te versterken om de onderlinge solidariteit van gemeenten te bevorderen, en voorstellen om predikanten en kerkelijk werkers in teams bijeen te brengen en daardoor de begeleiding en inzet van beroepskrachten in de kerk te professionaliseren.

4 4 Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt De Gereformeerde Kerk van Ter Aar wil graag het evangelie doorgeven en zocht daarom dit voorjaar contact met gemeenten om haar heen. Als kleine gemeente heb je andere gemeenten nodig als je betekenisvol wilt zijn. Je kunt elkaar helpen en van elkaar leren. Dat wat bij de een goed gaat, kan voor de ander een vraag zijn, en andersom. Al zeker vijftien jaar zijn er in de classis Alphen a/d Rijn signalen dat kleine gemeenten het moeilijk hebben. Meestal komt het signaal uit de gemeenten zelf. Initiatieven om als kleine gemeenten samen op te trekken en elkaar te versterken, zetten vaak niet door. In het kader van SAGE is ondersteuning door een gemeenteadviseur mogelijk. De gemeente van Ter Aar staat erg open voor wat er in andere gemeenten gebeurt en de kerkenraad voelde er dan ook veel voor om het initiatief te nemen voor contacten met omliggende gemeenten. Enkele jaren geleden wilden enkele enthousiaste personen samen met de predikante de 7+1 basiscursus geloven starten. Ze vroegen niet alleen mij om advies, maar peilden ook de ervaringen van een naburige gemeente in Nieuwkoop. De houding geven wat je zelf goed kunt en vragen wat je nodig hebt is eigen aan deze gemeente. Een goed begin Die houding is een goede start. Met elkaar hebben we nagedacht over de aanpak. De kerkenraad heeft via een brief omliggende gemeenten uitgelegd wat de bedoeling van samenwerking is, en hen uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek is onderling gesproken over wat er goed gaat in de afzonderlijke gemeenten, waar ze zorgen over hebben en welke mogelijkheden tot samenwerking ze zien. Het bleek dat er gemeenschappelijke zorgen zijn. De wetenschap dat je niet de enige bent die met iets tobt, kan daarbij al helpen. Gelukkig gaan ook veel dingen goed. Een gemeente deed bijvoorbeeld veel ervaring op met de renovatie van het kerkgebouw en het aanschrijven van fondsen. Daar kan een andere gemeente weer van leren. Momenteel gaan de betrokken gemeenten bij elkaar te rade en werken op sommige fronten al samen, bijvoorbeeld op diaconaal terrein. Dat geeft de betrokkenen veel energie! Proces van bewustwording We zijn in dit hele proces hoopvol gestemd. Er is een grote bereidheid om zorgen en vreugden te delen. Vreugde is bijvoorbeeld dat de gemeenten kansen zien in het samen nadenken over en werken aan jeugdbeleid. Een zorg is bijvoorbeeld dat meer samenwerking een verandering teweeg kan brengen die op weerstand zou kunnen stuiten. Hoe krijg je hiervoor draagvlak in alle kerkenraden en verlies je je zelfstandigheid niet? Het gaat erom met elkaar een houding te krijgen van bij elkaar in de keuken willen kijken en zeker ook bij jezelf in de keuken laten kijken. We staan met elkaar aan het begin van een proces van bewustwording van de waarde van samenwerking, van open staan voor elkaar en elkaar leren vertrouwen. Met het moderamen van de kerkenraad van Ter Aar en drie vrijwilligers uit de omliggende gemeenten denken we na over wat nodig is om hierin verder te komen. Als gemeenteadviseur denk ik met deze groep mee en breng ik ervaringen van elders in het land in. Beppie van der Waal gemeenteadviseur in de classis Alphen aan den Rijn

5 Peel en Kempenland: doe mee, dat geeft moed! Wat doet het Toekomstteam nou eigenlijk in de classis? Wat heeft dat met ons te maken? Hebben wij als gemeente ook iets aan het al in gang gezette proces van samenwerkende gemeenten? 5 Ik zit als gemeenteadviseur aan tafel met vier mensen uit een kleine gemeente, minder dan driehonderd leden, een kerkenraad van vier personen, inclusief de predikant. Zij hoorden de verhalen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering over de plannen en activiteiten van het Toekomstteam, een taakgroep van de classis Peel en Kempenland. Ze hebben het allemaal wat aan zich voorbij laten gaan, druk als ze waren met alle kerkelijke taken die er voor hen liggen in hun eigen gemeente in een uithoek van de Peel. Maar nu willen ze er meer van weten. Al vanaf 2007 is het Toekomstteam aan het werk. De gemeenteadviseur maakt actief deel uit van dit classicale team. De situatie van de gemeenten in de classis is in beeld gebracht met cijfers, trends en toekomstverwachtingen. De ontwikkelingen met betrekking tot de nog te financieren predikantsplaatsen van nu tot het jaar 2020 zijn in beeld gebracht en ja, dat vraagt om een andere organisatie van het kerkenwerk. Vanuit een aantal gemeenten is het initiatief genomen om dingen samen te gaan doen. Een programma Vorming en Toerusting is voor vijf gemeenten samen opgezet; daarmee leren mensen uit verschillende dorpen elkaar beter kennen. Voor diaconale projecten is uit de verschillende dorpen voldoende menskracht aanwezig. De kerkrent- meesters vergelijken hun financiële positie met elkaar en geven elkaar tips op eigen terrein. Twee cantorijen zijn samen gaan zingen waardoor ze ook weer voldoende stemmen hebben om een vierstemmig lied te laten horen! Het is een uitdijend en enthousiasmerend proces. De kerkenraads- en gemeenteleden uit die kleine Peelgemeente worden ook enthousiast bij het horen van deze voorbeelden; dat zou voor hen misschien ook een mogelijkheid zijn. Zou ik de contacten willen leggen met gemeente X, of met Y? Zo ben je als gemeenteadviseur de verbindende schakel tussen gemeentes. Cirkelbijeenkomsten Het Toekomstteam bestaat uit zes mensen uit zes verschillende clusters van gemeenten, en de gemeenteadviseur. Na het denken en praten over nieuwe ontwikkelingen binnen de kerkelijke organisatie op bestuurlijk niveau in kerkenraden en op de classicale vergaderingen wordt het tijd om de gemeenteleden te interesseren voor en te betrekken bij de processen die spelen. Daarom organiseren we dit najaar cirkelbijeenkomsten. Uit verschillende elkaar overlappende cirkels nodigen we de gemeenteleden uit voor een ontmoeting waarbij wij, als leden van het Toekomstteam, hen zullen informeren over wat er in gang gezet is Niet alle gemeenten in de classes Peel en Kempenland en s-hertogenbosch zijn betrokken bij het samenwerkingsproces. Sommige gemeenten vinden het niet nodig of zien samenwerking niet als goede mogelijkheid voor de kerk van vandaag. Wie weet ontstaat daar een andere vorm van toekomstgericht kerkzijn, en wie weet wat we van hen nog kunnen leren. Andere gemeenten stappen nu net in het proces en vragen me voor hen de eerste ontmoetingen te arrangeren en te begeleiden. Als gemeenteadviseur vind ik het belangrijk om gemeenten hun eigen weg te laten vinden en daar waar gewenst hen met mijn kennis en tijd te ondersteunen. in de classis, en waarbij we hen zullen vragen hoe zij aankijken tegen deze ontwikkelingen; wat verlangen de mensen zelf als het gaat over de toekomst van die kleine protestantse kerken in Oost-Brabant? En waar en hoe kan dat verlangen ingezet worden? Doe mee, dat geeft moed! Atie de Vos gemeenteadviseur in de classes Peel en Kempenland en s-hertogenbosch

6 6 In West Zeeuws-Vlaanderen plukt men er vruchten van Het eerste product van samenwerking was een activiteitenagenda die aanvankelijk alleen in de plaatselijke kerkbladen werd opgenomen. De tweede editie ervan werd als poster op opvallende plaatsen in de kerken en in publieke gebouwen opgehangen. Intussen wordt de activiteitenagenda ook opgenomen in een huis-aan-huiskrant voor West Zeeuws-Vlaanderen. De activiteitenagenda, met activiteiten voor een groter publiek dan de eigen gemeenteleden, was de eerste gezamenlijke uiting van zes gemeenten in West Zeeuws-Vlaanderen die in een samenwerkingsverband verenigd zijn. Deze gemeenten willen een levendige, pluriforme en open gemeenschap van protestantse christenen zijn die elkaar bemoedigen en in de lokale gemeenschap een teken van geloof, hoop en liefde zijn. De samenwerking begon in 2006 met het aanstellen van een jeugdwerker in een aantal plaatselijke gemeenten. Het Breed Moderamen van de classis Zeeuws-Vlaanderen nodigde deze gemeenten vervolgens uit voor een gesprek over verdergaande samenwerking. Een jaar geleden kon het clusterteam worden geïnstalleerd met één afgevaardigde per gemeente. Dit team vergadert eens in de zes weken. De kerkenraden komen drie keer per jaar bijeen om de vorderingen en nieuwe plannen te bespreken. Tussentijds worden zij op de hoogte gehouden en worden eventuele besluiten aan hen voorgelegd, zodat er efficiënt vergaderd kan worden. De afgevaardigden in het clusterteam zorgen zo nodig voor toelichting bij de kerkenraadsvergaderingen. Meer kansen van samenwerking De samenwerking krijgt ook gestalte in gezamenlijke deskundigheidsbevordering. De kerkrentmeesters hebben samen de mogelijkheden verkend van kerkbalans nieuwe stijl. Afgelopen voorjaar werd een basiscursus pastoraat gehouden voor ouderlingen en bezoekmedewerkers, en dit najaar staat een cursus beleidmaken op de agenda. De diakenen ontmoeten elkaar enkele keren per jaar in het diaconaal werkverband. De gemeenten dragen regelmatig nieuwe onderwerpen die het belang van de plaatselijke gemeente overstijgen aan bij het clusterteam. Alle predikanten zijn betrokken bij het project teamvorming predikanten en oriënteren zich op toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. En de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling van de gemeente Sluis heeft in het clusterteam een waardevolle gesprekspartner ontdekt in het nadenken over leefbaarheid in de kleine kernen. Het clusterteam heeft ook een bezinning op gang gebracht over waar de gemeenten plaatselijk trots op zijn. Voorzichtig tekent zich een grote verscheidenheid af die zichtbaar wordt in wat de gemeenten ontwikkelen en aanbieden. De ene gemeente is gericht op cultuur, de andere op toerisme, jongeren of maatschappelijk bewustzijn. Joke Steeneveld gemeenteadviseur classes Zeeuws- Vlaanderen en Goes * Zie ook Kerkfeest Het clusterteam organiseerde op 1 oktober een kerkfeest dat in het teken stond van de projecten voor ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) in Zuid-Afrika waaraan de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zich gedurende drie jaar verbonden hebben. Er was een programma voor jong en oud met viering en ontmoeting, informatie, workshops, muziek en Zuid-Afrikaanse hapjes en drankjes. Een uitstekende gelegenheid om te beleven dat men samen kerk is, om te laten zien dat men kerk is in de samenleving en zich wil inspannen voor gerechtigheid en vrede, en om vruchten te plukken van de samenwerking in de regio, want niet alle gemeenten hebben een ZWO-commissie.

7 Classis Winsum: wensen en mogelijkheden, kansen en bedreigingen 7 Het zijn open gesprekken, dus de uitkomst staat nog niet vast, maar in de classis Winsum overleggen vier gemeenten* met elkaar over de mogelijkheid tot samenwerking. De kerkenraden van deze gemeenten hadden alle vier op de agenda staan dat nagedacht moet worden over de toekomst van de gemeente. Zelfstandig een predikant beroepen lukt niet meer, het aantal leden daalt, het aantal leden beschikbaar voor de kerkenraad of voor commissies wordt steeds kleiner, en de financiën krimpen. Hier en daar werd de laatste jaren al wat samengewerkt er is al een maandelijkse gezamenlijke kerkdienst, een gezamenlijk kerkblad, en pastorale assistentie en catechesemogelijkheden worden gedeeld. Bekeken wordt of dat verder uitgebouwd kan worden. De gemeenten liggen geografisch gezien betrekkelijk dicht bij elkaar, en ook qua kerkelijke ligging staan ze niet ver van elkaar af. De moderamina van de vier kerkenraden hebben elkaar inmiddels drie maal ontmoet. Ze bereiden het gezamenlijk overleg voor in de vergadering van hun eigen kerkenraden. In de gesprekken met de vier gemeenten is een uitvoerig overzicht gemaakt van - het kerkelijk werk in de vier gemeenten - de sterkte en de zwakte van dat kerkelijk werk - de kansen voor en bedreigingen van het eigen kerkelijk werk - de kansen voor en bedreigingen van het kerkelijk werk bij eventuele samenwerking. Met behulp van deze overzichten wordt verder gesproken over wensen en mogelijkheden voor samenwerking. Op dit moment (eind augustus) ligt de vraag naar die wensen en mogelijkheden op de tafel van de kerkenraden. Kansen en bedreigingen Heel voorlopig opgemerkt: het lijkt erop dat samen kerkdiensten houden een kans is. Tegelijkertijd is een bedreiging daarbij dat elke gemeente dan haar eigen identiteit enigszins verliest. Samen kerkdiensten houden heeft wel een positieve invloed op de toekomst van de gemeenten. Zou een gezamen- lijke predikant met een bijzondere opdracht, namelijk de vier gemeenten verder helpen, een mogelijkheid zijn? Deze vraag hoort thuis in de vervolggesprekken. Eerst moet bekend zijn welke samenwerking eventueel beoogd wordt. Wanneer het doel is vastgesteld, kun je de weg erheen aanleggen. Hoofdzaken in het vervolgoverleg zijn de kerkdiensten, het pastoraat, jeugdwerk, en vorming en toerusting. Deze terreinen verdienen veel aandacht, en op deze terreinen concentreren zich ook de meeste zorgen. Positieve houding Wat mij opvalt is de positieve houding tegenover een groeiende samenwerking. Ik besef heel goed dat de vier gemeenten tegen hun grenzen aan (zullen) lopen en dus wel moeten omzien naar elkaar, maar toch De geheel open insteek van het overleg laten we zien of het kan en of het nuttig is voor alle vier gemeenten helpt hierbij. Je loopt in het overleg al gauw aan tegen kerkordelijke regels rond samenwerking. De classis heeft beleid gemaakt op kerkelijke samenwerking en is erg geïnteresseerd. Het regionaal college voor behandeling van beheerszaken heeft een taak in verband met begrotingsgevolgen. Er zijn procedures voor het beroepen van predikanten en het aanstellen van kerkelijk werkers. Tegen die vaak complexe achtergrond is het een voordeel dat ik als gemeenteadviseur bij het overleg ben betrokken. Als betrokken en deskundige buitenstaander kan ik een inhoudelijke bijdrage leveren en zorgen voor de contacten met andere partijen. Piet Beintema gemeenteadviseur in de classes Franeker en Winsum * Het betreft de protestantse gemeenten te Garmerwolde/Thesinge en te Westeremden, en de gereformeerde kerken te Ten Post en Stedum.

8 8 Samenwerken: verlies van eigenheid? Een centraal thema wanneer gemeenten gaan nadenken over samenwerking, is dat zij dit vooral ervaren als verlies, als het opgeven van de eigenheid. Ik vroeg me af: waarin zit die eigenheid van de gemeente precies? In het kerkgebouw? In activiteiten? In de liturgie? In de mensen? Nadine van Hierden onderzocht voor haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap de kansen en weerstanden ten aanzien van samenwerking en clustervorming in plaatselijke kerken. Ze sprak daarover met predikanten en kerkenraadsleden. Predikanten, kerkrentmeesters, ouderlingen, diakenen allen kijken met een andere blik naar de gemeente. Predikanten hebben de belangen van alle partijen in het oog maar natuurlijk ook een eigen agenda wat betreft hun positie. Kerkrentmeesters kijken of de kerk (nog) wel rendabel is: wat zijn de verwachtingen en hoeveel geld is er? Voor diakenen en ouderlingen is vooral de gemeenschap belangrijk en zorg voor een ieder, ongeacht de financiële situatie. Betekenis geven aan samenwerking en benoemen wat daarin stimuleert of tegenstaat is daarmee nog niet zo makkelijk. Verstand en gevoel Nadine: Door een onderscheid te maken tussen de kerk als organisatie en als gemeenschap ontdekte ik dat er in het denken over samenwerking eigenlijk twee argumentatielijnen door elkaar lopen. Rationeel gezien zijn er genoeg argumenten om samenwerking aan te gaan: het geld is bijna op, het aantal kerkgangers loopt terug, de predikant werkt in verschillende gemeentes. Emotioneel gezien is het een ander verhaal. De gemeenschap denkt: dit is ónze kerk, wij horen in dít dorp, we hebben het samen goed! De gemeenschap is over het algemeen erg naar binnen gericht. Dat is op zich niet verkeerd; in een tijd van globalisering ontstaat behoefte aan kleinschaligheid. Mensen willen elkaar kennen. De derde lijn is die van de kerk als beweging. Daarin komt alles samen. Nadine van Hierden Die draait om de vraag waartoe wij kerk zijn. Wij zijn door God geroepen. Niet om slechts een betrokken groep mensen te zijn of een goed georganiseerde kerk te hebben, maar om tot eer van God en heil van de naaste te leven. Dat plaatst samenwerking in een ander perspectief. Foto: Protestantse Kerk, Freek Visser

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES 2014-2018 - 1 - VOORAF. 1. Beleid wil zeggen dat we nadenken over wat we doen. Een plan omschrijft wat we willen gaan doen / bereiken. In ons beleidsplan geven

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

PREDIKANT (M/V) De gemeente

PREDIKANT (M/V) De gemeente PREDIKANT (M/V) Vrijzinnig protestantse gemeente Open Pastoraat Het Open Pastoraat is de vrijzinnig protestantse gemeente in Gorinchem. Binnen het Open Pastoraat is er ruimte voor je persoonlijke zoektocht

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Onderweg naar de kerk van de toekomst Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Missie Matteüs 22: 37 39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en

Nadere informatie

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Pag. 2 tot en met 30: resultaten (rechte tellingen) Pag. 31 tot en met 57: originele vragenlijst Houdt bij het lezen en analyseren van de resultaten

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING Gereformeerde Kerk Aarlanderveen Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING In oktober 2014 is een beleidsplancommissie, bestaande uit de kerkelijk werker, een kerkenraadslid en drie gemeenteleden, begonnen met haar

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012. Beleidsplan Protestantse Gemeente te Asten-Someren, versie 1.1

PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012. Beleidsplan Protestantse Gemeente te Asten-Someren, versie 1.1 PROTESTANTSE GEMEENTE te ASTEN-SOMEREN Kerkenraad BELEIDSPLAN 2012 Pagina 1 1 INLEIDING Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD PGM Vooraf: In het Beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals weergegeven. Wat

Nadere informatie

Beleidsnotitie Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente van Gouda

Beleidsnotitie Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente van Gouda Beleidsnotitie Algemene Kerkenraad Hervormde Gemeente van Gouda Ontstaan en betekenis van deze notitie In deze notitie zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen voor het beleid in de periode 2013

Nadere informatie

CLASSICALE VERGADERING PEEL- EN KEMPENLAND van de Protestantse Kerk in Nederland BESLUIT EN VOORZIENINGEN INZAKE DE VORMING VAN EEN COMBINATIE

CLASSICALE VERGADERING PEEL- EN KEMPENLAND van de Protestantse Kerk in Nederland BESLUIT EN VOORZIENINGEN INZAKE DE VORMING VAN EEN COMBINATIE CLASSICALE VERGADERING PEEL- EN KEMPENLAND van de Protestantse Kerk in Nederland BESLUIT EN VOORZIENINGEN INZAKE DE VORMING VAN EEN COMBINATIE BESLUIT Het breed moderamen van de classicale vergadering

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Programma gemeentebijeenkomst Opening Voorgenomen besluiten moderamen AK Wat verandert er op 1 januari? Concept-plaatselijke regelingen moderamen AK Erediensten, pastoraat

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad,

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad, Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012 Geachte kerkenraad, Wijkkerkenraad Noord heeft met grote interesse kennis genomen van het rapport van Commissie Toekomst 2. Dit leidde tot niet minder

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Van gemeenten tot gemeenten

Van gemeenten tot gemeenten 6 Van gemeenten tot gemeenten Criteria voor steun uit de Solidariteitskas Rapport kleine synode d.d. 11 juni 2010 AZ 10-10 Van gemeenten voor gemeenten -criteria voor steun uit de Solidariteitskas- De

Nadere informatie

"Met het oog op de toekomst" Beleidsplan 2016-2020

Met het oog op de toekomst Beleidsplan 2016-2020 "Met het oog op de toekomst" Beleidsplan 2016-2020 voor de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Inhoud : Voorwoord Inleiding Hoofdlijnen van beleid Visie & Missie De toekomst Werken met een jaarplan Voorwoord

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST.

PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. PLAATSELIJKE REGELING TEN BEHOEVE VAN HET LEVEN EN WERKEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM ZUIDOOST. Toelichting De plaatselijke regeling komt bovenop de kerkorde en ordinanties. Daar waar in

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2012-2016 Eenheid voor het nodige, vrijheid voor het onzekere, voor beide de liefde. Tekst boven de ingang van de Remonstrantse kerk in Zwammerdam. Deze tekst geeft ook de ordening en de indeling

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

gedaan. Beheer van vermogen blijft bij het eigen college, maar als de colleges samen besluiten alle bezittingen samen te voegen, dan kunnen de

gedaan. Beheer van vermogen blijft bij het eigen college, maar als de colleges samen besluiten alle bezittingen samen te voegen, dan kunnen de Veel gestelde vragen en antwoorden betrekking hebbend op het besluit om een streekgemeente te vormen voor de Protestantse Gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp Vraag: Wat verandert er voor een gemeentelid

Nadere informatie

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen Protestantse kerk in Nederland Plaatselijke regeling ten behoeve van de Hervormde Gemeente Geldermalsen Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de voormalige wijkkerkenraad Geldermalsen Oost op

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

1. profiel van de gemeente

1. profiel van de gemeente pagina 1 van 8 1 1. profiel van de gemeente De Gereformeerde kerk Zierikzee is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze heeft ervoor gekozen om zich, omwille van een herkenbare identiteit, vooral

Nadere informatie

Beleidsplan PKN-kerk OSS 2016-2020

Beleidsplan PKN-kerk OSS 2016-2020 Hoofdstuk Inhoud Blz. 1.0 Inleiding 2 2.0 Strategie 3 2.1 Missie 2.2 Doelstellingen 2.3 Doelgroepen 2.4 Inzet van mensen 3.0 Beleid 4 van Kerkenraad,Werkgroepen, Colleges en Commissies 3.1 Kerkenraad 4

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid

EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid EEN NIEUWE PROTESTANTSE GEMEENTE: visie en werkelijkheid 19-06-2012 1 definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een protestantse gemeente... 4 3. Twee gemeenten op één eiland...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

In dit document worden ook onderwerpen benoemd die nog nadere uitwerking behoeven.

In dit document worden ook onderwerpen benoemd die nog nadere uitwerking behoeven. Beleidsdocument Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk te Gouda en de Hervormde Gemeente van Gouda (vastgesteld op 17-3-2016 door de GAK en de HAK) Ontstaan en betekenis van dit document Dit document

Nadere informatie

Onze kerk en haar toekomst

Onze kerk en haar toekomst Onze kerk en haar toekomst Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt

Nadere informatie

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ]

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ] [ Aanpassing ingaande seizoen 2015 2016 ] Aanleiding : Beleidsplan - vastgesteld in maart 2014 vertalen naar de kerkelijke organisatie Draagt de structuur bij aan de ( geestelijke ) groei van de gemeente

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur

ANBI TRANSPARANTIE. B. Samenstelling bestuur ANBI TRANSPARANTIE A. Algemene gegevens 1. Naam ANBI: - Gemeente: PKN Gereformeerde Kerk van Waarder - Diaconie: Diaconie PKN Gereformeerde Kerk van Waarder 2. RSIN - Gemeente: 002530831 - Diaconie: nog

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie