Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006"

Transcriptie

1 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website No 13 Jaargang 8, nummer 13, december 2006 Installatie-integriteit Nova met o.a.: SimPowerSystems 4 van Matlab Nieuwsbrief ook in het Engels Documentloze commissioning Certificatie van de bedrijfsvoering Samenwerking met Intergraph

2 Voorwoord Quercus-PS Quercus-PS is een uitgave van: Quercus Technical Services B.V. met als werkmaatschappijen: Quercus Technical Inspection Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Quercus Technical Training Services Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon Fax Quercus Examination Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Internet: Quercus PS verschijnt tweemaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten Samenstelling en redactie: Quercus Zwolle en Quercus Zoetermeer Vormgeving: GOC, Oostwold WK Illustraties: Willem Corsius, Oostwold WK Certificatie van uw bedrijfsvoering voor technische installaties Heeft u wel eens een inspectie laten uitvoeren? Wat is daarmee gedaan? Wat is de waarde? Het argument dat het verplicht is telt niet. Aan de hand van een uitgevoerde inspectie kan iets gezegd worden over de algemene toestand van de installatie. Met corrigerende maatregelen kunt u ook er voor zorgen dat de installatie voldoet aan gestelde criteria. Maar beseft u wel dat: een goed uitgevoerde inspectie iets zegt over de totale bedrijfsvoering? Analyse van de status van een installatie zegt iets over enerzijds uw beheerssysteem en anderzijds iets over de betrokken medewerkers. beoordeling van uw beheerssysteem een indruk geeft van de status van uw installatie en het functioneren van de medewerkers. het functioneren van medewerkers iets zegt over de omgang met de installaties en de verplichting zich te houden aan het zorgsysteem. Daarmee kan worden gesteld dat alleen in combinatie van deze drie aspecten uw bedrijfsvoering in evenwicht is. Is een aspect niet onder controle dan is de waarde van de overige twee onzeker. Waar gaat het dus om? Op de eerste plaats een goede installatie. Deze komt tot stand met een goed ontwerp, vakkundige aanleg en een juiste overdracht. Op de tweede plaats een goed beheerssysteem. Gericht op hoge beschikbaarheid met behoud van de installatie-integriteit. En tot slot vakkundige medewerkers. Toegerust op uw installaties en gehouden aan uw beheerssysteem. Hier ligt de taak van de installatieverantwoordelijke om deze balans te vinden. Kunt u deze drie elementaire onderdelen van de bedrijfsvoering op elkaar afstemmen en beheersbaar maken dan voldoet dit aan alle te bedenken criteria zoals ARBO, ISO, VCA, CE, etc. Dit geldt voor alle disciplines! Visie en inzicht zijn benodigde ingrediënten om te komen tot een slimme, doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. Al het overige betreft keuzes die, min of meer gelukkig, gemaakt zijn of gemaakt moeten worden. Onze installaties die het transformatieproces, in welke vorm dan ook, moeten faciliteren zijn de capital assets waar het om draait. Weten we ons asset management en control systeem hier op af te stemmen dan kunnen bestuurders sturen op de echte bedrijfsdoelstellingen namelijk winst en continuïteit. Op basis van deze uitgangspunten kunnen bedrijven hun certificatie regelen. Het is een gecombineerde vorm van product-, kwaliteit- en persoonscertificatie en geeft de meest betrouwbare certificatiestructuur. Wij hebben voor capital assets de vertaalslag gemaakt voor de ISO 9000:2000. Met slimme, op web technologie gebaseerde, oplossingen kunnen wij deze complexe materie ogenschijnlijk eenvoudig maken. Quercus Technical Services B.V. december 2006 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. Quercus Beheer B.V. Paul Koop

3 Informatie In dit nummer Elke actie of beslissing wordt genomen op basis van informatie. Daarom dient informatie actueel te zijn. Het voorzien in actuele informatie noemen we informatiemanagement. Het probleem is dat we informatiemanagement verwarren met ICT. Informatiemanagement heeft te maken met informeren, communiceren, coördineren en samenwerken. Wie, wat waar, wanneer en hoe? Pas als we dit voor elkaar hebben dan komt de fase van de technologie om de hoek kijken. Jawel ICT. Het is met name hierom dat processen binnen life cycle management en asset management zo slecht op elkaar zijn afgestemd! Hier zijn vele partijen bij betrokken die elk hun eigen informatie genereren, bewerken, verzamelen, sorteren, archiveren, verspreiden en dit op de meest uiteenlopende plaatsen. Elke partij heeft een eigen visie, systeem, programma en schermt dit maar vooral af. De installatie-eigenaar denkt in budgetten en is niet direct gebaat om informatie in tijd en functie te onderscheiden. En dan te beseffen dat het gaat om één en dezelfde asset!! Hier is dus een enorme besparing te realiseren. Wat is hiervoor de oplossing? Dat is een vraagstuk waar wij ons nu al jaren mee bezig houden. Op de eerste plaats kunnen we een aantal ontwikkelingen niet meer terugdraaien. Bedrijven hebben geïnvesteerd in dure software pakketten en hebben hun IT afdeling ingericht. De belangen van betrokken partijen zijn vaak te verschillend en te groot om te veranderen. Wie heeft bovendien nog het totale overzicht? Wij hebben onlangs nog een desinvestering gedaan in een automatiseringsoplossing omdat deze niet paste in ons totaal proces. Dat had heel wat voeten in aarde. Laat staan dit te willen waar vele partijen bij zijn betrokken. 3 Informatie 4 Installatie-integriteit 7 Life cycle & Asset Management 8 Cursusplanner 13 Onze website 16 Nova met o.a.: SimPowerSystems 4 van Matlab Nieuwsbrief ook in het Engels Documentloze commissioning Certificatie van de bedrijfsvoering Samenwerking met Intergraph De oplossing dienen we dus te zoeken in de vorm van een samenwerking tussen alle betrokken partijen die bereid zijn via een gemeenschappelijk platform alleen die informatie ter beschikking te stellen die binnen het gehele proces van belang is. Dat vraagt om identificatie en inzicht in het verloop van de informatiestromen binnen de projectrealisatie en de bedrijfsvoering. Het gemeenschappelijke platform dient onafhankelijk te kunnen werken van plaats, systeem en/of programma. De toegang dient selectief en gericht te zijn. Met de toepassing van web technologie is dat sinds kort mogelijk. Met de leuze: regel zaken één keer en op één plaats zal het probleem van actuele informatie voor de gebruiker tot het verleden behoren. Met deze ontwikkeling zijn wij met een team van specialisten continu bezig. De tot nu toe bereikte resultaten zijn zeer bemoedigend en maakt ons en onze klanten bijzonder enthousiast. Ook wij beseffen maar al te goed dat al onze oplossingen alleen kunnen werken als wij eerst het informatiseringvraagstuk hebben opgelost. Hierover zullen wij in de volgende nieuwsbrief een uitgebreid artikel wijden. Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13 3

4 Installatie-integriteit Installatie-integriteit Een presentatie van dit model is te horen en te zien op onze website 1 Om de installatie-integriteit te kunnen garanderen dienen alle actoren die deze integriteit kunnen beïnvloeden beheersbaar zijn. Is in de keten van projectrealisatie en bedrijfsvoering slechts één aspect niet onder controle of niet goed doordacht dan zal dat invloed hebben op de prestatie van het gehele object. 2 Voor iedereen, die betrokken is bij de projectrealisatie en de bedrijfsvoering van installaties, is vakbekwaamheid de basisvoorwaarde voor installatie-integriteit. 3 Iedere installatie komt tot stand vanuit een initiatief. Dit initiatief is vertaald in een strategie. In andere woorden, hoe denk de initiatiefnemer zijn doelstellingen te bereiken. 4 De strategie begint met de strategiebepaling door het management en bevat doelstellingen en beleid. De doelstelling betreft de behoefte in de samenleving, de benodigde middelen en menskracht, randvoorwaarden in de regelgeving en het formuleren van realiseerbare, aanvaardbare en duidelijke doelstellingen. Het beleid betreft de uitwerking van de geformuleerde doelstellingen ofwel hoe de doelstellingen moeten worden bereikt. 5 De strategieverwezenlijking omvat taken zoals het maken van concrete plannen, de organisatie met het oog op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen, het inschakelen en activeren van medewerkers en tot slot het sturen en beheersbaar maken van de bedrijfsprocessen zodanig dat binnen tijd en geld het gewenste resultaat kan worden bereikt. 6 De ontwerpfase is de fase waarin ideeën worden vertaald en uitgewerkt. Het is een proces dat start met de evaluatie van eerder gedane projecten om na de voorbereiding te komen tot een gedetailleerd plan waarmee de installatie kan worden gerealiseerd en voorbereidingen worden getroffen voor de gebruiksfase. 7 Evaluatie is het gebruik maken van ervaringen uit de praktijk met als reden betere installaties te realiseren en technieken toe te passen die passen in de tijd. 8 Een goede voorbereiding voorafgaande het ontwerp is het halve werk. Is het project haalbaar in kosten, tijd en opbrengst, is het procestechnisch haalbaar en is het technisch haalbaar. Hierna kan de projectomvang worden geformuleerd met technische informatie, benodigdheden, specificaties en omschrijvingen en vormt de basis voor design en engineering. Een uitvoeringsplan geeft aan hoe het project wordt georganiseerd en uitgevoerd door engineering. Het dient ook een filosofie te bevatten hoe dient te worden omgegaan met commissioning en onderhoud. De projectspecificatie omvat de benodigdheden, specificaties en omschrijving voor de uitvoering van het ontwerp en materiaalverwerving met tekeningen, documenten en dergelijke om uniformiteit en eenduidigheid te verkrijgen bij de uitbesteding. 9 Het ontwerpteam maakt op basis van de aangeleverde gegevens allereerst een functionele specificatie. Is deze goedgekeurd dan 4 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

5 kan met het ontwerp worden gestart. Het loont zich in kosten en kwaliteit om het commissioningplan en het onderhoudsplan in te bedden in het ontwerp. Een commissioningplan mits goed doordacht bespaart 10-30% van de kosten van aanleg en geeft vrijwel directe beschikbaarheid bij oplevering. Een onderhoudsplan dient hier te worden opgesteld omdat hier de bijzonderheden van de installaties bekend zijn met de kritische beheersfactoren. Hier zijn keuzes gemaakt op basis van de projectspecificatie. Het is logisch dat wanneer wordt gekozen voor een onderhoudsarm concept het onderhoud daarop dient te zijn afgestemd. 10 De aanleg van een installatie is de fase tussen het ontwerpen en het gebruik van de installaties. In de praktijk zullen de partijen betrokken bij het ontwerp en de gebruiker een rol spelen tijdens de aanleg. Dit vraagt een goede organisatie. Begint de aanleg al terwijl aan het ontwerp nog de laatste hand wordt gelegd dan dient hiervoor in de procesbeheersing rekening mee te worden gehouden. 11 Er worden partijen geselecteerd om materiaal te leveren en werkzaamheden uit te voeren. De belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verschillend. Om de aanleg van de installaties zonder conflict te kunnen realiseren dienen requisities, bestek en contract maar voor één uitleg vatbaar te Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13 zijn. Een alliantiemodel voor de uitvoering tussen partijen kan een optie zijn. 12 Voor de constructie van de installaties mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde tekeningen en documenten. Tekeningen kennen vaak meerdere revisies en medewerkers houden er graag een eigen archief op na. Hier is organisatie voor nodig. Bij oplevering van installatiedelen per discipline hoort een goede documentatie. Oplevering van de ene activiteit kan een vrijgave tot werken betekenen voor een ander. Dit proces is bij de aanleg van groot belang en geeft in de praktijk vaak veel problemen. 13 Parallel aan de inkoop en aanbesteding en de constructie vindt de commissioning plaats. De voorbereiding kan of liever gezegd zou een onderdeel moeten zijn van het ontwerp. De daadwerkelijke commissioning activiteiten vinden plaats zodra de constructie voor meer dan 50% gereed is. Dit vereist duidelijke afspraken met het constructieteam. Het commissioningteam dient met zorg te worden samengesteld. De verschillende fasen in de commissioning zijn uitgebreid weergegeven in het life-cycle-model (1). Definitie van termen en begrippen dient helder te zijn voor het team, om verwarring en discussies uit te sluiten. 14 Het gehele proces van strategie, ontwerp en aanleg vormt de projectrealisatie. 5

6 15 De realisatie van elk project heeft tot doel de installatie te gebruiken waarvoor het is bestemd. Onmiddellijke beschikbaarheid met verwachte prestaties zou direct na oplevering het uitgangspunt moeten zijn. 16 De (proces)operator beheerst het transformatieproces. Ofwel de operator stuurt tussen input en output. Daarbij eist de afnemer kwaliteit en levering volgens afspraak. De prijs wordt elders bepaald. 17 De (proces)operator krijgt een installatie tot zijn beschikking. Hier dient als goed rentmeester mee om te worden gegaan. Daar horen instructies bij, duidelijke taken met bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De operator wil gebruiksgemak en een werkvergunningensysteem voor ieder ander die in zijn installatie werkt. 18 De installaties moeten betrouwbaar zijn om goed te functioneren. Wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden onder bijzondere omstandigheden en worden geaccordeerd door de engineer. Bij calamiteiten met schade kunnen veranderingen optreden doordat tijdelijke voorzieningen worden getroffen en noodoplossingen bedacht. Er moet voor worden zorg gedragen dat de installatie verantwoord wordt hersteld en eventuele veranderingen geaccordeerd en gedocumenteerd. 19 Door een installatie goed te behandelen met kennis van en inzicht in de procesvoering kunnen we er uit halen wat er in zit met in achtneming waar de installatie voor is ontworpen. Het potentieel is daarmee direct afhankelijk van de kwaliteit van de bediening inclusief alle facetten. 20 Onderhoud is het in goede staat houden van installaties onafhankelijk van welke vorm van onderhoud wordt gekozen. Elke verandering betekent een onduidelijke status en past niet in het onderhoud. Inspecties kunnen de status bepalen. 21 Zeker bij bestaande installaties is de status vaak niet bekend. Kleine modificaties, storingen en het slecht documenteren hebben dit in de loop der tijd veroorzaakt. Het weten van de status van een installatie is essentieel om een goede uitgangspositie te hebben voor het onderhoud. De status kunnen we bepalen door, aan de hand van documenten, de installatie te inspecteren en te onderzoeken wat er in de loop der tijd in de installatie is gebeurd. 22 Het onderhoudssysteem speelt een zeer belangrijke rol. Het is meestal een geautomatiseerd systeem dat veel kan maar niet altijd even goed is ingebed in de organisatie. Hoe goed een onderhoudssysteem werkt kan worden onderzocht aan de hand van inspecties. Zolang medewerkers het systeem niet hanteren of erger nog omzeilen is er nog veel te winnen. Elk onderhoudssysteem moet beginnen met een duidelijke filosofie waarbij de installatieopbouw een belangrijke rol speelt. 23 Regelgeving betreft alle voorschriften waaraan we ons dienen te houden. Dat zijn niet alleen wetten en normen maar ook de voorschriften van de leverancier, de afnemer, het eigen bedrijf, externe belanghebbenden en bedrijfsdoelstellingen. (2) 24 Een goed werkend onderhoudssysteem geeft ons inzicht in de beschikbaarheid van installaties. Goed onderhoud geeft een hoge beschikbaarheid. 25 Alles wat in een installatie wordt veranderd heeft het doel de installatie te optimaliseren en dient op een verantwoorde wijze plaats te vinden. Of het nu gaat om een instelling, een uitbreiding of modificatie. 26 Aan elke modificatie dient een analyse ten grondslag te liggen. Of wel heeft de verandering die gepleegd is of gaat worden nut. Leg de omvang van de verandering vast en draag er zorg voor dat de bijbehorende documentatie wordt gewijzigd. 27 Uitbreiding van een installatie heeft tot doel de ontwerpcapaciteit te verhogen. Afhankelijk van de omvang wordt dit uitgevoerd onder eigen regie of via het proces van projectrealisatie. Integratie in de totale bedrijfsvoering van de uitbreiding is een punt van extra zorg. 28 Storingen zijn het zorgenkind van elke organisatie. Ze zijn onvoorspelbaar en kunnen structuren frustreren. Onder het mom van de zaak moet weer draaien mag alles. Duidelijke procedures, instructies en vooral vakkennis en training moeten voorkomen dat installaties door storingen afglijden naar een onduidelijke status en dat tijdelijke voorzieningen jaren blijven bestaan. Structurele storingen zijn per definitie een aanleiding voor optimalisatie. 29 Optimalisatie geeft als uitkomst een hogere capaciteit. Als dat niet zo is dan moeten we ons afvragen waar we het voor doen en of het niet ligt aan onbeheersbaarheid eerder in het proces. 30 Bediening, onderhoud en optimalisatie vormen tezamen de bedrijfsvoering van installaties. 31 De projectrealisatie, de bedrijfsvoering met de opruiming na gebruik vormen de totale life cycle van de installatie. Beheersbaarheid van het gehele proces is life cycle management. Onderhoud en optimalisatie vormen samen het asset management. 32 In het gehele proces is samenwerking tussen alle onderdelen in het proces van groot belang eveneens als de samenwerking tussen de verschillende disciplines. 33 Het product van potentieel, beschikbaarheid en capaciteit vormen samen het rendement. Denken we per onderdeel redelijk te scoren dan blijkt dat het totale rendement tegen kan vallen. 34 Installatie-integriteit volgens dit model geeft ons gegarandeerde continuïteit van onze assets. 35 Continuïteit en rendement vormen samen de bedrijfsdoelstelling. Hier is het om te doen!! 2) Zie hiervoor onze website onder aan de pagina. 3) In Quercus PS nummer 8 is hier een artikel over gewijd. 6 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

7 Life cycle & Asset Management Innovative Comprehensive Life cycle & Asset Management and Control Web Based Package Life cycle & Asset Management and Control are phenomena that has evolved over the past decade. Quercus has developed a web technology based system that enables one to control all aspects of the project; from Concept to Operation throughout the life of the Asset. With our Package, Quercus firmly believes that it is possible to realize and control the asset without the use of any paper documentation. We make sure that information is entered into the system once, in one place and is available at any place for the life of the Asset. Usage of information by various groups/disciplines can now be controlled by using this innovative Web Based System. Imagine that document control and as built drawings are now a thing of the past, belong to the past. The model presented is applicable to all installations, be it a power plant, an offshore installation, a railway system or a municipality it makes no difference. For all types of installations we are able to implement the particulars into the system with all details with immediate results and updates. Flexibility is designed into the Package, be it a simple change or a complex modification. The information will be updated to reflect the revision. The system is accessible at any place at any time with as many entrance levels as required. Access via selected individuals, functions etc. is designed into the system. The system allows individuals selective access for their specific needs, be it Operation, Maintenance and Management. Visiting our website will find you with additional detailed information as to our philosophy for Life Cycle & Asset Management and Asset Management and Control. A detailed demonstration of this new approach is possible on request. Please contact Paul Koop, Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13 7

8 Cursus Hoogspanning Cursus Laagspanning Cursus Management Cursus Bijzondere modulen Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata Cursuskosten 1.850,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 71,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Herkwalificatie Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 71,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 2 dagen praktijk Zoetermeer Oosterhout Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 81,-- 56,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 3 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 81,-- 56,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Hoogspanningsdeskundige Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Zoetermeer Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 158,-- Praktijk IV/WV-HS Stipel + HSD = ( VD 1 ) (Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige ) Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Zoetermeer Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel en Quercus 101,-- kosten Examenkosten Theorie 218,-- 56,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 3 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 10 avonden theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 218,-- Basis Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 5 avonden of 3 dagen theorie Startdata Op aanvraag 1.020,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 110,-- Praktijk Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 3 dagen praktijk Startdata Op aanvraag 1.516,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 218,-- Praktijk Minimaal aantal deelnemers van 6 personen. Ontwerper Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie en 2 dagen praktijk Startdata Op aanvraag 2.519,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 206,-- Praktijk 8 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

9 Cursusplanner v e r v o l g > Beveiliging van Middenspanningsnetten Cursusduur 5 dagen theorie Arnhem Startdata Op aanvraag Op aanvraag 2.210,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel kosten Quercus Bewijs van deelname Examenkosten Theorie Praktijk Minimaal aantal deelnemers van 6 personen. Opmerking De prijs is inclusief bewijs van deelname. P-HBO certificaat Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 4 avonden theorie / Arnhem Startdata Op aanvraag 560,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- P-HBO kosten Examenkosten Theorie Opmerking is inclusief examenkosten en P-HBO certificaat. Vakbekwaam Persoon Hoog-/Laagspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel 141,-- kosten Quercus 68,-- Bewijs van deelname 28,-- Examenkosten Theorie 170,-- Praktijk 396,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 3 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Installatie-/werkverantwoordelijke Hoog-/Laagspanning Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel 141,-- kosten Quercus 68,-- Bewijs van deelname 28,-- Examenkosten Theorie 170,-- 170,-- Praktijk 396,-- Opmerking Naast de cursusduur worden 2 extra dagdelen ingepland voor de examens, de examens worden afgenomen door QES. De cursusprijs is Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Locatie Woerden Startdata Op aanvraag 1.241,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 119,-- Praktijk 191,-- Opmerking is Vakbekwaam Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 119,-- Praktijk 191,-- Opmerking is Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Zoetermeer Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 119,-- 153,-- Praktijk 191,-- Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 1 1/2 dag theorie en 1/2 dag praktijk Startdata Op aanvraag 581,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 116,-- 153,-- Praktijk 191,-- Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1 dag theorie en 3 dagen praktijk Zoetermeer Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 81,-- Herkwalificatie Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1/2 dag theorie en 1 1/2 dag praktijk Startdata Op aanvraag 920,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 81,-- Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13 9

10 v e r v o l g > Cursusplanner Inspecteur Laagspanning 2 Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 81,-- Ontwerpdeskundige Laagspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie Zoetermeer Startdata Dag: Avond: Locatie Zwolle Zwolle Startdata Dag: Avond: Op aanvraag 1.527,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 162,-- Management van Elektrische Installaties Cursusduur 3 dagen theorie Startdata ,-- Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 162,-- Opmerking Cursus is inclusief cursusmateriaal, certificaatkosten en examenkosten. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning. Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Cursusduur 1 dagdeel theorie Startdata Op aanvraag Op aanvraag 195,-- Certificaat- Stipel kosten Quercus Bewijs van deelname Opmerking is inclusief cursusmateriaal, certificaatkosten en toets. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel Cursusduur 2 dagen theorie Startdata Op aanvraag Op aanvraag 438,-- (incl. cursusmateriaal) Examenkosten Theorie 96,-- Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen Cursusduur 3 dagen theorie Startdata Op aanvraag 1.060,-- Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 158,-- Opmerking is inclusief cursusmateriaal, certificaatkosten en toets. Ontwerpen van Explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerpdeskundige Cursusduur 5 dagen theorie Startdata Op aanvraag 1.209,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 158,-- Risico Inventarisatie en Evaluatie Cursusduur 3 dagen theorie Startdata Op aanvraag 847,-- (incl. cursusmateriaal) Certificaat- Stipel Examenkosten Theorie 80,-- 10 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

11 Explosieveiligheid Alle werkzaamheden gaan gepaard met risico s. De basis hiervan wordt beschreven in de Arbowet. Diezelfde Arbowet spreekt ook van bijzondere gevaren, zoals installaties, werkomgevingen, waarbij een kans ontstaat op explosieve atmosferen. Dit is geformaliseerd vanuit de Europese regelgeving, verwoord in ATEX richtlijn 137 (99/92/EG). Nederland heeft deze richtlijn in haar Arbobesluit opgenomen. Naast de verplichting van de werkgever dat deze moet zorgen dat het personeel in staat is gevaren te herkennen en daarop passende maatregelen te nemen (artikel 3 Arbowet), dient de werkgever volgens artikel 8 regelmatig voorlichting en onderricht te geven aan haar personeel. Als basisprincipe kan worden gehanteerd dat voldoende vakbekwaamheid ook voldoende veiligheid waarborgt. Voor wat betreft de zogenaamde extra gevaren die het werken in explosieve atmosferen met zich meebrengt, heeft de wetgever en ook de norm aanvullende eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste. Inspectie en onderhoud van installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren personeel, dat als onderdeel van zijn opleiding is onderricht omtrent de verschillende beschermingswijzen en installatiepraktijken en de desbetreffende regels en voorschriften, alsmede omtrent de algemene principes van de indeling in gevarenzones. Aan dit personeel moeten regelmatig goede herhalingscursussen worden gegeven NEN-EN-IEC Quercus heeft een aantal praktisch ingestelde cursussen ontwikkeld, die men direct in de praktijk kan toepassen. Hiernaast vindt u een aanbod van de cursussen die door Quercus worden verzorgd. Quercus Examination Services QES is een onafhankelijke examenorganisatie die gespecialiseerd is in het afnemen van technische examens. QES neemt examens af voor: Stipel-examens; Quercus Technical Training Services. Naast het afnemen van reguliere examens is QES ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. De examenvragen over de bedrijfseigen voorschriften worden in nauwe samenwerking met het betreffende bedrijf opgezet. QES neemt o.a. de volgende examens af: Voldoend Onderricht Persoon Stipel; Vakbekwaam Persoon Stipel; Installatie-/werkverantwoordelijke Stipel; Inspecteur Laagspanning 1 Stipel; Inspecteur Laagspanning 2; Hoogspanningsdeskundige; Ontwerpendeskundige Hoogspanning; Ontwerpendeskundige Laagspanning.; Beveiligingstechniek Hoogspanning; Vakbekwaam Persoon Ex. Stipel. De kwaliteit van deze examens worden gewaarborgd door onafhankelijke examencommissies. Deze examencommissie houden toezicht op het verloop en de uitvoering van de examens. Regelmatig worden de examens geauditeerd door DNV, Stichting examenkamer of Quercus. De kwaliteit van de examens van de bedrijfseigen voorschriften wordt gewaarborgd door een onafhankelijke werkkamer. Deze werkkamer wordt opgericht door het bedrijf met behulp van Quercus en staat onder toezicht van DNV. Deze werkkamer houdt toezicht op het verloop en de uitvoering van bedrijfseigen examens. In Company cursussen en maatwerk Een aantal van onze cursussen is geschikt om op willekeurige locaties gegeven te worden. Als u kunt beschikken over een ruimte die als les- of instructielokaal kan dienen met daarbij voldoende faciliteiten ten aanzien van de uitrusting van dit lokaal, biedt dit voor u wellicht interessante mogelijkheden. Vaak zijn er flinke besparingen mogelijk door docent en cursus naar u toe te halen. De besparing op de cursuskosten, maar ook op de indirecte kosten veroorzaakt door reisuren en afwezigheidsuren, kan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld van In Company cursussen zijn de cursussen Basis Beveiligingstechniek Hoogspaning die Quercus bij de opdrachtgever NUON heeft uitgevoerd in Alkmaar, Amsterdam en Duiven. De voorwaarden voor een In Company opdracht worden in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd. Ook maatwerk kan in onderling overleg geleverd worden. Samen met u kunnen we nagaan welke kennisgebieden voor uw doelgroep aanvulling behoeven en welke lesmodulen daarvoor in aanmerking komen. Zo ontstaat een maatcursus die precies aan uw behoeften voldoet. Het is zelfs mogelijk specifieke lesmodulen nieuw te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn de meeste theoretische cursussen geschikt om In Company gegeven te worden. Thans is het echter ook mogelijk de praktijkcursus Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning (UBT HS) In Company te geven, doordat Quercus nu de beschikking heeft over diverse transporteerbare testmodules met beveiligingsrelais. Dit maakt het mogelijk deze cursus in een gewoon (les)lokaal te geven. Ook hier is maatwerk in overleg mogelijk. Cursussen in het Engels Momenteel geeft Quercus twee Stipel-cursussen in het Engels. De cursus Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning en Vakbekwaam Persoon Hoogspanning zijn volledig vertaald. Ook zal er door Quercus Examination Services een Engelstalig examen worden afgenomen, zowel voor de theorie als de praktijk. Als beide cursussen zijn afgerond, volgt er een evaluatie van het cursusmateriaal en de cursus zelf. De eerste reacties zijn erg positief en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat beide cursussen goed worden afgerond. Informatie Cursussen en Examens Voor meer informatie over cursussen en examens kunt u contact opnemen met onze vestiging te Zoetermeer of kijk op Quercus Technical Training Services Platinastraat RX Zoetermeer Tel: Fax: Quercus-PS jaargang 8 - nr

12 C u r s u s o v e r z i c h t B e d r i j f s v o e r i n g Voldoend Onderrichte Personen Bevoegde Personen Niveau II (Monteurs) Niveau IV (Technicus) HBO Bijzondere modules Managment Laagspanning Hoogspanning Voldoend Onderricht Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon, en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen, die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Inspecteur Arbeidsmiddelen De cursus is bestemd voor personen die geheel zelfstandig inspectie uitvoeren aan elektrische arbeidsmiddelen. Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Deze instructie is bedoeld voor alle personen, uitgezonderd de elektroen instrumentatie- technici, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen door bijvoorbeeld gas, damp of stof. Gedacht wordt aan mechanisch (onderhouds)personeel, schilders, lassers, steigerbouwers, schoonmaak personeel, operators e.d. Vakbekwaam Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij hoogspanningsinstallaties verrichten. Vakbekwaam Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties verrichten. Bedieningsdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke hoogspanning, bedieningswerkzaamheden verrichten aan hoogspanningsinstallaties. Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. Hoogspanningsdeskundige De cursus is bestemd als verdiepingscursus voor de cursus Installatie-/Werkverantwoordelijke om op het niveau 4 te komen van de (WEB). Basis Beveiligingstechniek De cursus is bestemd als basis voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties. Uitvoerder beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor toezicht, instellen, testen, inbedrijf nemen, onderhoud en storingsanalyse van beveiligingssystemen. Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 1 De cursus is bestemd voor personen die elementaire inspectiewerkzaamheden verrichten aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 2 De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, uitvoering en analyse van inspecties ten behoeve van laagspanningsinstallaties. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel werkzaam in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbo-besluit, de ATEX en de NEN-EN-IEC Met deze cursus kan de kandidaat het persoonscertificaat Explosieveiligheid van Stipel behalen. Het Stipel certificaat geldt ook als aanvulling op het persoonscertificaat voor bevoegde personen Risico Inventarisatie & Evaluatie De cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie is bestemd voor personen die in het kader van de Arbo-wetgeving een risico-inventarisatie en evaluatie moeten kunnen opstellen. Ontwerpdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere hoogspanningsinstallatie. Ontwerper beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beveiligingsfilosofie, het beveiligingsontwerp, de apparatuurkeuze, kortsluitberekingen, instelberekeningen, databeheer, begroting en planning. Ontwerpdeskundige Laagspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere laagspanningsinstallaties. Management van elektrische installaties De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het managementaspect van de bedrijfsvoering van elektrische installaties om daarmee sturing te kunnen geven aan de implementatie van de normen en wetgeving in de totale bedrijfsvoering. Ontwerpen van explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerp-deskundige De cursus ontwerpen is bedoeld voor diegene die zich bezig houden met het ontwerp, de aanleg, de in bedrijfstelling, modificaties en inspecties van elektrische- en instrumentatietechnische installaties. Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen De cursus bedrijfsvoering van Exinstallaties (zowel gas als stof) is bestemd voor managers, installatieverantwoordelijken, adviseurs, Arbo-coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden welke inzicht dienen te hebben in de strekking van de richtlijnen en de maatregelen om hieraan te voldoen. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

13 Onze website Onze website is deze zomer volledig opnieuw opgezet. En met recht durf ik te stellen dat we trots zijn op het resultaat. We zijn nog wel bezig met de optimalisatie van enkele onderdelen en pakken terugkoppeling van onze bezoekers direct aan. Er is veel veranderd en met het vernieuwen van de website is ook veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onze dienstverlening. We geven u de bijzonderheden. Het platform (link bovenaan de pagina) is in ontwikkeling en zal een algemeen deel bevatten en een specifiek deel voor abonnementhouders zoals onder andere cursisten en certificaathouders. Het Life cycle management (link onderaan de pagina) Ons nieuwe product voor de beheersing van alle aspecten binnen de life cycle en de bedrijfsvoering van installaties. Het systeem is web technology based en te gebruiken als totaal of per onderdeel. De demo welke kan worden geactiveerd geeft drie niveaus aan. Verdieping is alleen mogelijk via een login welke is gekoppeld aan een opdracht. De logins zijn onbeperkt en selectief per functie. Alle niveaus sluiten naadloos op elkaar aan. Om onze klanten zo veel mogelijk van dienst te zijn willen wij u via deze Quercus PS een rondleiding geven in de informatievoorziening met de mogelijkheden welke onze website te bieden heeft. Login cursuscoördinator en aanmelden voor cursussen (link onderaan de pagina) Dit betreft automatische inschrijving voor reguliere cursussen voor respectievelijk meerdere personen en individuen. De inschrijving geeft een automatische respons. De afhandeling bij ons vindt plaats via dit zelfde systeem. Het systeem leidt u door een menu waarbij keuzes te maken zijn en per keuze alle informatie beschikbaar komt. Onze dienstverlening op de hoofdpagina geeft de hoofdactiviteiten aan per categorie te weten inspecties, training services, examens en overige diensten. Quercus-PS jaargang 8 - nr

14 RI&E is een essentieel onderdeel van de opzet en uitvoering van een arbo-management systeem. Op basis van een door ons ontwikkeld model voeren wij de RI en/of de RI&E uit met als basis de NPR Omdat dit onze dienstverlening betreft en uitgebreid op alle activiteiten ingaat wil ik hiervan een samenvatting geven. Inspecties met als onderliggende diensten: Ontwerpbeoordeling waarbij wij onze expertise inzetten, voornamelijk op het gebied van de elektrische energietechniek, om uw installaties te beoordelen op ontwerpspecificaties. Voor het doorrekenen van de installaties kunnen wij gebruik maken van verschillende programma s. Commissioning moet het gedocumenteerde bewijs leveren dat installaties bij oplevering voldoen aan alle gestelde criteria. Dit kunnen wij voor alle disciplines en maken daarbij gebruik van web technology. De oplevering kan door ons volledig digitaal plaatsvinden. Afname inspecties voeren wij uit bij toeleveranciers op producten en systemen. Ook het systeemtesten hoort tot de activiteiten. Op basis van acceptatiecriteria en de opdrachtspecificaties maken wij het inspectieplan en voeren de afname inspectie uit. In de praktijk wordt ook wel gerefereerd naar Factory Acceptance Testing (FAT) en System Acceptance Testing (SAT). Opleveringsinspecties voeren wij uit in opdracht van de installateur of de eigenaar om als onafhankelijke instelling aan te kunnen tonen of de installatie voldoet aan de gestelde criteria. Inspectie van elektrische installaties wordt voornamelijk uitgevoerd in het kader van de NEN-EN 50110/NEN 3140/3840. Kwaliteitsinspecties voeren wij uit om uw technische bedrijfsvoering te kunnen integreren in het totaal van de gecertificeerde of te certificeren bedrijfsprocessen. Competentiebeoordeling verrichten wij om te bepalen of de vakbekwaamheid van uw medewerkers is afgestemd op het uit te voeren takenpakket. Training services met als onderliggende activiteiten: De reguliere cursussen in deze nieuwsbrief treft u op de website digitaal aan. De bedrijfsspecifieke cursussen waarbij wij de kenmerken van de installaties en de bedrijfsvoorschriften integreren in het cursuspakket. De opgeleide persoon krijgt daarmee een op de eigen taken gerichte training. Desgewenst kunnen wij de specifieke onderdelen van de training meecertificeren indien sprake is van persoonscertificatie. Maatwerkcursussen waarmee bedrijven hun eigen cursuspakket kunnen samenstellen. Door de modulaire opbouw van ons lespakket kunnen bedrijven een mandje samenstellen met gewenste modulen. Opscholing kunnen wij leveren voor medewerkers die een bepaald niveau dienen te bereiken in het vakgebied. De gap tussen het gewenste niveau en het daadwerkelijke niveau brengen wij in kaart. Het verschil is het opscholingstraject. Personeelsmanagement is een op web technology gebaseerd systeem dat alle beheerszaken voor personeel in zich heeft. Het betreft niet alleen competentiemanagement maar ook zaken zoals aanwijzingen, beschikking over middelen en alle andere persoonsgebonden zaken. De kwalificatiestructuur kunnen wij gericht op uw bedrijf of gericht per branche opzetten. Bedrijfsgericht brengen wij de diploma s in kaart met de EVC s of dragen zorg voor (h)erkenning. Ook kunnen wij bepalen of kennis en vaardigheden op peil zijn. Dit onderdeel doen wij het liefst in combinatie met het competentiemanagement systeem. Blended learning/e-learning heeft alles te maken met het leren op afstand met behulp van web technologie. Wij dragen zorg voor een goede verdeling in contact en afstandsonderwijs. Ons platform vormt hier een onderdeel van. Persoonscertificatie kunnen wij de regelen voor alle profielen zoals deze op zijn aangegeven inclusief de vereiste aanvullende competenties. Indien de klant draagvlak creëert voor een bepaald competentieprofiel kunnen wij via een Certificatie Instelling zorgen voor certificatie van de personen. Overige diensten met als onderliggende activiteiten: Advies bij het opstellen en invoeren van het aanwijsbeleid. Medewerkers die elektrische werkzaamheden verrichten dienen schriftelijk te worden aangewezen. Dit vraagt om een duidelijk beleid en maatregelen zodat deze bevoegde personen de 14 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

15 verantwoordelijkheid kunnen dragen om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Advies hoe om te gaan met onderhoud. Het opzetten en invoeren van een doeltreffend en doelmatig onderhoudssysteem vraagt niet alleen visie maar ook inzicht in de bedrijfsprocessen. Een goed opgezet onderhoudssysteem levert een grote bijdrage aan de realisatie van de uiteindelijke ondernemingsdoelstelling. Advies hoe veiligheid een integraal onderdeel kan uitmaken van de totale bedrijfsvoering. Veiligheid is op de eerste plaats het resultaat van competentie in een goed functionerend beheerssysteem. Daarom dient een veiligheidssysteem te zijn ingebed in het totale zorgsysteem en is niet een zorg van de veiligheidsfunctionaris maar een zaak van iedereen. Advies hoe kwaliteit geen systeem van zorg is. Bedrijfsvoering verschilt naar gelang de aard van de bedrijfsprocessen, de visie en strategie van de organisatie. Daarmee is elk zorgsysteem uniek. Wij helpen u met de identificatie van uw processen en vertalen de kwaliteitsnorm naar uw bedrijf. Vervolgens geven wij u handvaten voor totale beheersbaarheid met een papierloos zorgsysteem. De reliability monitor is een web-based programma dat aan de hand van de uitval van kritische beheersfactoren in het proces en de bedrijfsvoering de beschikbaarheid en het potentieel van kapitaalgoederen inzichtelijk maakt. Detacheren van gecertificeerde medewerkers met ondersteuning vanuit onze organisatie. De expertise van de medewerker en mate van ondersteuning van onze zijde bepaalt de toegevoegde waarde. Permanente toezichthouders kunnen waken over de integriteit van uw installaties. De regierol wordt op voorhand bepaald. Het informatiemanagement opzetten, beheren en onderhouden ten behoeve van de elektrische en besturingstechnische installaties. Voor de totale bedrijfsvoering kunnen wij bedrijven adviseren en ondersteunen. Hiervoor verplaatsen wij ons in de bedrijfsvoering van de klant en koppelen bedrijfsmiddelen aan beheers baarheid en mensen. Life cycle management en asset management zijn begrippen die verduidelijking behoeven. Life cycle management betreft de realisatie, gebruik en de opruiming na gebruik van kapitaalgoederen zoals industriële installaties. Asset management betreft het onderhoud, het beheer en de optimalisatie van kapitaalgoederen zoals industriële installaties. Quercus heeft in de loop der jaren een eigen filosofie ontwikkeld aangaande life cycle management en asset management. Op basis van internettechnologie geven wij nu vorm aan de uitvoering hiervan. Het model bevat alle elementen van de life cycle en van de bedrijfsmiddelen en omvat alle beheersmaatregelen. Onderdelen van het systeem zijn separaat en in combinatie te implementeren. Het systeem kan voor de klant op maat worden ontwikkeld waarna de invulling door de klant zelf kan worden gedaan of door Quercus ontwikkeld, ingevoerd en beheerd. Invoering van het systeem past in elke beheersstructuur en is uitermate geschikt voor certificatie. Het maakt de beheersing van alle bedrijfsprocessen makkelijker en persoonlijk. Alle beheersfactoren worden maar één keer en op één plaats ingevoerd als gecontroleerde informatie. Informatie kan met de juiste autorisatie en met internettoegang door de gebruiker op elk moment en iedere plaats worden benaderd en bewerkt. Installatieverantwoordelijkheid willen en kunnen wij van u overnemen. Voor elektrische installaties kunnen wij: adviseren, de uitgangspositie bepalen, optreden als intermediair en installatieverantwoordelijke zijn. Voor welke vorm wordt gekozen moet per geval worden beoordeeld. Al met al een uitgebreid aanbod van diensten. Voor vragen, opmerkingen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Stuur deze naar Quercus-PS jaargang 8 - nr

16 Nova SimPowerSystems 4 van Matlab voor het moduleren en simuleren van elektrische energie systemen voor onze opleidingen Met de aanschaf van dit programma zijn wij in staat om de opwekking, de transmissie, de distributie en het verbruik van complexe elektrische energiesystemen te simuleren en te moduleren. Nadere informatie over dit programma kunt u vinden op met als zoekterm SimPowerSystems 4. Voor vragen kunt u terecht bij Sebastiaan Glazer die u graag in contact brengt met onze specialisten Jasper Fleddérus of Wicher ten Hoeve. Certificatie van de bedrijfsvoering nu ook voor gemeente- en zorginstellingen Voor gemeente- en zorginstellingen wordt het steeds belangrijker om aan te tonen dat de technische installaties waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen voldoen aan alle criteria van veiligheid en functionaliteit. Dat is alleen mogelijk indien de integriteit van de installaties kan worden aangetoond, de beheer(s)structuur daarop is afgestemd en personeel werkzaam aan deze installaties aantoonbaar vakbekwaam is. Daarmee kunnen deze instellingen worden gecertificeerd op basis van de ISO 9000:2000 normen en impliceert de combinatie van certificatie van de installaties, het beheerssysteem en het betrokken personeel. De eerste opdracht is onderweg waarbij certificatie voor eind 2007 een feit moet zijn! De uitgave van deze nieuwsbrief is Nieuwsbrief ook in het Engels er nu ook in de Engelse taal. Steeds meer opdrachtgevers zijn multinationals en wij werken steeds meer over de grenzen. Daarom hebben wij besloten om vanaf heden deze uitgave van Quercus-PS tweetalig te verzorgen. Samenwerking met Intergraph Steeds meer bedrijven werken met geautomatiseerde systemen die vanuit een krachtige database tekeningen kunnen genereren. Grote multinationals schrijven deze systemen ook steeds vaker voor. Om in ons LCM model alle faciliteiten te kunnen bieden werken wij zoveel mogelijk samen met Intergraph. Momenteel experimenteren wij met het programma Smart Plant Instrumentation dat vanuit de database instrumentloops genereert. Wij zijn momenteel in staat om met behulp van dit programma alle benodigde informatie te beheren om commissioning en beheer van installaties webbased mogelijk te maken. Een presentatie zal plaatsvinden op 30 november 2006 tijdens de Intergraph 2006 conferentie welke gehouden wordt bij het voormalig werkeiland van de Deltawerken Neeltje Jans te midden van de bekende stormvloedkeringen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Documentloze commissioning Voor de bouw van een viertal offshore platformen ten behoeve van de olie/gas winning op de Noordzee verzorgen wij de commissioning voor alle disciplines. Het systeem dat wij hiervoor gebruiken is web-based volgens ons LCM model. De uitdaging ligt erin dat het gehele traject digitaal zal verlopen. Na ingebruikname zullen delen van het systeem worden gebruikt voor het testen van de installaties. Ongeacht de locatie kunnen nu de betrokkenen meekijken. Actualisatie van tekeningen behoort straks tot het verleden! 16 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 13

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke PS Met o.a. Testen en inspecteren (2) Speciale cursus Bredenoord Workshop Power Quality Cursusplanner 2009-2010 Mechanische ATEX Jaargang 11 Nr. 17 Juli 2009 NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Een brede kijk op regelgeving Aanpassing cursus Ontwerpdeskundige Laagspanning Zorgsysteemelementen binnen de technische bedrijfsvoering Een

Nadere informatie

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 9 Vakbekwaamheidmanagement Waar gaan we met de inspecties naar toe? De opzet van een elektrisch beleidsplan Nova met o.a.: Uniek certificaat

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

QUERCUS PS. TEXEMUS: een Integrated Management System

QUERCUS PS. TEXEMUS: een Integrated Management System PS Met o.a. Onze visie op bedrijfsvoering Nieuwbouw te Zwolle de nieuwe ATEX website Texemus Vernieuwde cursusplanner Competentiemanagement Jaargang 10 Nr. 15 Mei 2008 NOVA MET O.A. ATEX Inspectie voor

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND PS Met o.a. Testen of inspecteren? Ontwerpdeskundige Hoogspanning Officieel ATEX certificaat Cursusplanner 2009 Grootste schakelcentrum van Nederland Jaargang 10 Nr. 16 December 2008 NOVA MET O.A. Quercus

Nadere informatie

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze

Nadere informatie

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<<

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<< QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (3) Inspectie-ervaring E-learning Congres Oog op Atex CompEx licentie Cursusplanner Basiscursus Elektrische Energietechniek nieuw! Jaargang 11 Nr. 18 December

Nadere informatie

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training Training Techniekparel van Den Helder vs Veranderingen STIPEL Quercus PS Jaargang 15 - Nr. 27 - Maart 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Wat is mooier...... dan samenwerken.

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspectie Inspecteren, een noodzakelijk kwaad? Juridisch getouwtrek Quercus maakt een leven lang leren leuk! Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 10 Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Ons practicum Wintershall een uniek traject Het opzetten van een functieprofiel

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

Quercus-PS. Voorwoord. Inspectie als basis voor peiling van de behoefte. Verbetermaatregelen als basis voor een gezonde bedrijfsvoering

Quercus-PS. Voorwoord. Inspectie als basis voor peiling van de behoefte. Verbetermaatregelen als basis voor een gezonde bedrijfsvoering Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Inspecties voor altijd beheersbaar! Cursusplanner Cursusoverzicht Certificatie van personen Hoe staat uw elektrische installatie ervoor? Beveiligingstechniek

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

QUERCUS PS. Walking around the Christmas Tree

QUERCUS PS. Walking around the Christmas Tree QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (5) Inspectie-ervaring Quercus op reis Cursusplanner 2011 Een bekentenis van een oude rot in het vak Nova Jaargang 12 Nr. 20 December 2010 Walking around the Christmas

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning Leren (z)onder spanning Inrush VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN ELEKTROTECHNIEK In VEILIG ELEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn!

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn! Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Hoe staat het met uw onderhoudsstrategie? Nut en noodzaak van inspectiewerkzaamheden ISO-Niels: Van VD1; VD2 en IV-WV naar VOP Nova met o.a.:

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht Waarom doen we aan ATEX Het doel is mensen beschermen tegen de effecten van een explosie Wat is een explosie eigenlijk? Een momentane ontbranding van

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie Siemens Training Opleidingen energietechniek siemens.nl/training/energie Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Power Academy Weet waar je mee bezig bent. Onder dat motto verzorgt

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Technical Safety Services Safety is our middle name. Technical Safety Services 1

Technical Safety Services Safety is our middle name. Technical Safety Services 1 Technical Safety Services Safety is our middle name Technical Safety Services 1 Technical Safety Services Slimmer en efficiënter met inspecties Al die inspecties, al die herstelposten. Kan dat niet slimmer

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Advies Quercus zoekt! Van nationale norm naar bedrijfseigen regelgeving Start met Commissioning Quercus adviseert 110% Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus

Nadere informatie

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol Laagspanningsinstallaties, Constantstroomhoogspanningsinstallaties en Hoogspanningsinstallaties Inhoudsopgave blz. 1 Toepassingsgebied en gebruik 3 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 3 1.2 Verplichtingen

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen

ATEX 2009. Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering. Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen ATEX 2009 Gecertificeerde opleidingstrajecten en onafhankelijke examinering Plaatsvervangend voorzitter: Gerdian Jansen Presentatie Stichting ATEX College van Deskundigen Inrichting kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD WWW.ELEKTRORAAD.NL Cursisten zijn over het algemeen uit op een gedegen stuk praktijkervaring. En natuurlijk moet dat bij voorkeur worden gedoceerd door mensen uit de praktijk. Ook de discussie

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning rush TROTECHNIEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren helpen mensen en bieden zekerheid om te gaan met

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Hoe gebruik je het gebouwbeheerssysteem bij storingen. Hoe breng je kennis up-to-date

Hoe gebruik je het gebouwbeheerssysteem bij storingen. Hoe breng je kennis up-to-date Hoe gebruik je het gebouwbeheerssysteem bij storingen Hoe breng je kennis up-to-date Programma Korte introductie ROVC Ontwikkelingen in onderwijsland Competentiemodel ROVC Hoe GBS inzetten bij storing

Nadere informatie