Management Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management Samenvatting"

Transcriptie

1 / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van de Portbase diensten voor de gebruikers en voor de gehele havenlogistieke keten. Deze toegevoegde waarde voor de gebruikers van Portbase (overheidspartijen, havenbedrijven en havenlogistieke bedrijven) is deels kwalitatief beschreven (toegenomen concurrentievermogen) en deels indicatief gekwantificeerd (voornamelijk op basis van door Portbase en haar klanten opgestelde individuele business cases voor de PCS-diensten). De toegevoegde waarde studie behelst een globale economische analyse, waarvoor geen onafhankelijk marktonderzoek naar de achterliggende informatie is gedaan door PwC. De gepresenteerde cijfers zijn daarom indicatief en in grote mate afhankelijk van de aannames die gemaakt zijn in de individuele business cases. Hoofdconclusies Uit de analyse blijkt dat de financiële baten van Portbase bij haar gebruikers geschat kunnen worden op een veelvoud van de jaarlijkse kosten van Portbase. Een indicatieve analyse van de omvang van de directe financiële impact van Portbase resulteert in een bedrag dat oploopt tot ca. 186m per jaar. De exacte omvang van dit bedrag hangt in sterke mate af van de gekozen alternatieve situatie (wat zou redelijkerwijs de situatie zijn geweest als de oorspronkelijke investering in Portbase niet zou zijn gedaan). Dit doet echter niets af aan het feit dat gezien de omvang en complexiteit van de logistieke processen en het grote aantal inter-acterende partijen, aannemelijk is dat de financiële baten al snel een veelvoud zijn van de jaarlijkse investering. De indicatieve financiële baten voor verschillende spelers zijn vooral het gevolg van: Snellere doorstroom (en derhalve capaciteitswinst) bij de terminals Relatief beperkte tijdswinsten bij een zeer groot aantal spelers in de logistieke keten Foutreductie bij het invullen van grote aantallen formulieren De grootste effecten zijn waar te nemen bij de e-government en terminal & achterland diensten bij de rederijen, overheid en terminal operators Naast de directe impact, levert Portbase een belangrijke, strategische bijdrage aan de effectiviteit en efficiency van de havenlogistieke processen Hierdoor is Portbase één van de succesfactoren achter de concurrentiekracht van de Amsterdamse en Rotterdamse havens. PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2 Aanpak De toegevoegde waardestudie gaat uit van een nulhypothese H0 en een alternatieve hypothese H1. De delta tussen beide hypothese wordt gezien als de toegevoegde waarde. De H0 hypothese betreft de huidige situatie met Portbase als aanbieder van een PCS in de havens van Amsterdam en Rotterdam en een groot aantal informatiestromen in andere Nederlandse havens. In deze situatie is Portbase het centraal informatieknooppunt waar informatiestromen samenkomen, verrijkt worden en beschikbaar gesteld worden. Tevens wordt de beschikbare informatie hergebruikt door en gedeeld over de verschillende gebruikers (overheidsinstanties, havenbedrijven en havenlogistieke bedrijven). De alternatieve H1 hypothese betreft een hypothetische situatie als Portbase zich niet had ontwikkeld. In deze H1 hypothese wordt aangenomen dat alle havenlogistieke informatieprocessen worden uitgevoerd zoals ze in het jaar 2000 werden uitgevoerd waarbij er aan de private zijde geen platform aanwezig is waarin havenlogistieke informatiestromen geclusterd, verrijkt en verwerkt worden. Wel hebben de individuele bedrijven hun IT systemen individueel doorontwikkeld en heeft de overheid Digipoort ontwikkeld conform dezelfde kenmerken en functionaliteiten als in de H0 hypothese. Het verschil tussen de twee scenario s is derhalve het ontbreken van een partij die havenlogistieke informatiestromen clustert, verrijkt, hergebruikt, deelt, beschikbaar stelt en verwerkt. De totale financiële impact van Portbase is significant, zo blijkt uit de uitgevoerde analyse De directe financiële impact van Portbase op haar havengebruikers, havenbedrijven en overheidsgebruikers lijken een veelvoud te zijn van de jaarlijkse kosten. Een indicatieve analyse van deze baten resulteert in een bedrag oplopend tot circa 186m per jaar aan besparingen of toegenomen capaciteit. Dit effect kan beschouwd worden als een maatschappelijk effect, bereikt bij de gebruikers van het PCS van Portbase. Immers, de voordelen worden behaald op het gebied van effectiviteit en efficiëncy in de gehele havenlogistieke ketens waar Portbase geïmplementeerd zijn. Deze impact is breed verspreid over verschillende fases van het havenproces, verschillende gebruikers en typen gebruik (zie onderstaande figuur). Haven (aanloop / vertrek) Terminal en Achterland (aankomst / vertrek) Achterlandvervoer Havenbedrijven Zeetransport Rederij / agent E- government Douane NVWA Overheden Terminal & Achterland Overslag Expediteur Terminal operator Vervoerders Rail Road Barge 186m Track & trace Legenda Kleine impact ~ Grote impact PwC Pagina 2 van 5

3 Figuur 1: Totale directe, financiële impact Portbase Uit de analyse van het maximumscenario volgt dat de e-government diensten een jaarlijkse toegevoegde waarde van ongeveer 85m kennen, de terminal- en achterland diensten een toegevoegde waarde van ook ongeveer 85m en de track & trace diensten een toegevoegde waarde van ongeveer 15m. De gevoeligheid van de analyse is groot en afhankelijk van het alternatief scenario Bovengenoemde analyse is uitgevoerd bij een vergelijking met de H1 hypothese waarin alle havenlogistieke informatieprocessen worden uitgevoerd zoals ze in het jaar 2000 werden uitgevoerd met de situatie dat er aan de private zijde geen platform aanwezig is waarin havenlogistieke informatiestromen geclusterd, verrijkt en verwerkt worden. De vraag is of dit een juist scenario is waarmee de huidige Portbase situatie vergeleken kan worden. Immers, het is de vraag of men de afgelopen 12 jaar had stilgezeten inzake logistieke informatiesystemen indien er geen Portbase was ontwikkeld. Indien er andere aannames gehanteerd worden rondom het alternatief scenario zal de impact van Portbase anders gedistribueerd worden onder de stakeholders. Zo had de overheid wellicht een eigen systeem ontworpen of hadden groepen gebruikers samen een IT omgeving ontworpen. In bijgevoegde grafiek zijn enkele van deze scenario s illustratief weergegeven. De figuur laat zien dat een puntschatting van het efficiëntieverhogende effect van Portbase niet mogelijk is, en afhankelijk is van de mate waarin de markt of de overheid de diensten van Portbase zou hebben opgepakt. De scenario s wijzen op een jaarlijkse impact van de directe effecten oplopend tot indicatieve baten van 186m. Figuur 2: Illustratieve kosten van momenteel door Portbase gefaciliteerde havencommunicatie onder verschillende scenario s, 2011 PwC Pagina 3 van 5

4 Portbase beïnvloedt de effectiviteit en efficiëncy van havenlogistieke processen en draagt daardoor positief bij aan de toegevoegde waarde van de havens van Amsterdam en Rotterdam Een integraal PCS zorgt ervoor dat in de backoffice van de klanten van Portbase de processen en activiteiten efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden als gevolg van het beschikbaar zijn van integrale informatie. Er zijn echter aantoonbaar redenen te veronderstellen dat Portbase met haar geïntegreerd informatiesysteem ook een positieve invloed heeft op het primaire logistieke proces en derhalve een positieve bijdrage levert aan de directe toegevoegde waarde van de havens van Amsterdam en Rotterdam. Hierdoor verbetert de concurrentiepositie van de betreffende havens. De invloed van een betere informatieontsluiting, waar Portbase haar bijdrage aan levert, is van belang voor een efficiëntere en effectievere afhandeling van de goederen in de logistieke keten met effecten op de kosten en de capaciteit. De havenaanloopkosten en ketenkosten van de betreffende havens worden hierdoor positief beïnvloed. De toegevoegde waarde van Portbase op de logistieke processen, als gevolg van een betere informatieontsluiting, is als volgt: Portbase beïnvloedt de benutting van infrastructuur in de keten. Zeeschepen kennen een efficiëntere aankomst met minder wachttijd, er is een snellere afhandeling aan de kademuur, een snellere verwerking bij de terminaloperator en een betere inplanning van modaliteiten en dus een beter gebruik van de infrastructuur; Portbase beïnvloedt de benutting van de modaliteiten in de logistieke keten. Het zeeschip, het binnenvaartschip, de vrachtwagen en de trein zullen beter benut worden door een betere informatieontsluiting, net zoals de infrastructuur die dit faciliteert. Dit als gevolg van minder wachttijden bij logistieke knooppunten, snellere afhandeling op de terminals en een betere benutting van de capaciteit van de modaliteit; Portbase beïnvloedt de kwaliteitssprong van de logistieke processen. Gemeenschappelijk gebruik van data als gevolg van de verregaande digitalisering en het bijbehorende hergebruik van informatie bij en tussen de verschillende spelers in de logistieke keten leidt tot significant minder fouten en verstoringen in het logistieke proces. Daarbij is de betrouwbaarheid van de informatie toegenomen en is wijze waarop de informatie tot stand is gekomen transparant geworden door het gebruik van een PCS; Portbase leidt tot een duurzamere havenlogistiek. Door het gebruik van een PCS zijn in de back office processen aanzienlijk minder papierstromen nodig en worden in de primaire logistieke processen wachttijden gereduceerd voor zowel schepen, trucks en treinen en betere benutting van terminals (optimalere doorgang van logistieke processen). Dit soort zaken leidt tot positieve effecten op het gebied van milieu, zoals filereductie, minder verbruik en minder uitstoot. PwC Pagina 4 van 5

5 Portbase maakt het logistieke proces veiliger. Verschillende overheidsinstanties zijn door het PCS van Portbase beter en meer integraal aangehaakt op het logistieke proces, waardoor de kwaliteit van toezicht op veiligheid verbetert. Portbase verstevigt het kwaliteitsimago van de Nederlandse havens. Portbase is niet het enige PCS in de wereld. Concurrerende wereldhavens hebben allen een PCS, vaak al van voor de beginjaren Het niet hebben van een PCS zou de concurrentiepositie van Amsterdam en Rotterdam verzwakt hebben ten opzichte van deze concurrerende havens. De relatieve late PCS implementatie van Portbase biedt trouwens wel het voordeel dat de informatietechnologie state of the art is ten opzichte van de concurrentie. Portbase verbetert het onderlinge port community gevoel. Het onderling zakendoen binnen de logistieke keten wordt vereenvoudigd door Portbase. Informatiedeling tussen verschillende partijen in de logistieke keten gaat makkelijker en transparanter, wat een band schept tussen de gebruikers. Portbase is een van de succesfactoren voor de concurrentie positie van de Amsterdamse en Rotterdamse havens Bovenstaande voordelen van Portbase in de logistieke keten verbeteren de concurrentiepositie van de havenindustriële complexen Amsterdam en Rotterdam, omdat de kwaliteit van de processen verbetert en de dienstverlening efficiënter kan gebeuren. Hierdoor verbetert de prijs/kwaliteitverhouding van deze Nederlandse havens, met een betere internationale concurrentiepositie tot gevolg. Dit kan leiden tot een sterkere groei van de overslag, wat weer tot meer mogelijkheden voor efficiency en effectiviteit van de havenlogistieke processen leidt. Het marktaandeel van de overslag in Amsterdam en Rotterdam (in de HLH range) is in het afgelopen decennium verbeterd. Gesteld kan worden dat Portbase één van de elementen is die de randvoorwaarden heeft geschapen om de groei te realiseren en faciliteren. PwC Pagina 5 van 5

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers

De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers De groei ontketend: overheid en ondernemers on line Meer ruimte voor ondernemen, betere dienstverlening en lagere lasten voor ondernemers Rapport van de Taskforce Ketenherinrichting Den Haag maart 2007

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart

Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart De eindresultaten van de bedrijfsinitiatieven van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen - Spoor 2 Ketenpartijen geven impuls aan binnenvaart Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

Slim Geregeld, Goed Verbonden

Slim Geregeld, Goed Verbonden Slim Geregeld, Goed Verbonden Programmaplan Ministerie van Economische Zaken DG Energie & Telecom Datum: 1 september 2008 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Doelstellingen en programmadefinitie

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030

Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030 Opgesteld door: Deltalinqs Gemeente Rotterdam Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

MKBA Groningen Airport Eelde

MKBA Groningen Airport Eelde Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Drenthe Rotterdam, 19 maart 2014 Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Drenthe Rotterdam, 19 Maart 2014 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

AIRPORT SEAPORT LOGISTICS. Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam

AIRPORT SEAPORT LOGISTICS. Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam AIRPORT SEAPORT LOGISTICS Minor Airport Seaport Logistics Amsterdam 2 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MINOR AIRPORT SEAPORT LOGISTICS LEADERFIRM OPDRACHTEN... 4 PORT OF AMSTERDAM... FOUT! BLADWIJZER NIET

Nadere informatie

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek de europese supply chain in 2020: ontwikkelingen in distributienetwerken Een consumentenelektronica case study Hand-out Nationale Distributiedag

Nadere informatie

Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland

Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland www.pwc.nl September 2014 Verkenning naar gescheiden ICT-netwerken en -diensten in Nederland 2014-1319/OV/ww/mp Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1. Aanleiding van het maatschappelijk debat rond gescheiden

Nadere informatie

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board

Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Amsterdam Economic Board mei 2012 Dit programma is samengesteld door het programmateam Smart Logistics Amsterdam: Enno Osinga (Schiphol Cargo), Frouwien Oudkerk (gemeente Haarlemmermeer)

Nadere informatie

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport

Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Verkennende studie naar de OV-bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport Auteur Remco Derksen Hannah Kandel Wout Korving Bert-Jan Karrenbeld Datum Status Klant 19.12.14 Definitief Vervoersautoriteit

Nadere informatie

De VOC van de 21ste eeuw

De VOC van de 21ste eeuw Ministerie van Verkeer en Waterstaat stuvwxyz Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven De VOC van de 21ste eeuw Financiële exploitatie aviation en non-aviation activiteiten oktober 1999 Ministerie

Nadere informatie

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief

Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen. Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief Financiële haalbaarheid slimme energiemeters in Vlaanderen Een kosten-batenanalyse in maatschappelijk perspectief KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer

Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Notitie Visie en Roadmap Marktmodel Laaddienstverlening Elektrisch Vervoer Datum 16 oktober 2010 Auteurs Opdrachtgevers Johan Boekema, Frens Jan Rumph (TNO) Douwe Lycklama, Leendert Bottelberghs (Innopay)

Nadere informatie

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport

Safety Culture. Analyse van de kosten en baten. Eindrapport Safety Culture Analyse van de kosten en baten Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Goederenvervoer Directie Transportveiligheid ECORYS Transport TNO Arbeid

Nadere informatie