Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024"

Transcriptie

1 Convenant Beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam 2013 tot en met 2024 Status: concept versie: 5 november

2 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING... 3 VERKLARENDE WOORDENLIJST... 3 ONDERGETEKENDEN... 4 OVERWEGINGEN... 4 DEEL A: ZAKEN MET BETREKKING TOT BEHEER EN ONDERHOUD... 6 Artikel 1. Onderwerp van het convenant... 6 Artikel 2. Beschikbaarheid en veiligheid infrastructuur... 6 Artikel 3. Afstemming beheer en vervoer... 8 Artikel 4. Opdrachtgeverschap beheer en onderhoud... 9 Artikel 5 Ontwikkeltraject Gemeente Amsterdam en GVB Infra BV Artikel 6. Conditie infrastructuur Artikel 7. Meerjaren vervangingsprogramma traminfrastructuur (MVP tram) Artikel 8. Subsidie Beheer en Onderhoud: aanvraag, verantwoording en afrekening Artikel 9. Financiële beheersing Artikel 10. Rapportage DEEL B: ZAKEN GERELATEERD AAN DE EXPLOITATIE VAN HET OPENBAAR VERVOER Artikel 11. Besluitvorming over en inkoop van extra openbaar vervoer Artikel 12. Informatie over ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele werken DEEL C: ALGEMEEN Artikel 13. Klachten- en vragenverwijzing burgers Artikel 14. Overleg en geschillenregeling Artikel 15. Duur van het convenant en evaluatie/herijking Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen Artikel 17. Vrijwaring Artikel 18. Wijzigingen Bijlage 1. Beschrijving van het areaal Bijlage 2. Regeling scope en taken schoonmaak stations Bijlage 3. Overzicht van door de Stadsregio verstrekte ontheffingen aan andere gebruikers dan de vervoerder om de railinfrastructuur te gebruiken Bijlage 4. Ontwikkelafspraken Gemeente Amsterdam en GVB infra BV Bijlage 5. Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur d.d. 12 november

3 TOELICHTING Het Convenant Beheer en Onderhoud railinfrastructuur Amsterdam betreft de afspraken tussen de Stadsregio Amsterdam en de Gemeente Amsterdam over het beheer en onderhoud van de tram- en metro-infrastructuur, exclusief de vervangingsprojecten metro en nieuwbouw. Dit convenant is onderdeel van een aantal documenten en convenanten die is of wordt overeengekomen tussen de Gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam. Het betreft de volgende convenanten, documenten en afspraken: a. convenant vervangingsonderhoud metro-infrastructuuur Stadsregio-Gemeente Amsterdam d.d. 25 mei 2005 (plus een aanvulling op het Convenant metroinfrastructuur d.d. 26 mei 2008) en een nog aanvullend addendum m.b.t. tunnelveiligheid; 7 september 2012); b. afsprakendocument Project Amsys d.d. 29 april 2008, aangevuld met een addendum van 11 november 2009; c. het convenant Strategische activa Amsterdam vanaf 2013, dd xx november 2013; d. beschikbaarheid wegen; e. veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam 2010/2014 met betrekking tot sociale veiligheid; en f. afspraken tussen de Stadsregio, de Vervoerder en Gemeente Amsterdam binnen de concessie Amsterdam over de fysieke veiligheid, als voorloper op een convenant tussen Amsterdam en de Stadsregio in het kader van de wet Lokaal spoor. VERKLARENDE WOORDENLIJST Toegangsovereenkomst: overeenkomst tussen railinfrabeheerder en vervoerder die de verhouding tussen beide regelt gedurende de concessieperiode op basis van de Wet Lokaalspoor. Hij bevat afspraken over a. de beschikbaarheid en functionaliteit van de door de beheerder beschikbaar gestelde railinfrastructuur (beschreven in de Netverklaring) b. de door de vervoerder na te komen operationele voorwaarden bij het gebruik van de infra (beschreven in de Operationele voorwaarden ) en c. nadere afspraken over de wijze van samenwerking tussen beheerder en vervoerder Netverklaring: door de beheerder van de railinfrastructuur opgestelde systematische beschrijving van de functionaliteit ( gebruiksmogelijkheden) en beschikbaarheid van de railinfrastructuur; Bijlage 1 bij de Toegangsovereenkomst Vervoerder: de concessiehouder van de vervoerconcessie Amsterdam in opdracht van de Stadsregio Amsterdam. GVB Infra BV: opdrachtnemer van het railgebonden onderhoud in opdracht van de gemeente Amsterdam

4 Convenant beheer en onderhoud railinfrastructuur Amsterdam Datum: 5 november 2013 Concept ONDERGETEKENDEN 1. DE GEMEENTE AMSTERDAM, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Wiebes, wethouder Verkeer, vervoer en infrastructuur, verder te noemen: de Gemeente ; en 2. Stadsregio Amsterdam te dezen vertegenwoordigd door de heer C. Loggen, portefeuillehouder Verkeer, daartoe gemachtigd bij besluit van het dagelijks bestuur van Stadsregio Amsterdam van 14 november 2013 en handelende ter uitvoering van genoemd besluit, verder te noemen: de Stadsregio ; gezamenlijk ook te noemen: partijen. OVERWEGINGEN 1. de Stadsregio is concessieverlener voor het openbaar vervoer in Amsterdam, inclusief het railgebonden vervoer; 2. partijen hebben een convenant Vervangingsonderhoud Metro-infrastructuur, d.d. 25 mei 2005 (met een addendum d.d. 9 juni 2008) afgesloten; 3. primair belang van de Stadsregio bij een goed beheer en onderhoud van de railinfrastructuur is een goede kwaliteit van het openbaar vervoer voor de reiziger. Hierbij wordt door partijen gestreefd naar minimalisatie van de integrale kosten van exploitatie en beheer en onderhoud, waarbij de overlast voor de reiziger zo klein mogelijk is. Het belang van de Gemeente, als eigenaar van de infrastructuur, is onder andere behoud van de kwaliteit van de infrastructuur op de lange termijn; 4. de Gemeente heeft voorts verantwoordelijkheden op het gebied van sociale veiligheid; - 4 -

5 5. de Stadsregio is via de Brede Doeluitkering (BDU) verantwoordelijk voor de subsidiëring van het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur; 6. de Gemeente is eigenaar en strategisch beheerder van de metro- en traminfrastructuur in Amsterdam en in de Gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen; 7. de Gemeente heeft voorts verantwoordelijkheden op het gebied van fysieke veiligheid waar het de (ondergrondse) stations en haltes betreft; 8. de Gemeente als opdrachtgever optreedt voor het (operationeel) beheer en onderhoud binnen het kader van het Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur van 12 november 2012 (zie bijlage 5 bij dit convenant); 9. Gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en GVB Infra BV afspraken hebben gemaakt over de gunning van beheer en onderhoud, asset management, werken op basis van een LCC-benadering en ontwikkelafspraken die partijen gezamenlijk aan gaan; 10. Als gevolg van de nieuwe wet lokaal spoor welke per 1 januari 2014 in werking treedt, kunnen de rollen en verantwoordelijkheden van zowel de Stadsregio als de Gemeente wijzigen. Hierover vindt overleg plaats tussen beide partijen, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een aanvullend convenant. Partijen wensen in dat kader afspraken te maken en deze vast te leggen als volgt: KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: - 5 -

6 DEEL A: ZAKEN MET BETREKKING TOT BEHEER EN ONDERHOUD Artikel 1. Onderwerp van het convenant a. onderwerp van dit convenant is het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële afspraken ten aanzien van het strategisch en operationeel beheer en onderhoud van de metro- en traminfrastructuur in het vervoersgebied van de Stadsregio, voor zover deze op 1 januari 2013 tot het railnetwerk behoren dat bij de Gemeente Amsterdam in eigendom is en is weergegeven in bijlage 1; b. dit convenant behelst het gehele werkveld van het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur zoals dat is opgenomen in het Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur d.d. 12 november 2012, inclusief de taken en werkzaamheden die door de Gemeente als eigenaar, strategisch beheerder en opdrachtgever worden uitgevoerd evenals het operationeel beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken; c. het beheer en onderhoud omvat het strategisch en operationeel beheer (de beheercyclus) en het onderhoud bestaande uit het regulier onderhoud (inclusief een storingsdienst) alsmede het vervangings- of groot onderhoud; d. voorts vormt het vastleggen van de verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien van financiële en andere zaken rond de exploitatie van het openbaar vervoer een onderwerp van dit convenant; e. businfrastructuur valt voor zover deze niet tevens tot de traminfrastructuur behoort buiten de werking van het convenant. Artikel 2. Beschikbaarheid en veiligheid infrastructuur a. de Gemeente stelt de railinfrastructuur beschikbaar voor de exploitatie van openbaar vervoer en draagt zorg voor zodanig beheer en onderhoud van de railinfrastructuur dat deze voldoet aan de vigerende veiligheidseisen, die voortvloeien uit wet- en regelgeving en verleende vergunningen, ontheffingen, etc.; b. de Gemeente verplicht zich er toe zorg te dragen voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid, veiligheid, uitstraling en comfort (voor de reiziger) van de infrastructuur, zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur (tabel 5.1 en 5.2 van dit Programma van Eisen), behoudens nietbeschikbaarheid in geval van onderhoud, vervangingen, evenementen zoals - 6 -

7 opgenomen in Gemeentelijk evenementenoverzicht (of evenementenprogramma) en overmacht; c. de Gemeente sluit uiterlijk 1 januari 2016 een definitieve Toegangsovereenkomst met de railvervoerders van de railinfrastructuur. Uiterlijk 1 januari 2015 zal met een voorlopige of concept toegangsovereenkomst van start worden gegaan, waarbij de ervaringen in de definitieve Toegangsovereenkomst wordt verwerkt; d. de Gemeente geeft per 1 januari 2014 als onderdeel van de Toegangsovereenkomst een netverklaring af met daarin een omschrijving van de arealen, zoals opgenomen in bijlage 1; e. de Gemeente zal de infrastructuur voor tram en metro niet aan derden beschikbaar stellen voor openbaar vervoer zonder voorafgaande instemming van de Stadsregio; f. de Gemeente kan op basis van Gemeentebeleid ontheffingen verlenen aan andere doelgroepen, zoals geldt voor taxi s, conform het beleidsplan voor medegebruik van de lijnbusbaan/ -strook door taxi s vastgesteld in de Gemeentecollegevergadering van 12 februari 2013 van de Gemeente Amsterdam; g. Partijen nemen als vertrekpunt de per afgegeven ontheffingen aan anderen dan de vervoerder om gebruik te maken van de railinfrastructuur en het exclusieve recht dat met de concessie aan de vervoerder is gegund; h. de Gemeente zal geen railinfrastructuur ten behoeve van het beheer en onderhoud langdurig buiten dienst nemen zonder voorafgaande instemming van de Stadsregio. In geval van calamiteiten zal de Gemeente de Stadsregio achteraf, binnen een zo kort mogelijke tijd na einde van de calamiteit op de hoogte stellen; i. de Stadsregio, de Gemeente en de Vervoerder gaan in gesprek over hoe bij vervangingsprojecten kan worden gekomen tot optimale kosten/baten afwegingen van projectkosten en exploitatiekosten. j. op basis van een integrale afweging kan de Gemeente met de Vervoerder overeenkomen dat een deel van de infrastructuur tijdens de uitvoering van het vervangingsonderhoud rail niet beschikbaar is voor vervoer. Voor een tijdelijke onttrekking van de railinfrastructuur maakt de Gemeente en Vervoerder afspraken over mogelijk vervangend vervoer of omleidingen. De Stadsregio moet instemmen met - 7 -

8 langdurige buitengebruikstelling (conform concept Tijdelijke Buiten Gebruikstelling Tram- en Metro-infrastructuur); k. kosten van het vervangend vervoer en inkomstenderving als gevolg van de aanleg van de Noord-Zuidlijn vallen buiten deze regeling; l. de Gemeente neemt de kosten voor haar rekening die direct samenhangen met vervangingsprojecten, zoals de communicatie over de verminderde beschikbaarheid in algemene zin (niet zijnde communicatie door de vervoerder) en kosten die gerelateerd zijn aan de rol van de wegbeheerder (bijvoorbeeld tijdelijke bushaltes). Artikel 3. Afstemming beheer en vervoer De Stadsregio heeft verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de vervoersconcessie en dit convenant, met als doel een sluitende set afspraken te hebben over de werkzaamheden in het kader van beheer en onderhoud en de vervoersconcessie. Afspraken die nodig zijn om te bewerkstelligen, dat de vervoerder de railinfrastructuur op een zodanige manier gebruikt dat er geen onnodige schade aan de railinfrastructuur wordt aangebracht en dat het gebruik van de infrastructuur is afgestemd met het vervoer, worden opgenomen in de toegangsovereenkomsten voor de metro- en traminfrastructuur, waar de netverklaringen en operationele voorwaarden deel van uitmaken. De eisen die de Gemeente stelt aan het gebruik van de infrastructuur en aan de kwaliteit van het rijdend materieel worden vastgelegd in een Toegangsovereenkomst tussen de Gemeente (beheerder) en de vervoerder. De Gemeente zal de Toegangsovereenkomst in overleg met Stadsregio opstellen. De wijze waarop de Gemeente veiligheid en een veilig gebruik van de infrastructuur borgt, is vastgelegd in een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Infrastructuur. De stadsregio heeft de vervoerder verplicht haar VMS Exploitatie af te stemmen met het VMS Infrastructuur van de Gemeente. Omdat meerdere partijen een verantwoordelijkheid hebben voor de integrale veiligheid van het OV systeem spannen de Gemeente en de Stadsregio zich gezamenlijk en samen met de vervoerder in om de integraliteit van de deelverantwoordelijkheden te bewaken. De Gemeente en stadsregio bereiden zich gezamenlijk voor op het in werking treden van de nieuwe wet lokaalspoor en de gevolgen voor beide organisaties

9 Artikel 4. Opdrachtgeverschap beheer en onderhoud a. de Gemeente voert in ieder geval het strategische beheer over het Amsterdamse railnetwerk. Concreet gaat het om de volgende taken: het optreden als opdrachtgever voor het onderhoud en is verantwoordelijk voor de contractering van het regulier en groot onderhoud en vervangingsprojecten; de zorg voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke financiële middelen voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur aan contractanten, waarbij gestreefd wordt naar een optimale LCC verhouding voor het beheer en onderhoud in relatie met de overeengekomen kwaliteitsniveaus, opgenomen in het programma van eisen ; het opdragen van het jaarlijkse Dagelijks Onderhoud en het vast stellen van het Meerjaren Vervangingsplan; het verwerven en vervreemden van de eigendom van de railinfrastructuur; het laten uitvoeren van metingen, controles, steekproeven door externe partijen anders dan contractanten (o.a. GVB Infra BV) om te beoordelen of vervangingsprojecten noodzakelijk zijn, wat de staat van het areaal is en of GVB Infra BV haar werkzaamheden conform de opdracht heeft uitgevoerd; b. de Gemeente verplicht zich aan het Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur d.d. 12 november 2012 als inhoudelijk kader voor het dagelijks opdrachtgeverschap. Dit Programma van Eisen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit Convenant. Het Programma van Eisen wordt door de Gemeente Amsterdam aangepast voor de Overeenkomst met de uitvoerende partij op basis van output specificaties. Het gewijzigde Programma van Eisen wordt voor akkoord aangeboden aan de Stadsregio; c. de Gemeente verplicht de contractant/contractanten te werken in/met het asset managementsysteem en de relevante areaalinformatie (metingen, schouwen, condities, storingen, veiligheidsincidenten, etc) toe te voegen aan het systeem en relevante areaalinformatie te verstrekken aan de beheerder/asset manager van de Gemeente; De Gemeente levert op verzoek van de Stadsregio informatie uit het asset managementsysteem aan de Stadsregio; d. als onderdeel van het asset management verstrekt de Gemeente Amsterdam periodiek opdracht aan een onafhankelijk externe partij voor de conditiemetingen/-bepalingen van het railareaal; De Stadsregio ontvangt van de Gemeente de resultaten van deze conditiemetingen/-bepalingen; - 9 -

10 e. de Gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van het onderhoud van de railinfrastructuur binnen het concessiegebied Amsterdam. De Gemeente vrijwaart de Stadsregio voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van een onrechtmatige aanbesteding en contractering. Artikel 5 Ontwikkeltraject Gemeente Amsterdam en GVB Infra BV In bijlage 4 is het ontwikkeltraject dat tussen de Gemeente en GVB Infra BV is afgesproken opgenomen. Aan de hand van dit ontwikkeltraject hebben Gemeente en Stadsregio de volgende afspraken gemaakt: a. de Gemeente en Stadsregio hebben een prestatieafspraak dat het volledige ontwikkeltraject per 1/1/2015 volledig is voltooid; Afspraak 13 (m.b.t. TCO) vormt hierop een uitzondering; b. de Gemeente rapporteert de evaluatie van het ontwikkeltraject uiterlijk 1/4/2015 aan de Stadsregio; c. het asset managementsysteem (AMRAIL) van de Gemeente is leidend. Dat wil zeggen dat alle door de Gemeente noodzakelijk geachte informatie/data t.b.v. AMRAIL door GVB Infra BV in het juiste format wordt aangeleverd. Dit dient uiterlijk 1/7/2014 gerealiseerd te zijn; d. per 1/1/2015 start de Gemeente met het beschikbaarheidscijfer als stuurmechanisme. Deze KPI moet najaar 2014 worden overeengekomen tussen GVB Infra BV, de Gemeente en de Stadsregio. De Gemeente neemt hierbij het initiatief; e. per 1/1/2015 is het bestaande PVE voor (versie 12 nov 2012) in samenspraak met de Stadsregio aangepast; f. indien de Gemeente de afspraken over het ontwikkeltraject niet of onvoldoende nakomt kan de Stadsregio passende maatregelen nemen. Partijen treden hierover tijdig met elkaar in overleg. Artikel 6. Conditie infrastructuur a. de Gemeente draagt GVB Infra BV het dagelijks onderhoud (processen, onderhoudsactiviteiten, frequenties, enz.) zodanig op dat GVB Infra BV gehouden is te voldoen aan de overeengekomen outputspecificaties;

11 b. de noodzaak en scope van vervangingsprojecten worden steekproefsgewijs beoordeeld door een extern onafhankelijk adviesbureau aan de hand van de daadwerkelijk gemeten conditie in opdracht van de Gemeente; c. om de conditie van het areaal te monitoren wordt frequent (circa 1 x per 2 jaar) een conditiemeting door een extern onafhankelijke partij uitgevoerd in opdracht van de Gemeente. De Gemeente deelt de resultaten, analyses en conclusies van de initiële (2013) en reguliere opvolgende conditiemetingen met de Stadsregio; d. indien de meetresultaten laten zien dat niet is voldaan aan de door de Gemeente gestelde outputeisen van het type A onderhoud, dan draagt de Gemeente zorg voor herstel binnen het reguliere budget voor dagelijks onderhoud (type A onderhoud); e. de resultaten van de conditiemeting van de infrastructuur in 2013 wordt bij het opstellen van de MVP s (metro en tram) gebruikt; f. in het voorlaatste jaar van de overeenkomst BORI (gekoppeld aan de concessieduur) zal een eindmeting worden uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau in opdracht van de Gemeente. In het geval dat aan het einde van de overeenkomstperiode uit de meetresultaten blijkt dat niet is voldaan aan door de Gemeente gestelde outputeisen van het type A onderhoud, verrekent de Gemeente de herstelkosten met GVB Infra BV en draagt zorg voor herstel. Artikel 7. Meerjaren vervangingsprogramma traminfrastructuur (MVP tram) a. de Gemeente draagt vanaf 1/1/2015 minimaal 1 à 2 tram-vervangingsprojecten op aan de markt, niet zijnde GVB Infra BV. Het gaat hier zowel om de voorbereiding (engineering, aanbesteding, projectleiding) als om uitvoering; b. de Gemeente evalueert (onder meer benchmark met vergelijkbare projecten door GVB Infra BV uitgevoerd) deze aanbestede tram-vervangingsprojecten en rapporteert dit aan de Stadsregio. Bij de evaluatie wordt minimaal ingegaan op de elementen techniek, financiën (aanbestedingsresultaat) en planning; c. indien uit de evaluatie blijkt dat GVB Infra BV niet marktconform presteert, zal dit worden geagendeerd voor een overleg op directeurenniveau. Daar zal worden besproken welke acties nodig zijn

12 Artikel 8. Subsidie Beheer en Onderhoud: aanvraag, verantwoording en afrekening a. de Stadsregio heeft middelen gereserveerd in haar meerjarenbegroting voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. De volgende middelen voor beheer en onderhoud van de railinfrastructuur (exclusief MVP Metro) zijn gereserveerd voor de periode (onder voorbehoud van instemming van de Regioraad van 10 december 2013): totaal 62,6 64,6 62,6 64,6 63,6 63,6 63,6 61,6 59,6 58,6 58,6 684 Het genoemd eindbedrag van 684 miljoen is een maximaal bedrag, exclusief btw, op prijspeil 2013 en gebaseerd op het areaal zoals opgenomen in bijlage 1 en de vervoerswaarden zoals dat in dit convenant is vastgelegd. Voor MVP Metro gelden de afspraken conform het convenant tussen de Gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam met betrekking hiertoe van en de bestuurlijke brief over de aanvullende subsidie met betrekking tot tunnelveiligheidsmaatregelen van De Gemeente accepteert de opgenomen jaarlijkse maximale bovenstaande subsidiebedragen, waarbij de huidige kostenraming in 2013 van de Gemeente een hogere financieringsbehoefte laat zien. Tussen de kostenraming en maximaal subsidiebedrag zit nog een verschil van 25,4 miljoen. Door de Gemeente zijn acties benoemd om de kostenraming te verscherpen en mogelijk het tekort aan dekking te verminderen. Indien blijkt dat areaalmutaties een oplossing bieden om het gat tussen dekking en benodigd budget op te lossen, zullen zowel de Stadsregio als de Gemeente hieraan meewerken. Door het externe bureau Strategy Development Partners is een second opinion uitgevoerd op de afspraken tussen de Gemeente en GVB Infra BV over het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. De conclusies en aanbevelingen in de (concept, v2) rapportage van 28 oktober 2013 bieden kansen om het tekort om te buigen. Dienst Metro pakt de aanbevelingen op en rapporteert aan Stadsregio elk kwartaal over de voortgang. De Stadsregio ziet daarmee toe op goede uitvoering van de aanbevelingen. Indien dit leidt tot verlaging van kosten wordt dit bij de herijkingen verwerkt

13 Tekorten in enig jaar worden opgevangen in het onderhoudsprogramma Vrijval (niet zijnde een projectverschuiving) kan na instemming Stadsregio opnieuw worden ingezet om tekorten in andere jaren op te vangen. In de herijkingsmomenten worden ook de meest actuele en geharde prognoses van vervangingsprogramma voor traminfrastructuur meegenomen. b. jaarlijks vraagt de Gemeente bij de Stadsregio subsidie aan voor beheer en onderhoud op basis van de vigerende Subsidieverordening van de Stadsregio. De aanvraag voor gelden voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur wordt hierin opgenomen; c. de benodigde budgetten voor de onderdelen regulier onderhoud en de meerjaren vervangingsprogramma s voor tram en metro-infrastructuur worden bij de subsidieaanvraag van de Gemeente aan de Stadsregio aantoonbaar onderbouwd op een vergelijkbaar niveau als de subsidieaanvraag voor beheer en onderhoud voor 2013 en 2014, inclusief bijlagen. De Stadsregio beoordeelt vervolgens op hoofdlijnen de subsidieaanvraag en geeft een subsidiebeschikking af aan de Gemeente; d. in de aanvraag zijn opgenomen een jaarschijf uit het: strategisch beheer; operationeel beheer; meerjarenprogramma regulier onderhoud metro- en traminfrastructuur; meerjarenprogramma vervangingsonderhoud traminfrastructuur; meerjarenprogramma vervangingsonderhoud metro-infrastructuur; regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken. e. de jaarprogramma s regulier onderhoud metro- en traminfrastructuur zijn opgesteld door de Gemeente. De Gemeente onderzoekt de mogelijkheden het reguliere onderhoud te optimaliseren. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de inkoopcontracten, verdere invoering van output/prestatie eisen versus input eisen, verdere differentiatie naar onderhoudsbehoefte, invoering van gebruiksafhankelijk onderhoud. De Gemeente doet indien verzocht door de Stadsregio voorstellen hoe een daling van de subsidie voor beheer en onderhoud kan worden opgevangen en wat de effecten daarvan zullen zijn op de kwaliteit van de infrastructuur en exploitatie; f. de Gemeente stelt op basis van het asset managementsysteem AM-Rail een onderbouwd meerjaren vervangingsprogramma op gebaseerd op werkelijk gemeten

14 conditie. Ze geeft hierbij aan welke projecten of onderdelen hiervan gelden als vervroegde vervangingen en niet als gevolg van de slijtage zijn bepaald: het meerjaren vervangingsprogramma dient als onderbouwing van de subsidieaanvraag aan de Stadsregio; het programma wordt zoveel mogelijk onderbouwd met LCC-analyse, waarbij een koppeling met het reguliere onderhoud is gemaakt; de door de Stadsregio ter beschikking gestelde budgetten voor beheer en onderhoud zijn bedoeld voor 1 op 1 vervanging en dagelijks onderhoud van de railinfrastructuur. Deze 1 op 1 vervanging geschiedt op basis van een vervanging, waarbij de actuele stand van de techniek wordt meegenomen in de vervanging. Gelet hierop treedt de Gemeente in overleg met de Stadsregio over de dekking van de kosten, indien de beheer- en onderhoudskosten van de railinfrastructuur na onderhouds- en vervangingswerkzaamheden zullen stijgen ten gevolge van beslissingen die met name op afwegingen over de functionaliteit van de railinfrastructuur, dan wel de kwaliteit van de openbare ruimte worden gemaakt. Functionele verbeteringen anders dan gangbare verbeteringen op basis van de actuele stand van de techniek worden pas dan uitgevoerd, wanneer overeenstemming is over de dekking van de kosten. Zo nodig verstrekt Stadsregio aanvullende middelen om functionele verbeteringen mogelijk te maken; g. in afwachting van de beschikking heeft de Gemeente het recht indien daar aanleiding voor bestaat (aangetoonde nut en noodzaak) alvast opdracht te verstrekken voor de voorbereiding en uitvoering van vervangingsprojecten Tram, voor zover dit past binnen het financiële meerjarige kader; h. over de beschikkingsaanvraag dient binnen tien weken na de dag waarop de aanvraag definitief en compleet is ontvangen te worden beschikt door de Stadsregio; i. de Stadsregio subsidieert op basis van werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van de in artikel 8a geprojecteerde reeks; j. binnen 7 maanden na afloop van het jaar dient de Gemeente verantwoording af te leggen over de ontvangen bedragen. De verantwoording van de werkelijke kosten wordt meegenomen in de accountantscontroles van de Gemeente, ter verantwoording van de subsidie Beheer en Onderhoud voor Railinfrastructuur;

15 k. de Stadsregio stelt de definitieve subsidie vast aan de hand van de verantwoording zo snel mogelijk binnen 6 maanden na ontvangst van de verantwoording en accountantscontrole; l. de subsidie wordt bevoorschot in termijnen op basis van de uitgaven die in deze termijnen worden gemaakt. Dit is vertaald in de volgende regeling. De subsidie wordt maandelijks bevoorschot in 13 maandelijkse termijnen, waarbij in de maand april twee maandtermijnen worden uitgekeerd. De subsidie voor MVP-tram projecten worden bevoorschot op basis van 80% van het jaarlijkse subsidiebedrag voor MVP-tram. Na de jaarverantwoording worden de werkelijke kosten en verplichtingen van de Gemeente verrekend, binnen de maximale vooraf toegekende subsidiebedragen per onderdeel. Toelichting: voor in het betreffende jaar gesubsidieerde onderdelen, waarvoor geen verplichting is aangegaan vraagt de Gemeente wanneer nodig opnieuw subsidie aan; m. jaarlijks vindt een indexering plaats van de subsidiebedragen op basis van de OV index voor het betreffende jaar. Artikel 9. Financiële beheersing a. met betrekking tot de financiële beheersing is het totale infrasysteem opgedeeld in tramen metro-infrastructuur met de onderliggende techniekvelden (tram baan, tram energievoorziening, tram systemen, metro baan, metro energievoorziening, metro netwerken, metro stations en metro beveiliging). Op basis van deze areaalindeling worden de kosten voor regulier beheer en onderhoud, de (vervangings)investeringen en de geprognosticeerde levensduur vastgelegd; b. de Gemeente brengt bij nieuwe infrastructuur een scheiding aan tussen de bestaande infrastructuur en de nieuw te realiseren infrastructuur; c. het is de Gemeente toegestaan om per subsidiepost binnen een marge van 10% van het jaarbudget wijzigingen aan te brengen in al door de Stadsregio beschikte jaarprogramma s indien de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden of de actuele conditie van de infrastructuur dit noodzakelijk maakt. Deze wijzigingen worden door de Gemeente bij de eerstvolgende rapportage aan de Stadsregio gemeld. Het totaal aan wijzigingen mag niet leiden tot een overschrijding van het maximaal verleende totale subsidiebedrag;

16 d. voor onderbestedingen in de subsidieposten kan de Gemeente voorstellen voordragen aan SRA voor herbesteding van deze middelen binnen het OV-systeem; Stadsregio en Gemeente treden hierover in overleg; e. de Gemeente zal in 2014 een besparing realiseren op de apparaatskosten van 0,7 miljoen ten opzichte van de subsidieaanvraag voor Voor 2013 wordt een besparing gerealiseerd van 0,4 miljoen op de apparaatskosten, waarmee in de subsidiebeschikking van 2013 rekening is gehouden (p.p. 2013). Artikel 10. Rapportage a. de Gemeente rapporteert jaarlijks via drie kwartaalrapportages en een jaarverslag/- rekening aan de Stadsregio over: de realisatie van de in het Programma van Eisen Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur gestelde Kritieke Prestatie Indicatoren; de kwaliteit van de railinfrastructuur in beheer (jaarlijks); veiligheid van de infrastructuur; de besteding van de beschikte budgetten; de voortgang van het ontwikkeltraject (conform artikel 5); de stand van eventuele voorzieningen. b. in deze rapportage geeft de Gemeente aan in hoeverre de prestaties op het gebied van beheer en onderhoud voldoen aan het in het Programma van Eisen beschreven niveau. De Gemeente verklaart afwijkingen en doet waar nodig voorstellen om de prestaties en kwaliteit tot het gewenste niveau te verhogen; c. de rapportages bevatten daarnaast een toelichting van de voortgang van zowel het beheer als de gecontracteerde onderdelen (regulier en groot onderhoud en vervangingsonderhoud), risico s, toekomstige ontwikkelingen en agenda; d. alle rapportages worden voorzien van een financiële rapportage over de besteding van de subsidie. e. de rapportages zullen bij Stadsregio uiterlijk 8 weken na het verstrijken van het kwartaal in definitieve vorm worden ingeleverd

17 DEEL B: ZAKEN GERELATEERD AAN DE EXPLOITATIE VAN HET OPENBAAR VERVOER Artikel 11. Besluitvorming over en inkoop van extra openbaar vervoer a. de Stadsregio is de enige partij die openbaar vervoerdiensten inkoopt; b. indien de Gemeente voor eigen rekening extra openbaar vervoerdiensten wil inkopen dan richt zij daartoe een verzoek aan de Stadsregio; c. de Stadsregio mag dit verzoek weigeren indien het conflicteert met het beleid dat onder andere is vastgelegd in het RVVP, OV-Visie, Nieuwe Kijk op het Amsterdamse OV/BBROVA/Plan22/AOV of PvE Amsterdam of indien het verzoek nodeloos concurreert met bestaande OV-diensten; d. partijen leggen na goedkeuring van het verzoek door de Stadsregio nadere afspraken vast in een overeenkomst. Artikel 12. Informatie over ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele werken a. de Gemeente verschaft op verzoek van de Vervoerder inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het concessiegebied Amsterdam; b. de Gemeente verschaft de Vervoerder voor de concessie Amsterdam toegang tot de verslagen en vergaderingen het Coördinatiestelsel Werken aan de Weg van de Gemeente Amsterdam; c. bij (de aanleg van) nieuwe grote infrastructurele projecten (die een directe of indirecte relatie hebben met het Openbaar Vervoer) treedt de Gemeente tijdig in overleg met de Stadsregio

18 DEEL C: ALGEMEEN Artikel 13. Klachten- en vragenverwijzing burgers In het concessiegebied Amsterdam is de vervoerder verantwoordelijk voor het inrichten van het loket voor de eerstelijnsklachtbehandeling. De vervoerder heeft t.b.v de klachtenorganisatie een klachtenregistratiesysteem, inclusief geïnstrueerd personeel. De Gemeente, de Vervoerder (GVB) en de Stadsregio hebben afspraken gemaakt over klachten die binnenkomen bij het loket maar behandeld dienen te worden door andere vervoerders, de Gemeente of de Stadsregio. Klager ontvangt een ontvangstbevestiging van GVB en in dezelfde brief het bericht dat de klacht is doorgestuurd naar de verantwoordelijke organisatie. Tevens zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met organisatieoverschrijdende klachten. Klachten die rechtstreeks bij de Stadsregio of Gemeente binnenkomen over GVB en nog niet door GVB zijn behandeld, worden doorgestuurd naar GVB. Klachten die rechtstreeks bij de Stadsregio en Gemeente binnenkomen en waar deze verantwoordelijk is voor de eerstelijnsklachtbehandeling, worden door de Stadsregio, respectievelijk de Gemeente behandeld. Artikel 14. Overleg en geschillenregeling a. de Gemeente en Stadsregio treden periodiek met elkaar in overleg over de gemaakte afspraken en uitwerkingen in het kader van dit Convenant; b. eventuele geschillen tussen de Stadsregio en de Gemeente over afspraken neergelegd in dit convenant zullen op bestuurlijk niveau in onderling overleg worden opgelost; c. indien er binnen het kader van de concessie-afspraken een conflict ontstaat over de inzet van middelen ten behoeve van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur enerzijds en vervoer anderzijds, dan kan de Stadsregio beslissend optreden vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor een zo kosteneffectief mogelijke inzet van middelen voor het openbaar vervoer en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Daarbij richt de Stadsregio zich op de optimalisering van de inzet van middelen binnen de OV-kolom en respecteert zij daarbij de rol en positie van het coördinatiestelsel (de stadsregisseur). Artikel 15. Duur van het convenant en evaluatie/herijking a. dit convenant gaat in op het moment van ondertekening en eindigt op 31 december 2024 of eerder, indien de vervoerconcessie eerder vervalt;

19 b. Partijen treden tijdig met elkaar in overleg in geval de vervoerconcessie eerder vervalt, of over eventuele verlenging van het convenant; c. aansluitend op de vervoersconcessie zullen beide Partijen gezamenlijk in 2015, 2018 en 2021 een evaluatie en herijking van de afspraken in dit convenant uitvoeren en dit kan leiden tot een aanpassing van het convenant. Wijzigingen op dit convenant worden op basis van artikel 18 doorgevoerd; d. in het bijzonder zal in 2015 een evaluatie plaatsvinden op de voortgang van het ontwikkeltraject tussen de Gemeente Amsterdam en GVB Infra BV. Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen a. de Gemeente is behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Stadsregio - niet gerechtigd (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen over te dragen aan derden; b. indien de Stadsregio op enig moment zal ophouden te bestaan, dan treden haar rechtsopvolgers in haar rechten en verplichtingen zoals neergelegd in dit convenant. Artikel 17. Vrijwaring a. de Gemeente vrijwaart de Stadsregio ter zake van alle aanspraken van derden jegens de Stadsregio die verband houden met deze overeenkomst, echter alleen indien en voor zover die aanspraken het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente Amsterdam. Onder derden zijn begrepen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke (rechts)personen. Onder aanspraken zijn mede begrepen de aanspraken uit hoofde van de Europese regelgeving met betrekking tot de aanbesteding; b. de Gemeente vergoedt alle kosten, die de Stadsregio redelijkerwijs heeft moeten maken, in verband met de in artikel 17a genoemde aanspraken van derden. Artikel 18. Wijzigingen a. indien zich wijzigingen in wet- en regelgeving of onvoorziene omstandigheden voordoen die consequenties kunnen hebben voor de werkzaamheden waarop dit convenant betrekking heeft, dan zullen partijen overleg voeren over die consequenties en daar een oplossing voor zoeken. In het bijzonder zal de nieuwe Wet Lokaalspoor impact hebben op dit Convenant. Het niet of slechts gedeeltelijk betalen door de rijksoverheid van aan

20 de Stadsregio toegezegde bedragen wordt in ieder geval aangemerkt als onvoorziene omstandigheid; b. de Gemeente en Stadsregio kunnen in overleg wijzigingen, nadere uitwerkingen dan wel aanvullingen met elkaar over een komen. Per mutatie zal worden bepaald of een besluit dient te worden voorgelegd aan het bestuur van de Gemeente en Stadsregio. Mutaties worden schriftelijk vastgelegd in een document, welke minimaal goedgekeurd dienen te worden door de directeur Eigendom en Beheer van de Dienst Metro van de Gemeente en het hoofd OV van de Stadsregio; c. de Gemeente en Stadsregio maken, in geval van uitbreiding dan wel verkleining van het Areaal, afspraken over de consequenties van deze areaalwijziging, waaronder ten minste de financiële consequenties. Als berekeningsgrondslag geldt de omvang van het Areaal zoals opgenomen in bijlage 1. Alleen significante wijzigingen geven aanleiding de in artikel 8a genoemde bedragen op jaarbasis te wijzigen. Van een significante wijziging is pas dan sprake in het geval het totaal van alle financiële consequenties (uitgedrukt in een % van de subsidiesom op jaarbasis), cumulatief een kostenverhoging of vermindering oplevert die groter is dan 0,5% in één betreffend jaar. Kostenconsequenties dienen voorafgaand aan het jaar van optreden worden opgegeven/aangevraagd; d. de Gemeente en Stadsregio maken, in geval van uitbreiding dan wel verkleining, dan wel andere wijze van het vervoer (dienstregelingkilometers, vervoerstype, etc), afspraken over de consequenties van deze wijziging, waaronder ten minste de financiële consequenties. Als berekeningsgrondslag geldt de omvang van het vervoer zoals opgenomen in bijlage 1. Alleen significante wijzigingen geven aanleiding de in artikel 8a genoemde bedragen op jaarbasis te wijzigen. Van een significante wijziging is pas dan sprake in het geval het totaal van alle financiële consequenties (uitgedrukt in een % van de subsidiesom op jaarbasis), cumulatief een kostenverhoging of vermindering oplevert die groter is dan 0,5% in één betreffend jaar. Kostenconsequenties dienen voorafgaand aan het jaar van optreden te worden opgegeven/aangevraagd. Stadsregio verstrekt daartoe periodiek (per kwartaal) de werkelijk gereden dienstregeling kilometers per modaliteit alsmede jaarlijkse een actuele prognose van het gebruik in het jaar daarop. Aldus overeengekomen te Amsterdam en in tweevoud ondertekend op XXX

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Tussen NS Reizigers B.V. en Gemeente Haarlem De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^Ži^^^ Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR agendapunt : B-6 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : Busstation Noord, promotie naar realisatiefase (code 30520027) aangemeld door : Portefeuillehouder Verkeer behandelend ambtenaar : Renske

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

De gemeente Amsterdam wil graag de volgende reactie indienen.

De gemeente Amsterdam wil graag de volgende reactie indienen. Reactie op Wet Lokaal Spoor Aan Ministerie van V&W Van Erik Bouma (Hoofd OVsystemen) Doorkiesnummer 020-5565302 Faxnummer 020-5565705 E-mail e.bouma@ivv.amsterdam.nl Kopie aan - Datum 28 juli 2010 Onderwerp

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 15 juni 2007 Ons kenmerk RWS/SDG/2007/903 Onderwerp Financiële gevolgen verschuiven aanvangsdatum

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn : Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn rekening en risico derden buiten zijn bureau inschakelen,

Nadere informatie

B&W d.d. 15 juli 2014

B&W d.d. 15 juli 2014 B&W 14.0678 d.d. 15 juli 2014 Onderwerp Realisatie, beheer en onderhoud R-net halte Leiden Lammenschans Besluiten: van de commissie 1. De Uitvoeringsovereenkomst R-net halte Leiden Lammenschans vast te

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 februari 2017, nr. 817129/817144, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Pagina 1 van 8 BIJLAGEN Van deze overeenkomst maken deel uit de volgende tekeningen die als bijlage zijn toegevoegd: I. Tekeningnummer 2014/242497 d.d. 26

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK I N H O U D S O P G A V E I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel Artikel 3 Omvang van de dienstverlening II UITVOERING

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie