Inhoud. Voorwoord 5. Afkortingen 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 5. Afkortingen 9"

Transcriptie

1 Inhoud Voorwoord 5 Afkortingen 9 1 Inleiding belastingrecht Inleiding Belastingmoraal Belastingen: inkomstenbron nummer Geschiedenis Belastingen en tariefstelsels Belastingen: definitie Belastingen: manieren van onderscheid Belastingrecht als rechtsgebied Materieel en formeel belastingrecht Legaliteitsbeginsel Belastingbeginselen Bronnen van belastingrecht Opzet van dit boek Samenvatting 25 2 Inkomstenbelasting Inleiding Belastingsubjecten Binnenlands belastingplichtigen Buitenlands belastingplichtigen Het begrip wonen IB 2001: het boxenstelsel Samenvatting 43 3 Loonbelasting Inleiding Ruim loonbegrip Wet op de Loonbelasting Werknemer Inhoudingsplichtige Het belastingobject: loon Loon in natura Privégebruik auto Milieubescherming Loon van de directeur-grootaandeelhouder Pensioen Aftrekbare kosten of vrije vergoedingen Samenvatting 55 4 Vennootschapsbelasting Inleiding Klassiek stelsel Belastingobject: winst Tarief Aangifte en aanslag Dividendbelasting Samenvatting 62 5 Omzetbelasting Inleiding Belastbaar feit Wanneer omzetbelasting? Diensten Belastingsubject Belastingobject: grondslag van heffing Tarief Het lage tarief Het nultarief Vrijgestelde prestaties Aftrek van voorbelasting Boekhoudverplichting Tijdvakbelasting en aangiftebelasting Samenvatting 73

2 8 6 Gemeentelijke belastingen Inleiding Wettelijke basis Onroerendezaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolbelasting Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Parkeerbelasting Toeristen- en forensenbelasting Kwijtschelding Waterschapsbelasting Samenvatting 84 7 Erfbelasting en schenkbelasting Inleiding Erfbelasting Tariefgroepen en vrijstellingen Schenkbelasting Tariefgroepen Samenvatting 94 8 Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting Inleiding Overdrachtsbelasting Niet alle verkrijgingen zijn belast Het tarief Assurantiebelasting Vrijstellingen Tarief Samenvatting Formeel belastingrecht Inleiding Drie wetten met betrekking tot het formele belastingrecht Verschillende manieren van heffing Aanslag- en aangiftebelastingen Aanslagbelastingen Aangifte en aanslag Termijnen Twee bijzondere aanslagen Aangiftebelastingen Fiscale boeten Samenvatting Invordering Inleiding Invordering Handhaving Betaling en invordering Dwanginvordering Tenuitvoerlegging Uitstel van betaling Invorderingsrente Verplichtingen belastingplichtige Fiscale boeten Samenvatting Rechtsbescherming Inleiding Wettelijke regeling Belastingrecht en de Awb Besluit Besluit en belanghebbende Het stelsel Algemene aspecten van de bezwaar- en beroepsprocedure De bezwaarprocedure De beroepsprocedure Voorlopige voorziening Hoger beroep Cassatie Samenvatting 134 Register 139

3 Hoofdstuk 5 Omzetbelasting Na dit hoofdstuk kun je: de principes van de omzetbelasting, ofwel de btw, uitleggen; aangeven welke goederen onderworpen zijn aan de omzetbelasting/btw; de termen belastingsubject en belastingobject verklaren; de tarieven van de btw toepassen: hoog tarief, laag tarief, nultarief; de vrijstellingen van de btw begrijpen, plus het verschil tussen vrijstelling en nultarief; de verleggingsregeling voor internationale ondernemerstransacties begrijpen; een btw-factuur opstellen; de regeling omtrent de voorbelasting bij de btw inzichtelijk maken; de omzetbelasting indelen als aangiftebelasting, tijdvakbelasting en indirecte belasting. Casus Bram Vlaardijk heeft een bedrijf waarin hij zijn kennis op het gebied van computers en software benut om er een goede boterham mee te verdienen. Hij verkoopt hardware, zoals computers, monitoren en allerlei onderdelen, plus accessoires, waaronder computerboeken. Daarnaast levert hij software en verricht hij diensten voor iedereen die met een probleem zit op het gebied van hardware of software. Hij verwijdert virussen, installeert allerlei programma s en helpt particulieren, bedrijven en gemeenten met het installeren van netwerken. Kortom, Bram is een bezig baasje. Natuurlijk heeft Bram ook te maken met de omzetbelasting. Hij betaalt omzetbelasting via zijn leveranciers en hij moet omzetbelasting in rekening brengen bij zijn klanten. En uiteraard moet hij het verschil daartussen afdragen aan de fiscus. Hij wil natuurlijk geen cent te veel betalen, dus is Bram een ministudie omzetbelasting begonnen. Hij kwam daarbij ook tegen hoe het gaat met de verschillende tarieven en de vrijstelling, maar ook met de verleggingsregeling. Bram werkt namelijk ook voor een Belgisch bedrijf. 5.1 Inleiding In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we achtereenvolgens de inkomsten- en loonbelasting behandeld. In dit hoofdstuk staat de derde grote belasting die in Nederland geheven wordt centraal: de omzetbelasting. De omzetbelasting staat beschreven in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968). Bij de loon- en inkomstenbelasting gaat het om een personele belasting. Bij de omzetbelasting wordt belasting geheven over een (economische) activiteit: de levering van goederen en het verrichten van dien-

4 66 sten. Als burgers hebben we dagelijks met de omzetbelasting te maken. Zowat elke aankoop die wij doen of dienst die we afnemen, is belast met een percentage aan omzetbelasting. Omzetbelasting is natuurlijk beter bekend als btw: de belasting die geheven wordt over de toegevoegde waarde. De betekenis van deze bekende afkorting zal verderop worden uitgelegd. 5.2 Belastbaar feit Bij de omzetbelasting wordt een belasting geheven op leveringen van goederen en het verrichten van diensten. De levering van een goed Bij de levering van een goed moet het gaan om de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken. Het zal veelal gaan om een levering in het kader van een koopovereenkomst. Onder goederen in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 moet worden verstaan: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alsmede elektriciteit, gas, warmte, koude en dergelijke. (Het begrip goed in de zin van de omzetbelasting is daarmee een beperkter begrip dan het begrip goed in het vermogensrecht in het Burgerlijk Wetboek (BW)). Een goed in de zin van het vermogensrecht omvat alle zaken en vermogensrechten.) 5.3 Wanneer omzetbelasting? Paul koopt in boekhandel Libris het nieuwe boek van Dan Brown, Inferno. De verkoper van het boek brengt aan de koper de koopprijs in rekening vermeerderd met een bedrag aan omzetbelasting. In dit eenvoudige voorbeeld zijn drie voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan, wil er sprake zijn van heffing van omzetbelasting: De levering geschiedt door een ondernemer (in het economisch verkeer). De levering vindt plaats onder bezwarende titel. De levering vindt plaats in Nederland. De eerste voorwaarde is dat de levering moet plaatsvinden in het economisch verkeer. Daarvan is sprake in het voorbeeld: de boekhandelaar uit het voorbeeld is immers ondernemer. Zijn bedrijf bestaat uit het in- en verkopen van boeken om zo winst te behalen. De levering van het boek vindt plaats onder bezwarende titel, dat betekent dat de een levert en de ander een tegenprestatie geeft: de koopsom. Paul sluit met de boekhandel een koopovereenkomst. Paul betaalt de koopprijs, waarop de boekhandelaar hem het boek levert. De verkoopprijs is opgebouwd uit twee elementen: de prijs (het bedrag dat de verkoper aan de koper in rekening wil brengen) en de btw (het bedrag aan omzetbelasting dat de verkoper de koper in rekening moet brengen, in dit geval het lage tarief van 6%, omdat boeken onder het lage tarief vallen). Derde voorwaarde is dat de levering plaatsvindt in Nederland. Boekhandel Libris is gevestigd in Den Haag. Omer verkoopt voor zijn fraaie BMW-sportwagen via Marktplaats aan een enthousiaste liefhebber van dit Duitse merk. Deze verkoop (en levering) valt niet onder de heffing van de omzetbelasting. De levering vindt immers niet in het economisch verkeer plaats. De verkoper behoeft geen btw in rekening te brengen en af te dragen. 5.4 Diensten Aan de heffing van omzetbelasting is naast de levering van goederen ook het verrichten van diensten onderworpen. Dienstverlening is dus ook belast met btw. Denk hierbij aan de diensten die worden verleend door vrijberoepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs of architecten. Maar ook de diensten verricht door de fietsenmaker, loodgieter en tuinman zijn met omzetbelasting belast. Voor al die diverse werkzaamheden wordt aan de klant een beloning/honorarium in rekening gebracht. Deze vergoeding voor verleende diensten wordt verhoogd met een percentage aan btw. Ook hier geldt de eis dat de verrichting van de dienst in het economisch verkeer moet plaatsvinden door

5 een ondernemer en dat tegenover de dienst een tegenprestatie staat. Het zit Miriam niet mee. De waterleiding in de keuken is gescheurd en levert continu lekkages op. Ze belt het loodgietersbedrijf Zuidema BV op. Het bedrijf repareert de leiding. Na de werkzaamheden krijgt ze de factuur gepresenteerd. Het bedrijf brengt voor de verrichte werkzaamheden arbeidsloon en materialen in rekening. Het totaal wordt vermeerderd met btw. Zie figuur Belastingsubject Wie is onderworpen aan het betalen van omzetbelasting? Met andere woorden wie is het belastingsubject? De Wet OB 1968 schrijft voor dat de belasting wordt geheven van de ondernemer die de levering of de dienst verricht. De ondernemer is voor de omzetbelasting de belastingplichtige. Hij is degene die verplicht is aangifte te doen en de verschuldigde belasting te betalen. Bij hem komt de Belastingdienst de verschuldigde belasting zo nodig incasseren als deze niet worden betaald. Tegelijkertijd hebben we gezien dat de koper, de afnemer van het goed of de dienst, degene is die de omzetbelasting daadwerkelijk betaalt. De ondernemer fungeert feitelijk als doorgeefluik voor de Belastingdienst. Daarmee komt een heel belangrijk en opvallend verschil aan het licht met de inkomsten- en loonbelasting. We hebben de inkomsten- en loonbelasting directe belastingen genoemd, waarbij de belasting wordt geheven van en betaald door de persoon om wiens inkomen het gaat. De omzetbelasting heeft het karakter van een indirecte belasting, wat inhoudt dat de feitelijke betaling van de belasting wordt overgeheveld van de belastingplichtige (de ondernemer) naar een derde (de afnemer). Het is de afnemer (vaak de klant) die de belasting betaalt, aan hem wordt de btw in rekening gebracht. De ondernemer incasseert de btw en draagt deze vervolgens af. Zie figuur Belastingobject: grondslag van heffing De volgende vraag is waarover omzetbelasting wordt geheven: de maatstaf van heffing. De wet geeft aan dat de (omzet)belasting wordt berekend over de vergoeding zoals die door de afnemer wordt betaald. Let op: het gaat niet om de (economische) waarde van het geleverde goed of de verleende dienst, maar bepalend is de hoogte van de tegenprestatie die door de afnemer wordt voldaan of aan die afnemer in rekening wordt gebracht, exclusief omzetbelasting. De factuur of kassabon geeft wettelijk verplicht inzicht hierin: wat het verkoopbedrag inclusief en exclusief btw is. 5.7 Tarief De Wet OB 1968 kent een algemeen tarief, ook genoemd het hoge tarief. Dit tarief is bij het schrijven van het boek 21% (peildatum: 2014).! Elk belastingtarief kan natuurlijk steeds worden gewijzigd door de overheid. Zo is in het Lenteakkoord (van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) van voorjaar 2012 afgesproken dat op 1 oktober 2012 het hoge btw-tarief werd verhoogd van 19% naar 21%. De wet kent twee afwijkende percentages van het hoge btw-tarief: het lage tarief (nu: 6%); het nultarief (0%). Daarnaast bestaan ook nog de vrijstellingen van de btw (zie par. 5.10). 67

6 68 Figuur 5.1 Btw-factuur van een onderneming voor een particulier

7 69 Figuur 5.2 Btw-factuur van een onderneming voor een andere onderneming

8 70 Wanneer is de levering van een bepaald goed of een bepaalde dienst belast met een ander tarief dan het hoge tarief? Onder het nultarief vallen leveringen van diensten en zaken, zoals bijvoorbeeld goederen die men exporteert, of die men levert aan een schip of vliegtuig. Verder vallen ook de visvangst en accijnsgoederen onder het nultarief. 5.8 Het lage tarief In Tabel I zijn de goederen en diensten opgenomen waarop het lage tarief van toepassing is. In het algemeen wordt gezegd dat het bij dat lage tarief gaat om de eerste levensbehoeften. Als je de lijst doorloopt, blijkt dat sommige zaken overigens niet echt onmisbare levensbehoeften zijn. Het betreft onder meer: goederen: voedingsmiddelen, geneesmiddelen, verbandmiddelen, water, bloemen en planten, boeken en kunstvoorwerpen geleverd door de maker; diensten: diensten verricht door fietsenmakers, schoenmakers, kappers en personenvervoerders.! De overheid kan bepaalde diensten verplaatsen van het ene tarief naar het andere. Zo waren diensten op het gebied van de kunst en theater verplaatst van het lage btw-tarief naar het hoge btw-tarief. Kaartjes voor concerten en dergelijke werden in één klap flink duurder. Later is afgesproken dit weer terug te draaien. Zo vielen podiumkunsten en beeldende kunsten weer onder het lage btw-tarief. Dat heeft dus betrekking op bijvoorbeeld concerten, musicals, toneelvoorstellingen en dergelijke. Een en ander maakt duidelijk dat belastingtarieven zeker niet eeuwigdurend zijn. De overheid wijzigt tarieven onder andere uit budgettaire overwegingen. Met andere woorden om meer geld in de staatskas te krijgen. 5.9 Het nultarief 5.10 Vrijgestelde prestaties Naast het nultarief bestaan ook de zogenoemde vrijgestelde prestaties. In de Wet OB 1968 is een groot aantal leveringen van goederen en verrichtingen van diensten vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. De ondernemer die deze prestaties verricht, doet dit dus vrij van btw. Een bekend voorbeeld is de levering van onroerende zaken. Maar let op: Nieuwe onroerende zaken vallen wel onder de btw. Bestaande onroerende zaken zijn vrijgesteld van btw. Nieuwe onroerende zaken zijn bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen. Dus als een woning aan de eerste eigenaar wordt geleverd, dan valt deze onder de btw. Deze levering valt niet onder de overdrachtsbelasting, die we verder behandelen in hoofdstuk 8. Bestaande onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen die door een eigenaar worden verkocht en geleverd aan een koper. Bij deze levering is dus geen btw verschuldigd, maar wel overdrachtsbelasting. Zie verder hoofdstuk 8. Vrijgesteld zijn tevens medische verrichtingen, dus de diensten van een arts, tandarts en dergelijke. Ook dienstverlening door financiële instellingen, zoals banken, is gedeeltelijk vrijgesteld van btw Aftrek van voorbelasting De ondernemer die zijn goed levert of dienst verricht, zal om zijn prestatie te kunnen verrichten veelal zelf op zijn beurt goederen moeten inkopen of diensten moeten afnemen die met btw zijn belast. De fietsenmaker die aan de klant een fiets verkoopt, zal deze vooraf hebben ingekocht bij de groothandelaar. De fietsenmaker heeft aan de groothandel btw betaald. De notaris die voor zijn cliënt werkzaamheden verricht, huurt kantoorruimte die met btw is belast.

9 De Wet op de omzetbelasting 1968 kent het begrip aftrek van voorbelasting. Dit principe is opgenomen in de Wet OB Wat ermee wordt bedoeld, is dat de ondernemer de omzetbelasting die aan hem in rekening wordt gebracht bij door hem afgenomen leveringen of diensten in het kader van zijn onderneming, mag verrekenen met de door hem van zijn afnemers ontvangen omzetbelasting. Het bedrag aan omzetbelasting dat de ondernemer aan het einde van het tijdvak moet afdragen, is daarom een saldobedrag. Gezegd wordt wel: de ondernemer draagt het verschil tussen de verkoopen inkoop-btw af aan de Belastingdienst. Fietsenmaker Willemsen heeft een bestelling gekregen van zijn vaste klant Harmsma. Harmsma heeft een luxe herenfiets besteld. Willemsen gaat de fiets afhalen bij de groothandel en betaalt hiervoor een bedrag van 907,50, inclusief 21% btw. De inkoopprijs van de fiets is 750. Aangezien de groothandelaar ook ondernemer is, wordt aan Willemsen btw in rekening gebracht. De prijs die Willemsen afrekent bij de groothandel is dus als volgt opgebouwd: Inkoopprijs fiets, excl. btw 750 Btw 21% 157,50 + Totaalprijs, incl. btw 907,50 Willemsen wil de fiets te verkopen voor een prijs (excl. btw) van Als ondernemer moet hij de klant eveneens btw in rekening brengen. De verkoopprijs wordt dan als volgt opgebouwd: Verkoopprijs excl. btw Btw 21% Totaalprijs De vraag is hoe aan het eind van het tijdvak de btw in de aangifte voor de omzetbelasting moet worden verwerkt. Als omzet zal de fietsenmaker een bedrag van (ex btw) opgeven. Aan btw moet dus in totaal worden betaald een bedrag van 210. De bij de inkoop van de fiets aan de groothandel betaalde btw mag hij uiteraard aftrekken: Btw over verkopen 210 Voorbelasting (reeds betaalde btw) 157,50 -/- Af te dragen btw 52,50 Dus: De groothandel draagt 157,50 btw af aan de fiscus, het btw-bedrag dat de fietsenmaker aan de groothandel heeft betaald. De fietsenmaker draagt 52,50 btw af aan de Belastingdienst (= 210 minus 157,50). Dus: de Belastingdienst ontvangt aan btw voor de verkoop van de fiets: Van de groothandel 157,50 Van fietsenmaker Willemsen 52,50 + Totaal aan btw ontvangen 210 Het totaal af te dragen bedrag door beide ondernemers komt overeen met het bedrag dat Harmsma bij de koop van zijn fiets aan fietsenmaker Willemsen heeft betaald. De beide ondernemers dragen het bedrag aan verschuldigde btw, maar Harmsma betaalt als eindafnemer/consument daadwerkelijk de btw. De omzetbelasting is dus een indirecte belasting.! Is er verschil tussen een dienst die valt onder het nultarief en een dienst die valt onder de vrijstellingen? Beide kennen geen btw. En toch is er verschil. De ondernemer die een dienst verleent in het nultarief mag wel de door hem betaalde voorbelasting verrekenen. Deze ondernemer heeft bijvoorbeeld een computer gekocht en daarop btw betaald. Deze betaalde btw mag hij terugvorderen van de Belastingdienst. Bij een vrijstelling geldt die verrekening van de betaalde voorbelasting niet. Immers, vrijgestelde dienstverleningen vallen helemaal niet onder de omzetbelasting. Dus bijvoorbeeld een arts die btw betaalde op een door hem gekochte computer, kan deze btw niet terugvorderen. (Dit geldt natuurlijk alleen als de arts uitsluitend diensten verricht die vrijgesteld zijn.) 71

10 72 Figuur 5.3 Factuur met verlegging van de btw naar een onderneming in een ander EU-land (intracommunautaire transactie)

11 ! Verleggingsregeling: btw en buitenlandse ondernemingen Zoals je weet, moet een ondernemer die diensten verleent of goederen verkoopt aan een andere ondernemer daarover de omzetbelasting in rekening brengen. Zie bovenstaand voorbeeld, waarin de fietsenmaker aan de groothandel btw betaalt over de ingekochte fiets. Het wordt echter anders bij leveringen aan een ondernemer in een ander land. Dan geldt de zogeheten verleggingsregeling. Dat leggen wij uit door middel van het volgende voorbeeld. Het gaat over transacties tussen bedrijven in verschillende EU-landen. Met een lastige term noemt men dit intracommunautaire transacties (intra = binnen en communautair = de gemeenschap betreffend, dat wil zeggen de Europese Unie). Een Nederlandse ondernemer verleent diensten aan een Belgische ondernemer. Hij geeft bijvoorbeeld adviezen voor een bedrag van (excl. btw). Zoals gezegd zou hij daar eigenlijk btw over moeten berekenen aan de Belgische ondernemer. Deze Belgische ondernemer zou dan de Nederlandse btw moeten terugvragen en de Belgische btw moeten berekenen aan zijn klanten. Dat is erg omslachtig. De verleggingsregeling houdt nu het volgende in: de Nederlandse ondernemer maakt een factuur op, zonder daarbij btw te rekenen. Hij zet daarbij op de factuur: btw verlegd of geen btw op grond van verleggingsregeling. Daarbij moet het btw-nummer van beide ondernemingen zijn vermeld. De Nederlandse ondernemer draagt dus geen btw af aan de Nederlandse fiscus. De Belgische ondernemer betaalt dus geen Nederlandse btw en hoeft deze dan ook niet terug te vorderen. Hij betaalt alleen in België de volledige btw aan de Belgische fiscus. Er is dan natuurlijk ook geen sprake van vooraftrek. Zie figuur Boekhoudverplichting De ondernemer is verplicht van de door hem verrichte leveringen en verleende diensten een nauwkeurige administratie bij te houden waaruit zijn verrichtingen en belastingverplichtingen voor de omzetbelasting duidelijk blijken. Voor zover de ondernemer leveringen of diensten heeft verricht aan een andere ondernemer is hij verplicht aan hem een factuur uit te reiken. De factuur moet worden uitgereikt voor de vijftiende dag na de maand waarin de levering of de dienst is verricht Tijdvakbelasting en aangiftebelasting De omzetbelasting wordt berekend over een tijdvak en is daarom een tijdvakbelasting. Het tijdvak betreft voor de omzetbelasting op grond van de Uitvoeringsregeling AWR meestal het kwartaal. In bepaalde gevallen wordt de omzetbelasting per maand afgedragen. Sommige ondernemers hebben niet zo n grote omzet en hoeven dus ook niet veel omzetbelasting af te dragen. Zij kunnen vragen om een aangifte van de btw per jaar. De belastingplichtige ondernemer is verplicht de in het tijdvak verschuldigde belasting binnen één maand na afloop van het tijdvak overeenkomstig een door hem gedane aangifte te voldoen aan de ontvanger. De omzetbelasting is een aangiftebelasting, waarbij het aan de belastingplichtige wordt overgelaten het verschuldigde belastingbedrag te berekenen en af te dragen aan de ontvanger Samenvatting Omzetbelasting kennen we in het dagelijks leven beter onder de naam btw. Lang niet iedereen weet wat die afkorting betekent en wat btw inhoudt. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. In elke schakel in het productieproces wordt er waarde aan het product toegevoegd en hierover wordt belasting geheven. 73

12 74 Btw officieel: omzetbelasting is een belasting die wordt geheven over de door een ondernemer verrichte leveringen van goederen en diensten in het economisch verkeer. De prijs van een goed of dienst wordt verhoogd met een percentage aan omzetbelasting. Er is dan ook sprake van een kostprijsverhogende belasting. Omzetbelasting is tevens een indirecte belasting: belastingplichtig is de ondernemer, het bedrag aan belasting wordt doorberekend aan de afnemer (veelal de consument). De consument betaalt de btw, de ondernemer int deze en draagt ze vervolgens op aangifte af aan de Belastingdienst. Omzetbelasting is een aangiftebelasting. Bij een dergelijke wijze van belastingheffing berekent de belastingplichtige (de ondernemer) zelf wat hij moet afdragen, doet de juiste aangifte en zorgt voor tijdige betaling. Het bedrag aan verschuldigde belasting betreft meestal een saldobedrag. De ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting: belasting die hij reeds heeft betaald op zijn inkopen en dergelijke. Zo zal een fietsenwinkel de fiets eerst inkopen bij een leverancier. De leverancier levert de fietsen aan de fietsenmaker inclusief btw. Deze btw is voor de fietsenmaker weer aftrekbaar als hij de btw moet afdragen die hij van de klant heeft ontvangen. De omzetbelasting kent een standaardtarief (het hoge tarief van 21%). Daarop zijn twee afwijkingen mogelijk: het lage tarief van 6% en het nultarief. Een aantal in de wet opgenomen leveringen en diensten is vrijgesteld. Let op: tarieven kunnen worden gewijzigd. Leveringen of diensten met bijzondere tarieven zijn opgenomen in Tabel I en II, die bij de wet zijn opgenomen. Het 6%-tarief betreft over het algemeen eerste levensbehoeften zoals voedings- en geneesmiddelen en werkzaamheden van bijvoorbeeld de schoenmaker. Behandeling van het nultarief is achterwege gelaten. Verder zijn bijvoorbeeld medische handelingen vrijgesteld van de btw. De ondernemer is met het oog op zijn administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting verplicht zijn administratie zorgvuldig bij te houden.

13 75 Kernbegrippen Omzetbelasting Belasting die geheven wordt over het leveren van goederen en het verrichten van diensten. Belastingsubject Degene die de belasting moet betalen. Indirecte belastingen Belastingen die door degene die ze betaalt, kunnen worden afgewenteld op/doorberekend aan een ander. Grondslag van de heffing (= heffingsgrondslag) De basis waarover belasting wordt berekend. Vrijgestelde prestaties Leveringen van goederen en verrichtingen van diensten die niet vallen onder de btwheffing. Voorbelasting Omzetbelasting die de ondernemer reeds vooraf betaald heeft via de factuur van zijn leverancier. Verleggingsregeling Regeling waardoor de ondernemer die handelt met een onderneming in het buitenland de btw doorschuift (verlegt) naar de buitenlandse onderneming. Aangiftebelasting Een belasting waarbij de belastingschuld ontstaat door het doen van een aangifte, waarbij tevens de belastingschuld wordt betaald. Tijdvakbelasting Belasting die wordt berekend over een bepaald tijdvak (maand, kwartaal, jaar).

14 76 Vragen en opdrachten 5.1 Bram Vlaardijk heeft een bedrijf in ICT, verkoop en service. Hij verkoopt hardware, zoals computers, monitoren en allerlei onderdelen, plus accessoires, waaronder computerboeken. Daarnaast levert hij software en verricht hij diensten voor iedereen die met een probleem zit op het gebied van hardware of software. Hij verwijdert virussen, installeert allerlei programma s en helpt particulieren, bedrijven en gemeenten met het installeren van netwerken. a De gemeente Gilze en Rijen geeft Bram opdracht een upgrade van haar netwerk te installeren. Het netwerk moet worden klaargemaakt voor IP V6, het nieuwe internetprotocol. Hij levert nieuwe routers en andere apparatuur en hij installeert op veel computers van de gemeente nieuwe software. Tevens levert hij studieboeken voor de afdeling helpdesk van de gemeente. Wat is in dit geval het belastbaar feit voor de omzetbelasting? b Wie is in bovenstaand geval het belastingsubject? c Wat betekent het dat de btw die Bram in rekening brengt een indirecte belasting is? d Wat betekent het dat de btw die Bram in rekening brengt een tijdvakbelasting is? e Wat betekent het dat de btw die Bram in rekening brengt een aangiftebelasting is? f Noem uit vraag a de onderdelen die zullen vallen onder het hoge btw-tarief. g Noem uit vraag a de onderdelen die zullen vallen onder het lage btw-tarief. h Levert Bram ook prestaties die vallen onder de vrijstellingen voor de omzetbelasting? Motiveer je antwoord. i Bram heeft voor deze opdracht goederen gekocht bij de groothandel in computeronderdelen. Daarvoor heeft hij natuurlijk ook btw betaald. Kan hij deze betaalde btw verrekenen bij het afdragen van de door hem ontvangen btw? Motiveer je antwoord. j Bram bracht aan de gemeente Gilze en Rijen in rekening, exclusief btw. Stel dat hij aan btw ontvangt. Moet hij dat gehele bedrag aan de Belastingdienst betalen? Motiveer je antwoord. k l Bram vertelt zijn huisarts over de verrekening van betaalde btw. De huisarts heeft daar wel oren naar. Hij heeft namelijk zojuist van Bram een nieuw computersysteem gekocht. Kan de huisarts de door hem betaalde btw op deze factuur als voorbelasting in mindering brengen op de door hem te betalen belastingen? Motiveer je antwoord. Bram levert ook een computersysteem aan een Belgische winkel. Nu krijgt hij te maken met de verleggingsregeling. Wat houdt dat in? 5.2 Bram en zijn vrouw Gerry hebben een andere woning gekocht. Het is een nieuwbouwwoning in een uitbreiding van het dorp Molenschot. a Moeten zij op de verkrijging van deze woning btw betalen? Motiveer je antwoord. b Moeten zij op de verkrijging van deze woning overdrachtsbelasting betalen? Motiveer je antwoord. c Stel dat door onvoorziene omstandigheden het uitbreidingsplan van Molenschot niet doorgaat. Zij besluiten dan een leuke oude boerderij te kopen. Moeten zij op de verkrijging van deze woning btw betalen? Motiveer je antwoord. d Moeten zij op de verkrijging van deze boerderij overdrachtsbelasting betalen? Motiveer je antwoord. 5.3 Bram vraagt Gerry om hem te helpen door hem uit het boek te overhoren. Zij geeft hem weer allerlei zinnetjes, waarin hij dan de juiste vakterm moet invullen. Of zij geeft hem een stelling, waarop hij moet reageren. Controleer zijn werk en geef aan of zijn antwoorden juist/ onjuist zijn. Motiveer ook waarom. a De omzetbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. b De winkelier is het belastbaar feit voor de omzetbelasting. c De klant is het belastingsubject voor de omzetbelasting. d De klant is het belastingobject voor de omzetbelasting. e Als ik mijn oude fiets verkoop aan mijn buurman, moet ik daarover het hoge tarief voor de btw berekenen.

15 f Boeken vallen onder het lage tarief van de omzetbelasting. g Eten en drinken vallen onder het hoge tarief van de omzetbelasting. h De diensten van een huisarts vallen onder het nultarief voor de omzetbelasting. i De levering van een nieuwbouwwoning valt onder het nultarief voor de omzetbelasting. j Ondernemers binnen Nederland berekenen elkaar geen btw in verband met de verleggingsregeling. k De omzetbelasting is een aanslagbelasting. l De omzetbelasting is een indirecte belasting. m De ondernemer is verplicht zijn administratie met betrekking tot de omzetbelasting zorgvuldig bij te houden Bram heeft een conflict met een klant gekregen over de betaling van zijn factuur. De twee komen er samen niet uit en Bram is genoodzaakt een advocaat in te schakelen om zijn belangen te behartigen. Het lukt de advocaat om de vordering van Bram volledig geïnd te krijgen, zonder dat er een rechter aan te pas heeft hoeven komen. Twee weken later ploft de declaratie van de advocaat bij Bram in de bus. De advocaat brengt aan Bram drie uur in rekening voor verrichte werkzaamheden. Zijn uurtarief is 150 excl. 21% btw. Bereken hoeveel het totale bedrag is dat Bram moet betalen aan zijn advocaat. 5.5 Het zit Gerry niet mee. De auto staat voor een grote beurt in de garage. Gerry moet zolang op de fiets naar haar werk. Op de eerste dag al krijgt ze een lekke band en Gerry brengt haar fiets naar de fietsenmaker. De fietsenmaker moet de band vervangen. De fietsenmaker brengt haar 31,80 (incl. 21% btw) in rekening. Bereken het bedrag aan btw dat in dit bedrag is opgenomen.

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

oefententamen omzetbelasting

oefententamen omzetbelasting oefententamen omzetbelasting vraag 1 De gemeente Reusel-De Mierden kocht in 2008 voor haar afdeling Burgerzaken (o.a. uitgifte paspoorten en rijbewijzen) een aantal computers van een Belgische computerfabrikant.

Nadere informatie

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4

2010 -- HRo - Omzetbelasting -- Deel 4 Omzetbelasting les 4 programma Maatstaf van heffing Hoeveel OB? Wie moet OB voldoen en wanneer? Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Oefening Maatstaf van heffing 1 van 2 OB wordt geheven over

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Btw bij handel in gebruikte goederen

Btw bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling berekent u de btw niet over uw omzet, maar over het verschil

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud:

MODULE 3: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) Inhoud: Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Modestyling en Interieuradviseur) MODULE 3: BTW Inhoud: Consumentenprijs Verkoopprijs Te betalen btw Verschuldigde btw Af te

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Omzetbelasting oefententamen 2

Omzetbelasting oefententamen 2 versie januari 2012 Omzetbelasting oefententamen 2 Deel 1 Meerkeuzevragen Vraag 1 Gerrit Tussengas laat bij een garage de uitlaat van zijn auto vervangen. Na een uur is het karwei geklaard. Gerrit rekent

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.)

38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38 -MECHANISME 38.1.BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE ( B.T.W.) 38.1.1. principe wil zeggen belasting op de toegevoegde waarde en betekent dat er belasting moet betaald worden op elk stukje waarde dat

Nadere informatie

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013 Veenendaal, 17 juni 2013 Handleiding BTW-heffing op tabak Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw

Nadere informatie

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers

Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010. Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010. Bestemd voor: alle ondernemers Wijziging regels plaats van dienst/ procedure teruggaafverzoeken per 2010 Onderwerp: EU BTW pakket per 1 januari 2010 Doel: informeren Bestemd voor: alle ondernemers 1 Inleiding Per 1 januari 2010 zal

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3

2014 -- Omzetbelasting II -- Deel 3 Omzetbelasting II les 5 programma Intracommunautaire prestaties goederen: de intracommunautaire transacties diensten: de intracommunautaire diensten 1 Invoer Jim is ondernemer in Zuid-Korea. Hij levert

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Deel I

Bedrijfsadministratie Deel I Bedrijfsadministratie Deel I BTW in de boekhouding BAARHVILLE STUDIEHULP August 3, 2016 Opgesteld door: Deborah Baarh 1 Bedrijfsadministratie Deel I Thema Les DE BALANS SKIT-MODEL Startfase Duur fase:

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K)

1.2 kan het onderscheid tussen het fiscale en het niet-fiscale doel van belastingheffing maken. (K) Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Belastingrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren

Update BTW. 11 november 2011 Carola van Vilsteren Update BTW 11 november 2011 Carola van Vilsteren Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten Auto van de zaak Laatste aangifte 2011 BTW tips Casus Programma Welkom en doelstellingen BTW-actualiteiten

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Handleiding BTW-heffing op tabak.

Handleiding BTW-heffing op tabak. Handleiding BTW-heffing op tabak. Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw maand- of kwartaalaangifte.

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING MAANDAG 19 DECEMBER 2016 9.00-11.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale aspecten van de onderneming B / 6 Vraag 1 2016 NGO-ENS

Nadere informatie

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters toch wel leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn In

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur, de uitgever en de Kunstenbond zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen

BASISKENNIS BOEKHOUDEN. 8. Belastingen 137 8. Belastingen Iedere burger moet belasting betalen. Maar ook ondernemingen krijgen te maken met belastingen. Voor de overheid zijn belastingen inkomsten die worden gebruikt om overheidstaken uit te

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie