LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016"

Transcriptie

1 Fiscale eindejaarstips 2016 December 2016 Het einde van het jaar 2016 komt weer in zicht en nu de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 heeft aangenomen wordt het fiscale landschap voor 2017 duidelijker. Het is dan ook een goed moment om na te gaan of u wellicht in 2016 nog in actie moet komen om gebruik te maken van mogelijke fiscale kansen of veranderingen waar u rekening mee moet houden. In deze alert hebben wij een selectie gemaakt van belangrijke tips en aandachtspunten voor u maar ook voor uw onderneming. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de huidige wetgeving en rechtspraak en het Belastingplan (*1) Fiscale eindejaarstips voor u als ondernemer Overweeg uw opties na afschaffing pensioen in eigen beheer Per 1 januari 2017 wordt het pensioen in eigen beheer ( PEB ) afgeschaft. Wij raden aan uw opties te overwegen. De mogelijke opties zijn: - Het behouden van uw PEB; - Het omzetten van uw PEB in een oudedagsverplichting; of - Het afkopen van uw PEB. Bij de laatste twee opties is het van belang dat uw (ex-)partner instemt met de omzetting of afkoop van uw PEB. Deze instemming is bedoeld om de rechten van uw (ex-)partner te beschermen. Het is van belang om de opbouw van uw pensioen in eigen beheer voor het einde van het jaar stop te zetten. Een mogelijk gevolg van het niet stop zetten kan zijn dat uw reeds opgebouwde pensioenaanspraken tegen de marktwaarde worden belast voor 52% (progressief). Bovendien kan er tevens een boeterente worden opgelegd. Uw keuze is mede afhankelijk van uw financiële situatie. Wij kunnen u begeleiden in het maken van deze keuze. Draag uw verzekerde pensioen nog over voor 1 januari 2017 Het terug halen (van een deel) van uw verzekerde pensioen naar uw BV zal niet meer mogelijk zijn per 1 januari Door een dergelijke overdracht worden de liquiditeiten in uw BV aangevuld die vervolgens kunnen worden aangewend om uw PEB af te kopen. Wij kijken graag met u mee om te kijken of het verstandig is om een dergelijke overdracht nog in 2016 te laten plaatsvinden. (*1) Het Belastingplan 2017 is momenteel aanhangig bij de Eerste Kamer. Deze kunnen geen wijzigingen aanbrengen, enkel aannemen of verwerpen. Fiscale eindejaarstips

2 Fiscale eindejaarstips voor uw onderneming Laat investeringsaftrekken niet liggen Mogelijk heeft u recht op investeringsaftrekken bij energie- of milieu investeringen. Dergelijke investeringen kunnen leiden tot extra investeringsaftrekken. Houdt wel rekening met de formaliteiten rondom deze investeringsaftrekken. Voorkom een desinvesteringsbijtelling Bij een vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht zal een desinvestingsbijtelling moeten plaatsvinden. Indien een bedrijfsmiddel wordt vervreemd binnen een termijn van vijf jaar na het jaar waarin de investering is gedaan, zal een dergelijke bijtelling plaatsvinden. Mogelijk kan een dergelijke desinvesteringsbijtelling worden voorkomen of worden beperkt door de vervreemding uit te stellen tot begin Dividend versus extra loon Het uitkeren van salaris of een tantième kan ertoe leiden dat over dit extra bedrag maximaal 52% inkomstenbelasting geheven zal worden. Overweeg daarom te kiezen voor een dividenduitkering. De gecombineerde (inkomsten- en vennootschaps-)belastingdruk bedraagt 40 tot 43,75 procent. Het uitkeren van een dividend kan fiscaal aantrekkelijker uitpakken. De urenadministratie Als ondernemer of ZZP er kunt u aanspraak maken op diverse fiscale aftrekposten. Denk daarbij aan de zelfstandigenaftrek. Daarvoor geldt wel dat u aan het zogenaamde urencriterium van 1225 uren moet voldoen. Via een urenregistratie (bijvoorbeeld een goede vastlegging in een agenda) moet u dat aantonen. Zorg ervoor dat de urenadministratie zoveel als mogelijk is bijgewerkt. Vordering op uw BV Bekijk of het interessant is om uw vordering op uw BV pas na 1 januari 2017 te laten aflossen. Als de aflossing door de BV pas namelijk in 2017 geschiedt, dan kunt u een vol jaar de box 3 heffing besparen. Onderbouw uw voornemen tot herinvestering Indien een bedrijfsmiddel wordt vervreemd, kan (onder voorwaarden) de gerealiseerde winst worden gereserveerd in een herinvesteringsreserve ( HIR ). Een dergelijke reserve kan vervolgens in het jaar van vervreemding of de daaropvolgende drie jaren worden gebruikt voor een kwalificerende herinvestering. Om een HIR te vormen zal er (tijdig) een vervangingsvoornemen aanwezig moeten zijn welke aannemelijk gemaakt moet kunnen worden. Het is dan ook aan te bevelen een dergelijk voornemen schriftelijk vast te leggen voor het einde van het jaar. Voorkom verliesverdamping Verliezen zijn voorwaarts verrekenbaar gedurende negen jaar na het ontstaan van de verliezen. De verliezen die na het aflopen van deze termijn nog niet zijn verrekend zullen verdampen en zijn daarmee niet meer verrekenbaar. Mogelijk kan verliesverdamping worden voorkomen door in 2016 nog maatregelen te treffen. Fiscale eindejaarstips

3 Maak gebruik van fiscale stimuleringsregels voor innovatie De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven om te innoveren. Deze stimulans wordt onder andere gegeven door fiscale regelingen als de innovatie box en de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) maar ook de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voorgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. Met ingang van 1 januari 2017 worden de regels voor de innovatie box aangescherpt. Om gebruik te kunnen maken van de innovatie box zal een S&O verklaring aanwezig moeten zijn. Hiernaast zijn er additionele eisen gesteld voor het gebruik van de innovatie box door belastingplichtigen die onderdeel zijn van een concern met een omzet van EUR 250 miljoen in vijf jaar of EUR 37,5 miljoen innovatie box voordeel in vijf jaar. Daarnaast kunnen innovatieve starters (start ups) met een S&O-verklaring vanaf 1 januari 2018 eenvoudiger aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder voorwaarden wordt slechts 75% van het voordeel bij verkoop of uitoefening van een binnen het dienstverband verkregen aandelenoptierecht als loon in aanmerking genomen. De vrijstelling is gemaximaliseerd op EUR Door deze wijzigingen zal het noodzakelijk zijn om bestaande afspraken nog eens onder de loep te nemen. Neem transfer pricing documentatie op in uw administratie Wanneer uw onderneming ook buiten Nederland activiteiten heeft, moet u rekening houden met transfer pricing regelgeving. De transfer pricing regelgeving schrijft voor dat de voorwaarden van transacties tussen gelieerde partijen niet afwijken van voorwaarden die tussen onafhankelijke derden tot stand zouden zijn gekomen (arm s length). Uw administratie dient documentatie te bevatten waarin de zakelijkheid van de transacties tussen gelieerde partijen wordt onderbouwd. Deze documentatieverplichting dient aan bepaalde voorschriften te voldoen indien een Nederlandse vennootschap onderdeel is van een groep met een geconsolideerde omzet van 50 miljoen euro of meer. Het niet (voldoende) voldoen aan deze documentatieverplichting kan leiden tot dubbele belasting en/of fiscale boetes in Nederland maar ook daar buiten. Renteaftrekbeperkingen voor vennootschappen worden aangescherpt In de vennootschapsbelasting is een renteaftrekbeperking opgenomen terzake van schulden aan verbonden lichamen. Vanaf 2017 wordt het begrip verbonden lichaam in de vennootschapsbelasting uitgebreid met lichamen die een samenwerkende groep vormen. Dit heeft tot gevolg dat de renteaftrekbeperking ook gaat gelden voor bepaalde overname financieringen door samenwerkende verbonden lichamen. Deze aanpassing is ingegeven door overnamestructuren die incidenteel zo worden vormgegeven dat er geen sprake is van formele verbondenheid, terwijl er in materiële zin wel degelijk sprake is van verbondenheid omdat door verschillende investeerders wordt opgetreden als een samenwerkende groep. De aanpassing zal van toepassing zijn op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Fiscale eindejaarstips

4 Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings De rente en kosten van leningen die samenhangen met de financiering van een deelneming zijn niet-aftrekbaar indien en voor zover deze bovenmatig zijn. De aftrekbeperking voor deelnemingsrente is alleen van toepassing indien en voor zover deze rente voor meer dan EUR (op jaarbasis) als bovenmatig wordt beschouwd. Er wellicht bestaan mogelijkheden om deze renteaftrekbeperking (gedeeltelijk) te voorkomen. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Geniet de voordelen van een fiscale eenheid Het vormen van een fiscale eenheid kan tot verschillende voordelen leiden. Hierbij valt te denken aan onderlinge verliesverrekening of het verdelen van de vennootschapsbelastinglast door middel van een verrekeningsovereenkomst. Daarnaast biedt nieuwe fiscale eenheid regelgeving nu ook mogelijkheden om een fiscale eenheid aan te gaan tussen Nederlandse vennootschappen die zijn verbonden door middel van een vennootschap die gevestigd is in een EU of EER lidstaat (zie onderstaande voorbeelden). Een dergelijke variant kan aantrekkelijk zijn bij grote overnames. Fiscale eenheid EU/EER lidstaat 100% EU/EER lidstaat 100% 100% Fiscale eenheid 100% Debt-push down Wanneer u een holding vennootschap heeft die een schuld is aangegaan om een overname te financieren van een vennootschap die tot dezelfde fiscale eenheid is gaan behoren, stimuleert de fiscale wetgeving om deze schuld binnen zeven jaar af te lossen. In 2016 bestaat er nog de mogelijkheid om deze termijn van zeven jaar te vernieuwen door de schuld binnen de fiscale eenheid over te dragen aan de overgenomen vennootschap ( Debt-push-down ). Fiscale eenheid Overnemende vennootschap Lening Bank Debt-pushdown 100% Overnemende vennootschap Met ingang van 1 januari 2017 zal deze mogelijkheid tot vernieuwing niet meer bestaan door de aanscherping van de wetgeving. Indien u naar aanleiding van bovenstaande verder advies wenst, dan helpen wij u uiteraard graag. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Fiscale eindejaarstips

5 Register Uiteindelijk Belanghebbende / Ultimate Beneficial Owner (UBO) De lidstaten moeten in het kader van transparantie zorgen voor een speciaal register waarin de uiteindelijk gerechtigde of UBO geregistreerd staat. Als gesproken wordt over UBO dan denkt men aan de natuurlijke persoon die formele- of feitelijke zeggenschap over een entiteit heeft. Het register zou er al op 26 juni 2017 moeten zijn. Heeft u al met uw adviseur over de gevolgen van het UBO-register gesproken? Fiscale eindejaarstips voor de particulier / schenken Algemeen De tariefstructuur van box 3 gaat per 1 januari 2017 ingrijpend veranderen. Het belastingtarief, 30 procent, blijft ongewijzigd. Het fictieve rendement, voor het jaar 2016 bedraagt het nog 4%, gaat echter volledig op de schop. Voor 2016 bedraagt de effectieve belastingdruk (30% x 4% =) 1,2%. Voor 2017 gelden er andere tarieven. De tariefstructuur: Schijf Grondslag(*2) Fictief Effectieve rendement belastingdruk Tot Vrijgesteld ,87% 0,86% ,6% 1,38% 3 > ,39% 1,62% Betaal alle aanslagen Als de Belastingdienst aanslagen heeft opgelegd waarvan de betaaltermijn nog niet verstreken is, dan kunt u alle openstaande belastingaanslagen voor 31 december 2016 betalen. Belastingschulden, met uitzondering van de erfbelasting, kunnen namelijk niet in mindering op de box 3 grondslag gebracht worden. Schenken en box 3 Als u met regelmaat giften doet aan goede doelen (zogenaamde ANBI-stichtingen), bekijk of u dit jaar nog een donatie doet. Hiermee kunt u vermogensrendementsheffing besparen. Giften zijn echter onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u een gift doet via de zogenaamde periodieke gift, dan heeft u in de regel geen last van een aftrekbeperking. In het algemeen zijn vooral de grotere charitatieve instellingen bereid de (notariële) kosten op zich te nemen indien u een periodieke schenking (minimaal 5 aangesloten jaren) overweegt. Jaarlijkse schenkvrijstelling Als u toch overweegt om uw kinderen wat te geven, benut dan vooral de toepasselijke schenkbelastingvrijstellingen. Zo geldt er een algemene vrijstelling voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor de kleinkinderen. Deze algemene vrijstelling bedraagt De algemene vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen bedraagt Deze algemene vrijstelling kan eenmalig verhoogd worden naar een bedrag van , mits de leeftijd van het kind ligt tussen 18 en 40 jaar. (*2) Na aftrek heffingsvrij vermogen. Fiscale eindejaarstips

6 Als uw kind ouder is dan 40 jaar, maar zijn partner is jonger dan 40 jaar, dan kan toch gebruik gemaakt worden van de vrijstelling. Onder voorwaarden is het mogelijk het eenmalig vrijgestelde bedrag op te hogen naar indien het bedrag wordt aangewend voor studie of een eigen woning. Rente en papieren schenking Wellicht heeft u in het verleden geld aan uw kinderen hebt geschonken via een notariële akte. De schenking is dan wel verricht, zonder dat er daadwerkelijk vermogen aan uw kinderen is overgedragen. U heeft het bedrag wel geschonken maar bent het geschonken bedrag schuldig gebleven. In het spraakgebruik heet dit wel de papieren schenking. Dit is een mooi instrument om te benutten. Wel moet u jaarlijks 6% rente op het schuldig gebleven bedrag aan uw kind betalen. Zorg ervoor dat u dit niet vergeet en betaal de rente dan ook nog dit jaar. Bewaar vervolgens een kopiebankafschrift omdat de praktijk uitwijst dat de Belastingdienst bewijsstukken verlangd om te controleren of de rente elk jaar betaald is. Onder voorwaarden bestaan er mogelijkheden om in het verleden niet uitgevoerde rentebetalingen te herstellen. Hypotheekrente vooruitbetalen De hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks met een half procentpunt afgebouwd. Wellicht is het interessant om de hypotheekrente van het eerste half jaar 2017 nog dit jaar vooruit te betalen. Hiermee vermindert u ook uw box 3 vermogen. Nakomen periodiek verrekenbeding Als uitgangspunt is het sowieso goed uw huwelijkse voorwaarden te controleren. Bent u met uw partner een periodiek verrekenbeding overeengekomen, zorg dan dat u niet vergeet de afrekening voor 2016 op te stellen. Onder voorwaarden kan het verleden nog gerepareerd worden indien periodieke verrekening achterwege is gebleven. Verhuur eigen woning Als u van plan bent om uw eigen woning te gaan verhuren, dan kunt u bekijken of het mogelijk is de verhuur te starten na 1 januari Als u de woning bijvoorbeeld pas vanaf 10 januari 2017 verhuurt, dan zal de woning niet in de grondslag van box 3 worden meegenomen. Fiscale eindejaarstips omzetbelasting BTW en bouwterreinen Als u te maken heeft met bouwterreinen, dan kunt u in aanraking komt met BTW. De wet Omzetbelasting somt thans limitatief op waaraan onbebouwde grond moet voldoen om als bouwterrein te kwalificeren. Daarnaast kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, maar geldt er vanwege deze samenloop een vrijstelling daarvoor. Als de bouwgrond echter niet kwalificeert als een bouwterrein, dan is er wel overdrachtsbelasting maar geen BTW verschuldigd. Het begrip bouwterrein wordt in 2017 verruimd, in die zin, dat onder bouwterrein zal worden verstaan de onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. BTW teruggave oninbare vordering(en) Als uw factuur niet betaald wordt, dan kunt u onder voorwaarden de BTW van uw factuur terugvragen. U kunt hiervoor bij de inspecteur een verzoek indienen. Fiscale eindejaarstips

7 Normaliter dient het verzoek binnen 1 maand na het aangiftetijdvak te worden ingediend zodra duidelijk is geworden dat uw debiteur u niet gaat betalen. Naar verwachting wordt de regeling vanaf 2017 versoepeld. BTW-aangifte Vergewis u ervan dat u bij de laatste BTW-aangifte van het boekjaar rekening houdt met privégebruik gerelateerde correcties. Denk dan aan de correctie: Privé gebruik auto; Kantineregeling; Goederen die voor andere dan bedrijfsdoeleinden worden gebruikt; en Etc. BTW-belaste verhuur Als geopteerd is voor met BTW te belasten verhuur van onroerende zaken, is het verstandig als u controleert of uw huurder(s) nog voldoen aan de eis dat de huurder(s) voor ten minste 90% aftrekrecht hebben. Is dat niet het geval, dan zou u de onroerende zaak niet meer met BTW kunnen verhuren. John Linders Stef Bekker Partner Senior tax manager International Tax / Transfer Pricing International / National Tax E: E: T: T: Deze publicatie bevat informatie van algemene aard. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat de kans dat sommige informatie verouderd of incorrect is. Deze publicatie bevat geen concreet advies voor specifieke situaties, noch heeft het betrekking op omstandigheden van een bepaald individu. Aan deze publicatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. BANNING N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruiken en/of toepassen van de informatie uit deze publicatie. Voor passend advies wordt uitdrukkelijk aangeraden contact op te nemen met uw adviseur. Fiscale eindejaarstips

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Nieuwsbrief november 2016 Het jaar 2016 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol?

Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol? UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Belastingwijzigingen 2017: veel geschreeuw maar weinig wol? mr. Bas Opmeer Programma 2 Box 3 heffing wijzigt, wat kunt u doen? Veranderingen eigen woningregeling en schenkbelasting,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Prinsjesdag fiscale actualiteiten

Prinsjesdag fiscale actualiteiten 22 september 2016 Prinsjesdag 2016 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2016 zijn de belastingplannen voor 2017 gepresenteerd. Deze plannen bevatten dit jaar geen radicale aanpassingen van het Nederlandse

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Visser & Visser. Samen kom je verder..

Visser & Visser. Samen kom je verder.. Visser & Visser Samen kom je verder.. Uitdagingen voor de Arbeidsmarktregio Gorinchem Hans Freije, wethouder gemeente Gorinchem Prinsjesdagontbijt - 27 september 2017 Partnerschap onderwijs en bedrijfsleven

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018

PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018 PRINSJESDAG BELASTINGPLAN 2018 mr. dr. C.G. (Chris) Dijkstra IS DIT HET BELASTINGPLAN VAN DE LEGE HULZEN? Het gaat hier over het fiscale beleid van 2018 Kans op fiscale wijzigingen is heel beperkt Hoe

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting!

Huwelijkse voorwaarden? Let op schenk- en/of erfbelasting! Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. Daarom is nu in een wetsvoorstel vastgelegd wanneer

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

VERMINDERING BELASTBAAR INKOMEN

VERMINDERING BELASTBAAR INKOMEN Fiscale Eindejaarstips 2014 Sint Maarten oktober 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze tax alert zullen wij diverse eindejaarstips welke gericht zijn op potentiële belastingbesparingen in Sint Maarten de

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Eindejaarstips eigen woning Eindejaarstips schenken en erven Eindejaarstips

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Belastingvoordeel halen door misbruik

Belastingvoordeel halen door misbruik Transfer Pricing Levert u goederen en/of diensten binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u zakelijk handelen en heeft u te maken met Transfer Pricing. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2015 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

Belastingplan Bram Faber 20 september 2017

Belastingplan Bram Faber 20 september 2017 Prinsjesdagontbijt 2017 Belastingplan 2018 Bram Faber 20 september 2017 Inhoud: Ontwikkelingen in 2017? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? Inhoud: Ontwikkelingen in 2017? Wat zijn de voorstellen

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.)

- 1 - Belastingplan 2010 (c.a.) Belastingplan 2010 (c.a.) Recentelijk is het belastingpakket, bestaande uit een aantal wetsvoorstellen, voor het jaar 2010 bekend geworden. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de aangekondigde wijzigingen.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Kijk op www.brummans.biz Inhoudsopgave: Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen Tip 2: In 2017 extra schenken voor eigen woning Tip 3: Rond onderhoud/verbetering

Nadere informatie

Bedrijfsovername in de praktijk

Bedrijfsovername in de praktijk Bedrijfsovername in de praktijk Rob J. Verbrugge 15 september 2016 Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting Overdrachtsbelasting Loonbelasting Schenkbelasting (bedrijfsopvolgingsfaciliteit)

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Checklist met tips voor 2014

Checklist met tips voor 2014 Checklist met tips voor 2014 1. Drempel EIA, MIA en VAMIL omhoog Wanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er diverse interessante fiscale regelingen zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 vaste grond onder de voeten?

Prinsjesdag 2016 vaste grond onder de voeten? Prinsjesdag 2016 vaste grond onder de voeten? Positieve geluiden laat het kabinet horen op Prinsjesdag 2016. De overheidsfinanciën zijn verbeterd, de economische groei zet door in 2017. Het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Plan de verkoop van bedrijfsmiddelen

Plan de verkoop van bedrijfsmiddelen Eindejaarsbericht 2017 INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2017. Daarin besteden wij aandacht aan een aantal regelingen en (voorgestelde) veranderingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2018.

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Eindejaarstips Inhoudsopgave. Tips voor alle belastingplichtigen. Tips voor de BV/IB ondernemer. Tips alleen voor IB ondernemers

Eindejaarstips Inhoudsopgave. Tips voor alle belastingplichtigen. Tips voor de BV/IB ondernemer. Tips alleen voor IB ondernemers Eindejaarstips 2016 Inhoudsopgave Tips voor alle belastingplichtigen Verlaag uw box 3 vermogen Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3 Beleg groen in box 3 Stel uw opleiding niet langer uit Schenking

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

M K IT COUNT INKOMSTENBELASTING

M K IT COUNT INKOMSTENBELASTING INKOMSTENBELASTING Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Zoals ieder jaar zijn ook voor het jaar 2017 de heffingskortingen en de tariefschijven gewijzigd, waarbij kan worden opgemerkt dat de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast

Fiscale eindejaar tips. Ondernemers met een BV. Leg leningen schriftelijk vast Fiscale eindejaar tips Ondernemers met een BV Belastingplan 2011: ook in 2011 een tariefsverlaging van de VPB Het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2011 verder verlaagd. Het tarief voor winsten

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie