NIEUWSBRIEF JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF JUNI 2014"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF JUNI 2014 U kunt het bijna niet gemist hebben: Stichting IJkdijk en Stichting FloodControl 2015 zijn samengegaan. Er is nu één stichting, met de naam FloodControl IJkdijk. In deze nieuwsbrief leest u meer over de gezamenlijke toekomstplannen. Verder uiteraard updates over onder andere de nieuwe stresstest, de LiveDijken en DDSC.

2 FloodControl IJkdijk samen verder Op 2 juni hebben de besturen van Stichting IJkdijk en Stichting FloodControl 2015 formeel besloten om samen verder te gaan. Nieuwe bestuursvoorzitter van de stichting is Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. Wouter Zomer is de directeur. Er is een gezamenlijk programma opgezet dat de komende tijd wordt uitgewerkt in concrete projecten. De rode draad van het programma is informatievoorziening over dijken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al verschillende bouwstenen voor ontwikkeld, zoals het Dijk Data Service Center, het dashboard SUCCES, het Levee Information and Management Systemen (LIMS), etc. Verdere samenwerking binnen de topsectoren, met bijvoorbeeld Digitale Delta, ligt voor de hand om verschillende bouwstenen met elkaar te verbinden. Speerpunten Inhoudelijk richt FloodControl IJkdijk zich op: (1) Grootschalige veldproeven genaamd Stresstest (opvolgers van de validatietesten), waarbij kennis over dijkfaalmechanismen én kennis over nieuwe sensorsystemen onder extreme omstandigheden wordt verkregen en gevalideerd. (2) Toepassingen op functionele dijken, LiveDijken, waarbij kennis over dijksterkte, monitoring, het gedrag van de dijk én over het functioneren van nieuwe sensorsystemen onder dagelijkse omstandigheden gedurende enkele jaren wordt verzameld en gemodelleerd. In stresstesten worden echte dijken tot bezwijken toe belast. Het betreft dijken die hun waterkerende functie verliezen vanwege dijkverlegging of veranderende ruimtelijke inrichting. (3) De opzet van het Dijk Data Service Centrum, waarin sensordata van dijken wordt verzameld, geanalyseerd en beschikbaar gesteld. Gezamenlijk leidt dit tot kennis en dienstverlening onder de noemer Safety as a Service. Door de kennis die wordt verkregen uit de LiveDijken, Stresstesten en diverse informatiebronnen te koppelen, kunnen beslissingen over mogelijke gevolgen nauwkeuriger worden bepaald. De beheerder raakt hierdoor steeds beter in control. Binnenkort wordt een uitnodiging verstuurd aan alle partners van FloodControl IJkdijk en andere geïnteresseerden om bij te dragen aan de vorming van het programma. Mocht u geïnteresseerd zijn om bij te dragen, neem dan contact op via

3 Samenwerking HWBP De versterkingsopgave die de Nederlandse keringbeheerders voor 2017 moeten realiseren liegt er niet om. Tegelijkertijd is er een grote bezuiningsopgave. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) roept op tot slimme alternatieven, innovaties zijn essentieel. De versterkingsopgave die de Nederlandse keringbeheerders voor 2017 moeten realiseren liegt er niet om. Tegelijkertijd is er een grote bezuiningsopgave. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) roept op tot slimme alternatieven, innovaties zijn essentieel. Ook tijdens het FloodControl IJkdijk congres op 19 maart in Arnhem werd nog eens bevestigd dat de uitdagingen van de Nederlandse waterkeringbeheerders niet behaald kunnen worden met alleen de traditionele manier van werken. Op het snijvlak van innovatie en implementatie vinden het HWBP en FloodControl IJkdijk elkaar. Flood- Control IJkdijk heeft een actieve rol bij HWBP in de projecten, gericht op samenwerking. Juist omdat de kracht van de stichting zit in het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen verschillende partijen uit de gouden driehoek: overheid, kennisinstellingen en bedrijven. FloodControl IJkdijk is betrokken bij verschillende projecten binnen het HWPB. waaronder nu bij ten minste drie projecten uit de Project Overstijgende Verkenning Piping (POV Piping). Het gaat om de projecten: Toepassing van het Dijk Monitorings- en Conditioneringssysteem bij Vallei en Veluwe Toepassing van geotextiel als pipingwerende maatregel bij Waterschap Rivierenland in de LiveDijk Willemspolder Opstellen van een afwegingsmethodiek voor pipingwerende maatregelen. Verder werkt FloodControl IJkdijk aan kennisontwikkeling rond zettingsvloeiing en macrostabiliteit, waarvoor recentelijk respectievelijk een verkenning en POV zijn opgestart. Als laatste is FloodControl IJkdijk betrokken bij een project waarbij metingen worden ontsloten via het Dijk Data Service Centrum. (bron: beeldbank rws)

4 Stresstest Tijdens een stresstest wordt onder gecontroleerde omstandigheden de belasting van een dijk of waterkering naar extreme of maatgevende omstandigheden opgevoerd. Deze omstandigheden komen in de dagelijkse situatie bijna niet voor, maar onze dijken moeten hier wel tegen bestand zijn om veilig te blijven. Getest wordt hoe de dijk reageert onder deze omstandigheden en zo wordt inzicht verkregen in het gedrag, de werkelijke sterkte en gevolgen van eventueel falen. Door deze kennis begrijpen we de dijk beter en wordt beheer en versterking geoptimaliseerd. De beheerder raakt hierdoor meer in control. Testen in de praktijk De stresstest is een logisch vervolg van eerdere activiteiten van FloodControl IJkdijk. Waar eerdere proeven een full scale laboratorium karakter hadden wordt nu de stap gemaakt naar echte dijken. Zo wordt op dit moment gesproken over een stresstest in de Leendert de Boerspolder, waar een boezemkade beproefd gaat worden. Daarnaast staat in september van dit jaar de uitvoering van de eerstvolgende stresstest gepland. Het gaat hierbij om het testen van het faalmechanisme zettingsvloeiing. Lees hierover meer in het volgende artikel. (bron: beeldbank rws)

5 Stresstest Zettingsvloeiing Zettingsvloeiing is een mechanisme waardoor zandpakketten zich kunnen gaan gedragen als een dikke vloeistof. Dit gebeurt als gevolg van plotseling veranderend gedrag in dat zandpakket. Hierdoor kunnen in korte tijd grote hoeveelheden (tot enige honderdduizenden kuub) zand vervloeien en wegstromen. Door de specifieke opbouw van de ondergrond komen zettingsvloeiingen op natuurlijke wijze voor in Zeeland, Zuid-Holland en de Waddenzee. Wanneer een zettingsvloeiing plaatsvindt nabij een oever, dan kan dit leiden tot oeverval, wat zichtbaar is als een inscharing/afschuiving van materiaal uit de oever. De waterkering kan hierdoor ernstig beschadigd raken en zijn functie verliezen. Stichting FloodControl IJkdijk wil in september dit jaar een veldproef uitvoeren rondom het dijkfaalmechanisme zettingsvloeiing, in de Westerschelde. Doel van deze unieke proef is de validatie van monitoringssystemen en voorspellingsmodellen voor het faalmechanisme zettingsvloeiing ter verbetering van veiligheid van waterkeringen, oevers en constructies. Resultaten Uitvoering De zettingsvloeiing wordt geïnduceerd met behulp van een sleephopper: een schip dat door middel van grote sterke pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kan zuigen.. Onder water wordt het talud extra steil gemaakt, waardoor een vloeiing tot stand gebracht wordt. Met meetinstrumenten op de waterbodem, vanaf het wateroppervlak en vanuit de lucht zal de beweging worden gevolgd. Dankzij directe ontsluiting en controle van de gemeten data wordt direct bepaald of rekenmodellen de juiste voorspelling hebben gegeven. De resultaten van deze stresstest stellen waterbeheerders in de toekomst beter in staat om zettingsvloeiingsrisico s te monitoren. Verder weten zij dankzij deze resultaten beter wanneer en op welke schaal zij moeten ingrijpen. Kostbare maatregelen als steenbestortingen kunnen hierdoor wellicht worden geoptimaliseerd. Deze proef valideert theorie, toepassing en bruikbaarheid van kennis en instrumenten en modellen van bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast geeft de proef een impuls aan meer fundamenteel universitair onderzoek. Voor de proef is er, zelfs al voor de start, nationale en internationale belangstelling van bedrijven en instituten.

6 Update LiveDijken Eén jaar meten Nederland telt momenteel 10 LiveDijken. Deze LiveDijken zijn allemaal operationeel, aangesloten op het DDSC en alle data is real-time benaderbaar door de beheerder. Begin 2014 hebben we de eerste balans op kunnen maken van de resultaten. In een aantal evaluatiebijeenkomsten werd de data van het eerste jaar meten nader bekeken. Als algemene conclusie geldt: we zijn onderweg, de systemen zijn operationeel en we kunnen met de data aan de slag. Maar, willen we data interpreteren en nog belangrijker conclusies trekken over het gedrag van dijken, dan zullen we moeten beschikken over een langere meetreeks van een aantal jaren. Hier wordt dus aan gewerkt. Alle LiveDijken hebben een monitoringsperiode van minimaal twee jaar. Bovendien zal FloodControl IJkdijk daarna onderzoeken of we deze periode de komende jaren kunnen verlengen, om zo veel kennis op te doen van de kering. Nieuwe LiveDijken LiveDijken die nog op stapel staan voor de tweede helft van 2014 zijn: LiveDijk Willemspolder, bij IJzendoorn langs de Waal en LiveDijk Veessen langs de IJssel. Naar verwachting zijn beide LiveDijken in het najaar van 2014 operationeel.

7 Dijkmonitoring met het Dijk Data Service Center Wat is het DDSC? In 2013 is het Dijk Data Service Center (DDSC) in de eerste operationele versie gelanceerd. Het DDSC is een portal voor waterkeringbeheerders om monitoringsinformatie beheersbaar te verzamelen, op te slaan en beschikbaar te maken voor verdere verwerking. Stichting IJkdijk heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het DDSC. Een consortium van Nelen en Schuurmans en Fugro realiseerde de bouw.

8 Informatie vanuit de monitoringssystemen in dijken (zowel van LiveDijken als van de validatie-experimenten) worden verzameld in het DDSC. Het DDSC is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de deelnemende waterkeringbeheerders. Het is specifiek gebouwd om zeer grote hoeveelheden data (big data) op een gestructureerde en uniforme manier op te slaan en beschikbaar te maken voor bewerking en analyse. Het gaat dan om data die afkomstig is van nieuwe monitoringssystemen voor dijken. Daarnaast worden de meetgegevens gecombineerd weergeven met relevante andere statische databronnen zoals het AHN en de gegevens die in Dino-databases worden opgeslagen.

9 Eerste gebruikerservaringen Gebruikerservaringen werden gedeeld tijdens de eerste gebruikersdag op 27 november 2013 in het DDSC demo-centrum bij waterschap Noorderzijlvest in Groningen. Hier werd met betrokkenen gesproken over het werken met het DDSC. Jan Willem Nieuwenhuis van Waterschap Noorderzijlvest lichtte het gebruik van het DDSC toe. Hij benut het DDSC voor het bekijken en analyseren van ingewonnen datareeksen op een tweetal dijken langs de Waddenzee. De monitoring van deze afgekeurde dijkvakken gebeurt met systemen van verschillende sensorleveranciers. Met behulp van het DDSC wordt de informatie met 1 toegangspunt beschikbaar op de werkplek en mobiel in het veld, bijvoorbeeld op de ipad. Bij Waternet (Amsterdam) is het DDSC in gebruik als centrale bron van gegevens. De data wordt ingelezen in eigen datasystemen voor verdere verwerking naar modelberekeningen en eigen analyse hulpmiddelen. Het DDSC is daarmee één van de databronnen waarmee gewerkt wordt. Alle verschillende dijkvakken bij Waternet zijn uitgerust met sensorsystemen. Deze zijn op via het DDSC uniform benaderbaar. Dit is een groot praktisch voordeel. Doorontwikkeling en externe toepassingen De ontwikkelfase van het DDSC loopt van 2013 t/m In het voorjaar van 2014 is een aantal extra functionaliteiten, op basis van de praktijkervaringen bij LiveDijk XL van waterschap Noorderzijlvest, aan het DDSC toegevoegd. Deze functionaliteiten worden voor alle gebruikers beschikbaar gesteld. Binnen een door de Provincie Groningen gesubsidieerd R&D traject wordt een aantal geavanceerde analysetechnieken ontwikkeld: Anomalie detectie, historisch vergelijken en de vertaling van sensorinformatie naar actuele dijksterkte. Onlangs is de kick off geweest van tweede fase van de bouw van het DDSC, waarin onder andere de resultaten van dit R&D traject zullen worden geïmplementeerd. Op 19 juni is er een tweede gebruikersdag, hier worden verdere wensen voor fase twee geïnventariseerd. Bedrijven, kennisinstellingen en beheerders kunnen eigen toepassingen eenvoudig koppelen met het DDSC. Verdere geavanceerde databewerkingen, om van data tot (beslis)informatie te komen, moet in deze externe toepassingen gebeuren. Een eerste stap wordt in 2014 gezet vanuit het LiveDijk XL project bij Noorderzijlvest, door een aantal marktpartijen te vragen geavanceerde visualisatie technieken toe te passen op de nu verzamelde data in het DDSC. Het DDSC laat bewust ruimte voor andere partijen om aan te vullen en aan te haken. Zo moet het DDSC ook een platform worden voor bedrijven om eigen innovatie- en informatieproducten op de markt te brengen. Hier liggen ook internationaal kansen. In 2016 start de afronding van de ontwikkeling en volgt de overgang naar de exploitatiefase. Het DDSC is gevestigd bij TNO in Groningen. Bij Waterschap Noorderzijlvest is sinds november 2013 het demo-centrum ingericht

10 Meer weten? Via kunt u inloggen in het DDSC voor toegang tot de user-interface. Hier kunnen de actuele en historische gegevens worden ingezien. Ook kunnen analyses worden gemaakt met grafieken en alarmen worden ingesteld. Voor het toevoegen van gegevens en het downloaden van grote hoeveelheden data kan gebruik worden gemaakt van de ontwikkelde API via Meer informatie over gebruik en voorwaarden kunt u vinden op of via

11 Meerjarenprogramma Risk Based Asset Management Watersystemen De levenscyclus van een waterkering Een levenscyclus van een constructie bestaat normaliter uit Aanleg, Beheer en Onderhoud, Verbetering/vervanging/sloop. Voor een waterkering, die er in de meeste gevallen al is, wijzigt aanleg in verbeteren. Inspecties gebeuren dagelijks, daar worden mogelijk afwijkingen geconstateerd. Vervolgens worden die afwijkingen door beheer en onderhoud opgelost en dan volgt uit de wettelijke toetsing of er eventueel verbetermaatregelen nodig zijn. Als de dijk is verbeterd volgt vervolgens weer reguliere inspectie en beheer en onderhoud. De levenscyclus bestaat dan dus uit een periodiek proces van Verbeteren, Inspectie, Beheer en onderhoud, toetsen, verbeteren, enzovoort. Life Cycle Management (LCM) Life Cycle Management (LCM) bestaat dan uit het beheersen van dit periodieke proces. Waterschappen beheersen dit proces ook, maar doordat aanleg, B&O, en toetsing veelal gescheiden processen zijn, worden besparingskansen gemist. Met LCM kunnen proces- en uitvoeringskansen worden verzilverd door: Organisatorisch / financieel verbinden van aanleg en beheer en onderhoud; Opzet van een monitorings- en databeheer systematiek; Scherp toetsen / restlevensduur bepalen met voldoende kennis van de actuele sterkte van de dijk; Ontwerp optimalisatie door gebruik van beschikbare gegevens. FloodControl IJkdijk heeft het initiatief genomen hiervoor een meerjarenprogramma Risk Based Asset Management Watersystemen op te zetten. In 2015 wordt begonnen met de uitvoering hiervan. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen hebben in verschillende bijeenkomsten over dit onderwerp al interesse getoond en aangegeven hieraan te willen bijdragen. Doel en impact Met dit meerjarenprogramma worden kansen die LCM biedt geïnventariseerd, uitgewerkt, geïnstrumenteerd en geïmplementeerd in pilotprojecten en in de programmering. Concreet gaat het dan om de volgende kansen: Opgave (aantal km waterkering) beheerder verkleinen door toetsen / restlevensduur bepalen met voldoende kennis van de actuele sterkte van de dijk. Bijvoorbeeld door beschikbare (historische) data te combineren met nieuwe monitoringstechnieken of meetinstrumenten. Opgave (kosten per km waterkering) beheerder verkleinen door ontwerp optimalisatie door gebruik van beschikbare gegevens. De programmering en de prioritering van de opgave voor de beheerder en het Rijk versterken (kosten in ruimte en tijd plannen) door het inzetten van o.a. LCC modellen voor de prioritering Impact van het programma is dat er transparant onderbouwde keuzes voor veiligheidsbeoordeling & restlevensduur, aanleg & inpassing, monitoring & inspectie, en beheer & onderhoud kunnen worden voorbereid. Deze keuzes zijn gebaseerd op praktijk-gedreven kennis, bijvoorbeeld met behulp van een databeheers- en monitoringssystematiek, gecombineerd met state-of-the-art methoden en tools voor toetsing en ontwerp. Dit levert efficiëntie en effectiviteit op voor bijvoorbeeld het gehele hoogwaterbeschermingsprogramma, zodat significante besparingen worden bereikt.

12 Kort nieuws Presentaties van het Flood Control IJkdijk online bekijken Op 19 maart was het FloodControl IJkdijk congress met als titel Beheerders in control. Informatie als basis voor dijkbeheer. Alle presentaties van deze dag zijn online te bekijken. Bekijk hier het overzicht met presentaties. DDSC animatie Voor het DDSC is een promotie animatie gemaakt. U kunt deze bekijken op het Vimeo kanaal van FloodControl IJkdijk. Zie de home van rechtsboven voor een link naar de animatie. Waterschapshuis genomineerd voor PPI Award De Europese Commissie heeft samen met het expertisecentrum aanbesteden, PIANOo, en de raad voor duurzaamheidsinitiatieven voor lokale overheden, ICLEI, de genomineerden voor de Public Procurement of Innovation Award bekend gemaakt. De PPI award heeft als doel het erkennen van succesvolle aanbestedingen die innovatie bevorderen. De aanbesteding van het DDSC door het Waterschapshuis is genomineerd voor de internationale award. Eind September wordt bekendgemaakt wie de winnaar is. Lees meer over de PPI. Nieuwe website DMC Het Dijkmonitoring- en Conditioneringsysteem (DMC-systeem) is mede ontwikkelend dankzij de validatietesten van Stichting IJkdijk. Er is nu een nieuwe website van dit systeem dat onder andere waterspanning, temperatuur en meteorologische informatie meet. Zie: Artikel Waterforum In mei stond een interview met Wouter Zomer op Waterforum Online. Titel van het artikel: Watersector kan invoering innovaties versnellen. Om het artikel te lezen, is inloggen noodzakelijk. Lees hier het artikel.

IJKDIJK NIEUWSBRIEF JAN 2014

IJKDIJK NIEUWSBRIEF JAN 2014 IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrol2015.com www.ijkdijk.nl JAN 2014 Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waarin Stichting IJkdijk samengaat met FloodControl 2015. En het jaar waarin het IJkdijk ontwikkelprogramma

Nadere informatie

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Zettingsvloeiing beleid en onderzoek. Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Zettingsvloeiing beleid en onderzoek Geeralt van den Ham Hoite Detmar Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Plaatje ice age Kijk uit! Kans op zettingsvloeiing! Omvang probleem In derde

Nadere informatie

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrolijkdijk.nl JUNI 2015 Zoals u in de vorige nieuwsbrief las, is de fusie tussen de stichtingen FloodControl 2015 en IJkdijk sinds begin dit jaar een feit.

Nadere informatie

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep 60 Slimme dijken Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener

Nadere informatie

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF

FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF FLOODCONTROL IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.floodcontrolijkdijk.nl OKTOBER 2015 Op dit moment is LiveDijk Willemspolder net gestart. De stresstest in de Leendert de Boerspolder is ook gaande. Er zijn afspraken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 www.ijkdijk.nl We zijn alweer flink op weg in het nieuwe jaar. Stichting FloodControl IJkdijk kijkt terug op een dynamisch en innovatief 2014. Het samengaan van beide stichtingen

Nadere informatie

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl

www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl IJKDIJK NIEUWSBRIEF www.ddsc.nl www.ijkdijk.nl JUNI 2013 Er is het afgelopen halfjaar veel gebeurd binnen het IJkdijk ontwikkelprogramma en dus is het hoog tijd voor een update. Uitvoering van de All-In-One

Nadere informatie

ROBAMCI voor Waterkeringen. Waar liggen de kansen?

ROBAMCI voor Waterkeringen. Waar liggen de kansen? ROBAMCI voor Waterkeringen Waar liggen de kansen? Versie: 0.1 15-11-2015 Samenvatting Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro besteed aan het beheer,

Nadere informatie

Kennis en de driehoek

Kennis en de driehoek Kennis en de driehoek Waterveiligheid en nhwbp Jan Aart van Twillert Content Kennis ontwikkeling : wat doen we eigenlijk allemaal op kennisgebied Vanuit de nhwbp opgave en de transities: - Voorbeeld voor

Nadere informatie

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte

Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte Jeroen Mes, Niek Reichart (Dijk Monitoring Nederland) Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Toch kunnen we het

Nadere informatie

De ondergrond in de 4 e toetsronde

De ondergrond in de 4 e toetsronde De ondergrond in de 4 e toetsronde Producten voor de ondergrond in het Wettelijk Toets- Instrumentarium 2017 Robert Slomp Inhoud 1. Het belang van de ondergrond bij het toetsen van waterkeringen 2. Het

Nadere informatie

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt Beheer - Noodmaatregelen Ludolph Wentholt 15-06-2015 Inhoud van de presentatie Systeemsprong Risicobenadering Nieuwe normering Zorgplicht (proces en inhoud) Schets the world according to garp PIW initiatief

Nadere informatie

De POV als vehikel van theorie naar praktijk. Annemiek Roeling - DGRW Jan Jaap Heerema RWS WVL

De POV als vehikel van theorie naar praktijk. Annemiek Roeling - DGRW Jan Jaap Heerema RWS WVL De POV als vehikel van theorie naar praktijk Annemiek Roeling - DGRW Jan Jaap Heerema RWS WVL Projectoverstijgende verkenningen Interessant als issue in aantal projecten speelt + er veel winst te behalen

Nadere informatie

Dijkvaksessies 2017 augustus - oktober 2017

Dijkvaksessies 2017 augustus - oktober 2017 Dijkvaksessies 2017 augustus - oktober 2017 Doel Doel van de dijkvaksessies zijn: Bespreken van de kansrijke alternatieven Bespreken van de zogenoemde zeef 2, de criteria waarop de kansrijke alternatieven

Nadere informatie

Plan van Aanpak Handreiking Life Cycle Monitoring

Plan van Aanpak Handreiking Life Cycle Monitoring Plan van Aanpak Handreiking Life Cycle Monitoring Project 3.2A1 Cluster Monitoring van sterkte POV ST ABILITEIT Auteur: M.T. van der Meer : 8 september 2015 Versie: 2 1. Achtergrond bij de vraagstelling

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Hoogwaterbeschermingsprogramma Derde toetsronde Verlengde derde

Nadere informatie

Maarten van der Vlist, Albert Barneveld, Ida de Groot-Wallast, Babette Lassing, Hessel Voortman

Maarten van der Vlist, Albert Barneveld, Ida de Groot-Wallast, Babette Lassing, Hessel Voortman Toekomstbestendige natte kunstwerken Maarten van der Vlist, Albert Barneveld, Ida de Groot-Wallast, Babette Lassing, Hessel Voortman 1 Uitnodiging Stuw Grave - een statisch kunstwerk?". Eind 2016 een calamiteit.

Nadere informatie

Plan van Aanpak nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Plan van Aanpak nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. Plan van Aanpak nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma www.hoogwaterbescherming.nl Taskforce Deltatechnologie Datum: 1 november 2013 1 Inleiding In het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp) worden

Nadere informatie

26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener

26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming. DEEL A: Informatie verkregen van de indiener 26 Stochastisch en onverzadigd rekenen aan grondwaterstroming DEEL A: Informatie verkregen van de indiener Dit deel is een feitelijke weergave van de verkregen informatie. Hier geeft de werkgroep in eerste

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Vitale assets. Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud

Vitale assets. Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud Vitale assets Elektriciteitsverbruik als graadmeter voor conditiegestuurd onderhoud Elektriciteitsverbruik als graadmeter Big Data Pilot: De slimme sluis Met eenvoudige energiesensoren kunnen we het onderhoud

Nadere informatie

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat.

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat. Realisatie Verkenning Planuitwerking Life Cycle Prestaties Life Cycle Risico s Life Cycle Kosten Life Cycle Management. als aandachtsgebied binnen Asset Management Beheer, onderhoud, exploitatie Jaap Bakker

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Internationale data-uitwisseling

Internationale data-uitwisseling Internationale data-uitwisseling Sterkte & Belastingen Waterkeringen Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Voor een actueel beeld van de veiligheid worden de belangrijkste Nederlandse waterkeringen,

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg Samenwerken in de waterketen 17 juni 2015 Nila Taminiau Senior hydroloog Waterschap Peel en Maasvallei IBRAHYM (concreet) Statisch: Afmetingen beek Locatie

Nadere informatie

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Programma Taskforce Deltatechnologie 2014 Taskforce Deltatechnologie (TFDT) Datum: 4 februari 2014 1 Aanleiding TFDT Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Co-creatie

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener

Informatie van de indiener Deze kolom wordt ingevuld door de indiener Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener zoveel mogelijk

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

100% voorspelbaar onderhoud? Vitale assets Proces optimalisatie Een data gedreven RWS!

100% voorspelbaar onderhoud? Vitale assets Proces optimalisatie Een data gedreven RWS! 100% voorspelbaar onderhoud? Proces optimalisatie Een data gedreven RWS! 1 2 3 8 stappenplan 4 5 1) Installatie sensoren (incl. ontsluiten SCADA-data) 2) Verzenden data (veilig!) 3) Opslag data 4) Combineren

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Josan Tielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving Waterveiligheid in Nederland Al eeuwen bescherming door dijken Waterveiligheid geregeld bij wet Sinds

Nadere informatie

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric

hardware; apc; datacenter; infrastructure; operations; DCIM; management; Data Center Infrastructure Management; schneider electric Asset 1 van 5 De juiste DCIM tools voor uw datacentrum Gepubliceerd op 19 august 2014 In deze paper wordt door middel van subsets, subsystemen en functies een classificatiesysteem voorgesteld om kritische

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit

Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Bijlage 4 - Innovatiekansen Macrostabiliteit Inventarisatie innovaties Macrostabiliteit De inventarisatie van innovaties op het gebied van Macrostabiliteit (o.a. Dijken op veen) heeft geresulteerd in een

Nadere informatie

Sterkte van veen. J.B.A. Weijers Rijkswaterstaat

Sterkte van veen. J.B.A. Weijers Rijkswaterstaat Sterkte van veen J.B.A. Weijers De dijk en omgeving. Jachthaven Uitdam uitdam March 19, 2013 2 Globale geometrie. Uitdam 3 Opbouw van de veenlaag 4 Karakterisering van veen. De variabiliteit in veen wordt

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag

HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag HWBP Vakdag Kennis & Innovatie 26 juni 2014 - verslag Ellen Tromp, Michelle Hendriks (met input van derden) Op donderdag 26 juni werd de eerste vakdag Kennis & Innovatie gehouden door het HWBP. Zo n vijftig

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Ontgrondingen Oosterschelde

Ontgrondingen Oosterschelde Ontgrondingen Oosterschelde Richard Jorissen, Rijkswaterstaat 26 november 2013 1 Onderwerpen Ontwerp en beheer bodembescherming SVKO Situatie 2012 Maatregelen en onderzoek Actuele stand van zaken 26 november

Nadere informatie

Dijkwerkerspanel. Rijkswaterstaat. GfK [April 2017] GfK August 24, 2017 Dijkwerkerspanel

Dijkwerkerspanel. Rijkswaterstaat. GfK [April 2017] GfK August 24, 2017 Dijkwerkerspanel Dijkwerkerspanel Rijkswaterstaat GfK [April 2017] 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording Slide 26 Contact Slide 29 2 Management Summary

Nadere informatie

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit

Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit Programmamanager: Frans van den Berg Secretaris: Dirk van Schie Technisch manager: Meindert Van Projectbeheersing :Wijnand Jelier Communicatie: Ellen Roks

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Inzicht in kansen en effecten van re-integratie

Inzicht in kansen en effecten van re-integratie Inzicht in kansen en effecten van re-integratie Agenda Project datagedreven sturing re-integratie bij gemeente s-hertogenbosch: Aanleiding en doel Analyses en uitkomsten Conclusies en vervolgstappen Voorstellen

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Aan. Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg

Aan. Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg Aan MEMO Datum 19 januari 2015 Documentnummer Afzender Eric Keizer Telefoonnummer 0631763844 Afdeling Services Communicatieplan bouw flexibele waterkering Spakenburg 1. Inleiding In Spakenburg wordt over

Nadere informatie

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN?

HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? HOE KAN EEN BEDRIJF DE MEEST GESCHIKTE CONDITION MONITORING AANPAK KIEZEN? Brainstorm sessie KIVI event Tiedo Tinga, Richard Loendersloot, Rahim Mouatamir 2-2-2017 KIVI Brainstormsessie 1 CONTEXT Condition

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Arno de Kruif (RWS-WVL) Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet Toetsen of dijken nog

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

Safety as a service. Structural Health Monitoring & Asset Management. De sleutel tot uw veiligheid

Safety as a service. Structural Health Monitoring & Asset Management. De sleutel tot uw veiligheid Safety as a service Structural Health Monitoring & Asset Management De sleutel tot uw veiligheid Meettechnieken Total Stations, Theodoliet optische-meting momentopnamen Versnellingsmeters Accelerometers

Nadere informatie

Lesdag 1: donderdag 15 september Lesdag 2: donderdag 29 september Lesdag 3: donderdag 13 oktober 2016

Lesdag 1: donderdag 15 september Lesdag 2: donderdag 29 september Lesdag 3: donderdag 13 oktober 2016 Zalencentrum Aristo, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, (030) 23 01 030 Laura Bon, (030) 60 69 415, laura.bon@wateropleidingen.nl Daniëlle Thomas, (030) 60 69 402, danielle.thomas@wateropleidingen.nl Lesdag

Nadere informatie

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Han Knoeff Kenrick Heijn Datum: 2 juli 2015 Versie: definitief 1.0 Dit memo bestaat uit vragen en antwoorden over het onderwerp nieuwe

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga jullie meenemen in nieuwe mogelijkheden om informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups

Big Data Feit of Fictie? Twitter: @BigDataStartups Big Data Feit of Fictie? Mark van Rijmenam Big Data Strategist / Blogger @BigDataStartups mark@bigdata-startups.com Agenda - Big Data, waar hebben we het over? - Vijf Big Data trends die een impact zullen

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer Ronald Loeve en Peter Boone 30-11-2017 1 REMOTE SENSING EN WATERKERINGEN Introductie Remote Sensing: satelliet, RPAS of veldwaarneming RPAS: wat kan, wat

Nadere informatie

Verslag 5 e Trefdag te Borgerhout

Verslag 5 e Trefdag te Borgerhout Verslag 5 e Trefdag te Borgerhout 5 e Trefdag Dijkinspectie en -onderhoud (18 december 2012 te Borgerhout) De 5 e trefdag startte met een terugblik op de voorgaande 4 edities. Zowel theorie als praktijk

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Schematische weergave proefopstelling

Schematische weergave proefopstelling Achtergrond Binnen het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2), een samenwerking tussen waterschappen en Rijksoverheid, is een aantal projectoverstijgende verkenningen (POV s) opgezet. Binnen de

Nadere informatie

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Goaitske de Vries (Deltares) Cor Zwanenburg (Deltares) Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat) Huub de Bruijn (Deltares) Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken

Nadere informatie

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Workshop Ontwerpen. Richard Jorissen. Programma Startup 20 september 2013 Den Haag. 1 nieuw. Hoogwaterbeschermingsprogramma Workshop Ontwerpen Richard Jorissen Programma Startup 20 september 2013 Den Haag 1 nieuw Onderwerpen voor aftrap Verkenning en Ontwerpen Proces Inhoud Nieuwe technische kennis Integrale ontwerpen LCC Nieuwe

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen

Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen Martin Droog (Witteveen+Bos ), Laura Moria (Waternet) Waternet heeft in samenwerking met Witteveen+Bos de ordening en infrastructuur

Nadere informatie

Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer

Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer Verkenning (stedelijk) grondwaterbeheer De verkenning is uitgevoerd door Henk van Zoelen (RWS/BodemPlus) Werkwijze De verkenning is uitgevoerd in drie fasen: Fase 1: bestuderen van relevante rapporten

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk

Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk Presentaties Gebruikersdag 2011 Presentaties Gebruikersdag 2011 Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 Highlights projecten

Nadere informatie

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep NOTITIE [van] Edward Diemel [voor] Swing gebruikersgroep [kenmerk] n2013-0081ed [plaats] Delft [project] 13057-SWG [datum] 19 maart 2013 [onderwerp] Swing gebruikersdag 19-03-2013 Op 19 maart 2013 heeft

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie