Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur IMr. 158 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20 april 1988 De vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur' heeft op 23 maart 1988 mondeling overleg gevoerd met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over regelingen voor beeldende kunstenaars. Het overleg vond plaats aan de hand van de brief van de minister van 1 7 maart 1988, welke als bijlage 1 bij het verslag is gevoegd. Na het overleg heeft de minister nog het jaarverslag 1986/1987 van de Adviescommissie voor de toekenning van individuele subsidies aan beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten aan de commissie toegezonden 2. De commissie brengt als volgt verslag uit van het gevoerde overleg. ' Samenstelling: Leden: Keja (VVD), Van der Sanden (CDA), Worrell (PvdA), voorzitter, Beinema (CDA), ondervoorzitter, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Hermans (VVD), Niessen (PvdA), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Lankhorst (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van der Heijden (CDA), Kamp (VVD), Dijkstal (VVD), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Lilipaly (PvdA), Frissen (CDA), Esselink (CDA), Koetje (CDA) en Vliegenthart (PvdA) Plv. leden: Ploeg (VVD), Laning-Boersema (CDA), Van Es (PSP), Tuinstra (CDA), Doelman-Pel (CDA), E. Terpstra (VVD), Van Otterloo (PvdA), Schaefer (PvdA), Eisma (D66), Van der Vlies (SGP), Krajenbrink (CDA), Verspaget (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Vriens-Auerbach XDA), Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Schutte (GPV), Wolffensperger (D66), Buurmeijer (PvdA), Jabaaij (PvdA), Gerritse (CDA), Hennekamp (CDA), Leerling (RPF) en Hageman (PvdA). 2 Ligt ter inzage op het commissiesecretariaat De heer Niessen (P.v.d.A.) kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij in punt a van de brief van 17 maart jl. las, op welke manier de minister 8 min heeft besteed dat was bestemd voor regelingen voor beeldende kunstenaars. Op hetzelfde moment waarop beeldende kunstenaars wanhopige pogingen deden om voor een beroepskostenvergoeding in aanmerking te komen, was de minister bezig met behulp van het hiervoor bestemde geld allerlei gaten in de kunstenbegroting te dichten. Na kort de voorgeschiedenis te hebben geschetst, waarin hij o.a. wees op de uitspraak in de motie-beinema dat het voor beroepskostenvergoedingen beschikbare budget in 1987 met 6 min en in 1988 nog met 3 min zou moeten worden verhoogd, herinnerde de heer Niessen eraan dat de minister in de UCV's op 30 november 1987 en later op 1 februari jl. verklaarde, niets te weten van geruchten dat er BKR-geld uit 1987 over zou zijn. Pas in de brief van 17 maart jl. gaf de minister toe dat er geld over was. Zeer curieus was de daarop volgende mededeling dat dit geld al was besteed, nota bene aan doelen waarvan de meeste niets met het beeldende kunstenbeleid te maken hebben. De Kamer is hierin niet op een juiste manier gekend. Weliswaar is een en ander verwerkt in de tweede begrotingswijziging en de nota van wijziging daarop, maar de heer Niessen achtte een dergelijke wijze van informatieverstrekking volstrekt beneden de maat. In dit verband wees hij erop dat in Financieel Overheidsmanagement (jaargang 88, nr. 2) de handelwijze van het ministerie van WVC een schoolvoorbeeld van uitholling van het parlementaire budgetrecht is genoemd. Ook de Kamer heeft trouwens al herhaaldelijk uitgesproken dat het voortdurende geschuif van geld tussen posten van de WVC-begroting niet acceptabel is. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

2 Hij wees er voorts op dat in dit geval de Kamer er steeds van is uitgegaan, mede naar aanleiding van toezeggingen van de minister, dat gelden die niet nodig waren voor de BKR, automatisch ten goede zouden komen aan het beeldende kunstenbeleid. Zo merkte de minister in het mondeling overleg van 11 maart 1987 op, in antwoord op de vraag of geld zou overblijven van de gereserveerde 30 min voor uitvoering van de BKR in 1987, dat een eventueel overschot op de BKR zal worden overgeheveld naar de sector beeldende kunsten. Op 18 januari jl. maakte hij in een brief aan de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars nog diezelfde opmerking. Toch is hij al half 1987 begonnen met behulp van het overschot op de BKR gaten in zijn begroting te dichten, o.a. op het punt van Opera Forum en het Holland Festival. De heer Niessen kondigde aan, bij de behandeling van de tweede begrotingswijziging door middel van indiening van amendementen duidelijk te zullen maken dat hij de handelwijze van de minister afwijst. Komende tot punt b van de brief van 17 maart jl. stelde de heer Niessen vast dat opnieuw geen antwoord wordt gegeven op de al geruime tijd in discussie zijnde vraag, of uitbreiding van het instrument van de beroepskostenvergoeding zal leiden tot een toename van het beroep op de Algemene Bijstandswet (ABW). In feite wordt alleen verwezen naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij kon dat antwoord niet accepteren. In de UCV van 30 november 1987 is trouwens toegezegd dat een poging zal worden ondernomen meer inzicht in dezen te verschaffen. Die poging moet dus als mislukt worden beschouwd. Wellicht kan vandaag een nieuwe poging worden ondernomen. De heer Niessen sneed vervolgens nog enige meer losstaande onderwerpen aan: - Onduidelijk is hoeveel geld beschikbaar is voor de verschillende onderdelen van het beeldende kunstbeleid. In 1986 is op dit punt een discussienota uitgebracht. De beroepsvereniging van beeldende kunstenaars heeft onlangs in een brief aan de vaste commissie gewezen op het grote verschil tussen het totale bedrag voor individuele subsidies dat in deze nota is genoemd (25 min) en het bedrag dat daadwerkelijk ten goede komt aan beeldende kunstenaars (11,5 min). - De Raad van State heeft kort geleden een uitspraak gedaan over de wijze waarop aanvragen om een beroepskostenvergoeding worden afgehandeld. Op welke manier denkt de minister aan deze uitspraak tegemoet te komen? - Indertijd is afgesproken dat beroepskostenvergoedingen niet in mindering zouden worden gebracht op bijstandsuitkeringen. In de praktijk blijken hierover echter problemen te rijzen, o.a. in Utrecht. De heer Niessen zei ten slotte naar aanleiding van punt d van de brief van 17 maart jl., nog onlangs te hebben vernomen dat de rijksdienst voor beeldende kunst afwijzend had gereageerd op een verzoek van een Limburgs gemeentebestuur om kunstwerken op te mogen hangen in het nieuwe gemeentehuis. Hoe valt deze afwijzende reactie te rijmen met de regeling die in punt d van de brief wordt genoemd en die kennelijk al drie jaar geleden is getroffen? Lezing van de brief van 17 maart jl. had de heer Beinema (C.D.A.) bijna sprakeloos gemaakt. Besteding van 8 min BKR-geld voor andere doeleinden kon hij op z'n best zien als een vorm van creatieve boekhouding, hetgeen hij niet complimenteus bedoelde. Hij was ten principale gekant tegen het gebruik van BKR-gelden voor andere doeleinden. Wel had hij begrepen dat het in dezen gaat om een tijdelijk gebruik van BKR-gelden. Is dat juist en komen deze gelden inderdaad weer snel ter beschikking voor het beeldende kunstenbeleid? Wat punt b van de brief van 17 maart betreft, achtte hij de verwijzing naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staatsrechtelijke Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

3 zin onjuist. Het beeldende kunstenbeleid is immers een zaak van de minister van WVC en deze minister behoort dan zélf het kabinetsbeleid ter zake toe te lichten en te verdedigen. De heer Beinema kon zich de argumentatie dat meer geld voor beroepskostenvergoedingen kan leiden tot een extra beroep op de ABW, nog wel voorstellen, maar anderzijds moet worden bedacht dat bij eenzelfde bedrag tien keer zoveel kunstenaars van beroepskostenvergoedingen kunnen profiteren als het geval is bij individuele subsidies. Op die manier krijgen veel meer kunstenaars de kans uit de bijstand te geraken of uit de bijstand te blijven. Zelfs als dit effect helemaal niet optreedt, dan nog betekent een verschuiving van 5 min hoogstens een extra drukvan 125 personen op de bijstand. Een dergelijke druk is in de praktijk uiteraard niet meetbaar. De heer Beinema meende dan ook dat de argumentatie in punt b van de brief geen hout snijdt. Ten slotte herhaalde hij het indertijd door hem gedane verzoek om een mondeling overleg te beleggen waar in meer algemene zin over het beeldende kunstenbeleid zou kunnen worden gesproken. De minister zou daartoe een korte evaluerende notitie dienen uit te brengen, aan de hand waarvan de commissie zich dan kan buigen over zaken als de effecten van de individuele subsidies, de wijze waarop gelden naar de lagere overheden vloeien e.d. Ook mevrouw Kamp (V.V.D.) had grote moeite met punt a van de brief van 17 maart jl. De Kamer moet zich nog uitspreken over de tweede begrotingswijziging (het verslag is nog niet eens vastgesteld) terwijl het geld al is besteed, zelfs aan een zaak die de Kamer indertijd heeft afgewezen, namelijk het scheppen van budgettaire ruimte voor de reorganisatie van het Filmmuseum. Zij kon zich voorstellen dat de minister op die manier populair blijft in de kunstenwereld! Ook de Algemene Rekenkamer heeft blijkens een krantebericht van vanmorgen veel kritiek geuit op de besteding van de gelden van het kunstenbudget. Zij sloot zich aan bij het verzoek om een algemene notitie over het beeldende kunstenbeleid, mede in relatie tot de besteding van de gelden die naar de provincies vloeien. Voorts was ook voor haar de onderbouwing van de stelling over de beroepskostenvergoedingen en een extra beroep op de ABW niet goed duidelijk. De verwijzing naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid achtte zij eveneens niet juist. Daarnaast had zij begrepen dat een aantal van de afgewezen aanvragen voor een beroepskostenvergoeding in het kader van andere overheidsregelingen vanuit het kunstenbeleid wèl positief tegemoet waren getreden. Zij vond dat vreemd, terwijl het ook de duidelijkheid voor betrokkenen niet vergroot. In dat verband informeerde zij welke gevolgen de minister zal verbinden aan de uitspraak van de Raad van State. Overigens achtte zij het niet bepaald elegant dat in de afwijzende brief aan betrokkene is nagelaten erop te wijzen dat deze AROB-beroep kon instellen. Mevrouw Kamp wees er hierbij op dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer deze beroepsbeoefenaren al dan niet door de fiscus worden erkend als zelfstandige ondernemers. De verschillende inspecteurs blijken hierover geen eenduidige opvattingen te hebben. Wellicht kan de minister ter zake overleg plegen met de staatssecretaris van Financiën. Vervolgens herinnerde zij eraan dat de minister naar aanleiding van de motie-beinema inzake verhoging van het voor beroepskostenvergoedingen beschikbare budget steeds heeft laten weten, deze verhoging exogeen te moeten financieren. Uit de tweede begrotingswijziging blijkt echter dat deze verhoging nu ten laste van het bejaardenbeleid wordt gebracht, een beleidsveld waar ook vele knelpunten aanwezig zijn. Zij was benieuwd naar de opstelling van de C.D.A. fractie ten opzichte van dit voorstel. Naar aanleiding van punt d van de brief van 17 maart wees zij erop dat de interne verhuizing van de BKR-collectie achterwege had kunnen Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

4 blijven als de minister de indertijd door haar ingediende motie snel had uitgevoerd. Daarmee had de minister al 1 min kunnen besparen. Daarnaast had zij vruchteloos gezocht naar het in dit punt vermelde KB. Kennelijk is hier niet het juiste KB vermeld. Overigens meende mevrouw Kamp dat het rijk nu in één keer van de BKR-collectie af moet. Zij pleitte er dan ook voor om de nog resterende werken terug te geven aan de betreffende kunstenaars. De heer Nuis (D66) sloot zich aan bij de harde woorden over punt a van de brief van 17 maart jl. Enige creativiteit bij het beheer van gelden achtte hij niet onjuist, maar dat dient dan niet achter de rug van de Kamer om te gebeuren. De Kamer heeft herhaaldelijk hiernaar geïnformeerd en had bovendien al aangegeven wat er naar haar oordeel met overblijvend BKR-geld zou moeten gebeuren. De minister heeft zich daar echter niets van aangetrokken. De heer Nuis vroeg zich af of discussies over het kunstenplan nog wel enige zin hebben, als op deze creatieve manier door de minister met de begroting wordt omgesprongen. Overigens meende hij uit een en ander de conclusie te moeten trekken dat de beeldende kunsten een krimpsector binnen het kunstenbeleid zijn. Als er ook groeisectoren zijn (zoals de dans) en binnen eenzelfde budget moet worden gebleven, is aan krimpsectoren niet te ontkomen, maar dat behoort dan niet sluipenderwijs te gebeuren. Bovendien is inmiddels tot decentralisatie overgegaan, waardoor het nog moeilijker is om zicht op het geheel te behouden. De signalen uit het veld die wijzen op allerlei problemen, dienen in ieder geval ernstig te worden genomen. Er is dan ook, zo meende de heer Nuis, dringend behoefte aan inzicht in het beeldende kunstenbeleid, waartoe de gevraagde notitie zou kunnen dienen. Zolang dat inzicht nog niet is verkregen, zal moeten worden voorkomen dat zich onherstelbare ongelukken voordoen. De grote zorg over een extra druk op de bijstand, welke blijkt uit punt b van de brief van 17 maart jl., leek hem niet vol te houden. Als ook in algemene zin zo angstvallig was gewaakt tegen het leggen van een extra druk op de bijstand, dan zou geen enkele bezuiniging van de afgelopen jaren doorgang hebben gevonden. De kern van het probleem van de beroepskostenvergoedingen is naar zijn oordeel dat het nog wel, zij het met grote moeite, mogelijk is om althans een subjectieve drempel aan te brengen ten aanzien van het begrip «professionaliteit», maar dat het absoluut onmogelijk is om op een zorgvuldige manier tot een hiërarchie in professionaliteit te komen. Nu heeft de minister al herhaaldelijk betoogd dat het niet de bedoeling is dat iedere beeldend kunstenaar die de drempel ten aanzien van het begrip «professionaliteit» overschrijdt, een beroepskostenvergoeding krijgt, omdat daar niet voldoende geld voor beschikbaar is. Bovendien wijst de minister erop dat een aantal kunstenaars zo'n vergoeding ook niet nodig hebben, mede omdat er nog andere beleidsmiddelen zijn. Met het oog daarop leek het de heer Nuis beter om voortaan uit te gaan van de vraag, welke kunstenaars meer en welke minder hard een beroepskostenvergoeding nodig hebben. Dan worden betrokkenen in ieder geval niet meer op hun ziel getrapt, maar alleen nog op hun portemonnee. Dat ligt dan echter in hetzelfde vlak als de reden waarom niet een ieder een beroepskostenvergoeding kan krijgen, namelijk het financiële. Bovendien blijkt o.a. uit de problemen die zich hier en daar met de fiscus voordoen, dat er ook om andere redenen behoefte is aan een soort erkenning als professioneel werkende. Gezien de uitspraak van de Raad van State leek de regel dat na afwijzing van een aanvraag om een beroepskostenvergoeding het jaar daarop niet opnieuw een aanvraag kan worden ingediend, de heer Nuis niet langer houdbaar. Ten slotte meende hij dat in afwachting van de opstelling van een andere regeling en een overzicht van het geheel voorlopig meer financiële middelen beschikbaar zullen moeten worden gesteld voor beroepskosten- Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

5 vergoedingen. Hij sprak de hoop uit dat de minister daar in samenspraak met de Kamer naar zou streven. Ook de heer Lankhorst (P.P.R.) nam het de minister kwalijk dat deze de Kamer niet tijdig en juist heeft geïnformeerd over de BKR-gelden. Weliswaar betreft het hier niet zulke grote bedragen, maar voor betrokkenen is een en ander wel van bijzonder groot belang, omdat het kunnen blijven uitoefenen van hun beroep hiervan veelal afhankelijk is. In het najaar kwam in antwoord op een desbetreffende vraag in het kader van de voorbereiding van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mededeling, dat naar verwachting 5 min over zou blijven bij de BKR. De heer Lankhorst herinnerde eraan, dit bedrag vervolgens in de UCV van 30 november 1987 en die van 1 februari jl. naar voren te hebben gebracht. De minister wist echter steeds van niets en kon er geen antwoord op geven, maar zegde op 1 februari jl. toe er nog eens naar te zullen kijken. Pas met de brief van 17 maart jl. kwam er uitsluitsel over. Een dergelijke procedure kon in de ogen van de heer Lankhorst niet door de beugel. De minister kan zich er ook niet van afmaken door nu te verwijzen naar de tweede begrotingswijziging, want dat had hij dan al in een eerder stadium moeten doen. Bovendien is het alleen met veel moeite mogelijk, uit de brij van cijfers van de tweede begrotingswijziging de bedragen te halen die in punt a van de brief zijn vermeld. Het belangrijkste is echter dat de minister de in het mondeling overleg van 11 maart 1987 gedane toezegging dat overblijvend BKR-geld zal worden gebruikt voor de beeldende kunsten, niet is nagekomen. De heer Lankhorst stelde in dit verband nog enige concrete vragen. Is inderdaad nog f over van het budget-1987 voor beroepskostenvergoedingen? Zal de minister naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State nog iets doen ten aanzien van degenen die hun aanvragen om een beroepskostenvergoeding afgewezen hebben gezien? Door de formulering van punt b van de brief van 17 maart jl. zou de indruk kunnen ontstaan dat iemand die bij voorbeeld een startstipendium ontvangt, geen beroep meer zal doen op de ABW. In de praktijk blijkt echter vaak dat betrokkene na enige tijd toch weer een beroep op de ABW moet doen. De verklaring die in punt c van de brief wordt gegeven voor de sterke daling in de eerste helft van 1987 van het aantal personen dat gebruik maakte van de BKR, leek de heer Lankhorst onjuist. Het jaar 1987 was een overgangsjaar en er gold al een hoge inkomenseis, terwijl de in deze passage genoemde andere instrumenten voor het kunstenbeleid op dat moment nog in de kinderschoenen stonden. Tekenend is trouwens dat de minister in dit deel van de brief geen cijfers geeft. Als er cijfers beschikbaar zouden zijn, zou ook daaruit al blijken dat de gegeven verklaring niet juist is. De gedachte in punt d van de brief, namelijk om een groot aantal BKR-kunstwerken in eigendom te schenken aan niet-rijksinstellingen, leek de heer Lankhorst geen slechte gedachte. Ideaal zou het echter zijn als deze kunstwerken terecht zouden komen bij kunstuitleeninstellingen, al zou dat wel enige administratieve rompslomp geven. Daarmee zou het beste worden aangesloten bij de doelstellingen die indertijd golden voor het opzetten van de BKR. Hij ging er dan ook van uit dat nog inrijkseigendom zijnde BKR-kunstwerken wel aan kunstuitleeninstellingen beschikbaar zullen worden gesteld. Overigens vroeg hij in dit verband of de minister al een beslissing heeft genomen op het verzoek van kunstuitleeninstellingen om een startsubsidie. De Minister ging eerst in op de verwijtende opmerkingen over het informeren van de Kamer. Juist om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer op dit punt, heeft hij er steeds naar gestreefd de Kamer tijdig en gedetailleerd te informeren, niet alleen tijdens de behandeling van het Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

6 kunstenplan in de UCV van eind november 1987, maar ook door middel van de tweede begrotingswijziging en de nota van wijziging hierop. Toen begin februari jl. nog terloops werd geïnformeerd naar een eventueel overschot op de BKR, heeft hij de Kamer niet op het verkeerde been gezet, maar zich beperkt tot de opmerking dat hij dit gegeven op dat moment niet paraat had en er nader op zou terugkomen. Bovendien gaat het bij de besteding van de 8 min voornamelijk om leningen die te zijner tijd weer terug zullen vloeien. Een overzicht van de in de komende jaren weer terugvloeiende bedragen is opgenomen in bijlage 2 van het verslag. De minister wees er vervolgens op dat aan het eind van een begrotingsjaar twee soorten meevallers kunnen worden onderscheiden: meevallers die zeker zijn (zowel structureel als incidenteel) en meevallers als gevolg van het nog niet afgerond zijn van een of andere procedure. Als deze laatste soort meevallers niet voor het eind van het jaar wordt besteed, vloeien de gelden terug naar het ministerie van Financiën, zodat in de praktijk steeds wordt geprobeerd deze meevallers nog in het lopende jaar op een zinvolle manier te besteden. Het probleem was nu dat niet duidelijk was, in welke categorie de meevaller in de sfeer van de BKR zou moeten worden ingedeeld. Een definitieve afrekening met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 1987 kan niet eerder dan eind 1988/begin 1989 plaatsvinden, omdat eerst alle declaraties van gemeenten binnen moeten zijn en vervolgens nog accountantscontrole moet plaatsvinden. Het bedrag van 8 min, zijnde het verschil tussen de voor de uitvoering van de BKR in 1987 gereserveerde 30 min en het reeds aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalde voorschot van 22 min, is dan ook alleen incidenteel en in de vorm van leningen besteed op de wijze zoals in punt a van de brief van 17 maart jl. uiteen is gezet. Zou na de accountantscontrole blijken dat dit bedrag van 8 min wel definitief als een overschot kan worden beschouwd, dan zal uiteraard opnieuw de vraag aan de orde komen, aan welke zaken in de sector beeldende kunsten dit bedrag kan worden besteed. De minister hoopte hiermee de indruk te hebben weggenomen dat buiten de Kamer om stiekum pogingen worden gedaan om gelden die voor de uitvoering van de BKR, dan wel (als ze daarvoor niet nodig blijken te zijn) voor het beeldende kunstenbeleid in het algemeen zijn bestemd, ten goede te laten komen aan doeleinden in geheel andere sectoren. De toezegging gedaan in het mondeling overleg van 11 maart 1987, dat een definitief overschot op BKR-gelden zal worden besteed in de sector beeldende kunsten, wordt uiteraard niet aangetast, maar kan op dit moment nog niet worden uitgevoerd omdat nog niet duidelijk is hoe groot het definitieve overschot zal zijn. Ingaande op enige interrupties van o.a. de heer Nuis, waarin deze informeerde waarom eind 1987, toen duidelijk werd dat incidenteel een bedrag van 8 min zou kunnen worden besteed, de Kamer niet direct is ingelicht, wees de minister erop dat de Kamer juist wèl direct gedetailleerd is geïnformeerd. Hij herinnerde zich nog goed een gesprek met het hoofd van de afdeling financiën over de besteding van overschotten en snel daarna is in de vorm van de tweede begrotingswijziging een bestedingsvoorstel aan de Kamer gedaan, waarmee de Kamer dus gedetailleerd op de hoogte is gesteld. In reactie op een interruptie van de heer Lankhorst merkte de minister nog op dat hij voor het eerst in de UCV van 30 november 1987 hoorde, dat er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1987 zeker 5 min BKR-geld over zou blijven. Direct na deze UCV heeft hij gevraagd dit na te gaan, maar daarop bleek dat het alleen om een schatting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging. Toen hem vervolgens op 1 februari jl. opnieuw werd gevraagd hoe het stond met de BKR-gelden, had hij op dat moment een en ander niet meer paraat en zegde hij toe er later op terug te zullen komen. Hij achtte het absoluut onjuist om hieraan de conclusie vast te knopen dat hij de Kamer toen onvolledig heeft ingelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

7 In ieder geval meende hij juist te hebben gehandeld door te bevorderen dat het voorlopige overschot aan BKR-gelden van 8 min niet zou terugvloeien naar de kas van het ministerie van Financiën. Als dit wel was gebeurd, zou de commissie hem zeker met verwijten hebben overladen. Door de indiening van de tweede begrotingswijziging is de Kamer daarover ook gedetailleerd geïnformeerd. Ingaande op het punt van de relatie tussen de beroepskostenvergoedingen en de druk op de ABW moest de minister helaas vaststellen dat de deelnemers aan de discussie oostindisch doof dreigen te raken voor eikaars argumenten. Het kabinet is bevreesd dat uitbreiding van de beroepskostenvergoedingen uiteindelijk ertoe zal leiden dat vrijwel alle kunstenaars kunnen gaan profiteren van een «kop op de ABW» en andere groepen niet, mede omdat er toch een vrij sterke aandrang is om de sollicitatieplicht niet al te strikt te nemen. Indertijd waren er trouwens al sterke aarzelingen of kon worden ingestemd met de afspraak dat beroepskostenvergoedingen niet zouden leiden tot verlaging van het bijstandsbedrag. De Kamer heeft toen verzocht om nadere gegevens op dit punt. Dat verzoek is overgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar concrete cijfers blijken niet gemakkelijk verzameld te kunnen worden. Overigens gaf de minister toe dat de verwijzing in de brief van 17 maart naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet juist is; hij bood daar zijn verontschuldigingen voor aan. Voorts merkte hij op dat hijzelf wel degelijk zeer zorgvuldig tracht te handelen ten aanzien van bijstandsverlening. Allerlei zaken op de terreinen van volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening en welzijn die aanvankelijk via de bijstandsverlening liepen, zijn daaruit gehaald en worden nu rechtstreeks gefinancierd. Op die manier is nu voor een ieder duidelijk welk bedrag voor welke voorziening beschikbaar is en «verdwijnt» dat niet meer in het grote geheel van de bijstandsverlening. Voor beeldende kunstenaars zijn er echter nog steeds afzonderlijke regelingen. Enerzijds is er de regeling in het kader van het beeldende kunstenbudget van het ministerie van WVC, anderzijds blijft een (moeilijk te traceren) deel via de bijstandsverlening verlopen. Op dit punt is de ingezette operatie ten aanzien van de bijstandsverlening dus nog niet voltooid, zo meende de minister. Bij de Raad van State zijn thans ongeveer 120 AROB-beroepen ingesteld tegen een afwijzende beschikking in het kader van de tijdelijke regeling beroepskostenvergoedingen. In 45 gevallen is het ministerie op de hoogte gesteld van de naam van degene die beroep heeft ingesteld; in de overige gevallen is dat nog niet doorgegeven door de Raad van State. In zes gevallen is al een uitspraak gedaan die erop neerkomt dat bij het aantal positieve beschikkingen rekening mocht worden gehouden met de omvang van het beschikbare budget, dat de commissies hun adviezen in prioriteitsvolgorde mochten rangschikken en dat de commissies deskundig waren, maar dat ook enig inzicht aan appellanten had behoren te worden gegeven in de achtergronden van de beschikking. De beschikkingen die in het geding waren, worden nu vernietigd en op basis van de ter vergadering door de secretaris van de desbetreffende commissie opgestelde beoordelingslijst wordt nu een uitgebreide, zoveel mogelijk op de persoon toegesneden beschikking opgesteld. Deze zal ook nog worden voorgelegd aan de voorzitter van de desbetreffende commissie, opdat deze kan beoordelen of de gekozen formulering wordt gedragen door het destijds uitgebrachte advies. In dit verband ging de minister ook in op de suggestie om tot een ander systeem te komen, waarin de behoefte van de kunstenaar aan een beroepskostenvergoeding voorop staat. Hij wees er in de eerste plaats op dat ook dan een subjectieve beoordeling moet plaatsvinden, hoewel er wel een zekere objectieve grens kan worden gehanteerd, bij voorbeeld het gebruikelijke bijstandsbedrag. Belangrijker nog achtte hij het dat enige jaren geleden bij de overgang van het BKR-systeem naar het Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

8 systeem van beroepskostenvergoedingen juist bewust is afgestapt van het behoefte-criterium en gekozen is voor artistieke criteria, aan de hand waarvan door een aantal commissies tot een beoordeling wordt gekomen. Het gaat hier om commissies die deskundig zijn, terwijl de samenstelling ervan steeds wisselt, vooral om «vriendjespolitiek» te voorkomen. Bovendien blijkt het in de praktijk weinig voor te komen dat alleen op de topkunst wordt gelet, waardoor cumulatie van inkomensoverdrachten via de verschillende subsidiemechanismen zou plaatsvinden. Eerder is het omgekeerde het geval, want juist kunstenaars die al voldoende andere inkomsten hebben, komen door de financiële criteria van de regeling vrijwel niet in aanmerking voor een beroepskostenvergoeding. Langs die weg wordt dus in feite al rekening gehouden met de behoefte aan een beroepskostenvergoeding. In ieder geval blijkt uit de uitspraken van de Raad van State dat rekening mag worden gehouden met het beperkte budget dat ter beschikking is. Ook overigens moet het toch redelijk worden geacht dat bij een beperkt budget met een zekere rangorde wordt gewerkt. De minister besefte dat het nauwelijks mogelijk is hiervoor scherpe criteria aan te geven, maar in de praktijk van alledag blijken de commissies toch wel in staat te zijn tot een goede beoordeling te komen van relatieve onderlinge verschillen. Ook hij vond dit geen ideaal systeem, maar hij zag nog geen beter systeem dan het huidige. Het verbaasde hem overigens in het geheel niet dat een kunstenaar die een aanvraag om een beroepskostenvergoeding ziet afgewezen, wel in aanmerking kan komen voor andere regelingen. Die regelingen kennen immers andere doelstellingen en dan kan inderdaad een verschillende beoordeling uit de bus komen. Ingaande op punt d van de brief van 17 maart jl. betreffende de overdracht van BKR-kunstwerken herinnerde de minister eraan dat het KB uit eind 1984 voorzag in een splitsing van de collectie van de Rijksdienst beeldende kunst: werken met een bijzondere culturele waarde en werken met een «normale» culturele waarde. In dat KB werd ook voorzien in de overdracht van de reeds uitgeleende werken van culturele waarde aan de ministeries en de daaronder ressorterende rijksinstellingen. Het advies van de commissie voor het beheer van deze werken is door de minister overgenomen, zoals is gemeld in de brief van 2 maart jl., en daarmee is de weg opengesteld voor de daadwerkelijke overdracht van werken aan de diverse ministeries. Door de minister van Financiën is bij brief van 2 juli 1987 toestemming verleend om de BKR-werken met een culturele waarde te schenken aan de huidige bruikleennemers, voor zover zij geen rijksinstellingen zijn. Werken die niet kunnen worden overgedragen, zullen worden opgeslagen in het recent beschikbaar gekomen depot in het rijksbedrijvencentrum in de Plaspotlpolder te Rijswijk. Dit depot voldoet nu aan de huidige eisen die gelden voor het beheer van kunstwerken. Het bedrag van 1 min dat daarvoor is uitgegeven, is derhalve zeker ten goede gekomen aan de sector beeldende kunsten. De overdracht aan de niet-rijksinstellingen en de administratieve afronding van de overdracht aan de rijksinstellingen zullen in de tweede helft van 1988 worden voltooid. Het gaat daarbij om ongeveer al uitgeleende kunstwerken, waarvan ongeveer met een bijzondere culturele waarde. Ongeveer kunstwerken zullen dus in het nieuwe depot in Rijswijk blijven. Het is de bedoeling om dit depot voorlopig één keer per jaar voor gegadigden open te stellen. De rijksdienst zal ook in de komende jaren in dit nieuwe depot de werken zoveel mogelijk in clusters groeperen en in beheer, dan wel eigendom overdragen aan al dan niet rijksinstellingen. Als de groeperingswerkzaamheden achter de rug zijn, zal het depot overigens vaker dan één keer per jaar worden opengesteld. De uitleen van werken zal beperkt zijn tot kunstwerken met een bijzondere culturele waarde, terwijl ook de kring van bruikleennemers voor deze werken beperkt zal zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden.

De heer Ter Veer (D66): Ik meen dat vijf woordvoerders een motie willen indienen. Dat zal altijd in die ene minuut geperst kunnen worden. Voorzitter over het landelijk telefoonnummer van de politie (27400-VII, nr. 31). Ik stel voor, donderdag 30 november bij het begin van de vergadering te behandelen: - de verslagen van de commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22011 Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt?

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt? Vermeend sector eigenlijk een onderdeel. Je kunt de zelfstandigenaftrek niet uitsluitend verhogen voor de agrarische sector. Dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zoiets kan dus niet. Dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

(Zie vergadering van 9 juni 2009.) Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie