Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur IMr. 158 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20 april 1988 De vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur' heeft op 23 maart 1988 mondeling overleg gevoerd met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over regelingen voor beeldende kunstenaars. Het overleg vond plaats aan de hand van de brief van de minister van 1 7 maart 1988, welke als bijlage 1 bij het verslag is gevoegd. Na het overleg heeft de minister nog het jaarverslag 1986/1987 van de Adviescommissie voor de toekenning van individuele subsidies aan beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten aan de commissie toegezonden 2. De commissie brengt als volgt verslag uit van het gevoerde overleg. ' Samenstelling: Leden: Keja (VVD), Van der Sanden (CDA), Worrell (PvdA), voorzitter, Beinema (CDA), ondervoorzitter, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Hermans (VVD), Niessen (PvdA), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Lankhorst (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van der Heijden (CDA), Kamp (VVD), Dijkstal (VVD), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Lilipaly (PvdA), Frissen (CDA), Esselink (CDA), Koetje (CDA) en Vliegenthart (PvdA) Plv. leden: Ploeg (VVD), Laning-Boersema (CDA), Van Es (PSP), Tuinstra (CDA), Doelman-Pel (CDA), E. Terpstra (VVD), Van Otterloo (PvdA), Schaefer (PvdA), Eisma (D66), Van der Vlies (SGP), Krajenbrink (CDA), Verspaget (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Vriens-Auerbach XDA), Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Schutte (GPV), Wolffensperger (D66), Buurmeijer (PvdA), Jabaaij (PvdA), Gerritse (CDA), Hennekamp (CDA), Leerling (RPF) en Hageman (PvdA). 2 Ligt ter inzage op het commissiesecretariaat De heer Niessen (P.v.d.A.) kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij in punt a van de brief van 17 maart jl. las, op welke manier de minister 8 min heeft besteed dat was bestemd voor regelingen voor beeldende kunstenaars. Op hetzelfde moment waarop beeldende kunstenaars wanhopige pogingen deden om voor een beroepskostenvergoeding in aanmerking te komen, was de minister bezig met behulp van het hiervoor bestemde geld allerlei gaten in de kunstenbegroting te dichten. Na kort de voorgeschiedenis te hebben geschetst, waarin hij o.a. wees op de uitspraak in de motie-beinema dat het voor beroepskostenvergoedingen beschikbare budget in 1987 met 6 min en in 1988 nog met 3 min zou moeten worden verhoogd, herinnerde de heer Niessen eraan dat de minister in de UCV's op 30 november 1987 en later op 1 februari jl. verklaarde, niets te weten van geruchten dat er BKR-geld uit 1987 over zou zijn. Pas in de brief van 17 maart jl. gaf de minister toe dat er geld over was. Zeer curieus was de daarop volgende mededeling dat dit geld al was besteed, nota bene aan doelen waarvan de meeste niets met het beeldende kunstenbeleid te maken hebben. De Kamer is hierin niet op een juiste manier gekend. Weliswaar is een en ander verwerkt in de tweede begrotingswijziging en de nota van wijziging daarop, maar de heer Niessen achtte een dergelijke wijze van informatieverstrekking volstrekt beneden de maat. In dit verband wees hij erop dat in Financieel Overheidsmanagement (jaargang 88, nr. 2) de handelwijze van het ministerie van WVC een schoolvoorbeeld van uitholling van het parlementaire budgetrecht is genoemd. Ook de Kamer heeft trouwens al herhaaldelijk uitgesproken dat het voortdurende geschuif van geld tussen posten van de WVC-begroting niet acceptabel is. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

2 Hij wees er voorts op dat in dit geval de Kamer er steeds van is uitgegaan, mede naar aanleiding van toezeggingen van de minister, dat gelden die niet nodig waren voor de BKR, automatisch ten goede zouden komen aan het beeldende kunstenbeleid. Zo merkte de minister in het mondeling overleg van 11 maart 1987 op, in antwoord op de vraag of geld zou overblijven van de gereserveerde 30 min voor uitvoering van de BKR in 1987, dat een eventueel overschot op de BKR zal worden overgeheveld naar de sector beeldende kunsten. Op 18 januari jl. maakte hij in een brief aan de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars nog diezelfde opmerking. Toch is hij al half 1987 begonnen met behulp van het overschot op de BKR gaten in zijn begroting te dichten, o.a. op het punt van Opera Forum en het Holland Festival. De heer Niessen kondigde aan, bij de behandeling van de tweede begrotingswijziging door middel van indiening van amendementen duidelijk te zullen maken dat hij de handelwijze van de minister afwijst. Komende tot punt b van de brief van 17 maart jl. stelde de heer Niessen vast dat opnieuw geen antwoord wordt gegeven op de al geruime tijd in discussie zijnde vraag, of uitbreiding van het instrument van de beroepskostenvergoeding zal leiden tot een toename van het beroep op de Algemene Bijstandswet (ABW). In feite wordt alleen verwezen naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij kon dat antwoord niet accepteren. In de UCV van 30 november 1987 is trouwens toegezegd dat een poging zal worden ondernomen meer inzicht in dezen te verschaffen. Die poging moet dus als mislukt worden beschouwd. Wellicht kan vandaag een nieuwe poging worden ondernomen. De heer Niessen sneed vervolgens nog enige meer losstaande onderwerpen aan: - Onduidelijk is hoeveel geld beschikbaar is voor de verschillende onderdelen van het beeldende kunstbeleid. In 1986 is op dit punt een discussienota uitgebracht. De beroepsvereniging van beeldende kunstenaars heeft onlangs in een brief aan de vaste commissie gewezen op het grote verschil tussen het totale bedrag voor individuele subsidies dat in deze nota is genoemd (25 min) en het bedrag dat daadwerkelijk ten goede komt aan beeldende kunstenaars (11,5 min). - De Raad van State heeft kort geleden een uitspraak gedaan over de wijze waarop aanvragen om een beroepskostenvergoeding worden afgehandeld. Op welke manier denkt de minister aan deze uitspraak tegemoet te komen? - Indertijd is afgesproken dat beroepskostenvergoedingen niet in mindering zouden worden gebracht op bijstandsuitkeringen. In de praktijk blijken hierover echter problemen te rijzen, o.a. in Utrecht. De heer Niessen zei ten slotte naar aanleiding van punt d van de brief van 17 maart jl., nog onlangs te hebben vernomen dat de rijksdienst voor beeldende kunst afwijzend had gereageerd op een verzoek van een Limburgs gemeentebestuur om kunstwerken op te mogen hangen in het nieuwe gemeentehuis. Hoe valt deze afwijzende reactie te rijmen met de regeling die in punt d van de brief wordt genoemd en die kennelijk al drie jaar geleden is getroffen? Lezing van de brief van 17 maart jl. had de heer Beinema (C.D.A.) bijna sprakeloos gemaakt. Besteding van 8 min BKR-geld voor andere doeleinden kon hij op z'n best zien als een vorm van creatieve boekhouding, hetgeen hij niet complimenteus bedoelde. Hij was ten principale gekant tegen het gebruik van BKR-gelden voor andere doeleinden. Wel had hij begrepen dat het in dezen gaat om een tijdelijk gebruik van BKR-gelden. Is dat juist en komen deze gelden inderdaad weer snel ter beschikking voor het beeldende kunstenbeleid? Wat punt b van de brief van 17 maart betreft, achtte hij de verwijzing naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staatsrechtelijke Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

3 zin onjuist. Het beeldende kunstenbeleid is immers een zaak van de minister van WVC en deze minister behoort dan zélf het kabinetsbeleid ter zake toe te lichten en te verdedigen. De heer Beinema kon zich de argumentatie dat meer geld voor beroepskostenvergoedingen kan leiden tot een extra beroep op de ABW, nog wel voorstellen, maar anderzijds moet worden bedacht dat bij eenzelfde bedrag tien keer zoveel kunstenaars van beroepskostenvergoedingen kunnen profiteren als het geval is bij individuele subsidies. Op die manier krijgen veel meer kunstenaars de kans uit de bijstand te geraken of uit de bijstand te blijven. Zelfs als dit effect helemaal niet optreedt, dan nog betekent een verschuiving van 5 min hoogstens een extra drukvan 125 personen op de bijstand. Een dergelijke druk is in de praktijk uiteraard niet meetbaar. De heer Beinema meende dan ook dat de argumentatie in punt b van de brief geen hout snijdt. Ten slotte herhaalde hij het indertijd door hem gedane verzoek om een mondeling overleg te beleggen waar in meer algemene zin over het beeldende kunstenbeleid zou kunnen worden gesproken. De minister zou daartoe een korte evaluerende notitie dienen uit te brengen, aan de hand waarvan de commissie zich dan kan buigen over zaken als de effecten van de individuele subsidies, de wijze waarop gelden naar de lagere overheden vloeien e.d. Ook mevrouw Kamp (V.V.D.) had grote moeite met punt a van de brief van 17 maart jl. De Kamer moet zich nog uitspreken over de tweede begrotingswijziging (het verslag is nog niet eens vastgesteld) terwijl het geld al is besteed, zelfs aan een zaak die de Kamer indertijd heeft afgewezen, namelijk het scheppen van budgettaire ruimte voor de reorganisatie van het Filmmuseum. Zij kon zich voorstellen dat de minister op die manier populair blijft in de kunstenwereld! Ook de Algemene Rekenkamer heeft blijkens een krantebericht van vanmorgen veel kritiek geuit op de besteding van de gelden van het kunstenbudget. Zij sloot zich aan bij het verzoek om een algemene notitie over het beeldende kunstenbeleid, mede in relatie tot de besteding van de gelden die naar de provincies vloeien. Voorts was ook voor haar de onderbouwing van de stelling over de beroepskostenvergoedingen en een extra beroep op de ABW niet goed duidelijk. De verwijzing naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid achtte zij eveneens niet juist. Daarnaast had zij begrepen dat een aantal van de afgewezen aanvragen voor een beroepskostenvergoeding in het kader van andere overheidsregelingen vanuit het kunstenbeleid wèl positief tegemoet waren getreden. Zij vond dat vreemd, terwijl het ook de duidelijkheid voor betrokkenen niet vergroot. In dat verband informeerde zij welke gevolgen de minister zal verbinden aan de uitspraak van de Raad van State. Overigens achtte zij het niet bepaald elegant dat in de afwijzende brief aan betrokkene is nagelaten erop te wijzen dat deze AROB-beroep kon instellen. Mevrouw Kamp wees er hierbij op dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer deze beroepsbeoefenaren al dan niet door de fiscus worden erkend als zelfstandige ondernemers. De verschillende inspecteurs blijken hierover geen eenduidige opvattingen te hebben. Wellicht kan de minister ter zake overleg plegen met de staatssecretaris van Financiën. Vervolgens herinnerde zij eraan dat de minister naar aanleiding van de motie-beinema inzake verhoging van het voor beroepskostenvergoedingen beschikbare budget steeds heeft laten weten, deze verhoging exogeen te moeten financieren. Uit de tweede begrotingswijziging blijkt echter dat deze verhoging nu ten laste van het bejaardenbeleid wordt gebracht, een beleidsveld waar ook vele knelpunten aanwezig zijn. Zij was benieuwd naar de opstelling van de C.D.A. fractie ten opzichte van dit voorstel. Naar aanleiding van punt d van de brief van 17 maart wees zij erop dat de interne verhuizing van de BKR-collectie achterwege had kunnen Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

4 blijven als de minister de indertijd door haar ingediende motie snel had uitgevoerd. Daarmee had de minister al 1 min kunnen besparen. Daarnaast had zij vruchteloos gezocht naar het in dit punt vermelde KB. Kennelijk is hier niet het juiste KB vermeld. Overigens meende mevrouw Kamp dat het rijk nu in één keer van de BKR-collectie af moet. Zij pleitte er dan ook voor om de nog resterende werken terug te geven aan de betreffende kunstenaars. De heer Nuis (D66) sloot zich aan bij de harde woorden over punt a van de brief van 17 maart jl. Enige creativiteit bij het beheer van gelden achtte hij niet onjuist, maar dat dient dan niet achter de rug van de Kamer om te gebeuren. De Kamer heeft herhaaldelijk hiernaar geïnformeerd en had bovendien al aangegeven wat er naar haar oordeel met overblijvend BKR-geld zou moeten gebeuren. De minister heeft zich daar echter niets van aangetrokken. De heer Nuis vroeg zich af of discussies over het kunstenplan nog wel enige zin hebben, als op deze creatieve manier door de minister met de begroting wordt omgesprongen. Overigens meende hij uit een en ander de conclusie te moeten trekken dat de beeldende kunsten een krimpsector binnen het kunstenbeleid zijn. Als er ook groeisectoren zijn (zoals de dans) en binnen eenzelfde budget moet worden gebleven, is aan krimpsectoren niet te ontkomen, maar dat behoort dan niet sluipenderwijs te gebeuren. Bovendien is inmiddels tot decentralisatie overgegaan, waardoor het nog moeilijker is om zicht op het geheel te behouden. De signalen uit het veld die wijzen op allerlei problemen, dienen in ieder geval ernstig te worden genomen. Er is dan ook, zo meende de heer Nuis, dringend behoefte aan inzicht in het beeldende kunstenbeleid, waartoe de gevraagde notitie zou kunnen dienen. Zolang dat inzicht nog niet is verkregen, zal moeten worden voorkomen dat zich onherstelbare ongelukken voordoen. De grote zorg over een extra druk op de bijstand, welke blijkt uit punt b van de brief van 17 maart jl., leek hem niet vol te houden. Als ook in algemene zin zo angstvallig was gewaakt tegen het leggen van een extra druk op de bijstand, dan zou geen enkele bezuiniging van de afgelopen jaren doorgang hebben gevonden. De kern van het probleem van de beroepskostenvergoedingen is naar zijn oordeel dat het nog wel, zij het met grote moeite, mogelijk is om althans een subjectieve drempel aan te brengen ten aanzien van het begrip «professionaliteit», maar dat het absoluut onmogelijk is om op een zorgvuldige manier tot een hiërarchie in professionaliteit te komen. Nu heeft de minister al herhaaldelijk betoogd dat het niet de bedoeling is dat iedere beeldend kunstenaar die de drempel ten aanzien van het begrip «professionaliteit» overschrijdt, een beroepskostenvergoeding krijgt, omdat daar niet voldoende geld voor beschikbaar is. Bovendien wijst de minister erop dat een aantal kunstenaars zo'n vergoeding ook niet nodig hebben, mede omdat er nog andere beleidsmiddelen zijn. Met het oog daarop leek het de heer Nuis beter om voortaan uit te gaan van de vraag, welke kunstenaars meer en welke minder hard een beroepskostenvergoeding nodig hebben. Dan worden betrokkenen in ieder geval niet meer op hun ziel getrapt, maar alleen nog op hun portemonnee. Dat ligt dan echter in hetzelfde vlak als de reden waarom niet een ieder een beroepskostenvergoeding kan krijgen, namelijk het financiële. Bovendien blijkt o.a. uit de problemen die zich hier en daar met de fiscus voordoen, dat er ook om andere redenen behoefte is aan een soort erkenning als professioneel werkende. Gezien de uitspraak van de Raad van State leek de regel dat na afwijzing van een aanvraag om een beroepskostenvergoeding het jaar daarop niet opnieuw een aanvraag kan worden ingediend, de heer Nuis niet langer houdbaar. Ten slotte meende hij dat in afwachting van de opstelling van een andere regeling en een overzicht van het geheel voorlopig meer financiële middelen beschikbaar zullen moeten worden gesteld voor beroepskosten- Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

5 vergoedingen. Hij sprak de hoop uit dat de minister daar in samenspraak met de Kamer naar zou streven. Ook de heer Lankhorst (P.P.R.) nam het de minister kwalijk dat deze de Kamer niet tijdig en juist heeft geïnformeerd over de BKR-gelden. Weliswaar betreft het hier niet zulke grote bedragen, maar voor betrokkenen is een en ander wel van bijzonder groot belang, omdat het kunnen blijven uitoefenen van hun beroep hiervan veelal afhankelijk is. In het najaar kwam in antwoord op een desbetreffende vraag in het kader van de voorbereiding van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mededeling, dat naar verwachting 5 min over zou blijven bij de BKR. De heer Lankhorst herinnerde eraan, dit bedrag vervolgens in de UCV van 30 november 1987 en die van 1 februari jl. naar voren te hebben gebracht. De minister wist echter steeds van niets en kon er geen antwoord op geven, maar zegde op 1 februari jl. toe er nog eens naar te zullen kijken. Pas met de brief van 17 maart jl. kwam er uitsluitsel over. Een dergelijke procedure kon in de ogen van de heer Lankhorst niet door de beugel. De minister kan zich er ook niet van afmaken door nu te verwijzen naar de tweede begrotingswijziging, want dat had hij dan al in een eerder stadium moeten doen. Bovendien is het alleen met veel moeite mogelijk, uit de brij van cijfers van de tweede begrotingswijziging de bedragen te halen die in punt a van de brief zijn vermeld. Het belangrijkste is echter dat de minister de in het mondeling overleg van 11 maart 1987 gedane toezegging dat overblijvend BKR-geld zal worden gebruikt voor de beeldende kunsten, niet is nagekomen. De heer Lankhorst stelde in dit verband nog enige concrete vragen. Is inderdaad nog f over van het budget-1987 voor beroepskostenvergoedingen? Zal de minister naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State nog iets doen ten aanzien van degenen die hun aanvragen om een beroepskostenvergoeding afgewezen hebben gezien? Door de formulering van punt b van de brief van 17 maart jl. zou de indruk kunnen ontstaan dat iemand die bij voorbeeld een startstipendium ontvangt, geen beroep meer zal doen op de ABW. In de praktijk blijkt echter vaak dat betrokkene na enige tijd toch weer een beroep op de ABW moet doen. De verklaring die in punt c van de brief wordt gegeven voor de sterke daling in de eerste helft van 1987 van het aantal personen dat gebruik maakte van de BKR, leek de heer Lankhorst onjuist. Het jaar 1987 was een overgangsjaar en er gold al een hoge inkomenseis, terwijl de in deze passage genoemde andere instrumenten voor het kunstenbeleid op dat moment nog in de kinderschoenen stonden. Tekenend is trouwens dat de minister in dit deel van de brief geen cijfers geeft. Als er cijfers beschikbaar zouden zijn, zou ook daaruit al blijken dat de gegeven verklaring niet juist is. De gedachte in punt d van de brief, namelijk om een groot aantal BKR-kunstwerken in eigendom te schenken aan niet-rijksinstellingen, leek de heer Lankhorst geen slechte gedachte. Ideaal zou het echter zijn als deze kunstwerken terecht zouden komen bij kunstuitleeninstellingen, al zou dat wel enige administratieve rompslomp geven. Daarmee zou het beste worden aangesloten bij de doelstellingen die indertijd golden voor het opzetten van de BKR. Hij ging er dan ook van uit dat nog inrijkseigendom zijnde BKR-kunstwerken wel aan kunstuitleeninstellingen beschikbaar zullen worden gesteld. Overigens vroeg hij in dit verband of de minister al een beslissing heeft genomen op het verzoek van kunstuitleeninstellingen om een startsubsidie. De Minister ging eerst in op de verwijtende opmerkingen over het informeren van de Kamer. Juist om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer op dit punt, heeft hij er steeds naar gestreefd de Kamer tijdig en gedetailleerd te informeren, niet alleen tijdens de behandeling van het Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

6 kunstenplan in de UCV van eind november 1987, maar ook door middel van de tweede begrotingswijziging en de nota van wijziging hierop. Toen begin februari jl. nog terloops werd geïnformeerd naar een eventueel overschot op de BKR, heeft hij de Kamer niet op het verkeerde been gezet, maar zich beperkt tot de opmerking dat hij dit gegeven op dat moment niet paraat had en er nader op zou terugkomen. Bovendien gaat het bij de besteding van de 8 min voornamelijk om leningen die te zijner tijd weer terug zullen vloeien. Een overzicht van de in de komende jaren weer terugvloeiende bedragen is opgenomen in bijlage 2 van het verslag. De minister wees er vervolgens op dat aan het eind van een begrotingsjaar twee soorten meevallers kunnen worden onderscheiden: meevallers die zeker zijn (zowel structureel als incidenteel) en meevallers als gevolg van het nog niet afgerond zijn van een of andere procedure. Als deze laatste soort meevallers niet voor het eind van het jaar wordt besteed, vloeien de gelden terug naar het ministerie van Financiën, zodat in de praktijk steeds wordt geprobeerd deze meevallers nog in het lopende jaar op een zinvolle manier te besteden. Het probleem was nu dat niet duidelijk was, in welke categorie de meevaller in de sfeer van de BKR zou moeten worden ingedeeld. Een definitieve afrekening met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 1987 kan niet eerder dan eind 1988/begin 1989 plaatsvinden, omdat eerst alle declaraties van gemeenten binnen moeten zijn en vervolgens nog accountantscontrole moet plaatsvinden. Het bedrag van 8 min, zijnde het verschil tussen de voor de uitvoering van de BKR in 1987 gereserveerde 30 min en het reeds aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalde voorschot van 22 min, is dan ook alleen incidenteel en in de vorm van leningen besteed op de wijze zoals in punt a van de brief van 17 maart jl. uiteen is gezet. Zou na de accountantscontrole blijken dat dit bedrag van 8 min wel definitief als een overschot kan worden beschouwd, dan zal uiteraard opnieuw de vraag aan de orde komen, aan welke zaken in de sector beeldende kunsten dit bedrag kan worden besteed. De minister hoopte hiermee de indruk te hebben weggenomen dat buiten de Kamer om stiekum pogingen worden gedaan om gelden die voor de uitvoering van de BKR, dan wel (als ze daarvoor niet nodig blijken te zijn) voor het beeldende kunstenbeleid in het algemeen zijn bestemd, ten goede te laten komen aan doeleinden in geheel andere sectoren. De toezegging gedaan in het mondeling overleg van 11 maart 1987, dat een definitief overschot op BKR-gelden zal worden besteed in de sector beeldende kunsten, wordt uiteraard niet aangetast, maar kan op dit moment nog niet worden uitgevoerd omdat nog niet duidelijk is hoe groot het definitieve overschot zal zijn. Ingaande op enige interrupties van o.a. de heer Nuis, waarin deze informeerde waarom eind 1987, toen duidelijk werd dat incidenteel een bedrag van 8 min zou kunnen worden besteed, de Kamer niet direct is ingelicht, wees de minister erop dat de Kamer juist wèl direct gedetailleerd is geïnformeerd. Hij herinnerde zich nog goed een gesprek met het hoofd van de afdeling financiën over de besteding van overschotten en snel daarna is in de vorm van de tweede begrotingswijziging een bestedingsvoorstel aan de Kamer gedaan, waarmee de Kamer dus gedetailleerd op de hoogte is gesteld. In reactie op een interruptie van de heer Lankhorst merkte de minister nog op dat hij voor het eerst in de UCV van 30 november 1987 hoorde, dat er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1987 zeker 5 min BKR-geld over zou blijven. Direct na deze UCV heeft hij gevraagd dit na te gaan, maar daarop bleek dat het alleen om een schatting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging. Toen hem vervolgens op 1 februari jl. opnieuw werd gevraagd hoe het stond met de BKR-gelden, had hij op dat moment een en ander niet meer paraat en zegde hij toe er later op terug te zullen komen. Hij achtte het absoluut onjuist om hieraan de conclusie vast te knopen dat hij de Kamer toen onvolledig heeft ingelicht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

7 In ieder geval meende hij juist te hebben gehandeld door te bevorderen dat het voorlopige overschot aan BKR-gelden van 8 min niet zou terugvloeien naar de kas van het ministerie van Financiën. Als dit wel was gebeurd, zou de commissie hem zeker met verwijten hebben overladen. Door de indiening van de tweede begrotingswijziging is de Kamer daarover ook gedetailleerd geïnformeerd. Ingaande op het punt van de relatie tussen de beroepskostenvergoedingen en de druk op de ABW moest de minister helaas vaststellen dat de deelnemers aan de discussie oostindisch doof dreigen te raken voor eikaars argumenten. Het kabinet is bevreesd dat uitbreiding van de beroepskostenvergoedingen uiteindelijk ertoe zal leiden dat vrijwel alle kunstenaars kunnen gaan profiteren van een «kop op de ABW» en andere groepen niet, mede omdat er toch een vrij sterke aandrang is om de sollicitatieplicht niet al te strikt te nemen. Indertijd waren er trouwens al sterke aarzelingen of kon worden ingestemd met de afspraak dat beroepskostenvergoedingen niet zouden leiden tot verlaging van het bijstandsbedrag. De Kamer heeft toen verzocht om nadere gegevens op dit punt. Dat verzoek is overgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar concrete cijfers blijken niet gemakkelijk verzameld te kunnen worden. Overigens gaf de minister toe dat de verwijzing in de brief van 17 maart naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet juist is; hij bood daar zijn verontschuldigingen voor aan. Voorts merkte hij op dat hijzelf wel degelijk zeer zorgvuldig tracht te handelen ten aanzien van bijstandsverlening. Allerlei zaken op de terreinen van volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening en welzijn die aanvankelijk via de bijstandsverlening liepen, zijn daaruit gehaald en worden nu rechtstreeks gefinancierd. Op die manier is nu voor een ieder duidelijk welk bedrag voor welke voorziening beschikbaar is en «verdwijnt» dat niet meer in het grote geheel van de bijstandsverlening. Voor beeldende kunstenaars zijn er echter nog steeds afzonderlijke regelingen. Enerzijds is er de regeling in het kader van het beeldende kunstenbudget van het ministerie van WVC, anderzijds blijft een (moeilijk te traceren) deel via de bijstandsverlening verlopen. Op dit punt is de ingezette operatie ten aanzien van de bijstandsverlening dus nog niet voltooid, zo meende de minister. Bij de Raad van State zijn thans ongeveer 120 AROB-beroepen ingesteld tegen een afwijzende beschikking in het kader van de tijdelijke regeling beroepskostenvergoedingen. In 45 gevallen is het ministerie op de hoogte gesteld van de naam van degene die beroep heeft ingesteld; in de overige gevallen is dat nog niet doorgegeven door de Raad van State. In zes gevallen is al een uitspraak gedaan die erop neerkomt dat bij het aantal positieve beschikkingen rekening mocht worden gehouden met de omvang van het beschikbare budget, dat de commissies hun adviezen in prioriteitsvolgorde mochten rangschikken en dat de commissies deskundig waren, maar dat ook enig inzicht aan appellanten had behoren te worden gegeven in de achtergronden van de beschikking. De beschikkingen die in het geding waren, worden nu vernietigd en op basis van de ter vergadering door de secretaris van de desbetreffende commissie opgestelde beoordelingslijst wordt nu een uitgebreide, zoveel mogelijk op de persoon toegesneden beschikking opgesteld. Deze zal ook nog worden voorgelegd aan de voorzitter van de desbetreffende commissie, opdat deze kan beoordelen of de gekozen formulering wordt gedragen door het destijds uitgebrachte advies. In dit verband ging de minister ook in op de suggestie om tot een ander systeem te komen, waarin de behoefte van de kunstenaar aan een beroepskostenvergoeding voorop staat. Hij wees er in de eerste plaats op dat ook dan een subjectieve beoordeling moet plaatsvinden, hoewel er wel een zekere objectieve grens kan worden gehanteerd, bij voorbeeld het gebruikelijke bijstandsbedrag. Belangrijker nog achtte hij het dat enige jaren geleden bij de overgang van het BKR-systeem naar het Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

8 systeem van beroepskostenvergoedingen juist bewust is afgestapt van het behoefte-criterium en gekozen is voor artistieke criteria, aan de hand waarvan door een aantal commissies tot een beoordeling wordt gekomen. Het gaat hier om commissies die deskundig zijn, terwijl de samenstelling ervan steeds wisselt, vooral om «vriendjespolitiek» te voorkomen. Bovendien blijkt het in de praktijk weinig voor te komen dat alleen op de topkunst wordt gelet, waardoor cumulatie van inkomensoverdrachten via de verschillende subsidiemechanismen zou plaatsvinden. Eerder is het omgekeerde het geval, want juist kunstenaars die al voldoende andere inkomsten hebben, komen door de financiële criteria van de regeling vrijwel niet in aanmerking voor een beroepskostenvergoeding. Langs die weg wordt dus in feite al rekening gehouden met de behoefte aan een beroepskostenvergoeding. In ieder geval blijkt uit de uitspraken van de Raad van State dat rekening mag worden gehouden met het beperkte budget dat ter beschikking is. Ook overigens moet het toch redelijk worden geacht dat bij een beperkt budget met een zekere rangorde wordt gewerkt. De minister besefte dat het nauwelijks mogelijk is hiervoor scherpe criteria aan te geven, maar in de praktijk van alledag blijken de commissies toch wel in staat te zijn tot een goede beoordeling te komen van relatieve onderlinge verschillen. Ook hij vond dit geen ideaal systeem, maar hij zag nog geen beter systeem dan het huidige. Het verbaasde hem overigens in het geheel niet dat een kunstenaar die een aanvraag om een beroepskostenvergoeding ziet afgewezen, wel in aanmerking kan komen voor andere regelingen. Die regelingen kennen immers andere doelstellingen en dan kan inderdaad een verschillende beoordeling uit de bus komen. Ingaande op punt d van de brief van 17 maart jl. betreffende de overdracht van BKR-kunstwerken herinnerde de minister eraan dat het KB uit eind 1984 voorzag in een splitsing van de collectie van de Rijksdienst beeldende kunst: werken met een bijzondere culturele waarde en werken met een «normale» culturele waarde. In dat KB werd ook voorzien in de overdracht van de reeds uitgeleende werken van culturele waarde aan de ministeries en de daaronder ressorterende rijksinstellingen. Het advies van de commissie voor het beheer van deze werken is door de minister overgenomen, zoals is gemeld in de brief van 2 maart jl., en daarmee is de weg opengesteld voor de daadwerkelijke overdracht van werken aan de diverse ministeries. Door de minister van Financiën is bij brief van 2 juli 1987 toestemming verleend om de BKR-werken met een culturele waarde te schenken aan de huidige bruikleennemers, voor zover zij geen rijksinstellingen zijn. Werken die niet kunnen worden overgedragen, zullen worden opgeslagen in het recent beschikbaar gekomen depot in het rijksbedrijvencentrum in de Plaspotlpolder te Rijswijk. Dit depot voldoet nu aan de huidige eisen die gelden voor het beheer van kunstwerken. Het bedrag van 1 min dat daarvoor is uitgegeven, is derhalve zeker ten goede gekomen aan de sector beeldende kunsten. De overdracht aan de niet-rijksinstellingen en de administratieve afronding van de overdracht aan de rijksinstellingen zullen in de tweede helft van 1988 worden voltooid. Het gaat daarbij om ongeveer al uitgeleende kunstwerken, waarvan ongeveer met een bijzondere culturele waarde. Ongeveer kunstwerken zullen dus in het nieuwe depot in Rijswijk blijven. Het is de bedoeling om dit depot voorlopig één keer per jaar voor gegadigden open te stellen. De rijksdienst zal ook in de komende jaren in dit nieuwe depot de werken zoveel mogelijk in clusters groeperen en in beheer, dan wel eigendom overdragen aan al dan niet rijksinstellingen. Als de groeperingswerkzaamheden achter de rug zijn, zal het depot overigens vaker dan één keer per jaar worden opengesteld. De uitleen van werken zal beperkt zijn tot kunstwerken met een bijzondere culturele waarde, terwijl ook de kring van bruikleennemers voor deze werken beperkt zal zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

9 Vervolgens merkte de minister op dat er vanaf eind 1984 om organisatorische redenen weinig werken meer zijn uitgeleend. De rijksdienst richtte zich toen vooral op de selectie en het overbrengen van de werken naar het nieuwe depot. Met het oog hierop hebben in die periode gemeenten nogal eens nul op het rekest gekregen. Thans is het echter weer mogelijk voor gemeenten om kunstwerken te verkrijgen. Voorts had de bewindsman begrepen dat na 1 februari 1984 geen BKR-werken meer door het rijk zijn ingenomen. Hij stelde zich voor de bepleite evaluatie op te nemen in de stukken bij de begroting voor Het zal dan niet alleen een cijfermatige evaluatie, maar ook een evaluatie in kwalitatieve zin zijn waarbij tevens aandacht zal worden gegeven aan de stand van zaken bij provincies en gemeenten. Een overzicht van de thans al beschikbare gegevens op dit punt is opgenomen in bijlage 3 van het verslag. Aan de sociale diensten is nogmaals door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bericht, dat de beroepskostenvergoedingen in het algemeen niet in aanmerking behoren te worden genomen bij de vraag of bijstand dient te worden verstrekt. Voor de belastinginspecteur is het irrelevant of de minister van WVC iemand al dan niet als een kunstenaar beschouwt. Overigens is al eens aan het ministerie van Financiën verzocht om in dezen tot richtlijnen te komen. De bewindsman zegde toe bij zijn collega's van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën te zullen informeren naar de stand van zaken op dit punt en te zullen bevorderen dat de Kamer hierover nader wordt ingelicht. Er is inderdaad nog f over van het budget voor 1987 voor de beroepskostenvergoedingen. In 1987 is aan beroepskostenvergoedingen 5,3 min uitgekeerd. Omdat gedurende het hele jaar kon worden aangevraagd, moest er rekening mee worden gehouden dat tot en met 31 december aanvragen konden worden gehonoreerd. Voorts moest er rekening mee worden gehouden dat een aantal aanvankelijk afgewezen aanvragen na een AROB-procedure alsnog zouden moeten worden gehonoreerd. Ten einde dit geld toch aan de beroepskostenvergoedingen ten goede te laten komen, zal het fonds in 1988 f bovenop de 9 min voor beroepskosten krijgen, waardoor het totale budget over de periode van drie jaar weer voldoet aan de met de Kamer gemaakte afspraak. De heer Niessen (P.v.d.A.) vond de beantwoording op de twee hoofdpunten beneden de maat. De tweede begrotingswijziging wordt als vluchtweg gebruikt, maar dat laat onverlet de toezegging in het mondeling overleg van 11 maart 1987 dat eventueel resterende BKR-gelden zullen worden besteed in de sector beeldende kunst. Een incidentele besteding in die sector was zeer wel mogelijk geweest, zeker omdat al in het najaar van 1987 bekend kon zijn dat er geld over zou blijven. Bovendien rammelt de tweede begrotingswijziging aan alle kanten. Zo kloppen de hierin gepresenteerde cijfers niet met de bedragen die in punt a van de brief van 17 maart jl. zijn genoemd. Hij meende dan ook dat de minister zich in het najaar van 1987 tot de Kamer had moeten wenden met de mededeling dat er waarschijnlijk BKR-geld over zou blijven, waarbij een bestedingsvoorstel had kunnen worden gevoegd. Zoals hij reeds in eerste termijn had aangekondigd, was de heer Niessen voornemens hierop nader terug te komen bij de behandeling van de tweede begrotingswijziging en dan ook amendementen in te dienen die, naar hij hoopte, voor de minister leerzaam zouden kunnen zijn. Ook op het tweede hoofdpunt heeft de minister getracht de vermoorde onschuld te spelen. Overeind blijft echter dat verscheidene fracties al enige keren vraagtekens hebben gezet bij de stelling dat uitbreiding van de beroepskostenvergoedingen de druk op de ABW zou vergroten en dat de minister er nog niet in is geslaagd deze twijfels weg te nemen. In eerste termijn is al door de heer Beinema aangevoerd dat bij eenzelfde Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

10 bedrag tien keer zoveel kunstenaars van beroepskostenvergoedingen kunnen profiteren als het geval is bij individuele subsidies. Daarnaast is er de mogelijkheid om gelden voor beroepskostenvergoedingen ten laste te brengen van het totale budget voor beeldende kunsten. De heer Niessen achtte het verder voor de hand liggend dat een kunstenaar die een beroepskostenvergoeding ontvangt, een grotere kans heeft om uit de bijstand te geraken. Bovendien moet worden bedacht dat de bijstandsuitkering aan een kunstenaar wordt verminderd als deze met behulp van een beroepskostenvergoeding erin slaagt tot verkoop van kunstwerken te komen. Deze objectieve argumenten zal de minister nooit kunnen weerleggen, zo meende de heer Niessen. Hij stelde zich dan ook voor binnenkort opnieuw een poging te doen om een uitspraak van de Kamer op dit punt te verkrijgen. Ten slotte onderschreef hij het verzoek om op korte termijn tot een evaluatie te komen. Hij voelde er niet voor hiermee te wachten tot het uitbrengen van de begroting voor 1989, omdat hij had begrepen dat ook in 1988 weer afwijkingen van de discussienota van enige jaren geleden te constateren zijn. Hij zou graag zien dat hierover op korte termijn mondeling overleg kan worden gevoerd. De heer Beinema (C.D.A.) moest toegeven dat de minister in strikt formele zin enige punten heeft gescoord met betrekking tot punt a van de brief van 17 maart jl. Hij bleef echter volhouden dat de Kamer in ieder geval niet voldoende duidelijk is ingelicht op dit punt. Bovendien had het toch voor de hand gelegen om direct na 1 februari jl., toen de minister het antwoord op een vraag van de heer Lankhorst niet direct paraat had, de Kamer nader te informeren. Ten aanzien van de druk die de uitbreiding van beroepskostenvergoedingen zou leggen op de ABW, zag de heer Beinema wel enig perspectief in de opmerking van de minister dat de deelnemers aan de discussie hierover blijkbaar oostindisch doof aan het worden zijn voor eikaars argumenten. Nu alle deelnemers hier blijkbaar last van hebben, moet er iets aan te doen zijn. Bovendien is door de minister beaamd dat het moeilijk is om gegevens te verkrijgen die zijn stelling op dit punt onderbouwen. De heer Beinema meende daaruit de conclusie te kunnen trekken dat die stelling alleen berust op vermoedens en vooronderstellingen en niet te beargumenteren valt. Ten slotte voelde ook hij er niet voor te moeten wachten op een evaluatie tot het uitbrengen van de begroting voor Het leek hem het beste om nu eerst de toegezegde bijlagen bij het verslag af te wachten en vervolgens te komen tot nadere vragen aan de minister. De beantwoording daarvan zal dan, zo verwachtte hij, eerder komen dan het tijdstip waarop de begroting voor 1989 wordt gepresenteerd. Mevrouw Kamp (V.V.D.) wees erop dat de bedragen die in punt a van de brief van 17 maart jl. worden genoemd, nauwelijks terug te vinden zijn in de tweede begrotingswijziging. Bovendien is deze begrotingswijziging al in december bij de Kamer ingediend en moet worden aangenomen dat de toezeggingen aan de instellingen die in punt a worden genoemd, al ruim vóór december zijn gedaan. Op dat moment is dus al een afweging gemaakt en is besloten het overschot op de BKR-gelden niet ten goede te laten komen aan bij voorbeeld een tijdelijke uitbreiding van de beroepskostenvergoedingen. Mevrouw Kamp vroeg zich hierbij ook af, wat de gevolgen zouden zijn als de begrotingswijziging op deze punten niet door de Kamer wordt geaccepteerd. Ten aanzien van de relatie tussen beroepskostenvergoedingen en de ABW zag zij een dilemma: enerzijds moet worden voorkomen dat voor de groep kunstenaars structureel een «kop op de bijstandsuitkering» wordt gezet, anderzijds ligt het voor de hand te veronderstellen dat beroepskostenvergoedingen ertoe zullen leiden dat kunstenaars uit de bijstandsverle- Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

11 ning raken. Zij steunde dan ook het verzoek om meer informatie op dit punt. Ten slotte zei zij, verheugd te zijn met de toezegging van de minister om nader overleg te voeren met zijn collega's van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de fiscale aspecten. De heer IMuis (D66) informeerde nog of het feitelijk mogelijk is geweest om het overschot van 8 min te besteden aan uitbreiding van de beroepkostenvergoedingen. Daarnaast bleef hij zitten met de vraag, waarom de minister eind 1987 niet aan de Kamer heeft medegedeeld wat hij van plan was met dit overschot. De discussie over de relatie tussen beroepskostenvergoedingen en de ABW vond hij bijzonder schimmig worden. Aan beide kanten wordt gesproken over stellingen die niet goed onderbouwd kunnen worden. De vraag is nu bij wie de bewijslast moet worden gelegd, maar dat is verder een politieke kwestie. Voorts zag de heer Nuis globaal twee mogelijkheden om het door hem geschetste probleem bij de beoordeling van aanvragen om beroepskostenvergoedingen op te lossen. De ene is dat wordt gepoogd tot een zo goed mogelijke rangorde in professionaliteit te komen en aan de hand daarvan vergoedingen toe te kennen, zolang het hiervoor bestemde budget nog niet is verbruikt. De andere mogelijkheid is het leggen van een bepaalde drempel in de professionaliteit. Kunstenaars die deze drempel overschrijden, worden dan geacht professioneel werkend kunstenaar te zijn en krijgen vervolgens naar behoefte beroepskostenvergoedingen toegekend. Het bezwaar tegen de eerste mogelijkheid is dat alleen de besten geld krijgen. Als voor de tweede mogelijkheid wordt gekozen, dienen eerst nog criteria te worden opgesteld voor het vaststellen van de drempel, maar zodra deze drempel vastligt, is er in feite sprake van een beroepserkenning vanwege het ministerie van WVC. Dan kan met recht bij het ministerie van Financiën worden bepleit dat ook de belastinginspecteurs hiermee rekening houden. Overigens informeerde hij nog of de minister wellicht meent dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de beroepskostenvergoedingen. De heer Lankhorst (P.P.R.) achtte het argument dat alleen terloops naar een eventueel overschot op de BKR-gelden is gevraagd, niet juist. Er is verschillende keren naar gevraagd en telkens zei de minister dat hij het antwoord niet wist en er nader naar zou kijken, zonder te verwijzen naar de tweede begrotingswijziging. Ten slotte is er voorafgaand aan de stemming over de WVC-begroting weer naar gevraagd, maar opnieuw kwam er toen hetzelfde antwoord. En dat terwijl de minister ook heeft verklaard, zich uitdrukkelijk zélf met deze kwestie te hebben beziggehouden. De heer Lankhorst kon instemmen met de extra toevoeging van f , aan het budget voor de beroepskostenvergoedingen in 1988, maar vond het argument dat rekening moet worden gehouden met uitspraken van de Raad van State, nogal vreemd. Wordt het dan algemeen gebruik om op allerlei posten maar enige reserve aan te houden omdat later na AROB-procedures wellicht alsnog aanvragen moeten worden gehonoreerd? De Minister zei in de memorie van antwoord op de tweede begrotingswijziging nader te zullen ingaan op de gang van zaken rond de besteding van de 8 min. en daarbij ook data te zullen aangeven. Hij erkende wel dat het niet eenvoudig is om uit die begrotingswijziging de gegevens te halen die nu in punt a van de brief van 17 maart jl. zijn vermeld, maar anderzijds vroeg hij er begrip voor dat hij niet steeds allerlei zaken paraat heeft. Overigens wees hij er in dit verband op dat op de begroting voor 1988 weer het volledige bedrag van 30 min. prijkt. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

12 Voorts zei de bewindsman dat op 9 december 1987 een nader bericht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnenkwam. Gezien de adviesprocedures was het dus niet meer mogelijk het overschoot nog in 1987 te besteden aan individuele vergoedingen. Hij vond het niet vreemd dat in het budget voor beroepskostenvergoedingen een bedrag is gereserveerd voor aanvragen die na AROB-procedures alsnog dienen te worden gehonoreerd. Ook bij de jeugdhulpverlening is die werkwijze gevolgd. Vroeger ging het inderdaad anders. Er werd toen geen reserve gevormd en als een rechter alsnog aanvragen toewees, werd de rekening daarvan betaald door het ministerie van Financiën. Thans ligt het risico echter bij de vakminister en dan is het redelijk om hiervoor enige reserve op te bouwen. Ten aanzien van de relatie tussen de beroepskostenvergoedingen en de ABW constateerde de minister dat beide partijen het gelijk aan hun zijde menen te hebben. Kennelijk echter is zijn argumentatie nog niet overtuigend genoeg voor de Kamer. Hij sprak de hoop uit dat de Kamer bereid zal zijn, deze argumentatie nog eens goed te overwegen. Ten slotte zei de minister al in eerste instantie te hebben erkend dat het huidige systeem van beoordeling van aanvragen om beroepskostenvergoedingen niet ideaal is. Hij zag echter nog geen beter systeem. De heer Nuis heeft ook niet duidelijk gemaakt dat in het huidige systeem per definitie alleen de besten aan bod komen. Het zijn overigens ook niet per definitie degenen die er het meest behoefte aan hebben uit een oogpunt van inkomenspositie. De voorzitter van de commissie, Worrell De griffier van de commissie, Roovers Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

13 Bijlage 1 Aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk, 17 maart 1988 Met het oog op het mondeling overleg dat uw commissie op 23 maart a.s. met mij zal hebben doe ik u hierbij de door u gevraagde inlichtingen toekomen. a. De declaratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij mijn ministerie ten behoeve van de BKR in 1987 bedraagt op dit moment ongeveer 25 miljoen gulden. Voor de uitvoering van de BKR in 1987 was een bedrag van 30 miljoen gereserveerd. De definitieve afrekening zal echter eerst in 1989 kunnen plaatsvinden, nadat de accountantscontrole is uitgevoerd. In afwachting van deze definitieve afrekening is besloten in miljoen gulden, bij wijze van voorschot, aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te maken. De 8 miljoen gulden, die derhalve in 1987 resteerden van de voor de afrekening van de BKR gereserveerde 30 miljoen gulden, werden als volgt besteed (zoals gemeld in de 2e suppletoire wet respectievelijk de nota van wijziging op de 2e suppletoire wet 1987): Interne verhuizing van de BKR collectie Rijksdienst Beeldende Kunst Liquiditeitsvoorschot Holland Festival Liquiditeitsvoorschot Opera Forum Vervroegde aflossing lening van de Directie Kunsten aan de Rijksdienst Monumentenzorg om in 1988 budgettaire ruimte te scheppen voor de reorganisatie van het Filmmuseum Diverse knelpunten in de sfeer van de Musea Totaal 1 miljoen 2 miljoen 1,3 miljoen 2 miljoen 1,7 miljoen 8 miljoen b. Over de druk die de uitbreiding van de beroepskostenvergoedingen zou leggen op de Algemene bijstandswet het volgende: in de UCV van 19 november 1986 is geopperd dat de instrumenten van het Fonds, de individuele subsidies en de beroepskostenvergoedingen als het ware als communicerende vaten dienen te functioneren: binnen het budget dat bestemd is voor individuele kunstenaars wordt vastgesteld welk gedeelte gewenst is voor de uitkering van beroepskostenvergoedingen, de rest is vervolgens bestemd voor individuele subsidies. Met andere woorden: hoe meer er wordt besteed aan beroepskostenvergoedingen, des te minder kan er aan individuele subsidies worden uitgekeerd. Dit kan tot gevolg hebben dat er een extra beroep wordt gedaan op de Algemene Bijstandswet. Immers, het merendeel der individuele subsidies behelst, in tegenstelling tot beroepskostenvergoedingen, een bedrag ter dekking van de kosten van levensonderhoud (bij voorbeeld startstipendia, werkbeurzen, reisbeurzen en studiebeurzen). Voorbeeld: wanneer wordt besloten aan personen extra een beroepskostenvergoedingen toe te kennen betekent dit dat nog eens 10 miljoen gulden voor dit instrument moet worden gereserveerd. Dat zou betekenen dat er 10 miljoen minder voor de individuele subsidies beschikbaar zou zijn. Een startstipendium bedraagt gulden op jaarbasis, een werkbeurs gulden. Derhalve zouden circa 250 personen geen startstipendium of werkbeurs kunnen ontvangen om op die manier in hun kosten van levensonderhoud te voorzien. Deze categorie zou dan naar alle waarschijnlijkheid een beroep moeten doen op de ABW. In hoeverre de regeling beroepskostenvergoedingen daadwerkelijk leidt tot een toename in het beroep op de ABW is niet exact aan te geven. In de eerste plaats berust de uitvoering van deze wet bij de gemeenten, bovendien verantwoorden die gemeenten zich bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

14 Voor meer informatie over de toepassing van de ABW raad ik u derhalve aan zich tot eerdergenoemde collega te wenden. c. Wat betreft een getalsmatig overzicht van het verloop bij de BKR het volgende: In januari 1987 maakten personen gebruik van de BKR, in mei 1987 waren dat er nog maar Er was derhalve een sterk dalende tendens zichtbaar in het beroep dat op de BKR werd gedaan. Bij het aanwijzen van een oorzaak hiervoor valt te denken aan de uitbreiding van de instrumenten die mij voor het kunstbeleid ten dienste stonden. Overigens wil ik het misverstand wegnemen dat er sprake zou zijn van een nieuwe beeldende kunstenaarsregeling. Met de overgang van de BKR-gelden naar mijn ministerie zijn inkomensvormende mogelijkheden via het kunstbeleid voor kunstenaars toegenomen. Ik denk hierbij aan de uitbreiding van het budget voor individuele subsidies, uitbreiding van de geldstroom naar de lagere overheden, die er mede op is gericht een groter groep kunstenaars een inkomen te verschaffen en tenslotte het beleid met betrekking tot de marktverruiming zoals bij voorbeeld de rentesubsidieregeling dat door mij is ontwikkeld, en nog ontwikkeld wordt, en het verruimde opdrachtenbeleid. Het vangnet onder dit beleid, de beroepskostenvergoedingen, is in overleg met de Kamer vastgesteld op 6 miljoen voor het tweede halfjaar van 1987, 9 miljoen voor geheel 1988 en 6 miljoen voor Gezien de hoogte van het per kunstenaar uit te keren bedrag, was het voor alle betrokkenen van meet af aan duidelijk dat niet de gehele populatie, die eind 1986 nog van de BKR gebruik maakte, met het beleidsinstrument van de beroepskostenvergoeding kon worden bediend. Dat is ook niet de bedoeling geweest: immers de mogelijkheden voor beeldende kunstenaars worden, in aansluiting op de mogelijkheden op de vrije markt, door de andere (uitgebreide) beleidsmiddelen vergroot. Van de circa 3600 aanvragen voor een beroepskostenvergoedingen die mij hebben bereikt, was circa de helft afkomstig van personen, die van de BKR gebruik maakten. Tweederde van de door mij toegekende beroepskostenvergoedingen is uitgekeerd aan deze groep. d. Als uitvoering van het KB nr. 21, d.d. 20 februari 1985, ligt het in de bedoeling om een groot aantal kunstwerken, die in het kader van de BKR zijn verworven, dit jaar in eigendom te schenken aan niet-rijksinstellingen. De vereiste toestemming daartoe van de Ministervan Financiën is inmiddels verkregen. Te verwachten valt dat de instellingen deze kunstwerken niet zullen opslaan, maar evenals thans het geval is, zullen gebruiken om in de gebouwen waarin deze instellingen zijn gevestigd, zichtbaar op te hangen. De verkoop van werken, uit de BKR afkomstig, zou geenszins betekenen dat er marktverruiming voor kunstenaars op zou treden. Juist het op de markt brengen van al vroeger verkocht werk betekent dat werk dat thans door kunstenaars wordt gemaakt en kan worden verkocht, minder kans krijgt. Het aanbod overtreft dan verre de vraag en er kan daardoor - vanwege mechanisme vraag en aanbod - ook nog een prijsafbraak plaatsvinden. Beleidsinstrumenten, die op andere wijze marktverruimende effecten hebben, zoals de rentesubsidieregeling, zijn inmiddels operationeel. Het ligt geenszins in de bedoeling naar wegen te zoeken om eerder aangekocht BKR-werk te verkopen. Hiermee meen ik u voldoende informatie te hebben verschaft op de door u aangegeven punten. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, L. C. Brinkman Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

15 Bijlage 2 De besteding van de 8 miljoen BKR-gelden. verhuizing BKR-collectie 1,0 min. verhuizing RBK,7 Knelpunten MMA niet in BK-sfeer (waaronder Rijksmuseum A'dam, schadeclaims t.g.v. opgravingen ROB) 1,0 liquiditeitsvoorschot Holland Festival 2 liquiditeitsvoorschot Forum 1,3 Filmmuseum 2 8,0 min Van deze 8 min is dus 1.7 min in de BK-sfeer besteed. De terugbetaling van de 6.3 min die uitgeleend zijn is als volgt: f MMA DK 0 0,46,5,86,5,95 0 1,57 0 1,46 1 5,3 0,46 1,36 1,45 1,57 1,46 6,3 Deze cijfers zijn geldig als er geen nabetalingen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vereist zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

16 Bijlage 3 Discussienota cijfers 1988 Begroting , Indiv. subs Fonds Beroepskosten (incl. BKV ) 2. Opdrachten Ad-hoc subs Aankopen Presentatiebel Werkplaatsacht Rijksakademie Marktverruiming Geldstroom L Toelichting bij bijlage 3 1. Bij de cijfers in de discussienota zijn ook kosten opgenomen die per zijn ondergebracht bij werkplaatsachtigen, en subsidies t.b.v. uitkeringen door Keramisch Werkcentrum Heusden en Ateliers '63. Materiaal Fonds en WK komen ten laste van ad hoc subsidies. Voorfinanciering StoF en prijsbijstelling. Beroepskosten worden aan Fonds uitgekeerd. 2. Het beleidsinstrument voor opdrachten buiten die welke door Praktijkburo, St. Kunst en Bedrijf worden gefinancierd, begint zich in 1988 te ontwikkelen. Beeldende kunst, bouwkunst en vormgevingsopdrachtensubsidies worden vanaf 1988 verstrekt. De discussienota ging er van uit dat dit instrument reeds geheel operationeel zou zijn; dat is nog niet het geval - alleen geldt dit voor fotografie. 3. Ad hoc subsidies zijn verhoogd i.v.m. onderbrengen subsidies, zoals onder 1. genoemd. Bovendien heeft het verleden geleerd dat beroep op dit instrument zeer groot is Miljoen van deze post is overgebracht naar budget van MMA, ten behoeve van aankopen RBK. Op dit ogenblik worden stappen ondernomen om het budget t.b.v. aankopen met rijksmusea over te hevelen van dit jaar naar 1989, aangezien de AMvB voor deze regeling dit jaar niet van kracht is. Een nieuwe regeling, d.w.z. een aanpassing van de tot 1988 geldende voorlopige regeling zal pas, naar waarschijnlijkheid, in 1989 van kracht kunnen worden. Musea kunnen dan als het ware aanvragen voor 1988 en 1989 dan indienen. 5. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor het toekomstige Architectuur instituut; voorts is er een uitbreiding sinds de discussienota van presentaties buiten de musea. 7. Het budget Rijksakademie is verhoogd in verband met het hierin opnemen van de kosten van de Prix de Rome. Tweede Kamer, vergaderjaar , hfdst. XVI, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005

29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 vra2005vws-10 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld... 2005

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 49d 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 Rapport Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 2 Klacht Beoordeling Conclusie AANBEVELING Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Hertaxatie door niet-onafhankelijke tweede taxateur. Klager heeft i.v.m. een financiering, aan beklaagde gevraagd zijn woning te taxeren. Klager verwijt beklaagde dat zijn

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van de bijzondere bijstand voor zelfstandig wonende alleenstaande moeders in de leeftijd gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 72 lnboeknummer OOU000499 Beslisdatum B8cw 4 april 2000 Dossiernummer 014.504 Raadsbij lage Voorstel tot het verhogen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061 Rapport Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061 2 Klacht Op 17 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer L. te De Lier, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld

Nadere informatie

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN vra000vws.07 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) LIJST

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs uit Groningen. Datum: 4 mei Rapportnummer: 2011/139

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs uit Groningen. Datum: 4 mei Rapportnummer: 2011/139 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs uit Groningen. Datum: 4 mei 2011 Rapportnummer: 2011/139 2 Klacht Verzoeker klaagt over de berichtgeving van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest. Datum: Rapportnummer: 2011/273 2 Klacht Verzoekers klagen over het optreden van de directeur van de Belastingdienst/Zuidwest

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, mr. N. Gunes, J. Toes) Uitspraaknr. 03.027 Datum: 23 juni 2003 Onvoldoende structurele zorg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 317 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 137 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde. Datum: 1 juli 2013. Rapportnummer: 2013/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde. Datum: 1 juli 2013. Rapportnummer: 2013/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde Datum: 1 juli 2013 Rapportnummer: 2013/077 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het bestuur van de Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting. Consument,

Samenvatting. Consument, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-164 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris) Samenvatting Adviesrelatie. Consument heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari Rapportnummer: 2014/006

Rapport. Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari Rapportnummer: 2014/006 Rapport Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari 2014 Rapportnummer: 2014/006 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink

De voorzitter van de commissie, Dezentjé Hamming-Bluemink VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën, d.d. 8 juli 2011, inzake de motie

Nadere informatie

IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II. Raadsvoorstel. gemeente Eersel. 22 november oktober R

IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II. Raadsvoorstel. gemeente Eersel. 22 november oktober R IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II {Oenŵidkv. ĉén. coŵ-ôäc!»^őļû? Raadsvoorstel Vergadering d.d. Datum B&W Document-nr 22 november 2016 11 oktober 2016 Agendapunt: Portefeuillehouder Opsteller 6.

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-338 d.d. 23 september 2014 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. S.M.J. Korthuis-Becks, leden en mr. E.C. Aarts,

Nadere informatie

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D50910 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft in aanvulling op de reeds door de Tweede Kamer gevraagde brief aan de Staatssecretaris van Financiën, op

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling.

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling. EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Dienst : SOZAWE Dossiernummer : 13.1.086 Klacht Ondanks dat verzoeker conform de regels en de informatie op de website van de dienst

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS. Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS Advies Klachtnummer 2015 N-3/8 8 april 2015 School stelt zich ten opzichte van gescheiden vader partijdig op. Moeder krijgt informatie die de vader

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-117 d.d.11 april 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en drs. A. Adriaansen, leden en mr. B.C. Donker als secretaris)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld:

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld: Rapport 2 p class="c2">rapport De Belastingdienst/Toeslagen: Hoe definitief is definitief? Datum: 10 april 2012 Rapportnr.:2012/059 Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman ontving medio 2011 een aantal

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM

VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Optie en bod. Onduidelijke biedingsprocedure. De gegadigde voor een woning (klager) verwijt de makelaar van de verkoper (beklaagde) dat hij de woning aan een derde heeft verkocht. De makelaar zou onvoldoende

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248

Rapport. Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus Rapportnummer: 2011/248 Rapport Inzake een klacht over de minister van Defensie uit Den Haag. Datum: 18 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/248 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: Haar klacht, dat de minister van Defensie standaard

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261

Rapport. Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 Rapport Datum: 8 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/261 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid tot het moment dat zij zich tot de Nationale ombudsman wendde nog geen beslissing

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1532

ECLI:NL:CRVB:2016:1532 ECLI:NL:CRVB:2016:1532 Instantie Datum uitspraak 26-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14-4223 WIK Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk AFP2011/642

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095

Rapport. Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095 Rapport Datum: 15 maart 2000 Rapportnummer: 2000/095 2 Klacht Op 10 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift ingediend door H. Inc. te Gameren, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie