INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Bachelor in de Verpleegkunde. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Bachelor in de Verpleegkunde. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Bachelor in de Verpleegkunde

2 Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs worden van dit OCMW? Ben je geëngageerd om de beleidsbeslissingen om te zetten in concrete acties en realisaties voor de inwoners van Merelbeke? Heb je tweemaal JA geantwoord, dan ben jij de geknipte persoon om ons team te versterken. Wij zijn momenteel op zoek naar een bachelor in de verpleegkunde. Voel je je geroepen om deel uit te maken van ons team, vul dan het formulier in op de volgende pagina en waag je kans. 2

3 Inschrijvingsformulier selectieprocedure bachelor in de verpleegkunde OCMW Merelbeke Naam / voornamen: Straat / nummer: Gemeente / postnummer: Telefoonnummer : Ondergetekende stelt zich kandidaat voor het examen van: Bachelor in de verpleegkunde Voltijds/deeltijds contractueel BV1/BV3 Ondergetekende verklaart hierbij door A&S Solutions in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en de bijzondere wervingsvoorwaarden, de wervingsprocedure, de wervingsexamens, selectieprogramma s, beoordeling, commissies en de functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen. Tevens verklaart de kandida(a)te over zijn/haar politieke- en burgerrechten te beschikken. Naam, datum en handtekening De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten: Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier Een gemotiveerde sollicitatiebrief Een curriculum vitae Een kopie van de identiteitskaart Een kopie van het diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde: bachelor in de verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde Een uittreksel uit het strafregister Gelieve deze documenten vast te hechten aan dit inschrijvingsformulier in de hierboven voorgestelde volgorde en aan te kruisen welke documenten wij in bijlage kunnen terugvinden. Solliciteren kan online op of per post via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk vrijdag 27 november 2015 (datum poststempel of e-sollicitatie telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem (gelieve het referentienummer 9820BV te vermelden). 3

4 Hoe online solliciteren? TIP: Hou uw identiteitskaart bij de hand. Voorzie een digitale kopie (worddocument, pdf, scan, ) van de documenten die vereist zijn voor uw sollicitatie. STAP 1: Surf naar de website STAP 2: Klik op de job waarvoor u wil solliciteren. STAP 3: Klik op Solliciteren STAP 4: U komt in de inschrijvingstool terecht, volg de instructies en klik tenslotte op Sollicitatie indienen. STAP 5: U krijgt een bevestigingsmail. 4

5 BIJLAGEN Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina s de functieomschrijving, het selectieprogramma en een uittreksel uit de rechtspositieregeling van het bestuur. U MAG DE HIERNA VOLGENDE BLADZIJDEN BEHOUDEN! 5

6 Functieomschrijving Niveau/Rang Graad Type functie B/Bv Administratief Expert Functiebeschrijving Doel van de functie Het totale welzijn van de bewoners nastreven d.m.v. een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf, een zo goed mogelijke gezondheid en een vertrouwensband met familie en bezoekers. Rapporteert aan de zorgcoach. Resultaatsgebieden Resultaatsgebieden op het vlak van interne en externe klanten Op het niveau van de functie: Klanten op een professionele en klantgerichte wijze behandelen en te woord staan (schriftelijk en mondeling), in functie van de geleverde diensten. Taken verrichten op een professionele, klantvriendelijke wijze. Taken verrichten op een veilige, snelle en efficiënte wijze. Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie en interne werking Op het niveau van de functie: Zorgen voor een goede interne communicatie. Werkmethodes op een correcte wijze toepassen. Zorgen voor een gepaste werkplanning en organisatie van de eigen taken. Resultaatsgebieden op het budgettaire vlak: Op het niveau van de functie: Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen. Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden. Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie: Positief-kritisch zijn, mogelijkheden zien en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie. Openstaan voor vernieuwing. 6

7 Specifieke taken Hieronder volgt ter verduidelijking een oplijsting van de belangrijkste specifieke taken. Zorg dragen voor de fysische hulpbehoevendheid van de bewoner. Daaronder wordt verstaan; hulp bij het wassen en kleden, hulp mobiliteit, hulp bij het voeden van de bewoner, hulp bij toiletbezoek, enz.; Zorg dragen voor de psychische hulpbehoevendheid van de bewoner. Zorg dragen voor het sociaal welzijn van de bewoner; Het uitvoeren + de opvolging + het rapporteren van technische verpleegkundige activiteiten; Het uitvoeren + de opvolging + het rapporteren van wondzorg Klaarzetten + bewoner helpen bij de medicatie-inname; Controle op het toedienen van medicatie en het bestellen ervan bij afwezigheid van de zorgcoach; Zorgen voor kleding en linnen; Het oproepen van de huisarts en/of ambulance indien de toestand van de bewoner dit vereist bij afwezigheid van de zorgcoach Palliatieve zorg in overleg met huisarts, familie en bewoner (indien nog mogelijk); Pijnbestrijding Stervensbegeleiding; Het zelf organiseren van en/of het deelnemen aan animatie-activiteiten waarbij de begeleiding van de bewoner in de activiteit centraal staat vb. Marktbezoek; Opvang + begeleiding van de familie bij opname van de bewoner; Tijdens verblijf van de bewoner: probleemanalyse en het meezoeken naar een eventuele oplossing; Familie verwittigen bij ziekenhuisopname en bij achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand van de bewoner; Opvang + begeleiding van de familie bij het verlaten van de bewoner van de instelling (bv. Overplaatsing andere instelling) en het stervensproces (bv. Koffie, pastorale begeleiding, enz.); Opmaken inventaris van de overleden bewoner; Het actief participeren in de dienstvergaderingen van de afdeling of personeelsvergadering indien gevraagd; Het rapporteren van de bewonersgegevens (vb. Verzorging, toestand bewoner, enz.) in het elektronisch zorgdossier Het rapporteren van de bewonersgegevens tijdens de korte dagelijkse briefings (morgen - middag - avond); Doorgeven aan collega s van nuttige info en kennis: vb. Ziektebeelden; Dokters begeleiden, info verstrekken, assisteren bij medische onderzoeken, medicatie laten voorschrijven en medisch dossier laten invullen bij afwezigheid van de zorgcoach; Verstrekken van nuttige info naar kinesisten en logopedisten toe en het doorgeven van hun info naar de personeelsgroep van de afdeling; 7

8 Opmerking: Het is de bedoeling om: via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie de belangrijkste taken aan te halen Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd. 8

9 Functieprofiel Kennisvereisten Competentievereisten Kerncompetenties Elementaire kennis van de overkoepelende algemene regelgeving Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie Basiskennis van het gebruik van IT-toepassingen Basiskennis van de eigen organisatie Grondige vakkennis Klantgerichtheid Betrokken zijn en kwalitatief handelen Functiegerelateerde competenties Opleiden, onderrichten Motiveren Adviseren Effectief communiceren Creatief denken Objectieven stellen Oordeelsvorming Verantwoordelijkheid opnemen Gedrag en attitude Respect Betrouwbaarheid Deskundigheid Verantwoordelijkheid Stressbestendigheid 9

10 Bijzondere aanwervingsvoorwaarden Onverminderd de toelatingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden, bedoeld in de artikels 6 tot en met 8 van deze rechtspositieregeling, moet de kandidaat voldoen aan de volgende bijzondere aanwervingsvoorwaarden: Houder zijn van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige Beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde, bachelor in de verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde) Indien tewerkgesteld in een woonzorgcentrum: Beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek 10

11 De selectie Schriftelijk gedeelte (100 punten) Proef 1: (50 punten) Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het functieprofiel en de taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en vaardigheden inzake ICT beoordeeld.. Proef 2: (50 punten) Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld. Psychotechnisch gedeelte (Niet geschikt matig geschikt met aandachtspunten - geschikt) Het toetsen van de algemene intelligentie, het leervermogen, de persoonlijkheid en indien het functieprofiel het vereist de leidinggevende capaciteiten. Mondeling gedeelte (100 punten) Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale vaardigheden. Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden. Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk en mondeling gedeelte, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte uit meerdere proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van de punten te behalen. Voor het psychotechnisch dienen de kandidaten de vermelding Geschikt of Matig geschikt met aandachtspunten te behalen. 11

12 Uittreksel uit de rechtspositieregeling OCMW Merelbeke + salarisschaal Hoofdstuk III Werving Afdeling I Artikel 1 paragraaf 1 Toelatingsvoorwaarden Om toegang te hebben tot een vacante betrekking moet een kandidaat voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden: 01. een passend gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; 02. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 03. medisch geschikt zijn voor het uitoefenen van de functie overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (en latere wijzigingen). Het gedrag, vermeld in punt 01, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag een kandidaat een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Het medische geschikt zijn, vermeld in punt 03, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (en latere wijzigingen). paragraaf 2 De volgende betrekkingen in statutair dienstverband zijn voorbehouden voor Belgen, omdat uit de functiebeschrijving blijkt dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het uitoefenen van het openbare gezag of werkzaamheden omvatten die strekken tot het beschermen van de belangen van de werkgever: 01. de directeur seniorencentrum Voor de overige betrekkingen in statutair dienstverband moet een kandidaat onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat. Afdeling II Artikel 2 Algemene aanwervingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor een aanwerving moet een kandidaat voldoen aan de volgende algemene aanwervingsvoorwaarden: 1. de vereiste inzake taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (en latere wijzigingen), zoals bepaald door het decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis (en latere wijzigingen); 2. slagen voor de selectieprocedure, bedoeld in de artikels 16 tot en met 27 en 32 tot en met 42 van deze rechtspositieregeling; 12

13 3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de graad is gesitueerd, bedoeld in artikel 3 van deze rechtspositieregeling, en in voorkomend geval voldoen aan een specifieke diplomavereiste die wordt opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheden; 4. minimaal vier jaar relevante beroepservaring hebben voor de hogere graden van het niveau A, B, C en D. Artikel 3 Een personeelslid dat is aangesteld in een deeltijdse betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten wordt na het slagen voor een selectieprocedure vrijgesteld van nieuwe selectieproeven als de wekelijkse prestaties van de deeltijdse betrekking worden uitgebreid of de deeltijdse betrekking wordt omgezet in een voltijdse betrekking. Afdeling III Specifieke aanwervingsvoorwaarden Artikel 4 De aanstellende overheid kan, na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties, bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten, of desgevallend bij het aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige vacante betrekking, de volgende aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen: 1. een diploma, getuigschrift, brevet of attest van een bepaalde opleiding; 2. een bepaalde relevante competentie of expertise; 3. een aantal jaren relevante beroepservaring, al dan niet in een bepaalde functie. Desgevallend kunnen voor bepaalde graden en/of functies specifieke aanwervingsvoorwaarden worden vastgesteld in bijlage 1bis van deze rechtspositieregeling. Artikel 5 In uitzonderlijke gevallen kan de aanstellende overheid bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten, of desgevallend bij het aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige vacante betrekking, van het niveau A, B of C, een diplomavereiste voor een betrekking in een bepaalde graad schrappen. In voorkomend geval kan het schrappen van de diplomavereiste enkel op voorwaarde dat de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een regelgeving van de hogere overheden een specifiek diploma vereist. Een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, komt in aanmerking indien de kandidaat, ofwel: 1. voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest, bedoeld in artikel 22, paragraaf 3 van deze rechtspositieregeling; 2. beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs (EVC-attest), uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid; 13

14 3. beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die de kandidaat heeft gevolgd bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding. De beslissing om de diplomavereiste te schrappen, moet overigens steunen op een van de volgende objectieve criteria: 1. gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt om de moeilijk te rekruteren betrekkingen te vervullen; 2. bepaalde functie-specifieke criteria. Afdeling IV Artikel 6 paragraaf 1 Aanwervingsprocedure Aan het aanwerven in een betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten gaat het externe bekendmaken van de vacante betrekking vooraf. Een vacaturebericht omvat een oproep tot de mogelijke kandidaten voor de vacante betrekking. Een vacante betrekking wordt minimaal bekendgemaakt via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en in twee andere mediakanalen. De vacante betrekking wordt eveneens bekendgemaakt via de interne communicatiekanalen. paragraaf 2 paragraaf 3 Een vacaturebericht vermeldt minimaal de volgende gegevens: 01. de graad- en / of functienaam; 02. het statutaire of contractuele dienstverband; 03. de voltijdse of deeltijdse tewerkstelling; 04. de wijze en de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling; 05. het al dan niet vaststellen van een wervingsreserve en de duur daarvan; 06. het contactpunt waar de functiebeschrijving en meer informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden, waaronder eventueel het valoriseren van de diensten, verkrijgbaar is. De bepalingen van paragraaf 1 en 2 zijn niet van toepassing als de aanstellende overheid bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten een beroep doet op een bestaande wervingsreserve die geldig is voor deze betrekking, bedoeld in artikel 28, paragraaf 2 van deze rechtspositieregeling. De bepalingen van paragraaf 1 en 2 zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een personeelslid dat is aangesteld in een deeltijdse betrekking worden uitgebreid of de deeltijdse betrekking wordt omgezet in een voltijdse betrekking. Als meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van dezelfde graad, dan richt de aanstellende overheid een oproep tot de personeelsleden voor het vervullen van de uitgebreide of omgezette prestaties en maakt een keuze op basis van een vergelijking van de kandidaatstellingen. 14

15 Artikel 7 paragraaf 1 paragraaf 2 Tussen het bekendmaken van een vacante betrekking en de uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling verlopen minimaal vijftien kalenderdagen. De dag van het bekendmaken van de vacante betrekking is niet in de termijn begrepen. De uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is wel in de termijn begrepen. Als de uiterste datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Een kandidaatstelling kan worden ingediend op een van de volgende manieren: 01. door een sollicitatiebrief die per post werd verzonden; 02. door een sollicitatiebrief die tegen ontvangstbewijs werd overhandigd; 03. door een sollicitatiebrief die via fax of werd bezorgd; 04. door een sollicitatieformulier dat elektronisch werd ingevuld. De datum van het verzenden van een kandidaatstelling wordt beschouwd als de datum waarop de kandidaatstelling is ingediend. De datum van de poststempel, het ontvangstbewijs, het faxbericht, het bericht of het elektronische sollicitatieformulier geldt als de datum van het verzenden. Artikel 8 Artikel 9 paragraaf 1 Aan elke aanwervingsprocedure gaat een selectieprocedure vooraf. Een kandidaat moet op de uiterste dag voor het indienen van de kandidaatstellingen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, bedoeld in de artikels 6 tot en met 10 van deze rechtspositieregeling, met uitzondering van het medische geschikt zijn en het slagen voor de selectieprocedure. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden vooraf aan het deelnemen aan de selectieprocedure, tenzij anders bepaald. paragraaf 2 In afwijking van paragraaf 1 wordt een kandidaat die aan alle aanwervingsvoorwaarden voldoet, behalve aan een diploma, getuigschrift, brevet of attest van een bepaalde opleiding, toegelaten tot de selectieprocedure als de specifieke aanwervingsvoorwaarden, bedoeld in artikel 9 van deze rechtspositieregeling, bepalen dat het diploma, het getuigschrift, het brevet of het attest van de opleiding moet worden behaald vóór het einde van de proeftijd. Een kandidaat levert het bewijs dat het vereiste diploma, getuigschrift, brevet of attest werd behaald vóór het einde van de proeftijd zonder dat de totale duur van deze proeftijd vier jaar mag overschrijden. paragraaf 3 In afwijking van paragraaf 1 wordt een laatstejaarsscholier of een student in een onderwijsinrichting die recht geeft op het vereiste diploma eveneens toegelaten 15

16 tot de selectieprocedure als bij de kandidaatstelling een studiebewijs wordt voorgelegd met daarbij een verklaring dat binnen een termijn van maximaal zes maanden het einddiploma kan worden behaald. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de diplomavereiste uiterlijk op de datum van de aanstelling. paragraaf 4 In afwijking van paragraaf 1 wordt een kandidaat die een bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid van het diploma moet leveren, bedoeld in artikel 3 van deze rechtspositieregeling, of een attest van kennis van de Nederlandse taal moet indienen, eveneens toegelaten tot de selectieprocedure. Een kandidaat levert het bewijs dat wordt voldaan aan de diplomavereiste en de taalvereiste uiterlijk op de datum van de aanstelling. Artikel 10 paragraaf 1 De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaatstellingen en de voorgelegde bewijzen, tenzij de raad de aanstellende overheid is. In dat geval beoordeelt het uitvoerend orgaan de geldigheid ervan. Op basis van deze beoordeling kan een kandidaatstelling bij gemotiveerd besluit ontvankelijk worden verklaard, waardoor een kandidaat al dan niet wordt toegelaten tot een selectieprocedure. Voor het deelnemen aan een selectieprocedure volstaat een gewoon afschrift van de voorgelegde bewijzen. De eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan een kandidaat die is geslaagd voor de selectieproeven. paragraaf 2 Een kandidaat die wordt toegelaten tot een selectieprocedure wordt minimaal vijftien kalenderdagen vóór de selectieproeven schriftelijk op de hoogte gebracht van de data, het uur en de plaats van de selectieproeven. Als een preselectie wordt georganiseerd overeenkomstig artikel 22, paragraaf 5 van deze rechtspositieregeling, dan wordt een kandidaat daarvan eveneens minimaal vijftien kalenderdagen vóór de preselectie schriftelijk op de hoogte gebracht. Een kandidaat die niet wordt toegelaten tot een selectieprocedure wordt daarvan eveneens minimaal vijftien kalenderdagen vóór de selectieproeven schriftelijk op de hoogte gebracht. De reden voor het weigeren wordt meegedeeld. 16

17 Hoofdstuk IV Selectie Afdeling I Artikel 11 Algemeen Een selectie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en -technieken zijn afgestemd op de functiebeschrijving en de organisatiedoelstellingen. Voor de betrekkingen van eenzelfde graad zijn de selectietechnieken gelijkwaardig. Artikel 12 Afdeling II Artikel 13 paragraaf 1 Het hoofd van het personeel stelt de functiebeschrijvingen bij gemotiveerd besluit vast. Selectiecommissie Een selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie die als volgt wordt samengesteld: 01. een selectiecommissie bestaat minimaal uit drie deskundigen, die over specifieke competenties moeten beschikken om een kandidaat te beoordelen op de vastgestelde selectiecriteria voor een betrekking; 02. een selectiecommissie bestaat minimaal uit een derde van de leden als deskundigen die extern zijn aan de organisatie; 03. een selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van een verschillend geslacht. De aanstellende overheid kan uitzonderlijk vanwege de specificiteit van de functies van het minimumaantal externe commissieleden afwijken. In voorkomend geval motiveert de aanstellende overheid haar keuze om af te wijken van de algemene regel. Bij het samenstellen van een selectiecommissie kan worden beslist dat een van de leden van de selectiecommissie een deskundige op het gebied van personeelsbeleid moet zijn. In afwijking van de bepalingen van deze afdeling kan de selectie geheel of gedeeltelijk worden georganiseerd door een extern selectiebureau. Het selectiebureau voert de selectie uit in overeenstemming met de bepalingen van deze rechtspositieregeling en de opdracht. In voorkomend geval worden de psychotechnische onderzoeken, georganiseerd door een extern selectiebureau dat daartoe bevoegd is overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 10 december 2010 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling (en latere wijzigingen) en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10 december 17

18 2010 met betrekking tot de private arbeidsmarktbemiddeling (en latere wijzigingen). paragraaf 2 De leden van de raad en van het vast bureau, alsook het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie. De secretaris van het OCMW die met toepassing van artikel 105 van het OCMW decreet de bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag geen deel uitmaken van de selectiecommissie. Zij mogen, evenals de representatieve vakorganisaties uitsluitend als waarnemer bij de selectieproeven aanwezig zijn. Deze personen mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de selectieproeven. Artikel 14 paragraaf 1 paragraaf 2 Artikel 15 De selectiecommissie, bedoeld in artikel 18 van deze rechtspositieregeling, wordt geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris die niet deelneemt aan de eigenlijke beraadslagingen en het beoordelen van een kandidaat. De aanstellende overheid, tenzij de raad de aanstellende overheid is, stelt de leden en de secretaris van een selectiecommissie bij gemotiveerd besluit nominatief aan. Indien de raad de aanstellende overheid is, stelt het uitvoerend orgaan de leden en de secretaris aan. Als de aanstellende overheid, of in voorkomend geval het uitvoerend orgaan, de voorzitter van een selectiecommissie niet nominatief heeft aangesteld, dan wijzen de leden van de selectiecommissie een voorzitter aan. Bij de afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt een selectiecommissie over het beoordelen van een kandidaat en maakt het definitieve proces-verbaal van de selectieproefverrichtingen op overeenkomstig de artikels 24 en 25 van deze rechtspositieregeling. Een selectiecommissie kan geldig beraadslagen als de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid genomen. Afdeling III Selectieproeven Artikel 16 De selectieproeven toetsen de bekwaamheid en / of de geschiktheid van een kandidaat en resulteren in het opsommen van de geslaagde kandidaten. Een selectieprocedure is niet-vergelijkend met als doel het selecteren van de meest bekwame en / of geschikte kandidaten op basis van een volledige vergelijking van de titels en de verdiensten van de kandidaten en een uitdrukkelijke motivering 18

19 overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). Artikel 17 paragraaf 1 De selectieproeven bevatten steeds een mondeling gedeelte of mondelinge proef. Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van een kandidaat met de vereiste competenties op basis van de functiebeschrijving, alsook van de motivatie, de persoonlijkheid, de werkervaring, de vakkennis en de interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. Naast het mondelinge gedeelte of de mondelinge proef, vermeld in het eerste lid, bestaan de selectieproeven minimaal uit één van de volgende selectietechnieken: 01. een competentieproef waarbij de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie over de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst, die zich tijdens het latere uitoefenen van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de vereiste competenties op basis van de functiebeschrijving worden getoetst. 02. een gevalstudie die de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen omvat die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens de selectieproef aan de kandidaat worden bezorgd. De regelgeving of specifieke kennis met betrekking tot de functie kunnen hierin worden verwerkt. 03. Een niveau- of capaciteitstest die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het competentieniveau dat is vereiste voor de functie. 04. een praktische proef waarbij de kandidaat één of meer proeven moet doen in overeenstemming met de vereiste competenties op basis van de functiebeschrijving. De kandidaat kan worden gevraagd om tijdens het uitvoeren van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, de gehanteerde technieken, de arbeidsmiddelen, de toepassing van veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen. 05. een proef die de kennisvereisten toetst die in het functiebeschrijving werden bepaald. De informaticakennis en vaardigheden kunnen hierin worden verwerkt. 06. een proef die het financieel-economische inzicht van de kandidaat toetst. 07. een test die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaat toetst. 08. een psychotechnische screening 09. een assessmentcenter paragraaf 2 De selectieproeven voor de leidinggevende personeelsleden bevatten steeds psychotechnische onderzoeken, bedoeld in artikel 18, paragraaf 1, derde lid van deze rechtspositieregeling. Onder psychotechnische onderzoeken wordt verstaan: 01. een assessment center: omvat een interview, diverse tests en één of meerdere simulatieoefeningen, waarbij de overeenstemming met het 19

20 gewenste profiel, de capaciteit en het groeipotentieel van een kandidaat wordt nagegaan; 02. een psychotechnische screening: omvat een interview en/of diverse testen, waarbij de overeenstemming met het gewenste profiel wordt nagegaan. Voor de overige graden van het niveau A en B en hogere graden van het niveau C en D kunnen eveneens psychotechnische onderzoeken worden georganiseerd als de aanstellende overheid deze onderzoeken verplicht bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten of desgevallend bij het aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige vacante betrekking. paragraaf 3 Voor de toepassing van artikel 10, tweede lid, punt 03 van deze rechtspositieregeling onderzoekt de niveau- of capaciteitstest of een kandidaat in staat is te functioneren op het competentieniveau dat is vereist voor de functie. Een kandidaat die een attest of een getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat de kandidaat voor dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is voor een niveau- of capaciteitstest, behoudt het gunstig resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. Deze vrijstelling duurt maximaal vijf jaar. paragraaf 4 Als de aanstellende overheid kiest voor een combinatie van de aanwervings- en bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, dan worden zowel de externe als interne kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. De schriftelijke gedeeltes van de selectieproeven met eenzelfde inhoud worden steeds op eenzelfde tijdstip georganiseerd. paragraaf 5 Artikel 18 Als meer dan 25 kandidaten worden toegelaten tot een selectieprocedure, dan wordt er een preselectie georganiseerd op basis van een systeem van meerkeuzevragen dat is gericht op het competentieniveau dat is vereist voor de functie. De inhoud van deze vragen is gebaseerd op de selectieproeven. Alleen de vijftien meest bekwame en / of geschikte kandidaten die minimaal 50% van de punten behalen voor de preselectieproef worden toegelaten tot het verdere verloop van de selectieprocedure. Het behaalde resultaat voor de preselectie wordt niet in aanmerking genomen voor het beoordelen en het eindresultaat van de selectieproeven. De aanstellende overheid stelt bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten, of desgevallend bij het aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige vacante betrekking, het selectieprogramma vast: 1. de keuze en de weging van de selectietechniek(en) in functie van de selectiecriteria, bedoeld in artikel 22 van deze rechtspositieregeling en het selectieprogramma vastgelegd in bijlage IV; 20

21 2. het verloop en de timing van de selectie, rekening houdende met de termijnen, bedoeld in de artikels 12 en 15 van deze rechtspositieregeling. De selectieprogramma s worden vastgelegd in bijlage IV van deze rechtspositieregeling Artikel 23bis Indien de selectieprocedure, in toepassing van artikel 18, 1, wordt georganiseerd door een extern selectiebureau, stelt de aanstellende overheid, in afwijking van artikel 23, bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten, of desgevallend bij het aanleggen van een wervingsreserve voor een toekomstige vacante betrekking, het selectieprogramma vast na advies van het externe selectiebureau. 1. de keuze en de weging van de selectietechniek(en) in functie van de selectiecriteria, bedoeld in artikel 22 van deze rechtspositieregeling; 2. het verloop en de timing van de selectie, rekening houdende met de termijnen, bedoeld in de artikels 12 en 15 van deze rechtspositieregeling. Hierbij kan afgeweken worden van de selectieprogramma s vastgesteld in bijlage IV Afdeling IV Artikel 19 paragraaf 1 paragraaf 2 Beoordelen Om te slagen moet een kandidaat voor elk selectiegedeelte 60 procent van de punten behalen. Als een selectiegedeelte meer dan één selectieproef omvat, dan moet de kandidaat 50 procent van de punten behalen voor elk van die selectieproeven. Als psychotechnische onderzoeken worden georganiseerd overeenkomstig artikel 22, paragraaf 2 van deze rechtspositieregeling, dan hebben deze tot doel de motivatie, de persoonlijkheid en de geschiktheid van een kandidaat nader te omschrijven. De beoordeling is geschikt, matig geschikt met aandachtspunten of niet geschikt. De resultaten van de psychotechnische onderzoeken hebben in principe een adviserend karakter met het oog op het mondelinge gedeelte/ mondelinge proef/ grondige sollicitatiegesprek. Als een kandidaat echter niet geschikt wordt beoordeeld, dan hebben de resultaten van de onderzoeken een eliminerend karakter. Een selectiecommissie kan voorafgaandelijk aan het mondelinge gedeelte / grondige sollicitatiegesprek het externe selectiebureau, bedoeld in artikel 18, paragraaf 1, derde lid van deze rechtspositieregeling, om een nadere uitleg verzoeken. Artikel 20 21

22 Een selectiecommissie/ een extern selectiebureau maakt van de selectieproefverrichtingen van elk selectiegedeelte de processen-verbaal op. De processen-verbaal vermelden het resultaat van iedere kandidaat. Een selectiecommissie/ een extern selectiebureau maakt bij het afsluiten van een selectieprocedure het definitieve proces-verbaal op, met vermelding van het resultaat van elk selectiegedeelte en het eindresultaat van iedere kandidaat. Artikel 21 Een kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectieproeven en het verdere verloop van een selectieprocedure. Een kandidaat kan op eigen verzoek inzage worden verleend tot de selectieresultaten overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (en latere wijzigingen). Artikel 22 De aanstellende overheid neemt bij gemotiveerd besluit kennis van het definitieve proces-verbaal, bedoeld in artikel 25 van deze rechtspositieregeling. De aanstellende overheid selecteert een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert uitdrukkelijk de keuze overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). Afdeling V Artikel 23 paragraaf 1 Wervingsreserve De aanstellende overheid kan bij gemotiveerd besluit een wervingsreserve aanleggen bij het vacant verklaren van een openstaande betrekking in de personeelsformatie of de personeelscontingenten. Er kan eveneens een wervingsreserve worden aangelegd voor een toekomstige vacante betrekking. In voorkomend geval wordt tegelijk de geldigheidsduur van een wervingsreserve vastgesteld. Deze is maximaal twee jaar en kan bij gemotiveerd besluit met maximaal dezelfde duur worden verlengd. De geldigheidsduur van een wervingsreserve vangt aan op de datum van het kennisnemen van het definitieve proces-verbaal door de aanstellende overheid, bedoeld in artikel 27 van deze rechtspositieregeling. paragraaf 2 Artikel 24 De aanstellende overheid kan geen nieuwe wervingsreserve aanspreken als nog kandidaten zijn opgenomen in een geldige wervingsreserve voor een vacante betrekking. Alleen de geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld na een selectieprocedure worden in alfabetische volgorde opgenomen in een wervingsreserve. 22

23 Artikel 25 Alle kandidaten die zijn opgenomen in een wervingsreserve worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het vervullen van een vacante betrekking. Onder de kandidaten die binnen de termijn, vermeld in de kennisgeving, bevestigen dat ze een vacante betrekking willen vervullen, selecteert de aanstellende overheid een kandidaat uit de lijst van de geslaagde kandidaten en motiveert uitdrukkelijk de keuze overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (en latere wijzigingen). Artikel 26 Een geselecteerde kandidaat verliest de rechten in een wervingsreserve als de uitnodiging voor een kandidaatstelling voor een vacante betrekking, bedoeld in artikel 30 van deze rechtspositieregeling, niet wordt bevestigd. Een geselecteerde kandidaat behoudt de rechten in een wervingsreserve als een uitnodiging wordt bevestigd, maar eenmalig afziet van een aanstelling. De geselecteerde kandidaat verliest de rechten in een wervingsreserve als een daaropvolgende keer opnieuw wordt afgezien van een aanstelling. Een niet-geselecteerde kandidaat behoudt de rechten in een wervingsreserve voor de volledige duur daarvan, tenzij de kandidaat onmiddellijk meedeelt af te zien van elke aanstelling. 23

24 Deze bedragen zijn geïndexeerde brutobedragen op jaarbasis. salarisschalen BV1 BV2 BV3 Minimum Maximum

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Technisch beambte karweidienst. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Technisch beambte karweidienst. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Technisch beambte karweidienst 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Afdelingshoofd HRM. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Afdelingshoofd HRM 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor een lokaal bestuur? Wil je één van de ambassadeurs worden van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Administratief medewerker Contractueel - C1-C3 voltijds/deeltijds Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5. statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER FINANCIËN C4-C5 statutaire tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. OCMW Merelbeke. Selectieprocedure Zorgkundige Woonzorgcentrum Contractueel C1- C2

INFORMATIEBROCHURE. OCMW Merelbeke. Selectieprocedure Zorgkundige Woonzorgcentrum Contractueel C1- C2 INFORMATIEBROCHURE OCMW Merelbeke Selectieprocedure Zorgkundige Woonzorgcentrum Contractueel C1- C2 Voorstelling OCMW Merelbeke OCMW Merelbeke staat elke dag in voor de zorg en het welzijn voor de bewoners

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN. contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT TECHNISCH ASSISTENT OPENBARE WERKEN/GROEN D1-D3 contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3

INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 INFORMATIEBERICHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER C1-C3 Aanleg van een wervingsreserve voor de verschillende diensten contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het gemeentebestuur van de gemeente

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 Het gemeentebestuur van de gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) bibliotheekassistent, halftijdse contractuele functie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Coördinator Dagverzorgingscentrum Contractueel- Bv1-Bv3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur dat instaat voor de zorg en

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden).

De kandidaat (of kandidate) is houder van een diploma secundair onderwijs (cfr. algemene voorwaarden). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van administratief medewerker Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een administratief talent.

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIEPROCEDURE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Bibliotheekassistent Graad C1 C3 Het gemeentebestuur van Ichtegem gaat over tot de aanwerving van een bibliotheekassistent - graad C1-C3 deeltijdse (19/38) contractuele functie van bepaalde

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure.

De kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van contractueel poetshulp De komende maanden zal de gemeente Berlare enkele poetshulpen (E1/E3) aanwerven. Het bestuur organiseert daarom een selectieprocedure.

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5).

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel systeembeheerder (C4-C5). Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel systeembeheerder 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent dat een uitstekende

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider IBO (buitenschoolse kinderopvang) De komende maanden zal de gemeente Berlare meerdere contractuele begeleiders voor de buitenschoolse

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel.

Er zijn geen diplomavoorwaarden of andere rekruteringsvoorwaarden. Uiteraard zijn attesten, diploma s en ervaring altijd een voordeel. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor technisch beambte (zaalwachter) Bijna 15.000 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een goede zaalwachter in het Cultureel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËLE DIENST NIVEAU C1-C3 prestaties 38/38 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten.

De indiensttreding is voorzien vanaf februari, en loopt minimaal tot september. Een langere vervanging is echter niet uitgesloten. Vacature Functie: Verkorte selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Om de afwezigheid van één van onze begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang op te vangen, werft

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE

INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE INFORMATIEBERICHT ZORGKUNDIGE Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v) zorgkundige; voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur (38/38u) met een wervingsreserve

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hulpkok

INFORMATIEBERICHT Hulpkok INFORMATIEBERICHT Hulpkok 1 voltijdse statutaire functie graad D1-D3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hulpkok, een voltijdse functie in statutair verband van onbepaalde duur

Nadere informatie

Informatiebrochure. Bibliotheekmedewerker

Informatiebrochure. Bibliotheekmedewerker Informatiebrochure Bibliotheekmedewerker 2 INHOUD 1. Inschrijvingsformulier 2. Functiebeschrijving 3. Selectie 4. Bruto geïndexeerde jaarsalarissen 3 1. Inschrijvingsformulier Naam / voornamen: Straat

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:...

INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE. Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... INSCHRIJVINGSFORMULIER SELECTIE OCMW MERELBEKE Naam / voornamen:... Straat / nummer:... Gemeente / postnummer:... Telefoonnummer :... E-mail:... Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de selectieprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Boekhouder (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Boekhouder (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate SELECTIE Boekhouder (B1-B3) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be 1 Voorstelling Gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Technisch beambte karweidienst Contractueel- E1-E3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Technisch beambte karweidienst Contractueel- E1-E3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Technisch beambte karweidienst Contractueel- E1-E3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke staat elke dag in voor de zorg en het welzijn voor de bewoners

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking

Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking INFORMATIENOTA Datum: 18 februari 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking Voorwaarden Om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure,

Nadere informatie

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP)

RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad in zitting op datum van 22 september 2009 RECHTSPOSITIE administratief en technisch personeel (ATP) dienst personeelsbeheer gemeentehuis » Inhoud Titel

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis

Informatiebundel aanwervingsexamen. Poetshulp poetsdienst aan huis OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Poetshulp poetsdienst aan huis Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Wat zijn het verloop en de timing van de wervings- en selectieprocedure?

Wat zijn het verloop en de timing van de wervings- en selectieprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 8 juli 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking GIS-DESKUNDIGE (m/v) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate SELECTIE Stafmedewerker (B1-B3) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be 1 Voorstelling Gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma

De kandidaten worden schriftelijk gecontacteerd i.v.m. het verdere verloop van de procedure. Selectieprogramma Vacature Functie: Selectieprocedure voor de functie van begeleider buitenschoolse kinderopvang Na het vertrek & pensioen van enkele van onze begeleiders gaat de gemeente Berlare opnieuw op zoek naar enkele

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker

Informatiebundel aanwervingsexamen. Administratief medewerker OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Administratief medewerker Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 8 juli 2016 Aanhef: Aan de kandidaten Betreft: Werving en selectie externe bekendmaking van een vacante betrekking HANDHAVINGSAMBTENAAR (m/v) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd.

De gemeente Berlare gaat op zoek naar een voltijds contractueel vrijetijdsconsulent (B1-B3) voor de dienst vrije tijd. Vacature Functie: Aanwervingsprocedure voor de functie van contractueel vrijetijdsconsulent 14.800 inwoners kijken reikhalzend naar je uit. Want iedereen haalt zijn voordeel uit een talent met verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Stad Zottegem. Selectieprocedure. Technisch beambte cel gemeentereiniging. Voltijds contractueel E1-E3

INFORMATIEBROCHURE. Stad Zottegem. Selectieprocedure. Technisch beambte cel gemeentereiniging. Voltijds contractueel E1-E3 INFORMATIEBROCHURE Selectieprocedure Stad Zottegem Technisch beambte cel gemeentereiniging Voltijds contractueel E1-E3 Aanleggen wervingsreserve van 2 jaar Voorstelling stad Zottegem Onze Egmontstad beschikt

Nadere informatie

Deskundige secretariaat

Deskundige secretariaat Informatiefiche Deskundige secretariaat Juli 2017 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoud 1. De algemene toelatingsvoorwaarden en algemene aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST NIVEAU B4 prestaties 19/38 vervangingsovereenkomst Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B

INFORMATIEBROCHURE. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Administratief medewerker dienst personeel. A&S Solutions bvba Kokerstraat 2A, 9750 Zingem VG 77/B INFORMATIEBROCHURE Brandweerzone Vlaamse Ardennen Administratief medewerker dienst personeel 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Waarom je zou willen werken voor de Brandweerzone Vlaamse

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

Uittreksel uit de RPR

Uittreksel uit de RPR Uittreksel uit de RPR Afdeling 1 Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden artikel 7 1. Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1. een gedrag vertonen dat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Ocmw Merelbeke. Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Ocmw Merelbeke Selectieprocedure Administratief medewerker personeelsdienst/organisatieontwikkeling Contractueel - C1-C3 Voorstelling ocmw Merelbeke OCMW Merelbeke is een lokaal bestuur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate SELECTIE. Stafmedewerker (B1-B3) GEMEENTE ZELZATE INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate SELECTIE Stafmedewerker (B1-B3) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be 1 Voorstelling Gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Administratief medewerker INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Administratief medewerker 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot administratief medewerker gemeente Lierde Waarom je

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige

INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige INFORMATIEBERICHT Onthaaldeskundige 1 voltijdse statutaire functie graad B1-B3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) onthaaldeskundige sociale dienst, een voltijdse functie in

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede. Selectieprocedure Technisch medewerker crematorium Voltijds contractueel C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede. Selectieprocedure Technisch medewerker crematorium Voltijds contractueel C1-C3 INFORMATIEBROCHURE IGS Westlede Selectieprocedure Technisch medewerker crematorium Voltijds contractueel C1-C3 Locatie tewerkstelling: Lochristi of Sint-Niklaas Voorstelling Westlede IGS Westlede, een

Nadere informatie

Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden Informatiebundel Selectieprocedure voor een administratief medewerker met het oog op de opmaak van een werfreserve (C1-C3 contractueel - voltijds) (C1-C3 contractueel halftijds) 1/9 Inhoudstafel Algemene

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Informatiebundel aanwervingsexamen. Ergotherapeut

Informatiebundel aanwervingsexamen. Ergotherapeut OCMW LAARNE Colmanstraat 51-9270 Laarne Informatiebundel aanwervingsexamen Ergotherapeut Inhoud 1. Functieomschrijving 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Examenprogramma 5. Geldelijk

Nadere informatie

Bibliotheekassistent C1-C3

Bibliotheekassistent C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Bibliotheekassistent C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4)

INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE GEMEENTE MELLE FUNCTIE: CONTRACTUELE BOEKHOUDER FINANCIËLE DIENST (NIVEAU B4) MET PRESTATIES 19/38 VERVANGINGSOVEREENKOMST (5 JAAR) ER WORDT EEN WERVINGSRESERVE

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind

INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind INFORMATIEBERICHT Coördinator Huis van het Kind 1 halftijdse contractuele functie graad A1a-A2a-A3a Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) coördinator Huis van het Kind, een halftijdse

Nadere informatie

INFOBROCHURE Administratief medewerker

INFOBROCHURE Administratief medewerker INFOBROCHURE Administratief medewerker Inschrijvingsformulier selectieprocedure Administratief medewerker (aanleggen van een wervingsreserve van 2 jaar). Gemeente Zele Naam / voornamen: Straat / nummer:

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 18 augustus 2017 Aanhef: Aan de kandidaten (extern) Betreft: Werving en selectie bekendmaking van een vacature BALIE- ASSISTENT ZWEMBAD (m/v/x) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2015 waarbij de laatste wijzigingen GR20151126 Punt 21. Personeel - aanleg aanwervings- en bevorderingsreserve functie van sectorcoördinator ondersteunende diensten en burgerzaken (A4a-A4b) en sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Alveringem. Verantwoordelijke technische dienst Voltijds contractueel B1-B3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Alveringem. Verantwoordelijke technische dienst Voltijds contractueel B1-B3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Alveringem Verantwoordelijke technische dienst Voltijds contractueel B1-B3 Voorstelling bestuur Alveringem is een actieve plattelandsgemeente gelegen in de Westhoek en wordt

Nadere informatie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure?

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsprocedure? INFORMATIENOTA Datum: 18 augustus 2017 Aanhef: Aan de kandidaten (extern) Betreft: Werving en selectie bekendmaking van een vacature BOEKHOUDER (m/v/x) Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. OCMW De Pinte. Administratief medewerker C1 C3 Deeltijds (2/5) - Contractueel

INFORMATIEBROCHURE. OCMW De Pinte. Administratief medewerker C1 C3 Deeltijds (2/5) - Contractueel INFORMATIEBROCHURE OCMW De Pinte Administratief medewerker C1 C3 Deeltijds (2/5) - Contractueel Voorstelling Ocmw De Pinte Het OCMW heeft maatschappelijke dienstverlening als wettelijke taak en waarborgt

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Wortegem- Petegem. Selectieprocedure Werktoezichter Voltijds statutair C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Wortegem- Petegem. Selectieprocedure Werktoezichter Voltijds statutair C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Wortegem- Petegem Selectieprocedure Werktoezichter Voltijds statutair C1-C3 Voorstelling gemeente Wortegem-Petegem Elsegem, Moregem, Petegem, Wortegem en het grootste deel van

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut

INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut INFORMATIEBERICHT Ergotherapeut 1 voltijdse statutaire functie graad BV1-BV2-BV3 Het OCMW van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) ergotherapeut, een voltijdse functie in statutair verband

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE

AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE INFORMATIEBROCHURE AANWERVINGSPROCEDURE CONTRACT BEPAALDE TIJD (6 MAANDEN) GEMEENTE MELLE functie: CONTRACTUELE WERKMAN - NIVEAU E1-E3 Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. O Melle. Selectieprocedure Seniorenconsulent B1-B3 contractueel- voltijds

INFORMATIEBROCHURE. O Melle. Selectieprocedure Seniorenconsulent B1-B3 contractueel- voltijds INFORMATIEBROCHURE O Melle Selectieprocedure Seniorenconsulent B1-B3 contractueel- voltijds Voorstelling OCMW Melle Het hoeft geen betoog dat een lokaal seniorenbeleid bijzonder belangrijk is zowel nu

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ...

SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE ... Selectieprocedure Uittreksel uit de Rechtspositieregeling Stadsbestuur Harelbeke SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING... 2 AFDELING I. DE ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Wortegem Petegem. Selectieprocedure Polyvalent administratief medewerker Aanleggen wervingsreserve C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Wortegem Petegem. Selectieprocedure Polyvalent administratief medewerker Aanleggen wervingsreserve C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Wortegem Petegem Selectieprocedure Polyvalent administratief medewerker Aanleggen wervingsreserve C1-C3 Voorstelling gemeente Wortegem-Petegem Elsegem, Moregem, Petegem, Wortegem

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Ploegbaas groen (D4-D5)

INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE. Ploegbaas groen (D4-D5) INFORMATIEBROCHURE SELECTIEPROCEDURE Ploegbaas groen (D4-D5) 09 389 69 90 info@assolutions.be www.assolutions.be Infobrochure selectieprocedure tot ploegbaas groen (D4-D5) Waarom je zou willen werken voor

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede. Selectieprocedure Technici (2 functies) Voltijds contractueel C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede. Selectieprocedure Technici (2 functies) Voltijds contractueel C1-C3 INFORMATIEBROCHURE IGS Westlede Selectieprocedure Technici (2 functies) Voltijds contractueel C1-C3 Locatie tewerkstelling: Lochristi of Sint-Niklaas Voorstelling Westlede IGS Westlede, een koepel van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede Selectieprocedure. Horecamedewerker Voltijds contractueel D1 D3

INFORMATIEBROCHURE. IGS Westlede Selectieprocedure. Horecamedewerker Voltijds contractueel D1 D3 INFORMATIEBROCHURE IGS Westlede Selectieprocedure Horecamedewerker Voltijds contractueel D1 D3 Locatie tewerkstelling: Aalst (opleiding te Lochristi) Voorstelling Westlede IGS Westlede, een koepel van

Nadere informatie