NAAM te Lochem BESCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAM te Lochem BESCHRIJVING"

Transcriptie

1 NAAM te Lochem Adviesnummer : 35 Straat + nr : Bierstraat 28-30/ Achterstraat 2 Postcode : 7241 AJ Huidige functie : winkelhuis Oorspr. Functie : winkelhuis en bakkerij BESCHRIJVING Historie en ligging: Bierstraat 30 en het bijbehorende object op nr. 28 zijn gelegen aan de westzijde van de Bierstraat, op de hoek van de Achterstraat. De Achterstraat bevindt zich langs de zuidgevel van nr. 30. De panden vormen een onderdeel van de aaneengesloten gevelwand langs de Bierstraat. Deze straat maakt deel uit van de historische, uit de Middeleeuwen daterende binnenstad van Lochem. Op een kaart uit 1582 is te zien dat de betreffende kavels toen reeds waren bebouwd. Op de kadastrale kaart van Lochem uit 1832 staat Bierstraat 30 vermeld onder kadasternummer 347: huis en erf van Hendrikus te Hasselo. Bierstraat 28 draagt het nummer 348 en vormde een huis met erf van Christiaan Busch. Ook op de kaart uit 1844 zijn de kavels te zien, dan met de nummers 348 en 598. De bakkersfamilie Te Hasselo is lange tijd eigenaar geweest van nr. 30 en op den duur ook nr. 28. Op laatstgenoemd adres was de bakkerij gevestigd. Het achterhuis is mogelijk als stal in gebruik geweest. Oud fotomateriaal ( onder meer van na de oorlog) toont dat de eerste bouwlaag van nr. 28 links een ingang bevatte en rechts een venster. Blijkens de bouwtekeningen sloot de ingang aan op een gang die toegang gaf tot de verschillende bakkerijruimtes. Op nr. 30 bebond zicht de bakkerswinkel, waar onder meer de bekende Echte Lochemse Zandkoekjes werden verkocht. Diverse foto s laten dit pand zien met rechts in de eerste bouwlaag een asymmetrisch winkelpuitje. Links zal zich een venster hebben bevonden. In 1932 vond een verbouwing plaats, die leidde toe een nagenoeg langs de volle breedte van de winkel doorlopende symmetrische pui met portiek en bovenlichten. Architect B.J. Beeftink leverde het ontwerp. Latere verbouwingen vonden plaats in de jaren 70 en 80. In een recente periode ging de bakkersfunctie verloren, waarna het object andere winkelbestemmingen kreeg. Dit leidde onder meer tot de volledige modernisering van het winkelinterieur en twee moderne winkelpuien. Bij het inventariserend onderzoek zijn aan de achterzijde van beide panden steenmaten opgenomen die onder meer wijzen op metselwerk dat teruggaat op de 17 e eeuw ( steenmaten 16x4x11, 10-lagenmaat 54). Dit geldt voor de noordgevel van het achterhuis. In de westgevel va dit bouwdeel bleken de onderste metsellagen mogelijk 18 e eeuws te zijn ( steenmaten 22x4x10). Het merendeel van deze in handvormsteen gemetselde gevel was evenwel 19 e eeuws ( steenmaten 21,5x4x10, 10 lagenmaat 61). Zoals al bleek uit bovengenoemde kaart uit 1582 is de kavel al lange tijd bebouwd. De mogelijkheid bestaat dan ook dat Bierstraat 28 en 30 mogelijk nog oudere bouwrestanten dan het aangetroffen metselwerk bevatten. Het huidige uiterlijk bestond omstreeks De in blokverband gepleisterde lijstgevels sluiten aan bij de achitectuurontwikkelingen in deze periode. Afgezien van de reeds genoemde modernisering, ondergingen de panden nog enkele wijzigingen. Met uitzondering van het achterhuis hebben ze een vernieuwede

2 dakdekking. Diverse vensters hebben ene moderne lekdorpel, en de ingangen bevatten nieuwe deuren. Plattegrond en opbouw woonhuis: Bierstraat heeft een samengestelde plattegrond, twee bouwlagen en kelderen zolderverdiepingen. De gevels: De langs de straat gelegen gevels zijn gepleisterd in blokverband. Het bouwdeel op nr. 28 heeft evenwel een vlak gepleisterde straatgevel. Aan de bovenzijde van deze gevels een houten kroonlijst ( lijstgoot), die wordt ondersteund door houten sierklossen. Een houten architraaf sluit aan op de gepleisterde fries. Gepleisterde gevelplinten. Tussen de beide bouwlagen van de hoofdmassa ( nr. 30) bevindt zich een gepleisterde cordonlijst. De gevelopeningen van dit bouwdeel hebben een gepleisterde strek met een dito sluitsteen met diamantkop. De achtergevel en rechterzijgevel van nr. 30 zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband met platvolle voegen. De voorgevel: De op het oosten gerichte geval van nr. 30 heeft binnen de eerste bouwlaag een nagenoeg langs de volle breedte van de gevel doorlopende moderne ( nietbeschermenswaardige) winkelpui. In de tweede bouwlaag drie vensters met een 2- ruits stolpraam en een houten jalouziekast met gezaagd siersilhouet. Het bij nr. 28 behorende deel van de voorgevel is minder hoog doorgestoken en bestaat binnen de eerste bouwlaag eveneens uit een moderne ( niet- beschermenswaardige ) winkelpui. In de tweede bouwlaag een getoogde luikopening met een dubbel luik met smeedijzeren gehengen. De gevel bevat bovendien twee smeedijzeren staalankers. De linker zijgevel: Deze langs de Achterstraat gelegen gevel ( zuidzijde) maakt rechts deel uit van de tweelaags hoofdmassa, en links van het op het pand aansluitende één laags achterhuis. Binnen de hoofdmassa zijn de eerste en tweede bouwlaag rechts blind. Links bevatten beide bouwlagen twee vensters. In de eerste bouwlaag bevatten ze een T- schuifraam en kozijnen met een luiksponning. Moderne ( niet beschermenswaardige) lekdorpels. In de tweede bouwlaag zijn de vensters gevuld met een 2-ruits stolpraam en een enkelruits bovenlicht. Alhier ongeprofileerde kozijnen. Het tot het achterhuis behorende geveldeel maakt halverwege een knik. Rechts hiervan bevindt zich een ingang met een kozijn met kraalprofiel, een 2- ruits bovenlicht, en een moderne ( niet beschermenswaardige) deur. Rechts van de ingang een venster met een kozijn met luiksponning, een 6-ruits schuifraam, en een moderne ( niet beschermenswaardige) lekdorpel. Links van de gevelknik bevat het achterhuis een op de daklijst aansluitende luikopening met een kozijn met luiksponning en een uit kraaldelen bestaand luik. Links onder deze opening een brede ingang met vernieuwde ( niet beschermenswaardige) invulling. Rechts hiervan een hoog liggend venster met een kraalprofielkozijn en een 2-ruits raam. De achtergevel:

3 De op het westen gerichte achtergevel van het achterhuis is blind en bevat smeedijzeren staafankers. Het metselwerk bestaat in hoofdzaak uit handvormsteen, met de volgende steenmaten: 21,5x4,5x10. De 10-lagenmaat is 61. Onderaan werden evenwel andere steenmaten aangetroffen: 22x4x10. De op een osendrop aansluitende rechter zijgevel ( noordzijde) van het achterhuis bevat enkele bakstenen steunbeertjes, alsmede een aantal oude balkkop openingen. De gevel is bovendien voorzien van een laag venster met 4-ruits raam en ongeprofileerd houten kozijn. Verder een venster met enkelruits raampje. Het hier aangetroffen baksteenmateriaal heeft onder meer de volgende maten: 16x4x11. De 10-lagenmaat is 54. Op de achtergevel van nr. 28 sluit een niet bij het pand behorend bouwdeel aan. Uiterst rechts sluit de gevel aan op genoemde osendrop. Alhier een venster met ongeprofileerd kozijn en 10-ruits schuifraam. De gevel mondt uit in een topgevel. Het dak: De zolderverdieping van de hoofdmassa van nr. 30 is opgenomen binnen een schilddak dat aan de achterzijde aansluit op een topgevel. Moderne ( nietbeschermenswaardige) dekking. Op het voorschild een houten dakkapel met een 2- ruits stolpraam. Het venster is opgenomen binnen een aedicula met timpaan. Het achterhuis van nr. 30 heeft een schillddak dat aansluit op de hoofdmassa. De dekking bestaat uit rode Oudhollandse pannen. Moderne ( niet beschermenswaardige) goot. Nr. 28 heeft eveneens een schilddak dat aan de achterzijde aansluit op een topgevel. Moderne ( niet beschermenswaardige) dekking. Interieur: Inwendig is het pand slechts deels bekeken. Zichtbaar was dat het een geheel gemoderniseerd ( niet beschermenswaardig) winkelinterieur bevat. Volgens mededeling van de eigenaar is ook het interieur van de bovenverdieping en zolderverdieping geheel gemoderniseerd. Tuin/ hekwerken/ groenelementen: Het pand sluit aan de achterzijde aan op een osendrop, gelegen tussen het achterhuis van nr. 30 en een niet tot het betreffende object behorend bouwdeel. Literatuur/ bronnen: Hoorn, J.G.M. van, Stadswandeling omstreeks 1820, in : Scholtampt van Lochem, Tijdschrift van de historische vereniging Lochem-Laren, nr 16 ( april 1989), p. 28 Klein Egelink, J. & Dieperink A. Geschiedenis van de Lochemse straten in woord en beeld, Lochem 1987, p49 e.v. Somer, J.M., Lochem vroeger en nu ( deel 5), Lochem 1971, p.9

4 MOTIVATIE VOOR PLAATSING OP DE GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST Basisnormen: Het pand voldoet aan de basisnormen. Architectuurhistorische waarde en esthetische waardering 1. Het object heeft een historisch waardevolle kern, van belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de ( plaatselijke) bouwkunst. - De kern van het pand, die deels toch teruggaat op de 17 e eeuw, heeft vooral in bouwhistorisch opzicht enige waarde. Van het historische interieur is door recente wijzigingen weinig behouden gebleven. 2. Het object heeft een interessante ( bouw) geschiedenis, die nog afleesbaar is. - De bouwgeschiedenis van zowel nr. 28 als nr. 30 is onder meer afleesbaar aan de hand van het bakstenen metselwerk aan de achterzijde van de panden. De hier aangetroffen steenmaten wijzen op metselwerk uit de 17 e, 18 e en 19 e eeuw ( handvormsteen). Tezamen met de huidige verschijningsvorm van beide panden die wijst op de ontwikkelingen omstreeks , geven deze elementen een beeld van de opeenvolgende bouwfases waarin Bierstraat 28 en 30 tot stand kwamen. 3. Het object valt op door bijzonder gave verhoudingen en/ of materiaalgebruik. - De tamelijk sober uitgevoerde objecten aan de Bierstraat vallen op door hun gevarieerde bouwhoogtes, kleur- en materiaalgebruik. Nr. 28 heeft een lagere bouwhoogte ten opzichte van nr. 30. Beide panden hebben witgepleisterde straatgevels en schilddaken met ( vernieuwde) gesmoorde dekking. Op het achterhuis van nr. 30 een dak met rode Oudhollandse pannen. 4. Het object heeft bijzondere en ( reeds) zeldzame vormen, opvallende bouwonderdelen of details. - Karakteristieke en tamelijk zeldzame details in de voorgevel van nr. 30 zijn de in decoratieve silhouetvormen gezaagde ( voormalige) jalouziekasten aan de boven zijde van de vensters in de tweede bouwlaag. Nr. 28 behield aan de voorzijde een getoogde luikopening. Zeldzame detaillering aan de achterzijde betreft de van afzaten voorziene steunberen die op de zijgevel van het achterhuis van nr. 30 aansluiten. 5. Het object vertegenwoordigt een ( uitzonderlijk) gaaf voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwwijze. - In hun uit omstreeks daterende tegenwoordige verschijningsvorm sluiten beide adressen aan bij de op het neoclassicisme stoelende stilistische ontwikkelingen in deze periode. Karakteristiek is vooral de opzet met gepleisterde straatgevels op nr. 30 in blokverband- en door sierklossen ondersteunde lijstgoten. Nr. 30 is bovendien voorzien van een houten dakkapel met een aedicula en timpaan. Zowel in- als uitwendig ondergingen beide adressen moderne wijzigingen. Desondanks bleef het historische

5 karakter zowel op nr. 28 als op nr. 30 op een goed herkenbare wijze behouden. Authentieke invulling van de gevelopeningen bleef met uitzondering van enkele ingangen bewaard. 6. De ontwerper van het gebouw heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de plaatselijke bouwkunst. - Niet bekend. Situeringswaarde 7. Het object is bepalend voor het behoud of zichtbaar houden van een historisch gevormde situatie. - De met elkaar verbonden panden maken deel uit van de historische bebouwing in de binnenstad van Lochem. De Bierstraat wordt voor een groot gedeelte nog bepaald door objecten waarvan de huidige verschijningsvorm grotendeels tot stand kwam in de tweede helft van de 19 e eeuw en het begin van de 20 e eeuw. De nrs. 28 en 30 vormen hiervan een wezenlijk onderdeel. Door zijn hoekligging en door de geknikte opzet van het achterhuis markeert nr. 30 de historische structuur die wordt bepaald door de haakse aansluiting van de Achterstraat op de Bierstraat. Ondanks enkele moderne ingrepen aan de Achterstraat is het historische karakter van de binnenstadstructuur zeer goed herkenbaar, hetgeen mede wordt bepaald door Bierstraat en de belendende objecten. 8. Er is duidelijk verband tussen het gebouw en de historische verkaveling. - Beide adressen zijn gelegen op percelen die deel uitmaken van de op de Middeleeuwen teruggaande verkaveling van de historische binnenstad van Lochem. Op de kaart van Lochem uit 1582 is te zien dat de bedoelde percelen toen reeds bebouwd waren. De kadastrale kaarten van 1832 en 1884 laten zien dat de hier aanwezige bebouwing aan de achterzijde aansloot op bijbehorende erven, die ook nu nog ( deels) bestaan. Bierstraat is dan ook een goede illustratie van de historische ontwikkelingen zoals die in de loop van de tijd gevolgd kunnen worden binnen de verkaveling van het stadscentrum van Lochem. 9. Het object maakt onderdeel uit van een bijzondere stedenbouwkundige of landschappelijke situatie. - Bierstraat behoort samen met de belendende bebouwing tot de historische invulling van het rondom de Grote, of Sint Gudulakerk gelegen deel van de binnenstad van Lochem. Gezien vanuit de op de Bierstraat aansluitende Smeestraat alsmede vanuit de Dr. Rivestraat vormen beide adressen een belangrijke blikvanger. De markante positie wordt versterkt door de ligging van bedoelde panden op de hoek van de Achterstraat. Samen met de belendende historische bebouwing en gezien tegen de achtergrond va de toren van de Gudulakerk, maakt Bierstraat deel uit van een waardevol ensemble. Sociaal- economisch en cultuurhistorische waardering

6 10. De bebouwing is van belang i.v.m. het zichtbaar houden van sociaaleconomische of cultuurhistorische ontwikkelingen of feiten. - Beide objecten zijn een goed voorbeeld van de in zijn schaal tamelijk bescheiden bebouwing in het centrum van een kleine stad. De in hun huidige verschijningsvorm uit het derde kwart van de 19 e eeuw daterende panden hebben reeds lange tijd een bedrijfsfunctie. Gedurende vele jaren waren ze in gebruik als een bakkerij( nr. 28) met winkel ( nr. 30). Mede door het achterhuis en de oorspronkelijk als bovenwoning ingevulde tweede bouwlaag van nr. 30 vormt het pand een goede illustratie van de opzet van een in een historische binnenstad gelegen winkelhuis. Deze waarde wordt versterkt doordat ook het bijbehorende bedrijfsgedeelte op nr. 28- met een originele bedrijfsluikopeningen- behouden bleef. Het object BIERSTRAAT 28-30/ACHTERSTRAAT 2, bestaande uit twee reeds lange tijd met elkaar verbonden winkelhuizen, bezit een groot aantal van bovenstaande historische waarden en is derhalve beschermenswaardig als gemeentelijk monument in de gemeente Lochem. MONUMENTEN ADVIES BUREAU

HISTORISCHE BUITENPLAATS NIEUW-AMELISWEERD

HISTORISCHE BUITENPLAATS NIEUW-AMELISWEERD Nieuw-Amelisweerd Omschrijving van het complex: In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS NIEUW-AMELISWEERD met HOOFDGEBOUW (1). HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2). KOETSHUIS/TUINMANSWONING

Nadere informatie

BAAC bv. s-hertogenbosch, Gewande 13. Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie. M.L.J. Bimmel S.R. Masselink ir. R.J.W.M.

BAAC bv. s-hertogenbosch, Gewande 13. Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie. M.L.J. Bimmel S.R. Masselink ir. R.J.W.M. 29 s-hertogenbosch, Gewande 13 27 28 Bouwhistorie Archeologie Architectuurhistorie Cultuurhistorie 26 25 24 23 22 Bouwhistorische verkenning, opmeting en sloopdocumentatie M.L.J. Bimmel S.R. Masselink

Nadere informatie

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen

De Lelijke Tijd. Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen De Lelijke Tijd Fietsen langs 19de-eeuwse bouwkunst in Velsen Inleiding De nationale Open Monumentendag vindt dit jaar in Velsen plaats op zondag 12 september. Het landelijke thema De smaak van de 19de

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten 10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten werkgroep monumentenpublicaties / federatie welstand Je moet niet alleen, om de plek te bereiken, thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken. Er

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN

BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN (bron Bestemmingsplan Markt 20-22) BEELDKWALITEITPLAN JULIANASTRAAT 9-11 UDEN Gemeente Uden oktober 2010 Straatbeeld Julianastraat met percelen nummer 9 en 11 op voorgrond Inleiding Op de locatie Julianastraat

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens

een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens een toekomst voor molens Uitgangspunten voor de omgang met monumentale molens Dankzij particulier initiatief, molenorganisaties, eigenaren en het Rijk is er in de afgelopen decennia op het gebied van molenbehoud

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Voltooid verleden tijd

Voltooid verleden tijd Voltooid verleden tijd Inspirerende voorbeelden van herbestemd industrieel erfgoed Colofon Dit boek is een project van het Stimuleringsprogramma Reanimatie Industriëel en Agrarisch Erfgoed Overijssel Datum

Nadere informatie

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 Colofon t i t e l Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld

Nadere informatie

Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Ecologisch Adviesbureau Maes Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Bert Maes Ecologisch

Nadere informatie