Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding"

Transcriptie

1 Notitie Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Indien een opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van een zelfstandige ondernemer, de zogenoemde ZZP-er (dit kan iemand zijn die een eenmanszaak heeft, maar kan ook een eenmans-bv zijn), was er in het verleden een redelijk eenvoudige manier om het risico van een eventuele dienstbetrekking en de daaraan gekoppelde mogelijke naheffing van loonheffing en premies sociale verzekeringen te vermijden, namelijk de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), mits dan wel de WUO-verklaring (winst uit onderneming) of de DGA-verklaring (eenmans-bv) is verkregen. Deze mogelijkheid is echter ingaande 1 mei 2016 door het in werking treden van de WDBA komen te vervallen. VAR-verklaringen hebben na 1 mei 2016 geen enkele rechtskracht meer. Vanaf 1 mei 2016 dient een opdrachtgever als hij een ZZP-er contracteert, zelf weer na te gaan of de arbeidsrelatie is aan te merken als een dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking. Als hij op de juiste feiten en omstandigheden concludeert dat daarvan geen sprake is, dan is er in beginsel niets aan de hand, tenzij er achteraf (bijvoorbeeld bij een controle door de Belastingdienst), toch wordt geconstateerd dat er wel degelijk sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking. Eigenlijk is er weinig veranderd, althans wettelijk gezien. Dat is ook wat de staatssecretaris steeds volhoudt. Alles wat tijdens de VAR-periode mocht, mag onder de WDBA ook. En alles wat onder de Wet DBA niet kan, kon met de VAR ook al niet. De oorzaak is gelegen in het feit dat de begrippen 'dienstbetrekking' en 'ondernemerschap' niet zijn gewijzigd. Na het vervallen van de VAR moet de opdrachtgever beoordelen of iemand bij hem in dienstbetrekking staat of niet en daarmee is hij verantwoordelijk voor het al dan niet inhouden en afdragen van loonheffingen en premies sociale verzekeringen. Eigenlijk zijn we daardoor weer ruim 15 jaar terug in de tijd gegaan, naar de periode van vóór de VAR. Ten tijde van de VAR, was de opdrachtgever voor een ZZP-er met een VAR-WUO of een VAR- DGA gevrijwaard (tenzij te kwader trouw) en werden de naheffingen opgelegd aan de ZZP-er als er achteraf toch een (fictieve) dienstbetrekking werd geconstateerd. Vanaf 1 mei 2016 is dat onder de WDBA anders geworden, eventuele naheffingen worden opgelegd aan de opdrachtgever die dan als werkgever wordt beschouwd. Voor zover de naheffing slaat op loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) is dat op de ZZP-er verhaalbaar, maar de premies werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet mogen niet worden verhaald, dat zijn werkgeverslasten. Als de ZZP-er zijn inkomsten heeft aangegeven in zijn aangifte inkomstenbelasting en de definitieve aanslag is reeds opgelegd, is de loonheffing niet meer verschuldigd. De premies sociale verzekeringen echter wel. Degene die dus hier het belang heeft is met name de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft een minder belang, want als hij achteraf blijkt in dienstbetrekking te zijn, en de loonheffingen worden op hem verhaald, dan verrekend zich dat in zijn aangifte inkomstenbelasting. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 1

2 2 Vrijwarende (?) overeenkomst van opdracht Op welke wijze de opdrachtgever zich tegen dergelijke naheffingen in principe kan vrijwaren (volgens de staatssecretaris) wordt hierna ingegaan. 2.1 Modelovereenkomst Een overeenkomst van opdracht (OvO) is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (dan is het een aannemingsovereenkomst), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. De WDBA voorziet in een mogelijkheid om de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer af te sluiten Overeenkomst van opdracht (OvO) of aannemingsovereenkomst op te maken naar modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd en op hun website zijn gepubliceerd en die niet leiden tot een arbeidsovereenkomst. Daarbij is het in elk geval belangrijk dat de clausules die van belang zijn om tot een oordeel te komen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en derhalve ook niet van de verplichting tot inhouding en afdracht van loonheffing en premies, ongewijzigd worden overgenomen. Deze relevante bepalingen zijn in de modelovereenkomsten door de Belastingdienst geel gemarkeerd. In de OvO moet specifiek worden opgenomen dat de OvO is opgemaakt volgens de modelovereenkomst van de Belastingdienst en daarbij dient het unieke kenmerk van de modelovereenkomst te worden vermeld. Ook dient de OvO getekend te zijn voordat de eerste betaling plaatsvindt. Voor lopende contracten kan dit dus niet. Mogelijk is een oplossing te vinden door formeel het lopende contract op te zeggen en geheel af te rekenen. Daarna kan dan voor de resterende werkzaamheden een modelovereenkomst worden gesloten vóór de eerste betaling uit hoofde van dat nieuwe contract. Het oordeel van de Belastingdienst over een daadwerkelijk gebruikte modelovereenkomst heeft in beginsel een geldigheidsduur van vijf jaar, gerekend vanaf de datum van opstelling. Deze geldigheidsduur wordt toegezegd onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook de jurisprudentie kan aanleiding zijn het oordeel over een gebruikte modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. 2.2 Wat heeft men aan die modelovereenkomst? Wat heeft de opdrachtgever nu aan zo n overeenkomst? Daar zijn verschillende meningen over. Volgens de staatssecretaris is het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst een (voorwaardelijke) garantie dat de opdrachtgever geen loonheffing behoeft in te houden en geen sociale premies behoeft af te dragen, mits de uitvoering van de OvO ook daadwerkelijk plaats vindt overeenkomstig hetgeen in de OvO is overeengekomen (de voorwaarde). Dat mits is nu het zwakke punt van deze regeling. Als de Belastingdienst achteraf constateert dat er afwijkingen zijn in de uitvoering van de OvO (anders dan incidenteel), vervalt het gewekte vertrouwen dat partijen aan die modelovereenkomst mogen ontlenen. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 2

3 De garantie is namelijk niet gebaseerd op een wettelijke bepaling, maar op gewekt vertrouwen, feitelijk een gunst van de Belastingdienst. Als derhalve op meerdere of op belangrijke punten niet voldaan is in de uitvoering van de opdracht aan hetgeen in de OvO is overeengekomen, vervalt het gewekt vertrouwen (de voorwaardelijke garantie) en wordt de situatie alsnog beoordeeld op basis van feiten en omstandigheden. De bewijspositie is dus anders op het moment dat de opdrachtgever gebruik gaat maken van de modelovereenkomsten. De hiervoor vermelde gunst betekent dat de Belastingdienst een bewust standpunt inneemt. Als de opdrachtgever een beroep doet op het standpunt van de Belastingdienst, dan doet de opdracht gever een beroep op gewekt vertrouwen. En dat houdt in dat de opdrachtgever aannemelijk moet maken dat aan het standpunt van de Belastingdienst een gerechtvaardigd vertrouwen kan worden ontleend. Een beroep op gewekt vertrouwen betekent derhalve hier, dat wanneer de Belastingdienst controleert, de opdrachtgever aannemelijk moet maken dat ook daadwerkelijk conform de modelovereenkomst is gewerkt. Als geen beroep op gewekt vertrouwen wordt gedaan, dan ligt de bewijslast bij de Belastingdienst. Die bewijspositie houdt in dat de Belastingdienst haar standpunt (gedegen) moet onderbouwen met feiten. Niet met vermoedens of aannames. In de praktijk wordt die bewijspositie helaas niet altijd onderkend. Wanneer de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van een dienstbetrekking, gaat vaak de opdrachtgever al tegenargumenten opwerpen, terwijl er eigenlijk eerst rustig afgewacht moet worden. De Belastingdienst moet haar standpunt onderbouwen. Zolang dat niet voldoende is gebeurd, heeft de Belastingdienst niet aan haar bewijspositie voldaan. Door alvast tegenargumenten op te werpen, wordt de Belastingdienst vaak geholpen in haar bewijspositie. En dat zou wel eens kunnen leiden tot het oordeel van het aanwezig zijn van een dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking. Het gebruik van een beoordeelde (model)overeenkomst is geheel vrijwillig, het staat partijen volledig vrij deze overeenkomsten wel of niet te gebruiken. Eigenlijk is volgens de staatssecretaris de modelovereenkomst bedoeld voor die gevallen waarin er enige twijfel is omtrent het aanwezig zijn van een dienstbetrekking. Dat roept dan wel direct de reactie op of de modelovereenkomst dan wel moet worden gebruikt, want dan laat men blijkbaar merken dat men twijfelt. Leuk voor de Belastingdienst als men te zijner tijd wil gaan controleren. Overigens is het belangrijk te bedenken dat middels die goedgekeurde OvO niet wordt bepaald of de ZZP-er wel of niet een zelfstandig ondernemer is, maar alleen of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wel of geen (fictieve) dienstbetrekking is op basis van hetgeen is overeengekomen. Het kan dus voorkomen dat een ZZP-er op zich wel een zelfstandige is, maar dat de arbeidsrelatie met een bepaalde opdrachtgever toch wordt aangemerkt als een dienstbetrekking. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 3

4 Daar waar de VAR is afgeschaft omdat de Belastingdienst niet de mankracht en middelen had om in voldoende mate te controleren, is dus hierbij ook de vraag of men die middelen en mankracht dan wel heeft om hier wel te controleren. Meestal zal dit bij een reguliere controle worden meegenomen, dan wel zal mogelijk gerichte controle bij ondernemingen plaatsvinden die veel gebruik maken van ZZP-ers. 3 Beoordelingspunten overeenkomst / wel of geen dienstbetrekking 3.1 Echte dienstbetrekking Of er sprake is van een echte dienstbetrekking wordt beoordeeld aan de hand van een drietal factoren: Aanwezigheid van een gezagsverhouding Persoonlijk verrichten van de arbeid Loon (beloning) ontvangen Met name de gezagsverhouding is een zeer belangrijk element. Daarbij moet bedacht worden dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer de opdrachtgever de bevoegdheid heeft om aanwijzingen en instructies te geven (leiding en toezicht uit te oefenen) er reeds sprake is van een gezagsverhouding. Onder aanwijzingen en instructies dient overigens te worden verstaan aanwijzingen en instructies ten aanzien van op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en die ook door de opdrachtnemer/werknemer moeten worden opgevolgd. Bij een OvO zijn aanwijzingen en instructies ten aanzien van wat er moet worden uitgevoerd wel mogelijk; dat is namelijk het resultaat waarvoor de opdracht wordt aangegaan. De zaken waarop de Belastingdienst zijn oordeel baseert komen voort uit de jurisprudentie. Onder andere de volgende factoren kunnen van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Uit de jurisprudentie komen de navolgende twee conclusies naar voren: Voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding is van belang of de opdrachtgever bevoegd is om aanwijzingen en instructies te geven aan de opdrachtnemer, waarbij de opdrachtnemer verplicht is deze te volgen. In zijn algemeenheid is wel aan te geven dat als het instructierecht van de opdrachtgever en de feitelijk verstrekte opdrachten en instructies aan de opdrachtnemer, slechts een nadere bepaling van de verlangde prestaties inhouden, geen sprake is van een 'gezagsverhouding', zoals kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst. Hoe meer van de hierna vermelde stellingen bevestigend wordt beantwoord, des te groter is de kans op een gezagsverhouding en daarmee mogelijk een dienstbetrekking. - De opdrachtnemer mag zich niet, of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever, laten vervangen. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 4

5 - De opdrachtnemer mag zich alleen laten vervangen door iemand uit een vaste groep van personen, die de opdrachtgever zelf ook inschakelt en die de opdrachtgever uit dien hoofde kent. - Er is een verplichting tot het betalen van loon. - De opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer. - De opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over bijvoorbeeld representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid door middel van bedrijfskleding, logo s op vervoermiddelen en visitekaartjes. - De opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer. - De werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever en hij verricht de werkzaamheden onder dezelfde omstandigheden als de vaste werknemers. - De opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken. - De opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie. - De opdrachtnemer hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst. - De opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden. - De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. - De opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. - De opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. - De opdrachtnemer is vrijwel direct voorafgaand aan zijn werkzaamheden als ZZP-er voor de opdrachtgever, in dienst van die opdrachtgever geweest en heeft als werknemer vrijwel dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als die hij nu als ZZP-er uitvoert. Deze en andere factoren uit de jurisprudentie zullen door de Belastingdienst worden gewogen bij het beoordelen van de voorgelegde overeenkomsten. Daarbij gaat het niet om het niet voldoen aan een bepaald onderdeel, maar gaat het om het geheel, waarbij bepaalde zaken belangrijker zullen wegen dan andere. Het grote struikelblok zal naar onze mening zijn het in de praktijk opvolgen van hetgeen is overeengekomen. Als de praktijk niet klopt met de inhoud van de OVO, zal het wellicht voor de belastingdienst niet zo moeilijk zijn aan te tonen dat er wellicht toch sprake is van een dienstbetrekking. 3.2 De fictieve dienstbetrekking Naast de echte dienstbetrekking die gebaseerd is op het Burgerlijk Wetboek, bestaat er binnen de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke wetgeving nog de zogenoemde fictieve dienstbetrekking. Dat is dus geen daadwerkelijke dienstbetrekking, maar wordt voor de loonheffing en sociale verz e- keringen wel als dienstbetrekking beschouwd. Er zijn verschillende fictieve dienstbetrekkingen, maar in dit verband zijn met name de fictieve dienstbetrekkingen als gelijkgestelde en als thuiswerker van belang. Voor de overige fictieve dienstbetrekkingen verwijzen wij u naar het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. De fictieve dienstbetrekkingen komen met name naar voren als de gezagsverhouding ontbreekt, maar als er wel persoonlijk arbeid wordt verricht en loon wordt ontvangen. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 5

6 De fictieve dienstbetrekking bestaat niet in het Burgerlijk Wetboek, maar is een pure fictie in de Wet op de loonbelasting en de sociale verzekeringswetten Gelijkgestelde Een gelijkgestelde is iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt en aan de volgende voorwaarden voldoet: - Hij voert persoonlijk het werk uit waarvoor hij loon krijgt. - Het brutoloon per week is doorgaans ten minste 40% van het wettelijk minimumloon per week. Voor werknemers jonger dan 23 jaar geldt een lager wettelijk minimumloon. - Hij werkt meestal op ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren. - De arbeidsrelatie is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste 1 maand. Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsrelaties met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is voor deze regeling een aaneengesloten periode van 30 dagen. - Hij is geen: aannemer van werk of diens hulp, agent, subagent, bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur, commissaris, leerling, stagiair, meewerkend kind, thuiswerker of diens hulp, topsporter met een A-status of uitzendkracht. Een gelijkgestelde is in fictieve dienstbetrekking bij zijn opdrachtgever Iemand is geen gelijkgestelde als hij hoort tot één van de volgende groepen: - personen die vooral godsdienstig werk hebben, bijvoorbeeld priesters en dominees; - auteurs of redacteurs die werken voor een uitgever, maar dit werk niet voor hun beroep doen; - bestuurders van verenigingen en stichtingen; - personen van wie de arbeidsrelatie vooral wordt bepaald door een familierelatie; - zelfstandig ondernemers; - personen die werken in de persoonlijke of huishoudelijke sfeer van de opdrachtgever; Thuiswerker U moet de thuiswerker niet verwarren met de werknemer die een echte of fictieve dienstbetrekking heeft en (soms) thuis werkt. Een thuiswerker is iemand die alleen thuis werkt en het werk niet uitbesteedt. Bovendien heeft een thuiswerker geen eigen bedrijf. Bekende voorbeelden van thuiswerk zijn garnalenpellen en inpakwerkzaamheden. Omdat deze fictieve dienstbetrekking voor deze notitie van minder belang is, laten wij verdere informatie hierover achterwege. U kunt die uiteraard wel bij ons opvragen Uitzendfictie / tussenkomstbepaling Voor arbeidsrelaties waarin een opdrachtnemer door tussenkomst van een intermediair werkzaam is bij een derde is een algemene modelovereenkomst goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze modelovereenkomst staat op de website van de Belastingdienst. Deze modelovereenkomst is een mogelijke uitwerking voor het werken buiten het kader van een arbeidsovereenkomst (incl. uitzendovereenkomst) en het voorkomen van de toepasselijkheid van de uitzendfictie / tussenkomstbepaling. Ook hier geldt hetgeen onder 3.1 is beschreven. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 6

7 3.2.4 Uitsluiten van bepaalde fictieve dienstbetrekkingen In de OvO kan een bepaling worden opgenomen waardoor de fictieve dienstbetrekkingen als gelijkgestelde of thuiswerker worden uitgesloten, zodat alleen beoordeling plaatsvindt op basis van een echte dienstbetrekking of de overige fictieve dienstbetrekkingen. Deze bepaling behoeft niet persé in een modelovereenkomst te worden gebruikt maar kan in elke overeenkomst van opdracht worden opgenomen. De overeenkomst moet wel nieuw zijn, omdat die getekend dient te zijn voor de eerste betaling van de overeengekomen beloning. De tekst kan zijn: Partijen komen overeen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt. Ook voor artiesten kan de zogenoemde artiestenregeling (van toepassing als er geen inhoudingsplichtigenverklaring aanwezig is) worden uitgesloten, eenvoudig door de artiest te laten bevestigen dat hij afziet van de toepassing van de artiestenregeling. Er behoeft dan geen loonheffing en premies te worden ingehouden en afgedragen. 4 Implementatiefase Tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting. Tot houdt de belastingdienst wel toezicht, maar worden nog geen repressieve handhavingsmaatregelen genomen. Uiteraard blijft men overduidelijke gevallen van fraude wel aanpakken. Op 1 mei 2017 is de implementatiefase afgerond. De ruime implementatiefase geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd en gelegenheid om hun werkwijze waar nodig aan te passen. De inspanningen die partijen voorafgaand aan deze datum hebben verricht, moeten hebben geresulteerd in een werkwijze die voldoet aan de regels. Dat betekent dat er ofwel buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Bij partijen die niet volgens de regels werken, zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de Belastingdienst een correctie-verplichting of een naheffingsaanslag zal opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken, indien voorafgaand aan 1 april 2016 de vrijwarende werking van de VAR van toepassing was. De Wet DBA heeft geen terugwerkende kracht, dus handhavingsmaatregelen kunnen niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 7

8 5 Arbeidsrechtelijke consequenties bij constatering echte dienstbetrekking achteraf De risico s van een constatering achteraf dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610 van het Burgerlijk Wetboek, want dat is de conclusie als de Belastingdienst een echte dienstbetrekking constateert, liggen niet alleen op het gebied van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Als er achteraf tot een echte dienstbetrekking wordt geconcludeerd kunnen zaken als Cao, Bedrijfstakpensioenfonds of pensioenregeling bedrijf, ontslagbescherming e.d. een rol gaan spelen. Artikel 610a BW bepaalt: Hij die ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten krachtens arbeidsovereenkomst. Dit is een weerlegbaar rechtsvermoeden. Dit betekent dat wanneer de opdrachtgever in voldoende mate kan weerleggen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, de bepaling niet doorwerkt. De constatering van de Belastingdienst kan dus hierbij een vervelende rol spelen. Er zal dan op basis van de OvO waarin zaken zijn geregeld aangetoond moeten worden dat er geen arbeidsovereenkomst is. Echter ook daarbij geldt in het arbeidsrecht dat hetgeen men overeenkomt, in overeenstemming dient te zijn met de praktijk. Is dat niet het geval dan staan de bedoelingen van partijen in de overeenkomst ter discussie. Als men dan echter te maken heeft met een zwakke ZZP-er die wellicht denkt door het stellen van een arbeidsovereenkomst er beter van te worden of een WW-uitkering te kunnen bewerkstelligen, kan dit leiden tot uitermate vervelende situaties. De opzet van deze notitie leent zich niet tot het diepgaand behandelen van alle mogelijke gevolgen die zouden kunnen voorkomen. Belangrijk is om te weten dat eventuele problemen mogelijk niet alleen beperkt blijven tot fiscale problemen. 6 Conclusie Als u met een zelfstandig ondernemer een OvO of aannemingsovereenkomst hebt gesloten en er zijn geen voorwaarden in het contract die kunnen wijzen op een dienstbetrekking (3.1) en opdrachtgever en opdrachtnemer voeren de overeenkomst uit overeenkomstig hetgeen daarin is bepaald, zijn in beginsel geen nadere activiteiten nodig. Wilt u een beroep kunnen doen op de mogelijkheid van gewekt vertrouwen ten aanzien van de OvO, dan dient u een modelovereenkomst van de Belastingdienst te hanteren en ten minste de geel gemarkeerde bepalingen ongewijzigd over te nemen. Verder dient de OvO dan natuurlijk geen andere bepalingen te bevatten die vorenbedoelde bepalingen tegenspreken. In de overeenkomst moet verwezen worden naar de modelovereenkomst onder vermelding van het kenmerk. Neem in alle gevallen in de OvO de uitsluiting van de fictieve dienstbetrekking als gelijkgestelde en/of thuiswerker op. Dat beperkt in elk geval de beoordeling. ESJ Accountants & Belastingadviseurs 8

9 Neem in nieuwe overeenkomsten van opdracht in elk geval de geel gemarkeerde bepalingen over uit de modelovereenkomst geen werkgeversgezag. Dan is uw OvO op die punten in elk geval in orde. Als u in de OvO niet verwijst naar de modelovereenkomst van de Belastingdienst, speelt het opgewekt vertrouwen niet en ligt de bewijslast direct al bij de Belastingdienst. U hebt dus de keuze. Let op de verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer behoort verantwoordelijk te zijn. Vaak wordt dit anders geregeld. De opdrachtnemer dient zijn fouten te herstellen en daarvoor ook verzekerd te zijn. Neem dat op in de OvO en controleer het ook. Houdt er rekening mee, dat indien achteraf tot een echte dienstbetrekking zou worden geconcludeerd, dit ook arbeidsrechtelijke gevolgen zou kunnen hebben Breda, 5 oktober 2016 ESJ Accountants & Belastingadviseurs René de Groot Senior adviseur Loonheffingen en arbeidszaken (Tel: of ) ESJ Accountants & Belastingadviseurs 9

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Notitie Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Indien een opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van een zelfstandige ondernemer, de zogenoemde ZZP-er (dit kan iemand

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016 Aan de Belastingdienst is een individuele overeenkomst van opdracht voorgelegd, die ziet op tijdelijke waarneming van een huisarts. Beoordeling op basis van het verzoek Ik ben van mening dat werken volgens

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG EN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG EN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat dit niet leidt tot een

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: LTO Nederland heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Op 30 januari 2016 legde u, namens Werkgeversorganisatie in de, aan de Belastingdienst een voorbeeldovereenkomst van opdracht voor, met het verzoek te beoordelen of er een verplichting is tot het afdragen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP

INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP INFORMATIE WIJZIGING WETGEVING ZZP De ZZP-er Een ZZP-er is iemand die in opdracht van een opdrachtgever werkt, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dit geldt automatisch voor ZZP-ers die voor

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer

Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer Branchemodel voorovereenkomst beroepsgoederenvervoer de ondergetekenden: de eenmanszaak / VOF / maatschap / coöperatie / vereniging / stichting / de besloten vennootschap , gevestigd

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Bij mijn beoordeling ben ik uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving.

Bij mijn beoordeling ben ik uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving. Beoordeling Modelovereenkomst Gespecialiseerd cameraman Onder voorbehoud van wat in de toelichting is opgenomen, leidt werken volgens deze overeenkomst met de bij deze overeenkomst opgestelde toelichting

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Afschaffing VAR, wat nu?

Afschaffing VAR, wat nu? Afschaffing VAR, wat nu? Bijeenkomst OV Berlicum 21 april 2016 Lucienne van Rosmalen & Rein Klomp Programma VAR / DBA Kennisquiz (deel 1) Toelichting nieuwe wetgeving / stand van zaken VAR / DBA Kennisquiz

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie