EVC en EVP in bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVC en EVP in bedrijf"

Transcriptie

1 EVC en EVP in bedrijf Praktijk en behoefte aan EVC/EVP en maatwerk in het bedrijfsleven als ondersteuning van leven lang leren Machteld Speets Kees Schuur Ruud Duvekot April 2010 Amstelveen, Wageningen Hogeschool Inholland & ECommovation BV

2 COLOFON Titel: EVC en EVP in bedrijf: Praktijk en behoefte aan EVC/EVP en maatwerk in het bedrijfsleven als ondersteuning van leven lang leren Auteurs: Machteld Speets Kees Schuur Ruud Duvekot Lay-out: ECommovation BV Besteladres: 1. Hogeschool Inholland (ook als pdf-bestand) Gepubliceerd door: Hogeschool Inholland Nummer: L3R - 1 De Leven Lang Leren Reeks (L3R) is een serie van boeken, artikelen, onderzoeksverslagen die handelen over leren en waarderen. De serie wordt uitgegeven door de hogeschool Inholland Hogeschool Inholland, 2010 ISBN. no

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Achtergrond van het onderzoek Aanleiding Relevantie van het onderzoek Doelstellingen breder onderzoek Onderzoeksvragen breder onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksvragen Bevindingen Conclusies en aanbevelingen Personeelsbeleid en regelingen binnen de organisatie Wie bepaalt, waarom, rollen? Hoe wordt het functioneren, de competenties en kennis functies van werknemers in kaart gebracht? In hoe verre worden regelingen gestimuleerd, benut en hoe? Gebruik van instrumenten Verwerven van competenties op de werkvloer Onderwijsdienstverlening Aanbevelingen Ervaringen en openstaande vragen Literatuurlijst Annex 1: Vragenlijst... 57

4 Annex 2: Lijst van bedrijven, waar een werkgever, personeelsfunctionaris en/of EVCverantwoordelijke is geënquêteerd Annex 3: 70 The benchmark tool as testing instrument within a frame of valuation and validation of prior learning: towards a sustainable Competence Culture in Lifelong Learning... 70

5 Samenvatting Dit onderzoek heeft als doelstelling te analyseren welke behoefte er bij bedrijven / instellingen / organisaties aan een leven lang leren is, waar via competentieherkenning, -erkenning en ontwikkeling door de hogeschool op kan worden ingespeeld. Tevens geeft het onderzoek een beeld van de concrete interesse in onderwijsdiensten van de hogeschool in dezen (vraagarticulatie; wat, hoe en waarom) en hoe de (potentieel) geïnteresseerde bedrijven / organisaties door de hogeschool kunnen worden benaderd. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 35 bedrijven, variërend in grootte van 10 tot medewerkers. De enquête is mondeling afgenomen en naast een serie algemene vragen is er doorgevraagd op specifieke aspecten die binnen de bedrijven speelden. Aan de enquête is een literatuuronderzoek voorafgegaan. Vrijwel alle organisaties hebben een regeling voor persoonlijke ontwikkeling; meestal is dit vastgelegd in de CAO. Er bestaan echter grote verschillen in het beleid en de uitvoering. Het is over het algemeen beter geregeld binnen de grotere bedrijven. Ontwikkeling van het personeel vindt meestal plaats door scholing. EVC (/ErVaringsCertificaat) wordt wel genoemd, maar in beperkte mate ingezet als instrument. EVP (ErVaringsProfiel) is nog nauwelijks bekend bij bedrijven. Beide instrumenten worden als bruikbaar instrument gezien, maar de meeste bedrijven vinden het spijtig dat het ervaringscertificaat geen erkende waarde heeft ( veterstrikdiploma ). De kijk op hogescholen in het algemeen is dat ze aanbodgericht, inflexibel en weinig marktgericht zijn. Op de werkvloer is er nogal wat discussie over de waarde van een deels via EVC behaald diploma. De werkgevers / personeelsfunctionarissen gaan er meer van uit dat de waarde van een via EVC behaald diploma ook berust op een langere werkervaring. Competenties die men op de werkvloer kan ontwikkelen zijn stressbestendigheid, flexibiliteit, overtuigen, verantwoordelijkheid, plannen en invoelend vermogen. 1

6 Deze enquête is door personeelsfunctionaris of directeuren ingevuld. Het nut van een leven lang leren wordt voor het grootste deel gezien in het beter functioneren en de bredere inzetbaarheid van het personeel. Ook tijdsinvestering, kosten en acceptatie. Directeuren en/of personeelsafdelingen zijn doorgaans verantwoordelijk voor de personeelsontwikkeling. Doelen van persoonlijke ontwikkeling zijn over het algemeen gericht op het bij de tijd blijven en vooruitkomen van het personeel of het wisselen van loopbaan. In de non-profit sector wordt ook het sociaal-culturele en persoonlijke functioneren genoemd. Personeelsafdelingen zorgen voor intern advies, ondersteuning, kwaliteitsborging. Assessment en opleiden wordt vaak uitbesteed aan externen of een intern opleidingscentrum. De bedrijven voeren regelmatig functioneringsgesprekken voor afstemming van de eisen voor de functie op de mogelijkheden / wensen / ambities van de werknemer. Slechts bij de helft van de bedrijven zijn de functieprofielen echter concreet ingevuld met competenties zodat een werknemer zichzelf aan een standaard voor het verwachte functioneren kan relateren. 27% van de werknemers houdt daartoe een eigen dossier bij. Dit kan een van de onderliggende redenen zijn waarom EVC zo moeizaam een plaats verovert. Het bouwen van een portfolio wordt in het algemeen nog niet serieus ondersteund en is een naar de ervaring van werknemers bij met name de vorming van het portfolio tijdrovende klus. De helft van de bedrijven geeft aan dat zij vinden dat bestaande mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling goed worden gebruik. Hieronder kan echter ook een dag op de hei worden verstaan. Men vindt daarnaast dat het moeilijk is tijd vrij te maken. Van de mogelijkheden wordt het meest gebruik gemaakt door jongeren en / of in sectoren waar scholing accreditatie verplicht is. Maatwerktrajecten moeten flexibel in modules worden aangeboden om zo goed met het werk te kunnen combineren. Dit is mogelijk een van de redenen waarom in bepaalde sectoren nauwelijks of beperkt gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hogeschool. In het algemeen is de conclusie dat het ervaringscertificaat nog niet echt voet aan de grond heeft gekregen binnen de bedrijven. Een deel van de bedrijven vindt dat EVC meer onder controle van de overheid 2

7 moet komen, terwijl een ander deel van de bedrijven juist vindt dat EVC is afgepakt van de bedrijven. EVC is voor organisaties multi-interpretabel. Zij gebruiken verschillende vormen van EVC naast de mogelijkheid van het ervaringscertificaat daar hun doel loopbaanontwikkeling, flexibilisering en inzetbaarheid is en de persoonlijke doelen van de individuele werknemers zich ook richten op persoonlijke ontwikkeling. Het ervaringscertificaat vraagt een hoge investering voor slechts een beperkt doel: het meten aan de hand van een landelijke opleidingstandaard. Ter ondersteuning van een leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden worden de volgende ontwikkelingsrichtingen voorgesteld: 1. EVC bedrijf gericht op grotere bedrijven die reeds bekend zijn met EVC Een bedrijfsmatig aanbod van een flexibel product, flexibele dienstverlening, actief op de markt en meedenkend met de klant, waarbij een ter zake kundige adviseur de link tussen het EVCcentrum en de bedrijven vormt. Gelijktijdig moet in een samenwerking tussen hogescholen een systeem van goed vergelijkbare en eenduidig interpreteerbare ervaringscertificaten moeten worden nagestreefd 2. Hbo-loket Een onafhankelijk hbo-loket met daarin een EVC-centrum waar bedrijven/organisaties maar ook individuen terecht kunnen met hun vragen over waarderen (EVC, EVP, non-formeel, informeel) en leren (formeel, non-formeel en informeel) en vervolgens kunnen shoppen bij alle hogescholen in Nederland of zelfs in Europa. Er zijn genoeg klanten, de potentiële markt is er en alle hogescholen zouden er van moeten kunnen profiteren (win-win). 3

8 3. Doorontwikkelen competentiecultuur De hbo-instellingen zouden samen met de organisaties zich meer moeten inzetten voor de ontwikkeling van een duurzame competentiecultuur. De in annex 3 voorgestelde richtlijnen zouden daarbij kunnen ondersteunen. 4

9 1 Inleiding Het EVC-Centrum van de hogeschool Inholland heeft ECommovation gevraagd een marktonderzoek te verrichten naar de ervaringen met EVC, ervaringsprofiel (EVP) en maatwerk en de behoefte aan een leven lang leren bij het Nederlandse bedrijfsleven in het werkgebied van de hogeschool. Dit is een rapportage ervan op basis van 35 afgenomen enquêtes en andere gerelateerde onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd. Dit kwantitatieve onderzoek is onderdeel van een breder ook kwalitatief onderzoek. Het volgende hoofdstuk gaat in op de achtergrond van het onderzoek, de aanleiding, de relevantie er van, de doelstellingen en de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten besproken van een literatuurstudie naar andere nationale en internationale onderzoeken over een leven lang leren (EVC/EVP en maatwerk) bij bedrijven. In hoofdstuk 4 vindt u de geclusterde onderzoeksvragen en in hoofdstuk 5 worden de bevindingen gepresenteerd. Tenslotte in hoofdstuk 6 en 7 worden de conclusies besproken evenals overgebleven vragen en opmerkingen. Het rapport eindigt met aanbevelingen op grond van het gedane onderzoek, de literatuurstudie en diepte interviews met bedrijven. 5

10 2 Achtergrond van het onderzoek 2.1 Aanleiding De hogeschool Inholland heeft de laatste vier jaar een EVC-beleid en EVC-trajecten ontwikkeld. Inmiddels is een EVC-centrum opgericht en zijn er in de afgelopen jaren vele EVC-procedures en maatwerktrajecten uitgevoerd. De volgende stap die Inholland wil nemen is richting een centrum en een cultuur binnen de organisatie voor leven lang leren, waarbinnen EVC en maatwerk een belangrijke plaats zullen innemen. Daarom is ECommovation gevraagd bij bedrijven een onderzoek te doen naar de ervaringen met EVC/maatwerk, de sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen, en daaruit een advies te formuleren hoe deze instrumenten in het leven lang leren optimaal kunnen worden ingezet. Eind 2008 is een onderzoek gedaan naar het aantal EVC s en maatwerk op hbo-niveau die uitgevoerd zijn door EVC-centra voor bedrijven (lees bedrijfs-, instelling- en organisatieleven). Vergeleken bij de oorspronkelijke doelstellingen van de hogescholen ziet men voor EVC de laatste jaren een (sterk) dalende lijn. Blijkbaar is de ambitie vanuit het hbo hoger dan te realiseren valt bij het Nederlands bedrijfsleven. Tijdens dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van waarom er een dalende lijn is en of er wat er aan te doen is. Uit verschillende onderzoeken (zie volgende hoofdstuk) komt naar voren dat bedrijven EVC en maatwerk zien als waardevolle instrumenten om een strategisch HRM/HRD beleid, om de employability van medewerkers te bevorderen, voor persoonlijke ontwikkeling en efficiënte scholing. Ook is bekend dat EVC onmiskenbaar een positieve invloed op arbeidsparticipatie en arbeidsmarktflexibiliteit heeft. De denktank leven lang leren (adviseert ministeries van OCW en SZW over manieren om werknemers aan het leren te krijgen en te houden) noemt nog een paar voordelen op voor de werkgever: EVC zorgt sneller 6

11 voor beter opgeleide werknemers en het is een handig instrument bij reorganisaties en personeelstekorten. De voordelen worden gezien door het bedrijfsleven, de vraag is er. Het aanbod is er. Wat moet er nu gebeuren om deze twee beter op elkaar te doen laten aansluiten? Dit jaar heeft het kenniscentrum EVC een beperkte enquête uitgevoerd naar de behoefte en prioriteiten van het bedrijfsleven rondom EVC. Bedrijven die deelnamen (die dus al wel bekend en geïnteresseerd waren in EVC) aan de bijeenkomst van het Platform EVC 19 maart 2009 (2009?) vulden een vragenlijst in. Een van de conclusies luidt als volgt: Het hbo moet wat doen om aantrekkelijk te worden als aanbieder. Bedrijven hebben bijvoorbeeld behoefte aan een loketfunctie bij onderwijsinstellingen. En ze ervaren soms (te) weinig flexibiliteit bij onderwijsinstellingen. Dit onderzoek bouwt voort op deze en andere (zie literatuurstudie) conclusies. Daarnaast wordt getracht een breder beeld te krijgen van de regelingen voor personeelsontwikkelingen binnen bedrijven, en kijkt ook naast EVC, naar andere ontwikkelingsinstrumenten en methodieken bij bedrijven (zowel grote als MKB bedrijven in de profit en non-profit). 2.2 Relevantie van het onderzoek Met de kennis en het inzicht van dit marktonderzoek kunnen: 1. Het totale proces van beroepsvorming geïnnoveerd worden, 2. De professionalisering van het eigen personeel ter hand worden genomen met het oog op het verzorgen van een leven lang lerendiensten, 3. Het doorontwikkelen van het strategisch beleid van de hogeschool als instituut voor een leven lang leren, 4. Het tot stand brengen van een vraag- en klantgerichte onderwijsdienstverlening en werkgeversbenadering. Samen helpen deze beoogde resultaten een beweging creëren en bestendigen van de ontwikkeling van Inholland naar een brede kennisinstelling die een leven lang leren diensten aanbiedt aan: 7

12 - de (initiële) studenten die zich tijdens hun opleiding gedegen leren voorbereiden op het kunnen onderhouden van hun competenties en zelf education permanente kunnen vormgeven na hun diplomering, - de doelgroepen van werkenden en werkzoekenden die zich vanuit een situatie van werken, of anderszins maatschappelijk functioneren, moeten richten op hun competentieonderhoud en hierin ondersteund kunnen worden door de Inhollandonderwijsdiensten. Voor beide groepen is de inhoud van de opleidingen van de hogeschool buitengewoon relevant. Immers, de noodzaak om te investeren in het eigen kennen en kunnen is met het oog op empowerment en employability op vooral Hbo-niveau noodzaak vanwege de groeiende vraag naar hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt. 2.3 Doelstellingen breder onderzoek Het kwantitatieve onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek waarvan de doelstellingen vierledig zijn: 1. Onderzoeken en analyseren van bestaande situatie en ontwikkelingen op de Hollandse arbeidsmarkt in relatie tot hbofuncties; 2. Analyseren van de behoefte bij bedrijven/instellingen/organisaties aan een leven lang leren waar via competentieherkenning, - erkenning en ontwikkeling door de hogeschool op kan worden ingespeeld; 3. Identificeren concrete interesse in het gebruik van onderwijsdiensten van de hogeschool in deze (vraagarticulatie; wat, hoe en waarom); 4. Bepalen van de manier van benaderen van (potentieel) geïnteresseerde bedrijven / organisaties door de hogeschool, in het bijzonder (het nog op te zetten) Centrum voor Leven Lang Lerenstrategieën. 2.4 Onderzoeksvragen breder onderzoek De doelstellingen van het bredere onderzoek zijn uitgewerkt in een aantal globale onderzoeksvragen: 8

13 1. Wat zijn de randvoorwaarden om leven lang leren binnen bedrijven op te bouwen? 2. Hoe kan dit passen aan een Leven Lang Leren-proces binnen het onderwijs? 3. En wat te doen van twee kanten: vraag en aanbod (welke 2 kanten)? 4. Tot welke leervragen / ontwikkelpunten leidt dit voor: a. Professionals? b. Organisatie achter professionals? c. Hoe kan de gebruiker worden aangesproken om aangeboden oplossingen te gaan gebruiken / doen? Middels een vragenlijst is er bij bedrijven in 6 sectoren onderzoek gedaan naar de implementatie, de investering in een leven lang leren. Deze resultaten werden gecomplementeerd met gegevens van andere nationale en internationale onderzoeken over een leven lang leren en EVC bij bedrijven. 9

14 3 Literatuurstudie Wat is er al bekend over de vraag die dit onderzoek probeert te beantwoorden? Er zijn een redelijk aantal studies gedaan over EVC, hbo en bedrijfsleven. Daarentegen is EVP en maatwerk nauwelijks belicht. EVP is nog nieuw en maatwerk staat ook nog in de kinderschoenen en wordt gebruikt als een soort containerbegrip voor al het aanbod wat zo goed mogelijk bij de klant past (deeltijdopleidingen, cursussen, modules enz.). Het kenniscentrum EVC heeft in maart 2009 een enquête gehouden onder 60 bedrijven. Doel van de enquête was te achterhalen hoe bedrijven naar EVC kijken. Welke drijfveren hebben bedrijven bijvoorbeeld om met EVC aan de slag te gaan? Welke visie hebben bedrijven op EVC in het kader van employability? Op basis hiervan zouden EVC aanbieders zich dan beter kunnen richten naar de vraag. De belangrijkste conclusie van deze enquête was dat de bedrijven behoefte hebben aan maatwerk-evc. Aanbieders zouden te inflexibel, niet snel genoeg zijn en zouden om het gewenste maatwerk te kunnen leveren aanvullend bij de landelijke standaarden met functieprofielen moeten werken. Voor een aantal sectoren zijn de formele opleidingsstandaarden niet zo toepasbaar en zouden liever zien dat die van de sector zelf gebruikt zou worden. Verder kwam naar voren dat EVC eerst vooral werd gebruikt om de competenties van de werknemer in kaart te brengen. Nu is een reden om voor EVC te kiezen met name tijdens het begin van een opleidingstraject. Als tweede reden wordt genoemd dat EVC dient als een stap naar maatwerkopleidingen binnen het bedrijf zelf. EVC wordt door de bedrijven vooral gezien als instrument voor het bevorderen van de inzetbaarheid van de medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en als derde een vorm van efficiënte scholing. 78% van de bedrijven ziet geen belemmering om met EVC binnen het bedrijf aan de slag te gaan. Het draagvlak binnen de organisaties wordt gemiddeld geschat op 62%. Als laatste wordt als knelpunt van EVC genoemd de onbekendheid ervan, waardoor bedrijven aarzelen om er mee aan de slag te gaan. 10

15 De kredietcrisis zorgt volgens dit onderzoek alleen maar voor een grotere behoefte aan EVC bij werktijdverkorting, ontslagen, interne mobiliteit en outplacement. Als één van de wensen van het bedrijfsleven wordt genoemd mogelijkheden en ervaringen (van) EVC binnen het hbo (voor het bedrijfsleven). Verder zegt men nog over het hbo dat ze een centraal loket missen. Essent, een van de grootste energieleveranciers in Nederland, beschrijft het proces en de voor- en nadelen van het samenwerken met een hogeschool op het gebied van EVC. Vooraf hebben wij goed nagedacht over de eisen waar een hogeschool voor ons aan moest voldoen. Denk aan een goede reputatie, het garanderen van een landelijke dekking en het hebben van EVC-ervaring op de vakgebieden die voor Essent belangrijk zijn zoals werktuigbouw en elektrotechniek. We vinden het essentieel dat er een brede samenwerking kan ontstaan. Dus niet alleen op het gebied van EVC, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld het samen oprichten van een lectoraat, aldus Leontine Verboon, opleidingsadviseur bij Essent. Bottlenecks in dit proces bleken als eerste al het contact leggen met de juiste personen binnen een hogeschool, het ontbreken van een goede samenwerking tussen de faculteiten en het niet willen/kunnen accepteren van grote opdrachten. Uiteindelijk koos Essent voor de HAN omdat ze die al kenden via een bestaand samenwerkingscontract op het gebied van scholing. Het grootste deel van de taken van de EVC procedure nemen Essent medewerkers voor hun rekening. De portfoliobegeleiding verzorgt de HAN op de werkvloer van Essent en het criteriumgerichte interview wordt gedaan door een vakkundige. Weer wordt de flexibiliteit van docenten genoemd als struikelblok in de samenwerking. Een oplossing hiervoor volgens Essent zou zijn om een van de docenten specifiek op EVC te zetten als is het nadeel hiervan dat deze docent dan niks meer binnen de hogeschool kan doen en er dan geen kruisbestuiving meer plaats vindt. Een andere oplossing zou zijn docenten een of meer dagdelen vrij te roosteren. 11

16 Al eerder in 2008 is er een (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek gedaan door het ECBO naar het aantal beoogde en het aantal gerealiseerde EVC en maatwerktrajecten door het hbo. Hier werd duidelijk dat in 2008 maar 56% voor EVC en 65% voor maatwerk gehaald wordt. Desondanks schrijven de onderzoekers, komt ook nu weer de realisatie uit op ongeveer de helft van de ambitie. Anders gezegd, in 2007 zijn in totaal ruim 4200 EVC-trajecten uitgevoerd en nu slechts Een daling van bijna 50 procent. Een vergelijking met de resultaten van maatwerktrajecten is er niet omdat die pas in 2008 zijn gedefinieerd. Dat maatwerk hoger scoort dan EVC ligt volgens de onderzoekers aan het opleidingsdenken van de hbo in plaats van het kwalificatiedenken. Men concludeert dat EVC een vreemde eend in de bijt is en blijft binnen het hbo. Verder zegt men over de marketing van EVC dat de aantallen gerealiseerde EVC-trajecten in een bepaalde richting aantoonbaar direct samen hangen met de hoeveelheid verrichte wervingsinspanningen en dat er doorgaans nog te weinig sturing op het versterken van de externe oriëntatie en werving is. Een grote groep deelnemers komt bovendien individueel binnen via de reguliere opleidingen. Volgens de onderzoekers is er weinig urgentiebesef voor het vraaggericht positioneren van EVC en maatwerk in het kader van personeels- en bedrijfsbeleid. Aandacht voor versterking van het accountmanagement en acquisitie blijkt dus wel degelijk te lonen. Samenwerking met andere hogescholen zou in sommige sectoren ook kunnen lonen. Opvallend noemt het onderzoek nog dat:... men zelf (niet) gericht op zoek gaat naar samenwerking met branches of bedrijven op grond van ontwikkelde kennis over: - Budgetten voor EVC en opleiding/scholing (bijvoorbeeld O&Ofondsen). - CAO-afspraken met betrekking tot EVC en opleiding/scholing. - EVC-stimuleringsbeleid van branches en organisaties. - Maatregelen op grond van de economische recessie zoals anticyclisch opleiden. De kwaliteit van EVC op het hbo staat redelijk volgens dit onderzoek maar de capaciteit is onvoldoende, EVC hangt op enkele enthousiaste 12

17 trekkers. Verder om succesvol EVC in de markt te zetten moet ook binnen het hbo besloten worden of EVC.. een alternatieve instroomroute (is) die eventuele terugloop in andere routes kan compenseren of is EVC een eerste aanzet voor nieuwe dienstverlening.... Een laatste interessante opmerking in dit onderzoek is, dat het doorgaans nog alleen de grote bedrijven die klant worden voor EVC en maatwerk. In het onderzoek EVC in het mbo: wat gaat goed, wat kan beter? van het Cinop in Den Bosch (maart 2009) zijn ook relevante bevindingen en conclusies voor het hbo. Zo wordt geschreven dat het hele EVC gebeuren nog sterk in ontwikkeling is. Er zijn bijvoorbeeld geen harde bewijzen of iemand een goede assessor is, rapportages zijn niet consistent of niet gericht op wat bedrijven willen, aanbieders van EVC worden erkend op voorlopige basis, onderwijsinstellingen accepteren alleen hun eigen rapportages en het zou vaak ontbreken aan ondernemerschap van de instellingen. Voor wat betreft het laatste zegt men dat er een actieve bedrijfsbenadering vereist is, een goed accountmanagement en het adequaat weten te schakelen tussen de vraag van buiten en de mogelijkheden binnen de organisatie. De prijs van een EVC traject is volgens dit onderzoek niet een issue bij bedrijven, wel een snelle, passende offerte en een passend en flexibel onderwijsaanbod. Er wordt gezegd dat juist hier instellingen vaak te lang blijven hangen in ontwikkeling van instrumenten en kwaliteit. Ofwel de interne oriëntatie domineert nog altijd de externe oriëntatie. Meer EVC trajecten realiseren is volgens dit onderzoek alleen mogelijk als aanbieders meer actief de markt opgaan en de deuren open zetten voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en individuen. Tenslotte zegt men nog dat een beetje geluk en een goed momentum ook nodig is om tot realisatie komen van EVC! Op 26 juni 2008 initieerde staatssecretaris van OCW van Bijsterveldt een congres over leren en werken. Bij de workshop vraag naar een leven lang leren deden bedrijven zowel als onderwijsinstellingen mee. Op de vraag of bedrijven voldoende aan her-, bij- en omscholing doen variëren de antwoorden van: 13

18 - Financiën en tijd is vooral voor kleinere bedrijven een probleem, - De foodbranche doet het goed in de levensmiddelensector maar nonfood met vooral kleinere ondernemers blijven achter, - Bedrijven die samen opleiden middels een stichting doen het goed zoals in de groentenbranche. - Mentaliteit van leven lang leren mist nog bij bedrijven maar ook bij werknemers (campagne zou helpen). - Functioneringsgesprekken leiden vaak niet tot scholing door inflexibel scholingsaanbod en gebrek aan tijd en geld. - Op de vraag of de financiën of het aanbod het meest belemmerend werkt, antwoorden de deelnemers dat het niet-aansluitende aanbod het grootste probleem is. - Tevens wordt nog genoemd dat er grote verschillen zijn in het investeren in menselijk kapitaal tussen de sectoren en O& O fondsen denken vanuit de korte termijn en bestaande tekorten, investeren alleen in standaard opleidingen en zijn er niet voor alle sectoren. Als oplossing tussen vraag en aanbod wordt o.a. genoemd het inzetten van makelaars. Makelaars zoals de skills brokers in het Engelse trainto-gain voorbeeld zijn belangrijk. Deze makelaars zijn er in Nederland ook, bv. bij leerwerkloketten en kenniscentra. Het gaat vooral om het belang van de menselijke maat, het menselijke contact. Alleen digitaal werkt niet! Ook is het belangrijk dat deze makelaars onafhankelijk zijn. In 2007 is er onderzoek gedaan naar EVC op de werkplek, Managing European Diversity in Life Long Learning waar zo n 200 EVC trajecten geanalyseerd zijn in 11 Europese landen. Met name de gebruikte EVC criteria kunnen van belang zijn voor het huidige onderzoek. De gebruikte 9 criteria waarop een SWOT-analyse is uitgevoerd zijn: imago, kwaliteit, HRD/HRM, transparantie, mentaliteit, arbeidsmarktbeleid, kosten & baten, participatie & binding en als laatste wetgeving. In dit onderzoek bleek vooral hoe verschillend er naar EVC gekeken wordt binnen de profit, non-profit en vrijwilligerssector. Dit wordt ook in het huidige onderzoek onderzocht. In hetzelfde boek wordt in hoofdstuk 10 (The benchmark tool as testing instrument within a frame of valuation and validation of prior learning 14

19 (VPL 1 ): towards a sustainable Competence Culture in Lifelong Learning) gewezen op de noodzaak van een duurzame competentiecultuur (zie annex 3): The use of the notion of competence in Charter for a Sustainable Competence Culture to achieve Lifelong Learning is not reductionist or narrow. Whilst it acknowledges that it is important to link personal achievements to qualifications and to processes of formal recognition, the arrangements being developed emphasize that this is the individual s competence, that they should be helped to reflect and recognize it, and that also other valuation systems like increased self-awareness of competence and how it has been acquired, social valuation and non- and informal valuation systems, can help significantly with self-development and progression. The individual lies at the heart of the process but the idea of culture suggests that a supportive framework of recognition arrangements can be constructed and maintained by specific social structures and by educationalists, trainers, guidance professionals and others supporting individual learners. This culture should be based on shared values, common practices and commitment to quality standards, although it also can be based on continuously renegotiated values. The Charter is one way in which such a culture can be created, sustained and grown. Control in such a culture is collective we believe that systems are required, and that systems have shared values and agreed practices. Systems should have stability but also be characterized by openness and accountability. The people for whom the systems are developed should have a principal input to the design, management and modification of the arrangements. The Charter is a means of securing this principal input within the practical actions and governing policies, which make up the arrangements. 1 1 VPL = Valuation of Prior Learning, where valuation covers each form of giving in a formal, nonformal or informal way value, to prior learning. The range for valuation is from accreditation according to a national qualification system to saying thank you. 15

20 Bij de charter wordt een vragenlijst geboden, wat gebruikt kan worden als een benchmark instrument bij het Charter om het VPL-systeem / - procedure te testen. Het biedt aan instellingen, aanbieders een inzicht in de principes die van essentieel belang zijn voor een open en flexibel systeem van op competenties gebaseerd formeel, niet-formeel en informeel leren. Het specificeert de processen, procedures en ondersteunende acties, die de toegang en de kwaliteit waarborgen. Het plaatst het individu en hun belangen in het centrum van het stelsel van waardering en validering van competenties (VPL-systeem). De vragenlijst geeft een overzicht van de individuele kwesties die op het spel staan: het verhogen van het bewustzijn over wat mensen hebben bereikt in alle gebieden van hun leven, de manier waarop zij leren en zich ontwikkelen en hoe zij de verdere ontwikkeling op zich kunnen nemen om hun ambities te kunnen bereiken. Tijdens een EVC-hbo bijeenkomst voor hogescholen (5) en bedrijven (21) op 24 oktober 2008 werd benadrukt dat er behoefte is aan een heldere, breed toepasbare en passende standaard voor de sector. De bijeenkomst was geïnitieerd door de opleidingsstichting van de Metalelektro sector. Binnen de sector bleek dat EVC ook op hbo-nivo toepasbaar is, maar dat er constante aandacht moet zijn voor de verder ontwikkeling, verdieping en bredere toepasbaarheid van het instrument. Een succesvol project op de Noord-Veluwe verteld over het geheim van hun succes: De kern van ons succes zit m in de individuele en persoonlijke aandacht van onze matchmakers voor werkgevers. Zij brengen de behoefte bij de werkgever in brede zin in kaart en kijken vervolgens of en hoe Leren en Werken daar aan kan bijdragen. De matchmakers zijn als geen ander in staat om EVC voor het voetlicht te brengen. Eén op één de situatie bij de werkgever bespreken en vervolgens de inzetbaarheid van EVC toetsen; dat werkt. Maar allereerst moet die werkgever ervan overtuigd zijn dat je er bent om te helpen en mee te denken. (Esther Kool, projectleider leren en werken N-Veluwe). 16

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

8 Aanbevelingen op een rij

8 Aanbevelingen op een rij 8 Aanbevelingen op een rij 8.1 Verstevigen infrastructuur voor postinitiële ontwikkeling Flexibel en praktijkrelevant aanbod voor maatwerk De regelgeving wordt aangepast om bekostigde en niet-bekostigde

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education

Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education Auteurs van het originele engelstalige rapport: Ruud Duvekot, Koen Muhlradt & Jan Minkhorst

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen?

1a. Is de centrale doelstelling van het hele programma zorgacademie voor u duidelijk? Wat zijn volgens u de voornaamste doelstellingen? Appendix 1 chapter 4 Interview schema Zorgacademie Voorafgaand aan het interview graag achterhalen of de geïnterviewde toestemming geeft voor het opnemen van het gesprek. Kort uitleggen dat het interview

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing. Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis

Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing. Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing Patricia Gielen, Irma van der Neut, Loek Nieuwenhuis Stimuleren van lager opgeleiden tot scholing (RWI) Probleem: employability lager opgeleiden Lager opgeleiden

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK- GELEGENHEID

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela

Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever. Joop Muller Carela Opleiden als investering biedt winst voor werknemer en werkgever Joop Muller Carela Opleidingsbeleid: een definitie het aanbieden van binnen het organisatiebeleid passende voorziening op het gebied van

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 120 BRIEF

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Aantrekkelijk werkgeverschap. Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010

Aantrekkelijk werkgeverschap. Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010 Aantrekkelijk werkgeverschap attractive ti workplaces Drs.ing. Jolanda Willems MBA Maart 2010 Doel presentatie is Om binnen eigen vakgroep te bespreken wat het belang is van arbeidshygiëne in advisering

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Zorgorganisatie ASVZ neemt als werkgever deel aan de ECVETpilots. Dick-Jan de Rover van de afdeling opleiden en leren van ASVZ vertelt vanuit werkgeversperspectief

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Naar een coherent EVC-beleid Debby Peeters Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Beleidskader: Competentieagenda Situatie: vele bestaande EVC-initiatieven Fiche 4 Competentieagenda:

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren kc-evc_convenant EVC_v01.indd 1 5-6-2012 8:47:21 kc-evc_convenant EVC_v01.indd 2 5-6-2012 8:47:22 Convenant

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod bedrijf bedrijf cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg competenties Arbeidsverklaring Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Adviesaanvraag. Focus en reikwijdte van het advies

1 Inleiding. Adviesaanvraag. Focus en reikwijdte van het advies 1 Inleiding Adviesaanvraag Het kabinet heeft de raad gevraagd te adviseren over een toekomstbestendige postinitiële scholingsmarkt die optimaal aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt 1. Daarbij wijst

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie