EVC en EVP in bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVC en EVP in bedrijf"

Transcriptie

1 EVC en EVP in bedrijf Praktijk en behoefte aan EVC/EVP en maatwerk in het bedrijfsleven als ondersteuning van leven lang leren Machteld Speets Kees Schuur Ruud Duvekot April 2010 Amstelveen, Wageningen Hogeschool Inholland & ECommovation BV

2 COLOFON Titel: EVC en EVP in bedrijf: Praktijk en behoefte aan EVC/EVP en maatwerk in het bedrijfsleven als ondersteuning van leven lang leren Auteurs: Machteld Speets Kees Schuur Ruud Duvekot Lay-out: ECommovation BV Besteladres: 1. Hogeschool Inholland (ook als pdf-bestand) Gepubliceerd door: Hogeschool Inholland Nummer: L3R - 1 De Leven Lang Leren Reeks (L3R) is een serie van boeken, artikelen, onderzoeksverslagen die handelen over leren en waarderen. De serie wordt uitgegeven door de hogeschool Inholland Hogeschool Inholland, 2010 ISBN. no

3 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Achtergrond van het onderzoek Aanleiding Relevantie van het onderzoek Doelstellingen breder onderzoek Onderzoeksvragen breder onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksvragen Bevindingen Conclusies en aanbevelingen Personeelsbeleid en regelingen binnen de organisatie Wie bepaalt, waarom, rollen? Hoe wordt het functioneren, de competenties en kennis functies van werknemers in kaart gebracht? In hoe verre worden regelingen gestimuleerd, benut en hoe? Gebruik van instrumenten Verwerven van competenties op de werkvloer Onderwijsdienstverlening Aanbevelingen Ervaringen en openstaande vragen Literatuurlijst Annex 1: Vragenlijst... 57

4 Annex 2: Lijst van bedrijven, waar een werkgever, personeelsfunctionaris en/of EVCverantwoordelijke is geënquêteerd Annex 3: 70 The benchmark tool as testing instrument within a frame of valuation and validation of prior learning: towards a sustainable Competence Culture in Lifelong Learning... 70

5 Samenvatting Dit onderzoek heeft als doelstelling te analyseren welke behoefte er bij bedrijven / instellingen / organisaties aan een leven lang leren is, waar via competentieherkenning, -erkenning en ontwikkeling door de hogeschool op kan worden ingespeeld. Tevens geeft het onderzoek een beeld van de concrete interesse in onderwijsdiensten van de hogeschool in dezen (vraagarticulatie; wat, hoe en waarom) en hoe de (potentieel) geïnteresseerde bedrijven / organisaties door de hogeschool kunnen worden benaderd. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 35 bedrijven, variërend in grootte van 10 tot medewerkers. De enquête is mondeling afgenomen en naast een serie algemene vragen is er doorgevraagd op specifieke aspecten die binnen de bedrijven speelden. Aan de enquête is een literatuuronderzoek voorafgegaan. Vrijwel alle organisaties hebben een regeling voor persoonlijke ontwikkeling; meestal is dit vastgelegd in de CAO. Er bestaan echter grote verschillen in het beleid en de uitvoering. Het is over het algemeen beter geregeld binnen de grotere bedrijven. Ontwikkeling van het personeel vindt meestal plaats door scholing. EVC (/ErVaringsCertificaat) wordt wel genoemd, maar in beperkte mate ingezet als instrument. EVP (ErVaringsProfiel) is nog nauwelijks bekend bij bedrijven. Beide instrumenten worden als bruikbaar instrument gezien, maar de meeste bedrijven vinden het spijtig dat het ervaringscertificaat geen erkende waarde heeft ( veterstrikdiploma ). De kijk op hogescholen in het algemeen is dat ze aanbodgericht, inflexibel en weinig marktgericht zijn. Op de werkvloer is er nogal wat discussie over de waarde van een deels via EVC behaald diploma. De werkgevers / personeelsfunctionarissen gaan er meer van uit dat de waarde van een via EVC behaald diploma ook berust op een langere werkervaring. Competenties die men op de werkvloer kan ontwikkelen zijn stressbestendigheid, flexibiliteit, overtuigen, verantwoordelijkheid, plannen en invoelend vermogen. 1

6 Deze enquête is door personeelsfunctionaris of directeuren ingevuld. Het nut van een leven lang leren wordt voor het grootste deel gezien in het beter functioneren en de bredere inzetbaarheid van het personeel. Ook tijdsinvestering, kosten en acceptatie. Directeuren en/of personeelsafdelingen zijn doorgaans verantwoordelijk voor de personeelsontwikkeling. Doelen van persoonlijke ontwikkeling zijn over het algemeen gericht op het bij de tijd blijven en vooruitkomen van het personeel of het wisselen van loopbaan. In de non-profit sector wordt ook het sociaal-culturele en persoonlijke functioneren genoemd. Personeelsafdelingen zorgen voor intern advies, ondersteuning, kwaliteitsborging. Assessment en opleiden wordt vaak uitbesteed aan externen of een intern opleidingscentrum. De bedrijven voeren regelmatig functioneringsgesprekken voor afstemming van de eisen voor de functie op de mogelijkheden / wensen / ambities van de werknemer. Slechts bij de helft van de bedrijven zijn de functieprofielen echter concreet ingevuld met competenties zodat een werknemer zichzelf aan een standaard voor het verwachte functioneren kan relateren. 27% van de werknemers houdt daartoe een eigen dossier bij. Dit kan een van de onderliggende redenen zijn waarom EVC zo moeizaam een plaats verovert. Het bouwen van een portfolio wordt in het algemeen nog niet serieus ondersteund en is een naar de ervaring van werknemers bij met name de vorming van het portfolio tijdrovende klus. De helft van de bedrijven geeft aan dat zij vinden dat bestaande mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling goed worden gebruik. Hieronder kan echter ook een dag op de hei worden verstaan. Men vindt daarnaast dat het moeilijk is tijd vrij te maken. Van de mogelijkheden wordt het meest gebruik gemaakt door jongeren en / of in sectoren waar scholing accreditatie verplicht is. Maatwerktrajecten moeten flexibel in modules worden aangeboden om zo goed met het werk te kunnen combineren. Dit is mogelijk een van de redenen waarom in bepaalde sectoren nauwelijks of beperkt gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hogeschool. In het algemeen is de conclusie dat het ervaringscertificaat nog niet echt voet aan de grond heeft gekregen binnen de bedrijven. Een deel van de bedrijven vindt dat EVC meer onder controle van de overheid 2

7 moet komen, terwijl een ander deel van de bedrijven juist vindt dat EVC is afgepakt van de bedrijven. EVC is voor organisaties multi-interpretabel. Zij gebruiken verschillende vormen van EVC naast de mogelijkheid van het ervaringscertificaat daar hun doel loopbaanontwikkeling, flexibilisering en inzetbaarheid is en de persoonlijke doelen van de individuele werknemers zich ook richten op persoonlijke ontwikkeling. Het ervaringscertificaat vraagt een hoge investering voor slechts een beperkt doel: het meten aan de hand van een landelijke opleidingstandaard. Ter ondersteuning van een leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden worden de volgende ontwikkelingsrichtingen voorgesteld: 1. EVC bedrijf gericht op grotere bedrijven die reeds bekend zijn met EVC Een bedrijfsmatig aanbod van een flexibel product, flexibele dienstverlening, actief op de markt en meedenkend met de klant, waarbij een ter zake kundige adviseur de link tussen het EVCcentrum en de bedrijven vormt. Gelijktijdig moet in een samenwerking tussen hogescholen een systeem van goed vergelijkbare en eenduidig interpreteerbare ervaringscertificaten moeten worden nagestreefd 2. Hbo-loket Een onafhankelijk hbo-loket met daarin een EVC-centrum waar bedrijven/organisaties maar ook individuen terecht kunnen met hun vragen over waarderen (EVC, EVP, non-formeel, informeel) en leren (formeel, non-formeel en informeel) en vervolgens kunnen shoppen bij alle hogescholen in Nederland of zelfs in Europa. Er zijn genoeg klanten, de potentiële markt is er en alle hogescholen zouden er van moeten kunnen profiteren (win-win). 3

8 3. Doorontwikkelen competentiecultuur De hbo-instellingen zouden samen met de organisaties zich meer moeten inzetten voor de ontwikkeling van een duurzame competentiecultuur. De in annex 3 voorgestelde richtlijnen zouden daarbij kunnen ondersteunen. 4

9 1 Inleiding Het EVC-Centrum van de hogeschool Inholland heeft ECommovation gevraagd een marktonderzoek te verrichten naar de ervaringen met EVC, ervaringsprofiel (EVP) en maatwerk en de behoefte aan een leven lang leren bij het Nederlandse bedrijfsleven in het werkgebied van de hogeschool. Dit is een rapportage ervan op basis van 35 afgenomen enquêtes en andere gerelateerde onderzoeken die al eerder zijn uitgevoerd. Dit kwantitatieve onderzoek is onderdeel van een breder ook kwalitatief onderzoek. Het volgende hoofdstuk gaat in op de achtergrond van het onderzoek, de aanleiding, de relevantie er van, de doelstellingen en de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten besproken van een literatuurstudie naar andere nationale en internationale onderzoeken over een leven lang leren (EVC/EVP en maatwerk) bij bedrijven. In hoofdstuk 4 vindt u de geclusterde onderzoeksvragen en in hoofdstuk 5 worden de bevindingen gepresenteerd. Tenslotte in hoofdstuk 6 en 7 worden de conclusies besproken evenals overgebleven vragen en opmerkingen. Het rapport eindigt met aanbevelingen op grond van het gedane onderzoek, de literatuurstudie en diepte interviews met bedrijven. 5

10 2 Achtergrond van het onderzoek 2.1 Aanleiding De hogeschool Inholland heeft de laatste vier jaar een EVC-beleid en EVC-trajecten ontwikkeld. Inmiddels is een EVC-centrum opgericht en zijn er in de afgelopen jaren vele EVC-procedures en maatwerktrajecten uitgevoerd. De volgende stap die Inholland wil nemen is richting een centrum en een cultuur binnen de organisatie voor leven lang leren, waarbinnen EVC en maatwerk een belangrijke plaats zullen innemen. Daarom is ECommovation gevraagd bij bedrijven een onderzoek te doen naar de ervaringen met EVC/maatwerk, de sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen, en daaruit een advies te formuleren hoe deze instrumenten in het leven lang leren optimaal kunnen worden ingezet. Eind 2008 is een onderzoek gedaan naar het aantal EVC s en maatwerk op hbo-niveau die uitgevoerd zijn door EVC-centra voor bedrijven (lees bedrijfs-, instelling- en organisatieleven). Vergeleken bij de oorspronkelijke doelstellingen van de hogescholen ziet men voor EVC de laatste jaren een (sterk) dalende lijn. Blijkbaar is de ambitie vanuit het hbo hoger dan te realiseren valt bij het Nederlands bedrijfsleven. Tijdens dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van waarom er een dalende lijn is en of er wat er aan te doen is. Uit verschillende onderzoeken (zie volgende hoofdstuk) komt naar voren dat bedrijven EVC en maatwerk zien als waardevolle instrumenten om een strategisch HRM/HRD beleid, om de employability van medewerkers te bevorderen, voor persoonlijke ontwikkeling en efficiënte scholing. Ook is bekend dat EVC onmiskenbaar een positieve invloed op arbeidsparticipatie en arbeidsmarktflexibiliteit heeft. De denktank leven lang leren (adviseert ministeries van OCW en SZW over manieren om werknemers aan het leren te krijgen en te houden) noemt nog een paar voordelen op voor de werkgever: EVC zorgt sneller 6

11 voor beter opgeleide werknemers en het is een handig instrument bij reorganisaties en personeelstekorten. De voordelen worden gezien door het bedrijfsleven, de vraag is er. Het aanbod is er. Wat moet er nu gebeuren om deze twee beter op elkaar te doen laten aansluiten? Dit jaar heeft het kenniscentrum EVC een beperkte enquête uitgevoerd naar de behoefte en prioriteiten van het bedrijfsleven rondom EVC. Bedrijven die deelnamen (die dus al wel bekend en geïnteresseerd waren in EVC) aan de bijeenkomst van het Platform EVC 19 maart 2009 (2009?) vulden een vragenlijst in. Een van de conclusies luidt als volgt: Het hbo moet wat doen om aantrekkelijk te worden als aanbieder. Bedrijven hebben bijvoorbeeld behoefte aan een loketfunctie bij onderwijsinstellingen. En ze ervaren soms (te) weinig flexibiliteit bij onderwijsinstellingen. Dit onderzoek bouwt voort op deze en andere (zie literatuurstudie) conclusies. Daarnaast wordt getracht een breder beeld te krijgen van de regelingen voor personeelsontwikkelingen binnen bedrijven, en kijkt ook naast EVC, naar andere ontwikkelingsinstrumenten en methodieken bij bedrijven (zowel grote als MKB bedrijven in de profit en non-profit). 2.2 Relevantie van het onderzoek Met de kennis en het inzicht van dit marktonderzoek kunnen: 1. Het totale proces van beroepsvorming geïnnoveerd worden, 2. De professionalisering van het eigen personeel ter hand worden genomen met het oog op het verzorgen van een leven lang lerendiensten, 3. Het doorontwikkelen van het strategisch beleid van de hogeschool als instituut voor een leven lang leren, 4. Het tot stand brengen van een vraag- en klantgerichte onderwijsdienstverlening en werkgeversbenadering. Samen helpen deze beoogde resultaten een beweging creëren en bestendigen van de ontwikkeling van Inholland naar een brede kennisinstelling die een leven lang leren diensten aanbiedt aan: 7

12 - de (initiële) studenten die zich tijdens hun opleiding gedegen leren voorbereiden op het kunnen onderhouden van hun competenties en zelf education permanente kunnen vormgeven na hun diplomering, - de doelgroepen van werkenden en werkzoekenden die zich vanuit een situatie van werken, of anderszins maatschappelijk functioneren, moeten richten op hun competentieonderhoud en hierin ondersteund kunnen worden door de Inhollandonderwijsdiensten. Voor beide groepen is de inhoud van de opleidingen van de hogeschool buitengewoon relevant. Immers, de noodzaak om te investeren in het eigen kennen en kunnen is met het oog op empowerment en employability op vooral Hbo-niveau noodzaak vanwege de groeiende vraag naar hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt. 2.3 Doelstellingen breder onderzoek Het kwantitatieve onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek waarvan de doelstellingen vierledig zijn: 1. Onderzoeken en analyseren van bestaande situatie en ontwikkelingen op de Hollandse arbeidsmarkt in relatie tot hbofuncties; 2. Analyseren van de behoefte bij bedrijven/instellingen/organisaties aan een leven lang leren waar via competentieherkenning, - erkenning en ontwikkeling door de hogeschool op kan worden ingespeeld; 3. Identificeren concrete interesse in het gebruik van onderwijsdiensten van de hogeschool in deze (vraagarticulatie; wat, hoe en waarom); 4. Bepalen van de manier van benaderen van (potentieel) geïnteresseerde bedrijven / organisaties door de hogeschool, in het bijzonder (het nog op te zetten) Centrum voor Leven Lang Lerenstrategieën. 2.4 Onderzoeksvragen breder onderzoek De doelstellingen van het bredere onderzoek zijn uitgewerkt in een aantal globale onderzoeksvragen: 8

13 1. Wat zijn de randvoorwaarden om leven lang leren binnen bedrijven op te bouwen? 2. Hoe kan dit passen aan een Leven Lang Leren-proces binnen het onderwijs? 3. En wat te doen van twee kanten: vraag en aanbod (welke 2 kanten)? 4. Tot welke leervragen / ontwikkelpunten leidt dit voor: a. Professionals? b. Organisatie achter professionals? c. Hoe kan de gebruiker worden aangesproken om aangeboden oplossingen te gaan gebruiken / doen? Middels een vragenlijst is er bij bedrijven in 6 sectoren onderzoek gedaan naar de implementatie, de investering in een leven lang leren. Deze resultaten werden gecomplementeerd met gegevens van andere nationale en internationale onderzoeken over een leven lang leren en EVC bij bedrijven. 9

14 3 Literatuurstudie Wat is er al bekend over de vraag die dit onderzoek probeert te beantwoorden? Er zijn een redelijk aantal studies gedaan over EVC, hbo en bedrijfsleven. Daarentegen is EVP en maatwerk nauwelijks belicht. EVP is nog nieuw en maatwerk staat ook nog in de kinderschoenen en wordt gebruikt als een soort containerbegrip voor al het aanbod wat zo goed mogelijk bij de klant past (deeltijdopleidingen, cursussen, modules enz.). Het kenniscentrum EVC heeft in maart 2009 een enquête gehouden onder 60 bedrijven. Doel van de enquête was te achterhalen hoe bedrijven naar EVC kijken. Welke drijfveren hebben bedrijven bijvoorbeeld om met EVC aan de slag te gaan? Welke visie hebben bedrijven op EVC in het kader van employability? Op basis hiervan zouden EVC aanbieders zich dan beter kunnen richten naar de vraag. De belangrijkste conclusie van deze enquête was dat de bedrijven behoefte hebben aan maatwerk-evc. Aanbieders zouden te inflexibel, niet snel genoeg zijn en zouden om het gewenste maatwerk te kunnen leveren aanvullend bij de landelijke standaarden met functieprofielen moeten werken. Voor een aantal sectoren zijn de formele opleidingsstandaarden niet zo toepasbaar en zouden liever zien dat die van de sector zelf gebruikt zou worden. Verder kwam naar voren dat EVC eerst vooral werd gebruikt om de competenties van de werknemer in kaart te brengen. Nu is een reden om voor EVC te kiezen met name tijdens het begin van een opleidingstraject. Als tweede reden wordt genoemd dat EVC dient als een stap naar maatwerkopleidingen binnen het bedrijf zelf. EVC wordt door de bedrijven vooral gezien als instrument voor het bevorderen van de inzetbaarheid van de medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en als derde een vorm van efficiënte scholing. 78% van de bedrijven ziet geen belemmering om met EVC binnen het bedrijf aan de slag te gaan. Het draagvlak binnen de organisaties wordt gemiddeld geschat op 62%. Als laatste wordt als knelpunt van EVC genoemd de onbekendheid ervan, waardoor bedrijven aarzelen om er mee aan de slag te gaan. 10

15 De kredietcrisis zorgt volgens dit onderzoek alleen maar voor een grotere behoefte aan EVC bij werktijdverkorting, ontslagen, interne mobiliteit en outplacement. Als één van de wensen van het bedrijfsleven wordt genoemd mogelijkheden en ervaringen (van) EVC binnen het hbo (voor het bedrijfsleven). Verder zegt men nog over het hbo dat ze een centraal loket missen. Essent, een van de grootste energieleveranciers in Nederland, beschrijft het proces en de voor- en nadelen van het samenwerken met een hogeschool op het gebied van EVC. Vooraf hebben wij goed nagedacht over de eisen waar een hogeschool voor ons aan moest voldoen. Denk aan een goede reputatie, het garanderen van een landelijke dekking en het hebben van EVC-ervaring op de vakgebieden die voor Essent belangrijk zijn zoals werktuigbouw en elektrotechniek. We vinden het essentieel dat er een brede samenwerking kan ontstaan. Dus niet alleen op het gebied van EVC, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld het samen oprichten van een lectoraat, aldus Leontine Verboon, opleidingsadviseur bij Essent. Bottlenecks in dit proces bleken als eerste al het contact leggen met de juiste personen binnen een hogeschool, het ontbreken van een goede samenwerking tussen de faculteiten en het niet willen/kunnen accepteren van grote opdrachten. Uiteindelijk koos Essent voor de HAN omdat ze die al kenden via een bestaand samenwerkingscontract op het gebied van scholing. Het grootste deel van de taken van de EVC procedure nemen Essent medewerkers voor hun rekening. De portfoliobegeleiding verzorgt de HAN op de werkvloer van Essent en het criteriumgerichte interview wordt gedaan door een vakkundige. Weer wordt de flexibiliteit van docenten genoemd als struikelblok in de samenwerking. Een oplossing hiervoor volgens Essent zou zijn om een van de docenten specifiek op EVC te zetten als is het nadeel hiervan dat deze docent dan niks meer binnen de hogeschool kan doen en er dan geen kruisbestuiving meer plaats vindt. Een andere oplossing zou zijn docenten een of meer dagdelen vrij te roosteren. 11

16 Al eerder in 2008 is er een (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek gedaan door het ECBO naar het aantal beoogde en het aantal gerealiseerde EVC en maatwerktrajecten door het hbo. Hier werd duidelijk dat in 2008 maar 56% voor EVC en 65% voor maatwerk gehaald wordt. Desondanks schrijven de onderzoekers, komt ook nu weer de realisatie uit op ongeveer de helft van de ambitie. Anders gezegd, in 2007 zijn in totaal ruim 4200 EVC-trajecten uitgevoerd en nu slechts Een daling van bijna 50 procent. Een vergelijking met de resultaten van maatwerktrajecten is er niet omdat die pas in 2008 zijn gedefinieerd. Dat maatwerk hoger scoort dan EVC ligt volgens de onderzoekers aan het opleidingsdenken van de hbo in plaats van het kwalificatiedenken. Men concludeert dat EVC een vreemde eend in de bijt is en blijft binnen het hbo. Verder zegt men over de marketing van EVC dat de aantallen gerealiseerde EVC-trajecten in een bepaalde richting aantoonbaar direct samen hangen met de hoeveelheid verrichte wervingsinspanningen en dat er doorgaans nog te weinig sturing op het versterken van de externe oriëntatie en werving is. Een grote groep deelnemers komt bovendien individueel binnen via de reguliere opleidingen. Volgens de onderzoekers is er weinig urgentiebesef voor het vraaggericht positioneren van EVC en maatwerk in het kader van personeels- en bedrijfsbeleid. Aandacht voor versterking van het accountmanagement en acquisitie blijkt dus wel degelijk te lonen. Samenwerking met andere hogescholen zou in sommige sectoren ook kunnen lonen. Opvallend noemt het onderzoek nog dat:... men zelf (niet) gericht op zoek gaat naar samenwerking met branches of bedrijven op grond van ontwikkelde kennis over: - Budgetten voor EVC en opleiding/scholing (bijvoorbeeld O&Ofondsen). - CAO-afspraken met betrekking tot EVC en opleiding/scholing. - EVC-stimuleringsbeleid van branches en organisaties. - Maatregelen op grond van de economische recessie zoals anticyclisch opleiden. De kwaliteit van EVC op het hbo staat redelijk volgens dit onderzoek maar de capaciteit is onvoldoende, EVC hangt op enkele enthousiaste 12

17 trekkers. Verder om succesvol EVC in de markt te zetten moet ook binnen het hbo besloten worden of EVC.. een alternatieve instroomroute (is) die eventuele terugloop in andere routes kan compenseren of is EVC een eerste aanzet voor nieuwe dienstverlening.... Een laatste interessante opmerking in dit onderzoek is, dat het doorgaans nog alleen de grote bedrijven die klant worden voor EVC en maatwerk. In het onderzoek EVC in het mbo: wat gaat goed, wat kan beter? van het Cinop in Den Bosch (maart 2009) zijn ook relevante bevindingen en conclusies voor het hbo. Zo wordt geschreven dat het hele EVC gebeuren nog sterk in ontwikkeling is. Er zijn bijvoorbeeld geen harde bewijzen of iemand een goede assessor is, rapportages zijn niet consistent of niet gericht op wat bedrijven willen, aanbieders van EVC worden erkend op voorlopige basis, onderwijsinstellingen accepteren alleen hun eigen rapportages en het zou vaak ontbreken aan ondernemerschap van de instellingen. Voor wat betreft het laatste zegt men dat er een actieve bedrijfsbenadering vereist is, een goed accountmanagement en het adequaat weten te schakelen tussen de vraag van buiten en de mogelijkheden binnen de organisatie. De prijs van een EVC traject is volgens dit onderzoek niet een issue bij bedrijven, wel een snelle, passende offerte en een passend en flexibel onderwijsaanbod. Er wordt gezegd dat juist hier instellingen vaak te lang blijven hangen in ontwikkeling van instrumenten en kwaliteit. Ofwel de interne oriëntatie domineert nog altijd de externe oriëntatie. Meer EVC trajecten realiseren is volgens dit onderzoek alleen mogelijk als aanbieders meer actief de markt opgaan en de deuren open zetten voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en individuen. Tenslotte zegt men nog dat een beetje geluk en een goed momentum ook nodig is om tot realisatie komen van EVC! Op 26 juni 2008 initieerde staatssecretaris van OCW van Bijsterveldt een congres over leren en werken. Bij de workshop vraag naar een leven lang leren deden bedrijven zowel als onderwijsinstellingen mee. Op de vraag of bedrijven voldoende aan her-, bij- en omscholing doen variëren de antwoorden van: 13

18 - Financiën en tijd is vooral voor kleinere bedrijven een probleem, - De foodbranche doet het goed in de levensmiddelensector maar nonfood met vooral kleinere ondernemers blijven achter, - Bedrijven die samen opleiden middels een stichting doen het goed zoals in de groentenbranche. - Mentaliteit van leven lang leren mist nog bij bedrijven maar ook bij werknemers (campagne zou helpen). - Functioneringsgesprekken leiden vaak niet tot scholing door inflexibel scholingsaanbod en gebrek aan tijd en geld. - Op de vraag of de financiën of het aanbod het meest belemmerend werkt, antwoorden de deelnemers dat het niet-aansluitende aanbod het grootste probleem is. - Tevens wordt nog genoemd dat er grote verschillen zijn in het investeren in menselijk kapitaal tussen de sectoren en O& O fondsen denken vanuit de korte termijn en bestaande tekorten, investeren alleen in standaard opleidingen en zijn er niet voor alle sectoren. Als oplossing tussen vraag en aanbod wordt o.a. genoemd het inzetten van makelaars. Makelaars zoals de skills brokers in het Engelse trainto-gain voorbeeld zijn belangrijk. Deze makelaars zijn er in Nederland ook, bv. bij leerwerkloketten en kenniscentra. Het gaat vooral om het belang van de menselijke maat, het menselijke contact. Alleen digitaal werkt niet! Ook is het belangrijk dat deze makelaars onafhankelijk zijn. In 2007 is er onderzoek gedaan naar EVC op de werkplek, Managing European Diversity in Life Long Learning waar zo n 200 EVC trajecten geanalyseerd zijn in 11 Europese landen. Met name de gebruikte EVC criteria kunnen van belang zijn voor het huidige onderzoek. De gebruikte 9 criteria waarop een SWOT-analyse is uitgevoerd zijn: imago, kwaliteit, HRD/HRM, transparantie, mentaliteit, arbeidsmarktbeleid, kosten & baten, participatie & binding en als laatste wetgeving. In dit onderzoek bleek vooral hoe verschillend er naar EVC gekeken wordt binnen de profit, non-profit en vrijwilligerssector. Dit wordt ook in het huidige onderzoek onderzocht. In hetzelfde boek wordt in hoofdstuk 10 (The benchmark tool as testing instrument within a frame of valuation and validation of prior learning 14

19 (VPL 1 ): towards a sustainable Competence Culture in Lifelong Learning) gewezen op de noodzaak van een duurzame competentiecultuur (zie annex 3): The use of the notion of competence in Charter for a Sustainable Competence Culture to achieve Lifelong Learning is not reductionist or narrow. Whilst it acknowledges that it is important to link personal achievements to qualifications and to processes of formal recognition, the arrangements being developed emphasize that this is the individual s competence, that they should be helped to reflect and recognize it, and that also other valuation systems like increased self-awareness of competence and how it has been acquired, social valuation and non- and informal valuation systems, can help significantly with self-development and progression. The individual lies at the heart of the process but the idea of culture suggests that a supportive framework of recognition arrangements can be constructed and maintained by specific social structures and by educationalists, trainers, guidance professionals and others supporting individual learners. This culture should be based on shared values, common practices and commitment to quality standards, although it also can be based on continuously renegotiated values. The Charter is one way in which such a culture can be created, sustained and grown. Control in such a culture is collective we believe that systems are required, and that systems have shared values and agreed practices. Systems should have stability but also be characterized by openness and accountability. The people for whom the systems are developed should have a principal input to the design, management and modification of the arrangements. The Charter is a means of securing this principal input within the practical actions and governing policies, which make up the arrangements. 1 1 VPL = Valuation of Prior Learning, where valuation covers each form of giving in a formal, nonformal or informal way value, to prior learning. The range for valuation is from accreditation according to a national qualification system to saying thank you. 15

20 Bij de charter wordt een vragenlijst geboden, wat gebruikt kan worden als een benchmark instrument bij het Charter om het VPL-systeem / - procedure te testen. Het biedt aan instellingen, aanbieders een inzicht in de principes die van essentieel belang zijn voor een open en flexibel systeem van op competenties gebaseerd formeel, niet-formeel en informeel leren. Het specificeert de processen, procedures en ondersteunende acties, die de toegang en de kwaliteit waarborgen. Het plaatst het individu en hun belangen in het centrum van het stelsel van waardering en validering van competenties (VPL-systeem). De vragenlijst geeft een overzicht van de individuele kwesties die op het spel staan: het verhogen van het bewustzijn over wat mensen hebben bereikt in alle gebieden van hun leven, de manier waarop zij leren en zich ontwikkelen en hoe zij de verdere ontwikkeling op zich kunnen nemen om hun ambities te kunnen bereiken. Tijdens een EVC-hbo bijeenkomst voor hogescholen (5) en bedrijven (21) op 24 oktober 2008 werd benadrukt dat er behoefte is aan een heldere, breed toepasbare en passende standaard voor de sector. De bijeenkomst was geïnitieerd door de opleidingsstichting van de Metalelektro sector. Binnen de sector bleek dat EVC ook op hbo-nivo toepasbaar is, maar dat er constante aandacht moet zijn voor de verder ontwikkeling, verdieping en bredere toepasbaarheid van het instrument. Een succesvol project op de Noord-Veluwe verteld over het geheim van hun succes: De kern van ons succes zit m in de individuele en persoonlijke aandacht van onze matchmakers voor werkgevers. Zij brengen de behoefte bij de werkgever in brede zin in kaart en kijken vervolgens of en hoe Leren en Werken daar aan kan bijdragen. De matchmakers zijn als geen ander in staat om EVC voor het voetlicht te brengen. Eén op één de situatie bij de werkgever bespreken en vervolgens de inzetbaarheid van EVC toetsen; dat werkt. Maar allereerst moet die werkgever ervan overtuigd zijn dat je er bent om te helpen en mee te denken. (Esther Kool, projectleider leren en werken N-Veluwe). 16

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking

Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 ABC van EVC... 2 1.1 Wat is EVC?... 2 1.2 Wat is EVP?... 3 1.3 Doelen EVC en EVP... 4 2 Wie gaan er een EVC-procedure in?... 5

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

EVC: aan de slag ermee!

EVC: aan de slag ermee! EVC: aan de slag ermee! Handleiding voor een succesvolle uitvoering De werkbelasting in het EVC-traject vond ik wel meevallen Ari Blummel Ik ben echt heel erg tevreden over het eindresultaat. Samantha

Nadere informatie

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot

EVC in universitair HRM: een verkenning. Ruud Duvekot EVC in universitair HRM: een verkenning Ruud Duvekot Amstelveen, 2014 0 1 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 1. EVC verklaard... 10 1.1. De oorsprong van EVC... 10 1.2. Drie benaderingen van EVC...

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Wat kan EVC opleveren?

Wat kan EVC opleveren? Wat kan EVC opleveren? Kenniscentrum EVC studiereeks, nr. 3 De gedachte dat je op allerlei momenten ervaring opdoet en leert vooral tijdens het werk, maar ook gedurende andere activiteiten die je leven

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven

Stelselmatig samenwerken Een agenda voor HBO en bedrijfsleven Een agenda voor HBO en bedrijfsleven VNO-NCW VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 160 brancheverenigingen met hun ruim

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO

A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO 8 A trip to LA : Een ontwerpgericht onderzoek naar een leeratelier voor DUO auteurs drs. Merel Hennink dr. Harm van Lieshout 8.1 Inleiding De Dienst Uitvoering Onderwijs (duo) is op 1 januari 2010 ontstaan

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW

Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW Leren & Werken; de balans opgemaakt Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW Colofon Titel Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW Auteur Anneke

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Het Nederlandse antwoord: Uitkomsten van het Delphi onderzoek

Het Nederlandse antwoord: Uitkomsten van het Delphi onderzoek Partner in charge of report CIVIL SERVICE APPRENTICESHIP Convention No 2004- I/04/B/PP-154007 Het Nederlandse antwoord: Uitkomsten van het Delphi onderzoek Nederland Jo Peeters (Scouting Gelderland) Ruud

Nadere informatie