Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan"

Transcriptie

1 HULP SCHOOLPLAN

2 2 Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan Gebruik van deze hulp De hulp bij het samenstellen van het schoolplan is als volgt te gebruiken. In deze hulp tref je aan: - De indeling van het RPCZ schoolplan - Aan het begin van elk hoofdstuk: o Een algemene toelichting op dat hoofdstuk. - Per paragraaf: o Een toelichting in grijs kader en in enkele gevallen een voorbeeldtekst. Toelichtingen zijn cursief gedrukt. Voorbeeldteksten standaard. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het gebruik van de voorbeeldteksten alleen dan handig is, als die precies overeenstemmen met de werkelijke situatie op de school. Soms kunnen kleine aanpassingen in die voorbeeldteksten daarvoor zorgen. Scholen, die in de afgelopen schoolplanperiode met de RPCZ-schoolplanindeling werkten adviseren wij het oude schoolplan te gebruiken bij de samenstelling van het nieuwe. Nagegaan kan worden wat gehandhaafd blijft en waar wijzigingen aangebracht moeten worden. Dat lijkt met name handig in hoofdstuk 3. Daarin wordt de huidige werkwijze van het onderwijs verantwoord. Daarin zullen in de afgelopen schoolplanperiode wel veranderingen plaats gevonden hebben. Wij denken, dat het goed mogelijk is de paragrafen 3.2 en 3.3 samen te stellen door de wijzigingen, die de afgelopen 4 jaar hebben plaats gevonden daar in onder te brengen. Gebruikers RPCZ kwaliteitshandboek Voor gebruikers van RPCZ kwaliteitshandboek is het mogelijk om op een aantal plaatsen hier naar te verwijzen. Waar dat van toepassing is wordt dat in de toelichting vermeld. Meer informatie nodig? Rijzen bij het samenstellen van het schoolplan vragen, waarvan de antwoorden niet in de hulp terug te vinden zijn, dan is het altijd mogelijk contact op te nemen met één van de RPCZ specialisten Management en Organisatie. Dat zijn: Henk Weemaes Leny Tuinhof Barbara Beulens Jan Remijn Bert Wille

3 3 Indeling Schoolplan Inleiding 1. Uitgangspunten bestuur 1.1. De missie 1.2. De visie 1.3. Strategische keuzes 2. De opdracht van onze school 2.1. Inleiding 2.2. Onze missie 2.3. Onze visie 2.4. Interne en externe analyse Strategische keuzes en missie en visie 2.6. Consequenties voor de meerjarenplanning 3. Onderwijskundige vormgeving 3.1. Inleiding 3.2. Wettelijke opdracht van het onderwijs Ononderbroken ontwikkeling Brede ontwikkeling Multiculturele samenleving 3.3. Kerndoelen 3.4. Kinderen met extra onderwijsbehoeften 3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 3.6. Consequenties voor de meerjarenplanning 4. Personeelsbeleid 4.1. Inleiding 4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid 4.3. Consequenties voor de meerjarenplanning 5. Kwaliteitszorg 5.1. Inleiding 5.2. Voorwaarden voor onze kwaliteitszorg 5.3. De inrichting van onze kwaliteitszorg 5.4. Consequenties voor de meerjarenplanning 6. Meerjarenplanning 6.1. Inleiding 6.2. Veranderingsonderwerpen en resultaten 6.3. Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode Sponsoring

4 4 Inleiding Wij adviseren deze inleiding samen te stellen als de rest van het schoolplan klaar is. Dan is het ook mogelijk iets te zeggen over het proces, waarin dit plan is tot stand gekomen. Doel schoolplan In dit onderdeel wordt aangegeven, welke functie het schoolplan - naast de wettelijke verplichting - in de school inneemt. Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode op deze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. Samenhang in het schoolplan In deze paragraaf gaat het erom duidelijk te maken, dat een duidelijke lijn uitgezet is voor de periode en dat alle beleidsterreinen gericht op ontwikkeling daarmee samenhangen. Een accent kan gelegd worden op het maken van strategische keuzes, die misschien hier ook al kort aangegeven kunnen worden. In de voorbeeldtekst is dit niet gebeurd, wel is er ruimte voor opgenomen. Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen. Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 2 de missie en visie van de onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details hebben we daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt. Versie 1 hoofdstuk 3. In het hoofdstuk onderwijskundige vormgeving (hoofdstuk 3) wordt een beschrijving gegeven van het huidige onderwijs op school. Daarbij is nagegaan of we voldoen aan de wettelijke eisen. Ook is nagegaan op welke punten het huidige onderwijs op de school wel of niet overeenkomt met onze visie op onderwijs. De verbeteringen zijn opgenomen in de meerjarenplanning in hoofdstuk 6. Versie 2 hoofdstuk 3 Onze onderwijskundige vormgeving is beschreven in het kwaliteitshandboek. Ter voorbereiding op dit schoolplan hebben we dit onderdeel geëvalueerd om vast te stellen welke veranderingen we in dit kader in de komende schoolplanperiode in willen voeren. Een beknopte samenvatting van deze evaluatie vindt u in hoofdstuk 3 van dit schoolplan met daarin de voorgenomen veranderingen in de komende jaren. Deze zijn tevens opgenomen in de meerjarenplanning in hoofdstuk 6.

5 5 Het personeelsbeleid op onze school heeft direct verband met het onderwijskundig beleid. In het Integraal personeels beleidsplan wordt dit beleid uitvoerig beschreven. In dit verband geven we in hoofdstuk 4 aan welke personele consequenties verbonden zijn aan de plannen voor de periode Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs is een belangrijke opdracht van de school. In het betreffende hoofdstuk 5 beschrijven we de cyclische werkwijze die we hanteren om dit te realiseren. Alle geplande veranderingen worden kort samengevat in hoofdstuk 6: de meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend voor gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het bestuur het plan heeft geaccordeerd heeft en zorg kan dragen voor de benodigde faciliteiten. Totstandkoming Hierin wordt toegelicht welke acties ondernomen zijn om tot de samenstelling van het schoolplan te komen. Naast de opsomming van acties kan ook aangegeven worden in welke sfeer het proces verlopen is. Tevens kunnen verwachtingen uitgesproken worden over hoe op basis van het totstandkomingsproces aan de uitvoering van het schoolplan gewerkt zal worden. Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: - De evaluatie van het schoolplan van de school, dat is opgesteld in De meest recente inspectierapporten. - Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. - De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. - Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. - Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. - De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft geresulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan.

6 6 De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van een jaarverslag. Samenhang met andere documenten Hierna volgt een opsomming van de op school aanwezige documenten waarnaar verwezen wordt in het schoolplan. Dat kunnen zijn; IPB-plan; kwaliteitshandboek; schoolondersteuningsprofiel, ondersteuningsplan van de school, ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband; cultuurbeleidsplan etc. Tevens wordt aangegeven, dat de uit te geven schoolgidsen in de komende jaren gebaseerd zullen zijn op het vastgestelde schoolplan De schoolgidsen in de periode worden samengesteld op basis van de inhouden van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: - kwaliteitshandboek - integraal personeelsbeleidsplan - schoolgids - schoolondersteuningsprofiel - schoolondersteuningsplan - ondersteuningsplan samenwerkingsverband - cultuurbeleidsplan -..

7 7 Vaststelling In deze paragraaf wordt ruimte gelaten voor de ondertekening door de betrokken partijen. Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d.. directeur De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d.. voorzitter van de MR. Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d.. Voorzitter van het bestuur van de

8 8 1. Uitgangspunten van het bestuur Dit hoofdstuk alleen gebruiken als er inderdaad sprake is van een meerjaren beleidsplan van het bestuur. In dat beleidsplan wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de onderwijskundige doelen, die het bestuur op haar scholen nastreeft en de strategische keuzes die gemaakt zijn om deze doelen te realiseren. In een dergelijke situatie is dit hoofdstuk bij alle bij het bestuur aangesloten scholen identiek en kan boven-schools geformuleerd worden. In de schoolteams moet dit hoofdstuk wel uitdrukkelijk aan bod komen, aangezien het de marges aangeeft waar scholen de komende schoolplanperiode rekening mee moeten houden. In alle gevallen dat zo n (strategisch) beleidsplan niet aanwezig is, dit hoofdstuk niet opnemen in het schoolplan. Gebruik dan het sjabloon waarin dit onderdeel is weggelaten (met 5 hoofdstukken) Inleiding Ter voorbereiding op de schoolplanperiode heeft het bestuur volgens een vooraf vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze keuzes zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scholen. Toch dienen ze voldoende ruimte te geven om als school eigen specifieke invullingen te geven afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept. Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig overlegd met het directieberaad en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen. De MR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in de nota 1.2. De missie van 1.3. De visie van Strategische keuzes Bij de strategische keuzes staan soms uitvoerige toelichtingen. Het is de bedoeling, dat deze beknopt in het schoolplan komen. Volledigheid moet nagestreefd worden, geen keuzes overslaan. Analyse van: evaluatie van het voorgaande strategisch plan, door de scholen verstrekte gegevens, rapportages van externen, etc. leverde een overzicht op van de sterktes, zwaktes kansen en bedreigingen van de hele organisatie op. Deze gegevens werden gebruikt bij het bepalen van de strategische keuzes. Criterium bij de keuzes zijn de doelen, die het bestuur in de komende beleidsperiode wil realiseren. Hierna volgt een opsomming van deze strategische keuzes met per keuze een toelichting.

9 Toelichting Toelichting Toelichting.

10 10 2. De opdracht van onze school 2.1. Inleiding Deze paragraaf wordt geschreven als hoofdstuk 2 samengesteld is. Het geeft de bedoeling weer van dit hoofdstuk en een overzicht van de onderdelen. Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies, die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk1). Daarnaast is een interne en externe analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst. 2.2 Onze missie Voor die scholen die te maken hebben met een strategisch beleidsplan van het bestuur waarin een missie beschreven is, is deze leidend voor de missie op schoolniveau. Een aanvulling kan gedaan worden die rechtstreeks te maken heeft met de specifieke situatie van de school: bvb schoolbevolking, schoolomgeving o.i.d. De eigen missie kan niet strijdig zijn met de missie van het bestuur. In die gevallen, dat er sprake is van een bovenschools bestuur, zal de missie van de school getoetst moeten worden aan de uitspraken, die in dit kader door het algemeen bestuur zijn gedaan Onze visie Een goed omschreven visie doet algemene uitspraken over hoe je het onderwijs eruit wilt laten zien en is tegelijkertijd concreet genoeg om te kunnen dienen als criterium waaraan je je eigen onderwijs kunt toetsen. De visie beschrijft de gewenste situatie aan het eind van de komende schoolplanperiode. Een visie kan daarom het beste beschreven worden in de vorm van een rijtje criteria. Deze zijn te koppelen aan de verschillende beleidsterreinen van de school (zie hierna). Geef per terrein kernachting en voldoende concreet de essentie weer. Dit hoeft niet allesomvattend te zijn, omdat een visie ook aangeeft waar je de nadruk wil leggen. Noem in de visie niet de wettelijke opdrachten (bijvoorbeeld: we streven de kerndoelen na. Omschrijf eventueel wel hoe je ze wil nastreven, want hiermee kun je je onderscheiden. De wettelijke opdrachten waarover je eventueel iets kunt zeggen in de visie zijn: Kerndoelen Hier moeten voor taal en rekenen de verwijzing naar de referentiekaders opgenomen worden Bij de vakgebieden moet in ieder geval sociale redzaamheid (waaronder gedrag in het verkeer) en bevorderen gezond gedrag opgenomen worden. Hier kan dan ook het antipestprogramma opgenomen worden. Kinderen die extra zorg behoeven. Hier de uitgangspunten voor de wet passend onderwijs op nemen en ruimte om de kernpunten van hun schoolondersteuningsprofiel op te nemen.

11 11 Ononderbroken ontwikkelingsproces Multiculturele samenleving. Voortgangsregistratie Onderwijs aan zieke kinderen Een overzicht van de belangrijkste beleidsterreinen: (N.B.: Uiteraard kan naar eigen inzicht ook gekozen worden voor andere benamingen van de domeinen dan hieronder aangegeven). Visie op ontwikkeling en leren. Hoe optimale leerresultaten behalen: b.v. wetenschappelijke inzichten - zoals de onderzoeken van Marzano of Hattie, Breinvriendelijk leren - gebruiken voor optimaal resultaat. Belang van brede ontwikkeling: relatie, competentie, autonomie. Visie op omgaan met verschillen hier in meenemen. Visie op onderwijs. Hoe wordt het onderwijs georganiseerd? Specifieke kenmerken van het onderwijs in relatie met ontwikkeling en leren. Uitdagend leren, ondernemend leren, 21th Century Skills,, onderwijs afgestemd op talenten en mogelijkheden van de kinderen. Visie op opbrengsten van het onderwijs. Volgens de Nederlandse wetgeving is elke school gehouden vanaf 1 augustus 2014 gehouden aan het realiseren van referentiedoelen. Hier geven wij aan hoe wij dat binnen ons onderwijs een plaats zullen geven. Hoe zorgen we er voor, dat alle kinderen de hoogst haalbare resultaten halen binnen hun mogelijkheden. Visie op schoolklimaat. De beschrijving van het pedagogisch klimaat geeft een antwoord op vragen van onderstaande aard: Hoe wordt met elkaar omgegaan: relaties leerkrachten, leerlingen en ouders. Welke rol speelt de fysieke omgeving? Aan welke criteria voldoet ons pedagogisch klimaat? Hoe draagt ons pedagogisch klimaat bij aan hoge leerresultaten? Hoe wordt omgegaan met pestgedrag? Visie op maatschappelijke positionering. Hoe ziet de ontwikkeling van de school er uit in relatie tot haar maatschappelijke omgeving?. Welke rol speelt de school in de wijk het dorp of de regio? Hoe ziet de samenwerking met maatschappelijke partners (voorschools, kinderopvang, bibliotheek, sport en cultuurverenigingen etc.) uit? Wordt er gewerkt vanuit een brede school (gedachte). Is er sprake van IKC (ontwikkeling)? Hoe wordt de omgeving benut om de schooldoelstellingen te realiseren. Leidt de samenwerking ook tot nieuwe doelstellingen? In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. Visie op ontwikkeling en leren. Visie op onderwijs.

12 12 Visie op opbrengsten van het onderwijs. Visie op schoolklimaat. Visie op maatschappelijke positionering Interne en externe analyse Deze paragraaf kan pas samengesteld worden als een zogenaamde SWOT analyse is uitgevoerd. Daaraan vooraf gaat het verzamelen van gegevens voor de interne (sterk en zwak) en externe (kansen en bedreigingen) analyse. Voor beide analyses zijn aspecten aangedragen en mogelijke wijzen van gegevens verzamelen. Als deze verzameld zijn wordt bepaald wat sterk/zwak/kans of bedreiging is. Van elk worden de 5 belangrijkste vastgesteld. Met deze 20 items (maar het mogen er ook minder zijn, niet meer) wordt de SWOT gemaakt door na te gaan of: - sterktes en kansen elkaar kunnen versterken; - sterktes en bedreigingen of zwaktes en kansen mogelijkheden in zich hebben en - hoe voorkomen kan worden dat zwaktes en bedreigingen een kans krijgen of nog erger elkaar gaan versterken. Als deze SWOT op die manier is uitgevoerd worden door een werkgroepje voorstellen gedaan voor strategische keuzes. Deze keuzes zijn gebaseerd op de SWOT en op het realiseren van de missie van de school. Deze strategische keuzes worden in een teamvergadering vastgesteld. Om tot een goede sterkte en zwakte analyse te komen kunnen gegevens verzameld rondom een aantal geformuleerde mogelijke sterkten en zwakten van de organisatie. Dit levert gegevens op voor de interne analyse. NB: niet alle onderdelen hoeven noodzakelijkerwijs aan bod te komen. Voor een aantal is het ook mogelijk combinaties te maken. Binnen tevredenheidsmetingen kunnen verschillende aspecten meegenomen worden. Mogelijke sterkten en zwakten kwaliteit medewerkers Leerresultaten kwaliteit leiding en (midden) management Financiële positie van de organisatie Kwaliteit van de organisatiestructuur Marktpositie Bronnen Samenvatting functionering- en beoordelingsgesprekken; tevredenheidsmetingen Conclusies uit analyses Leerresultaten en tevredenheidsmetingen van ouders en leerlingen tevredenheidsmetingen, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken Veelal afhankelijk van boven-schoolse situatie Met name af te meten vanuit tevredenheidsmetingen van medewerkers Verloop leerlingenaantallen ook in relatie met de collega-scholen.

13 13 Innovatieve en strategische capaciteit van de organisatie Veranderingsbereidheid van de organisatie Kwaliteit van relevante netwerken Reputatie en imago van de organisatie Kwaliteit van de fysieke locatie en onderwijsmaterialen De steun van politiek en stakeholders Relatie toeleveranciers en afnemers Kwaliteit informatiestructuur. Hoe transparant is de organisatie. De organisatiecultuur kwaliteit van de medezeggenschap Hier kan onderzoek naar gedaan worden door partners, stakeholders te ondervragen over hoe zij tegen de samenwerking aan kijken Eventueel kunnen gegevens verkregen worden via imago onderzoek onder de ouders en een aantal oud leerlingen, oud ouders, buurtbewoners, die b.v. ook kinderen op een collegaschool hebben zitten. Beoordeling huisvesting en onderwijsleermiddelen Inschatting van de relatie die men op dit vlak onderhoud. (zie ook netwerken) In het geval van de school betreft het in ieder geval ouders en leerlingen. Gegevens te verkrijgen via tevredenheidsmetingen Via tevredenheidsmetingen. Via tevredenheidsmetingen bij medewerkers Via tevredenheidsmetingen bij medewerkers en ouders De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: Sterke punten van onze school Zwakke of ontwikkelpunten van onze school Een inschatting van kansen en bedreigingen voor de school. Dit levert gegevens op voor de externe analyse. Kansen en bedreigingen zijn factoren van buitenaf (bijvoorbeeld rijks- of gemeentelijk beleid, wetgeving, krimp etc.. NB: niet alle onderdelen hoeven noodzakelijkerwijs aan bod te komen. Mogelijke kansen en bedreigingen Groeiende of krimpende markt/demografische ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Verzamelde gegevens Hierbij gaat het om de leerling-prognoses op middellange termijn Nieuwe mogelijkheden door moderne technologieën

14 14 Bezuinigingen of stimuleringsmiddelen Mogelijkheden van samenwerking of (strategische) allianties Veranderingen in lifestyle van belangrijke doelgroepen (gezinnen) Introductie nieuwe diensten Succes/falen van de collega-scholen in de buurt Etc. Wat zal het landelijk beleid brengen en wat doet de plaatselijke overheid op dit gebied? Welke mogelijkheden zijn er om samen met partners de doelen van de organisatie te realiseren? Gezinssamenstelling, beide ouders die werken, veranderende behoefte aan opvang. Waar is behoefte aan bij ouders/de maatschappelijke omgeving en zien we dit als kans of bedreiging en waarom dan? Af te lezen uit het verloop van de marktaandelen in de afgelopen jaren en andere signalen uit de samenleving. Etc. De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: Kans voor onze school Bedreiging voor onze school Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen realiseren zijn uit een veelheid van mogelijkheden de volgende strategische keuzes gemaakt voor de komende jaren: Het schoolplan levert mogelijk veel verschillende ontwikkelonderwerpen op voor de komende vier jaar. Daardoor is het risico aanwezig, dat zicht op de grote lijn gaat ontbreken. Wij adviseren de scholen duidelijk vast te stellen, wat de hoofdlijnen van beleid zijn in de komende schoolplanperiode. Daarbij zal het veelal gaan om hoofdlijnen/speerpunten als: pedagogische grondslag; vormgeving van het didactisch concept van de school etc.. Aanschaf van materialen, invoeren van nieuwe methoden zijn aan deze grote lijnen ondergeschikt. Geadviseerd wordt niet meer dan 3 speerpunten van beleid vast te stellen en daar de andere veranderingen aan te koppelen. Dit bevordert sterk het zicht op de samenhang in de schoolontwikkeling. Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode zijn: 1. Toelichting: 2. Toelichting: 3. Toelichting:

15 Strategische keuzes en missie en visie Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen uit het verleden. In de school is dan ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden. Dit blijkt uit het volgende overzicht: Dit overzicht kan ingevulde worden door na te gaan in welke mate de hiervoor omschreven visie gerealiseerd is. De uitkomsten van de interne en externe analyse kunnen hierin ook meegenomen worden. Onderdelen van de visie, die reeds gerealiseerd zijn: Onderdelen van de visie, die nog niet gerealiseerd zijn: In onderstaand overzicht geven we aan hoe we op dit moment de stand van zaken ten aanzien van de hoofdpunten van de missie en visie inschatten die nog niet gerealiseerd zijn en hoe die zich verhouden tot de strategische keuzes. Aspecten van de missie/visie Relatie met strategische keuzes Actie Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze meerjaren planning. Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 2.6. Consequenties voor de meerjarenplanning Hier kan op hoofdlijnen worden aangegeven welke prioriteiten er gesteld worden, welke onderwerpen meerdere jaren zullen vragen aan ontwikkeling en / of implementatie etc.

16 16 3. Onderwijskundige vormgeving Toelichting algemeen: Bij de invulling van dit hoofdstuk spelen de volgende zaken een rol: a) Gebruikt de school het kwaliteitshandboek van RPCZ. b) Is het vorige schoolplan gemaakt met de RPCZ indeling. Ad a. Als de school werkt met het kwaliteitshandboek van RPCZ, dan is daarin (mits helemaal ingevuld) de inhoud van dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk 2 van het kwaliteitshandboek beschrijft namelijk de wijze waarop volgens de wet het onderwijs ingericht is. In hoofdstuk 3 van het kwaliteitshandboek wordt de organisatie van de zorg beschreven. Voor de scholen, die met het kwaliteitshandboek werken adviseren wij na te gaan naar welke onderdelen van het kwaliteitshandboek verwezen kan worden. Per onderdeel geven wij aan waar de inhoud van dit hoofdstuk terug te vinden is in het kwaliteitshandboek. Tevens wordt aangegeven welke onderdelen in de komende schoolplanperiode op basis van evaluaties geoptimaliseerd, dan wel veranderd zullen worden. Ad b. Als het vorige schoolplan gemaakt is op grond van de RPCZ indeling, dan is het advies na te gaan in hoeverre bijstellingen noodzakelijk zijn. In het kort komt het er op neer vast te stellen of veranderingen plaats gevonden hebben: - in de organisatie van het onderwijs; - in het onderwijsaanbod (methoden/werkwijzen); - in de zorg. Deze veranderingen zouden in dit hoofdstuk doorgevoerd moeten worden. Nieuwe ontwikkelingen. Een speciaal aandachtspunt is wel, dat de indeling van de leerstofgebieden in deze versie van het schoolplan is aangepast aan de referentieniveaus, en de verplichte aanpak voor pestproblematiek die per 1 augustus 2015 van kracht wordt. Opbrengstgericht/evidence based onderwijs met daarbij ook nog speciale aandacht voor excellentie. Voorwaarden om dit te realiseren zijn een uitdagende leeromgeving en een cultuur van met en van elkaar(willen) leren. Het is noodzakelijk de bestaande teksten in het schoolplan op dit beleid te toetsen. Het kan zijn, dat inmiddels onderdelen daarvan al in de huidige praktijk terug te vinden zijn. In ieder geval zal iets aangegeven moeten worden hoe men dit beleid in de komende jaren binnen het onderwijs handen en voeten wil gaan geven. Passend onderwijs. In de schoolplanperiode zal Passend onderwijs verder invulling krijgen. Veel scholen zijn met de voorbereidingen bezig. Met name het handelingsgericht werken wordt in dit kader gebruikt om het onderwijs in de school in te richten op basis van de principes die aan de oriëntatie afstemming ten grondslag liggen. Als de ontwikkeling op de school in die richting gaat, dan is het zaak dit ook in dit hoofdstuk op te nemen onder het kopje Ononderbroken ontwikkeling en er bij de paragrafen, die gaan over de zorg naar te verwijzen. Bij de keuze voor handelingsgericht werken zijn er overigens ook allerlei verbanden met opbrengstgericht en evidence based leerstrategieën te leggen (zie het kopje kwaliteitsagenda primair onderwijs)

17 17 Zie voor invulling van dit hoofdstuk wat in de inleiding is beschreven: Onze onderwijskundige vormgeving is beschreven in hoofdstuk 2 het kwaliteitshandboek. Ter voorbereiding op dit schoolplan hebben we dit onderdeel geëvalueerd om vast te stellen welke veranderingen we in dit kader in de komende schoolplanperiode in willen voeren. Een beknopte samenvatting van deze evaluatie vindt u in hoofdstuk 3 van dit schoolplan met daarin de voorgenomen veranderingen in de komende jaren. Deze zijn tevens opgenomen in de meerjarenplanning in hoofdstuk Inleiding Ook in dit geval kan de inleiding het best geschreven als de rest van het hoofdstuk klaar is. In principe komt het er op neer, dat de opbouw van het hoofdstuk kort weergegeven wordt. In de voorbeeldtekst zijn de onderdelen: wettelijke opdracht, kerndoelen, passend onderwijs en onderwijs aan langdurig zieke kinderen niet uit elkaar gehaald. Hier zou voor gekozen kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vorm gegeven wordt. We maken hierbij gebruik van onderzoek van onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen (Marzano, Fullan, Hattie e.a.) In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs Wettelijke opdracht van het onderwijs In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen Ononderbroken ontwikkeling Toelichting: Voor scholen, die werken met RPCZ kwaliteitshandboek: In de paragrafen: 4, 5, 6 en 8 van hoofdstuk 2 staat beschreven op welke wijze de school hieraan vorm geeft. Adviezen algemeen: Hierna volgt een beschrijving van de werkwijze van de school, b.v. geordend naar: - Uitgangspunten bij de groepsorganisatie en klassenmanagement (klassikaal etc.) - Mate van differentiatie

18 18 - Volgen van ontwikkeling van kinderen en hoe met de conclusies van analyses van leeropbrengsten omgegaan wordt 1. Voor scholen die handelingsgericht werken kan dit hier aangegeven worden. De 3 aspecten, die hiervoor aangegeven zijn, zijn integraal onderdeel van het concept. Overigens hebben deze ook van alles te maken met de principes van opbrengstgericht werken: 2. In alle andere gevallen kan gebruik gemaakt worden van de volgende aanwijzingen: Ten aanzien van differentiatie kan gedacht worden aan het onderscheid tussen een ontwikkelingsgerichte benadering en een meer programmagerichte benadering. Binnen elke werkwijze is differentiatie mogelijk. Hoe men dat daarbinnen realiseert moet beschreven worden. Bv. bij de meer ontwikkelingsgerichte benadering de werkwijze met brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten en hoe de leerkracht daarbinnen op het gedrag van kinderen inspeelt aangevuld met het organiseren van meer specifieke activiteiten voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Bij een programmagerichte benadering wordt veelal gewerkt vanuit methoden. Daarbinnen kan gedifferentieerd worden naar oplossingsmethoden; basisstof, verrijkingsstof herhalingsstof (bhv-model), tempodifferentiatie (b.v. als jaarklassendoorbrekend wordt gewerkt) Bij veel scholen komen beide vormen(programmagerichte benadering ( vanaf groep 3/4) en ontwikkelingsgerichte benadering ( in de onderbouw) in combinatie voor. Soms zijn de vormen van differentiatie, die bij de methoden toegepast worden ook niet voor alle leerstofgebieden hetzelfde. Soms zie je binnen scholen verschillen in differentiatie in opeenvolgende leerjaren Afgesloten wordt met een korte opsomming van de onderdelen, die nog veranderd c.q. ingevoerd moeten worden. Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: Brede ontwikkeling Voor scholen, die werken met RPCZ kwaliteitshandboek: In de paragrafen: 1, 4 en 5 van hoofdstuk 2 staat beschreven op welke wijze de school hieraan vorm geeft. Adviezen algemeen: Hier kan verwezen worden naar de leerstofgebieden, die op grond van de wet onderwezen moeten worden en die er zorg voor dragen, dat de verschillende terreinen van ontwikkeling aan de orde komen. Echt breed wordt ontwikkeling ondersteund, als binnen deze leerstofgebieden kinderen kansen krijgen op verschillende wijzen zich de stof eigen te maken. Variatie in werkvormen en instructiewijzen. In de beschrijving kan een accent gelegd worden op de volgende aspecten: - Methoden en materialen, die gebruikt worden voor zover deze specifiek zijn bv. Pestprogramma/pestaanpak o.i.d. (per 1 augustus 2015 is een anti-pestprogramma verplicht) - Didactische werkvormen/uitgangspunten die gehanteerd worden: MI/coöperatief leren - Eventueel kan de verhouding in tijd, die aan verschillende onderdelen besteed wordt een rol spelen. - Brede ontwikkeling bevorderende activiteiten. Hier kunnen b.v. Gezonde school en Cultuurbeleid worden ondergebracht.

19 19 - Scholen die een cultuurbeleidsplan hebben, kunnen voor het onderdeel Kunstzinnige oriëntatie verwijzen naar dit cultuurbeleidsplan. Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (brede ontwikkeling). Dit geven wij op de volgende wijze vorm: Multiculturele samenleving Voor scholen, die werken met RPCZ kwaliteitshandboek: In de paragrafen 1 en 3 van hoofdstuk 2 staat beschreven op welke wijze de school hieraan vorm geeft. Adviezen algemeen: Hierbij een beschrijving maken, die aangeeft in hoeverre dit aspect in de methoden ondergebracht is en de afspraken, die er zijn ten aanzien van specifieke activiteiten op dit gebied. Dit is het hoofdstuk waarin beschreven wordt op welke wijze de school invulling geeft aan burgerschapskunde voor zover dat niet aan de orde komt in de methodes die gebruikt worden. Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: Het onderwijs: a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal. Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 3.3. Kerndoelen en referentieniveaus Scholen zijn wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en vaardigheden de leerlingen op een bepaald moment moeten beheersen. Voor het basisonderwijs zijn er twee niveaus, een fundamenteel niveau (1F) en een streefniveau (1S), omschreven. Het streefniveau omvat het fundamentele niveau. In het onderwijs moeten we hoge, maar realistische doelen stellen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool het streefniveau 1S of hoger halen, maar in elk geval het fundamentele niveau 1F. In het basisonderwijs zullen de doelen en inhouden van het taal- en rekenonderwijs dus zoveel mogelijk zijn gericht op het behalen van niveau 1S. In de praktijk zal het onderwijs verder worden gedifferentieerd naar bepaalde groepen leerlingen. Voor scholen, die werken met RPCZ kwaliteitshandboek: In paragraaf 1 van hoofdstuk 2 staat beschreven op welke wijze de school hieraan vorm geeft.

20 20 Adviezen algemeen: Bij de invulling kan volstaan worden met aan te geven welke methode(n) gebruikt wordt(worden). Dit kan echter alleen, als deze ook integraal uitgevoerd wordt. In al die gevallen, waar daarvan systematisch afgeweken wordt dient dit aangegeven te worden. Waar niet gebruik gemaakt wordt van een methode dient aangegeven te worden welke materialen men gebruikt (eerste vak) en op welke wijze de leerstof onderwezen wordt (tweede vak). Indien de school van plan is in de komende periode wijzigingen aan te brengen in het onderwijzen van dit leerstofonderdeel kan daarvan melding gemaakt worden in het tweede vak. Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan de orde komen. Nederlandse taal: Hieronder wordt begrepen: Mondelinge taalvaardigheid, Leesvaardigheid, Schrijfvaardigheid. Begrippenlijst en taalverzorging. Mondelinge taalvaardigheid met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Leesvaardigheid met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:

21 21 Schrijfvaardigheid Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Begrippenlijst en taalverzorging In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde, schriftelijke taalproductie Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal:: Engelse taal: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Rekenen/wiskunde Het gaat hierbij om de volgende domeinen: Getallen

22 22 Verhoudingen Meten en Meetkunde Verbanden Getallen Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Verhoudingen Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Meten en Meetkunde Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Verbanden Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:

23 23 Samenvatting te realiseren veranderingen Nederlandse taal:: Oriëntatie op jezelf en de wereld (hier plaats voor sociaal-emotioneel, pestaanpak) Hieronder wordt begrepen: Mens en samenleving Natuur en techniek Ruimte Tijd Mens en samenleving Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Natuur en techniek Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Tijd Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:

24 24 Ruimte Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Samenvatting van te realiseren veranderingen Kunstzinnige oriëntatie Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Te realiseren veranderingen. Bewegingsonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: Samenvatting van te realiseren veranderingen in het domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld.

25 Kinderen met extra onderwijsbehoeften In de beschrijving aangeven van welk samenwerkingsverband de school deel uitmaakt. Relatie met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband aangeven. Daarnaast eventueel onder verwijzing naar het ondersteuningsplan van de school een beknopte beschrijving van de interne procedures ten aanzien van: signalering, groep- en leerling-besprekingen, rol interne begeleider, gebruik van handelingsplannen/groepsplannen, dossiervorming, rol van de ouders. Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert: 3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Elke school wordt te zijner tijd geconfronteerd, met een leerling, die gedurende langere tijd afwezig zal zijn. Aan zo n situatie zit vrijwel altijd een behoorlijk emotionele aspect. Dan is het goed terug te kunnen vallen op regelingen en afspraken, die in dit kader zelfs landelijk gemaakt zijn. RPCZ voert deze binnen Zeeland uit. De school stelt voor deze gevallen een procedure vast. Deze procedure moet een relatie hebben met de zorgprocedure binnen de school. Specifiek voor deze kinderen moet de school vaststellen: - Wanneer is er sprake van langdurige ziekte; - Wie de contacten met het kind, de ouders onderhoudt; - Wie het besluit neemt tot inschakelen van externe hulp (zorgprocedure) - Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan, dat opgesteld wordt als externe hulp ingeschakeld wordt en deze ook inderdaad noodzakelijk blijkt te zijn.(zorgprocedure) Artikel 9a wpo gaat over: ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen 1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund. 2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door: a. een educatieve voorziening ( ) bij een academisch ziekenhuis of b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis verblijft.

26 26 Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken worden gehandhaafd. Het is van groot belang, dat de school tijdens het ziek zijn contacten organiseert met het zieke kind. Het is natuurlijk belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Nog belangrijker is het gevoel van het zieke kind erbij te blijven horen. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de groepslera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met behulp van en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen school en het zieke kind. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Volgens de wet: Ondersteuning aan zieke leerlingen, kan de school een beroep doen op de schoolbegeleidingsdienst. In Zeeland is dat het RPCZ. Medewerkers van het RPCZ kunnen scholen helpen bij het zo goed mogelijk begeleiden van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte. De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo n geval beslissingen te kunnen nemen is als volgt: 1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding) 4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats 3.6. Consequenties voor de meerjarenplanning Voor dit onderdeel is geen standaard tekst opgenomen.

27 27 4. Personeelsbeleid 4.1. Inleiding Dit stukje kan achteraf beschreven worden. Het is belangrijk in dit hoofdstuk goed de relatie tot het IPB-plan (in bijna alle gevallen bovenschools vastgesteld) in de gaten te houden. De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. Marzano c.s. geven aan, dat de factor collegialiteit en professionaliteit dragend is voor schoolontwikkeling. Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door Fullan en Hargreaves omschreven: o Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn - Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten - Het tonen van respect voor elkaar - Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. Levenslang leren geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik gemaakt wordt van leren van en met elkaar rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega s van andere scholen Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid Wacht met het schrijven van de overige onderdelen van dit hoofdstuk tot hoofdstuk 6 vastgesteld is! Het is van belang, dat de beschrijving in deze paragraaf beperkt blijft tot die onderdelen van het personeelsbeleid, die nauw samenhangen met de onderwijskundige ontwikkelingen. De meest voor de hand liggende onderwerpen zijn: Taakbeleid: In het kader van veranderingen binnen de school kan het zijn dat dit invloed heeft op de taakverdeling. Bijvoorbeeld er wordt een coördinator aangesteld voor ICT, taal of rekenen. Formatie: Geef aan welke prioriteiten worden gesteld bij het meerjaren-formatieplan in het kader van de onderwijsverbeteringen. Bijvoorbeeld het aanstellen van onderwijsassistenten als ondersteuning bij het taalonderwijs. Nascholing: Onder dit kopje wordt beschreven welke nascholing voor teamleden de volgende jaren wordt gepland. Hierbij gaat het niet om concrete omschrijving van nascholingscursussen, maar wel om een aanduiding van het soort nascholing. Door dit te beschrijven en vast te laten stellen wordt duidelijk waar de nascholingsmiddelen (tijd en geld) de komende jaren aan besteed moeten worden Persoonlijk ontwikkelingsplan: In het kader na integraal personeelsbeleid en volgens de CAO moet voor elke leerkracht een

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan

Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan HULP SCHOOLPLAN 2015-2019 2 Toelichting bij: Hulp bij het samenstellen van het schoolplan Gebruik van deze hulp De hulp bij het samenstellen van het schoolplan is als volgt te gebruiken. In deze hulp tref

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs

Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs Referentieniveaus taal en rekenen Primair onderwijs Overeenkomsten OGW - HGW Cyclisch ambitieuze doelen stellen en evalueren: Welke leerlijnen liggen er onder jullie onderwijs? Doorgaande leerlijnen? Uitgaan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK BLISS VIBRATION KIDS ACADEMY VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE s-hertogenbosch INHOUD Uitkomst onderzoek Bliss Vibration Kids Academy te s-hertogenbosch 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag:

Schoolplan 2011-2015. Openbare Basisschool XXX. Schoolgegevens: OBS XXX. Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Openbare Basisschool XXX Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: OBS XXX Brinnummer: Directie: Adres hoofdvestiging: Contact school: Bevoegd gezag: Stichting Leerplein055 Apeldoorn Adres bevoegd gezag: Postbus

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM

UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM UITKOMST ONDERZOEK VIVERE DEMOCRATISCH ONDERWIJS VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ROTTERDAM INHOUD Uitkomst onderzoek Vivere Democratisch onderwijs te Rotterdam 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE Zutphen INHOUD Uitkomst onderzoek Vrije Initiatiefschool Talander te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ST. CHRISTOFFEL School : Basisschool St. Christoffel Plaats : Waalre BRIN-nummer : 15DM Onderzoeksnummer : 94997 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK LIBERTAD TE BREDA INHOUD 1 Uitkomst onderzoek Libertad te Breda 5 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 6 3 Samenvattend oordeel 13 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het schoolplan verandert

Het schoolplan verandert Onze visie op onderwijskwaliteit staat in ons schoolplan Het schoolplan verandert Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? Daarover leest u

Nadere informatie