Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

2

3 Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant augustus 2003

4 ISBN: PON-bestelnummer: PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Deze publicatie is te bestellen bij het PON: Postbus 90123, 5000 LA Tilburg, (013) onder vermelding van PON-bestelnummer 03-18

5 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Doel, opzet en verloop 6 3 Bevindingen en voorzichtige conclusies 7 Bijlage 1: Inventarisatieformulier 11 Bijlage 2: Tabel 1: aanbod van smw per gemeente 13 Bijlage 3: Tabel 2: uitvoering smw per gemeente 15 Bijlage 4: Tabel 3a: inzet smw in primair onderwijs per gemeente in euro s 17 Bijlage 5: Tabel 3b: inzet smw in voortgezet onderwijs per gemeente in euro s 19 Bijlage 6: Tabel 4: organisatie smw 21

6

7 1 Inleiding Er bestaat een toenemende aandacht voor het schoolmaatschappelijk werk (smw), zowel binnen het voortgezet onderwijs als in het primair onderwijs. In de aanstaande wet op de jeugdzorg is samenwerking en afstemming tussen de jeugdzorg en het onderwijs geen vrijblijvende zaak meer: de bureaus jeugdzorg krijgen de wettelijke taak hierin te voorzien. Smw kan dienen als instrument voor die samenwerking en afstemming. Over de gemeentelijk taken inzake het jeugdbeleid (en de afstemming met de jeugdzorg) die een landelijke werkgroep in kaart heeft gebracht, is tussen VNG, IPO, MO-groep en de rijksoverheid is een overeenstemming bereikt (juni 2003). Tot het gemeentelijk domein behoren onder meer de pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening), zoals (school)maatschappelijk werk en coaching van jongeren. Tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote steden bestaat er een convenant dat een gezamenlijke inzet regelt voor het smw ( ) in de B5. Een soortgelijk convenant bestaat er voor het schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van kleinere gemeenten in de vier regio s. Totaal gaat het om een substantiële inzet van het smw in de provincie, met cofinanciering door provincie en gemeenten. Daarnaast bestaat er smw dat uitsluitend valt onder gemeentelijke regie en dat met gemeentelijk financiering wordt uitgevoerd. Enkele scholen organiseren en financieren smw zelfstandig. Het smw in de provincie Noord-Brabant wordt op verschillende wijze ingezet, soms gaat het om een autonome functie binnen scholen, soms gaat het om een aanvullende functie op de bestaande leerlingenzorg. Om een beeld te krijgen van de omvang en de wijze waarop het smw in de provincie vorm krijgt, heeft de provincie het PON verzocht in de maand juni een inventarisatie te maken. Dit rapport is hiervan het resultaat. PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 5

8 2 Doel, opzet en verloop Met de inventarisatie is getracht inzicht te krijgen in de totale omvang, de personele inzet en de organisatie van het smw in de provincie Noord-Brabant, zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Alle betrokken ambtenaren van de Brabantse gemeenten (exclusief de B5) zijn digitaal benaderd met een vragenformulier (zie bijlage). Dit formulier omvatte de volgende zaken: - Het gemeentelijk budget (2002 en/of 2003). - De beschikbare FTE per type school. - Type scholen in het Primair onderwijs (regulier en speciaal) en in het Voortgezet Onderwijs (regulier en speciaal). - Aantal leerlingen per type school. - De organisatie(s) die het smw uitvoert. - De wijze waarop het smw wordt uitgevoerd. - Het bestaan van zelfstandige smw. Er is gekozen voor een inventarisatie bij gemeenten en niet bij de scholen zelf. Het accent bij de inventarisatie lag immers bij het inzicht verkrijgen in de inzet en bijdragen van gemeenten, onder meer in financiële zin. Het benaderen van zowel gemeenten als scholen is niet gedaan om dubbeltellingen te voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat deze inventarisatie uitsluitend kwantitatieve gegevens heeft opgeleverd. Er valt op basis van de nu beschikbare gegevens geen kwalitatieve conclusies te trekken. Het beschikbaar krijgen van de benodigde gegevens bleek in de praktijk moeizamer te gaan dan verwacht. Alle contactambtenaren zijn binnen één maand twee keer digitaal benaderd met het verzoek het vragenformulier in te vullen en te retourneren. Bij navraag bleek dat een aantal gemeenten om technische redenen het vragenformulier niet heeft ontvangen. Om deze reden en in verband met de geringe respons, zijn 35 gemeenten alsnog telefonisch benaderd met het verzoek het formulier in te sturen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een respons van 49 gemeenten (van de 69; 71%). De ervaring leert dat dit een matig tot redelijk resultaat is. Uit deze inventarisatie is voorts gebleken dat veel gemeenten de gevraagde gegevens niet direct paraat hebben of soms niet weten te achterhalen. Het vermoeden is dat dit een rol heeft gespeeld bij het feit dat 20 gemeenten niet hebben gereageerd. De beschikbare capaciteit voor deze opdracht liet niet toe de ontbrekende gegevens van 20 gemeenten alsnog te achterhalen. Hierdoor zijn enkele bevindingen slechts indicatief van aard. 6 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

9 3 Bevindingen en voorzichtige conclusies Het vragenformulier omvatte verschillende type vragen. De vragen inzake het aantal leerlingen per school voor het PO en VO zijn door de meeste gemeenten niet ingevuld; dit is derhalve niet verwerkt in de bevindingen. Hetzelfde geldt voor de gevraagde gegevens inzake het aantal FTE dat wordt ingezet voor het schoolmaatschappelijk werk; dit is daarom eveneens niet verwerkt. Respons Van 20 gemeenten zijn geen gegevens bekend als gevolg van het feit dat zij niet hebben gereageerd. Van de 69 gemeenten hebben 49 het vragenformulier ingevuld geretourneerd (dit is inclusief de beschikbare gegevens van de B5). Wel/geen schoolmaatschappelijk werk Van de 49 gemeenten hebben 12 gemeenten aangegeven géén smw te hebben en/of te financieren (24%). Van de 49 gemeenten hebben er 37 smw binnen het PO en/of VO; dat is 76%. Hiervan (van de 49 gemeenten die smw hebben) hebben er 16 smw in het PO, dat is 33%. Van de 49 gemeenten die hebben aangegeven smw te hebben, zijn er 33 die smw in het VO hebben; dat is 67%. Uitgaande van het feit dat niet alle gemeenten VO hebben, is het werkelijke percentage 79% (gebaseerd op de 42 responderende gemeenten waar VO wordt aangeboden). Uitvoering Binnen de 37 gemeenten waar smw wordt verzorgd, wordt dat in iets meer dan de helft (54%) alleen door het bureau jeugdzorg (BJZ) gedaan. In 19% van de gemeenten met smw wordt het smw alleen verzorgd door het (algemeen) maatschappelijk werk (AMW). In 16% van de gevallen bieden BJZ en het AMW gezamenlijk het schoolmaatschappelijk werk aan en in de overige gemeenten (11%) is de situatie nog anders geregeld (daar wordt het bijvoorbeeld door de scholen zelf uitgevoerd). Financiering Van de 49 gemeenten geven er 14 aan (29%) zelf het smw te financieren voor het PO (3 gemeenten hebben smw binnen PO zonder gemeentelijke financiering). Enkele gemeenten hebben de gevraagde gegevens betreffende het aantal leerlingen niet ingestuurd, evenals de hoogte van de financiering. Voor zover bekend variëren de kosten voor het schoolmaatschappelijk werk binnen het PO per leerling tussen 1,33 en 14,91. Van de 42 gemeenten met VO binnen de gemeentegrenzen financieren er 24 (57%) schoolmaatschappelijk werk binnen de VO (nog eens acht gemeenten hebben schoolmaatschappelijk werk in het VO zonder gemeentelijke financiering). De kosten voor schoolmaatschappelijk werk binnen het VO variëren per leerling tussen 2,33 en 52,42 (op basis van de beschikbare gegevens). PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 7

10 Integraal of autonoom In 10 (63%) van de 16 gemeenten met smw in het PO vormt het smw een integraal onderdeel van de zorgbreedte, in 5 (31%) gemeenten gaat het om een autonome functie en in 1 gemeente is dat onbekend. In 24 (73%) van de 33 gemeenten met smw in het VO vormt het smw werk een integraal onderdeel van de leerlingenzorg, in 4 (12%) gemeenten is het een autonome functie en bij 5 gemeenten is de organisatie onbekend. Uit de bovenstaande bevindingen kunnen enkele voorzichtige conclusies getrokken worden. Op basis van de gegevens van 49 gemeenten komt het volgende naar voren. 1 In driekwart van het aantal gemeenten is er sprake van een vorm van schoolmaatschappelijk werk binnen onderwijsinstellingen voor het PO en het VO. Dit aantal staat overigens los van de omvang van smw per school. De veronderstelling is dat dit per school nogal uiteenloopt. 2 Er vindt meer smw plaats in scholen voor het VO dan in het PO. Op basis van de beschikbare gegevens is er in 33% sprake van smw in het PO. Op basis van de beschikbare gegevens versus het aantal responderende gemeenten dat één of meerdere scholen van het VO heeft, is er in 79% sprake van smw in het VO. 3 Voor het VO in het bijzonder valt op dat de score hoog is. Van de 20 gemeenten die niet hebben gereageerd, is bekend dat 14 van hen geen scholen voor het VO hebben en 6 wel. Op basis hiervan kan vastgesteld worden dat er sprake van smw binnen het VO in 91% van alle gemeenten. Ook hier gaat op dat de omvang per school nogal verschilt en dat er geen zicht is op de kwaliteit van het smw. 4 In bijna driekwart van de situaties wordt het smw verzorgd door het bureau jeugdzorg (waarvan 16% in samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk). Bij een eventuele discussie over de toekomstige positionering van het smw, hangende de implementatie van de wet op de jeugdzorg en de overeengekomen toedeling van taken aan gemeenten in dezen, zal dit gegeven moeten worden meegewogen. 5 Op basis van de geleverde informatie (slechts van 21 gemeenten is de financiële inzet bekend) is een globale berekening gemaakt versus het aantal leerlingen (van de 21 gemeenten). Het is opmerkelijk dat de indicatie van het gemeentelijk bedrag per leerling sterk verschilt (van 1,33 tot 14,91 voor het PO en van 2,33 tot 52,42 voor het VO). Nadere studie zou moeten uitwijzen waarom dit bestaat. 6 In de meeste situaties wordt smw integraal ingezet op scholen. Bij het VO (in 73%) gaat het vaak om een toegevoegde discipline van het bureau jeugdzorg aan de schoolgebonden leerlingenzorg. Dit roept de vraag op of hier sprake is van smw of van ambulante jeugdzorg (aanmelding en screening) binnen scholen. Bij de discussie over de toekomstige positionering van het smw zal het derhalve ook noodzakelijk zijn smw in status en 8 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

11 functie te definiëren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het standpunt dat de wijze waarop de bureaus jeugdzorg smw verzorgen binnen de scholen voor het VO géén smw is, maar een concrete uiting van samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. De resultaten van deze inventarisatie zullen ook meegenomen worden in de lopende monitor smw. Deze monitor wordt momenteel door het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg van het NIZW en het PON uitgevoerd. Medio december 2003/januari 2004 zal deze monitor - met medewerking van de uitvoerende organisaties en op basis van ervaringsgegevens - beschikbaar komen. PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 9

12 10 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

13 Bijlage 1: Inventarisatieformulier 1 In welke gemeente bent u werkzaam? 2 Kunt u in onderstaande tabel per schooltype aangeven hoeveel scholen in uw gemeente zijn gevestigd? Verder willen wij weten hoeveel leerlingen momenteel op de diverse typen onderwijs zijn ingeschreven. Type school Aantal scholen Aantal leerlingen Regulier primair onderwijs Speciaal primair onderwijs Regulier voortgezet onderwijs Speciaal voortgezet onderwijs Totaal 3 Wordt in uw gemeente schoolmaatschappelijk werk (smw) aangeboden? 1 ja, zowel binnen het primair als voortgezet onderwijs 1 ja, alleen binnen het primair onderwijs 1 ja, alleen binnen het voortgezet onderwijs 1 nee 4 Door welke partij(en) wordt in uw gemeente smw uitgevoerd? 1 Bureau Jeugdzorg 1 (Algemeen) Maatschappelijk Werk 1 scholen zelf 1 anders, namelijk (invullen) 5 Is het bij u bekend of er scholen zijn in uw gemeente die smw inkopen? 1 voor zover mij bekend niet 1 ja, er zijn.. scholen die dat doen (aantal scholen invullen) 6 Wat is de inzet van het smw in uw gemeente uitgedrukt in FTE en budget uitgesplitst naar schooltype? Let wel, het gaat hier om financiële middelen die door uw gemeente zelf beschikbaar worden gesteld. Type school Budget2002 FTE2003 Budget2003 Regulier primair onderwijs Speciaal primair onderwijs Regulier voortgezet onderwijs Speciaal voortgezet onderwijs Totaal PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 11

14 7 Kunt u per schooltype aankruisen op welke wijze is het smw overwegend is georganiseerd? Type school Smw is overwegend integraal onderdeel van en aanvullend op de leerlingenzorg/zorgbreedte Smw is overwegend een autonome functie binnen de school waarnaar verwezen wordt Regulier PO 1 1 Speciaal PO 1 1 Regulier VO 1 1 Speciaal VO Indien u nog opmerkingen of bijzonderheden heeft ten aanzien van het schoolmaatschappelijk werk in uw gemeente, kunt u die hierna aangeven. 12 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

15 Bijlage 2: Tabel 1: aanbod van smw per gemeente Aalburg Geen gegevens Geen smw Wel smw Smw primair onderwijs Smw voortgezet onderwijs Alphen-Chaam Asten - - Baarle-Nassau Bergeijk Bergen op Zoom - Bernheze - - Best Bladel - - Boekel Boxmeer Boxtel - Breda Cranendonck Cuijk Deurne - - Dongen Drimmelen Eersel Eindhoven Etten-Leur Geertruidenberg - Geldrop - Gemert-Bakel - - Gilze-Rijen Goirle - - Grave Haaren Halderberge - - Heeze-Leende Helmond - 's-hertogenbosch - Heusden Hilvarenbeek - - Laarbeek - Landerd Lith PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 13

16 Geen gegevens Geen smw Wel smw Smw primair onderwijs Smw voortgezet onderwijs Loon op Zand - Maasdonk Mierlo Mill en St. Hubert - - Moerdijk - - Nuenen, Gerwen en Nederwetten - - Oirschot - - Oisterwijk - - Oosterhout Oss - - Reusel-De Mierden Roosendaal - Rucphen Schijndel St. Michielsgestel - St. Oedenrode St. Anthonis Someren - - Son en Breugel Steenbergen Tilburg - Uden - - Valkenswaard - - Veghel - - Veldhoven - - Vught - Waalre Waalwijk - Werkendam - Woensdrecht - - Woudrichem Zundert n=20 n=12 n=37 n=16 n=33* TOTAAL (29%) (24%) (76%) (33%) (79%) * Gepercenteerd op de 42 gemeenten met VO binnen de gemeentegrenzen 14 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

17 Bijlage 3: Tabel 2: uitvoering smw per gemeente Aalburg Geen gegevens Bureau Jeugdzorg Maatschappelijk werk Scholen zelf Alphen-Chaam Asten Baarle-Nassau Bergeijk Bergen op Zoom Bernheze - - Best Bladel Boekel Boxmeer Boxtel Breda Cranendonck Cuijk Deurne Dongen Drimmelen Eersel Eindhoven Etten-Leur Geertruidenberg Geldrop - - Gemert-Bakel Gilze-Rijen Goirle Grave Haaren Halderberge Heeze-Leende Helmond - - 's-hertogenbosch 1 Heusden Overig - - Hilvarenbeek Laarbeek Landerd ===================================================== 1 BJ verzorgt in Den Bosch deel van het smw, de respondent geeft dat echter zelf niet op. PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 15

18 Lith Geen gegevens Bureau Jeugdzorg Maatschappelijk werk Scholen zelf Loon op Zand - - Maasdonk Mierlo Mill en St. Hubert Moerdijk Nuenen, Gerwen en Nederwetten Overig Oirschot Oisterwijk Oosterhout Oss - - Reusel-De Mierden Roosendaal - Rucphen Schijndel St. Michielsgestel - - St. Oedenrode St. Anthonis Someren Son en Breugel Steenbergen Tilburg Uden Valkenswaard Veghel Veldhoven Vught Waalre Waalwijk Werkendam Woensdrecht Woudrichem - - Zundert TOTAAL N=21 N=28 N=14 N=1 N=2 (30%) (76%) (38%) (3%) (5%) Bij percentageberekeningen vanaf de tweede kolom is uitgegaan van de 37 responderende gemeenten met smw ===================================================== 2 BWI 3 SOM 16 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

19 Bijlage 4: Tabel 3a: inzet smw in primair onderwijs per gemeente in euro s Aalburg Geen gegevens Budget 2002 PO Gemiddeld per leerling Budget 2003 PO Gemiddeld per leerling Alphen-Chaam Asten Baarle-Nassau Bergeijk Bergen op Zoom Bernheze Best Bladel Boekel Boxmeer Boxtel Breda Cranendonck Cuijk Deurne Dongen Drimmelen Eersel Eindhoven ,-- 5, ,-- 5,29 Etten-Leur Geertruidenberg 2.552,60 1, ,60 1,33 Geldrop Gemert-Bakel Gilze en Rijen Goirle Grave Haaren ,-- 6, ,-- 6,70 Halderberge Heeze-Leende Helmond ,-- 6, ,-- 6,91 Hertogenbosch s ,-- 5, ,-- 6,23 Heusden Hilvarenbeek Laarbeek Landerd Lith Loon op Zand 7.099,-- 3, ,-- 1,57 Maasdonk PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 17

20 Geen gegevens Budget 2002 PO Gemiddeld per leerling Budget 2003 PO Gemiddeld per leerling Mierlo Mill en St. Hubert Moerdijk Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Oisterwijk Oosterhout Oss Reusel-De Mierden Roosendaal ,-- 2, ,-- 2,20 Rucphen Schijndel St. Michielsgestel ,-- 9, ,-- 9,-- St. Oedenrode St. Anthonis Someren Son en Breugel Steenbergen Tilburg ,--4 14, ,--5 14,60 Uden Valkenswaard 0,5 fte Veghel Veldhoven -7 - Vught ,-- 14, ,-- 14,91 Waalre Waalwijk 9 Werkendam Woensdrecht Woudrichem 10 Zundert ===================================================== 4 Niet duidelijk of dit bedrag alleen voor Tilburgse scholen is bestemd of ook voor andere scholen uit Midden-Brabant. 5 Idem voetnoot 4. 6 Geen bedrag in euro's bekend. 7 Er is wel een bedrag binnen de subsidie van de gemeente aan het AMW bestemd voor smw, echter dit bedrag is niet geoormerkt. 8 Idem voetnoot 7. 9 Geen bedrag in euro bekend. 10 Er was een budget van 8.638,-- in 2002 en van 8.900,-- in 2003 beschikbaar voor het PO en VO gezamenlijk. 11 Idem voetnoot PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

21 Bijlage 5: Tabel 3b: inzet smw in voortgezet onderwijs per gemeente in euro s Aalburg Alphen-Chaam Geen gegevens Geen VO in gemeente Budget 2002 VO Gemiddeld per leerling Budget 2003 VO Gemiddeld per leerling Asten ,-- 6, ,35 Baarle-Nassau Bergeijk Bergen op Zoom - 12 Bernheze Best Bladel Boekel Boxmeer Boxtel ,-- 8,61 13 Breda Cranendonck Cuijk 14 Deurne ,-- 4, Dongen Drimmelen Eersel Eindhoven ,-- 10, ,-- 10,64 Etten-Leur Geertruidenberg ,40 7, ,40 7,62 Geldrop Gemert-Bakel 4.258,-- 2, ,-- 2,33 Gilze-Rijen Goirle 7.487,-- 5, ,-- 5,46 Grave Haaren Halderberge Heeze-Leende Helmond ,-- 29, ,-- 29,30 's-hertogenbosch s ,-- 12, ,-- 11,13 Heusden Hilvarenbeek , ,-- 16 ===================================================== 12 In Bergen op Zoom is ,-- beschikbaar voor het smw binnen het VO in de periode en wordt tevens ingezet in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. 13 Gegevens in 2003 niet verstrekt. 14 Idem voetnoot Hilvarenbeek heeft geen VO, maar zet wel gelden in behoeve van het smw op het VO in de regio. PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 19

22 Geen gegevens Geen VO in gemeente Budget 2002 VO Gemiddeld per leerling Budget 2003 VO Gemiddeld per leerling Laarbeek ,-- 9, ,-- 9,60 Landerd Lith Loon op Zand ,-- 14, ,-- 14,91 Maasdonk Mierlo Mill en St. Hubert Moerdijk ,-- onbekend 3.245,-- onbekend Nuenen, Gerwen en Nederwetten ,-- 48, ,-- 52,42 Oirschot Oisterwijk ,-- 5, ,-- 5,38 Oosterhout Oss ,22 2,78 Reusel-De Mierden Roosendaal ,-- 7, ,-- 7,35 Rucphen Schijndel St. Michielsgestel ,-- 5,26 St. Oedenrode St. Anthonis Someren - 0,36 fte Son en Breugel Steenbergen Tilburg Uden ,-- 3, Valkenswaard Veghel ,-- 8, ,-- 16,20 Veldhoven - 18 Vught ,-- 7, ,-- 7,78 Waalre Waalwijk Werkendam Woensdrecht Woudrichem - - Zundert ======================================================================================================================================= 16 Idem voetnoot Geen bedrag in euro's bekend. 18 Er is wel een bedrag binnen de subsidie van de gemeente aan het AMW bestemd voor smw, echter dit bedrag is niet geoormerkt. 19 Idem voetnoot PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

23 Bijlage 6: Tabel 4: organisatie smw Geen gegevens PO: organisatiestructuur onbekend of nvt PO: integraal onderdeel leerlingenzorg PO: autonome functie binnen school VO: organisatiestructuur onbekend of nvt VO: integraal onderdeel zorgbreedte VO: autonome functie binnen school Aalburg Alphen-Chaam Asten Baarle-Nassau Bergeijk Bergen op Zoom Bernheze - - Best Bladel Boekel Boxmeer Boxtel Breda Cranendonck Cuijk Deurne Dongen Drimmelen Eersel Eindhoven Etten-Leur Geertruidenberg Geldrop Gemert-Bakel Gilze-Rijen Goirle Grave Haaren Halderberge Heeze-Leende Helmond 's-hertogenbosch Heusden Hilvarenbeek Laarbeek Landerd Lith PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 21

24 Geen gegevens PO: organisatiestructuur onbekend of nvt PO: integraal onderdeel leerlingenzorg PO: autonome functie binnen school VO: organisatiestructuur onbekend of nvt VO: integraal onderdeel zorgbreedte VO: autonome functie binnen school Loon op Zand Maasdonk Mierlo Mill en St. Hubert Moerdijk Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Oisterwijk Oosterhout Oss Reusel-de Mierden Roosendaal Rucphen Schijndel St. Michielsgestel St. Oedenrode St. Anthonis Someren Son en Breugel Steenbergen Tilburg Uden Valkenswaard Veghel Veldhoven Vught Waalre Waalwijk Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL N=10* (63%) N=5* (31%) N=24** (73%) N=4** (12%) * Gepercenteerd op gemeenten die smw in het PO aanbieden (n=16) ** Gepercenteerd op gemeenten die smw in het VO aanbieden (n=33) 22 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

25 Overzicht PON-publicaties Een overzicht van de PON-publicaties van de afgelopen jaren kunt u gratis aanvragen via of telefonisch (013) De publicaties zijn per categorie ondergebracht. Van elke publicatie is een korte omschrijving opgenomen, het aantal pagina s, het PON-bestelnummer en het ISBN Bekkers, M. en L. Rutjes Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant. 4, Kooger, E. en M. Swinkels Boter bij de vis. Kansen voor een woonzorgzone in De Baarzen te Vught. Een verkenning. 6, Bosch, A., E. Verkaar en E.v an Ingen Referentiekader sociaal duurzame ontwikkeling. Bijdrage provinciaal sociaal beleid aan een duurzaam Noord-Brabant. 10, Franken, P. en J. Wielders Wonen als wens. Over achtergronden en aanpak van het startersvraagstuk. 7,50 A-047 Franken, P. en J. Luijten DVD: Veilig en comfortabel wonen. Ervaringen in Zuidoost-Brabant. 12, Kuyper, H. de Een dorpshuis in Giessen-Rijswijk? 6, Nauta, K. Stimuleringsproject Somaliërs. Procesbeschrijving en evaluatie van de resultaten 7, Nauta, K. Zorg dat je erbij komt. 11 voorbeelden van informele zorg in Brabant. 7,50 A-046 Cox, Sj. CD-rom: Informele zorg. Een virtueel symposium. 10,-- A-045 Swinkels, M. Video: Is uw gemeente ouderenproof? Ouderen leveren bouwstenen voor lokaal beleid. 6,-- PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 23

26 03-11 Swinkels, M. De countervailing power van cliënten. De kracht van participatie. 6, Rietveld, T. en S. van Erp Zoektocht in zorgland. Allochtonen met een lichamelijke handicap en de toegang tot zorg. 6, Kuyper, H. de en J. Luijten Een combiproject in Gerwen? Haalbaarheidsonderzoek 6, Kuyper, H. de en J. Luijten De toekomst van Venhorst. Feiten, ontwikkelingen, meningen en acties. 6, Wakker, A. van de De GGZ kan het niet alleen! Vraagsturing in de Regiovisie GGZ Midden-Brabant. 5, Long, K. du Drempels op de sportvloer? Onderzoek naar de drempels die mensen met een functiebeperking ervaren bij het sporten. 6, Overbekking J. en P. van Daal 'Over eigen wegen'.evaluatie van de Landelijke Sinti Organisatie 6,50 A-044 Bosch, A., K. du Long en L. Rutjes KK Kengetallen Kompasje jeugd. 5, Wezel, M. van en I. Tilma Aan de andere kant van de slagboom. Illegalen en lokaal beleid. 3, Erp, S. van Zorgen voor de dag van morgen. Een studiedag naar sociale verbanden. 5, Smets, J. en A. Bosch Instroom en behoud van allochtone medewerkers in de thuiszorg. Een verkennend onderzoek. 6, Nauta, K., Sj. Cox en A. Groen 'Alles is gezegd, het werk is nooit af'. Tweede ronde regiovisies verpleging en verzorging. 6,-- 24 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

27 PON Jaarboek 2003 De nieuwe maakbaarheid. Tussen opwinding en realiteit. 20, Rietveld, T. Bundeling van krachten. Samenwerking palliatieve terminale zorg Breda. 6, Swinkels, M. en T. Rietveld Lokale zorg en dienstverlening in Escharen. Visie en actieplan. 5, Smets, J. en A. Dorrestein Samen naar de naschoolse opvang. Onderzoek naar de mogelijkheden van reguliere NSO voor kinderen met een lichamelijke handicap. 5, Dorrestein, A. en A. Bosch Gedeelde kennis. Onderzoek naar de afstemming van psycho-educatieprogramma s op behoeften van verwanten van mensen met schizofrenie. 7, Daal, P. van en P. de Kroon Nieuwe verhoudingen. Omroep Brabant in een gewijzigd provinciaal perspectief. 6, Erp, S. van en T. Rietveld Het bestaande versterken. Onderzoek naar de haalbaarheid van een belangenvereniging voor mantelzorgers in de regio s-hertogenbosch. 7, Bosch, A., P. van Daal en A. Dorrestein Thuis met domotica. De ervaringen van ouderen in zes Brabantse domoticaprojecten. 6, Cox, Sj. Het mes snijdt aan twee kanten. Begeleiding van Vluchtelingenjongeren in Tilburg. 6, Walraven, G., S. van Erp en M. Knegtel Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost Brabant. 6, Swinkels. M. Evaluatie pilot Boxtel; functiegerichte indicatiestelling en zorgtoewijzing. 6, Verkaar, E. en E. Edelmann Begrensd vertrouwen. Draagvlakonderzoek AZC Tilburg-Noord. 10,-- PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT 25

28 PON Russel, N. Jongleren in de praktijk. Praktijkvoorbeelden van het Cultuur Educatie Project in s-hertogenbosch-oost. 5, Smets, J. Hulp gezocht? Vragen en ervaringen van jongeren en opvoeders. 6, Wezel, M. van De samenstelling van je team is je visitekaartje. Allochtone werknemers in de non-profit. Praktijkervaringen. 5, Bekkers, M. Evaluatie pilot vaccinatieprogramma tegen hepatitis B bij eerstelijns gezondheidsprofessionals. 6, Edelmann, E. en K. Nauta De Kleine Waarheid. Over verhuisbewegingen in enkele Brabantse plattelandsgemeenten. Samenvatting. 4, Edelmann, E. en K. Nauta De Kleine Waarheid. Over verhuisbewegingen in enkele Brabantse plattelandsgemeenten. 11, Dorrestein, A. en K. du Long Jongleren. Evaluatie-onderzoek naar het Cultuur Educatie Project in s-hertogenbosch-oost. 12, Erp, S. van Zorglandschappen. Beelden van zorgboerderijen. 6, Bekkers, M., A. Groen en T. Rietveld Handboek Techno Zorg Bus. 50, Wezel, M. van Het geheim van De Ketting. Tilburgs moedercentrum als onmisbare schakel. 6, Rutjes, L., M. Bekkers, P. van den Bogaart en D. van Veen Zo-zo-zo op school. Voorstudie monitor Schoolmaatschappelijk Werk in het Voortgezet Onderwijs in de B5 van de provincie Noord-Brabant. 6, Groen, A. en T. Rietveld Draaiboek Techno Zorg Bus. Ontwikkeling en opzet van een voorlichtingsbus. 26 PON-rapportage: INVENTARISATIE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur

TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur TT Midden- en West Brabant 18 december 2014 Etten-Leur Agenda 10:00-11:00 Algemene deel. Huidige stand van zaken regio Afstemmen bronhouders ICT Bijhouding.. Pauze.. 11:15-12:15 Opsplitsing. Facility Minicompetitie

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Projectenoverzicht Bijlage 1

Projectenoverzicht Bijlage 1 Infrastructurele projecten regio Noord-Oost Brabant N-F-001-15 Herinrichting centrum Heesch - fietsenstallingen 5.400,00 50,00% 10.800,00 Bernheze N-W-001-15 Reconstructie kruising Losplaats Velmolenweg

Nadere informatie

Braindrain in Noord-Brabant

Braindrain in Noord-Brabant Braindrain in Noord-Brabant De migratie van Noord-Brabantse hoger opgeleiden in beeld Tilburg, september 2015 Ing. Hans Mariën Drs. Rob Vink m.m.v. Prof. Dr. Frank Cörvers II Braindrain in Noord-Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Persbericht- gezamenlijk optrekken Noord-Brabantse gemeenten in een regionale aanpak noodzakelijk voor opvang vluchtelingen s-hertogenbosch, 31 maart- In de afgelopen maanden zijn er in Brabant 10.000

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUIJK GRAVE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (2012) Jeugdhulp indicatie 55 10 28 27 72 34 9 33 26 13 235 231 17 12 26 15 111 71 29 1054 Verblijf

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie