Inhoudsopgave programmabegroting 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave programmabegroting 2011"

Transcriptie

1 Begroting 2011

2

3 Begroting 2011

4 2

5 Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Voorwoord...3 Leeswijzer...5 Deel 1 Beleidsbegroting Inleiding op de programma s Toelichting op de Programma s Programma 1 Werk in een sterke economie Programma 2 Prettig wonen in een wijk en dorp Programma 3 Zorgen voor meedoen Programma 4 Opgroeien en je talenten ontwikkelen Programma 5 Wonen en ruimte om je heen Programma 6 Veilig door het verkeer Programma 7 Samenwerken aan besturen Programma 8 Goed omgaan met minder geld Ombuigingen in begroting 2011 Overzicht ombuigingen per programma Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht Paragraaf 7 Grondbeleid Deel 2 Financiële begroting 5 Financiële positie gemeente Doetinchem Financiële bijlagen Overzicht baten, lasten en saldi Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen

6 4

7 Voorwoord Voor u ligt de beleidsneutrale begroting 2011van de gemeente Doetinchem. Met beleidsneutraal bedoelen we dat we uitgaan van uitvoering van het bestaande beleid zoals dat door de raad is vastgesteld in de planning & controldocumenten (bijv. begroting 2010) of via specifi eke besluiten. We hebben geen uitvoering van nieuw beleid opgenomen. Bij het vaststellen van deze begroting 2011 zijn we nog volop bezig met onze ombuigingsoperatie. Besluiten over nieuw beleid nemen we gelijktijdig met onze beslissingen over de ombuigingen, begin Wel zijn onvermijdelijke ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, CAO, etc.) vertaald in de begroting. De ombuigingsoperatie is nodig omdat de overheidsfi nanciën zwaar onder druk staan. Dat komt hoofdzakelijk door de economische crisis en de vergrijzing. Wij verwachten dat onze gemeente te maken krijgt met kortingen vanuit het Rijk die oplopen van 10 tot 20 miljoen euro structureel. Deze kortingen zullen wij de komende jaren moeten opvangen in onze begroting. Dat kan niet anders dan door bezuinigingen. Om deze begroting 2011 sluitend te krijgen moesten we al een voorschot nemen op de ombuigingsoperatie. We hebben in deze begroting al 1,6 miljoen aan ombuigingen verwerkt. De ombuigingsmaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3 Ombuigingen. De begroting 2011 is wat programma-indeling en -beschrijving betreft, sterk geënt op het raadsprogramma Ruimte voor elkaar De programma s in deze begroting komen overeen met de hoofdstukken uit het raadsprogramma. Ook de vijf uitgangspunten uit het programma Ruimte voor elkaar vindt u terug in de begroting Deze uitgangspunten zijn: eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit, nabijheid, tegengaan ingewikkeldheid, economie en werk als motor en slimme verbindingen. Wij wensen u veel leesplezier. 5

8 6

9 Leeswijzer bij de Programmabegroting 2011 Voor de programmabegroting volgen we de voorschriften van het rijk in het Besluit begroting en verantwoording voor gemeenten. De Programmabegroting 2011 van de gemeente Doetinchem bestaat uit twee delen: Deel 1 is de beleidsbegroting. Het bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s. In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen en trends die invloed hebben op onze gemeente. In antwoord hierop bezinnen we ons opnieuw op onze rol als gemeentelijke overheid in de samenleving. Vijf uitgangspunten zijn leidend voor onze keuzes. Ook gaan we ombuigen. We beschrijven de uitgangspunten voor de ombuigingen en het proces voor de uitvoering. Hoofdstuk 2 Toelichting op de programma s. Hierin geven we per programma informatie die op dit moment bijzondere bestuurlijke aandacht heeft. Deze informatie is direct gebaseerd op het programma Ruimte voor elkaar. Ook geven we inzicht in de totale kosten en opbrengsten van het programma. We hebben een beleidsneutrale begroting Dat heeft tot gevolg dat het beleid uit de begroting 2010 is doorgetrokken. In afwachting van de ombuigingsoperatie hebben we geen nieuwe beleidsvoornemens toegevoegd. Alleen de ombuigingen die nodig waren om de begroting 2011 sluitend te krijgen zijn verwerkt. Zie hoofdstuk 3. De toelichting geven we door per programma de volgende vragen te beantwoorden: - Wat is onze visie? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat zijn de fi nanciële kaders? Hoofdstuk 3 Ombuigingen. In dit hoofdstuk leest u over de ombuigingsmaatregelen die nodig waren om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Het geeft een totaalbeeld van alle ombuigingen in deze begroting. Elke ombuiging wordt kort beschreven. Tenslotte is een overzicht opgenomen waarbij de ombuigingen zijn verdeeld over de programma s. 7

10 Hoofdstuk 4 Paragrafen. In dit hoofdstuk beschrijven we het beleid en ontwikkelingen over beheersmatige onderwerpen die van belang zijn voor de gemeente. Deze lopen dwars door programma s heen. Het rijk heeft bepaald welke onderwerpen in ieder geval in paragrafen moeten worden beschreven. We hebben paragraaf 6a hieraan toegevoegd. Paragraaf 1 Lokale heffingen, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, Paragraaf 4 Financiering, Paragraaf 5 Bedrijfsvoering, Paragraaf 6 Verbonden partijen, Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht, Paragraaf 7 Grondbeleid. Deel 2 is de financiële begroting. Dit deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 5 financiële positie gemeente Doetinchem Dit hoofdstuk geeft informatie over onze fi nanciële positie in de periode De fi nanciële positie bestaat uit twee delen: - Het fi nancieel meerjarenperspectief met daarin de saldi van de begrotingen over de verschillende jaren. - De algemene reserve die een indicatie geeft van de fi nanciële positie van onze gemeente. Hoofdstuk 6 financiële bijlagen. Dit hoofdstuk geeft fi nancieel-technische informatie over de volgende onderdelen: - Overzicht van baten, lasten en saldi van de programma s; - Overzicht van vervangingsinvesteringen; - Overzicht reserves en voorzieningen. 8

11 Deel 1 Beleidsbegroting 2011

12

13 Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s

14

15 Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s Doetinchem is een geweldige gemeente: een stad met dorpse trekjes en de dorpen Wehl, Nieuw-Wehl, Gaanderen en de buurtschappen Langerak en IJzevoorde met elk hun eigen karakter. Doetinchem betekent ruimte om je heen. Ruimte om jezelf te zijn. Maar ook ruimte voor aandacht voor elkaar. Doetinchem heeft prachtige kansen. Vanwege de markante ligging in een mooi gebied: de Achterhoek. Vanwege de bedrijvigheid die ondernemers en organisaties aan de dag leggen. Vanwege de vele onderwijsinstellingen die jongeren helpen hun talenten te ontwikkelen. Vanwege de zorginstellingen die dagelijks ouderen en mensen met een beperking helpen om gewoon te kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Maar vooral vanwege haar betrokken bewoners die in hun omgeving dagelijks hard werken om de gemeente mooier en aangenamer te maken. De menselijke maat terug Wij zien echter ook onvrede in onze samenleving. Onvrede die samenhangt met last die we van anderen ervaren. Onvrede die samenhangt met irritatie over doorgeslagen individualisme. Onvrede vanwege een grote claim op de overheid enerzijds en een afkeer van diezelfde overheid anderzijds. De rol van de overheid is de afgelopen decennia ontzettend gegroeid. Op tal van terreinen heeft de overheid taken van de samenleving overgenomen. En dat heeft geleid tot een soms gemakzuchtige houding. Als er iets geregeld moet worden, dan doet de overheid dat wel. Burgers werden bovendien omgedoopt tot klanten in plaats van actieve medeburgers. De organisatie van voorzieningen werd inmiddels ook ongelofelijk ingewikkeld en bureaucratisch in de hoop de kosten in de hand te houden. Wij willen in onze gemeente deze ontwikkeling doorbreken. Niet door van alles een beetje te doen. Maar door ons als lokale overheid te richten op die zaken, waarvan wij vinden dat wij als lokaal bestuur de verantwoordelijkheid horen te nemen. Het bestaansrecht, zo u wilt, van de lokale overheid. Waar staat de gemeente voor? We willen naar een overheid: - die er is om de zwaksten te beschermen en te ondersteunen, - die er is om een aantal fundamentele zaken in de samenleving goed te organiseren, - en we willen (terug) naar een minder ingewikkelde overheid. Wij willen de menselijke maat terug in de relatie tussen overheid en inwoners. Door meer verantwoordelijkheid in de samenleving te leggen en door de lokale overheid weer meer bij de mensen te brengen. Wij denken daardoor bij te dragen aan een verantwoordelijke samenleving. Waarin burgers weer zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die zij belangrijk vinden. En waarin burgers zich weer herkennen in hun samenleving. Daar hoort bij dat wij ons niet overal mee bemoeien en veel meer zaken overlaten aan de samenleving zelf. Omdat we vinden dat dat niet de rol van de overheid is. En omdat we denken dat door het terugtreden van de overheid er een grotere vitaliteit in onze samenleving komt. Op de velden waar we ons uit terugtrekken moeten de verenigingen, instellingen en andere organisaties zichzelf bedruipen. Daardoor kunnen we onze rol op andere terreinen beter vervullen. 13

16 Het geeft ons ook de kans om de zwaksten te kunnen blijven beschermen en ondersteunen. We gaan nog sterker dan we al deden uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van mensen. Daar waar burgers door niet of maar beperkt te beïnvloeden factoren een beroep moeten doen op ondersteuning door de overheid, dan willen we daar graag en goed in voorzien. Maar als ze zelf die factoren kunnen beïnvloeden, dan verwachten we dat ook van ze. En zullen we ze stimuleren dat te doen. We willen de kracht van mensen benutten. Tenslotte gaan we de ingewikkeldheid en het bureaucratische van procedures, organisaties e.d. te lijf. Deregulering en ontbureaucratisering zijn daarbij de centrale begrippen. Dit alles om de menselijke maat terug te brengen in de samenleving. Vanuit de visie dat met minder ingewikkeldheid de samenleving prettiger is en de kosten lager. De komende jaren staan we voor een aantal grote uitdagingen. We krabbelen langzaam uit het dal van de economische crisis van 2008 en Maar de recessie laat zijn sporen na. Minder mensen hebben werk. Bedrijven zijn failliet gegaan of hebben het nog steeds moeilijk. Ook door de demografi sche ontwikkeling heeft de Achterhoek het extra moeilijk. Hoe zorgen we ervoor dat we met minder mensen toch een vitale regio houden? Dat kinderen dichtbij naar school kunnen en wijken leefbaar blijven. Wij willen onze bijdrage leveren om Doetinchem door deze moeilijke periode heen te krijgen. Want makkelijk zal het niet zijn de komende jaren. Onze ambities zijn daarbij afhankelijk van omstandigheden zoals de invulling van de bezuinigingen bij het Rijk en de provincie en we zullen dat met fors minder geld moeten doen. Daarom zullen we keuzes moeten maken. Keuzes voor werk en voor zorg. Keuzes om ervoor te zorgen dat we de zwakkeren in de samenleving kunnen blijven ondersteunen. Keuzes die een duurzame economie en daarmee de werkgelegenheid ondersteunen. En keuzes die bijdragen aan het terugbrengen van de menselijke maat in onze samenleving. Vijf uitgangspunten Besturen betekent kiezen. Vijf uitgangspunten zijn de komende bestuursperiode leidend voor onze keuzes. Het zijn ook deze uitgangspunten die dwars door de uitwerking van ons coalitieprogramma per beleidsveld te herkennen zijn: 1. Eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit. Wij gaan er vanuit dat iedereen verant woordelijk is voor zijn eigen toekomst. Dit geldt voor individuele burgers. En dit geldt ook voor verenigingen en bedrijven. Als overheid stellen we ons daarbij terughoudend op en vertrouwen op de onderlinge solidariteit in de samenleving. We ondersteunen burgers als dat nodig is. Die ondersteuning is erop gericht dat mensen zelf weer het heft in handen kunnen nemen; kunnen meedoen. 2. Nabijheid. Onze burgers wonen in eerste instantie in hun dorp of hun buurt. Dat is hun primaire leefomgeving. Daar zorgen wij voor schoon, heel en veilig. Daar faciliteren wij voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang. Daar organiseren wij zorg voor ouderen en gehandicapten. Nabijheid is het devies. En dat doen we met oog voor de menselijke maat. 14

17 3. Tegengaan ingewikkeldheid. Wij willen de ingewikkeldheid van de overheid en maatschappelijke organisaties te lijf gaan. Minder bureaucratie. Minder overbodige regels. Geen stopwatchverantwoording. Meer ruimte voor eigen inzichten en vakmanschap. Mensen moeten weer kunnen snappen waar het over gaat. 4. Economie en werk als motor. Wij zien economie en werk als motor voor een gezonde en vitale gemeenschap. Werk geeft mensen een inkomen, helpt hen hun talenten te ontwikkelen en zorgt voor sociale contacten. Een sterke en duurzame economie zorgt voor dat werk. Een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt hoort daarbij. Hier maken wij ons sterk voor. 5. Slimme verbindingen. Wij zien mogelijkheden voor slimme combinaties. We willen verenigingen, scholen, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan ook uitdagen om samen verbindingen te zoeken. Bijvoorbeeld tussen sport, school en kinderopvang. Tussen school en werk. Of tussen welzijn en zorg. Met minder geld kunnen we dan toch veel bereiken. Wij stimuleren dan ook liever samenwerking dan ongeremde concurrentie. Samenwerking is ook gericht op preventie. Ombuigingen Door de economische crisis en de vergrijzing staan de overheidsfi nanciën zwaar onder druk. Wij verwachten met de kennis van dit moment dat onze gemeente te maken krijgt met kortingen vanuit het Rijk die oplopen van 10 tot 20 miljoen structureel. Deze kortingen zullen we de komende jaren moeten opvangen in onze begroting. Dat kan niet anders dan door te bezuinigen. We zullen de komende jaren fl ink moeten bezuinigen. Dat vraagt een enorme inspanning. We nemen onze verantwoordelijkheid daarin. Door richting te geven aan de bezuinigingen vanuit een duidelijke visie op samenleving en overheid. Door de samenleving te betrekken bij het ontwikkelen van die visie en bij het uitwerken ervan in concrete maatregelen. En door ook de hand in eigen boezem te steken en te kijken wat de gemeente efficiënter kan doen. Wij beschouwen de bezuinigingen echter ook als een (noodzakelijke) mogelijkheid om zaken weer eens opnieuw tegen het licht te houden. Hebben we het eigenlijk niet te ingewikkeld en te onpersoonlijk gemaakt? Herkennen onze inwoners zich nog wel in de ingewikkelde systeemwereld? Wij willen de bezuinigingsopdracht dan vooral ook gebruiken om de ingewikkeldheid en de bureaucratie te lijf te gaan. Door de kracht van burgers weer centraal te stellen. Mensen meer verantwoordelijkheid te geven: buurtbewoners, wijkverpleegkundigen, werknemers, enz. Dit alles met de visie dat met minder ingewikkeldheid het werk leuker is en de kosten lager. Uitgangspunten ombuigingen Wij willen de noodzakelijke bezuinigingen inzetten om versterkingen en verbeteringen in de samenleving tot stand te brengen. Bezuinigen leidt dan niet tot kaalslag. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar daar gaan wij wel voor. Bij de bezuinigingen hanteren we daarom niet de zgn. kaasschaafmethode. We gaan niet overal een beetje afhalen. We maken fundamentele keuzes. Behoud van zorg voor degenen die die echt nodig hebben staat voorop. 15

18 Tegengaan van onnodige bureaucratie. Voorzieningen organiseren daar waar dat het beste is: in wijken en dorpen als nabijheid bij burgers nodig is, in de stad of zelfs regionaal als nabijheid er minder toe doet. Daarmee de leefbaarheid in wijken en dorpen versterken. Eigen verantwoordelijkheid terugbrengen in de samenleving en daarmee huftergedrag tegengaan. We gaan vooralsnog uit van een totaal aan noodzakelijke bezuinigingen van circa 15 miljoen structureel. We streven er naar de noodzakelijke bezuinigingen in drie jaar gerealiseerd te hebben. Eventuele over-bezuiniging leidt niet tot terugdraaien van bezuinigingen, maar tot meer ruimte voor nieuw beleid. Opzet ombuigingsproces Het bezuinigingsproces pakken we in vier stappen aan. Deze stappen starten in mei 2010 en leiden tot vaststelling van een bezuinigingspakket begin Dit bezuinigingspakket verwerken we vervolgens als begrotingswijziging in de (beleidsneutrale) Programmabegroting De vier stappen zijn: (a) uitwerken visie op samenleving en overheid, (b) opstellen 20M-bezuinigingsvoorstellen, (c) vaststellen 15M-bezuinigingspakket en (d) opname 15M-bezuinigingspakket in Programmabegroting Vooruitlopend op dit proces starten we met een efficiëncybezuiniging in de ambtelijke organisatie in Uitwerken visie op samenleving en overheid. Het bezuinigingsproces starten we met het uitwerken van onze visie op samenleving en overheid in een concreet kader dat richting geeft aan de vernieuwde rol van de overheid. Deze uitwerking is niet specifi ek gericht op bezuinigen. Deze uitwerking vindt plaats in werkbijeenkomsten van college, raad, samenleving en ambtelijke organisatie in de maanden rondom de zomer Opstellen voorstellen voor 20 miljoen structureel bezuinigingen. Vanuit de visie op samenleving en overheid gaan werkgroepen aan de slag om tot een totaal van 20 miljoen bezuinigingsvoorstellen op te stellen. Ze worden daarbij bijgestaan door mensen uit de praktijk, van buiten de ambtelijke organisatie (geen betaalde krachten). Dit doen ze in de maanden augustus, september en oktober De werkgroepen zijn geheel vrij in het formuleren van bezuinigingsvoorstellen, als die maar uitvoerbaar zijn. 3. Keuze en vaststellen bezuinigingspakket van 15 miljoen structureel. Nadat de werkgroepen hun huiswerk hebben gedaan, maakt het college een selectie van een bezuinigingspakket van in totaal 15 miljoen structureel. Voorafgaand aan deze selectie organiseert het college oriënterende gesprekken met samenleving en raad. Dit doet ze in het vierde kwartaal van Op basis van deze gesprekken legt het college begin 2011 de raad een bezuinigingspakket voor. 4. Verwerking 15M-bezuinigingspakket in Programmabegroting 2011 en start uitvoering bezuinigingen. Nadat het bezuinigingspakket van 15 miljoen structureel vastgesteld is, verwerken we het als begrotingswijziging in de (beleidsneutrale) Programmabegroting Daarna starten we met de uitvoering van de bezuinigingen. 16

19 Uitgangspunten ombuigingsproces De volgende uitgangspunten gelden bij de onze keuze voor het bezuinigingspakket: - Geen besparingen op armoedebeleid. - Alleen besparingen op zorg als die besparingen de zwaksten in de samenleving ontzien. - Kritische doorlichting van de subsidies die we verlenen. - Efficiëncykortingen voor zowel onze eigen ambtelijke organisatie als voor aan onze gemeente gelieerde organisaties. - Kritische doorlichting regels op dereguleringsmogelijkheden op alle beleidsterreinen. Daarbij hanteren we in principe de zero sum benadering. Alle mogelijke regels schrappen en alleen indien echt nodig herinvoeren. - Kritische doorlichting van onze bouwprojecten op risicovolheid, onderlinge concurrentie en prestigeniveau en stevige prioritering op basis van deze doorlichting. - Wij zijn terughoudend met bezuinigingen op zaken die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling. - Wij willen geen bezuinigingen die penny wise, pound foolish zijn. Oftewel, niet bezuinigen op het één waardoor je aan andere zaken juist weer veel meer uitgaven hebt. Efficiëncybezuiniging ambtelijke organisatie Onderdeel van de opdracht die de ambtelijke werkgroepen krijgen is het doen van voorstellen die leiden tot efficiëncyverbeteringen. We denken hierbij aan efficiëntere werkprocessen, doorwerking dereguleringsmaatregelen, minder overhead, samenwerking met gemeenten en andere partners, minder inhuur derden, en dergelijke. Deze efficiëncybesparing is grotendeels een besparing op de loonsom. Taakstellend krijgt elke werkgroep mee dat 10% van hun bezuinigingsbedrag efficiëncyvoorstellen moeten zijn. Onroerend zaakbelasting (Ozb) De Ozb beschouwen wij niet als sluitpost van de begroting. Dit betekent dat wij kiezen voor een trendmatige verhoging van de Ozb, evenals van de overige belastingen. Een eventuele extra verhoging van de Ozb is echter wel mogelijk indien dat echt noodzakelijk is. 17

20 18

21 Hoofdstuk 2 Toelichting op de Programma s

22

23 1. Werk in een sterke economie 1.1 Economische ontwikkeling Wat is onze visie? In 2009 stelden het gemeentebestuur en de ondernemersverenigingen samen een economische visie op. Wij streven naar een innovatieve en duurzame economische ontwikkeling voor Doetinchem en de regio zoals onder andere verwoord in het plan Achterhoek Authentiek Anders en willen een opgaande lijn in de economische prestaties. Deze visie draagt bij aan het inspelen op de ontstane economische recessie en de demografi sche krimp voor onze regio. De komende jaren komt het er op aan uitvoering te geven aan het opgestelde actieplan. Daarbij maken we gebruik van zaken waar we goed in zijn: middenstand, techniek, zorg en onderwijs Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoering geven aan het economisch actieplan, categorie A en B. - De regionale economische samenwerking via de regio Achterhoek ondersteunen - De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. 1.2 Samenwerken met bedrijfsleven Wat is onze visie? Een van de sterke kanten van de Doetinchemse economie is het goede contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Wij vinden dat de relatie met het bedrijfsleven gebaseerd moet zijn op het tijdig nakomen van afspraken. Daarvoor willen we één goed functionerend gemeentelijk loket voor ondernemers. Dat is de plek in onze gemeentelijke organisatie waar ondernemers en kleine zelfstandigen antwoorden krijgen op hun vragen. Ze worden snel en klantvriendelijk geholpen. Wij stimuleren ondernemers om aan te geven welke regels frustrerend werken. Gestreefd wordt om aan ondernemers die gecertifi ceerd zijn globalere vergunningen te verstrekken. Wij willen de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemers zelf neerleggen. Wat gaan we daarvoor doen? - Het bestaande Economisch Overleg Doetinchem voortzetten. - Een ondernemersloket beschikbaar hebben voor ondernemers. - Deregulering voortzetten. - Ontwikkelen van een economisch contract met het bedrijfsleven. - Centrum voor startende ondernemers opzetten met extra aandacht voor uitkeringsgerechtigden en jongeren. 21

24 1.3 Bedrijventerreinen Wat is onze visie? Om te kunnen werken en ondernemen is ruimte nodig. Doetinchem is een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven en dat is goed voor de werkgelegenheid. De consequentie is dat er voldoende bedrijventerreinen moeten zijn. In samenwerking met drie regiogemeenten ontwikkelen wij in Doetinchem een regionaal bedrijventerrein. Deze intergemeentelijke samenwerking is uniek in Nederland. Hier zijn we trots op! Het voorkomt verrommeling van het landschap in de Achterhoek en sluit het risico van onderlinge concurrentie tussen deze gemeenten uit. Naast de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein willen we bestaande bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren in samenwerking met het bedrijfsleven. Wij gaan uit van het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen. Dat betekent dat er gelet wordt op energie- en waterverbruik, maar ook op het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf per hectare oplevert. Het doel is tevens compacte bedrijventerreinen. Wij streven naar bedrijventerreinen waar het veilig ondernemen is en waar ondernemers zoveel mogelijk in eigen beheer organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? - Realisatie A18 bedrijvenpark in samenwerking met de regiogemeenten. - Acquisitieprogramma A18 bedrijvenpark hanteren om bedrijven aan te trekken. - Revitaliseren van Verheulsweide in Doetinchem. - Voortzetting van het realiseren van parkmanagementorganisaties op elk bedrijventerrein inclusief een keurmerk veilig ondernemen, in samenwerking met de IG&D 1.4 Werkgelegenheid Wat is onze visie? De beste economische- en sociale voorziening is een betaalde baan. Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en geeft je sociale contacten. Wij accepteren niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuiszitten. In de huidige economische tijden vergt dat extra aandacht. Veel bedrijven moeten banen schrappen en het aantal faillissementen is ook in onze regio fl ink gestegen. De economische crisis raakt vaak het eerst mensen met uitzendcontracten of tijdelijke dienstverbanden en kwetsbare doelgroepen. Wij vinden dat wanneer mensen hun baan kwijt raken, ze zo snel mogelijk een andere baan moeten kunnen krijgen. Bij de ondersteuning hiervan vinden we maatwerk noodzakelijk. Degenen die niet meteen een andere baan kunnen vinden, krijgen een opleiding, een participatiebaan en indien nodig een uitkering. Ons motto hierbij is wel Maak werk van je uitkering! Wij stimuleren de ontwikkeling van een Werkplein in Doetinchem. 22

25 Wat gaan we daarvoor doen? - De realisatie van het Werkplein Doetinchem afronden en de samenwerking tussen het UWV WERKbedrijf, re-integratiebedrijven, het onderwijs en de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen optimaliseren. - Werkgevers stimuleren om in hun bedrijf leerwerkplekken te maken. - De experimenten, die de afgelopen jaren zijn ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (zoals GUUS) voortzetten. - We bevorderen de afstemming en aansluiting van onze re-integratieactiviteiten met die van het UWV WERKbedrijf om sluitende trajecten aan te bieden ter voorkoming van bijstandsafhankelijkheid en/of onderbreking van een traject. - Binnen vijf weken een beslissing nemen op aanvragen voor een bijstandsuitkering. - Voortzetting van het beleid voor jongeren tot 27 jaar gericht op aan het werk zijn, onderwijs volgen of deelnemen aan een leerwerktraject. - Social return maakt onderdeel uit van ons aanbestedings- en inkoopbeleid. 1.5 Wat zijn de financiële kaders? Middelen voor het programma 1 Werken in een sterke economie bedragen x 1000,- Rekening 2009 Begroting 2010 voor wijziging Begroting 2010 na wijziging Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Lasten bestaand beleid structureel bestaand beleid eenmalig ombuigingen Totaal Baten bestaand beleid structureel Totaal Exploitatie resultaat Mutaties reserve Saldo van het programma Productenoverzicht begroting 2011 Bedragen x 1000,- 1 Werken in een sterke economie PortefeuillehouderProductnummer Product omschrijving Lasten Baten Saldo S. Kroon 3100 Handel en ambacht S. Kroon 3102 Economische zaken O. van Dijk 6110 Werkgelegenheid Totaal

26 24

27 2. Prettig wonen in een wijk en dorp 2.1 Leefbaarheid Wat is onze visie? Bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. Leefbaarheid wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. De meeste mensen zijn best bereid even wat voor een ander te doen. Elkaar ontmoeten in een wijk vinden we dan ook belangrijk. Wij vinden de wijk daarom ook de plek om de nabijheid van voorzieningen te organiseren. Onze ambitie is eenvoudig: wij streven naar wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn. De gemeente, de wijkteams en de burger zorgen daarvoor, waarbij een goede samenwerking en afstemming voorop staat. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente ingrijpt bij ergernissen als intimiderend gedrag en overlast. Huftergedrag is onacceptabel en we gaan dat hard aanpakken. Wat gaan we daarvoor doen? - Buurtbewoners stimuleren samen zaken op te pakken en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. - Huftergedrag aanpakken en zorgen voor minder hotspots en indrinkplekken in de wijken en dorpen - De ingezette lijn van het creëren van onconventionele woonvormen voor mensen die niet langer te handhaven zijn in een woonwijk zetten we voort - De Multifunctionele Accommodatie Oosseld wordt in gebruik genomen door de basisscholen en overige instellingen. 2.2 Centrum Wat is onze visie? De kern van het begrip stad is ontmoeting. Mensen met verschillende ideeën kunnen elkaar er treffen en inspireren. Mensen uit de hele Achterhoek en van daarbuiten. Maar ook Doetinchemmers. Bovendien willen we het centrum van de Achterhoek zijn. Dat betekent dat de stad bereikbaar moet zijn en open moet staan voor ontmoeting. Voldoende voorzieningen, maar ook commerciële ontmoetingsplekken: zowel cafés, restaurants als winkels. Tenslotte willen we dat in de stad verscheidene evenementen plaatsvinden. Het centrum is echter ook een wijk. Een bijzondere wijk, want daar komen wonen, werken en recreëren bij elkaar. Dat vergt een extra opgave. Daarin heeft de centrummanager samen met de wijkregisseur een belangrijke taak. 25

28 Wat gaan we daarvoor doen? - De aanpak van rommelige plekken in het centrum voortzetten - De bevoorrading van de binnenstad wordt gebonden aan tijden - Voorbereidingen treffen voor een nieuw contract structurele evenementensubsidies - Voortzetten aanpak centrummanagement 2.3 Sport Wat is onze visie? Sporten is leuk en nuttig. Het is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar ook voor het leren van normen en waarden. Daarom vinden we sport belangrijk. Voor jongeren, mensen met een beperking en mensen die om fi nanciële redenen niet aan sport kunnen deelnemen, creëren wij mogelijkheden. Voor jongeren kan sport een middel zijn voor de ontwikkeling van hun carrière. Voor mensen met een fi nancieel moeilijke positie en mensen met een beperking, is sport vaak een middel om sociale uitsluiting tegen te gaan. Wij zien een duidelijke relatie tussen breedtesport en topsport. Bij topsport heeft de gemeente geen fi nanciële bemoeienis. Bij de breedtesport wel. Belangrijk is de bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Zowel fi nancieel als in fysieke zin. Sportaccommodaties mogen niet worden verdreven naar de randen van de stad, maar moeten zo veel mogelijk in de wijk liggen. De subsidies aan sportverenigingen stimuleren dat jongeren en mensen met een beperking gaan sporten. Verenigingen bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Die moeten zo weinig mogelijk belast worden met regels en procedures. De gemeente zorgt daarom voor een regelarm sportbeleid. Er wordt een sportservicebureau opgezet om verenigingen te ondersteunen bij beleidsvisies, het aanvragen van subsidies en het uitleggen van procedures. Maar het sportservicebureau doet meer. Dit bureau brengt meer integraliteit in het sportdomein. Wat gaan we daarvoor doen? - Blijven stimuleren dat jongeren en mensen met een beperking gaan sporten. - Vrijwilligers, verenigingen en onderwijs ondersteunen met een sportservicepunt. - Voorbereidingen treffen voor een aanvalsplan accommodaties sportpark zuid - Voortzetting van sportclinics in wijken om met name mensen die normaal niet sporten te stimuleren dat wel te doen. - Stimuleren van verenigingen om verbindingen te maken tussen sport, bewegen en school/ kinderopvang. 26

Ruimte voor elkaar PROGRAMMA 2010-2014

Ruimte voor elkaar PROGRAMMA 2010-2014 Ruimte voor elkaar PROGRAMMA 2010-2014 21 april 2010 Voorwoord Voor u ligt het programma Ruimte voor elkaar 2010 2014. Dit programma is tot stand gekomen in overleg tussen de partijen PvdA, CDA en VVD.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020

Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Visie op lokaal sociaal beleid 2012 2020 Wmo en AWBZ Welzijn Subsidies Sport Visie Lokaal Sociaal Beleid Accommodaties Werken naar vermogen Gezondheid Jeugden jongeren Onderwijs Gemeente Neder-Betuwe Visie

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit!

Raadsprogramma 2014-2018. Sliedrecht vooruit! Raadsprogramma 2014-2018 Sliedrecht vooruit! 1 Raadsprogramma Gemeente Sliedrecht 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het raadsprogramma 2014-2018. Het is een programma op hoofdlijnen. Er is daarmee ruimte

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Anders maatschappelijk investeren

Anders maatschappelijk investeren 1 Huidige praktijk ook gewenste praktijk? De gemeente verstrekt allerlei subsidies, vooral in het brede welzijnsspectrum, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van economische zaken, waaronder toerisme en

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010

Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport. Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Van realiseren naar optimaliseren Open atelier, Grip op sport Margot Icking, Hospitality Consultants 23 september 2010 Agenda Van realiseren naar optimaliseren: een nieuwe koers in het accommodatiebeleid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie