Inhoudsopgave programmabegroting 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave programmabegroting 2011"

Transcriptie

1 Begroting 2011

2

3 Begroting 2011

4 2

5 Inhoudsopgave programmabegroting 2011 Voorwoord...3 Leeswijzer...5 Deel 1 Beleidsbegroting Inleiding op de programma s Toelichting op de Programma s Programma 1 Werk in een sterke economie Programma 2 Prettig wonen in een wijk en dorp Programma 3 Zorgen voor meedoen Programma 4 Opgroeien en je talenten ontwikkelen Programma 5 Wonen en ruimte om je heen Programma 6 Veilig door het verkeer Programma 7 Samenwerken aan besturen Programma 8 Goed omgaan met minder geld Ombuigingen in begroting 2011 Overzicht ombuigingen per programma Paragrafen Paragraaf 1 Lokale heffingen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 Financiering Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Paragraaf 6 Verbonden partijen Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht Paragraaf 7 Grondbeleid Deel 2 Financiële begroting 5 Financiële positie gemeente Doetinchem Financiële bijlagen Overzicht baten, lasten en saldi Overzicht reserves en voorzieningen Overzicht vervangingsinvesteringen

6 4

7 Voorwoord Voor u ligt de beleidsneutrale begroting 2011van de gemeente Doetinchem. Met beleidsneutraal bedoelen we dat we uitgaan van uitvoering van het bestaande beleid zoals dat door de raad is vastgesteld in de planning & controldocumenten (bijv. begroting 2010) of via specifi eke besluiten. We hebben geen uitvoering van nieuw beleid opgenomen. Bij het vaststellen van deze begroting 2011 zijn we nog volop bezig met onze ombuigingsoperatie. Besluiten over nieuw beleid nemen we gelijktijdig met onze beslissingen over de ombuigingen, begin Wel zijn onvermijdelijke ontwikkelingen (nieuwe wetgeving, CAO, etc.) vertaald in de begroting. De ombuigingsoperatie is nodig omdat de overheidsfi nanciën zwaar onder druk staan. Dat komt hoofdzakelijk door de economische crisis en de vergrijzing. Wij verwachten dat onze gemeente te maken krijgt met kortingen vanuit het Rijk die oplopen van 10 tot 20 miljoen euro structureel. Deze kortingen zullen wij de komende jaren moeten opvangen in onze begroting. Dat kan niet anders dan door bezuinigingen. Om deze begroting 2011 sluitend te krijgen moesten we al een voorschot nemen op de ombuigingsoperatie. We hebben in deze begroting al 1,6 miljoen aan ombuigingen verwerkt. De ombuigingsmaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3 Ombuigingen. De begroting 2011 is wat programma-indeling en -beschrijving betreft, sterk geënt op het raadsprogramma Ruimte voor elkaar De programma s in deze begroting komen overeen met de hoofdstukken uit het raadsprogramma. Ook de vijf uitgangspunten uit het programma Ruimte voor elkaar vindt u terug in de begroting Deze uitgangspunten zijn: eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit, nabijheid, tegengaan ingewikkeldheid, economie en werk als motor en slimme verbindingen. Wij wensen u veel leesplezier. 5

8 6

9 Leeswijzer bij de Programmabegroting 2011 Voor de programmabegroting volgen we de voorschriften van het rijk in het Besluit begroting en verantwoording voor gemeenten. De Programmabegroting 2011 van de gemeente Doetinchem bestaat uit twee delen: Deel 1 is de beleidsbegroting. Het bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s. In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen en trends die invloed hebben op onze gemeente. In antwoord hierop bezinnen we ons opnieuw op onze rol als gemeentelijke overheid in de samenleving. Vijf uitgangspunten zijn leidend voor onze keuzes. Ook gaan we ombuigen. We beschrijven de uitgangspunten voor de ombuigingen en het proces voor de uitvoering. Hoofdstuk 2 Toelichting op de programma s. Hierin geven we per programma informatie die op dit moment bijzondere bestuurlijke aandacht heeft. Deze informatie is direct gebaseerd op het programma Ruimte voor elkaar. Ook geven we inzicht in de totale kosten en opbrengsten van het programma. We hebben een beleidsneutrale begroting Dat heeft tot gevolg dat het beleid uit de begroting 2010 is doorgetrokken. In afwachting van de ombuigingsoperatie hebben we geen nieuwe beleidsvoornemens toegevoegd. Alleen de ombuigingen die nodig waren om de begroting 2011 sluitend te krijgen zijn verwerkt. Zie hoofdstuk 3. De toelichting geven we door per programma de volgende vragen te beantwoorden: - Wat is onze visie? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat zijn de fi nanciële kaders? Hoofdstuk 3 Ombuigingen. In dit hoofdstuk leest u over de ombuigingsmaatregelen die nodig waren om de begroting 2011 sluitend te krijgen. Het geeft een totaalbeeld van alle ombuigingen in deze begroting. Elke ombuiging wordt kort beschreven. Tenslotte is een overzicht opgenomen waarbij de ombuigingen zijn verdeeld over de programma s. 7

10 Hoofdstuk 4 Paragrafen. In dit hoofdstuk beschrijven we het beleid en ontwikkelingen over beheersmatige onderwerpen die van belang zijn voor de gemeente. Deze lopen dwars door programma s heen. Het rijk heeft bepaald welke onderwerpen in ieder geval in paragrafen moeten worden beschreven. We hebben paragraaf 6a hieraan toegevoegd. Paragraaf 1 Lokale heffingen, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen, Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, Paragraaf 4 Financiering, Paragraaf 5 Bedrijfsvoering, Paragraaf 6 Verbonden partijen, Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht, Paragraaf 7 Grondbeleid. Deel 2 is de financiële begroting. Dit deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 5 financiële positie gemeente Doetinchem Dit hoofdstuk geeft informatie over onze fi nanciële positie in de periode De fi nanciële positie bestaat uit twee delen: - Het fi nancieel meerjarenperspectief met daarin de saldi van de begrotingen over de verschillende jaren. - De algemene reserve die een indicatie geeft van de fi nanciële positie van onze gemeente. Hoofdstuk 6 financiële bijlagen. Dit hoofdstuk geeft fi nancieel-technische informatie over de volgende onderdelen: - Overzicht van baten, lasten en saldi van de programma s; - Overzicht van vervangingsinvesteringen; - Overzicht reserves en voorzieningen. 8

11 Deel 1 Beleidsbegroting 2011

12

13 Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s

14

15 Hoofdstuk 1 Inleiding op de programma s Doetinchem is een geweldige gemeente: een stad met dorpse trekjes en de dorpen Wehl, Nieuw-Wehl, Gaanderen en de buurtschappen Langerak en IJzevoorde met elk hun eigen karakter. Doetinchem betekent ruimte om je heen. Ruimte om jezelf te zijn. Maar ook ruimte voor aandacht voor elkaar. Doetinchem heeft prachtige kansen. Vanwege de markante ligging in een mooi gebied: de Achterhoek. Vanwege de bedrijvigheid die ondernemers en organisaties aan de dag leggen. Vanwege de vele onderwijsinstellingen die jongeren helpen hun talenten te ontwikkelen. Vanwege de zorginstellingen die dagelijks ouderen en mensen met een beperking helpen om gewoon te kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Maar vooral vanwege haar betrokken bewoners die in hun omgeving dagelijks hard werken om de gemeente mooier en aangenamer te maken. De menselijke maat terug Wij zien echter ook onvrede in onze samenleving. Onvrede die samenhangt met last die we van anderen ervaren. Onvrede die samenhangt met irritatie over doorgeslagen individualisme. Onvrede vanwege een grote claim op de overheid enerzijds en een afkeer van diezelfde overheid anderzijds. De rol van de overheid is de afgelopen decennia ontzettend gegroeid. Op tal van terreinen heeft de overheid taken van de samenleving overgenomen. En dat heeft geleid tot een soms gemakzuchtige houding. Als er iets geregeld moet worden, dan doet de overheid dat wel. Burgers werden bovendien omgedoopt tot klanten in plaats van actieve medeburgers. De organisatie van voorzieningen werd inmiddels ook ongelofelijk ingewikkeld en bureaucratisch in de hoop de kosten in de hand te houden. Wij willen in onze gemeente deze ontwikkeling doorbreken. Niet door van alles een beetje te doen. Maar door ons als lokale overheid te richten op die zaken, waarvan wij vinden dat wij als lokaal bestuur de verantwoordelijkheid horen te nemen. Het bestaansrecht, zo u wilt, van de lokale overheid. Waar staat de gemeente voor? We willen naar een overheid: - die er is om de zwaksten te beschermen en te ondersteunen, - die er is om een aantal fundamentele zaken in de samenleving goed te organiseren, - en we willen (terug) naar een minder ingewikkelde overheid. Wij willen de menselijke maat terug in de relatie tussen overheid en inwoners. Door meer verantwoordelijkheid in de samenleving te leggen en door de lokale overheid weer meer bij de mensen te brengen. Wij denken daardoor bij te dragen aan een verantwoordelijke samenleving. Waarin burgers weer zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die zij belangrijk vinden. En waarin burgers zich weer herkennen in hun samenleving. Daar hoort bij dat wij ons niet overal mee bemoeien en veel meer zaken overlaten aan de samenleving zelf. Omdat we vinden dat dat niet de rol van de overheid is. En omdat we denken dat door het terugtreden van de overheid er een grotere vitaliteit in onze samenleving komt. Op de velden waar we ons uit terugtrekken moeten de verenigingen, instellingen en andere organisaties zichzelf bedruipen. Daardoor kunnen we onze rol op andere terreinen beter vervullen. 13

16 Het geeft ons ook de kans om de zwaksten te kunnen blijven beschermen en ondersteunen. We gaan nog sterker dan we al deden uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van mensen. Daar waar burgers door niet of maar beperkt te beïnvloeden factoren een beroep moeten doen op ondersteuning door de overheid, dan willen we daar graag en goed in voorzien. Maar als ze zelf die factoren kunnen beïnvloeden, dan verwachten we dat ook van ze. En zullen we ze stimuleren dat te doen. We willen de kracht van mensen benutten. Tenslotte gaan we de ingewikkeldheid en het bureaucratische van procedures, organisaties e.d. te lijf. Deregulering en ontbureaucratisering zijn daarbij de centrale begrippen. Dit alles om de menselijke maat terug te brengen in de samenleving. Vanuit de visie dat met minder ingewikkeldheid de samenleving prettiger is en de kosten lager. De komende jaren staan we voor een aantal grote uitdagingen. We krabbelen langzaam uit het dal van de economische crisis van 2008 en Maar de recessie laat zijn sporen na. Minder mensen hebben werk. Bedrijven zijn failliet gegaan of hebben het nog steeds moeilijk. Ook door de demografi sche ontwikkeling heeft de Achterhoek het extra moeilijk. Hoe zorgen we ervoor dat we met minder mensen toch een vitale regio houden? Dat kinderen dichtbij naar school kunnen en wijken leefbaar blijven. Wij willen onze bijdrage leveren om Doetinchem door deze moeilijke periode heen te krijgen. Want makkelijk zal het niet zijn de komende jaren. Onze ambities zijn daarbij afhankelijk van omstandigheden zoals de invulling van de bezuinigingen bij het Rijk en de provincie en we zullen dat met fors minder geld moeten doen. Daarom zullen we keuzes moeten maken. Keuzes voor werk en voor zorg. Keuzes om ervoor te zorgen dat we de zwakkeren in de samenleving kunnen blijven ondersteunen. Keuzes die een duurzame economie en daarmee de werkgelegenheid ondersteunen. En keuzes die bijdragen aan het terugbrengen van de menselijke maat in onze samenleving. Vijf uitgangspunten Besturen betekent kiezen. Vijf uitgangspunten zijn de komende bestuursperiode leidend voor onze keuzes. Het zijn ook deze uitgangspunten die dwars door de uitwerking van ons coalitieprogramma per beleidsveld te herkennen zijn: 1. Eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit. Wij gaan er vanuit dat iedereen verant woordelijk is voor zijn eigen toekomst. Dit geldt voor individuele burgers. En dit geldt ook voor verenigingen en bedrijven. Als overheid stellen we ons daarbij terughoudend op en vertrouwen op de onderlinge solidariteit in de samenleving. We ondersteunen burgers als dat nodig is. Die ondersteuning is erop gericht dat mensen zelf weer het heft in handen kunnen nemen; kunnen meedoen. 2. Nabijheid. Onze burgers wonen in eerste instantie in hun dorp of hun buurt. Dat is hun primaire leefomgeving. Daar zorgen wij voor schoon, heel en veilig. Daar faciliteren wij voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang. Daar organiseren wij zorg voor ouderen en gehandicapten. Nabijheid is het devies. En dat doen we met oog voor de menselijke maat. 14

17 3. Tegengaan ingewikkeldheid. Wij willen de ingewikkeldheid van de overheid en maatschappelijke organisaties te lijf gaan. Minder bureaucratie. Minder overbodige regels. Geen stopwatchverantwoording. Meer ruimte voor eigen inzichten en vakmanschap. Mensen moeten weer kunnen snappen waar het over gaat. 4. Economie en werk als motor. Wij zien economie en werk als motor voor een gezonde en vitale gemeenschap. Werk geeft mensen een inkomen, helpt hen hun talenten te ontwikkelen en zorgt voor sociale contacten. Een sterke en duurzame economie zorgt voor dat werk. Een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt hoort daarbij. Hier maken wij ons sterk voor. 5. Slimme verbindingen. Wij zien mogelijkheden voor slimme combinaties. We willen verenigingen, scholen, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan ook uitdagen om samen verbindingen te zoeken. Bijvoorbeeld tussen sport, school en kinderopvang. Tussen school en werk. Of tussen welzijn en zorg. Met minder geld kunnen we dan toch veel bereiken. Wij stimuleren dan ook liever samenwerking dan ongeremde concurrentie. Samenwerking is ook gericht op preventie. Ombuigingen Door de economische crisis en de vergrijzing staan de overheidsfi nanciën zwaar onder druk. Wij verwachten met de kennis van dit moment dat onze gemeente te maken krijgt met kortingen vanuit het Rijk die oplopen van 10 tot 20 miljoen structureel. Deze kortingen zullen we de komende jaren moeten opvangen in onze begroting. Dat kan niet anders dan door te bezuinigen. We zullen de komende jaren fl ink moeten bezuinigen. Dat vraagt een enorme inspanning. We nemen onze verantwoordelijkheid daarin. Door richting te geven aan de bezuinigingen vanuit een duidelijke visie op samenleving en overheid. Door de samenleving te betrekken bij het ontwikkelen van die visie en bij het uitwerken ervan in concrete maatregelen. En door ook de hand in eigen boezem te steken en te kijken wat de gemeente efficiënter kan doen. Wij beschouwen de bezuinigingen echter ook als een (noodzakelijke) mogelijkheid om zaken weer eens opnieuw tegen het licht te houden. Hebben we het eigenlijk niet te ingewikkeld en te onpersoonlijk gemaakt? Herkennen onze inwoners zich nog wel in de ingewikkelde systeemwereld? Wij willen de bezuinigingsopdracht dan vooral ook gebruiken om de ingewikkeldheid en de bureaucratie te lijf te gaan. Door de kracht van burgers weer centraal te stellen. Mensen meer verantwoordelijkheid te geven: buurtbewoners, wijkverpleegkundigen, werknemers, enz. Dit alles met de visie dat met minder ingewikkeldheid het werk leuker is en de kosten lager. Uitgangspunten ombuigingen Wij willen de noodzakelijke bezuinigingen inzetten om versterkingen en verbeteringen in de samenleving tot stand te brengen. Bezuinigen leidt dan niet tot kaalslag. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar daar gaan wij wel voor. Bij de bezuinigingen hanteren we daarom niet de zgn. kaasschaafmethode. We gaan niet overal een beetje afhalen. We maken fundamentele keuzes. Behoud van zorg voor degenen die die echt nodig hebben staat voorop. 15

18 Tegengaan van onnodige bureaucratie. Voorzieningen organiseren daar waar dat het beste is: in wijken en dorpen als nabijheid bij burgers nodig is, in de stad of zelfs regionaal als nabijheid er minder toe doet. Daarmee de leefbaarheid in wijken en dorpen versterken. Eigen verantwoordelijkheid terugbrengen in de samenleving en daarmee huftergedrag tegengaan. We gaan vooralsnog uit van een totaal aan noodzakelijke bezuinigingen van circa 15 miljoen structureel. We streven er naar de noodzakelijke bezuinigingen in drie jaar gerealiseerd te hebben. Eventuele over-bezuiniging leidt niet tot terugdraaien van bezuinigingen, maar tot meer ruimte voor nieuw beleid. Opzet ombuigingsproces Het bezuinigingsproces pakken we in vier stappen aan. Deze stappen starten in mei 2010 en leiden tot vaststelling van een bezuinigingspakket begin Dit bezuinigingspakket verwerken we vervolgens als begrotingswijziging in de (beleidsneutrale) Programmabegroting De vier stappen zijn: (a) uitwerken visie op samenleving en overheid, (b) opstellen 20M-bezuinigingsvoorstellen, (c) vaststellen 15M-bezuinigingspakket en (d) opname 15M-bezuinigingspakket in Programmabegroting Vooruitlopend op dit proces starten we met een efficiëncybezuiniging in de ambtelijke organisatie in Uitwerken visie op samenleving en overheid. Het bezuinigingsproces starten we met het uitwerken van onze visie op samenleving en overheid in een concreet kader dat richting geeft aan de vernieuwde rol van de overheid. Deze uitwerking is niet specifi ek gericht op bezuinigen. Deze uitwerking vindt plaats in werkbijeenkomsten van college, raad, samenleving en ambtelijke organisatie in de maanden rondom de zomer Opstellen voorstellen voor 20 miljoen structureel bezuinigingen. Vanuit de visie op samenleving en overheid gaan werkgroepen aan de slag om tot een totaal van 20 miljoen bezuinigingsvoorstellen op te stellen. Ze worden daarbij bijgestaan door mensen uit de praktijk, van buiten de ambtelijke organisatie (geen betaalde krachten). Dit doen ze in de maanden augustus, september en oktober De werkgroepen zijn geheel vrij in het formuleren van bezuinigingsvoorstellen, als die maar uitvoerbaar zijn. 3. Keuze en vaststellen bezuinigingspakket van 15 miljoen structureel. Nadat de werkgroepen hun huiswerk hebben gedaan, maakt het college een selectie van een bezuinigingspakket van in totaal 15 miljoen structureel. Voorafgaand aan deze selectie organiseert het college oriënterende gesprekken met samenleving en raad. Dit doet ze in het vierde kwartaal van Op basis van deze gesprekken legt het college begin 2011 de raad een bezuinigingspakket voor. 4. Verwerking 15M-bezuinigingspakket in Programmabegroting 2011 en start uitvoering bezuinigingen. Nadat het bezuinigingspakket van 15 miljoen structureel vastgesteld is, verwerken we het als begrotingswijziging in de (beleidsneutrale) Programmabegroting Daarna starten we met de uitvoering van de bezuinigingen. 16

19 Uitgangspunten ombuigingsproces De volgende uitgangspunten gelden bij de onze keuze voor het bezuinigingspakket: - Geen besparingen op armoedebeleid. - Alleen besparingen op zorg als die besparingen de zwaksten in de samenleving ontzien. - Kritische doorlichting van de subsidies die we verlenen. - Efficiëncykortingen voor zowel onze eigen ambtelijke organisatie als voor aan onze gemeente gelieerde organisaties. - Kritische doorlichting regels op dereguleringsmogelijkheden op alle beleidsterreinen. Daarbij hanteren we in principe de zero sum benadering. Alle mogelijke regels schrappen en alleen indien echt nodig herinvoeren. - Kritische doorlichting van onze bouwprojecten op risicovolheid, onderlinge concurrentie en prestigeniveau en stevige prioritering op basis van deze doorlichting. - Wij zijn terughoudend met bezuinigingen op zaken die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling. - Wij willen geen bezuinigingen die penny wise, pound foolish zijn. Oftewel, niet bezuinigen op het één waardoor je aan andere zaken juist weer veel meer uitgaven hebt. Efficiëncybezuiniging ambtelijke organisatie Onderdeel van de opdracht die de ambtelijke werkgroepen krijgen is het doen van voorstellen die leiden tot efficiëncyverbeteringen. We denken hierbij aan efficiëntere werkprocessen, doorwerking dereguleringsmaatregelen, minder overhead, samenwerking met gemeenten en andere partners, minder inhuur derden, en dergelijke. Deze efficiëncybesparing is grotendeels een besparing op de loonsom. Taakstellend krijgt elke werkgroep mee dat 10% van hun bezuinigingsbedrag efficiëncyvoorstellen moeten zijn. Onroerend zaakbelasting (Ozb) De Ozb beschouwen wij niet als sluitpost van de begroting. Dit betekent dat wij kiezen voor een trendmatige verhoging van de Ozb, evenals van de overige belastingen. Een eventuele extra verhoging van de Ozb is echter wel mogelijk indien dat echt noodzakelijk is. 17

20 18

21 Hoofdstuk 2 Toelichting op de Programma s

22

23 1. Werk in een sterke economie 1.1 Economische ontwikkeling Wat is onze visie? In 2009 stelden het gemeentebestuur en de ondernemersverenigingen samen een economische visie op. Wij streven naar een innovatieve en duurzame economische ontwikkeling voor Doetinchem en de regio zoals onder andere verwoord in het plan Achterhoek Authentiek Anders en willen een opgaande lijn in de economische prestaties. Deze visie draagt bij aan het inspelen op de ontstane economische recessie en de demografi sche krimp voor onze regio. De komende jaren komt het er op aan uitvoering te geven aan het opgestelde actieplan. Daarbij maken we gebruik van zaken waar we goed in zijn: middenstand, techniek, zorg en onderwijs Wat gaan we daarvoor doen? - Uitvoering geven aan het economisch actieplan, categorie A en B. - De regionale economische samenwerking via de regio Achterhoek ondersteunen - De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven stimuleren. 1.2 Samenwerken met bedrijfsleven Wat is onze visie? Een van de sterke kanten van de Doetinchemse economie is het goede contact tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Wij vinden dat de relatie met het bedrijfsleven gebaseerd moet zijn op het tijdig nakomen van afspraken. Daarvoor willen we één goed functionerend gemeentelijk loket voor ondernemers. Dat is de plek in onze gemeentelijke organisatie waar ondernemers en kleine zelfstandigen antwoorden krijgen op hun vragen. Ze worden snel en klantvriendelijk geholpen. Wij stimuleren ondernemers om aan te geven welke regels frustrerend werken. Gestreefd wordt om aan ondernemers die gecertifi ceerd zijn globalere vergunningen te verstrekken. Wij willen de verantwoordelijkheid meer bij de ondernemers zelf neerleggen. Wat gaan we daarvoor doen? - Het bestaande Economisch Overleg Doetinchem voortzetten. - Een ondernemersloket beschikbaar hebben voor ondernemers. - Deregulering voortzetten. - Ontwikkelen van een economisch contract met het bedrijfsleven. - Centrum voor startende ondernemers opzetten met extra aandacht voor uitkeringsgerechtigden en jongeren. 21

24 1.3 Bedrijventerreinen Wat is onze visie? Om te kunnen werken en ondernemen is ruimte nodig. Doetinchem is een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven en dat is goed voor de werkgelegenheid. De consequentie is dat er voldoende bedrijventerreinen moeten zijn. In samenwerking met drie regiogemeenten ontwikkelen wij in Doetinchem een regionaal bedrijventerrein. Deze intergemeentelijke samenwerking is uniek in Nederland. Hier zijn we trots op! Het voorkomt verrommeling van het landschap in de Achterhoek en sluit het risico van onderlinge concurrentie tussen deze gemeenten uit. Naast de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein willen we bestaande bedrijventerreinen tijdig revitaliseren of herstructureren in samenwerking met het bedrijfsleven. Wij gaan uit van het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen. Dat betekent dat er gelet wordt op energie- en waterverbruik, maar ook op het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf per hectare oplevert. Het doel is tevens compacte bedrijventerreinen. Wij streven naar bedrijventerreinen waar het veilig ondernemen is en waar ondernemers zoveel mogelijk in eigen beheer organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? - Realisatie A18 bedrijvenpark in samenwerking met de regiogemeenten. - Acquisitieprogramma A18 bedrijvenpark hanteren om bedrijven aan te trekken. - Revitaliseren van Verheulsweide in Doetinchem. - Voortzetting van het realiseren van parkmanagementorganisaties op elk bedrijventerrein inclusief een keurmerk veilig ondernemen, in samenwerking met de IG&D 1.4 Werkgelegenheid Wat is onze visie? De beste economische- en sociale voorziening is een betaalde baan. Werk geeft je inkomen, ontwikkelt je talenten en geeft je sociale contacten. Wij accepteren niet dat mensen die kunnen werken ongewild thuiszitten. In de huidige economische tijden vergt dat extra aandacht. Veel bedrijven moeten banen schrappen en het aantal faillissementen is ook in onze regio fl ink gestegen. De economische crisis raakt vaak het eerst mensen met uitzendcontracten of tijdelijke dienstverbanden en kwetsbare doelgroepen. Wij vinden dat wanneer mensen hun baan kwijt raken, ze zo snel mogelijk een andere baan moeten kunnen krijgen. Bij de ondersteuning hiervan vinden we maatwerk noodzakelijk. Degenen die niet meteen een andere baan kunnen vinden, krijgen een opleiding, een participatiebaan en indien nodig een uitkering. Ons motto hierbij is wel Maak werk van je uitkering! Wij stimuleren de ontwikkeling van een Werkplein in Doetinchem. 22

25 Wat gaan we daarvoor doen? - De realisatie van het Werkplein Doetinchem afronden en de samenwerking tussen het UWV WERKbedrijf, re-integratiebedrijven, het onderwijs en de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen optimaliseren. - Werkgevers stimuleren om in hun bedrijf leerwerkplekken te maken. - De experimenten, die de afgelopen jaren zijn ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (zoals GUUS) voortzetten. - We bevorderen de afstemming en aansluiting van onze re-integratieactiviteiten met die van het UWV WERKbedrijf om sluitende trajecten aan te bieden ter voorkoming van bijstandsafhankelijkheid en/of onderbreking van een traject. - Binnen vijf weken een beslissing nemen op aanvragen voor een bijstandsuitkering. - Voortzetting van het beleid voor jongeren tot 27 jaar gericht op aan het werk zijn, onderwijs volgen of deelnemen aan een leerwerktraject. - Social return maakt onderdeel uit van ons aanbestedings- en inkoopbeleid. 1.5 Wat zijn de financiële kaders? Middelen voor het programma 1 Werken in een sterke economie bedragen x 1000,- Rekening 2009 Begroting 2010 voor wijziging Begroting 2010 na wijziging Begroting 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Lasten bestaand beleid structureel bestaand beleid eenmalig ombuigingen Totaal Baten bestaand beleid structureel Totaal Exploitatie resultaat Mutaties reserve Saldo van het programma Productenoverzicht begroting 2011 Bedragen x 1000,- 1 Werken in een sterke economie PortefeuillehouderProductnummer Product omschrijving Lasten Baten Saldo S. Kroon 3100 Handel en ambacht S. Kroon 3102 Economische zaken O. van Dijk 6110 Werkgelegenheid Totaal

26 24

27 2. Prettig wonen in een wijk en dorp 2.1 Leefbaarheid Wat is onze visie? Bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. Leefbaarheid wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. De meeste mensen zijn best bereid even wat voor een ander te doen. Elkaar ontmoeten in een wijk vinden we dan ook belangrijk. Wij vinden de wijk daarom ook de plek om de nabijheid van voorzieningen te organiseren. Onze ambitie is eenvoudig: wij streven naar wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn. De gemeente, de wijkteams en de burger zorgen daarvoor, waarbij een goede samenwerking en afstemming voorop staat. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente ingrijpt bij ergernissen als intimiderend gedrag en overlast. Huftergedrag is onacceptabel en we gaan dat hard aanpakken. Wat gaan we daarvoor doen? - Buurtbewoners stimuleren samen zaken op te pakken en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. - Huftergedrag aanpakken en zorgen voor minder hotspots en indrinkplekken in de wijken en dorpen - De ingezette lijn van het creëren van onconventionele woonvormen voor mensen die niet langer te handhaven zijn in een woonwijk zetten we voort - De Multifunctionele Accommodatie Oosseld wordt in gebruik genomen door de basisscholen en overige instellingen. 2.2 Centrum Wat is onze visie? De kern van het begrip stad is ontmoeting. Mensen met verschillende ideeën kunnen elkaar er treffen en inspireren. Mensen uit de hele Achterhoek en van daarbuiten. Maar ook Doetinchemmers. Bovendien willen we het centrum van de Achterhoek zijn. Dat betekent dat de stad bereikbaar moet zijn en open moet staan voor ontmoeting. Voldoende voorzieningen, maar ook commerciële ontmoetingsplekken: zowel cafés, restaurants als winkels. Tenslotte willen we dat in de stad verscheidene evenementen plaatsvinden. Het centrum is echter ook een wijk. Een bijzondere wijk, want daar komen wonen, werken en recreëren bij elkaar. Dat vergt een extra opgave. Daarin heeft de centrummanager samen met de wijkregisseur een belangrijke taak. 25

28 Wat gaan we daarvoor doen? - De aanpak van rommelige plekken in het centrum voortzetten - De bevoorrading van de binnenstad wordt gebonden aan tijden - Voorbereidingen treffen voor een nieuw contract structurele evenementensubsidies - Voortzetten aanpak centrummanagement 2.3 Sport Wat is onze visie? Sporten is leuk en nuttig. Het is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar ook voor het leren van normen en waarden. Daarom vinden we sport belangrijk. Voor jongeren, mensen met een beperking en mensen die om fi nanciële redenen niet aan sport kunnen deelnemen, creëren wij mogelijkheden. Voor jongeren kan sport een middel zijn voor de ontwikkeling van hun carrière. Voor mensen met een fi nancieel moeilijke positie en mensen met een beperking, is sport vaak een middel om sociale uitsluiting tegen te gaan. Wij zien een duidelijke relatie tussen breedtesport en topsport. Bij topsport heeft de gemeente geen fi nanciële bemoeienis. Bij de breedtesport wel. Belangrijk is de bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Zowel fi nancieel als in fysieke zin. Sportaccommodaties mogen niet worden verdreven naar de randen van de stad, maar moeten zo veel mogelijk in de wijk liggen. De subsidies aan sportverenigingen stimuleren dat jongeren en mensen met een beperking gaan sporten. Verenigingen bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Die moeten zo weinig mogelijk belast worden met regels en procedures. De gemeente zorgt daarom voor een regelarm sportbeleid. Er wordt een sportservicebureau opgezet om verenigingen te ondersteunen bij beleidsvisies, het aanvragen van subsidies en het uitleggen van procedures. Maar het sportservicebureau doet meer. Dit bureau brengt meer integraliteit in het sportdomein. Wat gaan we daarvoor doen? - Blijven stimuleren dat jongeren en mensen met een beperking gaan sporten. - Vrijwilligers, verenigingen en onderwijs ondersteunen met een sportservicepunt. - Voorbereidingen treffen voor een aanvalsplan accommodaties sportpark zuid - Voortzetting van sportclinics in wijken om met name mensen die normaal niet sporten te stimuleren dat wel te doen. - Stimuleren van verenigingen om verbindingen te maken tussen sport, bewegen en school/ kinderopvang. 26

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 Inhoudsopgave Programmabegroting 2013-2016 1 ALGEMEEN 1 1.1 Leeswijzer 2 1.2 Nota van aanbieding 4 2 BELEIDSBEGROTING 7 2.1 Programma's 8 2.1.1 Programma 1 Besturen 9 2.1.2

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie