Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 206. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld."

Transcriptie

1 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 1 of 206 (Tekst geldend op: ) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW WEC ISOVSO De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Wet en Informatie voor versie Grondslagen voor deze regeling Geen Wetsfamilie Wet op de expertisecentra Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Aanpassingsbesluit nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen 2. Bekostigingsbesluit WEC 3. Besluit aanpassing algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht) 4. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO 5. Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 7. Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 8. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 9. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Besluit leerlinggebonden financiering 1 Besluit onderwijsvoorrangsgebieden 12. Besluit overgangsmaatregelen s.o Besluit participatiefonds 14. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 15. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging 16. Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel 17. Besluit vaststelling jaartallen en tijdstip bedoeld in de artikelen 186, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, enz. 18. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen 19. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen 20. Besluit vervangingsfonds 2 Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel 22. Besluit wijziging Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO en Huisvestingsbesluit ISOVSO in verband met afstoten dislocaties 23. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs 24. Boekhoudvoorschriften ISOVSO 25. Formatiebesluit WEC 26. Gelijkstelling van in de Nederlandse Antillen of Aruba behaalde akten 27. Gelijkstelling van in Suriname behaalde akten 28. Gewijzigde vaststelling en van de programma's van eisen voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar Huisvestingsbesluit ISOVSO 30. sbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente) 3 Onderwijskundig besluit WEC 32. Overlegbesluit onderwijspersoneel 33. Rechtspositiebesluit WPO/WEC 34. Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel 35. Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel 36. Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel 37. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 38. Uitvoeringsbesluit Weer samen naar school 39. Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 40. Vaststellingsbesluit van het jaar, bedoeld in artikel 186, tweede lid, derde volzin, Wet op het primair onderwijs, artikel 171, tweede lid, derde volzin, Wet op de expertisecentra en artikel 286, eerste lid, derde volzin, Wet op het voortgezet onderwijs 4 Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

2 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 2 of 206 gehandicapte kinderen 42. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO enz. (Stelsel van Stichtingsnormen en opheffingsnormen) 43. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (i.v.m. verstrekking van wachtgeldopslag) 44. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen) 45. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering) 46. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO 47. Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht) 48. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz. 49. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. 50. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties) 5 Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verruimen van de onvoorwaardelijk toe te kennen herbezetting ivm uitbreiding van arbeidsduurverkorting en toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen) 52. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO, enz. 53. Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WPO, enz. (onder meer wijziging opslag i.v.m. herbezetting arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen 1998) 54. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs - en onderzoekpersoneel) 55. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (2) (wijziging van hoofdstuk I -H) 56. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (5) 57. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (6) 58. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget) 59. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders) 60. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (wijziging schaalstructuur en algemene loonmaatregel per 1 april 1990) [nog niet geldend] 6 Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel i.v.m. convenant (verhoging aanvangssalarissen leraren en compensatie-uitkering na-hos-inschaling) 62. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (aanpassing ouderschapsverlof en regeling van een toelage voor de schoolleiding in het basisonderwijs) 63. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998) 64. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex - directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap) 65. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carri èrepatronen) 66. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel 67. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (BZA) 68. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs - en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof) 69. Wijzigingsbesluit van aantal amvb's ogv WBO en de ISOVSO (vereenvoudiging van het Londo -bekostigingsstelsel) Artikelen die verwijzen naar deze regeling Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, artikel: Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: Bekostigingsbesluit WEC, artikel: 26 en 4. Bekostigingsbesluit WPO, artikel: 34a. 5. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: Besluit integratie-uitkering huisvesting onderwijs en verrekening sportterreinen gemeentefonds, artikel: 7. Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, artikel: 8. Besluit leerlinggebonden financiering, artikel: 9. Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikel: 1, 5 en Besluit onderwijsvoorrangsgebieden, artikel: 1, 6 en Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985, artikel: A 12. Besluit participatiefonds, artikel: 13. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel: 13, 34, 25 en Besluit SUWI, artikel: Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs - en onderzoekpersoneel, artikel: 16. Besluit vervangingsfonds, artikel: 17. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel: 18. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs, artikel: 19. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI. 20. Experimentenwet onderwijs, artikel: 1 en 7c. 2 Formatiebesluit WEC, artikel: 22. Formatiebesluit WPO, artikel: 18a en Gemeentewet, bijlage. 24. Huisvestingsbesluit ISOVSO, artikel: 25. Inrichtingsbesluit W.V.O., artikel: Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs, artikel: 1 en Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: Leerplichtwet 1969, artikel: Les- en cursusgeldwet, artikel: 30. Onderwijskundig besluit WEC, artikel: 3 Ontwikkelproject opleiden in de school in het primair onderwijs , artikel: 1 en Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel: 296, 1, 268, 277, 269, 271 en 276; paragraaf: 3 en Regeling compensatie rechtspositionele voorzieningen schooljaar , artikel: 34. Regeling compensatie rechtspositionele voorzieningen schooljaar , artikel: I. 35. Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002, artikel: 36. Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren m.b.t. huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1992, artikel: Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1994, artikel: 7, 23, 8 en Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen bao en (v) so 1993, artikel: Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs , artikel: Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding vso-sovso-pro 1 augustus januari 2003, artikel:

3 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 3 of Regeling vergoeding studie en beroepskeuzebegeleiding vso sovso pro 1 augustus januari 2003, artikel: 4 Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel, artikel: Reglement justitiële jeugdinrichtingen, artikel: Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA, artikel: Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs, artikel: Subsidieregeling cursus overblijfen 2002, artikel: 46. Subsidieregeling outplacement oalt-leraren , artikel: 47. Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , artikel: 48. subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging, artikel: 49. Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., artikel: D Uitvoeringsregeling Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, artikel: 5 Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid oalt en taalondersteuning, artikel: 52. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel: en Wet medezeggenschap onderwijs 1992, artikel: 55. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel: Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikel: Wet op de Onderwijsraad, artikel: Wet op het onderwijstoezicht, artikel: 1 en Wet op het primair onderwijs, artikel: 68, 148, 163, 166, 171, 47, 48, 70a, 42 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel: 27, 42b, 42a, 76d, 118h, 118g, 118b, 53b, 2, 99 en 77a. 6 Wet privatisering ABP, artikel: Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, artikel: Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 65. Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 9b. 66. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering), artikel: XVI, XV en XIV. 67. Wijzigingsbesluit Besluit aanvang bekostiging W.V.O., enz. (aanpassing aan de Algemene wet bestuursrecht), hoofdstuk: Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz., artikel: XVI. 69. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (formatiebudget), artikel: V. 70. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV2. 7 Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz., artikel: XVI, XVII en XVIII; hoofdstuk: I. 72. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikel: XII, XIV en XXX. 73. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikel: IV, V, VI en XII. 74. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), artikel: I, VII, VIII en IX; hoofdstuk: I. 75. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikel: XIV. 76. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen), artikel: V. 77. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE. 78. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V. 79. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikel: V, VII, VA en VB. 80. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikel: II. 8 Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem), artikel: VI, VIII, X en XI. 82. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikel: X. 83. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikel: VIII, IX, XXXIII, XXXV, XXXIX, XLII, IL, LV en LV Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: III, IX en XI. 85. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding), artikel: V. 86. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: II. 87. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum), artikel: VIII. 88. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzenden in het onderwijs), artikel: II. 89. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings - en participatiefonds), artikel: II. 90. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld - en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten), artikel: V. 9 Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikel: XXVI. 92. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o. -a.v.o.- v.b.o.), artikel: V. 93. Ziektewet, artikel: 63. Betreft Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: -

4 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 4 of 206 K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 218 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: B: Stb. 1998, 738 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 403 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: samen met O: B: Stb. 2002, 387 K: samen met O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 588 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 288 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2003, 49 K: t/m ) Wijziging O: B: Stb. 2003, 56 K: O: B: Stb. 1990, 363 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 230 O: B: Stb. 2003, 139 O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2003, 153 O: B: Stb. 2003, 57

5 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 5 of 206 t/m ) Wijziging O: B: Stb. 2003, 56 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: samen met O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 413 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 613 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 209 K: samen met O: B: Stb. 2002, 210 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 625 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 481 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 649 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 636 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 375 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 209 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 496 K: Wijziging O: B: Stb. 2000, 515 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 445 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 733 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: samen met O: B: Stb. 1998, 228 K: samen met O: O: B: Stb. 2003, 56 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2002, 482 O: B: Stb. 2002, 414 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2002, 36 O: B: Stb. 2002, 323 O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 682 O: B: Stb. 2001, 481 O: B: Stb. 2001, 649 O: B: Stb. 2001, 636 O: B: Stb. 2001, 375 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 2001, 209 O: B: Stb. 2001, 144 O: B: Stb. 2000, 515 O: B: Stb. 1999, 445 O: B: Stb. 1998, 733 O: B: Stb. 1998, 398

6 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 6 of 206 B: Stb. 1999, 30 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1999, 313 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 111 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 203 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 337 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 237 K: samen met O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 776 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 542 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 252 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 192 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 162 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 105 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1997, 63 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: O: B: Stb. 1999, 313 O: B: Stb. 1999, 111 O: B: Stb. 1999, 40 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1998, 204 O: B: Stb. 1998, 337 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 237 O: B: Stb. 1997, 776 O: B: Stb. 1997, 542 O: B: Stb. 1997, 252 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1997, 192 O: B: Stb. 1997, 162 O: B: Stb. 1997, 105 O: B: Stb. 1997, 63 O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1996, 580 t/m Wijziging O: O:

7 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 7 of 206 j g g B: Stb. 1996, 403 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 402 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 318 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 612 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 616 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 155 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 250 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 184 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 420 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 940 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1994, Wijziging O: B: Stb. 1996, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 255 K: Wijziging O: Wijziging O: samen met O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 650 K: samen met O: B: Stb B: Stb. 1996, 425 O: B: Stb. 1996, 402 O: B: Stb. 1995, 318 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1995, 612 O: B: Stb. 1995, 616 O: B: Stb. 1995, 342 O: B: Stb. 1995, 156 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1995, 250 O: B: Stb. 1995, 184 O: B: Stb. 1994, 420 O: B: Stb. 1994, 940 samen met O: B: Stb. 1994, 941 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1996, 157 O: B: Stb. 1994, 469 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 693

8 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 8 of 206 B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 716 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 610 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 422 K: samen met O: B: Stb. 1993, 690 K: samen met O: B: Stb. 1993, Wijziging O: B: Stb. 1993, 587 K: Wijziging O: Wijziging O: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 411 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 253 K: t/m Wijziging O: Wijziging O: B: Stb. 1992, 663 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 662 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 364 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 245 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1992, 310 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 113 K: Wijziging O: B: Stb. 1992, 98 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 492 K: samen met O: B: Stb. 1991, 609 O: B: Stb. 1993, 716 O: B: Stb. 1993, 610 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 O: B: Stb. 1993, 411 O: B: Stb. 1993, 332 O: B: Stb. 1993, 332 O: O: B: Stb. 1992, 663 O: B: Stb. 1992, 662 O: B: Stb. 1992, 347 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 364 O: B: Stb. 1992, 245 O: B: Stb. 1992, 310 O: B: Stb. 1992, 113 O: B: Stb. 1992, 98 O: B: Stb. 1990, Wijziging O: O:

9 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 9 of Wijziging O: B: Stb. 1991, 543 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 394 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 246 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 216 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 174 K: Wijziging O: B: Stb. 1991, 73 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 298 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 362 K: Wijziging O: B: Stb. 1989, 578 K: Wijziging O: B: Stb. 1988, 559 K: Wijziging O: B: Stb. 1988, 559 K: Wijziging O: B: Stb. 1988, 559 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1988, 332 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: K: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1987, 614 met Verbeterblad Wijziging O: B: Stb. 1988, 332 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 198 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 717 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 719 K: Wijziging O: B: Stb. 1986, 255 K: Wijziging O: B: Stb. 1985, 393 K: Wijziging K: O: B: Stb. 1991, 543 O: B: Stb. 1991, 394 O: B: Stb. 1991, 246 O: B: Stb. 1991, 216 O: B: Stb. 1991, 174 O: B: Stb. 1991, 73 O: B: Stb. 1990, 421 O: B: Stb. 1990, 362 O: B: Stb. 1989, 578 O: B: Stb. 1988, 559 O: B: Stb. 1988, 559 O: B: Stb. 1988, 559 O: B: Stb. 1988, 332 O: B: Stb. 1990, 363 O: O: B: Stb. 1988, 332 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1987, 198 O: B: Stb. 1987, 157 O: B: Stb. 1986, 717 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1986, 719 O: B: Stb. 1986, 255 O: B: Stb. 1985, 393

10 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 10 of Wijziging O: B: Stb. 1985, 408 K: Wijziging O: B: Stb. 1988, 559 K: Wijziging K: Nieuwe regeling O: Tekstplaatsing O: B: Stb. 1984, 654 en Zie opm. Artikel 28, Artikel 51, Artikel 155, Artikel Zie opm. Artikel 28, Artikel 51, Artikel 155, Artikel 160 Wet van 15 december 1982, houdende Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs O: B: Stb. 1985, 408 O: B: Stb. 1988, 559 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, gewenst is wettelijke voorzieningen voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te treffen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Informatie bij: Titel I Nieuwe regeling O: Titel I. Algemene bepalingen Informatie bij: Artikel 1 Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 681 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 1990, 363 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb O: B: Stb. 1990, 363 O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb

11 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 11 of 206 B: Stb. 2003, 187 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 733 K: Wijziging O: B: Stb. 1999, 30 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 398 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 294 K: t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 580 K: Wijziging O: B: Stb. 1996, 271 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Wijziging O: Wijziging O: Wijziging O: B: Stb. 1993, 405 K: Wijziging K: Nieuwe regeling O: B: Stb. 2003, 263 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1998, 733 O: B: Stb. 1999, 40 O: B: Stb. 1998, 398 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1998, 294 O: B: Stb. 1996, 580 O: B: Stb. 1996, 271 O: B: Stb. 1995, 342 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1993, 405 Inwtr. 1) en Werkt terug tot en met 1 februari Staatsblad krijgt dezelfde als Stb. 1997/63 ingevolge artikel CXIV, tweede lid, van laatstgenoemde Staatsblad. Artikel Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; school: een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a, b, c, f, h, j, k, m of n, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, tenzij het tegendeel blijkt; basisschool: een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

12 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 12 of 206 speciale school voor basisonderwijs: een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs ; instelling: instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin; openbare school: a. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school; b. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 50 in stand gehouden school; dan wel c. een door een stichting als bedoeld in artikel 28 of artikel 51 in stand gehouden school; bijzondere school: door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 51, in stand gehouden school; openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die ens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 50; bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen voor wat betreft: a. een openbare school: 1. het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 2. het ens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan; 3. de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 50; dan wel 4. de stichting, bedoeld in artikel 28 of artikel 51; b. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 57; ouders: ouders, voogden of verzorgers; schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend; personeel: a. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs en het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs; b. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 34, 37, 38, 55, 56, eerste en tweede lid, 62, eerste tot en met vierde lid, 63 tot en met 66, 69, 132 en 133, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen; «nascholing»: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initi ële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden; schoolplan: een schoolplan als bedoeld in artikel 2 Onder schoolplan wordt tevens verstaan instellingsplan, tenzij het tegendeel blijkt;

13 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 13 of 206 commissie voor de indicatiestelling: een commissie als bedoeld in artikel 28c. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 733 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 319 K: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 1998, 733 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1995, 342 Artikel 2. Doelgroep; indeling (v.)s.o. Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is. 2. Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt verdeeld in onderwijs aan: a. dove kinderen; b. slechthorende kinderen; c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen; d. visueel gehandicapte kinderen; e. [vervallen;] f. lichamelijk gehandicapte kinderen; g. (vervallen); h. langdurig zieke kinderen 1. met een lichamelijke handicap 2. anders dan met een lichamelijke handicap; (i. vervallen) j. zeer moeilijk lerende kinderen; k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen; (l. vervallen) m. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten; n. meervoudig gehandicapte kinderen; 3. Onder pedologische instituten worden verstaan instituten die een binding bezitten met een Nederlandse universiteit of de wetenschappelijke begeleiding van het onderwijs verzorgen aan scholen voor speciaal onderwijs. 4. Met betrekking tot de onderwijssoorten, genoemd in het tweede lid, worden de volgende clusters onderscheiden: a. cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap, b. cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps, c. cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps en d. cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

14 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 14 of Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor wat betreft het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen voor de clusters, bedoeld in het vierde lid onder a, b of c, bepaald welke combinaties van handicaps kunnen voorkomen. 6. Een ens het vijfde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens de kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. De vorige 3 volzinnen zijn niet van toepassing, voor zover het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur voordien aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is voorgelegd en door of namens de kamer te kennen is gegeven dat van de procedure, bedoeld in de vorige 3 volzinnen, kan worden afgeweken. Informatie bij: Artikel 3 Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Aanhangig O: - B: - K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 552 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 352 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 148 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 321 K: Wijziging O: B: Stb. 1997, 220 K: Wijziging O: B: Stb. 1995, 355 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 848 K: Wijziging O: B: Stb. 1994, 640 K: Wijziging O: Wijziging O: B: Stb. 1994, 29 K: Wijziging O: B: Stb. 1993, 690 K: Wijziging O: B: Stb. 1988, 559 O: B: Stb. 2003, 25 O: B: Stb. 2001, 352 O: B: Stb. 1998, 148 O: B: Stb. 1997, 321 O: B: Stb. 1997, 220 O: B: Stb. 1995, 355 O: B: Stb. 1994, 848 O: B: Stb. 1994, 641 O: B: Stb. 1993, 495 O: B: Stb. 1994, 30 O: B: Stb. 1993, 693 O: B: Stb. 1988, 559 Inwtr. 1)

15 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 15 of 206 K: Wijziging O: B: Stb. 1987, 157 K: Wijziging K: Nieuwe regeling O: en Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel Ia van Staatsblad 1998/216 in werking treedt. O: B: Stb. 1987, 157 Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs mag slechts worden gegeven door degene die: a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395), b. in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid bedoeld in artikel 171, of van een daarmee ens het derde lid gelijk gesteld bewijs van bekwaamheid, dan wel van Onze minister ens het vierde of het vijfde lid de bevoegdheid heeft verkregen, of van een ten aanzien van het door hem te geven onderwijs afgegeven EG -verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's dan wel in de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, dan wel in het bezit is van een verklaring als bedoeld in het zesde lid, en c. niet ens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten. 2. Het eerste lid onder a en b is niet van toepassing voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. 3. Bij ministeriële regeling kan een buiten Nederland verworven bewijs worden gelijkgesteld met een bewijs van bekwaamheid genoemd in artikel 17 Daarbij kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld. 4. Onze minister kan aan personen die in het bezit zijn van een buiten Nederland behaald bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. 5. Onze minister kan in bijzondere gevallen aan personen die niet in het bezit zijn van een bewijs van bekwaamheid, de bevoegdheid tot het geven van het onderwijs bedoeld in artikel 158, eerste lid, geven. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen. Indien betrokkene niet in het bezit is van één van de op grond van artikel 171, zevende lid, aangewezen verklaringen en diploma's met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, kan Onze minister de bevoegdheid éénmalig en voor ten hoogste 2 jaar verlenen. 6. Onze minister kan met betrekking tot een vak waarvoor geen bewijs van bekwaamheid is aangewezen, verklaren dat een leraar wordt geacht in het bezit te zijn van een bewijs van bekwaamheid tot het geven van voortgezet speciaal onderwijs in dat vak en van een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding. 7. Bij tijdelijke afwezigheid van een leraar kan ten aanzien van degene die hem vervangt, telkens voor ten hoogste 1 jaar worden afgeweken van de eisen van benoembaarheid, gesteld in het eerste lid onder b. Indien in een vacature niet terstond kan worden voorzien door de benoeming van een leraar die aan de genoemde eisen voldoet, is het bepaalde in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing. Indien toepassing is gegeven aan de eerste of de tweede volzin, doet het bevoegd gezag daarvan binnen 4 weken schriftelijk mededeling aan de inspecteur onder vermelding van de redenen die tot de toepassing hebben genoodzaakt. 8. Onverminderd het zevende lid, kan ten aanzien van studenten die: a. aan een hogeschool een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift dat bij of ens artikel 171 is aangewezen als bewijs van bekwaamheid, en aan die opleiding ten minste 126 studiepunten hebben behaald, dan wel b. aan een universiteit een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift als bedoeld onder a, worden afgeweken van de eisen in het eerste lid onder b, met dien verstande dat het tijdelijk dienstverband van de student een periode beslaat die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van studenten die ten minste 116 doch nog geen 126 studiepunten hebben behaald, indien door de desbetreffende hogeschool wordt verklaard dat de student beschikt over met 126 studiepunten vergelijkbare en tevens voor het dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de vorige volzin vervalt ten aanzien van die student die

16 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 16 of 206 niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband over 126 studiepunten beschikt. De in artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde overeenkomst vermeldt tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: Wijziging O: B: Stb. 2002, 59 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging O: B: Stb. 1998, 712 K: Wijziging Wijziging O: B: Stb. 1998, 228 K: Nieuw O: B: Stb. 1993, 587 K: Vervallen O: B: Stb. 1987, 157 K: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2002, 139 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1998, 712 O: B: Stb. 1998, 228 O: B: Stb. 1993, 587 O: B: Stb. 1987, 157 Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden. 2. De regeling maakt geen onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 3. De regeling eerbiedigt de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, van de leerling berustende keuze van een school. 4. De regeling voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is. De regeling bepaalt op welke wijze burgemeester en wethouders terzake advies van deskundigen inwinnen. 5. De regeling bepaalt dat de kosten worden vergoed van vervoer over de afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, met inachtneming van de keuze van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, van de leerling, en gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg, tenzij vervoer met betrekking tot een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich zou brengen en de ouders onderscheidenlijk de leerling met het vervoer naar die school instemmen. Indien de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, kiezen respectievelijk kiest voor de school die op grond van artikel 28c, negende lid, door de commissie voor de indicatiestelling is geadviseerd, wordt voor de toepassing van dit artikel de geadviseerde school aangemerkt als dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. De tweede volzin is van toepassing zolang de leerling zijn woonplaats heeft in het gebied van het regionaal expertisecentrum waaraan de commissie voor de indicatiestelling, die het advies, bedoeld in die volzin, heeft gegeven, is verbonden. 6. De regeling bepaalt in welke gevallen en onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders aan in de gemeente wonende

17 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 17 of 206 ouders van leerlingen die met het oog op het volgen van voor hen passend speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijven, op aanvraag bekostiging verstrekken ten behoeve van de kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer. 7. De regeling kan per schoolsoort, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en onverminderd het bepaalde in het vierde lid voor leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van de afstand tussen de voor de leerling toegankelijke school en de woning van de leerling, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. 8. De regeling kan per schoolsoort, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bepalen dat voor een leerling die ouder is dan een bepaalde leeftijd, de aanspraak op bekostiging wordt beperkt tot de kosten van openbaar vervoer, dan wel, indien zulks in redelijkheid kan worden verlangd, een goedkopere wijze van vervoer. In dat geval dient de regeling erin te voorzien, dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in het vierde lid voor die leerlingen voor wie openbaar vervoer ontbreekt en de in de vorige volzin bedoelde goedkopere wijze van vervoer in redelijkheid niet kan worden verlangd en voor die leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen. 9. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geld te geven, het vervoer verzorgt of doet verzorgen. 10. De regeling kan bepalen dat burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen de bevoegdheid hebben ten gunste van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, ten gunste van de leerling van de inhoud van de regeling af te wijken. Informatie bij: Artikel 4a Wijziging O: B: Stb. 2002, 387 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 128 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven Indien het bevoegd gezag op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige leerling van de school, treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, doet het bevoegd gezag onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het bevoegd gezag overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken leerling, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de school met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 3. Indien een personeelslid op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige leerling van de school, stelt het personeelslid het bevoegd gezag daarvan onverwijld in kennis.

18 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 18 of 206 Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2002, 631 K: samen met O: B: Stb. 2002, 631 K: Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging Wijziging O: Wijziging O: B: Stb. 1992, 422 K: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 2003, 54 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1993, 693 Artikel 5. Inspectie Het toezicht op de regionale expertisecentra is opgedragen aan de inspectie. De artikelen 3 en 9 van de Wet op het onderwijstoezicht zijn van overeenkomstige toepassing. Informatie bij: Artikel 5a Vervallen O: B: Stb. 2002, 387 K: Nieuw O: B: Stb. 1999, 313 K: en Artikel 128 werkt terug tot en met 1 januari 1997 O: B: Stb. 2002, 432 O: B: Stb. 1999, 313 Inwtr. 1) Artikel 5a [Vervallen per ] Informatie bij: Artikel 6

19 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 19 of Wijziging t/m Wijziging O: B: Stb. 1996, 649 K: Wijziging O: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 1996, 649 O: B: Stb. 1994, 262 Inwtr. 1) en Werkt terug tot en met 1 januari Staatsblad krijgt dezelfde als Stb. 1997/63 ingevolge artikel CXIV, tweede lid, van laatstgenoemde Staatsblad. Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan ens de wet. Informatie bij: Artikel Wijziging O: B: Stb. 2001, 207 K: Wijziging Wijziging O: Wijziging O: Nieuwe regeling O: O: B: Stb. 2001, 208 O: B: Stb. 1994, 262 O: B: Stb. 1993, 495 Artikel 7. Reikwijdte wet Deze wet is niet van toepassing op scholen die uitsluitend bestemd zijn voor kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 2. Bij twijfel of op een school het eerste lid van toepassing is, besluit de Kroon, de Raad van State gehoord. Informatie bij: Titel II

20 Ferdi Ploeger, 16: , Fwd: fotoreportage Page 20 of Nieuwe regeling O: Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs Informatie bij: Afdeling Nieuwe regeling O: Afdeling Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs Informatie bij: Nieuwe regeling O: Onderwijs Informatie bij: Artikel Vernummerd-wijziging Vervallen K: Vervallen K: Nieuwe regeling O: Artikel 8. Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen Het onderwijs bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdelen a tot en met c en f tot en met n, wordt gegeven in scholen voor

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 11 Beschikking van de Minister van Justitie van 10 januari 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ***, RvS., no. ***);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ***, RvS., no. ***); Besluit van *** houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van ***, kenmerk ***, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet.

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet. 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 130 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK - 1 - ARBEIDSVOORWAARDENREGELING VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK I N H O U D 1 Algemene bepalingen 2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst 3 Salaris en vergoedingsregelingen 4 Arbeidsduur en werktijden a. Uitwisselen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Tekst van de Zorgverzekeringswet

Tekst van de Zorgverzekeringswet Tekst van de Zorgverzekeringswet Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend; slechts de in het Staatsblad te plaatsen tekst van de Zvw heeft kracht van wet. De inhoudsopgave en de kopjes links

Nadere informatie

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011

CAO JEUGDZORG 2010-2011. CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 CAO JEUGDZORG 2010-2011 CAO Jeugdzorg 1 mei 2010 30 april 2011 Inhoudsopgave Preambule 4 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 6 Artikel 3 Looptijd 8 Artikel

Nadere informatie

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

Partij(en) te anderer zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). 15 april 2011 Staatscourant 2011, 3181 Jeugdzorg 2011 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES INHOUDSOPGAVE PAGINA AANHEF EN PREAMBULE 1 Artikel I (invoering CAP) 1 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel A.1 Definities 2 Artikel A.2 Wijziging

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Landsverordening van de houdende regels van materieelrechtelijke aard betreffende

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (Tekst geldend op: 06-08-2013) Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

CAO VO 2011 / 2012. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2011 / 2012. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2011 / 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

ZANU 2013. o Januari 2013. Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3

ZANU 2013. o Januari 2013. Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3 ZANU 2013 o Januari 2013 Regelingen Sociale Zekerheid cao Nederlandse Universiteiten 3 Vereniging van Universiteiten (VSNU) Lange Houtstraat 2 Postbus 13739 2501 ES Den Haag telefoon: : 070 302 14 00 fax

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs

CAO PO 2014 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs CAO PO 2014 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs 2 CAO PO 2014-2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 voor het Primair Onderwijs PO-Raad AOb AVS CNVO FvOv Abvakabo

Nadere informatie