FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF P a g i n a 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1"

Transcriptie

1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF P a g i n a 1

2 Inhoudsopgave JAARREKENING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 6 Algemeen 6 Waarderingsgrondslagen 6 Grondslagen van resultaatbepaling 7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Materiële vaste activa 9 2. Financiële vaste activa (ICCO) 9 3. Vorderingen Liquide middelen Reserves en fondsen Kortlopende schulden 13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN 14 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Communicatie Coördinatie vanuit NL Structurele hulp Noodhulp Advisering & Training Werving baten Beheer en administratie 23 LASTENVERDELING 26 TOELICHTING LASTENVERDELING 27 OVERIGE GEGEVENS 28 RESULTAATBESTEMMING GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 28 CONTROLEVERKLARING DOOR DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 29 BIJLAGE 1: BEGROTING P a g i n a 2

3 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Na bestemming van het resultaat (Bedragen x EUR 1,--) 31 december december 2011 ACTIVA 1. Materiële vaste activa Financiële vaste activa (ICCO) Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA 5. Reserves en fondsen Reserves Fondsen Kortlopende schulden Totaal Passiva P a g i n a 3

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Bedragen x EUR 1,--) BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten en lasten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen 11. Communicatie Coördinatie vanuit Nederland Structurele hulp Noodhulp Advisering & Training Totaal Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van acties derden Kosten verkrijging subsidies Totaal ` Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat De resultaatverdeling is op pagina 28 weergegeven. P a g i n a 4

5 KASSTROOMOVERZICHT Onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroomoverzicht (Bedragen x EUR 1,--) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassing voor: Afschrijving Mutaties werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutaties kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen Desinvesteringen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie Financiële vaste activa Toename/afname liquide middelen Mutatie liquide middelen Beginbalans liquide middelen Eindbalans liquide middelen Korte toelichting De liquide middelen zijn gedaald met Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het negatieve resultaat van De reguliere inkomsten bleven op peil (niveau 2011), maar bleven achter op de begroting. P a g i n a 5

6 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening, na verwerking van het resultaat, is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen en de aanvullende eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De jaarrekening is opgemaakt op 21 mei Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde rekening houdend met eventuele waardeverminderingen (geamortiseerde kostprijs). Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de lineaire afschrijving op basis van de verwachte levensduur rekening houdend met eventuele restwaarde. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. Financiële vaste activa Financiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Vastgelegd vermogen Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van haar risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel is er sprake van een bestemmingsreserve. Deze reserves worden gevormd voor specifieke activiteiten. Alle uitgaven met betrekking tot een specifieke activiteit worden via de resultaatbestemming ten laste van deze reserve gebracht. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Transacties in vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als resultaat in de staat van baten en lasten opgenomen. Op 31 december is er aan vreemde valuta. Deze post is gepresenteerd onder de Rekening Courant met Benin en Indonesië. Het bestuur acht de koersrisico s beperkt, derhalve zijn deze risico s niet afgedekt. Toekenningen De RJ 650 stelt dat sprake is van een subsidieverplichting nadat de directie een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. In de jaarrekening verwerkt De Verre Naasten een verplichting op het moment dat een partner rapporteert over de bestedingen. P a g i n a 6

7 De procedure bij De Verre Naasten is in algemeenheid als volgt: Jaarlijks wordt in december een begroting met gebudgetteerde besteding per land vastgesteld door het bestuur; communicatie aan partners over budget voor boekjaar (gedurende het boekjaar); uitbetaling door De Verre Naasten op basis van rapportage over bestedingen door de partner (voorfinanciering door partner); niet bestede middelen door de partner worden doorgeschoven naar volgende jaar. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal projecten het volgende: meerjarige toekenningen aan partner; medefinanciering door Zendende Instanties. Grondslagen van resultaatbepaling Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van de donaties: deze worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd. Erfenissen en legaten De nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom. Aandeel in acties derden Bijdragen uit acties van derden worden, voor zover mogelijk, verantwoord in het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben. Uitvoeringskosten Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene kosten. Deze uitvoeringskosten worden op basis van de bezetting (het aantal fte s) toegerekend aan kosten voor de werving van de baten, beheer en administratie en doelstelling. Als basis voor de toebedeling aan beheer en administratie geldt de volgende bezetting: Directeur 80% Financieel medewerkers 100% Directiesecretaresse 60% Afdelingshoofden 10%. Dit resulteert in een toerekening van: 18% van de uitvoeringskosten aan beheer en administratie 17% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling voorlichting 36% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling programma s buitenland 8% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling advisering & training 20% van de uitvoeringskosten aan kosten voor werving van baten. P a g i n a 7

8 De Verre Naasten volgt daarin de richtlijn van het VFI. Deze heeft aanbevelingen gedaan over de toepassing van de richtlijn om transparantie en vergelijkbaarheid te waarborgen. Schematisch ziet de verdeling er als volgt uit: Kostensoort Toerekening aan beheer en administratie Toelichting / opmerking Bestuur 100% Alle directe kosten Directie 80% Alle directe kosten Directie secretariaat 60% Alle directe kosten Financiën, planning & control 100% Alle directe kosten ICT 35% Op basis van aantal FTE Huisvesting en facilitair 35% Op basis van aantal FTE Personeelszaken 35% Op basis van aantal FTE Personeelskosten en kosten inhuur 35% Op basis van aantal FTE Juridische kosten 35% Op basis van aantal FTE Communicatie - Volledig toegerekend aan communicatie Donateursadministratie - Toegerekend aan communicatie en fondsenwerving Projectadministratie - Volledig toegerekend aan de betreffende projecten Kosten van beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie worden apart vermeld. Dit zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de interne beheersing en administratievoering en die niet worden toegekend aan fondsenwerving of aan de doelstelling. Naast directe kosten zoals kosten van Planning en Control, lidmaatschappen en samenwerking met Zendende Instanties wordt ook een deel van de uitvoeringskosten toegerekend aan Beheer en Administratie. Voor de toegepaste toekenningspercentages, zie hierboven onder Uitvoeringskosten. Pensioenen De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De Verre Naasten heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. De predikanten die in dienst zijn bij De Verre Naasten hebben een regeling met hun thuiskerk. De kerk is op haar beurt aangesloten bij VSE, een vereniging voor emeritaatsvoorziening (vergelijkbaar met een eindloonregeling) binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De kerk draagt het quotum af aan de VSE. Jaarlijks betaalt De Verre Naasten de betaalde quota aan de betreffende kerken terug. P a g i n a 8

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Bedragen x EUR 1,--) 1. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn bezittingen die nodig zijn ten behoeve van de doelstelling in Nederland en Benin. De waarde hiervan is ook onder de materiele vaste activa in het verloopoverzicht geactiveerd. Verloopoverzicht Computer- Vervoer Inventaris apparatuur Software middelen Totaal Boekwaarde 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december Aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Inventaris 20 % Computers 33 ⅓ % Vervoermiddelen 33 ⅓ % Overige materiële vaste activa die in het buitenland worden gebruikt, worden in het jaar van aanschaf ineens ten laste van het resultaat gebracht. De boekwaarde van de inventaris in Benin per einde boekjaar is Financiële vaste activa (ICCO) Eind 2011 is De Verre Naasten lid geworden van de vereniging Co-Prisma. Co-Prisma is op haar beurt als één van de leden in 2012 toegetreden tot de ICCO-coöperatie. Als lid van de coöperatie is Co-Prisma gevraagd een bijdrage te storten voor een continuïteitsreserve van de coöperatie. Deze bijdrage is pro-rata gefinancierd door de leden die deelnemen via Co-Prisma. De Verre Naasten heeft daartoe bij toetreding een commitment afgegeven. De bijdrage van De Verre naasten zal in totaal gaan bedragen. Dit bedrag wordt in vier gelijke termijnen gestort. De eerste storting van heeft in 2012 plaatsgevonden. Aangezien De Verre Naasten geen invloed van betekenis heeft, is deze investering verwerkt als overige effecten. Als De Verre Naasten op enig moment besluit terug te treden uit de ICCO-coöperatie, wordt het aandeel overgedragen aan de andere deelnemers. P a g i n a 9

10 Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Rekeningen courant Vooruitbetaalde bedragen Stand per 31 december Debiteuren In het bedrag van debiteuren 2012 is voor (92%) aan vorderingen van Zendende Instanties opgenomen. In 2011 is reeds eerder gefactureerd waardoor het saldo in 2011 lager uitviel. Alle vorderingen van debiteuren worden naar verwachting voldaan waardoor er geen voorziening voor dubieuze debiteuren is opgenomen. Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen per 31 december 2012 bestaat voor (2011: ) uit nog te ontvangen bedragen uit nalatenschappen (89%). De verwachting is dat de ontvangsten uit nalatenschappen volledig ontvangen zullen worden. Rekening courant De post Rekening courant heeft betrekking op geldmiddelen die bij de medewerkers en partners in het buitenland aanwezig zijn. Voor ruim 80% (ruim ) staan deze middelen bij CEVEO, de lokale organisatie in Indonesië in verband met mogelijke aankoop grond begin Liquide middelen Banken Kas Stand per 31 december De Verre Naasten heeft alleen - rekeningen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Treasury beleid In het treasury beleid is vastgelegd dat De Verre Naasten zoveel mogelijk risicospreiding wil toepassen. Vanuit die visie heeft De Verre Naasten de liquide middelen bij drie banken in beheer (Triodos Bank, ING en Rabobank). De overtollige middelen worden zoveel mogelijk bij Triodos Bank ondergebracht in verband met de visie van Triodos Bank op een duurzame samenleving. De Verre Naasten heeft geen beleggingen. Wanneer beleggingen een onderdeel van een nalatenschap vormen, worden deze zo snel als mogelijk verkocht. P a g i n a 10

11 5. Reserves en fondsen stand onttrek- stand 1 januari dotatie kingen 31 december Reserves Continuïteitsreserve Liquiditeitsreserve Reserve noodhulp Algemene reserve Algemeen Het beleid van De Verre Naasten is erop gericht om de reserves op een verantwoorde wijze zo minimaal mogelijk te houden. De hoogte van de reserves valt binnen de door de commissie-herkströter aanbevolen norm (maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie). Deze norm wordt ook door De verre Naasten onderschreven. Ontvangen donaties en andere inkomsten moeten zo snel mogelijk worden uitgegeven aan de doelstelling. Invloed van het resultaat op het eigen vermogen: De bestemde reserves per 31 december 2012 zijn gestegen met ten opzichte van 31 december Dat betekent dat er meer bestemd is ontvangen dan bestemd uitgegeven. Van het negatieve resultaat van is daarom toegevoegd aan het vastgelegd vermogen. Het gevolg van een lagere begrote som der lasten in 2013 ( ) betekent een onttrekking van aan de continuïteitsreserve. De dotatie aan het bestemd vermogen, in combinatie met de onttrekking aan de continuïteitsreserve, heeft als gevolg dat de algemene reserve afneemt met De resultaatbestemming is terug te vinden op pagina 28. Invloed van het resultaat op de strategie: Omdat De Verre Naasten voor 2013 verwacht minder uit te geven aan de doelstelling en minder aan salarissen en sociale lasten, is de som van de continuïteitsreserve en de liquiditeitsreserve in totaal verlaagd met Aangezien de Algemene reserve dermate negatief is, heeft het bestuur van De Verre Naasten bij de meerjarenbegroting besloten om in 5 jaar tijd ( ) de reserves weer op een gezond niveau te krijgen (> 0). Voor 2013 is een positief resultaat van begroot. De belangrijkste redenen voor het aanhouden van een gezonde (minimale) reserve zijn: Het hebben van een opvang voor de doorloop van organisatiekosten bij een eventuele terugloop van de inkomsten (continuïteit); Het garanderen van een minimale liquiditeit om betalingen steeds tijdig te kunnen verrichten (liquiditeit); Het direct kunnen verlenen van hulp in acute noodsituaties in onze werkgebieden (noodhulp). Continuïteitsreserve Het doel van de continuïteitsreserve is het opvangen van de doorlopende organisatiekosten bij een eventuele terugloop van de inkomsten tijdens een overbruggings- of liquidatieperiode. De hoogte van deze reserve is gebaseerd op de loonkosten van de werkers in binnen- en buitenland voor een periode van zes maanden. Liquiditeitsreserve Uitgaven voor programma s en projecten vinden dikwijls plaats voordat de daarvoor benodigde giften of toegezegde bijdragen zijn ontvangen. Daarnaast kennen de inkomsten en de uitgaven elk hun jaarpatroon. P a g i n a 11

12 Bij uitgaven is dit niet zelden per kwartaal. Om het werk ongestoord voortgang te laten vinden, dient er aan het eind van elk kalenderjaar een liquiditeitsreserve te zijn ter grootte van 20% van het goedgekeurde jaarbudget van uitgaven besteed aan doelstelling, werving baten en beheer en administratie (20% x = ). Het bedrag gevormd in de continuïteitsreserve ( ) levert een bijdrage aan de demping van de liquiditeitspieken en mag daarom in mindering worden gebracht op de hoogte van de liquiditeitsreserve ( minus = ). Reserve noodhulp Deze reserve van is bestemd om in acute noodsituaties in de werkgebieden direct hulp te kunnen bieden. Algemene reserve Het saldo van baten en lasten (na dotaties en onttrekkingen van de overige reserves) 2012 is ten laste van deze reserve gebracht. De samenstelling van de onttrekking aan de algemene reserve is als volgt weer te geven. Specificatie mutatie van de reserves: Onttrekking continuïteitsreserve ten gunste van algemene reserve Onttrekking liquiditeitsreserve ten gunste van algemene reserve Onttrekking uit resultaatverdeling ten laste van de algemene reserve Totaal mutatie reserves Deze reserves kunnen door De Verre Naasten op elk ogenblik voor elk doel worden aangewend, in tegenstelling tot de onderstaande bestemmingsfondsen die vastgelegd zijn voor benoemde doelen ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De stand van de algemene reserve is negatief op 31 december Vooralsnog is bij de meerjarenbegroting besloten om in 5 jaar tijd de Algemene reserve naar de norm terug te brengen (>0). De Verre Naasten is zich bewust van het feit dat het traject met de Zendende instanties om te komen tot een verdergaande samenwerking ook invloed kan hebben op het reservebeleid als geheel. 1 januari december 2012 Fondsen Fonds met specifieke bestemming Fonds met specifieke bestemming Dotatie Onttrekking Bestemming Kenia Bestemming India Bestemming Indonesië (CeriA) Bestemming Indonesië (Onderwijs) Bestemming Media (voorheen Emission) Bestemming Zuid-Afrika capaciteitsopbouw Bestemming Nigeria Formeel onderwijs Bestemming Zuid-Afrika Kerkelijk werk Bestemming Suriname missionair werk Bestemming Gesloten gebieden Bestemming Ukraine P a g i n a 12

13 Bestemming Zuid-Afrika Nakekela Wanneer door derden met een specifieke bestemming middelen worden gegeven, worden deze vastgelegd in de bestemmingsfonds, voor zover niet reeds uitgegeven. In bovenstaande tabel is het verloop va de bestemmingsfondsen weergegeven. Per saldo is de bestemmingsreserve toegenomen. De verwachting is dat deze bestemde reserve in 2013 zal afnemen, aangezien in de begroting een deel van de bestemde reserves is gepland uit te geven. Daarnaast zal eind 2013 de bestemde reserve van Emission vrijvallen conform de gemaakte afspraak: drie jaar na overname van Emission (2010) zullen de bestemde mediagelden worden toegevoegd aan de Algemene reserve van De Verre Naasten Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Reservering vakantiegeld en overuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruit ontvangen bedragen Pensioenen Schulden aan personeel (declaraties) Saldo per 31 december Nog te betalen bedragen Onder dit hoofd zijn opgenomen de nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het verslagjaar, maar waarvan per balansdatum de nota nog niet is ontvangen. Voor heeft dit betrekking op verplichte vergoedingen c.q. doorbetaling aan uitgezondenen bij terugkeer. Reservering vakantiegeld en overuren Van juni tot en met december wordt de reservering inclusief werkgeverslasten opgebouwd. Deze verplichting bevat tevens de openstaande overuren. Vooruit ontvangen bedragen Hieronder is een bedrag opgenomen (totaal ) vanuit MFS2 die reeds is toegezegd en uitbetaald, terwijl de projectuitgaven (nog) niet hebben plaatsgevonden. P a g i n a 13

14 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN Rechten Eind 2012 zijn er 108 (2011: 93) donateurs die een schenkingsakte hebben. Het gaat in 2012 om een totaalbedrag van (2011: ). Voor de komende vijf jaar is het volgende toegezegd: Aantal Bedrag Jaarlijks ontvangt De Verre Naasten landelijke quota van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Voor de periode is het quota vastgesteld op per jaar. Verplichtingen De kantoorruimte in Zwolle wordt gehuurd van de Stichting HGO. Het huurcontract heeft een looptijd van vijf jaar (1 maart 2011 februari 2016). De huursom voor 2013 bedraagt De totale huursom tot en met februari 2016 bedraagt huurcontract De 2 kopieer apparaten zijn gehuurd voor een periode van 60 maanden. De huursom voor 2013 bedraagt De totale huursom tot 1 augustus 2017 (55 maanden) bedraagt Partnertoekenningen De Verre Naasten vermeldt de verplichting met betrekking tot projecttoekenningen, op het moment dat het bestuur de begroting heeft vastgesteld. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de partner geïnformeerd over het toegekende bedrag. De Verre Naasten betaalt de toekenningen uit, nadat aan de vereisten voor de toekenning is voldaan. Feitelijk kunnen alle toekenningen binnen één jaar worden uitbetaald. De directie erkent de toegekende bedragen als aangegane verplichtingen. De hoogte van de toekenning wordt derhalve vermeld in de niet in balans opgenomen regelingen. De Verre Naasten en de partners hebben gedurende het project contact over de (financiële) voortgang. Het toegekende bedrag aan partners op 1 januari 2013 bedraagt in totaal In de jaarrekening verwerkt De Verre Naasten een verplichting op het moment dat een partner rapporteert over de bestedingen. Alle partners hebben in 2012 tijdig gerapporteerd over de bestedingen in het boekjaar. Meerjarige toekenningen en niet bestede bedragen in het boekjaar verwerkt De Verre Naasten niet als verplichting, gezien de ingeschatte omvang daarvan. P a g i n a 14

15 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 (Bedragen x EUR 1,--) werkelijk begroot werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Onbestemd - Particulieren * Onbestemd Scholen Onbestemd Acties Onbestemd Fondsen Onbestemd Kerken en diaconieën Onbestemd Bedrijven Bestemd Particuliere donateurs Bestemd Kerken en diaconieën Bestemd Scholen o.a. acties Bestemd Overige acties Bestemd Fondsen Bestemd Bedrijven Bestemd Noodhulp Particuliere donateurs Bestemd Noodhulp Scholen o.a. acties Bestemd Noodhulp Overige acties Bestemd Noodhulp Fondsen Bestemd Noodhulp Kerken en diaconieën Bestemd Noodhulp Bedrijven Subtotaal Onbestemd Erfenissen en legaten Bestemd Erfenissen en legaten Quota *Onbestemde Emission inkomsten ( ) van particuliere donateurs zijn gepresenteerd onder Bestemd Particuliere donateurs. P a g i n a 15

16 Onbestemd particulieren Hier worden de bijdragen van donateurs verantwoord. Ten opzichte van 2011 zijn de donaties toegenomen met (mede dankzij een nieuwe schenkingsakte van per jaar ( ). De gemiddelde bijdrage per donateur steeg van 76 euro per naar 79 euro per jaar. Daar staat tegenover dat het aantal donateurs dat in 2012 heeft gegeven lager is (1.114 donateurs minder). Waarschijnlijk is de economische crisis daarvan de oorzaak. Scholen De acties op scholen en bij studentengroepen leverden in 2012 in totaal op, in 2011 was dat Toch bleven de inkomsten uit deze doelgroep sterk achter op de begroting. De reeds geplande acties op middelbare scholen en de voorbereidingen voor de nieuwe onderwijsprogramma s vergden alle beschikbare tijd en capaciteit en waren bovendien niet op tijd klaar voor de start van het nieuwe schoolseizoen. Een goed alternatief aanbod was er niet, waardoor de fondsenwerving, met name onder basisscholen, beperkt was in Nu de nieuwe programma s voor kinderen en jongeren er zijn, wordt verwacht in 2013 wel een groei te kunnen realiseren. Kerken en diaconieën Inkomsten van kerken en diaconieën zijn onder meer de inkomsten uit collectes die in veel kerkelijke gemeentes voor het werk van De Verre Naasten worden gehouden. De bestemde giften vanuit kerken en diaconieën zijn (waarvan 50 noodhulp); de onbestemde giften vanuit kerken en diaconieën bedragen Er is in totaal van kerken en diaconieën ontvangen (2011: ). Deze daling is te verklaren doordat in 2011 een grootschalige noodhulpactie bij de kerken is geweest. Bestemd particuliere donateurs Voor Emission (mediaprojecten) is bestemd aan giften ontvangen (2011: ). Een aantal Emission donateurs die ook aan De Verre Naasten doneren, hebben hun gift omgezet van twee giften (De Verre Naasten + Emission) naar één gift aan De Verre Naasten. Dit is niet meegenomen in het bedrag van Fondsen De inkomsten uit bestemde fondsen bedragen in Deze is als volgt opgebouwd: St. Jagtspoelfonds Groenewoldfonds Van de Kamp Beheer Vrouwen Zending comité Bunschoten Spakenburg Congo commissie Zuidhorn Overig Bestemd - overige acties Dit zijn de opbrengsten uit alle acties die niet door scholen zijn georganiseerd en die niet uit collectes in kerken worden betaald en waarvan de opbrengst voor een aangegeven project is. Erfenissen en legaten In 2012 zijn er twaalf nalatenschappen aangeboden en aanvaard (2011: tien nalatenschappen). Daarvan zijn zeven nog niet afgerond maar de geschatte inkomsten zijn wel verwerkt in het verslagjaar. De hoogte van deze post kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. Quota Quota zijn bedragen die De Verre Naasten ontvangen vanuit het landelijk kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Voor de periode is dit vastgesteld op P a g i n a 16

17 werkelijk begroot werkelijk Baten uit acties van derden Bijdrage Zendende Instanties EO Metterdaad Wilde Ganzen Gereformeerde Zendingsbond Bijdrage Zendende Instanties De bijdragen zijn afkomstig van de Zendende Instanties binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waarmee De Verre Naasten samenwerkt in de ondersteuning van (kerkelijke) partners wereldwijd. De zendende instanties ontvangen het quotum vanuit het kerkelijk ressort. Hier volgt een uitsplitsing van de bijdrage van de Zendende Instanties: werkelijk begroot Werkelijk Overijsselse Zendingsdeputaten (OZD) Utrecht Mission (UM) Drentse Zendingsdeputaten (DZD) Kerken Gouda & Waddinxveen (GOWA) Z.A.C. Middelburg (KihZ) Classis Dordrecht Friese Zendings Deputaten (FZD) St. Oekraïne zending (UC) Totaal Voor een groot deel hangen de inkomsten uit Zendende Instanties direct samen met de uitgaven aan de partner. Aangezien de bestedingen in het buitenland lager zijn dan begroot, zijn ook de bijdragen van de Zendende Instanties, die hieraan gerelateerd zijn, naar beneden bijgesteld. Voor een deel is de oorzaak hiervan dat de plannen nog niet rijp waren voor uitvoering, dan wel dat er vertraging in de uitvoering heeft plaatsgevonden. Zo is de partner in Indonesië van plan om grond aan te kopen voor de bouw van een nieuwe school, maar zijn de papieren hiervoor in 2012 niet rond gekomen. Daarnaast heeft de ambitieuze begroting in het najaar van 2012 ertoe geleid om een bijgestelde begroting op te stellen. Hierin is bewust terughoudend gereageerd op nieuwe voorstellen om de huidige lopende programma s ongestoord te kunnen uitvoeren. EO Metterdaad Onder dit hoofd zijn de bestemde en onbestemde inkomsten van EO Metterdaad verantwoord. De werkelijke inkomsten van EO Metterdaad zijn hoger dan begroot. Een deel is in 2011 reeds in gang gezet maar heeft resultaat in 2012 opgeleverd. In totaal is door EO Metterdaad aan vijf programma s bijgedragen. Wilde Ganzen Onder deze post zijn de bedragen verantwoord van Stichting Wilde Ganzen. In 2012 is de bijdrage voor Kimela Kenia verantwoord. De inkomsten uit Wilde Ganzen zijn lager dan begroot; Er doen zich minder mogelijkheden voor ganzenvluchten voor en de gemiddelde opbrengst per vlucht ligt later dan verwacht. P a g i n a 17

18 9. Subsidies van overheden Onder dit hoofd zijn (o.a.) de inkomsten van MFS (via Prisma) opgenomen. werkelijk begroot werkelijk Project gerelateerd MFS Apparaat kosten vergoeding MFS 2 (AKV) Overige subsidies bestemd (PSO) De MFS bijdrage is besteed aan de volgende projecten: India Landbouw (EHA) India Gezondheid (EHA) India Landbouw (RPCNEI) Kenia Gezondheid (AEPC) Kenia Landbouw (RCEA) Zuid Afrika Gezondheid (NCC) Zuid Afrika Programmatisch Werken Zuid Afrika Gezondheid (THE) MFS 2 heeft een looptijd van De MFS bijdrage bedraagt 66% van de totale projectkosten. Een vast percentage van 34% wordt uit eigen middelen gefinancierd. De bijdrage van PSO betreft een bijdrage om de interne organisatie op te leiden voor het realiseren van capaciteitsopbouw bij partners wereldwijd. Hierbij zijn ook een aantal partners uitgenodigd om wederzijds te spiegelen. Deze training is als heel waardevol ervaren door zowel de partners als de interne organisatie. werkelijk begroot werkelijk Overige baten Werk voor derden Rente en koersverschillen Opbrengst airmiles Werk voor derden Onder deze post worden de opbrengsten verantwoord die voortvloeien uit de doorberekening van werkzaamheden die door De Verre Naasten voor andere organisaties worden verricht. Dit bestaat voor uit detachering, daarnaast doet De Verre Naasten donateur- en financiële administratie voor andere organisaties zoals LPB, Fundament, SSRO en BBK. P a g i n a 18

19 Koersverschillen Budgetten worden voornamelijk in euro s opgesteld waardoor er geen koersverschil ontstaat. Budgetten in lokale valuta worden omgerekend naar de euro. Eventuele koersverschillen worden direct aan het project toegerekend. AirMiles De Verre Naasten doet mee in de groepspaarregeling van AirMiles. In 2012 het definitieve laatste bedrag ontvangen van Deze vorm van sparen voor De Verre Naasten wordt niet langer aangeboden. P a g i n a 19

20 BESTEDINGEN (Bedragen x EUR 1,--) Besteed aan doelstellingen werkelijk begroot werkelijk Communicatie Bijdrage NAAST/ Voorlichting kinderen (DVN maatjes) Voorlichting jongeren (DVN J) Voorlichtingsmateriaal Overig Directe kosten Salaris / sociale lasten Directe kosten Donateur administratie Verdeelde uitvoeringskosten De totale kosten voor verspreiding van de DVN nieuws en het Emission bulletin zijn in (2011: ). Het is opnieuw gelukt om een besparing op deze post te realiseren door scherpe afspraken met de verschillende partijen en meer doelgericht de nieuwsbladen te verspreiden. De kosten voor voorlichtingsmaterialen zijn lager omdat er minder uitgegeven aan advertenties, promotiematerialen, voorlichtingsactiviteiten onder jongeren en de website. Enerzijds een bewuste keuze (vanwege het achterblijven van de inkomsten), anderzijds doordat kosten lager uitvielen. Daarnaast is een deel van de uitgaven geactiveerd en deze worden in 5 jaar afgeschreven. Ten slotte heeft de over de Grens dag niet plaatsgevonden in 2012 terwijl hier wel een post voor was begroot. werkelijk begroot werkelijk Coördinatie vanuit NL Directe kosten salaris / sociale lasten Verdeelde uitvoeringskosten Coördinatie vanuit Nederland zijn uitgaven die gemaakt worden door medewerkers bij De Verre Naasten ter ondersteuning van het werk aan partners (zowel structurele hulp als noodhulp).in 2012 is voor een jaar een junior opleidingsplek gecreëerd in het kader van de opleiding Advanced Masters in International Development. Zij werkte aan het vernieuwen van de werkwijze voor planning, monitoring en evaluatie van de programma s in het buitenland. Ook stelde ze hiervoor een handboek op. Bij de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden. Dit is tevens eenmalig; in 2013 is de verwachting dat deze post weer naar het niveau van 2011 zal gaan. werkelijk begroot werkelijk P a g i n a 20

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN JAAR 2011 REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN Inhoud financieel verslag en jaarrekening 2011 Inleiding 2 Aansluiting met planperiode 2007 t/m 2010 2 Gehanteerde richtlijnen 3 Toelichting op de rechtspersonen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

JAAR REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID

JAAR REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID JAAR 2010 REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID Foto voorkant Hollandse Hoogte Fotograaf: Ezequiel Scagnetti Khartoum, Soedan 11 april 2010 Een Soedanese man toont zijn gemarkeerde vinger na de stemming in

Nadere informatie

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Jaarrekening Jaarrekening Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie