FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF P a g i n a 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1"

Transcriptie

1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF P a g i n a 1

2 Inhoudsopgave JAARREKENING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 6 Algemeen 6 Waarderingsgrondslagen 6 Grondslagen van resultaatbepaling 7 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Materiële vaste activa 9 2. Financiële vaste activa (ICCO) 9 3. Vorderingen Liquide middelen Reserves en fondsen Kortlopende schulden 13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN 14 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Communicatie Coördinatie vanuit NL Structurele hulp Noodhulp Advisering & Training Werving baten Beheer en administratie 23 LASTENVERDELING 26 TOELICHTING LASTENVERDELING 27 OVERIGE GEGEVENS 28 RESULTAATBESTEMMING GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 28 CONTROLEVERKLARING DOOR DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 29 BIJLAGE 1: BEGROTING P a g i n a 2

3 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Na bestemming van het resultaat (Bedragen x EUR 1,--) 31 december december 2011 ACTIVA 1. Materiële vaste activa Financiële vaste activa (ICCO) Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA 5. Reserves en fondsen Reserves Fondsen Kortlopende schulden Totaal Passiva P a g i n a 3

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (Bedragen x EUR 1,--) BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten en lasten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen 11. Communicatie Coördinatie vanuit Nederland Structurele hulp Noodhulp Advisering & Training Totaal Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van acties derden Kosten verkrijging subsidies Totaal ` Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat De resultaatverdeling is op pagina 28 weergegeven. P a g i n a 4

5 KASSTROOMOVERZICHT Onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstroomoverzicht (Bedragen x EUR 1,--) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassing voor: Afschrijving Mutaties werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutaties kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen Desinvesteringen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie Financiële vaste activa Toename/afname liquide middelen Mutatie liquide middelen Beginbalans liquide middelen Eindbalans liquide middelen Korte toelichting De liquide middelen zijn gedaald met Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het negatieve resultaat van De reguliere inkomsten bleven op peil (niveau 2011), maar bleven achter op de begroting. P a g i n a 5

6 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De jaarrekening, na verwerking van het resultaat, is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen en de aanvullende eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De jaarrekening is opgemaakt op 21 mei Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde rekening houdend met eventuele waardeverminderingen (geamortiseerde kostprijs). Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de lineaire afschrijving op basis van de verwachte levensduur rekening houdend met eventuele restwaarde. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven. Financiële vaste activa Financiële vaste activa wordt gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Vastgelegd vermogen Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van haar risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel is er sprake van een bestemmingsreserve. Deze reserves worden gevormd voor specifieke activiteiten. Alle uitgaven met betrekking tot een specifieke activiteit worden via de resultaatbestemming ten laste van deze reserve gebracht. Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Transacties in vreemde valuta Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als resultaat in de staat van baten en lasten opgenomen. Op 31 december is er aan vreemde valuta. Deze post is gepresenteerd onder de Rekening Courant met Benin en Indonesië. Het bestuur acht de koersrisico s beperkt, derhalve zijn deze risico s niet afgedekt. Toekenningen De RJ 650 stelt dat sprake is van een subsidieverplichting nadat de directie een besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. In de jaarrekening verwerkt De Verre Naasten een verplichting op het moment dat een partner rapporteert over de bestedingen. P a g i n a 6

7 De procedure bij De Verre Naasten is in algemeenheid als volgt: Jaarlijks wordt in december een begroting met gebudgetteerde besteding per land vastgesteld door het bestuur; communicatie aan partners over budget voor boekjaar (gedurende het boekjaar); uitbetaling door De Verre Naasten op basis van rapportage over bestedingen door de partner (voorfinanciering door partner); niet bestede middelen door de partner worden doorgeschoven naar volgende jaar. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal projecten het volgende: meerjarige toekenningen aan partner; medefinanciering door Zendende Instanties. Grondslagen van resultaatbepaling Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van de donaties: deze worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd. Erfenissen en legaten De nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom. Aandeel in acties derden Bijdragen uit acties van derden worden, voor zover mogelijk, verantwoord in het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben. Uitvoeringskosten Onder uitvoeringskosten verstaan we de kosten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene kosten. Deze uitvoeringskosten worden op basis van de bezetting (het aantal fte s) toegerekend aan kosten voor de werving van de baten, beheer en administratie en doelstelling. Als basis voor de toebedeling aan beheer en administratie geldt de volgende bezetting: Directeur 80% Financieel medewerkers 100% Directiesecretaresse 60% Afdelingshoofden 10%. Dit resulteert in een toerekening van: 18% van de uitvoeringskosten aan beheer en administratie 17% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling voorlichting 36% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling programma s buitenland 8% van de uitvoeringskosten aan de doelstelling advisering & training 20% van de uitvoeringskosten aan kosten voor werving van baten. P a g i n a 7

8 De Verre Naasten volgt daarin de richtlijn van het VFI. Deze heeft aanbevelingen gedaan over de toepassing van de richtlijn om transparantie en vergelijkbaarheid te waarborgen. Schematisch ziet de verdeling er als volgt uit: Kostensoort Toerekening aan beheer en administratie Toelichting / opmerking Bestuur 100% Alle directe kosten Directie 80% Alle directe kosten Directie secretariaat 60% Alle directe kosten Financiën, planning & control 100% Alle directe kosten ICT 35% Op basis van aantal FTE Huisvesting en facilitair 35% Op basis van aantal FTE Personeelszaken 35% Op basis van aantal FTE Personeelskosten en kosten inhuur 35% Op basis van aantal FTE Juridische kosten 35% Op basis van aantal FTE Communicatie - Volledig toegerekend aan communicatie Donateursadministratie - Toegerekend aan communicatie en fondsenwerving Projectadministratie - Volledig toegerekend aan de betreffende projecten Kosten van beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie worden apart vermeld. Dit zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de interne beheersing en administratievoering en die niet worden toegekend aan fondsenwerving of aan de doelstelling. Naast directe kosten zoals kosten van Planning en Control, lidmaatschappen en samenwerking met Zendende Instanties wordt ook een deel van de uitvoeringskosten toegerekend aan Beheer en Administratie. Voor de toegepaste toekenningspercentages, zie hierboven onder Uitvoeringskosten. Pensioenen De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De Verre Naasten heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht. De predikanten die in dienst zijn bij De Verre Naasten hebben een regeling met hun thuiskerk. De kerk is op haar beurt aangesloten bij VSE, een vereniging voor emeritaatsvoorziening (vergelijkbaar met een eindloonregeling) binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De kerk draagt het quotum af aan de VSE. Jaarlijks betaalt De Verre Naasten de betaalde quota aan de betreffende kerken terug. P a g i n a 8

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (Bedragen x EUR 1,--) 1. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn bezittingen die nodig zijn ten behoeve van de doelstelling in Nederland en Benin. De waarde hiervan is ook onder de materiele vaste activa in het verloopoverzicht geactiveerd. Verloopoverzicht Computer- Vervoer Inventaris apparatuur Software middelen Totaal Boekwaarde 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december Aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Inventaris 20 % Computers 33 ⅓ % Vervoermiddelen 33 ⅓ % Overige materiële vaste activa die in het buitenland worden gebruikt, worden in het jaar van aanschaf ineens ten laste van het resultaat gebracht. De boekwaarde van de inventaris in Benin per einde boekjaar is Financiële vaste activa (ICCO) Eind 2011 is De Verre Naasten lid geworden van de vereniging Co-Prisma. Co-Prisma is op haar beurt als één van de leden in 2012 toegetreden tot de ICCO-coöperatie. Als lid van de coöperatie is Co-Prisma gevraagd een bijdrage te storten voor een continuïteitsreserve van de coöperatie. Deze bijdrage is pro-rata gefinancierd door de leden die deelnemen via Co-Prisma. De Verre Naasten heeft daartoe bij toetreding een commitment afgegeven. De bijdrage van De Verre naasten zal in totaal gaan bedragen. Dit bedrag wordt in vier gelijke termijnen gestort. De eerste storting van heeft in 2012 plaatsgevonden. Aangezien De Verre Naasten geen invloed van betekenis heeft, is deze investering verwerkt als overige effecten. Als De Verre Naasten op enig moment besluit terug te treden uit de ICCO-coöperatie, wordt het aandeel overgedragen aan de andere deelnemers. P a g i n a 9

10 Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen bedragen Rekeningen courant Vooruitbetaalde bedragen Stand per 31 december Debiteuren In het bedrag van debiteuren 2012 is voor (92%) aan vorderingen van Zendende Instanties opgenomen. In 2011 is reeds eerder gefactureerd waardoor het saldo in 2011 lager uitviel. Alle vorderingen van debiteuren worden naar verwachting voldaan waardoor er geen voorziening voor dubieuze debiteuren is opgenomen. Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen per 31 december 2012 bestaat voor (2011: ) uit nog te ontvangen bedragen uit nalatenschappen (89%). De verwachting is dat de ontvangsten uit nalatenschappen volledig ontvangen zullen worden. Rekening courant De post Rekening courant heeft betrekking op geldmiddelen die bij de medewerkers en partners in het buitenland aanwezig zijn. Voor ruim 80% (ruim ) staan deze middelen bij CEVEO, de lokale organisatie in Indonesië in verband met mogelijke aankoop grond begin Liquide middelen Banken Kas Stand per 31 december De Verre Naasten heeft alleen - rekeningen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Treasury beleid In het treasury beleid is vastgelegd dat De Verre Naasten zoveel mogelijk risicospreiding wil toepassen. Vanuit die visie heeft De Verre Naasten de liquide middelen bij drie banken in beheer (Triodos Bank, ING en Rabobank). De overtollige middelen worden zoveel mogelijk bij Triodos Bank ondergebracht in verband met de visie van Triodos Bank op een duurzame samenleving. De Verre Naasten heeft geen beleggingen. Wanneer beleggingen een onderdeel van een nalatenschap vormen, worden deze zo snel als mogelijk verkocht. P a g i n a 10

11 5. Reserves en fondsen stand onttrek- stand 1 januari dotatie kingen 31 december Reserves Continuïteitsreserve Liquiditeitsreserve Reserve noodhulp Algemene reserve Algemeen Het beleid van De Verre Naasten is erop gericht om de reserves op een verantwoorde wijze zo minimaal mogelijk te houden. De hoogte van de reserves valt binnen de door de commissie-herkströter aanbevolen norm (maximaal 1,5 maal de jaarkosten van de werkorganisatie). Deze norm wordt ook door De verre Naasten onderschreven. Ontvangen donaties en andere inkomsten moeten zo snel mogelijk worden uitgegeven aan de doelstelling. Invloed van het resultaat op het eigen vermogen: De bestemde reserves per 31 december 2012 zijn gestegen met ten opzichte van 31 december Dat betekent dat er meer bestemd is ontvangen dan bestemd uitgegeven. Van het negatieve resultaat van is daarom toegevoegd aan het vastgelegd vermogen. Het gevolg van een lagere begrote som der lasten in 2013 ( ) betekent een onttrekking van aan de continuïteitsreserve. De dotatie aan het bestemd vermogen, in combinatie met de onttrekking aan de continuïteitsreserve, heeft als gevolg dat de algemene reserve afneemt met De resultaatbestemming is terug te vinden op pagina 28. Invloed van het resultaat op de strategie: Omdat De Verre Naasten voor 2013 verwacht minder uit te geven aan de doelstelling en minder aan salarissen en sociale lasten, is de som van de continuïteitsreserve en de liquiditeitsreserve in totaal verlaagd met Aangezien de Algemene reserve dermate negatief is, heeft het bestuur van De Verre Naasten bij de meerjarenbegroting besloten om in 5 jaar tijd ( ) de reserves weer op een gezond niveau te krijgen (> 0). Voor 2013 is een positief resultaat van begroot. De belangrijkste redenen voor het aanhouden van een gezonde (minimale) reserve zijn: Het hebben van een opvang voor de doorloop van organisatiekosten bij een eventuele terugloop van de inkomsten (continuïteit); Het garanderen van een minimale liquiditeit om betalingen steeds tijdig te kunnen verrichten (liquiditeit); Het direct kunnen verlenen van hulp in acute noodsituaties in onze werkgebieden (noodhulp). Continuïteitsreserve Het doel van de continuïteitsreserve is het opvangen van de doorlopende organisatiekosten bij een eventuele terugloop van de inkomsten tijdens een overbruggings- of liquidatieperiode. De hoogte van deze reserve is gebaseerd op de loonkosten van de werkers in binnen- en buitenland voor een periode van zes maanden. Liquiditeitsreserve Uitgaven voor programma s en projecten vinden dikwijls plaats voordat de daarvoor benodigde giften of toegezegde bijdragen zijn ontvangen. Daarnaast kennen de inkomsten en de uitgaven elk hun jaarpatroon. P a g i n a 11

12 Bij uitgaven is dit niet zelden per kwartaal. Om het werk ongestoord voortgang te laten vinden, dient er aan het eind van elk kalenderjaar een liquiditeitsreserve te zijn ter grootte van 20% van het goedgekeurde jaarbudget van uitgaven besteed aan doelstelling, werving baten en beheer en administratie (20% x = ). Het bedrag gevormd in de continuïteitsreserve ( ) levert een bijdrage aan de demping van de liquiditeitspieken en mag daarom in mindering worden gebracht op de hoogte van de liquiditeitsreserve ( minus = ). Reserve noodhulp Deze reserve van is bestemd om in acute noodsituaties in de werkgebieden direct hulp te kunnen bieden. Algemene reserve Het saldo van baten en lasten (na dotaties en onttrekkingen van de overige reserves) 2012 is ten laste van deze reserve gebracht. De samenstelling van de onttrekking aan de algemene reserve is als volgt weer te geven. Specificatie mutatie van de reserves: Onttrekking continuïteitsreserve ten gunste van algemene reserve Onttrekking liquiditeitsreserve ten gunste van algemene reserve Onttrekking uit resultaatverdeling ten laste van de algemene reserve Totaal mutatie reserves Deze reserves kunnen door De Verre Naasten op elk ogenblik voor elk doel worden aangewend, in tegenstelling tot de onderstaande bestemmingsfondsen die vastgelegd zijn voor benoemde doelen ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De stand van de algemene reserve is negatief op 31 december Vooralsnog is bij de meerjarenbegroting besloten om in 5 jaar tijd de Algemene reserve naar de norm terug te brengen (>0). De Verre Naasten is zich bewust van het feit dat het traject met de Zendende instanties om te komen tot een verdergaande samenwerking ook invloed kan hebben op het reservebeleid als geheel. 1 januari december 2012 Fondsen Fonds met specifieke bestemming Fonds met specifieke bestemming Dotatie Onttrekking Bestemming Kenia Bestemming India Bestemming Indonesië (CeriA) Bestemming Indonesië (Onderwijs) Bestemming Media (voorheen Emission) Bestemming Zuid-Afrika capaciteitsopbouw Bestemming Nigeria Formeel onderwijs Bestemming Zuid-Afrika Kerkelijk werk Bestemming Suriname missionair werk Bestemming Gesloten gebieden Bestemming Ukraine P a g i n a 12

13 Bestemming Zuid-Afrika Nakekela Wanneer door derden met een specifieke bestemming middelen worden gegeven, worden deze vastgelegd in de bestemmingsfonds, voor zover niet reeds uitgegeven. In bovenstaande tabel is het verloop va de bestemmingsfondsen weergegeven. Per saldo is de bestemmingsreserve toegenomen. De verwachting is dat deze bestemde reserve in 2013 zal afnemen, aangezien in de begroting een deel van de bestemde reserves is gepland uit te geven. Daarnaast zal eind 2013 de bestemde reserve van Emission vrijvallen conform de gemaakte afspraak: drie jaar na overname van Emission (2010) zullen de bestemde mediagelden worden toegevoegd aan de Algemene reserve van De Verre Naasten Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen bedragen Reservering vakantiegeld en overuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruit ontvangen bedragen Pensioenen Schulden aan personeel (declaraties) Saldo per 31 december Nog te betalen bedragen Onder dit hoofd zijn opgenomen de nog te betalen bedragen die betrekking hebben op het verslagjaar, maar waarvan per balansdatum de nota nog niet is ontvangen. Voor heeft dit betrekking op verplichte vergoedingen c.q. doorbetaling aan uitgezondenen bij terugkeer. Reservering vakantiegeld en overuren Van juni tot en met december wordt de reservering inclusief werkgeverslasten opgebouwd. Deze verplichting bevat tevens de openstaande overuren. Vooruit ontvangen bedragen Hieronder is een bedrag opgenomen (totaal ) vanuit MFS2 die reeds is toegezegd en uitbetaald, terwijl de projectuitgaven (nog) niet hebben plaatsgevonden. P a g i n a 13

14 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN Rechten Eind 2012 zijn er 108 (2011: 93) donateurs die een schenkingsakte hebben. Het gaat in 2012 om een totaalbedrag van (2011: ). Voor de komende vijf jaar is het volgende toegezegd: Aantal Bedrag Jaarlijks ontvangt De Verre Naasten landelijke quota van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Voor de periode is het quota vastgesteld op per jaar. Verplichtingen De kantoorruimte in Zwolle wordt gehuurd van de Stichting HGO. Het huurcontract heeft een looptijd van vijf jaar (1 maart 2011 februari 2016). De huursom voor 2013 bedraagt De totale huursom tot en met februari 2016 bedraagt huurcontract De 2 kopieer apparaten zijn gehuurd voor een periode van 60 maanden. De huursom voor 2013 bedraagt De totale huursom tot 1 augustus 2017 (55 maanden) bedraagt Partnertoekenningen De Verre Naasten vermeldt de verplichting met betrekking tot projecttoekenningen, op het moment dat het bestuur de begroting heeft vastgesteld. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de partner geïnformeerd over het toegekende bedrag. De Verre Naasten betaalt de toekenningen uit, nadat aan de vereisten voor de toekenning is voldaan. Feitelijk kunnen alle toekenningen binnen één jaar worden uitbetaald. De directie erkent de toegekende bedragen als aangegane verplichtingen. De hoogte van de toekenning wordt derhalve vermeld in de niet in balans opgenomen regelingen. De Verre Naasten en de partners hebben gedurende het project contact over de (financiële) voortgang. Het toegekende bedrag aan partners op 1 januari 2013 bedraagt in totaal In de jaarrekening verwerkt De Verre Naasten een verplichting op het moment dat een partner rapporteert over de bestedingen. Alle partners hebben in 2012 tijdig gerapporteerd over de bestedingen in het boekjaar. Meerjarige toekenningen en niet bestede bedragen in het boekjaar verwerkt De Verre Naasten niet als verplichting, gezien de ingeschatte omvang daarvan. P a g i n a 14

15 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 (Bedragen x EUR 1,--) werkelijk begroot werkelijk Baten uit eigen fondsenwerving Onbestemd - Particulieren * Onbestemd Scholen Onbestemd Acties Onbestemd Fondsen Onbestemd Kerken en diaconieën Onbestemd Bedrijven Bestemd Particuliere donateurs Bestemd Kerken en diaconieën Bestemd Scholen o.a. acties Bestemd Overige acties Bestemd Fondsen Bestemd Bedrijven Bestemd Noodhulp Particuliere donateurs Bestemd Noodhulp Scholen o.a. acties Bestemd Noodhulp Overige acties Bestemd Noodhulp Fondsen Bestemd Noodhulp Kerken en diaconieën Bestemd Noodhulp Bedrijven Subtotaal Onbestemd Erfenissen en legaten Bestemd Erfenissen en legaten Quota *Onbestemde Emission inkomsten ( ) van particuliere donateurs zijn gepresenteerd onder Bestemd Particuliere donateurs. P a g i n a 15

16 Onbestemd particulieren Hier worden de bijdragen van donateurs verantwoord. Ten opzichte van 2011 zijn de donaties toegenomen met (mede dankzij een nieuwe schenkingsakte van per jaar ( ). De gemiddelde bijdrage per donateur steeg van 76 euro per naar 79 euro per jaar. Daar staat tegenover dat het aantal donateurs dat in 2012 heeft gegeven lager is (1.114 donateurs minder). Waarschijnlijk is de economische crisis daarvan de oorzaak. Scholen De acties op scholen en bij studentengroepen leverden in 2012 in totaal op, in 2011 was dat Toch bleven de inkomsten uit deze doelgroep sterk achter op de begroting. De reeds geplande acties op middelbare scholen en de voorbereidingen voor de nieuwe onderwijsprogramma s vergden alle beschikbare tijd en capaciteit en waren bovendien niet op tijd klaar voor de start van het nieuwe schoolseizoen. Een goed alternatief aanbod was er niet, waardoor de fondsenwerving, met name onder basisscholen, beperkt was in Nu de nieuwe programma s voor kinderen en jongeren er zijn, wordt verwacht in 2013 wel een groei te kunnen realiseren. Kerken en diaconieën Inkomsten van kerken en diaconieën zijn onder meer de inkomsten uit collectes die in veel kerkelijke gemeentes voor het werk van De Verre Naasten worden gehouden. De bestemde giften vanuit kerken en diaconieën zijn (waarvan 50 noodhulp); de onbestemde giften vanuit kerken en diaconieën bedragen Er is in totaal van kerken en diaconieën ontvangen (2011: ). Deze daling is te verklaren doordat in 2011 een grootschalige noodhulpactie bij de kerken is geweest. Bestemd particuliere donateurs Voor Emission (mediaprojecten) is bestemd aan giften ontvangen (2011: ). Een aantal Emission donateurs die ook aan De Verre Naasten doneren, hebben hun gift omgezet van twee giften (De Verre Naasten + Emission) naar één gift aan De Verre Naasten. Dit is niet meegenomen in het bedrag van Fondsen De inkomsten uit bestemde fondsen bedragen in Deze is als volgt opgebouwd: St. Jagtspoelfonds Groenewoldfonds Van de Kamp Beheer Vrouwen Zending comité Bunschoten Spakenburg Congo commissie Zuidhorn Overig Bestemd - overige acties Dit zijn de opbrengsten uit alle acties die niet door scholen zijn georganiseerd en die niet uit collectes in kerken worden betaald en waarvan de opbrengst voor een aangegeven project is. Erfenissen en legaten In 2012 zijn er twaalf nalatenschappen aangeboden en aanvaard (2011: tien nalatenschappen). Daarvan zijn zeven nog niet afgerond maar de geschatte inkomsten zijn wel verwerkt in het verslagjaar. De hoogte van deze post kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. Quota Quota zijn bedragen die De Verre Naasten ontvangen vanuit het landelijk kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Voor de periode is dit vastgesteld op P a g i n a 16

17 werkelijk begroot werkelijk Baten uit acties van derden Bijdrage Zendende Instanties EO Metterdaad Wilde Ganzen Gereformeerde Zendingsbond Bijdrage Zendende Instanties De bijdragen zijn afkomstig van de Zendende Instanties binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waarmee De Verre Naasten samenwerkt in de ondersteuning van (kerkelijke) partners wereldwijd. De zendende instanties ontvangen het quotum vanuit het kerkelijk ressort. Hier volgt een uitsplitsing van de bijdrage van de Zendende Instanties: werkelijk begroot Werkelijk Overijsselse Zendingsdeputaten (OZD) Utrecht Mission (UM) Drentse Zendingsdeputaten (DZD) Kerken Gouda & Waddinxveen (GOWA) Z.A.C. Middelburg (KihZ) Classis Dordrecht Friese Zendings Deputaten (FZD) St. Oekraïne zending (UC) Totaal Voor een groot deel hangen de inkomsten uit Zendende Instanties direct samen met de uitgaven aan de partner. Aangezien de bestedingen in het buitenland lager zijn dan begroot, zijn ook de bijdragen van de Zendende Instanties, die hieraan gerelateerd zijn, naar beneden bijgesteld. Voor een deel is de oorzaak hiervan dat de plannen nog niet rijp waren voor uitvoering, dan wel dat er vertraging in de uitvoering heeft plaatsgevonden. Zo is de partner in Indonesië van plan om grond aan te kopen voor de bouw van een nieuwe school, maar zijn de papieren hiervoor in 2012 niet rond gekomen. Daarnaast heeft de ambitieuze begroting in het najaar van 2012 ertoe geleid om een bijgestelde begroting op te stellen. Hierin is bewust terughoudend gereageerd op nieuwe voorstellen om de huidige lopende programma s ongestoord te kunnen uitvoeren. EO Metterdaad Onder dit hoofd zijn de bestemde en onbestemde inkomsten van EO Metterdaad verantwoord. De werkelijke inkomsten van EO Metterdaad zijn hoger dan begroot. Een deel is in 2011 reeds in gang gezet maar heeft resultaat in 2012 opgeleverd. In totaal is door EO Metterdaad aan vijf programma s bijgedragen. Wilde Ganzen Onder deze post zijn de bedragen verantwoord van Stichting Wilde Ganzen. In 2012 is de bijdrage voor Kimela Kenia verantwoord. De inkomsten uit Wilde Ganzen zijn lager dan begroot; Er doen zich minder mogelijkheden voor ganzenvluchten voor en de gemiddelde opbrengst per vlucht ligt later dan verwacht. P a g i n a 17

18 9. Subsidies van overheden Onder dit hoofd zijn (o.a.) de inkomsten van MFS (via Prisma) opgenomen. werkelijk begroot werkelijk Project gerelateerd MFS Apparaat kosten vergoeding MFS 2 (AKV) Overige subsidies bestemd (PSO) De MFS bijdrage is besteed aan de volgende projecten: India Landbouw (EHA) India Gezondheid (EHA) India Landbouw (RPCNEI) Kenia Gezondheid (AEPC) Kenia Landbouw (RCEA) Zuid Afrika Gezondheid (NCC) Zuid Afrika Programmatisch Werken Zuid Afrika Gezondheid (THE) MFS 2 heeft een looptijd van De MFS bijdrage bedraagt 66% van de totale projectkosten. Een vast percentage van 34% wordt uit eigen middelen gefinancierd. De bijdrage van PSO betreft een bijdrage om de interne organisatie op te leiden voor het realiseren van capaciteitsopbouw bij partners wereldwijd. Hierbij zijn ook een aantal partners uitgenodigd om wederzijds te spiegelen. Deze training is als heel waardevol ervaren door zowel de partners als de interne organisatie. werkelijk begroot werkelijk Overige baten Werk voor derden Rente en koersverschillen Opbrengst airmiles Werk voor derden Onder deze post worden de opbrengsten verantwoord die voortvloeien uit de doorberekening van werkzaamheden die door De Verre Naasten voor andere organisaties worden verricht. Dit bestaat voor uit detachering, daarnaast doet De Verre Naasten donateur- en financiële administratie voor andere organisaties zoals LPB, Fundament, SSRO en BBK. P a g i n a 18

19 Koersverschillen Budgetten worden voornamelijk in euro s opgesteld waardoor er geen koersverschil ontstaat. Budgetten in lokale valuta worden omgerekend naar de euro. Eventuele koersverschillen worden direct aan het project toegerekend. AirMiles De Verre Naasten doet mee in de groepspaarregeling van AirMiles. In 2012 het definitieve laatste bedrag ontvangen van Deze vorm van sparen voor De Verre Naasten wordt niet langer aangeboden. P a g i n a 19

20 BESTEDINGEN (Bedragen x EUR 1,--) Besteed aan doelstellingen werkelijk begroot werkelijk Communicatie Bijdrage NAAST/ Voorlichting kinderen (DVN maatjes) Voorlichting jongeren (DVN J) Voorlichtingsmateriaal Overig Directe kosten Salaris / sociale lasten Directe kosten Donateur administratie Verdeelde uitvoeringskosten De totale kosten voor verspreiding van de DVN nieuws en het Emission bulletin zijn in (2011: ). Het is opnieuw gelukt om een besparing op deze post te realiseren door scherpe afspraken met de verschillende partijen en meer doelgericht de nieuwsbladen te verspreiden. De kosten voor voorlichtingsmaterialen zijn lager omdat er minder uitgegeven aan advertenties, promotiematerialen, voorlichtingsactiviteiten onder jongeren en de website. Enerzijds een bewuste keuze (vanwege het achterblijven van de inkomsten), anderzijds doordat kosten lager uitvielen. Daarnaast is een deel van de uitgaven geactiveerd en deze worden in 5 jaar afgeschreven. Ten slotte heeft de over de Grens dag niet plaatsgevonden in 2012 terwijl hier wel een post voor was begroot. werkelijk begroot werkelijk Coördinatie vanuit NL Directe kosten salaris / sociale lasten Verdeelde uitvoeringskosten Coördinatie vanuit Nederland zijn uitgaven die gemaakt worden door medewerkers bij De Verre Naasten ter ondersteuning van het werk aan partners (zowel structurele hulp als noodhulp).in 2012 is voor een jaar een junior opleidingsplek gecreëerd in het kader van de opleiding Advanced Masters in International Development. Zij werkte aan het vernieuwen van de werkwijze voor planning, monitoring en evaluatie van de programma s in het buitenland. Ook stelde ze hiervoor een handboek op. Bij de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden. Dit is tevens eenmalig; in 2013 is de verwachting dat deze post weer naar het niveau van 2011 zal gaan. werkelijk begroot werkelijk P a g i n a 20

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Bijlage I: Jaarrekening 2015

Bijlage I: Jaarrekening 2015 Bijlage I: Jaarrekening 2015 Datum: 01-03-2016 Inhoud Jaarrekening 2015... 3 Staat van baten en lasten... 4 Kasstroomoverzicht...5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling... 6 Algemeen... 6 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 16-04-2015 1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175

Nadere informatie

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Wat heeft ons werk in opgeleverd voor de bestrijding van armoede in de wereld? Hebben we al het geld besteed dat ons is toevertrouwd? En hoe hebben we dit dan

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Bits of Freedom AMSTERDAM. Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014

Stichting Bits of Freedom AMSTERDAM. Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 Stichting Bits of Freedom Bickersgracht 208 1013 LH JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 02-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur- en directieverslag 1.1 Algemeen 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 1.4

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie