Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015

2 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari geconfronteerd met een omvangrijke hoeveelheid relevante nieuwsfeiten. Zo is in februari de boekwaardeproblematiek van de verzorgingshuizen en de daaraan ten grondslag liggende achtergronden weer van diverse kanten belicht. In de Rubriek "Uitgelicht" wordt daar nader op ingegaan met speciale aandacht voor die verzorgingshuizen, die mede op grond van destijds afgesloten klimleningen met bedoelde problematiek worden geconfronteerd. Verder wordt in de Rubriek "Uitgelicht" aandacht besteed aan het door de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden veranderplan voor de verpleeghuiszorg, de AWBZ/Wlz zorgcontractering en de door zorgkantoren toegepaste tariefskortingen voor de gehandicaptenzorg. Ook wordt ingegaan op de problemen die zorgorganisaties ondervinden bij het indienen van de financiële verantwoording 2014 en de controle daarvan door accountants. Ten slotte besteden we aandacht aan de recent verschenen Kamerbrief over Goed bestuur in de zorg en de reactie daarop van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). In dit nummer: Voorwoord 2 Uitgelicht 3 Actuele ontwikkelingen in de zorg 7 Wet- en Regelgeving 17 Vastgoed en financiering 21 Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 21 Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 24 Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 25 Arbeidsaangelegenheden 27 Diversen/Overige nieuwsfeiten 29 Juridische Zaken 30 Geregeld in de Zorg is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs, bestemd voor relaties in de gezondheidszorg. Voor logistieke vragen: Voor inhoudelijke vragen: Redactie: Met medewerking van: Juridische bijdragen van: drs. F. (Frans) van der Plaat RA, L.G.J. (Bert) Mostert RA, drs. W.A.P. (Wim) Niemans van Niemans Consultancy B.V. Ten Holter/Noordam advocaten: - mr. L.R.T. (Leon) Peeters - mr. H.A.H.W. (Hugo) Meijer Bij het samenstellen van deze uitgave is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of onvolledige informatie of voor schade die als gevolg hiervan ontstaat. Gezien het algemene karakter van de uitgave kunnen wij niet instaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Pagina 2 Alle rechten voorbehouden

3 Uitgelicht 1. Transformatie bestaande verzorgingshuizen belemmerd door boekwaardeproblematiek In de praktijk blijkt dat de omvorming/extramuralisering van leegkomende verzorgingshuizen behoorlijk stagneert vanwege de vaak nog veel te hoge boekwaardes indien zo'n thans nog intramurale voorziening wordt getransformeerd tot een woonzorgvoorziening voor min of meer zelfstandig wonende ouderen met een relatief lage zorgzwaarte. In het blad Binnenland Bestuur is daar in februari aandacht aan geschonken. Daarbij is ook gewezen op, los van de financiële kant van deze zaak, de meer maatschappelijke impact van het wegvallen van zaken als maaltijdvoorziening en activiteiten op het gebied van dagbesteding. Boekwaardeproblematiek verzorgingshuizen De verhuur van de meestal toch in oppervlakte beperkte woonruimte, alsmede overige voorzieningen binnen de muren van zo n verzorgingshuisappartement, genereert een opbrengst, die grofweg slechts de helft bedraagt van de inkomsten, waarvan op basis van de NHC-systematiek sprake is. Ter illustratie: de inkomsten vanuit de Wlzbekostiging bedragen rond de 800 per maand, terwijl bij verhuur aan "zelfstandig" wonende ouderen de opbrengsten per maand tussen de 300 en 500 liggen (afhankelijk van verhuur als zelfstandige, dan wel onzelfstandige woonruimte). Dat heeft vooral te maken met het wegvallen van de dekking voor kosten van de meer algemene ruimtes, die integraal onderdeel uitmaken van de exploitatie van een verzorgingshuis. Al met al luidt vaak de conclusie dat slechts in het geval van afwaardering van de resterende vastgoedwaarde (dus impairment) herontwikkeling van die intramurale voorzieningen mogelijk is. De waarde van het zorgvastgoed in de boeken van de eigenaar ligt vaak beduidend hoger dan de marktwaarde. Klimleningen Speciale aandacht voor bedoelde boekwaardeproblematiek is aan de orde bij verzorgingshuizen, die in het verleden gefinancierd werden via een zogenaamde klimlening. VWS heeft laten weten open te staan voor een gesprek over een mogelijke boekwaardereparatie, indien ActiZ een uitputtende lijst kan aanreiken van de op dat punt resterende problematiek. Overigens heeft ActiZ reeds, sedert het VWS voornemen om te komen tot bekostiging op grond van integrale tarieven (NHC), getracht benodigde boekwaardereparaties te bewerkstelligen op gebouwniveau. ActiZ heeft nu een enquête uitgezet om een beeld te krijgen van die locaties, waarin nog niet eerder een afdoende boekwaardereparatie met de NZa is overeengekomen. Pas nadat dat beeld compleet is en VWS de resterende problematiek in financiële zin kan afbakenen, kan tot besluitvorming worden gekomen. Het gaat dus concreet om verzorgingshuizen met een huurcontract, waarbij sprake is geweest van een overdracht van verzorgingshuizen aan woningcorporaties en een, na financiële bijdrage vanuit VROM, VWS en soms ook gemeenten, overgenomen klimlening. Daarnaast heeft de NZa thans te maken met de gevolgen van de in december gedane uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven en waarbij alsnog in een aantal situaties een boekwaardereparatie zal plaatsvinden. Het gaat dan om de organisaties die vóór 1 januari 2012 een aanvraag daartoe bij de NZa hebben ingediend. Pagina 3

4 2. Kwaliteitsbrief Ouderenzorg "Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen" Op 10 februari jl. heeft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking doen toekomen van de eerder op 18 november 2014 in een plenair debat toegezegde aanpak van noodzakelijke veranderingen en te nemen maatregelen als het gaat om de kwaliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Welnu, dat plan van aanpak en de nadere uitwerking van de kwaliteitsbrief ouderenzorg onder de naam "Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen" ligt er nu. De staatssecretaris geeft in zijn veranderplan primair aan dat het, naast het verbeteren van de huidige zorg, vooral ook moet gaan om garanties voor een betere verpleeghuiszorg in de nabije toekomst. Voor wat betreft de afwegingen, die hebben geleid tot het nu tot stand gebrachte plan van aanpak, geeft de staatssecretaris aan dat burgers recht hebben op een waardige laatste plaats in het verpleeghuis, maar tevens dat de samenleving meer betrokken moet worden bij hetgeen binnen de muren van het verpleeghuis door o.a. de zorgprofessionals gebeurt. Het plan van aanpak met een looptijd van twee jaar kent nu een aantal speerpunten om de gewenste veranderingen te bewerkstelligen, te weten: een beter en scherper toezicht op onder de maat presterende instellingen met vanuit IGZ, nog meer dan thans het geval is, het cliëntenbelang als vertrekpunt voor de inspectie; meer en betere samenwerking/afstemming tussen de betrokken cliënt, mantelzorgers en zorgverleners over zaken als het op te stellen zorgplan; het bieden van veilige zorg waarbij bestuurders zich meer verantwoordelijk weten voor de kwaliteit van zorg, het omgaan met ingediende klachten en het daarbij leren van gemaakte fouten; meer ruimte voor deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het betrokken zorgpersoneel; betrokken bestuurders, die ook feitelijk zichtbaar zijn op de werkvloer; meer openheid en transparantie als het gaat om de inkoop en geboden kwaliteit van zorg. In een eerste reactie heeft ActiZ erop gewezen dat, in het nu vanuit VWS naar buiten gebrachte plan van aanpak, nog geen oplossing wordt geboden voor het feit dat ouderdom, zeker als het gaat om hoogbejaarden, nu eenmaal vaak gepaard gaat met psychische en/of somatische problematiek, hetgeen vraagt om complexe zorginzet. ActiZ pleit reeds enige tijd voor een meer persoonsvolgende bekostiging als voorwaarde om de regie meer bij de cliënt te leggen. ActiZ maakt zich verder zorgen om de veelheid van acties, die in het plan van aanpak worden gepresenteerd en de haalbaarheid ervan. Vooral staat de vraag centraal of er voor de uitvoering ervan vanuit VWS voldoende gelden beschikbaar worden gesteld. Pagina 4

5 3. Zorgcontractering, budgetuitputting en vanuit zorgkantoren opgelegde tariefskortingen In de verschenen rapportage AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015 komt als conclusie naar voren dat zorgkantoren onvoldoende zware zorg inkopen, waardoor zorginstellingen niet of nauwelijks kunnen voldoen aan de geïndiceerde en benodigde zorgvraag. Dit geldt zeker voor de zorg voor ouderen, die langer thuis blijven wonen, maar dan wel met zorg en ondersteuning bekostigd uit de Wlz. Uit de enquête blijkt dat zorginstellingen onvoldoende extramurale zorg kunnen contracteren als gevolg van de uitstroom van de ZZP's 1 t/m 3, maar bovendien worden geconfronteerd met forse kortingen op de NZa maximum tarieven plus onredelijke volumekortingen. Door het feit dat zorgkantoren met de opgelegde tariefskortingen vooruit lopen op de voor 2017 aangekondigde bezuiniging in de Wlz ( 500 mln.), is het gevaar op een verschraling van de zorg zeker niet denkbeeldig. Bovendien is het zorgwekkend dat er geen landelijk gereserveerde middelen meer zijn om in de herschikkingsronde in te zetten. De VNG pleit voor verdere uniformering als het gaat om het beleid van zorgkantoren, zodat grote verschillen in tariefskortingen en de toepassing van het zorginkoopbeleid worden voorkomen, een meer regelarme uitvoering van de Wlz en vooral ook meerjarenafspraken, die rust en continuïteit voor zorgaanbieders impliceren. Landelijk gezien is er in 2014 sprake geweest van ongeveer 50 mln. aan overproductie, terwijl er tegelijkertijd bekend is dat een bedrag van 400 mln. aan contracteermiddelen onbenut is gebleven. Vanuit ActiZ is in februari een oproep gedaan aan VWS en de zorgverzekeraars om de beschikbare Wlz-middelen voor verpleeghuiszorg en wijkverpleging voor het jaar 2015 volledig in te zetten en niet te korten op volume en/of prijs/tarief. In deze nieuwsbrief wordt op dit onderwerp meer uitgebreid ingegaan. De VNG heeft aangegeven te verwachten dat de zorg voor hun cliënten zal gaan verschralen als gevolg van de genoemde tariefskortingen die een deel van de zorgkantoren doorvoeren. De druk op de tarieven is onverantwoord groot en dat terwijl dus de echte Wlz-bezuiniging pas in de loop van 2017 aan de orde is. 4. Problemen rond de financiële verantwoording 2014 ActiZ heeft eind februari erop gewezen van hun leden signalen te hebben ontvangen, dat door sommige accountants, als het gaat om de financiële verantwoording over het jaar 2014, meer dan noodzakelijke vragen worden gesteld. Kern van de discussie is welke vragen beantwoord dienen te worden als het gaat om de "feitelijke levering van zorg". En daarbij dan of de materiële controle en de kwaliteitstoets van de zorgplannen, niet primair tot de verantwoordelijk van IGZ moet worden gerekend. De door Coziek gepubliceerde lijst die accountants als basis voor de controle gebruiken, acht ActiZ voldoende. Aanvullende eisen en controles leiden in de praktijk tot onnodige werkbelasting en vertraging. Pagina 5

6 5. Kamerbrief over Goed bestuur in de zorg Recent is de Kamerbrief over Goed bestuur in de zorg van de minister en staatssecretaris van VWS verschenen. Vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) als een onafhankelijke, kritische vereniging, die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen is daarop een eerste reactie gegeven. In hoofdlijnen wordt in de Kamerbrief opgemerkt dat: er geen wet "Goed bestuur in de zorg" komt, maar de Governancecode wel voor alle zorginstellingen "algemeen verbindend" wordt verklaard; de verantwoordelijkheden over en weer van bestuurders en toezichthouders aangescherpt worden; het extern toezicht versterkt wordt met het oog op aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid; tevens zal nauwer aansluiting worden gezocht bij het intern toezicht; ingezet wordt op het optimaliseren van checks and balances langs de weg van (mede)zeggenschap; de dialoog over wat verstaan moet worden over goed bestuur gestimuleerd wordt. De NVTZ heeft in haar eerste reactie aangegeven het afzien van nieuwe wetgeving te ondersteunen en eenvoudig uit te gaan van meer en beter gebruik van bestaande instrumenten. De NVTZ is er voorstander van in de statuten van zorginstellingen de rolverdeling tussen bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) te expliciteren en te komen tot een verplichte externe evaluatie eens per drie jaar. Daarnaast bepleit de NVTZ een vergewisplicht voor de RvT bij het aanstellen van een nieuwe bestuurder (zoals het opvragen van referenties), een accreditatie van interne toezichthouders (lees individuele leden van de RvT), het hoofdelijk aansprakelijk stellen van leden van de RvT in het geval van onbehoorlijke taakvervulling en het door IGZ in haar toezicht meer gebruiken van een RvT. Pagina 6

7 Actuele ontwikkelingen in de zorg Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 11 februari 2015) Kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor ogen met zijn Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen. Van Rijn lanceerde zijn ideeën vandaag in het Haagse verpleeghuis Bosch en Duin. Van Rijn: 'Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die bijdraagt aan een waardige oude dag. We kennen allemaal de voorbeelden waar betrokken bestuurders, zorgverleners en gewaardeerde mantelzorgers elkaar vinden binnen de muren van een verpleeghuis. Daar ontstaat kwaliteit van zorg en dus kwaliteit van leven. Kwaliteit door de ogen van de bewoner: Volgens Van Rijn staat of valt de kwaliteit van zorg met de centrale positie van bewoners. Om dat te bereiken werkt de bewindspersoon aan het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voorop staan. Deur wagenwijd open voor mantelzorgers: Wie de bewoners centraal zet, zet diens mantelzorgers centraal. Van Rijn beschouwt hen en zorgverleners ook in het verpleeghuis als partners: zij vullen elkaar aan. Mantelzorgers krijgen daarom een plek aan tafel bij het opstellen van het zorgplan, waarin zij altijd inzage moeten hebben of zelfs eigenaar van kunnen zijn. Hiervoor start in 2015 een proef, in 2017 zou het gemeengoed moeten zijn. Trotse zorgverleners: In verpleeghuizen past de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers soms niet (meer) bij de zorgbehoefte van (toekomstige) cliënten. Daarom maakt het ministerie van VWS samen met het ministerie van OCW een plan om de aansluiting van schoolbank naar verpleeghuis beter te laten verlopen. Voor een evenwichtige mix van nieuw en ervaren personeel komt de staatssecretaris met een leidraad voor een goede samenstelling van personeel. Ruim baan voor ambitieuze, goede verpleeghuizen: Kwaliteit vraagt om betrokken bestuurders. Daarom heeft de staatssecretaris de sector gevraagd zelf met een lijst te komen met zaken waar een betrokken bestuurder aan moet voldoen en een lijst met consequenties als iemand daar niet aan voldoet. Ook zal Van Rijn instellingen, die bereid zijn stappen te zetten, daarbij helpen omdat zij zich daarin terecht gehinderd kunnen voelen. 'Ruim baan voor ambitie,' aldus de bewindspersoon. 'Ik hoop dat er een voorhoede ontstaat van 200 verpleeghuizen, die als voorbeeld voor de rest dienen.' Pagina 7

8 Nederland verandert, de zorg verandert mee: Om de zorg te verbeteren hebben NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ de handen ineen geslagen. Volgens de staatssecretaris zijn er twee prangende redenen waarom dat nu moet gebeuren: 1. Langdurige zorg wordt steeds complexer. Ouderen komen op hogere leeftijd in een instelling wonen en hebben dan steeds meer zorg nodig. 2. Nieuwe generaties ouderen hebben andere wensen en verwachtingen van de zorg. Hervorming langdurige zorg: Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg is vanaf diens aantreden een van Van Rijn's speerpunten binnen de hervorming van de langdurige zorg geweest. Op 12 juni 2014 schreef Van Rijn aan de Kamer dat kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, omdat we kwetsbare ouderen die van ons afhankelijk zijn de best mogelijke zorg moeten bieden. Verbeterplan VWS lost rafelige randen van het leven niet op (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 12 februari 2015) Woensdag 11 februari lanceerde de staatssecretaris van VWS een plan van aanpak met meer dan 20 concrete maatregelen waarmee de zorg in verpleeghuizen verbeterd moet worden. ActiZ heeft input geleverd voor dit plan en uiteraard gaan we samen met alle betrokken partijen aan de slag met deze punten. Maar we willen ook duidelijk maken dat dit plan niet oplost dat ouderdom met gebreken komt. Mensen gaan pas naar een verpleeghuis wanneer zij de grip op hun leven door ziekte of dementie zijn verloren en complexe zorg nodig hebben. Ook liefdevolle en adequate zorg lost dat niet op. Dát is de nuance die we willen aanbrengen, zonder te ontkennen dat we gezamenlijk werken aan het verder verbeteren van de zorg in verpleeghuizen. ActiZ onderschrijft de kwaliteitsvisie van de staatssecretaris en de speerpunten die in het plan van aanpak worden toegelicht: de cliënt écht in de hoofdrol en ruimte voor de professional om met de cliënt en zijn naasten te bepalen hoe kan worden bijgedragen aan de kwaliteit van leven in deze laatste fase. Een groot deel van de maatregelen uit het plan is echter niet nieuw; en wordt al continue aan gewerkt. Maar we zien ook kansen om de komende jaren ook nog nieuwe stappen te zetten op het gebied van de kwaliteit in verpleeghuizen. De 200 pilots die worden genoemd in het plan zien we dan ook als een kans om te laten zien dat de cliëntgerichtheid en de kwaliteit omhoog kunnen door anders te gaan werken. Bijvoorbeeld door middel van persoonsvolgende bekostiging. Wij zien dit als een belangrijke voorwaarde om de regie bij de cliënt te kunnen laten en de afspraken en verantwoording te organiseren in het primaire proces tussen de cliënt, zijn naasten en de professional. We zijn positief dat de staatssecretaris erkent dat deze vernieuwing van alle partijen, ook de Inspectie, een andere, meer ondersteunende rol vraagt. Haalbaarheid van het plan door stapeling aan acties: Het plan van aanpak van VWS is veelomvattend, gedetailleerd en gericht op alle betrokkenen: van cliënten en hun naasten tot de werkvloer en de interne toezichthouder. Ondanks het feit dat de staatssecretaris zelf aangeeft dat kwaliteitsverbetering geen quick fix is, vraagt hij toch om gedurende de looptijd van het plan (2 jaar) veel doelen en activiteiten op te pakken die uiteindelijk extra beslag zullen leggen op de tijd van zorgmedewerkers. Pagina 8

9 De veranderaanpak die daarvoor gekozen wordt is niet congruent met de fundamentele verandering in denken en werkhouding die nodig is. Zelfredzaamheid en eigen regie zijn voor veel cliënten, familie maar ook medewerkers nog ver van hun bed. Medewerkers zijn het vak in gegaan en zijn opgeleid om te zorgen voor. Hen brengen naar zorgen dat vraagt veel gesprek, voordoen, samen manieren vinden, fouten mogen maken en oefenen. ActiZ is dan ook bezorgd over de veelheid aan acties en de haalbaarheid van het plan, zeker gezien de relatief korte termijn en het feit dat pas komend voorjaar duidelijk wordt of er geld beschikbaar is om de maatregelen uit te voeren. Ouderdom komt met gebreken: dat lost dit plan niet op: ActiZ begrijpt dat de staatssecretaris met dit plan antwoord wil geven op de kritische vragen die eind vorig jaar door de Tweede Kamer en door het Nederlandse publiek zijn gesteld naar aanleiding van de negatieve berichten in de pers over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Uiteraard willen wij ons als zorgorganisaties inzetten om de zorg te verbeteren voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Maar wij willen ook eerlijk zijn: dit plan kan een deel van het probleem niet oplossen. En dat is het feit dat oud worden met gebreken komt. De tijd dat iemand relatief gezond in een bejaardenhuis ging wonen, ligt ver achter ons. De doelgroep in verpleeghuizen bestaat uit kwetsbare ouderen, vaak met dementie, die 24 uur per dag zware zorg nodig hebben. Mensen gaan pas naar het verpleeghuis wanneer zij de grip op hun leven zijn verloren, niet meer zelfstandig kunnen wonen en een complexe zorgbehoefte hebben. Hoe liefdevol en adequaat de verzorging ook is, de ziektes en gebreken die gepaard gaan met ouderdom kunnen we niet voorkomen. En dát lossen we met dit plan niet op. ActiZ vindt dan ook dat we een maatschappelijk debat moeten houden over wat we kunnen en mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Hoe gaan we om met de rafelige randen van het leven? En wat kunnen we als maatschappij van de zorg in verpleeghuizen verwachten? We zijn blij dat de staatssecretaris dit onderkent en het maatschappelijk debat opgenomen heeft in zijn plan van aanpak. Overwegingen bij betrokkenheid ActiZ: Het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen is, zoals in het ledenbericht van 2 februari geschetst, een uitwerking van de kwaliteitsbrief van de staatssecretaris van 12 juni vorig jaar en het antwoord op de kritische vragen die door de Kamerleden zijn gesteld in het debat dat november vorig jaar plaatsvond. Alle veldpartijen waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren en zitting te nemen in de Taskforce. Het bestuur heeft dit verzoek overwogen en besloten op de uitnodiging in te gaan. Onder andere om de mogelijkheid te benutten om een aantal maatregelen die eerder waren aangekondigd -onder druk van de Kamer- te voorkomen of beperken. Zo zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een norm voor overhead en een richtlijn personeelssamenstelling uit de tekst te halen, een concrete invulling van de aanwijzingsbevoegdheid te voorkomen, alsmede de verplichting om deel te nemen aan een verbeterprogramma. Daarnaast zijn we er in geslaagd om vooral ook reeds lopende activiteiten in te brengen zoals ZorgkaartNederland.nl, het kwaliteitsprogramma en de activiteiten o.g.v. opleidingen. Belangrijke reden voor deelname is ook geweest dat we met een integraal plan de Kamer de gelegenheid willen ontnemen om bij elk volgend IGZ rapport of incident, weer opnieuw te roepen om meer maatregelen, regels en richtlijnen. Pagina 9

10 Schippers: 'Kwaliteit loont in de zorg' (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 6 februari 2015) Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, zorgverleners en verzekeraars lonender wordt om te kiezen voor de beste zorg. Daarnaast wordt de positie van de patiënt versterkt en het evenwicht in de sector hersteld. De Tweede Kamer is vandaag in een brief over het pakket maatregelen geïnformeerd. De vraag naar zorg neemt de komende decennia sterk toe, door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen één of meer chronische aandoeningen hebben. Dat maakt beperking van de groei noodzakelijk. Bovendien wil minister Schippers de positie van ouderen en chronisch zieken versterken. Het wordt voor verzekeraars aantrekkelijker om voor deze groepen goede, samenhangende zorg in te kopen. Daarnaast komen er strengere kwaliteitseisen aan zorgverleners. Slecht presterende zorgverleners wordt de pas afgesneden. Door de strengere kwaliteitseisen hoeft er minder lang en minder vaak behandeld te worden en zullen er minder hersteloperaties zijn. Doordat verzekeraars scherper op kwaliteit en prijs kunnen inkopen, blijft de zorg betaalbaar. Op hoofdlijnen zien de maatregelen er als volgt uit: De mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting op het eigen risico te geven wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, wordt gestimuleerd. De compensatie voor verzekeraars wordt zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten. Verzekeraars gaan zorg inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen. Op kwaliteit en prijs gecontracteerde zorgaanbieders worden zo min mogelijk achteraf aangeslagen voor de overschrijdingen van niet-gecontracteerde zorgverleners, waardoor het sluiten van een contract loont. Er komen scherpere kwaliteitseisen, vooral ook voor de GGZ-sector. Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar. Er komt scherper toezicht op fusies. Samenklontering van zorgaanbieders wordt tegengegaan. Ruis rond financiële verantwoording 2014 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 24 februari 2015) ActiZ ontvangt signalen van leden, dat bij de financiële verantwoording 2014 door sommige accountants zaken worden gevraagd, die lastminute extra werk vragen en vaak ook overvragen. Kernpunt van discussie blijft de duiding van "feitelijke levering van zorg". ActiZ zoekt hierover contact met de NZa om hier sturend in op te treden. Pagina 10

11 Om welke signalen gaat het?: Concreet gaat het om de eis dat (extra) zorgplannen worden getoetst vaak op specifieke onderdelen van behandeling of dagbesteding, een controle die volgens ActiZ meer thuis hoort bij de materiële controle of kwaliteitstoets van de inspectie. Deze controles leiden daarbij tot een tijdsklem, omdat nacalculatieformulieren voor 1 maart 2015 ingeleverd moeten zijn. Daarnaast wordt een schriftelijke verklaring gevraagd over de interne risicobeheersing rond "feitelijke levering van zorg", die voorzien van handtekening van de bestuurder wordt toegevoegd aan het nacalculatieformulier. Opgemerkt zij dat ActiZ geen systematisch beeld hiervan heeft, ook niet of het breed speelt en ook niet of bepaalde accountants(kantoren) eigen beleid hierin hebben. Standpunt ActiZ: De lijst, die accountants als basis voor hun controle gebruiken acht ActiZ als zodanig hanteerbaar. De lijst en de notitie zijn door het Coziek nu ook gepubliceerd. Het gebruik daarvan als specifieke toelichting van de zorgorganisatie naar de accountant hoe deze zorgorganisatie zijn interne risicobeheersing heeft ingevuld vindt ActiZ een passende beleidslijn, waar geen extra eisen zoals hierboven genoemd aan toegevoegd moeten worden. Zie ook het voorbeeld van een lidorganisatie op de website van ActiZ. Het gaat immers om de borging van het primaire proces. Waar ActiZ moeite mee heeft, is als 5 voor 12 extra controles worden gevraagd over zorgplannen, als toets over de "feitelijke levering van zorg" met daarbij een bestuurdersverklaring. Zonder de discussie over "feitelijke levering" hier volledig weer te geven is het standpunt van ActiZ dat de "feitelijke levering" niet getoetst kán worden; intramuraal vindt geen registratie op cliëntniveau plaats en extramuraal loopt een controle mee op de levering van uren bij cliënten thuis. Het gaat om het inbouwen van voldoende risicobeheersing rond het primaire proces. Bestuurdersverklaring: Ook de plek die de bestuurdersverklaring in verzoeken van sommige accountants krijgt, vindt ActiZ niet passend, vanwege de wijze waarop de relatie wordt gelegd tot "feitelijke levering van zorg". Bovendien vraagt een bestuurdersverklaring om een zorgvuldige formulering, gelet op de daaraan verbonden bestuurdersaansprakelijkheid. Wel herkent ActiZ het wel als een steeds belangrijker wordend fenomeen en ziet ActiZ ook mogelijkheden om deze in te zetten om de prestatieverantwoording op termijn te vereenvoudigen. Proces voor en na controleprotocol 2014: ActiZ is naast bovengenoemde inhoudelijke commentaar vooral verrast over het proces. ActiZ heeft eerder constructief overleg gehad met NZa, accountants en ZN over het controleprotocol Nu blijkt dat Coziek en NZa daarover door hebben gesproken zonder de andere partijen hierin te kennen. Dit bilaterale vervolgproces heeft behalve de toetsingslijst niet tot nadere eenduidigheid geleid, maar juist tot ruis in het veld. ActiZ zal NZa verzoeken dit proces te evalueren. Eerste kwartaal geen strafkorting op berichtenverkeer in de Wlz (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 februari 2015) De overstap naar een andere wet gaat altijd gepaard met inregelproblemen. ActiZ heeft met ZN af kunnen spreken dat de zorgkantoren het eerste kwartaal geen strafkorting toepassen bij de overschrijding van Maz-Mut-dagen. Daarnaast zal het voorschot niet gekort worden bij declaratieproblemen. Pagina 11

12 Hoewel er in de Wet langdurige zorg geen hele grote veranderingen zijn, kunnen veranderingen in de langdurige zorg wel tot inregelproblemen leiden in het berichtenverkeer. Landelijk is daarom afgesproken dat zorgkantoren in de eerste periode coulant omgaan met afspraken rondom deze berichtenuitwisseling. In de AWBZ was het gebruikelijk om tarieven te korten bij het overschrijden van de uiterste periode voor Maz (melding aanvang zorg) en Mut (mutatie)meldingen. Ook werden de voorschotten aangepast op basis van de ingediende declaraties. Om te voorkomen dat tijdelijke transitieproblemen zouden leiden tot tariefkortingen of afslagen op het voorschot, heeft ActiZ met ZN het volgende afgesproken. De zorgkantoren hanteren: geen strafkorting bij overschrijding van Maz-Mut-dagen in het eerste kwartaal; geen korting op het voorschot bij declaratieproblemen in het eerste kwartaal. Dit betekent wel dat na het eerste kwartaal de zorgkantoren er van uitgaan dat zorgorganisaties het berichtenverkeer weer op orde te hebben. Na het eerste kwartaal zullen de zorgkantoren dus ook het reguliere beleid weer gaan uitvoeren. Uiteraard geldt altijd dat als er ook na het eerste kwartaal nog technische problemen bij een zorgaanbieder zijn er contact op moet worden genomen met het zorgkantoor om tot nadere afspraken te komen. Inning eigen bijdrage problematisch bij maatwerkvoorziening Wmo (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 4 februari 2015) Pagina 12 Uit de overleggen met het CAK, VNG en uit andere signalen blijkt dat de inning van de eigen bijdrage in de Wmo in 2015 nog veel problemen kent. ActiZ onderneemt samen met de andere branches actie om dit aan te kaarten. Nu per 1 januari 2015 de nieuwe Wmo is ingevoerd, blijkt dat in de implementatie en uitvoering diverse zaken nog niet of nog niet goed zijn geregeld. Dit is uiteraard niet onverwacht. ActiZ voert op diverse fronten, samen met andere branches en stakeholders, intensief overleg om alles zo snel mogelijk alsnog goed geregeld te krijgen en zo nodig tijdelijke oplossingen te bedenken. Eén van de uitvoeringsproblemen betreft de inning van de eigen bijdragen voor de Wmo. In eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van de (centrum)gemeenten zelf, maar de uitvoering ervan is in veel gevallen neergelegd bij de gecontracteerde zorgaanbieder en/of het CAK. Eind vorig jaar is er na overleg met alle partijen een informatiekaart naar de gemeenten gestuurd (CAK informatiekaart gegevensaanlevering EB WMO). Komende week zal er wederom een informatiebrief van VWS naar de gemeenten gaan om de problemen aan te kaarten. De problemen zijn legio; enkele voorbeelden daarvan zijn: Het is voor de aanbieder niet duidelijk op welke wijze de inning voor de diverse gecontracteerde vormen van zorg en ondersteuning dient plaats te vinden. De informatiesystemen van de aanbieder zijn (nog) niet ingericht op de te hanteren standaarden. De standaarden sluiten niet aan bij de aard van de geleverde zorg. De standaarden voor de eigen bijdrage heffing sluiten niet aan bij de i-wmo standaarden.

13 De informatie die de cliënt krijgt van de gemeente (beschikking) sluit niet aan op de informatie die de cliënt krijgt over de te betalen eigen bijdrage. Een grote variëteit aan eisen en wensen per afzonderlijke gemeente. Onacceptabel hoge administratieve lasten die gepaard gaan met de uitvoering. De volgende risico s zien we: Het is voor cliënten niet helder hoeveel eigen bijdrage hij voor welke zorg moet betalen en wanneer en hoe die bijdrage wordt geïnd. De bezorgdheid van de cliënten hierover belast ook de mensen die in de praktijk de zorg leveren. Er wordt mogelijk een onjuiste bijdrage opgelegd. De bijdragen worden mogelijk veel te laat geïnd waardoor de cliënten de hoog opgelopen bedragen niet kunnen betalen. Risico s voor de bedrijfsvoering bij aanbieders, gemeenten en het CAK. Liquiditeitsrisico s die gepaard gaan met niet of te laat innen van bijdragen wanneer het debiteurenrisico bij aanbieders ligt. * + Tot slot: Naast de inning van de eigen bijdrage, speelt momenteel ook een discussie over de hoogte van de eigen bijdrage, met name in de huishoudelijke zorg. ActiZ is van mening dat de eigen bijdrage die nu door veel gemeenten is vastgesteld, zo hoog is dat veel cliënten geen gebruik meer kunnen maken van deze diensten. Wij zijn hierover in gesprek met VWS. Daarnaast is in de afgesproken tarieven vaak geen rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de administratie en inning van de eigen bijdrage. Ook hierover is ActiZ in gesprek met VNG en VWS. Huisbezoek belangrijker in bestrijding fraude pgb (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 29 januari 2015) Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebonden budget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders. Voor de huisbezoeken is de komende jaren 5 miljoen beschikbaar. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. 'Huisbezoeken hebben hun nut bewezen. We gaan ermee door en schakelen een tandje bij.' Huisbezoeken nut bewezen: De zorgkantoren hebben sinds 2012 ongeveer huisbezoeken afgelegd. Bij 2100 bezoeken leek er iets serieus niet in de haak: mogelijke fraude. Bij 900 gevallen bleek de kwaliteit van de zorg (ruim) onvoldoende. De IGZ is van die gevallen op de hoogte gesteld. Aanpak fraude voor solide regeling: Van Rijn heeft vrijwel direct na zijn aantreden de strijd met pgb-fraude aangebonden. 'Voor veel mensen is het pgb een hele goede optie. Daarom heb ik het budget in alle nieuwe wetten verankerd. Bij een solide, houdbare pgb-regeling hoort echter ook dat we de fraude aanpakken en kost wat kost proberen te voorkomen.' Naast de huisbezoeken was een van de maatregelen om het persoonsgebonden budget niet meer op de rekening van de cliënt te storten: trekkingsrecht. Pagina 13

14 Trekkingsrecht voorkomt fraude: Trekkingsrecht is op 1 januari 2015 ingevoerd in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en in de Jeugdwet. Trekkingsrecht voorkomt fraude, omdat de (hoge) geldbedragen niet meer op de rekening van de budgethouder worden gestort en de controle niet meer achteraf, maar van te voren worden uitgevoerd. Naarmate er langer met trekkingsrecht gewerkt wordt, worden verdachte transacties steeds beter herkend. Budgethouders niet de dupe: Budgethouders die tijdig en te goede trouw melding maken van (een vermoeden van) fraude, mogen daarvan niet de dupe worden. Mocht een consequentie van de melding zijn dat diens pgb wordt opgeschort, dan dient het zorgkantoor samen met de budgethouder met een oplossing te komen voor het ontstane probleem. Meer conclusies aanpak pgb-fraude: Meer conclusies over de aanpak van pgb-fraude zijn als volgt: Het bij indicatie en toekenning van een pgb daadwerkelijk zien van mensen door het CIZ is zeer waardevol gebleken. Daarom wordt iedere aanvrager van een pgb in de Wet langdurige zorg door het CIZ gezien. Een pgb is (te) moeilijk te weigeren. Hoewel er de afgelopen jaren meer redenen zijn gekomen om een budget te weigeren, blijkt het moeilijk deze concreet toe te passen. Uitkomsten zorgcontractering AWBZ/Wlz 2015 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 2 februari 2015) Zorgkantoren kopen onvoldoende zware zorg in en zorgorganisaties kunnen lastig voldoen aan de zorg en ondersteuning van ouderen, die met zorg en ondersteuning betaald uit de Wlz langer thuis wonen, zo blijkt uit de ActiZ-evaluatie zorgcontractering AWBZ/Wlz Voor het achtste opeenvolgende jaar heeft ActiZ onder de leden de zorgcontractering AWBZ geëvalueerd. De uitkomsten over de zorgcontractering 2015 zijn nu beschikbaar. Dank zij uw medewerking is er een mooie respons van 155 zorgorganisaties (39%) en beschikt ActiZ landelijk over representatieve gegevens. Op concessiehouderniveau zijn de uitkomsten indicatief. ActiZ heeft ook de zorginkoop van de wijkverpleging onderzocht bij de leden. Afgelopen zaterdag heeft ActiZ de rapporten openbaar gemaakt, zie het nieuwsbericht op de ActiZ site en is er de nodige persaandacht. Uitkomsten: Uit de resultaten blijkt dat zorgkantoren onvoldoende zware zorg hebben ingekocht. Zorgaanbieders geven aan dat het lastig is om voldoende extramurale zorg te contracteren als gevolg van de uitstroom van zorgzwaartepakket 1, 2 en 3. Daarnaast zijn de kortingen op het NZa-maximumtarief verdubbeld en ervaren zorgaanbieders onredelijke volumekortingen. Er hebben meer gesprekken over kwaliteit en kwaliteitverbeteringen plaatsgevonden, maar het effect daarvan bij de inkoop is gering. Zorgaanbieder zijn bezorgd dat als gevolg van de zorginkoop de zorg verschraald. Een groot issue voor de zorgaanbieders is dat het meerjarenperspectief ontbreekt; ook dit jaar zijn weer eenjarige contracten gesloten en is het perspectief van de zorgkantoren op de aankomende jaren niet duidelijk. Pagina 14

15 Opvallend is dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de concessiehouders. De kleine/regionale concessiehouders (DSW, De Friesland, Eno en Zorg & Zekerheid) en VGZ slagen er beter in om de inkoop te laten aansluiten op de vraagontwikkeling van de zorgorganisatie. Ten aanzien van 2014 blijkt dat er veel is herschikt. Maar bij benadering is er landelijk sprake van 50 miljoen aan overproductie: ca. 30,8 miljoen intramuraal en ca. 19,5 extramuraal. Beschouwing: ActiZ ziet dat de inkoop onvoldoende samenhang heeft met de hervorming van de ouderenzorg waar de zorgaanbieders voor staan. Dat is al een enorme uitdaging en dat moet niet onnodig moeilijk worden gemaakt door de zorgverzekeraars. Ook bij de inkoop van wijkverpleging is een dergelijke trend zichtbaar, zie ledenbericht. De tariefkortingen zijn fors terwijl er in 2015 in de Wlz geen majeure bezuiniging is geweest. Voor 2017 is wel een bezuiniging aangekondigd van 500 miljoen. Met de al gecontracteerde tariefkortingen in 2015 is het de vraag of dat reëel is. ActiZ zal dat betrekken bij de verdere lobby. Landelijk is er in 2014 sprake van een overproductie van circa 50 miljoen. Tegelijkertijd is bekend dat niet alle contracteermiddelen 2014 zijn besteed. Naar raming is er 400 miljoen in 2014 onbenut gebleven door de concessiehouders. Kleine zorgorganisaties worden door de inkoop nog meer getroffen. Uit aanvullende reacties van leden blijkt dat kleine zorgorganisaties minder vaak eigen contracten met zorgkantoren kunnen afsluiten en als onderaannemer aan de slag moeten. ActiZ vindt dat een kwalijke zaak, omdat dit de keuzevrijheid voor cliënten, kleinschaligheid en diversiteit uiteraard niet te goede komt. ActiZ betrekt deze uitkomsten richting de politiek over de positie van verzorgingshuizen. Het is opvallend dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de concessiehouders onderling. Uit de uitkomsten blijkt dat regionaal geënt inkoopbeleid beter werkt. Dat kan ook door een grote concessiehouder die zich regionaal oriënteert. Concessiehouders hebben voor het inkoopjaar 2015 een slag gemaakt met uniformering van het inkoopbeleid. Dat heeft zich echter niet vertaald in een uniforme toepassing gezien de verschillen op vele onderdelen als de tariefkorting, herschikking, (on)redelijke eisen etc. Conclusie en oproep ActiZ: ActiZ concludeert dan ook dat de zorginkoop mee moet bewegen met het beleid van het kabinet. Dan moet er voldoende verpleeghuiszorg zijn voor de zeer kwetsbare mensen. En voor die mensen die zelfs tot op hoge leeftijd en met complexe vraagstukken thuis blijven wonen moet de zorg thuis door wijkverpleging daarop zijn ingericht. Dat blijkt niet uit de zorginkoop 2015 door zorgverzekeraars. De vraag van zorgorganisaties aan de zorgverzekeraars en de staatssecretaris is om dat mogelijk te maken en het beschikbare budget in te zetten. ActiZ vervolgt het overleg met de concessiehouders over de uitkomsten van de zorgcontractering Wlz 2015 gericht op verbetering van het inkoopbeleid 2016 en ruimte voor echte vernieuwing. Oproep ActiZ: zorgverzekeraars, zet beschikbare budget helemaal in! (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 31 januari 2015) Vandaag presenteert ActiZ de resultaten van twee onderzoeken die onderzoeksbureau ICSB heeft uitgevoerd om inzicht te krijgen in de zorginkoop van wijkverpleging en verpleeghuiszorg (Wlz) voor Pagina 15

16 Daaruit blijkt dat zorgverzekeraars en zorgkantoren niet alleen minder uren zware zorg en wijkverpleging inkopen bij zorgorganisaties dan is afgesproken, maar dat zij ook korten op het tarief van de zorg. Daardoor wordt de zorg voor ouderen en langdurig zieken onnodig verschraald. ActiZ vraagt de zorgverzekeraars en de staatssecretaris, zet beschikbare budget helemaal in! Wijkverpleging kan niet voldoen aan de vraag: In het Onderhandelaarsakkoord V&V dat de staatssecretaris van VWS met alle betrokken partijen in de langdurige zorg heeft afgesproken, staat dat zorgorganisaties de komende tijd 12% minder zorg thuis moeten leveren dan de afgelopen jaren. Uit het onderzoek van ICSB blijkt echt dat er door zorgverzekeraars een volumekorting van 15% of meer is doorgevoerd; soms bedraagt deze zelfs meer dan 40%. Zorgorganisaties geven aan dat wijkverpleegkundige teams daardoor geen of onvoldoende antwoord kunnen geven op de zorgvraag van cliënten die thuis wonen. ActiZ pleit ervoor dat verzekeraars meer open staan voor een constructief overleg met zorgorganisaties die volop bezig zijn met de hervormingen van de ouderenzorg. Erg belangrijk, want de groep ouderen neemt snel toe en (door de afbouw van verzorgingshuizen) wonen steeds meer ouderen langer thuis waar ze zijn aangewezen op thuiszorg door de wijkverpleging. Risico s voor specialistische voorzieningen: Uit het onderzoek zorginkoop wijkverpleging komt verder naar voren dat alle specialistische voorzieningen (waaronder de 24-uurs bereikbaarheid en de ketenzorg dementie) risico s lopen. De continuering van deze voorzieningen staat onder druk en dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de groep mensen die met complexe zorgvragen thuis woont toeneemt en de garantie moet hebben op deze voorzieningen terug te kunnen vallen. Zorgorganisaties geven verder aan dat alle financiële risico s bij hen liggen: zij hebben zorgplicht en mogen geen wachtlijsten laten ontstaan, terwijl nu al duidelijk is dat er te weinig zorg is ingekocht om alleen al de huidige groep cliënten de juiste zorg te verlenen. Zorgorganisaties verwachten dan ook dat zij uit eigen zak moeten bijbetalen of een opnamestop moeten invoeren. Met alle gevolgen van dien. Onvoldoende verpleeghuiszorg (Wlz): Uit het onderzoek zorginkoop verpleeghuiszorg (Wlz) blijkt dat zorgverzekeraars onvoldoende zware zorg inkopen en zorgorganisaties lastig kunnen voldoen aan de zorg en ondersteuning van ouderen die met zorg en ondersteuning, betaald uit de Wlz, langer thuis wonen. Daarnaast zijn de kortingen op het tarief verdubbeld en ervaren zorgorganisaties onredelijke volumekortingen (er zijn minder plaatsen met verblijf ingekocht). Veel zorgorganisaties geven aan dat er nauwelijks ruimte was om te onderhandelen. Aad Koster, directeur ActiZ: ActiZ vindt dat verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk staan voor het slagen van een enorme opgave: de hervormingen van de ouderenzorg. Dat betekent dat er ook in die lijn onderhandeld moet worden. En omdat het al een enorme uitdaging is om dit te laten slagen, moeten zorgverzekeraars het niet onnodig moeilijk maken. Daarom vragen we zorgverzekeraars en de staatssecretaris vandaag om al het geld dát beschikbaar is (en dat is naar schatting een bedrag van circa 400 miljoen uit 2014 dat nog op de plank is blijven liggen), in te zetten. Extra zorgen kleine zorgorganisaties: Verder blijkt dat kleine zorgorganisaties minder vaak eigen contracten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten en als onderaannemer aan de slag moeten. ActiZ vindt dat een kwalijke zaak, omdat dit de keuzevrijheid voor cliënten, kleinschaligheid en diversiteit uiteraard niet te goede komt. Zaken die wij vanuit de zorg hoog in het vaandel hebben. Pagina 16

17 Oproep ActiZ: ActiZ concludeert dan ook dat de zorginkoop mee moet bewegen met het beleid van het kabinet: als we willen dat ouderen, zelfs tot op hoge leeftijd en met complexe vraagstukken, thuis blijven wonen, dan moet de zorg thuis door wijkverpleging daarop zijn ingericht. En moet er voldoende zorg in en door verpleeghuizen mogelijk zijn. Dat blijkt niet uit de zorginkoop 2015 door zorgverzekeraars. De terechte vraag van zorgorganisaties aan de zorgverzekeraars en de staatssecretaris is dan ook dat al het beschikbare budget wordt ingezet. Wet- en Regelgeving Persoonlijke verzorging: Wmo of Zvw? (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 10 februari 2015) Regelmatig komen bij ActiZ vragen binnen over het leveren van persoonlijke verzorging. Wanneer is dit nu Wmo? En wanneer is er sprake van wijkverpleegkundige zorg binnen het kader van de Zvw? Een toelichting. Er bestaat een onderscheid tussen nieuwe cliënten (1) en bestaande cliënten (2). Nieuwe cliënten (1): Voor nieuwe cliënten geldt dat de grondslag feitelijk geen onderscheidend criterium meer is. Als er sprake is van wijkverpleegkundige zorg gaat het om zorg zoals de verpleegkundigen die plegen te bieden. Het is van belang om de aanspraak helder voor ogen te hebben en te letten op de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop ; een en ander dus ter beoordeling van de (wijk)verpleegkundige. Ter vergelijking de "aanspraak" in de Wmo Artikel Begripsbepalingen: maatschappelijke ondersteuning: 1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, 2. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, 3. bieden van beschermd wonen en opvang. Artikel Algemene voorzieningen Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid. Pagina 17

18 Artikel lid 3 Maatwerkvoorzieningen Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. Bestaande cliënten (2): Voor cliënten die in 2014 al persoonlijke verzorging ontvingen is de grondslag wel van belang. Dit wordt op de pagina s 21, 22 en 23 uitgebreid toegelicht in deze brief (zie website ActiZ). Samengevat staat hier dat er in de Wmo sprake is van een overgangsrecht. Persoonlijk verzorging voor mensen met grondslag PSY, VG of ZG wordt in 2015 door de gemeenten geleverd. In de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) is sprake van een overgangsregime. Mensen met de grondslag SOM, PG of LG kunnen in 2015 voor persoonlijke verzorging een beroep doen op de aanspraak wijkverpleging. De belangrijkste citaten uit de brief: Voor een overgang naar de nieuwe situatie is in de Wmo 2015 bepaald dat voor de huidige AWBZ-cliënten aan wie persoonlijke verzorging wordt verleend op basis van de grondslagen psychiatrische aandoening of beperking, verstandelijke of zintuiglijke handicap, overgangsrecht geldt. Dat houdt in dat cliënten waarvan de AWBZindicatie in 2015 doorloopt gedurende de looptijd van de indicatie, tot uiterlijk 31 december 2015 recht op de zorg uit deze indicatie houden, voor begeleiding en/of persoonlijke verzorging. Dit geldt ook voor cliënten met een dubbele grondslag en van wie de dominante grondslag behoort tot de drie hierboven genoemde grondslagen. Het bijbehorende budget is gedecentraliseerd naar gemeenten. Voor de Zvw geldt dat huidige AWBZ-cliënten aan wie persoonlijke verzorging nu wordt verleend op basis van de grondslagen psychogeriatrisch, lichamelijk beperking of somatische aandoening, in 2015 een beroep kunnen doen op de nieuwe aanspraak wijkverpleging. Zij kunnen gebruik maken van het geldende overgangsregime voor wijkverpleging. Het bijbehorende budget is onder de Zvw gebracht. Overgangsrecht cliënten met laag ZZP (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 12 februari 2015) Cliënten met een ZZP 1, 2 en 3 die zelfstandig wonen moeten dit jaar een keuze maken over hun zorg: zelfstandig blijven wonen met zorg en ondersteuning uit de Zvw/Wmo of gaan wonen in verpleeg- of verzorgingshuis op basis van de Wlz. Zorgkantoren benaderen de cliënten hiervoor. Er is nadere achtergrondinformatie beschikbaar. Cliënten met een ZZP 1, 2 en 3 die zelfstandig wonen krijgen indringend te maken met het overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). * + Pagina 18

19 Achtergrond: De regering heeft bepaald dat AWBZ-cliënten overgangsrecht hebben. Cliënten met een lage ZZP (1, 2 en 3) die zelfstandig wonen, komen voor de keuze te staan of zij zelfstandig willen blijven wonen met zorg en ondersteuning uit de Zorgverzekeringswet en van de gemeente of dat zij in een verpleeg- of verzorgingshuis willen gaan wonen. Het moment van keuze hangt af van de geldigheidsduur van het indicatiebesluit of is uiterlijk 31 december ActiZ heeft er hard voor gepleit dat deze cliënten thuis de zorg uit de Wlz blijven ontvangen, maar dat is helaas niet door VWS overgenomen. Wel is, mede door onze lobby, gerealiseerd dat cliënten die er voor kiezen om (vooralsnog) thuis te blijven wonen altijd het recht houden op een plek in een verpleeg-/verzorgingshuis. Dat recht verjaart niet. ActiZ blijft verkondigen dat dit overgangsrecht een slecht uitlegbaar verhaal is voor cliënten (en aanbieders) die inspelend op het overheidsbeleid zelfstandig zijn of gaan wonen. Meer informatie over het overgangsrecht vindt u op ledennet. Daar vindt u toelichtende casuïstiek en nadere informatie, o.a. over de gevolgen voor de overeenkomst met de cliënt. Communicatie door zorgkantoren: brief en telefoon: Zorgkantoren zijn van start gegaan met het benaderen van de betreffende cliënten. Cliënten worden telefonisch door het zorgkantoor benaderd om de situatie en de keuzemogelijkheden toe te lichten. Daarnaast ontvangen cliënten een brief van het zorgkantoor over de keuzemogelijkheden en wordt hem gevraagd om uiterlijk 8 weken voor de afloop van de indicatie zijn voorkeur kenbaar te maken via een antwoordkaart aan het zorgkantoor. De cliënt krijgt van het zorgkantoor een bevestiging van zijn gemaakte keuze. De zorgaanbieder ontvangt een afschrift van deze brief aan de cliënt. De zorgkantoren hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de communicatie aan de cliënten. In de uitvoering kan het zijn dat zorgkantoren voor een iets aangepaste vorm kiezen. Consequenties keuzemogelijkheden: Doordat de cliënt verzocht wordt 8 weken voor afloop van de indicatie zijn keuze aan het zorgkantoor aan te geven is er voldoende tijd voor het regelen van de zorg en ondersteuning van de zorgverzekeraar en de gemeente als de cliënt thuis wil blijven wonen. Zorgaanbieders kunnen de zorg aan de overgangscliënten declareren bij het zorgkantoor tot het moment dat de zorg overgaat naar de gemeente en zorgverzekeraar. Als een cliënt gaat wonen in een verpleeg- en verzorgingshuis kan hij de aanbieder van zijn voorkeur aangeven en wanneer hij wil verhuizen. Deze cliënt krijgt de wachtlijststatus actief wachtend. Dat wil zeggen dat de cliënt naar een andere zorgaanbieder dient te verhuizen als bij de voorkeursaanbieder geen plaats is, totdat er wel plaats is bij de aanbieder van voorkeur. Mocht er helemaal nog geen plaats zijn bij een zorgaanbieder dan komt de cliënt op de wachtlijst te staan en ontvangt hij zorg thuis ter overbrugging tot aan de opname. Het beleid van de zorgkantoren is om de leveringsvorm die de cliënt al ontvangt, te continueren tot aan de opname. Tranchegewijs: Zorgkantoren sturen in tranches de brieven naar de cliënten met een lage ZZP. Cliënten met een lage ZZP bij wie het indicatiebesluit voor 1 april 2015 is afgelopen, zijn al benaderd. Cliënten zijn in principe gevraagd voor 1 februari a.s. hun keuze kenbaar te maken aan het zorgkantoor. Deze cliënten hebben weinig tijd (gekregen) om goed de nieuwe situatie te overwegen. Voor deze cliënten gaat de nieuwe situatie met ondersteuning en zorg van de gemeenten dan wel wonen bij een zorgaanbieder per 1 april 2015 in. Zorgkantoren hebben aangegeven bij de overgangscliënten zorg te dragen voor een warme landing. De zorgaanbieder kan tot de nieuwe situatie bij deze groep cliënten de zorg declareren op basis van de Wlz. Pagina 19

20 Zorgkantoren verrekenen dat achteraf over de domeinen. ActiZ heeft er nadrukkelijk voor gepleit dat de zorgaanbieders de zorg tot de overgang kunnen declareren bij het zorgkantoor. Hierdoor is voorkomen dat zorgaanbieders de zorg en ondersteuning na het verlopen van het indicatiebesluit direct bij de gemeente en zorgverzekeraar moesten declareren, terwijl dit in die tijd nog niet geregeld kan zijn. Kortdurende ZZP: In 2014 zijn mensen in zorg genomen voor een kortdurend verblijf die in 2015 nog in zorg kunnen zijn. Door de omzetting van de AWBZ indicatiebesluiten met verblijf in onbepaalde tijd voor de jaarwisseling, zijn de indicatiebesluiten van deze cliënten voor kortdurend verblijf ook op onbepaalde tijd gezet. Deze groep loopt mee met het reguliere overgangsrecht. De verwachting is dat weinig cliënten in de zorgorganisatie willen blijven als ze naar huis kunnen. Cliënten met een hoog ZZP kunnen een Volledig Pakket Thuis, of Modulair Pakket Thuis of Persoonsgebonden budget krijgen. Veel gestelde vragen: Medewerkers zullen de aankomende periode met vragen van deze cliënten te maken krijgen. Er is een overzicht beschikbaar met de veel gestelde vragen over het overgangsrecht van cliënten met een laag ZZP die zelfstandig wonen voor bijvoorbeeld gemeenten en zorgaanbieders. Tevens is er een overzicht met aanspreekpunten, -personen en soms telefoonnummers voorhanden. Deze overzichten kunnen van dienst zijn als naslagwerk. Persoonsgebonden budget krijgt wettelijke grondslag in de Zorgverzekeringswet (Bron: Ministerie van VWS - nieuwsbericht 6 februari 2015) De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een nieuw wetsvoorstel waarin het Zvw-pgb wordt geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar de opdracht krijgen om het Zvw-pgb in hun polissen aan te bieden. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de hoogte van de vergoeding van de met een Zvw-pgb vergoede zorg en over de voorwaarden waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb. Onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg is de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (die per 1 januari is opgehouden te bestaan) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat licht heeft de Tweede Kamer de regering verzocht het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging onder te brengen in de Zvw. In de praktijk is het op dit moment al zo geregeld, alleen de wettelijke verankering ontbreekt nog. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Pagina 20

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. 1 Manon Koster Directie Langdurige Zorg Ministerie van VWS Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer eisen Toenemende

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS 1 2 Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 11 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700651 Lbr. 17/050 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

In artikel , tweede en derde lid, wordt In 2015 gewijzigd in: Tot een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. 34279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht.

In deze circulaire worden de belangrijkste wijzigingen in een aantal beleidsregels en in één regeling voor 2012 en 2013 toegelicht. Aan de besturen van AWBZ-zorgaanbieders en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie