Gemeente Menameradiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Menameradiel"

Transcriptie

1 Gemeente Menameradiel Jaarstukken 2011

2

3 Jaarverslag 2011

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 Leeswijzer Jaarstukken 2011 Menameradiel Jaarverslag Overzicht algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarrekening Balans per 31 december Programmarekening over begrotingsjaar Toelichtingen Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen Analyse begrotingsafwijkingen Bijlagen Bijlage 1 Overzicht afschrijvingstermijnen Bijlage 2 Overzicht gewaarborgde geldleningen Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen Accountantsverklaring

6 6

7 1 Inleiding De verantwoording over het in het jaar 2011 gevoerde beleid wordt hierna via de programmaverantwoording en de paragrafen afgelegd. Er wordt voortdurend aan gewerkt om de kwaliteit te verbeteren, een en ander mede aan de hand van de door de accountant gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de controle van de rekening over afgelopen jaren. Hoewel nog niet alles op het gewenste kwaliteitsniveau ligt heeft er toch een verbetering plaats gevonden. In de komende jaren zal er hard gewerkt blijven worden aan een verdergaande kwaliteitsverbetering. De opzet van de rekening is nu gelijk aan die van de begroting, dit conform de voorschriften. Een nieuw onderdeel in de rekening betreft de verantwoording van specifieke uitkeringen. Met ingang van het verslagjaar 2006 werden in het kader van het SiSa (Single information Single audit) voor 29 specifieke uitkeringen geen aparte accountantsverklaringen meer gevraagd, maar vond verantwoording en controle door de accountant plaats door opname van de voor de gemeente relevante uitkering(en) in een speciale bijlage bij de rekening. Met ingang van het verslagjaar 2010 is dit aantal tot rond de 100 gestegen. Nieuw is dat de verantwoording van de specifieke uitkeringen nu volgens de gemeentelijke boekhoudregels plaats vind. Tot en met 2009 vond de verantwoording plaats volgens het kas-verplichtingenstelsel zoals dit door het rijk werd gehanteerd. Bovendien is SiSa tussen mede-overheden voor de specifieke uitkeringen sociale zekerheid ingevoerd. In 2008 is een wereldwijde kredietcrisis ontstaan. Voor de gemeente had dit vooralsnog geen gevolgen. De beleggingsstrategie was en is prudent. Volgens het treasurystatuut mogen overtollige middelen uitsluitend uitgezet worden bij instellingen met minimaal een AA-rating. De gemeente zet, mede op grond van het met de BNG gesloten raamcontract, de gelden uitsluitend uit bij de BNG. De BNG heeft een AAA-rating. In het verslagjaar is het raamcontract met de BNG herzien. Verder is het op basis van het treasurystatuut niet toegestaan om gelden in aandelen te beleggen. De kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis, die onder andere tot gevolg heeft dat de woningmarkt is ingestort. Dit heeft er toe geleid dat er vrijwel geen bouwactiviteiten meer plaatsvinden en er derhalve nagenoeg geen bouwgrond meer wordt verkocht. Besloten is dan ook om een tweetal exploitaties, te weten Dronryp-Fûgellân en Dronryp Harnzertrekfeart, elk in twee delen te knippen. Het uitgenomen deel zal vooralsnog niet in exploitatie worden genomen. Verder zal de gemeente de gevolgen gaan ondervinden van de benodigde rijksbezuinigingen in de komende jaren. In 2009 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Ferwerderadiel, Het Bildt, Menameradiel en Leeuwarderadeel een onderzoek naar de financiële soliditeit in de Middelsee gemeenten gedaan. Naar aanleiding van de aanbevelingen in dit onderzoek is de jaarrekening op onderdelen aangepast. Dit betreft met name de layout, waarbij vooral aandacht is geschonken aan een betere leesbaarheid van de tabellen en een overzichtelijker opbouw van de balans en programmarekening. Bij de toelichting op de activa in de balans is zoveel mogelijk aangegeven of de investering is afgerond of dat het krediet opnieuw beschikbaar is in het volgende jaar. Naar aanleiding van een opmerking van de accountant is met ingang van het vorige verslagjaar een overzicht opgenomen waarin per reserve of voorziening vermeld is hoe deze ontstaan is en wat het doel is van de onderhavige reserve of voorziening. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van ,79 tegen een voordelig resultaat van ,19 in het vorige boekjaar. De verklaring van het resultaat blijkt uit het hierna volgende overzicht: 7

8 Resultaat 2011 (Bedragen * 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming 673 Reeds toegevoegd aan reserves -187 Reeds onttrokken aan reserves Per saldo onttrokken (saldo 980) 844 Resultaat nog te bestemmen Resultaat voor bestemming = Saldo huishoudboekje (970) Toevoegingen / onttrekkingen = Mutaties spaarrekening (980) Eigen vermogen Stand reserves Tussentijds onttrokken (saldo 980) -844 Nog te bestemmen resultaat Stand van de reserves Analyse Resultaat nog te bestemmen (Bedragen * 1.000) Najaarsnota e begrotingswijziging 201 Sociale Dienst 67 Onderuitputting kapitaallasten 128 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Baten secretarieleges Bestuursondersteuning raad Wegen, straten en pleinen Sport Speelplaatsen Kwijtschelding Collectieve /prev gezondheidsdienst JGZ Bouwvergunningen Baten geldleningen Onderuitputting salarissen B&W /lagere verzekeringspremie APPA 13 Onderuitputting salaris GS/AD 17 Lagere bureaukosten 9 Hogere opbrengst leges burgerzaken 12 Lagere kosten rekenkamer 46 Lagere onderh.kstn OL / herstr-verg. 44 Onderschrijding buitenschilderwerk sporthal 29 Subsidie NW-Fryslan 10 Minder gehonoreerde aanvragen dan geraamd 18 Lagere bijdrage aan de HVD, adviescie OGGZ 72 Lagere bijdrage aan de HVD 18 Lagere advieskosten / hogere leges bouwverg. 38 Hoger bedrag bespaarde rente zulks ivm met betere liquiditeitspositie dan geraamd Hogere AU ontstaan door mutaties dec Algemene uitkering circulaire Onderuitputting onvoorziene uitgaven Diverse posten + saldo kostenplaatsen (techn corr) + aanpassing verdeelmaatst 8

9 Leeswijzer Jaarstukken 2011 Menameradiel Vernieuwd De Jaarstukken 2011 zijn qua vormgeving vrijwel gelijk aan die van De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de jaarstukken van voorgaande jaren hebben hun vruchten afgeworpen. De reden van de wijzigingen was dat uit onderzoek van de rekenkamercommissie was gebleken dat de leesbaarheid op onderdelen niet altijd even duidelijk was. Met name is aandacht geschonken aan het overzichtelijker maken van de opgenomen tabellen, terwijl ook minder gebruik is gemaakt van vergaande onderverdeling in subparagrafen. Op basis van de voorschriften dienen de jaarrekening en de begroting qua indeling op elkaar aan te sluiten. Samengevat gaat het hierbij om de volgende onderdelen: 1. de consistentie: per programmaonderdeel is aangegeven Wat wilden we bereiken, Wat hebben we bereikt en Wat hebben we daarvoor gedaan. 2. de meetbaarheid: de te bereiken maatschappelijke effecten en de te leveren prestaties zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Voor zover aanwezig zijn tegenover de begrote indicatoren de werkelijke indicatoren afgezet. Sinds vorig verslagjaar is, op aandringen van de accountant, een overzicht toegevoegd van de reserves en voorzieningen. Hierin is van elke reserve en voorziening in het kort aangegeven hoe deze is ontstaan en wat het doel hiervan is. Met de nieuwe opzet wordt beoogd dat de raad na afloop van het boekjaar beter in staat is het gerealiseerde beleid te controleren en evalueren. Rijpen Wij zijn ons ervan bewust, dat de nieuwe systematiek in de praktijk nog zal moeten 'rijpen'. Ook zijn sommige programma's op onderdelen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreken hier en daar nog indicatoren, omdat de gegevens nu nog niet bekend zijn. Hoofdlijnen De Jaarstukken hebben als doel verantwoording af te leggen. Via de programmaverantwoording worden de resultaten vergeleken met de beoogde maatschappelijke effecten. De raad kan zo beoordelen of hij tevreden is met wat is bereikt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruik van indicatoren. Via de programmarekening wordt een korte verklaring gegeven van de verschillen tussen de raming na begroting en de gerealiseerde bedragen. Indicatoren Nagenoeg elk programmaonderdeel is voorzien van effect- en prestatie-indicatoren. Een effectindicator maakt de beoogde maatschappelijke effecten meetbaar. Naast objectieve (bijv. het aantal deelnemende scholen aan het actieplan Permanente Verkeerseducatie), kennen we subjectieve effectindicatoren, ook wel belevingsindicatoren genoemd (bijv. de waardering door de burger van de gemeentelijke dienstverlening). Deze indicatoren kunnen periodiek worden gemeten. Soms ontbreken deze indicatoren, omdat metingen nu nog niet overal plaatsvinden. Behalve effectindicatoren zijn ook prestatie-indicatoren opgenomen. Deze hebben een directe relatie met de inspanningen van de organisatie en zeggen iets over de prestaties en de dienstverlening van de gemeente. 9

10 10

11 2 Jaarverslag 11

12 12

13 Programma 1 Bestuur Missie / programmadoelstelling De inzet van de gemeente Menameradiel is er op gericht een gemeentelijke dienstverlening te realiseren volgens de eisen die daaraan gesteld mogen worden ten einde de lokale gemeenschap van Menameradiel zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Context en achtergrond Dit hoofdstuk heeft betrekking op het bestuur van de gemeente en de organisatie. Daarbij gaat het om begrippen als democratie, lokale autonomie, verantwoording, integriteit, dualisme, intergemeentelijke samenwerking maar ook om dienstverlening, klachtenafhandeling en transparantie. Collegeprogramma In het collegeprogramma is een aantal ambities neergelegd voor de lopende bestuursperiode. Er wordt een klantgerichte organisatie nagestreefd waarbij kwaliteit en een positief werkklimaat voor de medewerkers voorop staan. Vanuit het oogpunt van meer gemeentelijke regievoering, moet via een afgewogen uitbestedingsbeleid zorgvuldig omgegaan worden met het inhuren van externe adviseurs. Kwalitatieve en/of kwantitatieve krapte zal eerst binnen het Middelseeverband opgelost moeten worden. Ontwikkelingen Helder is dat de komende tijd er cruciale ontwikkelingen zullen spelen. Allereerst de discussie omtrent de bestuurskracht. De gemeente Menameradiel kiest voor behoud van zelfstandigheid door de bestuurskracht te versterken door samen te werken met de andere Middelseepartners. In 2012 zal de samenwerking worden geëvalueerd en bekeken of deze samenwerking een afdoende middel is om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken. Daarnaast speelt de financiële ruimte voor de gemeenten, of beter gezegd, het gebrek daar aan. Onmiskenbaar is dat de gemeenten in Nederland door het Rijk gekort zullen worden. Onduidelijk is slechts nog de mate waarin. De verwachting is dat deze bezuiniging op het gemeentefonds fors zal zijn en tegelijkertijd de lasten van de sociale dienst zullen toenemen. De gemeente zal de komende tijd moeten bekijken hoe de te verwachten bezuinigingen binnen de eigen begroting kunnen worden ingevuld. Los van de Friese bestuurskrachtdiscussie en de Rijksbezuinigingen zijn er ook andere ontwikkelingen die het nodige van bestuur en organisatie vragen. Met name wettelijke ontwikkelingen zoals de Wabo, maar ook de verplichte ICT ontwikkelingen zullen moeten worden opgevangen en ingebed in de eigen organisatie. Programmaonderdelen 1. Openbaar bestuur 2. Dienstverlening 3. Intergemeentelijke samenwerking 13

14 1. Openbaar bestuur Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verkiezingen die vlekkeloos verlopen met voldoende deelname Verkiezingen Provinciale Staten 2011 zijn in onze gemeente goed verlopen. Het opkomstpercentage bedroeg 14 stembureau s ingericht met elk 3 leden De burger kan zijn of haar visie vooraf in het besluitvormingsproces duidelijk kenbaar maken 2. Dienstverlening 56,26% De voorbereidingen om te komen tot besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak is goed geregeld Volgens wettelijk normen en waar mogelijk bij de voorbereiding van beleid worden burgers in staat gesteld inspraak te geven Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verbetering digitale dienstverlening De koppelingen tussen de wettelijk verplichte basisregistraties GBA, BAG en WOZ zijn gerealiseerd Processen zijn herontworpen Aansluiting berichtenbox Mijn Overheid gerealiseerd. In 2011 is ten behoeve van de Middelsee gemeenten een informatiemanager aangesteld Verbetering beschikbaarheid digitale diensten Doorvoering Melddesksysteem 170 gemeentelijke producten beschreven op gemeentelijke website (gereed maart 2012) Van de 1230 binnengekomen meldingen is 98% afgehandeld. In 2011 is het project het project DOT (digitaal optimaal toegankelijk) opgestart. 170 productbeschrijvingen worden aangepast op B1 niveau (eenvoudig Nederlands) - Bijeenkomsten Werkgroep Melddesk. - Bijeenkomst/instructie voor alle gebruikers. - Kwartaal rapportage MT en college Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd Beschrijvingen gemeentelijke producten P beschrijvingen 11 (2006) digitaal digitale producten via gemeentelijke website Aantal producten dat digitaal verkrijgbaar is p Digitaal aanvragen 0 (2006) % ingediende meldingen via Melddesk wordt afgedaan binnen 4 weken 3. Intergemeentelijke samenwerking p producten Via melddesksysteem 4 wkn 77% in 4 wkn Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid en door samen te werken binnen het Middelseeverband In Middelseeverband kon geen eensluidend standpunt worden bereikt over de bestuurlijke toekomst. Op onderdelen wordt wel samengewerkt Handhavingsbureau, ICT, veiligheid, digitale dienstverlening, Centrum voor jeugd en Gezin etc. Verschillende projecten zijn opgestart die voor de individuele gemeenten qua kennis en capaciteit niet te realiseren zijn. Dit zijn veelal (digitale) projecten met een wettelijke verplichting, Bv. BAG, Wabo, Maar ook in het kader van de nieuwe crisisbeheersing (Oranje kolom) is de samenwerking in Middelseeverband gezocht. 14

15 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

16 Programma 2 Veiligheid Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een veilige gemeente zijn. Een gemeente waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners zich beschermd weten, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. Context en achtergrond Veiligheid kan worden onderverdeeld in sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises. Collegeprogramma Het college houdt toezicht op de vergunningverlening en de handhaving hiervan. Het college voert regelmatig overleg met de dorpsbelangen van de diverse dorpen om vroegtijdig te kunnen inspelen op mogelijke wensen en klachten van de inwoners. Met regelmaat vindt overleg plaats tussen politie, gemeente, jongerenwerker en andere organisaties van de veiligheidsketen om overlastsituaties in kaart te brengen en adequaat te kunnen optreden. Ontwikkelingen In het kader van de Middelseesamenwerking zal het taakveld Rampenbestrijding en Integrale Veiligheidszorg in 2011 gebundeld worden. Dat betekent dat voor alle vier Middelseegemeenten één ambtenaar full time met IVZ bezig is en één ambtenaar full time bezig is met Rampenbestrijding. Voor wat betreft de Brandweerzorg kan verwezen worden naar het beleidsplan Brandweerzorg. Een ontwikkeling welke voor volgend jaar speelt is de invoering van de zogenaamde Oranje Kolom. Dat betekent dat de rampenbestrijdingscapaciteit verder geprofessionaliseerd wordt. Binnen de regio Fryslân zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van deze Oranje Kolom, de kosten daarvan bedragen 1,56 per inwoner Kaderstellende beleidsnota's 1. Notitie Integrale Veiligheidszorg Menaldumadeel 2005 De veiligheidsketen verbonden d.d. 20 oktober 2005 (wordt in 2011 geactualiseerd) 2. Beleidsplan brandweerzorg NW-Fryslân Rapportage CapGemini en bijbehorend Plan van Aanpak Programmaonderdelen Het programma Veiligheid kent de onderdelen: 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid); 2. Sociale veiligheid (handhaving Algemene Plaatselijke Verordening); 3. Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding). 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid) Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Voorkomen en beperken van slacht- Per 1 januari 2008 zijn wij een ge- Kwalitatief verbeteren van de oefe- 16

17 offers en/of schade ten gevolge van branden en ongevallen en explosiegevaar meenschappelijke regeling aangegaan met acht brandweerorganisaties van de volgende gemeenten:vlieland, Terschelling, Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Het opleidingsniveau op niveau houden en kwalitatief verbeteren ningen met meer de nadruk op evalueren. Het begeleiden van het volgen van opleidingen. Het beheren van materiele zaken. Het ondersteunen van de brandweerkorpsen. Het tot standkomen van het plan tot het beheersen van de brandveiligheidsrisico s in NWF en met de nota aantoonbaar paraat materieelvoorziening en operationele sterkte van brandweer NWF en het uitwerken volgens Cap Gemini in het uitwerken van de 90 normen (maatregelen plan van aanpak kwaliteitsverbetering brandweerzorg NWF Een vrijwilliger van de groep Marsum is opgeleid tot bevelvoerder waarmee die groep op 3 bevelvoerders is gekomen. Twee adspiranten vervolgden hun opleiding van manschappen (groep Menaam) De chauffeurs opleiding (groot rijbewijs, chauffeursdiploma en pompbediende) is op niveau gebracht. RSTV avond georganiseerd om de vrijwilliger bekend te maken met het lezen van rook ICET dag georganiseerd om de technische hulpverlening op orde te houden Het oefenen in realistische oefencentra is aangepakt Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd (2006) brandweeroefeningen organiseren P 48 uur 70 uur 70 uur werven vrijwilligers P Sociale veiligheid Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Gezamenlijk Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten Een kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding) In samenwerking nota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee gemeenten ontwikkeld Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Een crisisplan voor de vier Middelseegemeenten - een actueel Risicoprofiel; - een actueel vastgesteld Crisisplan Fryslân en taakorganisaties voor de rampenbestrijding binnen de Middelseegemeenten. Door Veiligheidsbureau Middelsee de taakorganisaties naar de normen van Crisisplan Fryslan ingericht 17

18 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

19 Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een duurzaam en adequaat beheer van de openbare ruimte en een verkeersveilige woonomgeving. Herinrichting van It Bosk in 2010 Context en achtergrond Dit programma heeft zowel betrekking op verkeer en vervoer als het beheer van de openbare ruimte. Verkeer & vervoer richt zich vooral op een verkeersveilige inrichting en de functie en het gebruik van de openbare ruimte. Beheer is gerelateerd aan de zorg en het behoud van die openbare ruimte. De openbare ruimte van de gemeente Menameradiel bestaat onder andere uit: m² verhardingen m² groen stuks bomen m² water 2680 Lichtmasten 23 bruggen, 37 fiets-/voetgangersbruggen en 8 duikerbruggen 30 picknick banken en 33 afvalbakken Collegeprogramma In het collegeakkoord wordt de ambitie uitgesproken om het onderhoud(sniveau) op een acceptabel peil te brengen en de ontstane winterschade te herstellen. Ten aanzien van het in 2009 vastgestelde gemeentelijk verkeer en vervoersplan wordt een nadere heroverweging voorgesteld. Deze heroverweging heeft vooral betrekking op het GVVP uitvoeringsprogramma In 2008 is een begin gemaakt met het clusterbeheer van de buitendienst. Dit houdt in dat de gemeentelijke openbare ruimte is opgedeeld in 4 clusters. In 2009 zijn twee clusterbeheerders benoemd, aangestuurd door één centrale coördinator. In 2010 wordt dit clusterbeheer gecompleteerd naar 4 clusterbeheerders. De bestuurlijk gewenste kwaliteit van de openbare ruimte is in 2007 door de raad vastgesteld. De ervaringen van het gekozen kwaliteitsniveau in 2008 hebben geleid tot de keuze voor een inhaalslag op het gebied van onkruidbeheersing, deze inhaalslag is uitgevoerd in Voor 2010 is gekozen om het kwaliteitsniveau van de inhaalslag onkruidbeheersing eenmalig te continueren. Door omvorming van borders naar gras en het volplanten, evaluatie van de werkzaamheden in 2010 met de aannemers en tijdige aanbesteding 2011 zal getracht worden de kosten beter te beheersen. Begin 2011 is opnieuw de gewenste kwaliteit voor het openbaar groen door de raad vastgesteld. Voor de meeste structuur elementen is gekozen is voor kwaliteitsniveau Basis. Voor wegen is in 2007 voor een overwegend lage kwaliteit gekozen. Begin 2011 heeft de raad besloten deze kwaliteitskeuze te handhaven. Bij deze keuze stelt men zich tot doel met de beschikbare budgetten voor planmatig- en inhaalslagonderhoud het gewenste resultaat te bereiken. 19

20 Men gaat er daarbij van uit dat er in de jaren 2012 t/m 2014 dezelfde forse aanbestedingsvoordelen zullen zijn als in de recente jaren. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan is begin 2009 vastgesteld. Vanuit dit beleidsplan is een uitvoeringsprogramma gedestilleerd voor de jaren In het voorjaar van 2010 is door het toenmalige college het programma voor de uitvoering van werken en acties in dat jaar vastgesteld. Ontwikkelingen Openbaar vervoer: bushaltevoorzieningen (34 stuks) zijn in 2011 verbeterd en toegankelijk gemaakt voor o.a. rolstoel en minder validen. Versterking samenwerking: zowel binnen als buiten de organisatie wordt nadrukkelijker samengewerkt op het gebied van onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Hiermee wordt efficiëntie vergroot en komen werken effectiever tot stand. De afdelingen Beheer en VROM fuseren tot één afdeling die zich richt op de functie en het gebruik van de openbare ruimte. Middelseesamenwerking De asfaltwerkzaamheden, zowel onderhoud als reconstructie, zijn in 2011 gezamelijk met de andere drie gemeenten in Middelseeverband aanbesteed. Eind 2011 is besloten dit in 2012 niet voort te zetten. Uitvoering gemeentelijke taak Als gevolg van vooral de economische crisis van de recente jaren en het gehanteerde aanbestedingsbeleid m.b.t. werkzaamheden aan verhardingen verandert de samenwerking tussen uitvoerende aannemer en gemeente. Besteksvoorbereiding, toezicht (controle op behalen van vereiste kwaliteit) en financiële afrekening vergen steeds meer tijd en aandacht. Noordwesttangent: in 2011 heeft de provincie het bestek voor de aanleg van het Noordwesttangent (NWT) op de markt gebracht. Eind 2012 zal het werk worden afgerond. De overeenkomst met betrekking tot het afwaarderen van het traject Bitgummole Marsum Leeuwarden naar een 60km zone blijft ongewijzigd. De verkeerstechnische aanpak is onderdeel van het rehabilitatieonderhoud van deze weg en is in 2011 uitgevoerd. Kaderstellende beleidsnota's Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan ( ) Uitvoeringsprogramma GVVP (herzien in 2010) Flora & Faunawet APV BOR-keuze 2007 Kadernota Openbare Verlichting ( 2007) Uitvoeringsplan Openbare Verlichting (2009) Programmaonderdelen Het programma verkeer en openbare ruimte kent de onderdelen: 1. Verkeer & vervoer, verkeersveiligheid 2. Beheer openbaar groen 3. Beheer openbare wegen, kunstwerken, gladheidbestrijding 4. Beheer openbare verlichting 5. Beheer schoon en vuilwaterafvoer, en oppervlaktewater 1. Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Duurzaam verkeersveilig Menaldumadeel, o.a. door integrale aanpak samen met wegbeheer en nieuwe Ca. 80% van het gemeentelijk wegenareaal is gecategoriseerd en veelal sober heringericht als ETW of In kader wegonderhoud, reconstructies of herinrichting zijn diverse wegen ingericht als ETW of GOW werken GOW Gevolgen tracé Haak en Noord West Gemeente onderdeel van projectbu- Meedenken / bepalen over ontwikke- 20

21 Tangent duurzaam inpassen in landschappelijke omgeving, passend bij vigerend verkeer en vervoersbeleid Verbetering en bevordering gebruik en toegankelijkheid openbaar vervoer Verbetering en bevordering gebruik (recreatieve) wandel en fietspaden reau en daarmee invloed op ontwikkeling. samenwerkingsverband Nieuw stroomland. Ca. 65% van bushaltes zijn toegankelijk Uitbreiding fietsvoorziening m.b.t. fietspont Keimptille, wijziging fietsroute rond Berltsum. voorzien in ontbrekende schaken hoofdfietsroute Leeuwarden Jellum lingen rond Haak Uitvoering halteplan Menameradiel Uitbreiding fietsaanwijzers ten behoeve fietspont, en fietsroutes rond Berltsum. Aanleg fietspad tussen Boksum en Jellum Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd Deelname PVE (verkeersveiligheidlabel) P ROF 2007/1 2 scholen 3 scholen Halteplan (streefwaarde 44% van totale areaal) P Gem. 2007/0 60% van alle haltes Ca. 65% van haltes 2. Beheer openbaar groen Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen gekozen door de raad - In 2011 zijn 179 stuks meldingen over het openbaar groen binnen - Onderhoud bos, bosschages, bomen, beplantingsvakken en gras. (overwegend Basis ). gekomen. - In de dorpen is de kwaliteit overwegend Basis geweest. - Door de bewoners wordt het onderhoud van het groen met een 6,0 beoordeeld*. * Bron: J. Nugteren, Leefbaarheidsmonitor, juli Beheer openbare wegen, kunstwerken en openbare verlichting Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Een beheersbare kwaliteit van de openbare wegen Zeer waarschijnlijk een deels (gezien ontoereikend budget) beheersbare kwaliteit ** Middels het meerjarenprogramma wegreconstructies is de inhaalslag redelijk maar niet voldoende op schema. De oorspronkelijke doelstelling was de inhaalslag eind 2012 Uitvoeren van planmatig onderhoud en wegreconstructies Een verkeersveilige en sociaal veilige openbare verlichting waarbij het buitengebied zo weinig mogelijk verlicht zal worden en een energiebesparing van 50% ten opzichte van peiljaar 2006 nagestreefd wordt voltooid te hebben. Ten opzichte van 2006 is er (peiljaar 2010) een energiebesparing van 10% gerealiseerd. Veel projecten lopen door t/m Wanneer alle project van het uitvoeringsplan/ beleidsplan zijn uitgevoerd kan er een beter beeld gegeven worden van hoeveel energie er bespaard wordt. -weghalen overbodige verlichting buitengebied; -vervangen oude verlichting met hoog vermogen door nieuwe zuinige verlichting. -LED-pilots, nieuwe technieken -Updaten lichtmastbestand ** In het voorjaar van 2013 zal, mede op basis van een inspectie van het totale wegen-areaal, meer duidelijkheid gegeven kunnen worden. Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd inhaalslag wegen P BOR 2008/50% 70% 65% 21

22 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

23 Programma 4 Lokale economie Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil de huidige lokale economie en werkgelegenheid behouden en versterken. Context en achtergrond Het aantal bedrijven, ongeveer 450, binnen onze gemeente blijft op een vrij constant niveau. Veel ondernemers hebben een sociale binding met onze gemeente. Het type onderneming is een mix van kleine en middelgrote bedrijven in zowel de traditionele sectoren van bouw- en metaalnijverheid en transport als kleine gespecialiseerde en veelal vernieuwende bedrijven. Een voorbeeld van die laatste is de glastuinbouw, een sector die ook qua werkgelegenheid van belang is. Een trend die waarneembaar is, is die van de eenmanszaken en zzp ers in allerlei branches. Veelal gaat het om bedrijven die ter plaatse werkzaamheden verrichten en waarbij de ruimtebehoefte beperkt blijft tot ruimte voor opstal en stalling van materiaal/materieel. Er is vooral vraag naar kavels tussen en m 2, bij voorkeur met de mogelijkheid bij het bedrijf te wonen. Voor de kleinere bedrijven voorzien ook bedrijfsverzamelgebouwen in een behoefte. Een sector van toenemend economisch belang is die van recreatie en toerisme. Dronryp heeft de positie bedrijfsconcentratiekern in het Streekplan van de Provincie Fryslân. De gemeente Menameradiel ligt in de Westergozone, één van de twee economische kernzones van Fryslân. Collegeprogramma Behoud van de lokale economie vinden wij erg belangrijk. Wij willen blijven investeren in een goede relatie met het bedrijfsleven in Menameradiel. De portefeuillehouder economische zaken heeft regelmatig overleg met de Commerciële club Menameradiel en het bedrijfsleven heeft een vaste contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie. Regelmatig bezoekt het college bedrijven in Menameradiel. Naast het behoud van de huidige bedrijven liggen er voor Menameradiel ook kansen om te groeien. Met name kleinschalige bedrijvigheid en aan recreatie en toerisme gerelateerde bedrijvigheid kunnen zich in de toekomst ontwikkelen tot een nieuwe economische motor. Om de economische effecten van de toeristisch-recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente beter te benutten is een samenhangend toeristisch-recreatief beleid in de maak. Dit beleid zal gericht zijn op het versterken, stimuleren en optimaal benutten van de voorzieningen zodat meer toeristen en recreanten onze gemeente bezoeken. Dit laatste heeft een positief effect op de lokale economie, qua werkgelegenheid en het versterken van de huidige lokale economie. Ook de regionale samenwerking in Westergozone verband draagt bij aan een beter ondernemersklimaat; hiermee kunnen interessante bedrijfsinitiatieven financieel en organisatorisch gestimuleerd worden. Een uitbreiding van het bedrijventerreinen in Dronryp (bedrijfsconcentratiekern) en Berltsum, beide gericht op lichte bedrijvigheid en de mogelijkheid tot wonen bij het bedrijf, moet nieuwe kansen bieden. Ontwikkelingen Bestaande bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen zullen wij actief van dienst zijn. Het bedrijventerrein in Menaam is vrijwel uitverkocht. In 2011 is op hoofdlijnen instemming verkregen over de uitbreiding in Dronryp. Hiervoor wordt een plan voorbereid. Bestuurlijk overleg heeft ook plaatsgevonden over de voormalige locatie Empatec in Menaam, waar een particuliere vastgoedinvesteerder ruimte wil creëren voor ongeveer 8 bedrijven. Voor Berltsum wordt fase III in studie genomen. Wij staan open voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme en waar nodig willen wij deze initiatieven ondersteunen. In Westergoverband zullen wij hier aandacht voor blijven vragen omdat we van mening zijn dat hier groeikansen liggen. De Kleiroute en de Elfstedenvaarroute 23

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012 Provincie Noord-Holland GEMEENTE BEEMSTER Inhoudsopgave JAARSTUKKEN 2012 Jaarverslag Algemeen - Voorwoord - Resultaat - Renteresultaat - Vermogenspositie - Reserves - Voorzieningen - Eigen vermogen Programmaverantwoording

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum

Jaarstukken 2012. Gemeente Bedum Jaarstukken 2012 Gemeente Bedum 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 7 2.1 Samenstelling Bestuur... 7 2.2 Kerngegevens... 8 3. Jaarverslag... 11 3.1 Programmaverantwoording... 13 3.1. 1 Algemeen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

0 1 N 20 KKE U T S AR A J

0 1 N 20 KKE U T S AR A J JAARSTUKKEN 2010 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 11 2.1.3 Beheer Openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2012. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2012 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2012 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie