Gemeente Menameradiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Menameradiel"

Transcriptie

1 Gemeente Menameradiel Jaarstukken 2011

2

3 Jaarverslag 2011

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 Leeswijzer Jaarstukken 2011 Menameradiel Jaarverslag Overzicht algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Jaarrekening Balans per 31 december Programmarekening over begrotingsjaar Toelichtingen Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen Analyse begrotingsafwijkingen Bijlagen Bijlage 1 Overzicht afschrijvingstermijnen Bijlage 2 Overzicht gewaarborgde geldleningen Bijlage 3 Verantwoording specifieke uitkeringen Accountantsverklaring

6 6

7 1 Inleiding De verantwoording over het in het jaar 2011 gevoerde beleid wordt hierna via de programmaverantwoording en de paragrafen afgelegd. Er wordt voortdurend aan gewerkt om de kwaliteit te verbeteren, een en ander mede aan de hand van de door de accountant gemaakte opmerkingen naar aanleiding van de controle van de rekening over afgelopen jaren. Hoewel nog niet alles op het gewenste kwaliteitsniveau ligt heeft er toch een verbetering plaats gevonden. In de komende jaren zal er hard gewerkt blijven worden aan een verdergaande kwaliteitsverbetering. De opzet van de rekening is nu gelijk aan die van de begroting, dit conform de voorschriften. Een nieuw onderdeel in de rekening betreft de verantwoording van specifieke uitkeringen. Met ingang van het verslagjaar 2006 werden in het kader van het SiSa (Single information Single audit) voor 29 specifieke uitkeringen geen aparte accountantsverklaringen meer gevraagd, maar vond verantwoording en controle door de accountant plaats door opname van de voor de gemeente relevante uitkering(en) in een speciale bijlage bij de rekening. Met ingang van het verslagjaar 2010 is dit aantal tot rond de 100 gestegen. Nieuw is dat de verantwoording van de specifieke uitkeringen nu volgens de gemeentelijke boekhoudregels plaats vind. Tot en met 2009 vond de verantwoording plaats volgens het kas-verplichtingenstelsel zoals dit door het rijk werd gehanteerd. Bovendien is SiSa tussen mede-overheden voor de specifieke uitkeringen sociale zekerheid ingevoerd. In 2008 is een wereldwijde kredietcrisis ontstaan. Voor de gemeente had dit vooralsnog geen gevolgen. De beleggingsstrategie was en is prudent. Volgens het treasurystatuut mogen overtollige middelen uitsluitend uitgezet worden bij instellingen met minimaal een AA-rating. De gemeente zet, mede op grond van het met de BNG gesloten raamcontract, de gelden uitsluitend uit bij de BNG. De BNG heeft een AAA-rating. In het verslagjaar is het raamcontract met de BNG herzien. Verder is het op basis van het treasurystatuut niet toegestaan om gelden in aandelen te beleggen. De kredietcrisis is overgegaan in een economische crisis, die onder andere tot gevolg heeft dat de woningmarkt is ingestort. Dit heeft er toe geleid dat er vrijwel geen bouwactiviteiten meer plaatsvinden en er derhalve nagenoeg geen bouwgrond meer wordt verkocht. Besloten is dan ook om een tweetal exploitaties, te weten Dronryp-Fûgellân en Dronryp Harnzertrekfeart, elk in twee delen te knippen. Het uitgenomen deel zal vooralsnog niet in exploitatie worden genomen. Verder zal de gemeente de gevolgen gaan ondervinden van de benodigde rijksbezuinigingen in de komende jaren. In 2009 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Ferwerderadiel, Het Bildt, Menameradiel en Leeuwarderadeel een onderzoek naar de financiële soliditeit in de Middelsee gemeenten gedaan. Naar aanleiding van de aanbevelingen in dit onderzoek is de jaarrekening op onderdelen aangepast. Dit betreft met name de layout, waarbij vooral aandacht is geschonken aan een betere leesbaarheid van de tabellen en een overzichtelijker opbouw van de balans en programmarekening. Bij de toelichting op de activa in de balans is zoveel mogelijk aangegeven of de investering is afgerond of dat het krediet opnieuw beschikbaar is in het volgende jaar. Naar aanleiding van een opmerking van de accountant is met ingang van het vorige verslagjaar een overzicht opgenomen waarin per reserve of voorziening vermeld is hoe deze ontstaan is en wat het doel is van de onderhavige reserve of voorziening. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van ,79 tegen een voordelig resultaat van ,19 in het vorige boekjaar. De verklaring van het resultaat blijkt uit het hierna volgende overzicht: 7

8 Resultaat 2011 (Bedragen * 1.000) Lasten Baten Resultaat voor bestemming 673 Reeds toegevoegd aan reserves -187 Reeds onttrokken aan reserves Per saldo onttrokken (saldo 980) 844 Resultaat nog te bestemmen Resultaat voor bestemming = Saldo huishoudboekje (970) Toevoegingen / onttrekkingen = Mutaties spaarrekening (980) Eigen vermogen Stand reserves Tussentijds onttrokken (saldo 980) -844 Nog te bestemmen resultaat Stand van de reserves Analyse Resultaat nog te bestemmen (Bedragen * 1.000) Najaarsnota e begrotingswijziging 201 Sociale Dienst 67 Onderuitputting kapitaallasten 128 Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Burgerzaken Baten secretarieleges Bestuursondersteuning raad Wegen, straten en pleinen Sport Speelplaatsen Kwijtschelding Collectieve /prev gezondheidsdienst JGZ Bouwvergunningen Baten geldleningen Onderuitputting salarissen B&W /lagere verzekeringspremie APPA 13 Onderuitputting salaris GS/AD 17 Lagere bureaukosten 9 Hogere opbrengst leges burgerzaken 12 Lagere kosten rekenkamer 46 Lagere onderh.kstn OL / herstr-verg. 44 Onderschrijding buitenschilderwerk sporthal 29 Subsidie NW-Fryslan 10 Minder gehonoreerde aanvragen dan geraamd 18 Lagere bijdrage aan de HVD, adviescie OGGZ 72 Lagere bijdrage aan de HVD 18 Lagere advieskosten / hogere leges bouwverg. 38 Hoger bedrag bespaarde rente zulks ivm met betere liquiditeitspositie dan geraamd Hogere AU ontstaan door mutaties dec Algemene uitkering circulaire Onderuitputting onvoorziene uitgaven Diverse posten + saldo kostenplaatsen (techn corr) + aanpassing verdeelmaatst 8

9 Leeswijzer Jaarstukken 2011 Menameradiel Vernieuwd De Jaarstukken 2011 zijn qua vormgeving vrijwel gelijk aan die van De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de jaarstukken van voorgaande jaren hebben hun vruchten afgeworpen. De reden van de wijzigingen was dat uit onderzoek van de rekenkamercommissie was gebleken dat de leesbaarheid op onderdelen niet altijd even duidelijk was. Met name is aandacht geschonken aan het overzichtelijker maken van de opgenomen tabellen, terwijl ook minder gebruik is gemaakt van vergaande onderverdeling in subparagrafen. Op basis van de voorschriften dienen de jaarrekening en de begroting qua indeling op elkaar aan te sluiten. Samengevat gaat het hierbij om de volgende onderdelen: 1. de consistentie: per programmaonderdeel is aangegeven Wat wilden we bereiken, Wat hebben we bereikt en Wat hebben we daarvoor gedaan. 2. de meetbaarheid: de te bereiken maatschappelijke effecten en de te leveren prestaties zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Voor zover aanwezig zijn tegenover de begrote indicatoren de werkelijke indicatoren afgezet. Sinds vorig verslagjaar is, op aandringen van de accountant, een overzicht toegevoegd van de reserves en voorzieningen. Hierin is van elke reserve en voorziening in het kort aangegeven hoe deze is ontstaan en wat het doel hiervan is. Met de nieuwe opzet wordt beoogd dat de raad na afloop van het boekjaar beter in staat is het gerealiseerde beleid te controleren en evalueren. Rijpen Wij zijn ons ervan bewust, dat de nieuwe systematiek in de praktijk nog zal moeten 'rijpen'. Ook zijn sommige programma's op onderdelen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreken hier en daar nog indicatoren, omdat de gegevens nu nog niet bekend zijn. Hoofdlijnen De Jaarstukken hebben als doel verantwoording af te leggen. Via de programmaverantwoording worden de resultaten vergeleken met de beoogde maatschappelijke effecten. De raad kan zo beoordelen of hij tevreden is met wat is bereikt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het gebruik van indicatoren. Via de programmarekening wordt een korte verklaring gegeven van de verschillen tussen de raming na begroting en de gerealiseerde bedragen. Indicatoren Nagenoeg elk programmaonderdeel is voorzien van effect- en prestatie-indicatoren. Een effectindicator maakt de beoogde maatschappelijke effecten meetbaar. Naast objectieve (bijv. het aantal deelnemende scholen aan het actieplan Permanente Verkeerseducatie), kennen we subjectieve effectindicatoren, ook wel belevingsindicatoren genoemd (bijv. de waardering door de burger van de gemeentelijke dienstverlening). Deze indicatoren kunnen periodiek worden gemeten. Soms ontbreken deze indicatoren, omdat metingen nu nog niet overal plaatsvinden. Behalve effectindicatoren zijn ook prestatie-indicatoren opgenomen. Deze hebben een directe relatie met de inspanningen van de organisatie en zeggen iets over de prestaties en de dienstverlening van de gemeente. 9

10 10

11 2 Jaarverslag 11

12 12

13 Programma 1 Bestuur Missie / programmadoelstelling De inzet van de gemeente Menameradiel is er op gericht een gemeentelijke dienstverlening te realiseren volgens de eisen die daaraan gesteld mogen worden ten einde de lokale gemeenschap van Menameradiel zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Context en achtergrond Dit hoofdstuk heeft betrekking op het bestuur van de gemeente en de organisatie. Daarbij gaat het om begrippen als democratie, lokale autonomie, verantwoording, integriteit, dualisme, intergemeentelijke samenwerking maar ook om dienstverlening, klachtenafhandeling en transparantie. Collegeprogramma In het collegeprogramma is een aantal ambities neergelegd voor de lopende bestuursperiode. Er wordt een klantgerichte organisatie nagestreefd waarbij kwaliteit en een positief werkklimaat voor de medewerkers voorop staan. Vanuit het oogpunt van meer gemeentelijke regievoering, moet via een afgewogen uitbestedingsbeleid zorgvuldig omgegaan worden met het inhuren van externe adviseurs. Kwalitatieve en/of kwantitatieve krapte zal eerst binnen het Middelseeverband opgelost moeten worden. Ontwikkelingen Helder is dat de komende tijd er cruciale ontwikkelingen zullen spelen. Allereerst de discussie omtrent de bestuurskracht. De gemeente Menameradiel kiest voor behoud van zelfstandigheid door de bestuurskracht te versterken door samen te werken met de andere Middelseepartners. In 2012 zal de samenwerking worden geëvalueerd en bekeken of deze samenwerking een afdoende middel is om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken. Daarnaast speelt de financiële ruimte voor de gemeenten, of beter gezegd, het gebrek daar aan. Onmiskenbaar is dat de gemeenten in Nederland door het Rijk gekort zullen worden. Onduidelijk is slechts nog de mate waarin. De verwachting is dat deze bezuiniging op het gemeentefonds fors zal zijn en tegelijkertijd de lasten van de sociale dienst zullen toenemen. De gemeente zal de komende tijd moeten bekijken hoe de te verwachten bezuinigingen binnen de eigen begroting kunnen worden ingevuld. Los van de Friese bestuurskrachtdiscussie en de Rijksbezuinigingen zijn er ook andere ontwikkelingen die het nodige van bestuur en organisatie vragen. Met name wettelijke ontwikkelingen zoals de Wabo, maar ook de verplichte ICT ontwikkelingen zullen moeten worden opgevangen en ingebed in de eigen organisatie. Programmaonderdelen 1. Openbaar bestuur 2. Dienstverlening 3. Intergemeentelijke samenwerking 13

14 1. Openbaar bestuur Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verkiezingen die vlekkeloos verlopen met voldoende deelname Verkiezingen Provinciale Staten 2011 zijn in onze gemeente goed verlopen. Het opkomstpercentage bedroeg 14 stembureau s ingericht met elk 3 leden De burger kan zijn of haar visie vooraf in het besluitvormingsproces duidelijk kenbaar maken 2. Dienstverlening 56,26% De voorbereidingen om te komen tot besluiten met een zo breed mogelijk draagvlak is goed geregeld Volgens wettelijk normen en waar mogelijk bij de voorbereiding van beleid worden burgers in staat gesteld inspraak te geven Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verbetering digitale dienstverlening De koppelingen tussen de wettelijk verplichte basisregistraties GBA, BAG en WOZ zijn gerealiseerd Processen zijn herontworpen Aansluiting berichtenbox Mijn Overheid gerealiseerd. In 2011 is ten behoeve van de Middelsee gemeenten een informatiemanager aangesteld Verbetering beschikbaarheid digitale diensten Doorvoering Melddesksysteem 170 gemeentelijke producten beschreven op gemeentelijke website (gereed maart 2012) Van de 1230 binnengekomen meldingen is 98% afgehandeld. In 2011 is het project het project DOT (digitaal optimaal toegankelijk) opgestart. 170 productbeschrijvingen worden aangepast op B1 niveau (eenvoudig Nederlands) - Bijeenkomsten Werkgroep Melddesk. - Bijeenkomst/instructie voor alle gebruikers. - Kwartaal rapportage MT en college Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd Beschrijvingen gemeentelijke producten P beschrijvingen 11 (2006) digitaal digitale producten via gemeentelijke website Aantal producten dat digitaal verkrijgbaar is p Digitaal aanvragen 0 (2006) % ingediende meldingen via Melddesk wordt afgedaan binnen 4 weken 3. Intergemeentelijke samenwerking p producten Via melddesksysteem 4 wkn 77% in 4 wkn Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid en door samen te werken binnen het Middelseeverband In Middelseeverband kon geen eensluidend standpunt worden bereikt over de bestuurlijke toekomst. Op onderdelen wordt wel samengewerkt Handhavingsbureau, ICT, veiligheid, digitale dienstverlening, Centrum voor jeugd en Gezin etc. Verschillende projecten zijn opgestart die voor de individuele gemeenten qua kennis en capaciteit niet te realiseren zijn. Dit zijn veelal (digitale) projecten met een wettelijke verplichting, Bv. BAG, Wabo, Maar ook in het kader van de nieuwe crisisbeheersing (Oranje kolom) is de samenwerking in Middelseeverband gezocht. 14

15 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

16 Programma 2 Veiligheid Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een veilige gemeente zijn. Een gemeente waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners zich beschermd weten, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven. Context en achtergrond Veiligheid kan worden onderverdeeld in sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises. Collegeprogramma Het college houdt toezicht op de vergunningverlening en de handhaving hiervan. Het college voert regelmatig overleg met de dorpsbelangen van de diverse dorpen om vroegtijdig te kunnen inspelen op mogelijke wensen en klachten van de inwoners. Met regelmaat vindt overleg plaats tussen politie, gemeente, jongerenwerker en andere organisaties van de veiligheidsketen om overlastsituaties in kaart te brengen en adequaat te kunnen optreden. Ontwikkelingen In het kader van de Middelseesamenwerking zal het taakveld Rampenbestrijding en Integrale Veiligheidszorg in 2011 gebundeld worden. Dat betekent dat voor alle vier Middelseegemeenten één ambtenaar full time met IVZ bezig is en één ambtenaar full time bezig is met Rampenbestrijding. Voor wat betreft de Brandweerzorg kan verwezen worden naar het beleidsplan Brandweerzorg. Een ontwikkeling welke voor volgend jaar speelt is de invoering van de zogenaamde Oranje Kolom. Dat betekent dat de rampenbestrijdingscapaciteit verder geprofessionaliseerd wordt. Binnen de regio Fryslân zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van deze Oranje Kolom, de kosten daarvan bedragen 1,56 per inwoner Kaderstellende beleidsnota's 1. Notitie Integrale Veiligheidszorg Menaldumadeel 2005 De veiligheidsketen verbonden d.d. 20 oktober 2005 (wordt in 2011 geactualiseerd) 2. Beleidsplan brandweerzorg NW-Fryslân Rapportage CapGemini en bijbehorend Plan van Aanpak Programmaonderdelen Het programma Veiligheid kent de onderdelen: 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid); 2. Sociale veiligheid (handhaving Algemene Plaatselijke Verordening); 3. Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding). 1. Fysieke veiligheid (onderdeel brandveiligheid) Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Voorkomen en beperken van slacht- Per 1 januari 2008 zijn wij een ge- Kwalitatief verbeteren van de oefe- 16

17 offers en/of schade ten gevolge van branden en ongevallen en explosiegevaar meenschappelijke regeling aangegaan met acht brandweerorganisaties van de volgende gemeenten:vlieland, Terschelling, Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Het opleidingsniveau op niveau houden en kwalitatief verbeteren ningen met meer de nadruk op evalueren. Het begeleiden van het volgen van opleidingen. Het beheren van materiele zaken. Het ondersteunen van de brandweerkorpsen. Het tot standkomen van het plan tot het beheersen van de brandveiligheidsrisico s in NWF en met de nota aantoonbaar paraat materieelvoorziening en operationele sterkte van brandweer NWF en het uitwerken volgens Cap Gemini in het uitwerken van de 90 normen (maatregelen plan van aanpak kwaliteitsverbetering brandweerzorg NWF Een vrijwilliger van de groep Marsum is opgeleid tot bevelvoerder waarmee die groep op 3 bevelvoerders is gekomen. Twee adspiranten vervolgden hun opleiding van manschappen (groep Menaam) De chauffeurs opleiding (groot rijbewijs, chauffeursdiploma en pompbediende) is op niveau gebracht. RSTV avond georganiseerd om de vrijwilliger bekend te maken met het lezen van rook ICET dag georganiseerd om de technische hulpverlening op orde te houden Het oefenen in realistische oefencentra is aangepakt Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd (2006) brandweeroefeningen organiseren P 48 uur 70 uur 70 uur werven vrijwilligers P Sociale veiligheid Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Gezamenlijk Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten Een kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten Fysieke veiligheid (onderdeel rampenbestrijding) In samenwerking nota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee gemeenten ontwikkeld Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Een crisisplan voor de vier Middelseegemeenten - een actueel Risicoprofiel; - een actueel vastgesteld Crisisplan Fryslân en taakorganisaties voor de rampenbestrijding binnen de Middelseegemeenten. Door Veiligheidsbureau Middelsee de taakorganisaties naar de normen van Crisisplan Fryslan ingericht 17

18 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

19 Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil een duurzaam en adequaat beheer van de openbare ruimte en een verkeersveilige woonomgeving. Herinrichting van It Bosk in 2010 Context en achtergrond Dit programma heeft zowel betrekking op verkeer en vervoer als het beheer van de openbare ruimte. Verkeer & vervoer richt zich vooral op een verkeersveilige inrichting en de functie en het gebruik van de openbare ruimte. Beheer is gerelateerd aan de zorg en het behoud van die openbare ruimte. De openbare ruimte van de gemeente Menameradiel bestaat onder andere uit: m² verhardingen m² groen stuks bomen m² water 2680 Lichtmasten 23 bruggen, 37 fiets-/voetgangersbruggen en 8 duikerbruggen 30 picknick banken en 33 afvalbakken Collegeprogramma In het collegeakkoord wordt de ambitie uitgesproken om het onderhoud(sniveau) op een acceptabel peil te brengen en de ontstane winterschade te herstellen. Ten aanzien van het in 2009 vastgestelde gemeentelijk verkeer en vervoersplan wordt een nadere heroverweging voorgesteld. Deze heroverweging heeft vooral betrekking op het GVVP uitvoeringsprogramma In 2008 is een begin gemaakt met het clusterbeheer van de buitendienst. Dit houdt in dat de gemeentelijke openbare ruimte is opgedeeld in 4 clusters. In 2009 zijn twee clusterbeheerders benoemd, aangestuurd door één centrale coördinator. In 2010 wordt dit clusterbeheer gecompleteerd naar 4 clusterbeheerders. De bestuurlijk gewenste kwaliteit van de openbare ruimte is in 2007 door de raad vastgesteld. De ervaringen van het gekozen kwaliteitsniveau in 2008 hebben geleid tot de keuze voor een inhaalslag op het gebied van onkruidbeheersing, deze inhaalslag is uitgevoerd in Voor 2010 is gekozen om het kwaliteitsniveau van de inhaalslag onkruidbeheersing eenmalig te continueren. Door omvorming van borders naar gras en het volplanten, evaluatie van de werkzaamheden in 2010 met de aannemers en tijdige aanbesteding 2011 zal getracht worden de kosten beter te beheersen. Begin 2011 is opnieuw de gewenste kwaliteit voor het openbaar groen door de raad vastgesteld. Voor de meeste structuur elementen is gekozen is voor kwaliteitsniveau Basis. Voor wegen is in 2007 voor een overwegend lage kwaliteit gekozen. Begin 2011 heeft de raad besloten deze kwaliteitskeuze te handhaven. Bij deze keuze stelt men zich tot doel met de beschikbare budgetten voor planmatig- en inhaalslagonderhoud het gewenste resultaat te bereiken. 19

20 Men gaat er daarbij van uit dat er in de jaren 2012 t/m 2014 dezelfde forse aanbestedingsvoordelen zullen zijn als in de recente jaren. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan is begin 2009 vastgesteld. Vanuit dit beleidsplan is een uitvoeringsprogramma gedestilleerd voor de jaren In het voorjaar van 2010 is door het toenmalige college het programma voor de uitvoering van werken en acties in dat jaar vastgesteld. Ontwikkelingen Openbaar vervoer: bushaltevoorzieningen (34 stuks) zijn in 2011 verbeterd en toegankelijk gemaakt voor o.a. rolstoel en minder validen. Versterking samenwerking: zowel binnen als buiten de organisatie wordt nadrukkelijker samengewerkt op het gebied van onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Hiermee wordt efficiëntie vergroot en komen werken effectiever tot stand. De afdelingen Beheer en VROM fuseren tot één afdeling die zich richt op de functie en het gebruik van de openbare ruimte. Middelseesamenwerking De asfaltwerkzaamheden, zowel onderhoud als reconstructie, zijn in 2011 gezamelijk met de andere drie gemeenten in Middelseeverband aanbesteed. Eind 2011 is besloten dit in 2012 niet voort te zetten. Uitvoering gemeentelijke taak Als gevolg van vooral de economische crisis van de recente jaren en het gehanteerde aanbestedingsbeleid m.b.t. werkzaamheden aan verhardingen verandert de samenwerking tussen uitvoerende aannemer en gemeente. Besteksvoorbereiding, toezicht (controle op behalen van vereiste kwaliteit) en financiële afrekening vergen steeds meer tijd en aandacht. Noordwesttangent: in 2011 heeft de provincie het bestek voor de aanleg van het Noordwesttangent (NWT) op de markt gebracht. Eind 2012 zal het werk worden afgerond. De overeenkomst met betrekking tot het afwaarderen van het traject Bitgummole Marsum Leeuwarden naar een 60km zone blijft ongewijzigd. De verkeerstechnische aanpak is onderdeel van het rehabilitatieonderhoud van deze weg en is in 2011 uitgevoerd. Kaderstellende beleidsnota's Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan ( ) Uitvoeringsprogramma GVVP (herzien in 2010) Flora & Faunawet APV BOR-keuze 2007 Kadernota Openbare Verlichting ( 2007) Uitvoeringsplan Openbare Verlichting (2009) Programmaonderdelen Het programma verkeer en openbare ruimte kent de onderdelen: 1. Verkeer & vervoer, verkeersveiligheid 2. Beheer openbaar groen 3. Beheer openbare wegen, kunstwerken, gladheidbestrijding 4. Beheer openbare verlichting 5. Beheer schoon en vuilwaterafvoer, en oppervlaktewater 1. Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Duurzaam verkeersveilig Menaldumadeel, o.a. door integrale aanpak samen met wegbeheer en nieuwe Ca. 80% van het gemeentelijk wegenareaal is gecategoriseerd en veelal sober heringericht als ETW of In kader wegonderhoud, reconstructies of herinrichting zijn diverse wegen ingericht als ETW of GOW werken GOW Gevolgen tracé Haak en Noord West Gemeente onderdeel van projectbu- Meedenken / bepalen over ontwikke- 20

21 Tangent duurzaam inpassen in landschappelijke omgeving, passend bij vigerend verkeer en vervoersbeleid Verbetering en bevordering gebruik en toegankelijkheid openbaar vervoer Verbetering en bevordering gebruik (recreatieve) wandel en fietspaden reau en daarmee invloed op ontwikkeling. samenwerkingsverband Nieuw stroomland. Ca. 65% van bushaltes zijn toegankelijk Uitbreiding fietsvoorziening m.b.t. fietspont Keimptille, wijziging fietsroute rond Berltsum. voorzien in ontbrekende schaken hoofdfietsroute Leeuwarden Jellum lingen rond Haak Uitvoering halteplan Menameradiel Uitbreiding fietsaanwijzers ten behoeve fietspont, en fietsroutes rond Berltsum. Aanleg fietspad tussen Boksum en Jellum Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd Deelname PVE (verkeersveiligheidlabel) P ROF 2007/1 2 scholen 3 scholen Halteplan (streefwaarde 44% van totale areaal) P Gem. 2007/0 60% van alle haltes Ca. 65% van haltes 2. Beheer openbaar groen Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen gekozen door de raad - In 2011 zijn 179 stuks meldingen over het openbaar groen binnen - Onderhoud bos, bosschages, bomen, beplantingsvakken en gras. (overwegend Basis ). gekomen. - In de dorpen is de kwaliteit overwegend Basis geweest. - Door de bewoners wordt het onderhoud van het groen met een 6,0 beoordeeld*. * Bron: J. Nugteren, Leefbaarheidsmonitor, juli Beheer openbare wegen, kunstwerken en openbare verlichting Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Een beheersbare kwaliteit van de openbare wegen Zeer waarschijnlijk een deels (gezien ontoereikend budget) beheersbare kwaliteit ** Middels het meerjarenprogramma wegreconstructies is de inhaalslag redelijk maar niet voldoende op schema. De oorspronkelijke doelstelling was de inhaalslag eind 2012 Uitvoeren van planmatig onderhoud en wegreconstructies Een verkeersveilige en sociaal veilige openbare verlichting waarbij het buitengebied zo weinig mogelijk verlicht zal worden en een energiebesparing van 50% ten opzichte van peiljaar 2006 nagestreefd wordt voltooid te hebben. Ten opzichte van 2006 is er (peiljaar 2010) een energiebesparing van 10% gerealiseerd. Veel projecten lopen door t/m Wanneer alle project van het uitvoeringsplan/ beleidsplan zijn uitgevoerd kan er een beter beeld gegeven worden van hoeveel energie er bespaard wordt. -weghalen overbodige verlichting buitengebied; -vervangen oude verlichting met hoog vermogen door nieuwe zuinige verlichting. -LED-pilots, nieuwe technieken -Updaten lichtmastbestand ** In het voorjaar van 2013 zal, mede op basis van een inspectie van het totale wegen-areaal, meer duidelijkheid gegeven kunnen worden. Omschrijving E/P Bron Nulmeting Streefwaarde Gerealiseerd inhaalslag wegen P BOR 2008/50% 70% 65% 21

22 Wat heeft het gekost? Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie voor wijziging na wijziging begrotingsjaar Lasten Baten Saldo

23 Programma 4 Lokale economie Missie / programmadoelstelling De gemeente Menameradiel wil de huidige lokale economie en werkgelegenheid behouden en versterken. Context en achtergrond Het aantal bedrijven, ongeveer 450, binnen onze gemeente blijft op een vrij constant niveau. Veel ondernemers hebben een sociale binding met onze gemeente. Het type onderneming is een mix van kleine en middelgrote bedrijven in zowel de traditionele sectoren van bouw- en metaalnijverheid en transport als kleine gespecialiseerde en veelal vernieuwende bedrijven. Een voorbeeld van die laatste is de glastuinbouw, een sector die ook qua werkgelegenheid van belang is. Een trend die waarneembaar is, is die van de eenmanszaken en zzp ers in allerlei branches. Veelal gaat het om bedrijven die ter plaatse werkzaamheden verrichten en waarbij de ruimtebehoefte beperkt blijft tot ruimte voor opstal en stalling van materiaal/materieel. Er is vooral vraag naar kavels tussen en m 2, bij voorkeur met de mogelijkheid bij het bedrijf te wonen. Voor de kleinere bedrijven voorzien ook bedrijfsverzamelgebouwen in een behoefte. Een sector van toenemend economisch belang is die van recreatie en toerisme. Dronryp heeft de positie bedrijfsconcentratiekern in het Streekplan van de Provincie Fryslân. De gemeente Menameradiel ligt in de Westergozone, één van de twee economische kernzones van Fryslân. Collegeprogramma Behoud van de lokale economie vinden wij erg belangrijk. Wij willen blijven investeren in een goede relatie met het bedrijfsleven in Menameradiel. De portefeuillehouder economische zaken heeft regelmatig overleg met de Commerciële club Menameradiel en het bedrijfsleven heeft een vaste contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie. Regelmatig bezoekt het college bedrijven in Menameradiel. Naast het behoud van de huidige bedrijven liggen er voor Menameradiel ook kansen om te groeien. Met name kleinschalige bedrijvigheid en aan recreatie en toerisme gerelateerde bedrijvigheid kunnen zich in de toekomst ontwikkelen tot een nieuwe economische motor. Om de economische effecten van de toeristisch-recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente beter te benutten is een samenhangend toeristisch-recreatief beleid in de maak. Dit beleid zal gericht zijn op het versterken, stimuleren en optimaal benutten van de voorzieningen zodat meer toeristen en recreanten onze gemeente bezoeken. Dit laatste heeft een positief effect op de lokale economie, qua werkgelegenheid en het versterken van de huidige lokale economie. Ook de regionale samenwerking in Westergozone verband draagt bij aan een beter ondernemersklimaat; hiermee kunnen interessante bedrijfsinitiatieven financieel en organisatorisch gestimuleerd worden. Een uitbreiding van het bedrijventerreinen in Dronryp (bedrijfsconcentratiekern) en Berltsum, beide gericht op lichte bedrijvigheid en de mogelijkheid tot wonen bij het bedrijf, moet nieuwe kansen bieden. Ontwikkelingen Bestaande bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen zullen wij actief van dienst zijn. Het bedrijventerrein in Menaam is vrijwel uitverkocht. In 2011 is op hoofdlijnen instemming verkregen over de uitbreiding in Dronryp. Hiervoor wordt een plan voorbereid. Bestuurlijk overleg heeft ook plaatsgevonden over de voormalige locatie Empatec in Menaam, waar een particuliere vastgoedinvesteerder ruimte wil creëren voor ongeveer 8 bedrijven. Voor Berltsum wordt fase III in studie genomen. Wij staan open voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme en waar nodig willen wij deze initiatieven ondersteunen. In Westergoverband zullen wij hier aandacht voor blijven vragen omdat we van mening zijn dat hier groeikansen liggen. De Kleiroute en de Elfstedenvaarroute 23

PROGRAMMABEGROTING 2013

PROGRAMMABEGROTING 2013 PROGRAMMABEGROTING 2013 GEMEENTE MENAMERADIEL Inhoudsopgave INLEIDING 5 LEESWIJZER 6 RECAPITULATIE MEERJARENBEGROTING PER PROGRAMMA 10 PROGRAMMA 1 BESTUUR 12 PROGRAMMA 2 VEILIGHEID 16 PROGRAMMA 3 VERKEER

Nadere informatie

Gemeente Menaldumadeel

Gemeente Menaldumadeel Gemeente Menaldumadeel Jaarstukken 2010 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE blz. 7 1 Inleiding blz 9 Leeswijzer blz. 11 2 Jaarverslag blz. 13 2.1 Programmaverantwoording blz. 53 2.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel Gemeente Menameradiel Jaarstukken 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 Leeswijzer Jaarstukken 2012 Menameradiel... 9 2 Jaarverslag... 11 2.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen... 45

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Visie- / Beleidsdocument

Visie- / Beleidsdocument GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Visie- / Beleidsdocument Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leeuwarderadeel 0 6a. De gemeentelijke WMO-prestatievelden 6a.1 Inleiding Het gemeentelijke Visie- annex Beleidsdocument

Nadere informatie

Gemeente Menameradiel

Gemeente Menameradiel Gemeente Menameradiel Jaarstukken 2014 2 Jaarverslag 2014 3 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7 Leeswijzer Jaarstukken 2014 Menameradiel... 11 2 Jaarverslag... 13 2.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen...

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016 Programmabegroting 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer Programmabegroting 2016 Menameradiel... 7 Gemeentebestuur... 9 Recapitulatie meerjarenbegroting per programma... 12 Overzicht mutaties

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013

Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de begroting 2013 Vragen en antwoorden van de CDA-fractie naar aanleiding van de 1. Het huisvesten van senioren gaat een nadrukkelijke rol spelen. Wat is de stand van zaken m.b.t. de bouw van dit type woningen bij Foswert?

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad 16 april 2014

Gemeenteraad 16 april 2014 Gemeenteraad 16 april 2014 Inkomsten (primaire begroting 2014) (bedragen x 1 miljoen) Algemene uitkering 119 Inkomensoverdrachten van het Rijk 74 Belastingen en heffingen 53 Overige goederen en diensten

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Het Ondernemende Dorp. Twijzel

Het Ondernemende Dorp. Twijzel Het Ondernemende Dorp Twijzel Twijzel, maart 2010 Ondernemend dorp Twijzel Aanleiding De komende jaren hebben we te maken met een periode van krimp en bezuinigingen bij zowel de gemeentelijke als de rijksoverheid.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMABEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING 2014 GEMEENTE MENAMERADIEL Inhoudsopgave INLEIDING 5 LEESWIJZER 6 GEMEENTEBESTUUR 8 RECAPITULATIE MEERJARENBEGROTING PER PROGRAMMA 10 OVERZICHT RESERVES/VOORZIENINGEN/INCIDENTELE LASTEN/BATEN

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 8 januari 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 8 januari 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 3-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 8 januari 2015 BO 1. 1260795 Vragen van de ChristenUnie over opkomsttijden brandweer De fractie van de ChristenUnie heeft

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 17 maart 2015 vast te stellen. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Datum 24 maart 2015 Aanwezig Hayo Apotheker (burgemeester), Maarten Offinga (wethouder), Sjoerd Tolsma (wethouder), Gea Akkerman (wethouder),

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010

Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Is bevolkingskrimp een ramp of biedt het ook kansen?! Willy Doorn Burgemeester gemeente Landerd Mei 2010 Opbouw verhaal Wie ben ik Aanleiding onderzoek Pilotgemeente vergrijzing- en ontgroeningscan PON

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie