Informatiebundel Netwerk Groene Bureaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebundel Netwerk Groene Bureaus"

Transcriptie

1 Informatiebundel Netwerk Groene Bureaus introductie van het Netwerk 2 lidmaatschap van de vereniging 5 profielbeschrijvingen van de leden 6 Monitor Groene Bureaus 31 'Een leidraad voor het aanvragen van offertes' 33 het Netwerk in de pers 39 februari 2005 informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari 2005

2 Netwerk Groene Bureaus: brancheorganisatie voor groene adviesbureaus het Netwerk Groene Bureaus In het landelijk én stedelijk gebied zijn veel adviesbureaus actief op het gebied van natuur en landschap, water, milieu en ruimte. Vijftien van deze 'groene' adviesbureaus hebben in september 1998 de vereniging Netwerk Groene Bureaus opgericht. Deze brancheorganisatie wil de kwaliteit van de advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte verder ontwikkelen en de belangen van de groene adviesbureaus behartigen. De deelnemende adviesbureaus (nu 31) zijn vooral gespecialiseerd in ecologische advisering van beheer en beleid. Met deze eigen vereniging sluiten de bureaus aan bij het specifieke karakter van groene ecologische advisering. De praktijk heeft uitgewezen dat binnen andere branche-organisaties de problematiek van groene bureaus niet voldoende aan de orde komt. streven naar kwaliteit staat centraal De vereniging organiseert discussies over - verbetering van - kwaliteit tussen bureaus onderling én tussen bureaus en opdrachtgevers. Tevens is de vereniging aanspreekpunt voor de branche en analyseert en bespreekt als belangenbehartiger bestaande knelpunten met opdrachtgevers. De leden van het Netwerk Groene Bureaus hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemerschap en aan collegialiteit. Om hieraan inhoud te geven, binden de bureaus zich aan gedragsregels die het Netwerk Groene Bureaus heeft opgesteld. Leden van het Netwerk kunnen elkaar aanspreken op gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragsregels. Maar ook opdrachtgevers en andere partijen kunnen bureaus daarop aanspreken, direct of via het Netwerk. samenwerking gestructureerd Al voor de oprichting van de vereniging hebben groene adviesbureaus projectgewijs samengewerkt. Zo werd een 'Leidraad voor het aanvragen van offertes' opgesteld om het proces van offerte-aanvragen bij opdrachtgevers te ondersteunen, is een aantal bureaus gezamenlijk een certificeringstraject ingegaan en zijn met Rijkswaterstaat discussies gevoerd over het certificeringsbeleid, resulterend in beleidsaanpassingen. De samenwerking tussen de bureaus is gestructureerd door een vereniging te vormen, met een eigen secretariaat. het Netwerk functioneert voor groene adviesbureaus én opdrachtgevers Het Netwerk biedt de deelnemende adviesbureaus een discussieplatform waar kwaliteitsverbetering en optimalisering van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer centraal staan. Versterking van de contacten tussen bureaus biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren, onder meer door praktijkervaringen uit te wisselen en te discussiëren over nieuwe ontwikkelingen. Het Netwerk biedt opdrachtgevers een overzicht van dié groene adviesbureaus die naast het dagelijks werk nadrukkelijk bezig zijn met de kwaliteit van hun produkten en met de kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tevens kunnen opdrachtgevers het Netwerk benutten als centraal aanspreekpunt voor de branche van groene bureaus en daar informatie over de branche krijgen. Via de website is het Netwerk permanent bereikbaar. Daar is de nu voor u liggende infobundel over het Netwerk te downloaden, waarin onder meer profielbeschrijvingen van de ledenbureaus en de leidraad voor het aanvragen van offertes zijn opgenomen. activiteiten Behalve de functies die het Netwerk alleen al door zijn aanwezigheid vervult (de rol van centraal aanspreekpunt van de branche en platform voor discussie tussen adviesbureaus), vindt een aantal specifieke activiteiten plaats; met name het organiseren van thema-bijeenkomsten, het uitbrengen van publicaties met beschrijvingen van adviesbureaus en gegevens over de branche, benchmarking van groene bureaus, het monitoren van actuele marktontwikkelingen en het verzamelen van informatie over de toekomstige ontwikkeling van de markt, het signaleren en tegengaan van oneerlijke concurrentie en het bieden van een meldpunt voor 'problematische opdrachtgevers'. Voor de toekomst staat op de agenda het machtigen van adviesbureaus voor het uitvoeren van inventarisaties op grond van een ontheffing Flora- en faunawet die wordt verleend aan het Netwerk. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

3 de leden van het Netwerk Groene Bureaus AD.ECO G. Nijland Spankerenseweg BA Leuvenheim Adviesbureau Haver Droeze L. Haver Droeze Muurhuizen 165 B 3811 EG Amersfoort Altenburg & Wymenga E. Wymenga Postbus ZR Veenwouden AquaSense J.T. Meulemans Postbus EC Amsterdam Aqua-Terra Nova A. Wubben Molenlaan 5a 2675 CB Honselaarsdijk AquaTerra Water en Bodem B.V. J. Kampen Postbus ZG Dirksland Arcadis E. Schellekens Postbus LE Arnhem BFO Bureau Flora & Fauna Onderzoek, A.H. Swaan Limmerweg AM Egmond-Binnen BILAN J. van Suijlekom Postbus GD Tilburg BügelHajema Adviseurs b.v. R.G. Meijer Postbus AG Assen Bureau Drees M. Drees Brinklaan BA Groningen Bureau Waardenburg H.W. Waardenburg Postbus AJ Culemborg Buro Bakker N.J. Bakker Postbus CA Assen Croonen Adviseurs S.P.E. van Esdonk Postbus AK Rosmalen De Groene Ruimte Ir. P.A.F.M. Reijbroek Postbus AK Wageningen DHV J. Olthof Postbus BB Amersfoort DLV Groen & Ruimte bv H. de Groot De Drieslag JZ Dronten Ecologica K. Albers E. Winterslaan CA Maarheeze Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist, H. Baptist Brugweg SM Kruisland Elodea H. Jansen Zwarteweg HR Groningen Faunaconsult H. Hovens Schoolstraat EG Horst Haskoning Nederland B.V. J.W. van der Vegte Postbus AM Rotterdam Hofman Aquamarien C. Hofman Stoombootweg TT Amsterdam. Koeman en Bijkerk BV R. Bijkerk Postbus AA Haren Loo Plan C. A. Sinke Postbus DB Arnhem Natuurbalans-Limes Divergens G. Hoogerwerf Postbus CB Nijmegen Second Opinion B.H. van Leeuwen Zeisterweg NL Odijk SAB S.Terpstra Frombergdwarsstraat DZ Arnhem Taken Landschapsplanning BV R. Buskens Postbus AC Roermond Van der Goes en Groot J.P.C. van der Goes Mariëndijk SZ Honselersdijk informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari 2005 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs M. Klinge Postbus AE Deventer

4 het doel van de vereniging De vereniging heeft tot doel: de kwaliteit van de groene bureaus te bevorderen; belangen van de groene bureaus te behartigen; de herkenbaarheid van de groene bureaus voor opdrachtgevers te vergroten; op verzoek van deelnemende organisaties gemeenschappelijke standpunten te formuleren en uit te dragen over onderwerpen die de toegetreden organisaties aangaan en op verzoek van de deelnemende organisaties activiteiten te initiëren, coördineren en/of uit te voeren die de toegetreden individuele bureaus overstijgen. bestuur van de vereniging Niek Bakker, Buro Bakker (bestuurslid) Marcel Klinge, Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs (bestuurslid) Guido Nijland, AD.ECO (penningmeester) Pieter Reijbroek, (De Groene Ruimte (secretaris / plv. voorzitter) Hans Waardenburg, Bureau Waardenburg (voorzitter) Het bestuur wordt ondersteund door B.H. van Leeuwen (uitvoerend secretaris) activiteiten van de vereniging kennisbevordering via themabijeenkomsten overleg met opdrachtgevers over gunningsprocedures tegengaan van oneerlijke concurrentie ondersteuning bij de uitvoering van flora- en fauna-inventarisaties opstellen van branche-statistieken werken aan p.r. voor groene bureaus de ethische code van het Netwerk Groene Bureaus De leden van het Netwerk Groene Bureaus hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemerschap en aan collegialiteit. Om hieraan inhoud te geven, binden de bureaus zich aan gedragsregels die het Netwerk Groene Bureaus heeft opgesteld. Deze gedragsregels vormen tezamen de ethische code. Leden van het Netwerk kunnen elkaar aanspreken op gedrag dat niet in overeenstemming is met de ethische code. Ook opdrachtgevers van de bureaus en andere partijen kunnen de leden - direct of indirect via het Netwerk - op dergelijk gedrag aanspreken. De ethische code luidt: maatschappelijk verantwoord ondernemen - de inzet van de leden is gericht op verbetering van de leefomgeving van burgers en van flora en fauna - de leden zijn bereid hun werkzaamheden aan een maatschappelijk oordeel te onderwerpen - de leden zorgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde werkwijzen voor hun werknemers en andere betrokkenen - de leden doen in alle opzichten recht aan de waarheid goed opdrachtnemerschap - de leden onderhouden een constructieve en tegelijk positief-kritische relatie met hun opdrachtgever - de leden leveren een adequaat produkt, gebaseerd op vakmanschap - de leden accepteren geen opdrachten waarvan de onuitvoerbaarheid is te voorzien - de leden zijn helder over onzekerheden - van wetenschappelijke, maatschappelijke of andere aard - die verbonden zijn aan hun rapportages informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

5 collegialiteit - de leden laten activiteiten achterwegen die de goede naam van zowel het collectief van groene bureaus als individuele bureaus kunnen schaden - de leden doen elkaar geen oneerlijke concurrentie aan - de leden respecteren de integriteit van collega-bureaus, onder meer door headhunting (direct dan wel via derden) achterwege te laten - de leden staan bij het aangaan van allianties open voor collega-adviesbureaus het lidmaatschap van de vereniging De vereniging staat open voor bureaus die zich (geheel of ten dele) richten op aspecten (van zowel natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, juridische en andere aard) van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk en stedelijk gebied met speciale aandacht voor de functies natuur en landschap, water, milieu en ruimte. Bureaus worden toegelaten tot de vereniging indien zij: 1. de doelen van de vereniging onderschrijven 2. als adviesbureau (geheel of ten dele) werkzaam zijn in de groene sector waarbij groene sector omschreven wordt als de sector die zich richt op alle aspecten (van zowel natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, juridische en andere aard) van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk en stedelijk gebied met speciale aandacht voor de functies natuur en landschap, milieu en water. 3. niet geheel of gedeeltelijk structureel worden gefinancierd door de overheid dan wel niet gehouden zijn btw af te dragen. 4. ouder zijn dan twee jaar. Organisaties die twee tot vier jaar bestaan, kunnen aspirant lid worden en kunnen, indien na toetsing in het vierde jaar van hun bestaan blijkt dat zij voldoen aan de overige toelatingscriteria van de vereniging het gewone lidmaatschap verwerven. Organisaties die ouder zijn dan vier jaar, kunnen direct als gewoon lid worden toegelaten, uiteraard mits zij voldoen aan de overige toelatingscriteria van de vereniging. Het bestuur beoordeelt of: - organisaties die willen toetreden, in voldoende mate aan deze criteria voldoen - organisaties die deelnemen, aan deze criteria blijven voldoen. (Statuten en huishoudelijk reglement zijn op aanvraag beschikbaar) lidmaatschapskosten De lidmaatschapskosten voor organisaties met een omzet van: minder dan zijn 400 per jaar; tussen en zijn 800 per jaar; meer dan zijn per jaar. Nieuwe leden betalen inschrijfgeld, eveneens gerelateerd aan de omzet. Het inschrijfgeld bedraagt eenmaal de jaarlijkse contributie. Voor meer informatie: secretariaat Netwerk Groene Bureaus B.H. van Leeuwen Zeisterweg NL Odijk tel , fax informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

6 profielbeschrijvingen van de leden van het Netwerk Groene Bureaus AD.ECO 7 Adviesbureau Haver Droeze (in voorbereiding) Altenburg & Wymenga 8 AquaSense 9 Aqua-Terra Nova (in voorbereiding) AquaTerra Water en Bodem B.V. 10 Arcadis voorbereiding) BILAN (in voorbereiding) BFO Bureau Flora & Fauna Onderzoek 11 BügelHajema Adviseurs b.v. 12 Bureau Drees 13 Bureau Waardenburg 14 Buro Bakker 15 Croonen Adviseurs 16 De Groene Ruimte 17 DHV 18 DLV Groen & Ruimte bv (in voorbereiding) Ecologica 19 Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist (in voorbereiding) Elodea 20 Faunaconsult 21 Hofman Aquamarien 22 Koeman en Bijkerk BV 23 Loo Plan 24 Natuurbalans-Limes Divergens 25 Royal Haskoning (in voorbereiding) SAB 26 Second Opinion 27 Taken Landschapsplanning BV 28 Van der Goes en Groot 29 Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs 30 informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

7 AD.ECO ecologisch advies- en onderzoeksbureau Verhuizensestraat KS Ingen tel mobiel contactpersoon: Guido Nijland aantal medewerkers: 1 ALGEMENE BESCHRIJVING AD.ECO doet onderzoek naar de toestand van natuur en landschap en maakt op grond daarvan plannen voor inrichting en beheer. Ook geeft AD.ECO adviezen op ecologisch gebied. Als onderzoeksgegevens al beschikbaar zijn kunnen ook direct plannen gemaakt worden of geadviseerd worden. AD.ECO beschikt over een brede kennis van zowel het biotisch als het abiotisch milieu. DESKUNDIGHEDEN Onderzoek van flora, fauna en abiotisch milieu. Monitoring van flora en fauna. Opstellen van natuur- en/of landschap-beheersplannen Ecologische advisering voor andere plannen, voornamelijk in het buitengebied. VOORBEELDEN VAN PROJECTEN - Het maken van plannen voor het weer in natuurlijke staat brengen van de Drentse Aa. - Monitoring van de vegetatieontwikkeling bij begrazing van heide op het Smilder - Oosterveld en het Drouwenerzand. - Voorstellen voor de aanleg van een groot stuifzandlandschap op de Veluwe. - Monitoring van Regiwaprojecten. - Advisering in het kader van de tijdelijke regeling particulier natuurbeheer. - Planvorming voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. - Onderzoek naar de verstoring van de fauna door de kleine luchtvaart. - Ecologische inbreng bij de aanleg van nieuwe stadswijken en in de PKB hiervoor. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

8 Altenburg & Wijmenga Altenburg & Wijmenga bezoekadres: Spoorlaan ZR VEENWOUDEN postadres: Postbus ZR Veenwoude tel: fax: Personeels-informatie Directie: drs. W. Altenburg ing. E. Wymenga Personeel: Het team van A&W bestaat uit ca. 10 medewerkers Bureau Altenburg & Wymenga is uitstekend bekend met alle aspecten van het ecologisch onderzoek. Daarbij gaat het om vegetatiekundige en faunistische inventarisaties, hydro-ecologisch, landschaps-ecologisch onderzoek en analyses van ecologische gegevens ten bate van beheer en beleid. A&W heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in vrijwel alle in Nederland voorkomende landschapstypen en ecosystemen en daarnaast in buitenlandse wetlandsystemen. VAKGEBIEDEN/SPECIALISATIES Vegetatiekundig en hydro-ecologisch onderzoek: Karteringen van vegetaties en plantensoorten en op grond daarvan bijvoorbeeld het uitzoeken van de relatie tussen waterkwaliteit en vegetatie en het ecologisch `functioneren' van een gebied. Faunistisch onderzoek: Inventarisaties -van o.a. vogels, amfibieën, reptielen, muizen, libellen en dagvlinders- en dieper gravende onderzoeken als het gebruik van kleine landschapselementen door fauna en effecten van windmolens op vogels. Monitoring: Meerjarig onderzoek om na te gaan wat het resultaat is van een beheersmaatregel, een ingreep in de waterhuishouding of van herinrichting van een gebied op de aanwezige planten- en dierenwereld. Beheersplannen, natuurontwikkeling: Opstellen van uitvoeringsgerichte plannen als een beheersplan, aanpak van verdrogingsbestrijding, natuurontwikkeling of een plan voor inrichting en beheer van een natuurvriendelijke oever. Agrarisch natuurbeheer: Onderzoek en adviezen op het raakvlak van de gangbare agrarische bedrijfsvoering en natuurbeheer. Beleidsadviezen: Op basis van de inzichten die worden vergaard bij bovengenoemde onderzoeken en plannenmakerij, worden heldere vertalingen daarvan gemaakt in toegesneden beleidsadviezen. GEREALISEERDE PROJECTEN Vegetatiekarteringen van diverse gebieden, o.a. nationaal park De Meinweg, kalkgraslanden in Zuid-Limburg, hoogveenvegetaties in de Peel, duinen op Vlieland etc. (Staatsbosbeheer); Landschapsecologie van de landinrichtingen Bornerbroek- Zenderen en Losser-Zuid (Twente). (Dienst Land-inrichting en Beheer Landbouwgronden); Studie naar knelpunten in voedselgebieden van Lepelaars (Vogelbescherming) Nederland; Inventarisatie van het kustgebied van Guinee (West-Afrika) van overwinterende en broedende vogels (Birdlife International); Monitoring van broedvogels en pleisterende watervogels in de Oostvaardersplassen (Rijkswaterstaat-RIZA); Effectiviteit van natuurvriendelijk oeverbeheer (Waterschap Het Koningsdiep); Beheersvisies en -plannen van gebieden verspreid over het hele land. (o.a. Groninger Landschap, Ministerie van LNV, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer); Inrichting en beheer van ecologische verbindingszones (Provincie Zuid-Holland); Weidevogels en vliegende hectaren (Provincie Friesland); Studie naar de resultaten van het Nederlandse relatienotabeleid voor weidevogels en vegetatie (Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden); Ecologische aspecten van een mogelijke uitplaatsing van militaire oefenterreinen (Haskoning/Min. van Defensie); Plan van aanpak om kwetsbare plantensoorten en vegetaties veilig te stellen (`genetisch kapitaal') (Provincie Zuid-Holland) informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

9 water en natuur toxicologie ecologie milieu Kruislaan 411a Postbus HC Amsterdam tel: fax: Directie: Dr. E.H. ten Winkel Dr. J.T. Meulemans E. Keijzer Hoofd Laboratorium: drs. T. Burger Productgroepmanagers: Dr. E.H. ten Winkel Dr. J.T. Meulemans Dr. J. Postma AquaSense ontwikkelt en implementeert systemen voor integraal water management om de kwaliteit van het water te controleren en te verbeteren. Een complex proces dat wij ondersteunen door onderzoek, adviezen, monitoren, automatisering en het ontwikkelen van technieken. Door de brede kennis van ons multidisciplinaire team kunnen uiteenlopende projecten aangepakt worden. Deze expertise, gecombineerd met een interactieve, klantgerichte aanpak, flexibiliteit en het vermogen om aanwezige kennis te beheren en gebruiken maakt dat wij onze klant kunnen voorzien van kwalitatief hoogwaardige resultaten, oplossingen en adviezen toegesneden op de vraag. WERKTERREIN AquaSense bestaat uit twee eenheden: AquaSense Laboratorium en AquaSense Advies. Het Laboratorium voert biologisch, ecologisch, ecotoxicologisch en biodegradatie-onderzoek uit. Onze adviseurs bieden ondersteuning bij besluitvorming en planning rond water- en milieuvraagstukken. Een belangrijke pijler in ons werk is het toepassen van adequate, met metingen geijkte modellen. Wij bieden een groot en groeiend aantal projecten en diensten, zoals operational monitoring en modelling, ecologie, water management, ecologische risicobeoordeling, registratie en notificatie. EXPERTISE AquaSense beidt een brede en diepgaande expertise in de sectoren zoetwater, zee en kust, bodem en grondwater en industrie en stoffen. Per jaar voeren wij honderden opdrachten uit voor opdrachtgevers in Nederland en daarbuiten: overheden, non-profit organisaties, onderzoeksinstituten, universiteiten, waterbeheerders, drinkwaterproducenten, natuurbeheerders, verzekeraars en diverse industrieën. Gestart in 1986 als universitaire spin-off, groeide AquaSense in de vruchtbare wisselwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Projectmatig en procesmatig werken is bij AquaSense goed ingeburgerd o.a. door het ISO-9001 certificaat waarover wij beschikken. MEER INFORMATIE Indien u informatie wilt ontvangen over ons bedrijf en onze werkzaamheden kunt u contact op nemen met een van onze medewerkers. Uiteraard is meer informatie beschikbaar in gedrukte vorm zoals folders en projectbeschrijvingen. Daarnaast is een bezoek aan onze internetsite (www.aquasense.com) zeker ook een aanrader. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

10 AquaTerra Water en Bodem b.v. Watertoren 20 Postbus ZG Dirksland tel fax Chamotte GT Geldermalsen tel fax direktie: H. Visser W. Visser J. Kampen personeel: totaal 20 medewerkers Algemeen AquaTerra Water en Bodem b.v. is in 1993 opgericht en is sindsdien gegroeid naar een bureau met ruim 20 medewerkers. AquaTerra voert zelfstandig projecten uit, ook wordt veel in onderaanneming veldwerk voor andere bureaus uitgevoerd. Kenmerkend is de praktische benadering van de projecten. AquaTerra heeft een kwaliteitssysteem dat volgens NEN-EN-ISO 9001:2000 is gecertificeerd. Vakgebieden AquaTerra kent 3 werkvelden: - land- en waterbodem. Wíj zijn gespecialiseerd in monstername bodem en waterbodem en beschikken over zeer geavanceerde apparatuur. - ecologisch onderzoek. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek, monitoring en advies op visserijkundig gebied. Tevens wordt onderzoek uitgevoerd en advies gegeven op het gebied van macrofauna, driehoeksmosselen, (aas)garnalen en vegetatie. - ontwerp en beheer automatische meetstations. Wij installeren en onderhouden vele automatische meetstations voor waterkwaliteit. Door koppeling van deze kennisvelden en medewerkers met een lange en brede ervaring in milieuprojecten, zijn wij in staat een koppeling te leggen tussen biotische en abiotische milieufactoren. Zo komt onze kennis van waterbodems van pas bij ecologische herstelprojecten. Ecologische projecten Visstandopnames worden uitgevoerd door personeel dat beschikt over 3 tot 20 jaar ervaring met dit specialistische werk. De onderzoeken worden veelal uitgevoerd met eigen vaar- en vangtuigen en in samenwerking met beroepsvissers. Er wordt gewerkt volgens de nieuwste STOWA-normen. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn: - bestandsopnames in alle soorten wateren van beken, rivieren, sloten, vaarten en kanalen tot grote meren zoals IJsselmeer, Friese meren, Randmeren en Zeeuwse wateren - onderzoek functioneren paai- en opgroeigebieden - monitoring zoet-zout overgangsprojecten - vismigratie bij vistrappen, sluizen, gemalen enzovoort - onderzoek en advies in het kader van ff-wet en nb-wet - beheer graskarpers - schade aan vis door waterkrachtcentrales en gemalen - begeleiden of uitvoeren van actief biologisch beheer - adviesprojecten op het gebied van visstandbeheer en visserij - visstandbeheerplannen Naast inventarisatie van visstanden hebben tij veel ervaring met macrofauna, (aas)gamalen, vegetatie en driehoeksmosselen. Meer informatie kunt u vinden op onze website: informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

11 BFO Flora & Fauna Onderzoek Adres Limmerweg AM Egmond- Binnen tel: fax: Vennoten Ir. S.C.V. Geelhoed Drs. A.H. Swaan BFO Flora & Fauna Onderzoek verzamelt op vakkundige wijze informatie over planten en dieren, over hun onderlinge relaties en die met de omgeving, en draagt deze kennis op een heldere manier over aan een ieder die over deze informatie wil beschikken. WERKTERREIN Onderzoek, projectcoördinatie, advies en educatie vormen de belangrijkste sleutelwoorden voor onze activiteiten. Bij grotere projecten zullen deze begrippen vaak samen gaan. Bijvoorbeeld bij een Natuurtoets in het kader van een geplande landschappelijke ingreep. Hier wordt veldonderzoek naar het voorkomen van plant- en diersoorten gevolgd door advisering, en bij de grotere projecten zal de coördinatie een belangrijke rol spelen. Onderstaand een beschrijving van de kernactiviteiten van BFO: onderzoek: inventarisatie van flora & fauna, monitoring en ecologisch onderzoek. Naast gedegen kennis van gangbare onderzoeksmethoden en data-analyse heeft BFO ook ruime ervaring met telemetrisch onderzoek en GIS. advies: analyse en rapportage van onderzoeksgegevens, literatuurstudie, beheer- & inrichtingsplannen, ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet en (eind)redactie van publicaties. educatie: lezingen en cursussen, op het gebied van ecologie, diergedrag en enkele specifieke soort(groep)en. projectorganisatie: projectmatige aanpak en oog voor communicatie. Opdrachtgevers Koninklijke Luchtmacht, Rijksinstituut voor Kust en Zee, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Waterleidingbedrijven GWA en NV PWN, gemeenten en projectontwikkelaars, verwante organisaties: Arcadis BV, Aqua Sense. EXPERTISE Het verrichten van ecologisch onderzoek; zoogdier- en vogelonderzoek vormen van oudsher een specialisme. Monitoring en inventarisaties; van plant- en diersoorten. Academisch geschoolde projectleiders. Data-analyse, onderzoeksmethodieken (variërend van telemetrie en GIS tot live-traponderzoek en electrovissen), rapportage en redactionele en educatieve kennis. UITGEVOERD WERK Onderzoek Radarondersteunende vogeltrektellingen Zuidpier IJmuiden (Koninklijke Luchtmacht/SOVON Vogelonderzoek Nederland), voedselanalyse vos in Amsterdamse Waterleidingduinen (Gemeente Waterleidingen Amsterdam), terreingebruik ruiende Bergeenden Westerschelde (Rijkinstituut voor Kust en Zee) Inventarisatie Broedvogels uiterwaarden Lek en natuurontwikkelingsgebied De Steeg (Arcadis Ruimtelijke Ordening BV), flora en fauna tbv Natuurtoetsen van oa A4-snelweg, Beverwijk, Beulakerwijde, Loenen aan de Vecht, Maasvlakte, Wijk aan Zee (div. opdrachtgevers), broedende Tureluurs Oosterschelde (Rijkinstituut voor Kust en Zee) Vis-inventarisaties (electro-vis) in kader van Natuurtoetsen (diverse opdrachtgevers). Vegetatie Limmerdie (Landschap Noord-Holland) Advies Inrichtingsvoorstellen gebouwencomplexen (Ministerie van Defensie dienst DGW&T), inhoudelijke bijdrage ecologisch informatiesysteem (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), info-document zeezoogdieren kustzone Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland), diverse Natuurtoetsen informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

12 informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

13 Bureau Drees adres Brinklaan BA Groningen tel fax /marijke.drees/ Marijke Drees heeft een bureau voor advies in het vertalen van gegevens naar (lokaal) beleid. Bijvoorbeeld voor inrichtingsplannen of voor het aanvragen van ontheffingen voor de Flora en faunawet. EXPERTISE Marijke Drees is dierecoloog. Zij heeft ervaring met lokaal bestuur als lid van Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van een waterschap. Haar specialisatie ligt bij de zoogdieren. Zo was zij eindredacteur van het soortbeschermingsplan noordse woelmuis. Daarnaast heeft zij ervaring met de eindredactie van tijdschriften en het schrijven van populair wetenschappelijke artikelen. opdrachtgevers KNNV Uitgeverij, Leidsche Onderwijsinstellingen, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Staring Centrum (nu Alterra), Netwerk Groene Bureaus, Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek en tientallen groene adviesbureaus. UITGEVOERD WERK Coördinatie van het EUCC seminar Coastal dunes, recreation and planning (inclusief eindredactie Proceedings) Organisatie workshop mapping of distribution of mammals in Europe at the 4th Mammal Conference in Brno, 2003 Watersnip (Natuurontwikkeling en waterkwaliteit Ilperveld) Water en ruimtelijke ordening, interim voor projectleider Waterpakt Interim eindredacteur tijdschrift Het Noordhollands Landschap publicaties Rabbits in the dunes. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1988 Langoor, over konijnen en vegetatie in de duinen. Duin 21(4), december Integral coastal zone management in Poland. Coastline 1999 (3):4-6 Faunabeheer, een visie vanuit de wetenschap. Gemeente Apeldoorn, 1988 Milieueffectrapportage en fauna. Kenmerken 1996 (3): Natuur en sociaal-democratie; in de voetsporen van Henri Polak,1999. Uitg.PvdA, ISBN serie Onbekende dieren in Noorderbreedte: Noordse woelmuis, Gladde slang, Waterspitsmuis, Laatvlieger, Steenmarter. Serie insecten : veenhooibeestje, noordse glazenmaker, greppelsprinkhaan De Habitatrichtlijn biedt nieuwe mogelijkheden voor de natuurbescherming. Zoogdier 1999 (2): Steenmarters en vleermuizen in huis: wie helpt? Zoogdier 11 (2):9-12, juni 2000 Nevecol Ecologie van levensbelang; programma voor ecologisch onderzoek (eindredactie) Zoogdierbescherming in Nederland. In: Lange et al., Op zoek naar zoogdieren, p Knaagdieren en de Nederlandse wet, Lutra 45(2): J.Marijke Drees, Wim B.Drees en Evert Schoorl (red.). Gespiegeld in de tijd. Willem Drees. De nagelaten autobiografie. Uitg.Balans, Soortbescherming, het betere startpunt voor natuurbescherming (Kennislink, 2003) De noordse woelmuis: bedreigd door concurrentie met de aardmuis? (Kennislink, 2003) Soortbeschermingsplan noordse woelmuis, (2002. Nog niet gepubliceerd) informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

14 Bureau Waardenburg Adviseurs voor ecologie & milieu Postbus 365, 4100 AJ Culemborg Telefoon , Fax website: Directie: drs. H.W. Waardenburg drs. A.J.M. Meijer Projectleiders: drs. A. Bak A.C. van Beek drs. G.C.W. van Beek drs. T.J. Boudewijn drs. S. Dirksen drs. A.J.M. Meijer dr. G.W.N.M. van Moorsel ir. J.M. Reitsma drs. G.F.J. Smit drs. H.W. Waardenburg drs. J. Van der Winden Aantal medewerkers: 25 BUREAUPROFIEL Bureau Waardenburg bv is een onafhankelijk onderzoek-, advies- en ontwerpbureau op het gebied van ecologie, natuur, landschap en milieu. Het bureau voert projecten uit in Nederland en in het buitenland. De werkterreinen omvatten inventarisatie, onderzoek, visie- en planvorming, inrichting- en beheerplannen, alsmede monitoring. Ook de begeleiding van de uitvoering van plannen rekenen wij tot ons werk. Onze projecten zijn veelal gericht op ontwikkeling, herstel en behoud van ecologische en landschappelijke waarden, vaak als uitvloeisel van beleid inzake natuur en landschap. De projecten variëren van langjarige monitoring met onderwateronderzoek tot het leveren van een ecologische inbreng in planvorming inzake verstedelijking en infrastructuur. Ook leveren wij bijdragen aan milieu-effectrapportages. Bureau Waardenburg stelt zich onafhankelijk en objectief op, en streeft naar maatwerk: maatwerk met visie. Door zelf onderzoek uit te voeren is het mogelijk garant te staan voor een degelijke onderbouwing van adviezen. Het zoeken naar creatieve en innoverende oplossingen met oog voor praktische uitvoerbaarheid staat voorop. Vaak wordt daarom in multidisciplinaire projectteams gewerkt. Het bureau heeft een kwaliteitszorgsysteem dat gecertificeerd is overeenkomstig ISO website: Werkterreinen Inventarisatie, onderzoek, monitoring en evaluatie macrofauna visstandbemonstering herpetofauna vogelonderzoek vegetatiekartering aquatische ecologie ecosysteemanalyse geografische informatiesystemen (GIS) Visie- en planvorming natuurontwikkeling landschapsvisies groenstructuurplannen ecologische infrastructuur integraal waterbeheer milieu-effectrapportage Inrichting en beheer natuurvriendelijke oevers helofytenfilters stedelijk groen faunavoorzieningen beheerplannen besteksvoorbereiding projectbegeleiding Onderwateronderzoek zoete en zoute wateren harde en zachte substraten sedimenten flora en fauna foto, film en video informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

15 Bezoekadres: Weiersloop DZ Assen Postadres: Postbus CA Assen Telecommunicatie: tel.: fax: Contactpersoon: drs. N.J. Bakker ALGEMEEN Buro Bakker is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau voor maatwerk op het gebied van vegetatiekartering en ecologische advisering. Het bureau bestaat sinds april Vanuit onze vestiging in Assen voeren we opdrachten uit in heel Nederland. We leveren hoogwaardige produkten en diensten en streven naar een open relatie met de opdrachtgever om diens doelen te realiseren. We zijn inzetbaar bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en beheer op het gebied van natuur en landschap. Sinds 1997 hanteren wij een kwaliteitszorgsysteem dat in februari 1998 gecertificeerd is volgens ISO EXPERTISE EN WERKTERREIN Buro Bakker voert sinds de oprichting overal in Nederland monitoring en karteringen uit van flora en vegetatie. Op dit gebied behoren we tot de meest ervaren en vooraanstaande bureau s van Nederland. Verder beschikken wij over specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, insecten, mossen, korstmossen en paddestoelen. Bij natuurbeheer en -ontwikkeling is het belangrijk om een brede kennis van flora en fauna te koppelen aan inzicht in de sleutelprocessen van ecosystemen. Door de juiste soorten te relateren aan sturende processen laat het landschap zich lezen als een boek. Hier ligt de kracht van ons bureau. Deze ecologische achtergronden en inzichten gebruiken wij intensief bij al onze opdrachten. Dit zijn onder andere beheersvisies, beheersplannen, landschapsecologisch onderzoek, effectvoorspelling, uitvoering en planning van monitoring, natuurontwikkeling, uitvoeren natuurtoetsen in het kader van wet- en regelgeving, potentieanalyse, inrichtingsplannen, voorstellen voor locatie en inrichting van ecologische verbindingszones, evaluatie van ecologisch wegbermbeheer, inrichtingsvoorstellen voor natuurvriendelijke oevers, opstellen projectvoorstellen etc. Om tegen aanvaardbare kosten een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid te kunnen aanbieden maken wij ruim gebruik van technieken als CAD, GIS, GPS en DGPS. OPDRACHTGEVERS EN PROJECTEN Wij werken in opdracht van Staatsbosbeheer, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Waterleidingbedrijven, Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en particulieren. Een greep uit recente projecten: diverse vegetatiekarteringen, waaronder Terschelling, Groningen, Drenthe, Noord- en Midden- Limburg, Paddestoelenonderzoek Dwingelderveld, Monitoring van beekherstel langs de Veluwerand, Onderzoek aan biotopen van kalkrijke hellingen in Zuid-Limburg, Locatiekeuze en inrichting van ecologische verbindingszones, diverse beheersplannen, vele natuurtoetsen. Een volledige projectenlijst en andere informatie sturen wij op aanvraag graag toe.

16 Croonen Adviseurs Hoff van Hollantlaan 7 Postbus AK Rosmalen Telefoon: (073) Telefax: (073) Internet: Contactpersoon: Stan van Esdonk Bureauprofiel Croonen Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau, dat werkt voor gemeenten, provincies en rijk, en voor projectontwikkelaars, instellingen en particulieren. Het bureau ontwerpt, adviseert, verricht onderzoek en biedt de passende planologisch-juridische instrumenten. Expertise Vanuit een brede juridische en procedurele kennis op het gebied van ruimtelijke ordening heeft Croonen Adviseurs zich reeds lange tijd ook ontwikkeld als partner op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Het groene werkveld strekt zich uit van regionale gebiedsvisies tot concrete ontwerpen en inrichtingsplannen. Opdrachtgevers en projecten Voor een groot aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten ontwikkelden wij (intergemeentelijke) landschapsvisies, landschapsbeleids- en landschapsontwikkelingsplannen, groenstructuurplannen en projectenprogramma s. Het kenmerk van deze plannen is zonder uitzondering enerzijds de praktijk- en uitvoeringsgerichtheid en anderzijds de zorgvuldige afstemming op vigerend beleid zoals bijvoorbeeld integrale ruimtelijke visies en bestemmingsplannen buitengebied. In diverse aansprekende plannen speelden wij ook een belangrijke rol in het communicatietraject. Behalve de hiervoor genoemde plannen geldt dit bijvoorbeeld voor de door ons vervaardigde gebiedsvisies Samenwerken aan een eindeloze Veluwe en het integraal gebiedsplan voor het noordelijk deel van de Heuvelrug. In veel van onze producten, zoals ook de hiervoor genoemde gebiedsvisies voor de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, staat een integrale aanpak centraal. Zo ook in onze werkzaamheden voor het plan Norder van de provincie Zuid-Holland, betreffende de ruimtelijke inpassing van de Rijksweg A4 in Midden-Delfland. Een ander goed voorbeeld: het Ontwikkelingsplan voor verblijfsrecreatie en natuur op de Veluwe voor de provincie Gelderland. In veel plannen op diverse schaalniveaus integreren wij op een zorgvuldige wijze onze brede kennis op het gebied van ruimtelijke ordening enerzijds en onze ecologische expertise anderzijds. Te denken valt aan compensatieplannen voor bos en natuur, landschappelijke inpassingen van ruimtelijke ontwikkelingen, natuurontwikkelings- en ontsnipperingsprojecten. Vanzelfsprekend kunnen wij ook deelproducten verzorgen, zoals bijvoorbeeld de natuurinventarisatie (Bouwsteen Natuur) in het Natuuren Milieuplan Maastricht. Waar nodig werken wij samen met collega bureaus, bijvoorbeeld wanneer een project specifieke technische kennis vraagt. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

17 De Groene Ruimte BV bureau voor ecologisch onderzoek en beheerplanning Schoolstraat 3 Postbus AK Wageningen tel.: fax: Internet: Directie: ir. P.A.F.M. Reijbroek ir. P.A.W.M. Raaymakers Projectleider: ir. M.J.G.M. Baartmans ir. L.R.G. Gerrits ir. R. May ir. M. Schnaar ing. M. Veldhuis De Groene Ruimte voert inventarisaties, evaluatie en monitoring uit van flora, vegetatie, fauna, landschapselementen en beplantingen. We stellen landschapbeleidsplannen, ecologische structuurplannen, inrichtings-, beheer- en onderhoudsplannen op, of adviseren en begeleiden daarbij. De huidige natuurwaarde en kansen voor nieuwe natuur hebben onze speciale aandacht. WERKTERREIN Het werkterrein van De Groene Ruimte omvat zowel droge als natte terreinen en gebieden. Het gaat om bossen, natuurterreinen, recreatiegebieden en golfterreinen, bestaand stedelijk gebied en nieuwbouwlokaties, oevers en waterlopen, wegen (faunavoorzieningen!) en spoorbanen, maar evenzeer bedrijventerreinen en afvalwaterzuiveringsinstallaties. EXPERTISE Door jarenlange ervaring is een grote expertise opgebouwd met het vergaren van ecologische kennis en gegevens, en de manier waarop deze kunnen worden vertaald naar adviezen voor beleid, ontwerp, aanleg, inrichting en beheer. De ruimtelijke, financiële en beheerstechnische effecten en consequenties worden aangegeven. Ook mogelijke effecten op andere functies of, andersom, beperkingen voor de natuur vanuit mogelijke andere functies, worden benoemd. In dat kader speelt overleg met andere disciplines een belangrijke rol. Op deze wijze proberen we bij te dragen aan een leefomgeving waar kansen voor de natuur op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden benut. MEER INFORMATIE De Groene Ruimte geeft 2 maal per jaar De Groene Krant uit. Een kosteloos abonnement, een recente projectenlijst en korte beschrijvingen van uitgevoerde projecten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Ook komen wij graag langs voor een oriënterend, geheel vrijblijvend gesprek. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

18 DHV Water BV Laan 1914, nr. 35 Afd. Integraal Waterbeheer Postbus AL Amersfoort Contactpersoon: drs. H.A.T.M. van Wezel telefoon: telefax: DHV Milieu & Infrastructuur BV Laan 1914, nr. 35 Sector Milieumanagement Postbus BB Amersfoort Contactpersoon: ir. J.J. Bakker telefoon: telefax: ALGEMENE BUREAUPRESENTATIE Meer dan 75 jaar ervaring ligt aan de basis van de huidige DHV Groep. Door kwaliteit, creativiteit en klantgerichtheid is DHV met succes uitgegroeid tot een wereldwijd opererend adviesbureau. Objectief en onafhankelijk. Werkvelden zijn water en milieu, stedelijke ontwikkeling, verkeer en infrastructuur, huisvesting, bosbouw en plattelandsontwikkeling alsook training, opleiding en algemeen beheer van organisaties en bedrijven. Binnen de DHV Groep beschikken DHV Water BV en Milieu & Infrastructuur BV over een dertigtal specialisten die werkzaam zijn op het gebied 'groene' advisering. Opdrachtgevers zijn EG, rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven. VAKGEBIEDEN EN SPECIALISATIES De specialisten zijn veelal academisch opgeleid. Aangevuld met een jarenlange projectervaring is kennis en kunde aanwezig op de vakgebieden integraal waterbeheer, aquatische ecologie, mariene ecologie, dierecologie, landschapsecologie, waterhuishouding, geohydrologie, ecohydrologie, ecotoxicologie, bosbouw, milieukunde en (geo)hydrologische en ecologische modellering. Specialisaties zijn planvorming (beleid water, milieu en ruimtelijke ordening), ontwikkelings-, inrichtings- en beheervisies landelijk gebied, integraal waterbeheer, monitoring watersysteem, natuur in de stad, ecologische verbindings-zones, herstel en ontwikkeling wetlands (binnen zowel als buiten Europa), anti-verdrogingsprojecten, groene randvoorzieningen bij overstorten, landschapsbeleidsplannen, milieu-effectrapportages en (milieu)effectstudies, milieubeleidsstudies, methodiekontwikkeling, voorlichting en groene engineering. GEREALISEERDE PROJECTEN Beleidsvoorbereiding: Ondersteunen ontwikkeling Visienotitie 'Ruimte voor Water'. Natuurkentalllen Zuid-Holland. Vijf visies voor natuurbehoud en natuurontwikkeling (RMNO). Relatie recreatief gebruik en beheer bossen en natuurterreinen in Overijssel. Ontwikkelingsvisies: Natuurontwikkelingsproject Fort St. Andries. Integrale beleidsvisie IJsselmeergebied. Ecologische gebiedsvisie Lekoevers. Toekomstvisie stroomgebied Hierdensche Beek. Raamplan stroomgebieden Beerze en Reusel. Diverse landschapsbeleidsplannen en groenstructuurplannen. Herstel- en beheersplannen: Restauratieplan Vecht. Herstelplan Naardermeer. Beheersplan, bestek en directievoering Laegieskamp. Bestek en directievoering ecologische verbindingszone 'De Groene As' (Amstelveen). Wetland herstel Donau. Behoud biodiversiteit in overstromingsgebied Rio Cauca (Colombia). Beheers- en herstelmaatregelen moerassen en graslanden in Hongarije. (Milieu)effectstudies: Relatie gaswinning en ecologisch functioneren Noordzee. Relatie kokkelvisserij en ecologisch functioneren Oosterschelde. Ecologische effecten nieuwbouw IJmeer en opties voor natte groenvoorzieningen. MER Hoge Snelheidslijn. MER Compagnies Oefenterrein Ginkelse Heide. Stedelijk waterbeheer en natuur in de stad: Opties natuurbouw in Waterland en ecologisch functioneren IJmeer. Moerassystemen voor zuivering van water uit riooloverstorten in Gemeente Bergeyk. Landschappelijk inpasbare randvoorzieningen in Gemeente Losser. Water in de bebouwde omgeving (IKC-N). Referentielijsten en projectbeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij genoemde contactpersonen. informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

19 ECOLOGICA Kantoor Maarheeze: E. Winterslaan CA Maarheeze tel: fax: Kantoor Waalre: Willibrorduslaan GE Waalre tel: fax: Contactpersonen drs. Karin Albers drs. Tim Faasen Wij werken voor multidisciplinaire projecten samen met: Hanhart Consult, Lochem Karel Hanhart EcoQuest, Arnhem Wim van der Hoek buro biopt, Melick Henk Mosterdijk Verenigd in: Adviesgroep Integraal Ecologisch Onderzoek en Beheer Algemene informatie Ecologica is een ecologisch advies- en onderzoeksbureau dat vooral opereert in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Wij richten ons op inventarisaties en monitoring van flora en fauna ten behoeve van beleid, natuurwaardering of streefbeeldevaluatie. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor natuurontwikkeling, (her)inrichting, herstel of beheer. Tevens is ervaring opgebouwd met de ontwikkeling van natuurbeleid en vertaling van ecologische gegevens naar een beleidscontext. Uitgangspunten zijn een praktische en doelgerichte aanpak, goede communicatie en aandacht voor de locale situatie. Specialisaties Opstellen van plannen voor natuurontwikkeling, inrichting en (ven)herstel. Adviseren op het gebied van natuurbeheer en ecologisch groenbeheer. Integrale monitoring van onder andere vegetatie, vogels, amfibieën, reptielen, vlinders, libellen, sprinkhanen en loopkevers. Beleidsontwikkeling en -evaluatie. Communicatie, voorlichting, excursies en natuurfotografie. Een selectie van referentieprojecten Monitoring van natuurherstelmaatregelen (OBN-projecten) op het voorkomen van bijzondere plantensoorten in opdracht van Staatsbosbeheer. Uitvoeren van vooronderzoeken voor venherstel, in samenwerking met Hanhart Consult, Lochem. Dit betreft een vijftiental vennen op de Utrechtse Heuvelrug en in Noord-Brabant. In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland en Bosgroep Gelderland. Opzetten van een standaardmethode voor monitoring van Natuurinrichtingsprojecten in Vlaanderen, ten behoeve van kwaliteitsbewaking van beleid, inrichting en beheer. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL Functiegerichte monitoring van ecologisch beheerde oevers en natuurontwikkelingsprojecten in het beheersgebied van Waterschap de Maaskant en Waterschap de Aa op tientallen locaties. Onderzoek naar de relatie tussen inrichting en beheer en het voorkomen van planten, libellen, dagvlinders en amfibieën. Opstellen van een groenbeheersplan voor Gennep, een stadsdeel van de Gemeente Eindhoven. In opdracht van de Gemeente Eindhoven in samenwerking met Grontmij. Verzamelen en interpreteren van bestaande flora- en faunagegevens en uitvoeren van een gebiedsdekkende biotoopkartering van Eindhoven in opdracht van de Gemeente Eindhoven, in het kader van het Groenbeleidsplan. Monitoring van vegetatie, vogels, amfibieën, dagvlinders en libellen in een ecologisch aangelegd stadspark in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Voor meer informatie, bezoek onze website: informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

20 Elodea bezoekadres: Zwarteweg HR GRONINGEN t f Personeel drs. H. (Henk) Jansen Incidenteel wordt samengewerkt met drs.w.j Molenaar (buro Molenaar) en drs. J. Tonckens (Tonckens Ecologie) Buro Elodea is ervaren in het doen van allerlei toegepast ecologisch onderzoek. Het kan daarbij gaan om floristische,vegetatiekundige en faunistische inventarisaties (kleine zoogdieren). Ook hield Elodea zich bezig met het opstellen van beheersplannen en het ontwikkelen van lange termijn visies. VAKGEBIEDEN/SPECIALISATIES Vegetatiekundig onderzoek. Karteringen van vegetaties en soorten, waarbij de relatie met andere terreinfactoren, zoals de waterkwaliteit wordt gelegd werden in diverse gebieden uitgevoerd. Faunistisch onderzoek. Elodea hield zich bezig met het onderzoek naar het voorkomen van kleine zoogdieren in stedelijke habitats en deed eveneens onderzoek aan amfibieën. Deze groepen werden onderzocht in verband met aan te leggen fauna-passages. Beheersplannen. Het opstellen van beheersplannen vond ondermeer plaats voor het Witterveld. In het project Onderhoud op Maat werd veldwerk gedaan als onderbouwing van het nieuwe oeverbeheer op maat door de 6 friese waterschappen. Ontwikkelingsvisies. Voor het integraal waterbeheer van het eiland Terschelling zijn in een drietal scenario s de mogelijkheden van integraal waterbeheer uitgewerkt. In het gebied van de Vledder-en Wapserveense Aa werd een gebiedsvisie uitgewerkt. PROJECTEN Vegetatiekarteringen van het Robbenoord- en Dijkgatsbos in Noord- Holland (Staatsbosbeheer) en het Witterveld (Gemeente Assen, Provincie Drenthe) werden uitgevoerd. Voor de Provincies Brabant, Groningen en Drenthe is vegetatiekundig onderzoek verricht. Faunistisch onderzoek werd gedaan voor de Gemeente Groningen. Beheers-ondersteunend onderzoek vond plaats in het Witterveld, (Gemeente Assen), op Ameland (Stichting Recreatiecentrum Ameland) en in het dal van de Hunze (Gemeente Groningen). Daarnaast vond in samenwerking met Ecoplan vegetatie-onderzoek plaats aan spoorbermen in opdracht van Railinfrabeheer. Voor het eiland Terschelling werd een visie op het integraal waterbeheer geschreven (Waterschap Friesland) en voor het dal van de Hunze, Oude Diep en Vledder- en Wapserveense Aa werden landschapsontwikkelings visies gemaakt (Het Drents Landschap, Natuurmonumenten en Milieuraad Drenthe). informatiebundel Netwerk Groene Bureaus, februari

Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus. 1. vormgeven aan kwaliteit

Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus. 1. vormgeven aan kwaliteit Jaarverslag 2009 Netwerk Groene Bureaus Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Het NGB ondersteunt zijn leden bij

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1 Publicatie RLG 98/1 De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het nieuwe adviesstelsel. De adviestaak van de raad luidt: " Met het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012

Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012 Evaluatie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2000-2012 Eindrapportage Bureau ZET/Sovon, 9 mei 2014 Bureau ZET-rapport 2014/4038 Sovon-rapport 2014/30 Colofon Titel: Evaluatie Agrarisch

Nadere informatie

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015

ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 ONTWERP WATERBEHEERPLAN 2010 2015 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Datum: 10 december 2008 Doc.naam: WOora023, 0806458 Bijlage: WOorb023, 0806460 Kaarten: 0806461, 0806462, 0806466, 0806467, 0806818, 0806819

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 ing. G.J. Spek 6 maart 2014 COLOFON Titel rapport Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland Opdrachtgever

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

Hogeschool Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden. Opleidingsprofiel HBO Bachelor Kust -en zeemanagement

Hogeschool Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden. Opleidingsprofiel HBO Bachelor Kust -en zeemanagement Hogeschool Van Hall Larenstein Agora 1 8934 CJ Leeuwarden Opleidingsprofiel HBO Bachelor Kust -en zeemanagement Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelen opleidingsprofiel...

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015. onafhankelijk, deskundig, betrokken. Algemene Waterschapspartij Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma HDSR 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 29 januari 2015 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cursussen & Projecten

Cursussen & Projecten Cursussen & Projecten Groenvoorziening Boomverzorging Bos-, natuur- & landschapsbeheer Flora- en faunamonitoring Waterbeheer Milieutechniek Civiele- en Cultuurtechniek Management, communicatie en coaching

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Over bruggen, over kluizen en over winnen

Over bruggen, over kluizen en over winnen Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke waarden van ontsnippering Tom Brade, Gerben Smid Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke

Nadere informatie

Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Milieurapport WHP en WBP Fryslân Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september 2008 9T0956 Definitief Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 (0)50 521 42 14 Telefoon +31 (0)50 526 14 53 Fax

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Natura 2000-beheerplan Waddenzee

Natura 2000-beheerplan Waddenzee Concept ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2015-2021 Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Informatie Rijkswaterstaat, A. Nicolai E-mail aante.nicolai@rws.nl

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING Landschapsarchitectuur Tuinarchitectuur Realisatie tuin en landschap Management openbare ruimte Bezoekadres: Larensteinselaan 26a

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap. Rapportage van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap. Rapportage van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap Rapportage van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer 2 Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap Colofon Titel Opdrachtgever Kenmerk/Projectnummer Datum

Nadere informatie

De baten boven water. De andere kant van de Kaderrichtlijn Water

De baten boven water. De andere kant van de Kaderrichtlijn Water De baten boven water De andere kant van de Kaderrichtlijn Water 1 De baten boven water De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000 stelt hoge eisen aan de chemische en ecologische kwaliteit van onze

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland

Jaarverslag 2013. Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Jaarverslag 2013 Vogelbescherming Nederland Inhoudsopgave Vooraf 5 1. Samenvatting: Vogelbescherming in 2013 6 1.1 Impuls voor campagnes... 6 1.2 Wereldcongres

Nadere informatie