Bijlagen behorend bij. Rapportage Project Implementatie 2 e loopbaan. Brandweer Leeuwarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen behorend bij. Rapportage Project Implementatie 2 e loopbaan. Brandweer Leeuwarden"

Transcriptie

1 Bijlagen behorend bij Rapportage Project Implementatie 2 e loopbaan Brandweer Leeuwarden

2 Bijlage 1 samenvatting Projectplan Implementatie Tweede Loopbaanbeleid Brandweer Inleiding In april 2006 is binnen de Gemeente Leeuwarden het project Loopbaanbeleid Brandweer gestart. Dat project heeft het volgende hoofddoel: Het realiseren van een voor de brandweerlieden én voor de brandweerorganisatie adequate uitvoering van de CAO-afspraken rond de hervorming van de FLO, gericht op de ontwikkeling van stimulerend loopbaanbeleid en een goede invulling van het overgangsrecht. Om aan alle dimensies, samenhangend met de ontwikkeling van dat loopbaanbeleid, goed invulling te kunnen geven, werd het project opgedeeld in een tweetal fasen. Fase 1 zou zich richten op het ontwikkelen van de kaders voor het loopbaanbeleid en de organisatorische kaders voor de uitvoering daarvan. In fase 2 zou het ontwikkelde loopbaanbeleid dan daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Fase 1 is in het najaar van 2006 van start gegaan, waarbij ervoor werd gekozen om het loopbaanbeleid te ontwikkelen middels drie deelprojecten: 1. Ontwikkeling loopbaanbeleid Doel van dit deelproject was om de kaders vast te stellen waar binnen het loopbaanbeleid gestalte zou krijgen. De rechtspositieregeling geeft namelijk de formele kaders aan, maar deze behoefden een vertaling naar de lokale situatie. Daarnaast was er een flankerend beleid nodig dat zich onder meer zou richten op het creëren van doorstroommogelijkheden, ontwikkeling van opleidingsmogelijkheden met het onderwijsveld, en afgestemd werving- en selectiebeleid. 2. Organisatorische aspecten Doel van dit deelproject was om inzicht te krijgen in de organisatorische consequenties die het overgangsrecht met zich meebrengt. Met name de mogelijkheid/verplichting om vanaf 55 jaar 50% te werken vergde nader onderzoek. Daarnaast brengt de uitvoering van het loopbaanbeleid ook organisatorische consequenties met zich mee: naast herbezetting in verband met studieverlof kunnen ook wijzigingen van het werving- en selectiebeleid, de leeftijdsopbouw en aanwezigheid van ervaring en de senioriteit binnen het Korps organisatorische vraagstukken met zich meebrengen. 3. Website Tenslotte werd ook het belang ingezien van een goede informatievoorziening: juist waar de aard van de informatie ingewikkeld is, de hoeveelheid groot, en de toegankelijkheid laag vanwege de verspreidheid van de informatie, verdient dit aspect extra aandacht. In fase 1 is daarom ook gestart met de ontwikkeling van een website, die aan de informatiebehoefte van zowel brandweermedewerkers, leidinggevenden als P&O-adviseurs moet voldoen. In de afgelopen twee jaar is zeer veel werk, met zeer goed resultaat, verzet: - Er is een model 2 e loopbaanbeleid ontwikkeld ( Loopbaanbeleid in praktische zin ). - Er is onderzoek verricht naar doorstroommogelijkheden, zowel binnen het Korps, de regiobrandweer, de Gemeente Leeuwarden en de provincie. - Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een Integraal rekenmodel voor de berekening van de consequenties van het 2 e loopbaanbeleid. - Er is een Pilot loopbaancoaching uitgevoerd, onder de naam BV IK onder een groep van 8 medewerkers van de 24 uursdienst binnen het Korps Leeuwarden op vrijwillige basis. - De website is bijna klaar en zal vermoedelijk in mei 2009 in de lucht zijn. Daarmee is het project Loopbaanbeleid Brandweer in zijn tweede fase aangekomen: de daadwerkelijk implementatie van het beleid dat in fase 1 ontwikkeld is. Naast die implementatie gaat het natuurlijk ook om een toetsing van de loopbaaninstrumenten & -procedures, die in die 1 e

3 fase ontwikkeld zijn en om te toetsen of de gevonden doorstroommogelijkheden ook daadwerkelijk mogelijk zijn. Kortom: het loopbaanbeleid zal nu echt worden uitgevoerd en getoetst! Samenvatting projectopzet en activiteiten Projectleiding en -coördinatie Bij dit project zal Nettie Karelse, (waarnemend) commandant, als projectleider optreden. De projectleider fungeert o.m. als intermediair tussen projectgroep, medewerkers, MT en OR. De projectleider draagt zorg voor afstemming met andere lopende projecten en draagt de eindverantwoordelijkheid van het project. Daarnaast wordt Lieke van Poucke aangewezen als projectcoördinator. De projectcoördinator vormt het eerste aanspreekpunt waar het gaat om de uitvoering en afstemming van de verschillende projectactiviteiten. De projectcoördinator is inhoudelijk deskundig op het loopbaanterrein specifiek bij de brandweer en bewaakt de kwaliteit en bruikbaarheid van de projectresultaten. De projectcoördinator jaagt het project aan en legt verantwoording af aan de projectleider. De projectcoördinator trekt ook de verschillende deelonderzoeken. Vanwege de vereiste inhoudelijke deskundigheid wordt de projectcoördinator ook ingezet bij de voorbereiding van de eerste serie gesprekken. Naast de projectcoördinator fungeert een ondersteuner in de persoon van Ilja Jousma/Daniëlle Raab. De ondersteuner is tevens Personeelsadviseur voor de brandweer en voert werkzaamheden uit in het kader van de verschillende deelprojecten en is op operationeel niveau aanspreekpunt voor de teamleiders bij de uitvoering van hun taken in het kader van loopbaanbegeleiding. Projectorganisatie projectleider adviesgroep Project coördinator Project ondersteuner Projectgroep Samenstelling: MT-lid, tevens voorzitter Teamleider Personeelslid OR-vertegenwoordiger Mobiliteitsadviseur Projectcoördinator Projectondersteuner Samenwerkingspartners De implementatie van het loopbaanbeleid gebeurt in samenwerking met de volgende partners: Brandweerkorps Leeuwarden Gemeente Leeuwarden (verschillende afdelingen waaronder P&O-advies) Visibly Consultants A+O-fonds Nederlandse Gemeenten Mogelijke andere externe partijen in het kader van de diverse onderzoeken

4 Activiteiten en planning Op basis van de huidige stand van zaken (maart 2009) geldt de volgende activiteitenplanning: Activiteiten Tijdsplanning Activiteiten/Resultaten Betrokkenen Besluitvorming Oktober tot Accordering Tweede Loopbaanbeleid OR, College van B&W beleid maart Voorlichting MT Voorlichting teams Ondersteuningsmod ule voor leidinggevenden Ontwikkeling hulpmiddelen Voorbereiden intakegesprek Intakegesprek met medewerkers (50) Begin November Eind November November en maart april Maart/april april tot en met juni Voorlichten MT over aanpak, TBV s rollen Voorlichten teams over doel, opzet en uitvoering van het loopbaantraject 2x 2 dagdelen training op het gebied van informeren, positioneren, motiveren & reflecteren Ontwikkeling/selectie en implementatie hulpmiddelen Uitsplitsing medewerkers naar startpositie d.m.v. individuele tijdsbalkjes (leeftijd, aantal bezwarende dienstjaren datum in dienst, etc.) Gespreksonderwerpen o.a. loopbaanplan, ontwikkelbehoefte, carrièreperspectief, etc. MT-leden, projectondersteuner, mobiliteitsadviseur Teamleiders, wnd. Commandant, projectondersteuner mobiliteitadviseur(s) Teamleiders, projectondersteuner, Visibly Consultants Projectcoördinator, projectondersteuners mobiliteitsadviseur(s), leidinggevenden en medewerkers Projectcoördinator/projectondersteuner/ teamnleiders teamleiders met ondersteuning projectcoördinator Managementrapport age deel I Vervolggesprek met medewerkers (50?) Managementrapport age deel II Onderzoek benodigde competenties doorstroomfuncties gemeenten, inclusief rapportage Pilot strategische personeelsplanning (SPP), inclusief rapport age Onderzoek verlichten bezwarende functie, inclusief rapportage Opzetten accountmanagemen trol loopbaanadviseur, inclusief rapportage Juni/juli Augustus tot en met september oktober April tot augustus Meiseptember Juniseptember maart-oktober Projectcoördinatie maart oktober Rapportage met als onderwerp: toetsing van doorlopen procedures en gehanteerde HRMinstrumenten etc. en beschrijving van de inhoud en uitkomsten van de gesprekken op hoofdlijnen. Notitie zal toetsend, beschrijvend en adviserend moeten zijn. Doel moet wel zijn dat iedere medewerker na die twee gesprekken (een aanzet tot) een loopbaanplan heeft, waarbij de detaillering van dat plan bepaald wordt door zaken als, loopbaanfase, ontwikkelbehoefte, zicht op eigen carrièreontwikkeling, Bij deze rapportage zal zowel een accent moeten liggen op individuele casuïstiek, als wel op zaken als: scholingsbeleid, financiering opleidingen, consequenties t.a.v. verletkosten, etc. 1.Diepteanalyse naar de benodigde competenties, in relatie tot kennis- en ervaringsniveau, die noodzakelijk zijn om die functies te kunnen vervullen. 2.Secundaire vraagstelling is wat ervoor nodig zou zijn om een medewerker naar zo n functie te leiden. Inclusief rapportage Opstarten SPP binnen de brandweer en van daaruit aansluiting te vinden bij de SPP van de sector ROI. Secundair aansluiting vinden bij SPP gemeentebreed en draagvlak creëren voor doorstroom binnen de Gemeente. Inclusief rapportage Onderzoek naar manieren waarop de bezwarende functie arbeidsergonomisch kunnen worden verlicht. De uitkomst van dat onderzoek moet congruent zijn aan de rechtspositionele kaders en tegelijkertijd moeten zaken als leeftijdsdiscriminatie vermeden worden. Inclusief rapportage Ontwikkelen taak- en functiebeschrijving accountmanager, procedure- en proceshandboek, gesprekformats, portfolioformat, format loopbaanplan, opzet en onderhoud netwerk, etc. Inclusief rapportage Coördineren diverse projectactiviteiten, afstemming Onderzoekstrajecten en interne communicatie Teamleiders/ projectcoördinator/projectondersteuner Teamleiders met ondersteuning projectondersteuner en mobiliteitsadviseur Teamleiders/ projectcoördinator/projectondersteuner Projectcoördinator en ondersteuner, mobiliteitsadviseur, management betrokken afdelingen, P&O-advies/ Evt. Bestuursacademie MT brandweer, Projectcoördinator en - ondersteuner, beleidsadviseur P&O-advies en/of Extern? MT-brandweer, Projectcoördinator+ondersteunr, teamleiders, extern (Arbeidsergonomie) projectcoördinator, projectondersteuner projectcoördinator/projectondersteuner Ervaringsdocument oktober 2009 Opstellen ervaringsdocument Extern/ projectcoördinator/projectondersteuner

5

6 Bijlage 2 HULPMIDDELEN Overzicht o Overzicht FLO-overgangsrecht blz. 3 o o Voorbeeld loopbaankaart (zie ook: blz. 5 o Overzicht fasering loopbaanontwikkeling blz. 7 o Vragen en antwoorden teamvoorlichting blz. 9 o Rollen, taken en verantwoordelijkheden blz. 19 o Format 1 e loopbaangesprek + verslag blz. 23 o Format 2 e loopbaangesprek + verslag blz. 25 o Format Loopbaanplan blz. 27 1

7 2

8 Omschrijving Info Art. CAR/UWO bezwarend max 20 jaar 2e loopbaan binnen/buiten gemeente art. 9a:1 periodieke medische keuring vastlegging loopbaanplan Ziekte Indien medisch niet geschikt voor bezw.functie 9a:10 2e loopbaan garantiesalaris & afbouw toelage 9a:11 keuze maken uit: altijd van meer naar minder werken 6 mnd vooraf keuze 9b: 4 bij 55 jaar buitengewoon verlof 80% bezold bij 55 jr, 100% doorwerken * 20% bonus bij 55 jr 50% doorwerken * 90% bezold bij 55 jr volledig ontslag 100% bonus mogelijk tot 59ste of Uitstel keuze * steeds met een jaar toegekend 9b:4 lid 5 Bij 62 jr met pensioen bij 59 jaar onbezoldigd voll.verlof tot 62jr 9b:11 Ziekte v.a. 55 jr gebruik maken van keuze 9b:19 tussen 50 en 55 jr start reintegratie salarisgarantie art 9b.20: Na bezw. 20 jr doorwerken in bezwarende functie mits er een 2e loopbaanpl is en het medisch verantwoord is 9b:23 bij 55 jaar, 50% werk 90% bezold tot 59 jr (ll) 9b:26+27 of doorwerken na 55jr* steeds met 1 jr toegekend Aantal bezw.jr op 1/1/6 buitengewoon verlof met: 9b:28 pensioenopbouw loopt door jr 56 jr tegen 80% bruto bezold tot 59 jr (ll) jaren tellen niet mee voor ambtjub jr 57 jr tegen 78% bruto bezold tot 59 jr (ll) vak.uren na rato 5-10 jr 58 jr tegen 75% bruto bezold tot 59 jr (ll) 0-5 jr geen buitengewoon verlof bij 59 jaar onbezoldigd voll.verlof 9b:35+44 Ziekte betermelding 9b.43 2e loopbaan 9b: 25 lid 6 * medisch geschikt en dienstbelang 3

9 4

10 5 Naam: Geboortedatum: Datum start bezwarende dienstjaren: situatie per 1/1/2006 aantal bezwaren de dienstjare n 7 jr 3 mnd leeftijd 37, actueel bereiken 20 bezwarende dienstjaren periode dat méér dan 20 bezwarende dienstjaren wordt gewerkt bij arbeidsongeschiktheid geen ontslag mogelijk, wel herplaatsing i.k.v. reïntegratie gedeeltelijk buitengewoon verlof; verplicht 50% werken (90% brutobezoldiging), tenzij voor opschuiven moment afbouw werken* is gekozen volledig buitengewoon verlof; niet meer werken tegen 75% brutobezoldiging volledig onbezoldigd verlof; inkomen uit levenslooptegoed (bij LOGApad: 70% brutobezoldiging) pensioen, hoogte individueel bepaald, loopt door tot overlijden 1= opleidingsfase 2= oriëntatiefase * Opschuiven moment afbouw werken 3= ontwikkelfase vóór leeftijd van 54,5 jaar verzoek indienen 4= outplacementfase moment van verplicht 50% werken én de start van de vervolgfases schuiven op 5= nazorgfase voorwaarden: gezondheid en organisatiebelang laten dit toe steeds voor één jaar Salarisgaranties bij doorstroom in 2e loopbaanfunctie Bij plaatsing in 2e loopbaanfunctie een toelage gelijk aan het verschil tussen oude en nieuwe bezoldiging (salaris en toelagen), Toelage stopt als nieuwe bezoldiging hoger wordt als oude bezoldiging Bij functie buiten gemeente: individuele afspraken

11 6

12 Fase Deelstappen /toelichting wanneer (er is uitgegaan van de situatie nieuw personeel, voor zittend personeel kan dit afwijken) Wie Resultaat In het algemeen geldt per gesprek een verslag en afspraken vastleggen. Documenten moeten in PD opgenomen worden. Wat nodig? 1. Oriënterende loopbaangesprekken Bij zittend personeel nu; Bij nieuw personeel iig iedere 3 jaar Medewerker Teamleider Afspraken over vervolgstappen voor ontwikkeling 2 e loopbaanbeleid Loopbaankaart 2. Verkenning loopbaanmogelijkheden a. intake Afhankelijk van afspraken; in principe tussen 5-10 jaar na indiensttreding; b. vaststellen bestaande competenties / invullen portfolio Medewerker Accounthouder Medewerker Mobiliteitsadviseur Accounthouder Teamleider Kaders helder waarbinnen 2 e loopbaan zich moet ontwikkelen Helder wat de medewerker al als bagage heeft Gespreksverslag format 3. opstellen baanplan 4. beoordelen loopbaanplan en toekennen faciliteiten 5. uitvoering loopbaanplan 6. onderhouden loopbaanontwikkeling c. testen Medewerker Mobiliteitsadviseur d. matchen Accounthouder Mobiliteitsadviseur e. vaststellen doorstroommogelijkheden en noodzakelijke aanvullende leerroutes a. doorspreken resultaten loopbaanverkenning Afhankelijk van afspraken; in principe ca. 10 jaar na indiensttreding b. opstellen plan: doorstroomrichting/functie opleiding kosten noodzakelijke tijdsinvestering doorlooptijd aanvullende afspraken 2x per jaar in MT (april/oktober) Afhankelijk van afspraken; in principe ca. 10 jaar na indiensttreding EVC-traject Volgen opleiding Stage detachering specifieke werkzaamheden stages detachering 7. (evt.) doorstroom Inschrijving regiegroep (evt. eerder bij gerichte opleiding > treintjes) Netwerktraining Sollicitatietraining Sollicitatie-activiteiten Afspraken (planning/rechtspositioneel) Beoordeling inspanningen wg/wn indien verplichte doorstroom niet lukt Afhankelijk van afspraken in principe tussen jaar na indiensttreding Afhankelijk van afspraken in principe tussen jaar na indiensttreding Na 20 jaar bezwarend werk; voor zittend personeel gelden andere termijnen Medewerker Accounthouder Mobiliteitsadviseur Extern Medewerker Teamleider Medewerker Teamleider Evt. mobiliteitsadviseur Wensen en mogelijkheden in beeld Mogelijkheden / onmogelijkheden doorstoomfuncties in beeld Bouwstenen loopbaanplan Kaders loopbaanplan Loopbaanplan dat ter toetsing kan worden aangeboden Format loopbaanplan Toetsingskader toekenning faciliteiten MT Faciliteiten (wat en wanneer) bekend Toetsingskader inhoudelijk en financieel Prioriteitvolgorde Totaaloverzicht Medewerker Teamleider Opleidingsinstituut Andere diensten/organisaties Medewerker Teamleider Andere diensten/organisaties Medewerker Teamleider P&O Medewerker heeft afgesproken competenties voor doorstroom naar 2 e loopbaan Competenties voor doorstroom naar 2 e loopbaan blijven op peil Medewerker stroomt door naar 2 e loopbaanfunctie Faciliteiten Begeleiding 7

13 8

14 Vragen vanuit de presentaties Brandweer November 2008 Vraag Zittend personeel (bezwarende functie vóór 1/1/2006) Bezwarende functie op of na 1/1/2006 Reserveert de Gemeente (ook bij regionalisering) functies/ banen voor ons? In hoofdstuk 9b. van de Rechtspositieregeling gemeente Leeuwarden (lokale rechtspositieregeling gebaseerd op de CAR/UWO) is geregeld dat de werkgever voor een zittende medewerker (dus al werkzaam in een bezwarende functie voor 1/1/2006) in het kader van het 2 e loopbaanbeleid primair binnen de gemeente zoekt naar een nieuwe functie. Van de werkgever mag dus verwacht worden dat deze zich er zo veel mogelijk voor inspant, dat dergelijke functies er zijn. Op dit moment worden er nog geen functies gereserveerd. Op basis van de afspraken die vastgelegd worden in de Loopbaanplannen van medewerkers moet bekeken worden naar welke mogelijke functies doorstroom gaat plaatsvinden en op welke wijze dit vorm krijgt. In uw loopbaanplan worden afspraken gemaakt over de functie waarnaar u wil doorstromen. Als dat een functie binnen de gemeente is, dan zal de gemeente ook inspanningen verrichten om te zorgen dat u tzt die functie kunt gaan vervullen. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier dit binnen de gemeente gestalte krijgt. Wat gebeurt er met mijn rechten als we gaan regionaliseren? Kan ik bij regionalisering ook nog gebruik maken van studiefaciliteiten van de Gemeente Leeuwarden? Wat gebeurt er als mijn functie opnieuw wordt beschreven en gewaardeerd (tijdens reorganisatie/regionalisatie)? Waarom sluit de Brandweer niet aan bij de regiegroep? Voor brandweermedewerkers die in dienst komen van de regio blijft de gemeente waar zij voor overgang naar de regio werkzaam waren, eindverantwoordelijke voor het loopbaanbeleid, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de regio. Daarbij moet dan ook duidelijk zijn naar wie die verantwoordelijkheid toegaat en hoe die verantwoordelijkheid ingevuld wordt.. Op dit moment is nog niet duidelijk wie evt. eindverantwoordelijke wordt voor het loopbaanbeleid bij een regionalisering. Dit zal moeten worden afgesproken bij de totstandkoming van de regionalisering Als bij een reorganisatie voor uw nieuwe functie op gelijke wijze sprake blijft van bezwarende werkzaamheden, dan veranderen uw aanspraken op FLO-overgangsrecht niet. Is er bijvoorbeeld sprake van een bezwarende functie waarbij de FLO-leeftijd hoger ligt (officiersfuncties) dan kan er wel een wijziging optreden. Het management van de Brandweer zal, nadat het loopbaanbeleid is vastgesteld, kijken op welke manier de Brandweer kan aansluiten bij de regiegroep om zo de doorstroom in het kader van het 2 e loopbaanbeleid te waarborgen. Voor brandweermedewerkers die in dienst komen van de regio blijft de gemeente waar zij voor overgang naar de regio werkzaam waren, eindverantwoordelijke voor het loopbaanbeleid, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de regio. Daarbij moet dan ook duidelijk zijn naar wie die verantwoordelijkheid toegaat en hoe die verantwoordelijkheid ingevuld wordt.. Op dit moment is nog niet duidelijk wie evt. eindverantwoordelijke wordt voor het loopbaanbeleid bij een regionalisering. Dit zal moeten worden afgesproken bij de totstandkoming van de regionalisering Als ook in de nieuwe situatie sprake is van een bezwarende functie, dan blijft gelden dat u in totaliteit maximaal 20 jaar bezwarend werk mag verrichten. De periode van 20 jaar telt dus gewoon door. Het management van de Brandweer zal, nadat het loopbaanbeleid is vastgesteld, kijken op welke manier de Brandweer kan aansluiten bij de regiegroep om zo de doorstroom in het kader van het 2 e loopbaanbeleid te waarborgen. Wat zijn de sancties als ik niet meewerk aan mijn tweede loopbaan? Wie bepaalt dat? De voorbereiding van de 2 e loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In het loopbaanplan worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Werkgever en werknemer kunnen elkaar over en weer aanspreken op deze afspraken. Als u zich als medewerker niet aan deze afspraken houdt en daar ook geen goede reden voor heeft, dan is er sprake van plichtsverzuim. In dat geval kan een disciplinaire straf opgelegd worden. (zie Car-Uwo artikel 9a.8 (toelichting) Voor disciplinaire straffen gelden de bepalingen van hoofdstuk 16 Car-Uwo. Uitgangspunt is dat de zwaarte van de straf moet overeenkomen met de ernst van de gedragingen. Met betrekking tot de 2 e loopbaan geldt dat in het uiterste geval ook strafontslag kan worden opgelegd. Van de voortgang van het loopbaanplan wordt een dossier bijgehouden. Hiermee kan beoordeeld worden of het niet kunnen starten van de tweede loopbaan van de medewerker aan het einde van het loopbaantraject aan de medewerker te wijten is. Voor u geldt overigens dat u niet verplicht bent door te stromen naar een tweede loopbaan. U moet echter wel de gemaakte afspraken over het voorbereiden van een tweede loopbaan nakomen. De voorbereiding van de 2 e loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In het loopbaanplan worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Werkgever en werknemer kunnen elkaar over en weer aanspreken op deze afspraken. Als u zich als medewerker niet aan deze afspraken houdt en daar ook geen goede reden voor heeft, dan is er sprake van plichtsverzuim. In dat geval kan een disciplinaire straf opgelegd worden. (zie Car-Uwo artikel 9a.8 (toelichting) Voor disciplinaire straffen gelden de bepalingen van hoofdstuk 16 Car-Uwo. Uitgangspunt is dat de zwaarte van de straf moet overeenkomen met de ernst van de gedragingen. Met betrekking tot de 2 e loopbaan geldt dat in het uiterste geval ook strafontslag kan worden opgelegd. Van de voortgang van het loopbaanplan wordt een dossier bijgehouden. Hiermee kan beoordeeld worden of het niet kunnen starten van de tweede loopbaan van de medewerker aan het einde van het loopbaantraject aan de medewerker te wijten is. 9

15 Komt er ook een brochure met uitleg over de verschillende diensten binnen de Gemeente met daarbij behorende salarissen en functie beschrijvingen? Wat gebeurt er met mijn levensloopregeling en pensioen als ik van baan verander (ook buiten de Gemeente)? Blijven de afspraken die wij maken staan tot het eind? Of gaan wij zoals in vele gevallen de regels tijdens het spel veranderen? Hoe vaak mag ik een baan weigeren? Komt er een schriftelijk contract tussen werknemer en werkgever? En hoe komt dat er dan uit te zien? In het kader van de 2 e loopbaangesprekken kunnen de verschillende doorstroommogelijkheden aan de orde komen. Er is al een onderzoek geweest om te kijken welke functies goed aansluiten bij de huidige brandweerfuncties. Daarbij is gekeken naar functies binnen en buiten de gemeente. De komende tijd vindt er verder onderzoek plaats naar mogelijke doorstroomfuncties binnen de gemeente, daarbij wordt ook gekeken welke aanvullende opleidingseisen dan gelden voor brandweerlieden. Verder kunt u op intranet informatie vinden over verschillende diensten en sectoren binnen de gemeente. Informatie over functiebeschrijvingen en waarderingen kunt u terug vinden in het digitaal functieboek: P&O-informatie/werkprocessen/Functiewaardering/Digitaal Functieboek. Als u voor het bereiken van de 55-jarige leeftijd (of hogere leeftijd indien er een hogere FLO-leeftijd was verbonden) uit de bezwarende functie vertrekt naar een nietbezwarende functie, dan vervallen de rechten die verbonden waren aan uw bezwarende functie, met uitzondering van de inkoop levensloop en de inkoop ouderdomspensioen. U kunt dus niet vanaf de leeftijd van 55 jaar de keuzes maken, die beschreven zijn in Car Uwo artikel 9b:4. Wel kunt u vanuit de nieuwe niet-bezwarende functie op 59-jarige (of 60 jarige leeftijd bijv. OvD-functie) voor drie (c.q. twee jaar) gebruik maken van de levensloopregeling. De garantie van 3 (of 2 i.g.v. FLO-leeftijd van 60 jaar) jaar een brutoinkomen van 70% (gebaseerd op uw laatst genoten bezoldiging in de bezwarende functie) geldt alleen als u het LOGApad heeft gevolgd. U moet dan in ieder geval 20 jaar in een bezwarende functie gewerkt hebben,en de volledige levensloopvoorziening ingelegd hebben in de collectieve regeling bij Loyalis. Ook mag u niet eerder gebruik hebben gemaakt van uw levenslooptegoed. In deze situatie vraagt u onbetaald verlof aan U kan deze verlofperiode van 59 jaar tot 62 jaar dan financieren met het opgebouwde levenslooptegoed. Op de leeftijd van 62 jaar gaat u met pensioen. Voor de periode tussen 62 jaar en 62 jaar en 9 maanden versterkt uw werkgever uw pensioen. Hoe deze versterking eruit ziet is afhankelijk van uw individuele situatie. Ook hier geldt dat u om voor de voor u geldende maximale versterking in aanmerking te komen in ieder geval 20 jaar in een bezwarende functie moet hebben gewerkt. Zolang de CAO niet wijzigt, blijven afspraken staan. Ook zullen er nadere afspraken gemaakt worden bij de totstandkoming van regionalisering. Omdat u tot het zittend personeel hoort is deze vraag in principe niet op u van toepassing. U bent niet verplicht om door te stromen naar de 2 e loopbaanfunctie. In uw geval kan zich wel de situatie voor doen dat het voor u wenselijk c.q. noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid om door te stromen naar een andere functie. In dat geval maakt u met uw werkgever afspraken over doorstroom. Bij dreigende arbeidsongeschiktheid is dat uiteraard niet vrijblijvend en gelden de normale regels rond ziekteverzuim en re-integratie.. Hebt u een 2 e loopbaan voorbereid, dan is die doorstroom vaak gemakkelijker U dient mee te werken aan re-integratie en kan dus niet zomaar een herplaatsingfunctie weigeren. Een herplaatsingfunctie moet passend zijn, wat passend is hangt af van uw omstandigheden en bv. de duur van de ziekte en de perspectieven. Ja, binnen de Gemeente Leeuwarden wordt een individueel loopbaanplan vastgelegd in een Persoonlijke ondernemingsplan. Een voorbeeld hiervoor is opgenomen in de bijlages bij het (concept-)beleidsplan Loopbaanbeleid in praktische zin. De afspraken worden door beide partijen getekend. In het kader van de 2 e loopbaangesprekken kunnen de verschillende doorstroommogelijkheden aan de orde komen. Er is al een onderzoek geweest om te kijken welke functies goed aansluiten bij de huidige brandweerfuncties. Daarbij is gekeken naar functies binnen en buiten de gemeente. De komende tijd vindt er verder onderzoek plaats naar mogelijke doorstroomfuncties binnen de gemeente, daarbij wordt ook gekeken welke aanvullende opleidingseisen dan gelden voor brandweerlieden. Verder kunt u op intranet informatie vinden over verschillende diensten en sectoren binnen de gemeente. Informatie over functiebeschrijvingen en waarderingen kunt u terug vinden in het digitaal functieboek: P&O- informatie/werkprocessen/functiewaardering/digitaal Functieboek. Ambtenaren die in een bezwarende functie werken, krijgen een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling van 2,5% van het salaris. Deze werkgeversbijdrage wordt verstrekt zolang de medewerker in een bezwarende functie werkzaam is. Deze werkgeversbijdrage wordt gedurende maximaal 20 jaar verstrekt. Als de ambtenaar van een bezwarende functie bij de ene gemeente is overgestapt naar een bezwarende functie bij een andere gemeente tellen de jaren bij de eerste gemeente mee. Na 20 jaar in een bezwarende functie valt de ambtenaar terug op de reguliere werkgeversbijdrage van 1,5%. Op grond van art. 9a:9 bestaat de mogelijkheid om langer dan 20 jaar in een bezwarende functie te blijven werken, mits de ambtenaar medisch geschikt is om in een bezwarende functie door te werken. In deze situatie blijft het recht bestaan op de werkgeversbijdrage van 2,5%). Als de ambtenaar eerder overstapt naar een niet bezwarende functie, eindigt de werkgeversbijdrage van 2,5% en ontvangt de ambtenaar de reguliere werkgeversbijdrage van 1,5%. Zolang de CAO niet wijzigt, blijven afspraken staan. Ook zullen er nadere afspraken gemaakt worden bij de totstandkoming van regionalisering. Voor ambtenaren die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn getreden in een bezwarende functie geldt art. 9a:5 Car/Uwo. Het college legt samen met de ambtenaar afspraken vast bij indiensttreding. Minimaal 1 x in de 3 jaar wordt het loopbaanplan geëvalueerd, geactualiseerd en zo nodig bijgesteld. In het loopbaanplan worden alle van belang zijnde onderwerpen en afspraken vastgelegd, Indien er zwaarwegende redenen zijn om een aangeboden baan te weigeren,dient dit te passen binnen de gemaakte afspraken in het loopbaanplan. Dat zou betekenen dat de aangeboden baan absoluut niet aansluit bij de gemaakte afspraken in het loopbaanplan, of er moeten andere zwaarwegende redenen zijn waarom de baan geweigerd wordt (bijv. gezondheidsproblemen). Qua salaris is een aangeboden baan passend als deze niet meer da 2 schalen verschilt ten opzichte van de huidige inschaling. Ja, binnen de Gemeente Leeuwarden wordt een individueel loopbaanplan vastgelegd in een Persoonlijke ondernemingsplan. Een voorbeeld hiervoor is opgenomen in de bijlages bij het (concept-)beleidsplan Loopbaanbeleid in praktische zin. De afspraken worden door beide partijen getekend. Krijg ik ook voorrang op een functie Momenteel vindt binnen de gemeente Leeuwarden de matching van vacatures en Momenteel vindt binnen de gemeente Leeuwarden de matching van vacatures en 10

16 als daar meerdere mensen op solliciteren? kandidaten plaats door de regiegroep, waarbij de transferkandidaten voorrang hebben op het overig personeel. Op grond van de afspraken in het Loopbaanplan kan een aanmelding als transferkandidaat plaatsvinden, Op die manier wordt die voorrangspositie dan geregeld. kandidaten plaats door de regiegroep, waarbij de transferkandidaten voorrang hebben op het overig personeel. Op grond van de afspraken in het Loopbaanplan kan een aanmelding als transferkandidaat plaatsvinden, Op die manier wordt die voorrangspositie dan geregeld. Wat is de disciplinaire straf voor de werkgever? Hoe zit het als je ouder bent dan 50 jaar en ziek wordt? Het werken aan de 2 e loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Beiden kunnen elkaar daar ook op aanspreken. Ook van de werkgever mag verwacht worden dat die zijn afsprakent nakomt. In uw geval geldt dat er geen doorstroomverplichting is. Wilt u wel doorstromen of is daar een noodzaak toe, dan moet u uw werkgever daar op aanspreken. Medewerkers met meer dan 20 bezwarende dienstjaren per 1/1/2006 Wordt u ziek als u 50 jaar of ouder bent, dan mag u niet worden ontslagen op grond van artikel 8:5.Herplaatsing is wel mogelijk. Bij herplaatsing in een nieuwe (herplaatste) niet bezwarende functie komen de FLO-overgangsrechten te vervallen en kunt u niet vanaf 55 jaar stoppen met werken. Het Poortwachtertraject is hier van toepassing met als reintegratie in de eigen of een ander functie als doel. Na 2 jaar ziekte kunt u definitief herplaatst worden. Voor die tijd kunt u voorlopig herplaatst worden, uw oorspronkelijke aanstelling en daarbij behorende rechten blijven van toepassing. Bovenstaande is overigens geen wijziging op basis van de CAO, maar gold hiervoor ook al als zodanig. Iemand die op zijn 52 ziek werd verloor ook zijn recht op FLO. Indien u ziek bent en (nog) niet definitief herplaatst bent op een nieuwe functie, dan kunt u wel gebruik maken van het FLO-overgangsrecht op het moment dat u de leeftijd van 55 jaar (of later indien er een hogere FLO leeftijd was verbonden) bereikt. U wordt dan hersteld gemeld en u kunt gebruikmaken van de keuzes, die gezonde ambtenaren ook hebben. Uiteraard zal het zo zijn dat vanwege de ziekte niet alle keuzes mogelijk zijn. Zo zal 100% doorwerken met een bonus van 20% in ieder geval niet mogelijk zijn. Maar de optie volledig buitengewoon verlof en de optie ontslag onder verkrijgen van een bonus van 100% van een jaarsalaris zijn in ieder geval wel mogelijk. Deze bonus geldt als afkoop van de rechten die de ambtenaar zou hebben, wanneer hij tot de leeftijd van 59 jaar (het moment van onbetaald volledig verlof) in dienst was gebleven. Definitieve herplaatsing en salarisgarantie Zoals gezegd wordt ook al is ontslag niet mogelijk ook bij ziekte tussen 50 en 55 start een re-integratietraject. Hoofdstuk 7 is in deze periode namelijk gewoon van toepassing. Dat betekent ook dat u definitief herplaatst kan worden. Als hiervan sprake is en u wordt binnen de organisatie van de gemeente definitief herplaatst, dan krijgt u een garantietoelage ter hoogte van het negatieve verschil tussen de oude bezoldiging en uw nieuwe totaalinkomen van de ambtenaar. Tot het totaalinkomen na herplaatsing wordt zowel de nieuwe bezoldiging gerekend als ook uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid. Als definitieve herplaatsing plaatsvindt buiten de organisatie van de gemeente, dan treft de werkgever met u een financiële regeling. Medew. met minder dan 20 bezw. dienstjaren op In uw geval geldt dat bij langdurige ziekte waarbij terugkeer in de bezwarende functie niet mogelijk is, gekoerst wordt op instroom in de 2 e loopbaan. Ook in dat geval geldt een inkomensgarantie. U krijgt een garantietoelage over het verschil in bezoldiging in de oude situatie en de nieuwe situatie, zoals deze beschreven is in artikel 9b:25 CAR. Bent u nog niet definitief herplaatst op het moment dat u volledig kan stoppen met werken, dan kunt u nog gebruik maken van het FLO-overgangsrecht. Op welke leeftijd dat is, hangt af van uw bezwarende dienstjaren op 1/1/2006. Het werken aan de 2 e loopbaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer. Beiden kunnen elkaar daar ook op aanspreken. Ook van de werkgever mag verwacht worden dat die zijn afspraken nakomt. Wanneer de werkgever zijn inspanningen uit het loopbaanplan niet nakomt en de tweede loopbaan om die reden niet begonnen kan worden, dan blijft u ook na 20 jaar in de bezwarende functie doorwerken. U moet wel medisch geschikt zijn om de bezwarende functie te kunnen uitoefenen. Voor u is dit in principe niet relevant. Als u op de leeftijd van 50 jaar of ouder nog werkzaam bent in een bezwarende functie dan geldt het reguliere beleid bij langdurige ziekte. Het ligt voor de hand dat u in dat geval doorstroomt naar de door u voorbereide 2 e loopbaanfunctie. Daarvoor gelden specifieke salarisgaranties 11

17 Kun je terug bij de Brandweer als het werken elders (b.v. op het stadskantoor) niet lukt? Vanaf welke datum sparen wij voor onze levensloop? Kun je je levensloop laten uit betalen of kun je een ander verzekeraar nemen? Bij vertrek uit bezwarende functie vervallende de rechten met uitzondering van de inkoop levensloop en de inkoop ouderdomspensioen. Een mogelijke terugkeergarantie is hierbij dus niet mogelijk. De mogelijkheid om vooraf elders stage te lopen en daarmee beter te oriënteren vanuit een bezwarende functie is wel bespreekbaar. Vanaf ingangsdatum FLO-overgangsrecht ( ) wordt er gespaard voor levensloop. De hoogte van de werkgeversbijdrage is afhankelijk van leeftijd en aantal dienstjaren en het moment waarop u uw levenslooptegoed moet inzetten. Als u het LOGApad heeft gevolgd (dat betekent dat u minimaal 20 jaar in een bezwarende functie moet hebben gewerkt, dat u uw levensloopbijdrage heeft ingebracht in de collectieve regeling van Loyalis en dat u niet tussentijds een opname heeft gedaan.) heeft u op het moment dat het onbetaald verlof ingaat 70% levenslooptegoed opgebouwd per jaar onbetaald verlof, bij FLO-leeftijd 55 jaar is dat 3 jaar, bij FLO-leeftijd 60 jaar is dat 2 jaar. Het gaat om 70% van de laatstgenoten bezoldiging (op basis van de laatste 12 maanden) in de bezwarende functie. Bij aanvang van de levensloopregeling kon u kiezen om af te wijken van het LOGApad en de levensloopbijdrage aan uzelf uit te laten betalen of bij een andere verzekeraar dan Loyalis onder te brengen. Hiermee zijn wel de garanties voor u vervallen. Gaat u uit dienst voor dat u gebruik maakt van het FLO-overgangsrecht dan kunt u aanspraak maken op afkoop. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, U moet na 20 jaar een niet bezwarende functie gaan vervullen, terugkeer in een bezwarende functie ligt daarom niet voor de hand. U ontvangt een levensloopbijdrage van 2,5% per jaar. U bepaalt zelf of u spaart. Er zijn voor u geen garanties voor het levenslooptegoed. Deze vraag is niet voor u van toepassing (zie boven) Wat zijn bij een levensloopverzekering de spelregels bij overlijden van de verzekerde? Hoe zit het de laatste 7 jaar met je pensioen? Wat nu als ik een bedrijfsongeval krijg? Hier ben ik voor verzekerd? Kan ik dan toch in inkomen achteruit gaan? Wanneer de ambtenaar overlijdt voordat het eerste moment is bereikt waarop hij onbezoldigd volledig verlof kan opnemen, stopt de levensloopbijdrage. Hiermee wordt gedoeld op de leeftijd van 59 jaar (bij een oud FLO-leeftijd van 55 tot en met 59 jaar) respectievelijk 60 jaar (bij een oud FLO-leeftijd van 60 jaar. Wat er gebeurt met het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed dat tot dat moment is opgebouwd, is afhankelijk van de polis die de ambtenaar heeft afgesloten. Uitgaande van Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance geldt het volgende: heeft de ambtenaar direct voorafgaand aan het overlijden een dekking voor restitutie bij overlijden lopen bij Loyalis, dan ontvangen de nabestaanden 90% van het opgebouwde tegoed waarvoor de ambtenaar zich verzekerd heeft. Heeft de ambtenaar direct voorafgaand aan het overlijden geen dekking voor restitutie bij overlijden, dan komt het tegoed ten goede aan Loyalis. In geval de ambtenaar geen gebruik maakt van Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance maar de levensloopbijdrage heeft ondergebracht op een ander verzekerings- of spaarproduct, dan gelden bij overlijden de voorwaarden van de desbetreffende bank of verzekeraar jaar: keuzemogelijkheid i.v.m. FLO-overgangsrecht; jaar: onbetaald verlof; 62 tot overlijden: versterkt ouderdomspensioen. Voor het gedeelte tussen 62 jaar en 62 jaar en 9 maanden ontvangt u een bijdrage van uw werkgever. De regelgeving hierover is eind 2008 afgerond. Op korte termijn hoort u hier meer over. De pensioenuitkering vanaf 62 jaar wordt berekend op basis van het door u opgebouwde pensioen vanaf de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden en de extra werkgeversbijdrage voor de periode tussen 62 jaar en 62 jaar en 9 maanden. De regelgeving over deze werkgeversbijdrage is eind 2008 afgerond, binnenkort hoort u hier meer over. Op de leeftijd van 65 jaar verandert er verder niks. Bij het uitoefenen van taken voor de werkgever is de ambtenaar verzekerd, ook bij een bedrijfsongeval. Het inkomen na een bedrijfsongeval is afhankelijk van de individuele situatie en de mogelijkheden die de ambtenaar nog heeft om inkomsten te verwerven. Er is op deze Deze vraag is niet voor u van toepassing (zie boven) Deze vraag is niet voor u van toepassing. Bij het uitoefenen van taken voor de werkgever is de ambtenaar verzekerd, ook bij een bedrijfsongeval. Het inkomen na een bedrijfsongeval is afhankelijk van de individuele situatie en de mogelijkheden die de ambtenaar nog heeft om inkomsten te verwerven. Er is op 12

18 Wat gebeurt er als ik eerder uitval dan de 20 dienstjaren bv. na 10 jaar, heb ik dan ook recht op de inkomensgarantie? Wat heeft iemand aan levenslooptegoed opgebouwd als hij/zij voor 55-jarige leeftijd vertrekt bij de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan om iemand die 20 bezwarende jaren heeft. vraag geen standaard antwoord mogelijk. De normale regelgeving is in deze situatie van toepassing. In deze situatie maakt u nog geen gebruik van het FLO-overgangsrecht. Het reguliere verzuim- en re-integratiebeleid is op u van toepassing. Dat betekent dat - in principe in het verlengde van uw 2 e loopbaanontwikkeling een functie wordt gezocht waarin u herplaatst kunt worden. In dat geval geldt de inkomensgarantie waarbij u een garantietoelage krijgt voor het verschil tussen uw oude bezoldiging en uw nieuwe totaalinkomen. Dit is een zogeheten bevroren garantie. Als iemand 20 jaar in een bezwarende functie heeft gewerkt en met zijn levensloopvergoeding het LOGApad heeft gevolgd (inleggen in de collectieve regeling bij Loyalis en geen tussentijdse opname) dan kan hij/zij op de leeftijd van 59 jaar gedurende 3 jaar een vergoeding van 70% van de laatstgenoten bezoldiging in de bezwarende functie ontvangen. Bij vertrek uit de gemeentelijke organisatie kan u ook voor afkoop kiezen. De hoogte van het afkoopbedrag is afhankelijk van individuele omstandigheden. deze vraag geen standaard antwoord mogelijk. De normale regelgeving is in deze situatie van toepassing. In artikel 9a:10 Car/Uwo is het volgende geregeld: Lid 1: de ambtenaar die niet meer medisch geschikt is om in de bezwarende functie door te werken, ontvangt een overbruggingsuitkering. Lid 2: de duur van de overbruggingsuitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat betrokkene in een bezwarende functie werkzaam is geweest. Zie verder de overige artikelen in artikel 9a:10. Deze vraag is voor u niet van toepassing. Stel ik word arbeidsongeschikt voor mijn functie en binnen de Gemeente is er geen functie voor mij en ik accepteer buiten de Gemeente een functie. Hoelang gaat de inkomensgarantie dan door? Hoe zit het met de inkomensgarantie als ik een eigen bedrijf start? Ik wil er eigenlijk financieel niet op achteruit gaan als ik naar een andere functie ga, hoe kan ik daarvoor zorgen? Hoe zit het met mijn inkomensgarantie als ik wel mee werk aan het loopbaanbeleid, maar ik accepteer een functie met minder inkomen? Car-Uwo Artikel 9b:25 Lid 7 In dit geval geldt dat u met de werkgever afspraken maakt over een financiële regeling wanneer u in het kader van de tweede loopbaan buiten de organisatie van de gemeente een functie aanvaardt met een lager totaalinkomen. Car-Uwo Artikel 9b:25 Lid 7 Ook in dit geval geldt dat u met de werkgever afspraken maakt over een financiële regeling wanneer u in het kader van de tweede loopbaan buiten de organisatie van de gemeente een functie aanvaardt met een lager totaalinkomen.. Als dit moment gelijk valt met het keuzemoment, bedoeld in artikel 9b:4, kan ook gekozen worden voor de keuze bedoeld in lid 1 c. Men neemt dan met ingang van ingangsdatum FLO-overgangsrecht ontslag en ontvangt een bonus van 100% van een jaarsalaris. Met dit bedrag kan men investeren in bijvoorbeeld een eigen bedrijf. De levensloopvergoeding is dan ook nog beschikbaar voor deze ambtenaar. Er zal bij het opstellen van een loopbaanplan gekoerst moeten worden naar een ontwikkelroute waar bij gekeken wordt naar een functie waarvan het salaris wat hoger ligt dan bij de huidige functie. Dit omdat de meeste brandweermedewerkers in hun huidige functie een onregelmatigheidstoelage/ pikettoelage ontvangen.. Als er toch sprake is van financiële achteruitgang, kan men in aanmerking komen voor een inkomensgarantie. Hiermee wordt de achteruitgang in inkomen gecompenseerd. Het is echter een bevroren garantie, waarbij uw oorspronkelijke inkomen bevroren wordt. Naarmate uw nieuwe inkomen hoger wordt, wordt u garantietoelage lager, tot het moment dat uw nieuwe inkomen gelijk is aan uw oorspronkelijke inkomen. De in het kader van de tweede loopbaan gezochte en aangeboden functie moet dus passen bij de richting die afgesproken is in het loopbaanplan. Dit betekent dat een duidelijke richting voor de tweede loopbaan bepaald moet worden. De gemeente mag dus niet van u verlangen dat u na 20 jaar iedere baan accepteert. Het kan zijn dat voor u alleen doorstroom mogelijk is naar een lager betaalde functie. In dat geval geldt een inkomensgarantie. Anderzijds kunt u natuurlijk ook niet zomaar een veel lager betaalde functie gaan vervullen en dan een beroep doen op de garantietoelage als dat niet is beoogd in het 2 e loopbaanplan, uiteraard met uitzondering van de situatie dat u daar geen invloed op heeft. Als u een 2 e loopbaan buiten de gemeente start dan krijgt u een afkoopbedrag van 175% van tussen uw oude bezoldiging en uw nieuwe salaris inclusief evt. vergoedingen en toelagen. Art. 9a:11,lid 6) Als u een 2 e loopbaan buiten de gemeente start dan krijgt u een afkoopbedrag van 175% van tussen uw oude bezoldiging en uw nieuwe salaris inclusief evt. vergoedingen en toelagen. In dit geval zal individueel bekeken van welk nieuw salaris uitgegaan moet worden. (artikel 9a:11, lid 6) Er zal bij het opstellen van een loopbaanplan gekoerst moeten worden naar een ontwikkelroute waar bij gekeken wordt naar een functie waarvan het salaris wat hoger ligt dan bij de huidige functie. Dit omdat de meeste brandweermedewerkers in hun huidige functie een onregelmatigheidstoelage/ pikettoelage ontvangen.. Bij een eventuele inkomensachteruitgang ontvangt u een afbouwende garantietoelage. De in het kader van de tweede loopbaan gezochte en aangeboden functie moet dus passen bij de richting die afgesproken is in het loopbaanplan. Dit betekent dat een duidelijke richting voor de tweede loopbaan bepaald moet worden. De gemeente mag dus niet van u verlangen dat u na 20 jaar iedere baan accepteert. In ieder geval geldt dat een aangeboden functie geweigerd mag worden, als deze meer dan 2 salarisschalen verschilt met het salaris van de ambtenaar in de bezwarende functie. Uitzondering hierop is als de aangeboden functie met medeweten van de ambtenaar is gezocht en hierover in het kader van het loopbaanplan afspraken zijn gemaakt. De aangeboden functie komt dan 13

19 Ik was op elders op detacheringbasis werkzaam. Val ik onder het overgangsrecht? Van welk inkomen gaat men uit bij het bepalen van de inkomstengarantie? Hoe gaat men om met de ploegentoeslag? Wordt de inflatie ook meegenomen bij de inkomensgarantie? Hoe komt het met nieuwe CAO onderhandelingen? Wat gebeurt er als ik langer dan 20 jaren in een bezwarende functie blijf werken? Hoe bereken je de bezwarende dienstjaren na ? Heeft iedereen recht op een E.V.C.- traject? Nee, op detacheringbasis bouwde je geen FLO-rechten op, dus is het FLOovergangsrecht niet van toepassing Car-Uwo artikel 9a:11 Lid 1 Onder inkomen van oude bezoldiging verstaan de optelsom van: a. het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub b, b. de vakantieuitkering, c. de eindejaarsuitkering, d. de functioneringstoelage, e. de waarnemingstoelage en f. de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en emolumenten, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, (hiertoe behoort ook de ORT) berekend over een periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het begin van de tweede loopbaan. De garantietoelage is gebaseerd op het verschil tussen de oude bezoldiging en de nieuwe bezoldiging (inclusief evt. uitkeringen). Deze toeslag behoort tot de vaste toelagen en wordt meegenomen in je oude bezolding,en is daarmee ook onderdeel van de bevroren inkomensgarantie gezien. Nee, deze inkomensgarantie wordt als een bevroren garantie gezien en inflatie wordt buiten beschouwing gelaten. Deze informatie is nog onbekend. Medewerkers die onder het overgangsrecht vallen met meer dan 20 bezwarende dienstjaren op mogen doorwerken mits zij medisch geschikt zijn om de repressieve functie uit te oefenen. Medewerkers die onder het overgangsrecht vallen met minder dan 20 bezwarende jaren op , mogen doorwerken mits zij medisch geschikt zijn om de repressieve functie uit te oefenen. U moet zich wel voorbereiden op een 2 e loopbaan. De peildatum hierbij is de berekening op Medewerkers die onder het overgangsrecht vallen hebben destijds namens B&W een besluit ontvangen waarin het aantal bezwarende dienstjaren vermeld stond op Na deze datum wordt elk gewerkt jaar in een bezwarende functie, bij het aantal bezwarende dienstjaren per opgeteld. In het 2 e loopbaanbeleid Brandweer is opgenomen dat er gebruik zal worden gemaakt van EVC-trajecten. Expliciet staat hier niet benoemd dat iedereen hier recht op heeft. namelijk niet als verrassing, maar is bewust gezocht. In dat geval geldt een tijdelijke inkomensgarantie. Anderzijds kunt u natuurlijk ook niet zomaar een veel lager betaalde functie gaan vervullen en dan een beroep doen op de garantietoelage als dat niet is beoogd in het 2 e loopbaanplan uiteraard met uitzondering van de situatie dat u daar geen invloed op heeft. Deze vraag is niet op u van toepassing. Car-Uwo artikel 9a:11 Lid 1 Onder inkomen van oude bezoldiging verstaan de optelsom van: a. het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub b, b. de vakantieuitkering, c. de eindejaarsuitkering, d. de functioneringstoelage, e. de waarnemingstoelage en f. de in de lokale bezoldigingsverordening genoemde andere toelagen en emolumenten, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, (hiertoe behoort ook de ORT) berekend over een periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het begin van de tweede loopbaan. Voor de garantietoelage is het uitgangspunt: negatief verschil tussen oude en nieuwe salaris voor toelagen en vergoedingen geldt een afbouwtoelage indien het nieuwe salaris en eventuele toelagen en vergoedingen behorend bij de nieuwe functie samen met de garantietoelage de oude bezoldiging overstijgen dan vindt een korting op die garantietoelage plaats ter hoogte Voor medewerkers die onder het CAO nieuw personeel vallen wordt deze ploegentoeslag wel meegenomen in de garantie afbouwtoelage, die in 4 jaar af wordt gebouwd. Let op: voor deze garantie zijn wel bepalingen opgenomen. Zie hfdst. 9a:11 de toelichting en voorbeelden. Het oude salaris wordt niet geïndexeerd met prijsinflatie en/of verhogingen op grond van de CAO. Deze informatie is nog onbekend. In principe werkt u maximaal 20 jaar in de bezwarende functie. Alleen in uitzonderingssituaties kan uw werkgever met u overeenkomen dat u langer dan 20 jaar in de bezwarende functie doorwerkt. U moet hiervoor in ieder geval medisch geschikt zijn. Langer doorwerken is alleen mogelijk als u en de werkgever dit samen zijn overeengekomen (uitzonderingssituaties) en u ook medisch geschikt bent. Er wordt geteld vanaf het moment dat u in de bezwarende functie werkzaam bent. In het 2 e loopbaanbeleid Brandweer is wel opgenomen dat er gebruik zal worden gemaakt van EVC-trajecten. Expliciet staat hier niet benoemd dat iedereen hier 14

20 Ik kan niet goed leren, maar ik kan wel goed met mijn handen werken. Wat zijn de consequenties als ik niet kan voldoen aan de MBOniveau3 norm? Als ik voldoen aan de MBO-niveau 3 norm, voldoe ik dan volledig aan mijn verplichtingen? EVC-trajecten zijn zinvol als medewerkers nog niet een diploma op het beoogde opleidingsniveau (in principe MBO-3) hebben. Door middel van een EVC-traject kan de studieduur verkort worden. Naqast de medewerker kan ook de organisatie hier baat bij hebben. Per medewerker wordt dus bekeken of het volgen van een EVC-traject zinvol is. Er zal hier sprake zijn van maatwerk en er zal worden gekeken hoe voor betrokkene toegewerkt kan worden naar een tweede loopbaan. Nee, er zal door middel van een loopbaanplan (voorbereidingsroute/ontwikkelroute) gewerkt moeten worden naar een tweede loopbaan en dat is meer dan alleen een opleiding op MBO-3 niveau recht op heeft. Indien een MBO3-studie verkort kan worden door een EVC-traject heeft de organisatie hier ook baat bij. Per medewerker wordt dus bekeken of het volgen van een EVC-traject zinvol is. Er zal hier sprake zijn van maatwerk en er zal worden gekeken hoe voor betrokkene toegewerkt kan worden naar een tweede loopbaan. Nee, er zal door middel van een loopbaanplan worden naar een tweede loopbaan en dat is meer dan alleen een opleiding op MBO-3 niveau Ik heb een HBO niveau. Wat zijn mijn faciliteiten/ rechten om niet in inkomen achteruit te gaan? In het kader van uw 2 e loopbaanplan moet bekeken worden hoe dit opgevangen kan worden, bv. door aanvullende studie.voor medewerkers die een studie willen volgen hoger dan MBO-3 niveau is het voorstel om de gemeentelijke studiefaciliteitenregeling van toepassing.te verklaren. In het kader van uw 2 e loopbaanplan moet bekeken worden hoe dit opgevangen kan worden, bv. door aanvullende studie Voor medewerkers die een studie willen volgen hoger dan MBO-3 niveau is het voorstel om de gemeentelijke studiefaciliteitenregeling van toepassing.te verklaren. Als ik nu een studie volg via de ontwikkelroute ben ik dan verplicht om uit te stromen? Wie bepaalt voor de medewerker welke opleiding hij wel/niet mag volgen? Indien je onder het overgangsrecht valt dan ben je niet verplicht om uit te stromen wanneer je geen medische beperkingen hebt. Tijdens de loopbaangesprekken tussen leidinggevende en medewerker zal de opleidingsbehoefte worden geïnventariseerd. Nav deze inventarisatie zal door het management prioriteit worden aangebracht. Hierbij wordt oa gekeken naar uitkomsten van ppmo (periodiek preventief medisch onderzoek), de verschillende fases waar medewerkers zitten en daarnaast is het belangrijk dat bij de brandweer genoeg medewerkers inzetbaar zijn om te kunnen uitrukken. Tijdens de loopbaangesprekken maak je afspraken waarbij ook afspraken worden gemaakt omtrent je uitstroom en ben je ook verplicht om na 20 jaar uit te stromen. Tijdens de loopbaangesprekken tussen leidinggevende en medewerker zal de opleidingsbehoefte worden geïnventariseerd. Nav deze inventarisatie zal door het management prioriteit worden aangebracht. Hierbij wordt oa gekeken naar uitkomsten van ppmo (periodiek preventief medisch onderzoek), de verschillende fases waar medewerkers zitten en daarnaast is het belangrijk dat bij de brandweer genoeg medewerkers inzetbaar zijn om te kunnen uitrukken. Volg ik een studie in eigen tijd of in werktijd? Moet ik bij het niet voltooien van de opleiding de Gemeente terug betalen? Als ik vragen heb over scholing bij wie kan ik dan terecht? En krijg je tijdens een opleiding een contact persoon? Als ik ben afgestudeerd op een bepaald beroep, blijft de Gemeente mij dan ook bij scholen op het gebied? zodat ik niet achter blijf op dat gebied. Wat is het budget voor de medewerker? In het concept-beleidsplan is opgenomen dat : Studies tot en met MBO-3 worden vergoed in 100% tijd en 100% geld Andere studies worden vergoed in 50% tijd en 75 % geld In het loopbaanplan worden hierover zonodig afspraken gemaakt. Als het niet voltooien aan u zelf te wijten is, dan is sprake van misbruik. In dat geval moet u de gemaakte kosten terug betalen. De leidinggevende en de mobiliteitsadviseur zijn de aanspreekpunten voor vragen omtrent scholing. De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt. Indien je tijdens je loopbaangesprekken afspraak zijn gemaakt over je tweede loopbaan, is het van belang dat je tijdens je onderhoudsfase/outplacementfase je blijft onderhouden van actuele kennis. Voor het loopbaanbeleid is centraal budget geregeld voor het tweede loopbaan. Hierbij is een schatting gemaakt die evt. in de toekomst naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld. Er is geen sprake van een vast budget per medewerker. Er zal namelijk In het concept-beleidsplan is opgenomen dat : Studies tot en met MBO-3 worden vergoed in 100% tijd en 100% geld Andere studies worden vergoed in 50% tijd en 75 % geld In het loopbaanplan worden hierover zonodig afspraken gemaakt. Als het niet voltooien aan u zelf te wijten is, dan is sprake van misbruik. In dat geval moet u de gemaakte kosten terug betalen. De leidinggevende en de mobiliteitsadviseur zijn de aanspreekpunten voor vragen omtrent scholing. De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt. Indien je tijdens je loopbaangesprekken afspraak zijn gemaakt over je tweede loopbaan, is het van belang dat je tijdens je onderhoudsfase/outplacementfase je blijft onderhouden van actuele kennis. Voor het loopbaanbeleid is centraal budget geregeld voor het tweede loopbaan. Hierbij is een schatting gemaakt die evt. in de toekomst naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld. Er is geen sprake van een vast budget per 15

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG

OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG 9b OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DIE OP 31 DECEMBER 2005 RECHT GAF OP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 9b Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32 Lbr. 08/173

ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32 Lbr. 08/173 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijzigingen CAR oud-flo en FLO-overgangsrecht (2) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800258 CvA/LOGA 08/32

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan Amsterdam-Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Voorwoord Caroline van de Wiel Brandweerman of vrouw, dat word je niet, dat ben je.

Nadere informatie

Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA 06/28

Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA 06/28 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. Marz / CvA (070) 373 8021 onderwerp uitleg CAR-teksten hervorming FLO uw kenmerk -- ons kenmerk Marz / CvA/ U200601116 Lbr. 06/114 CvA/LOGA

Nadere informatie

ECCVA/U200800456 CVA/LOGA 08/29 Lbr. 08/131

ECCVA/U200800456 CVA/LOGA 08/29 Lbr. 08/131 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft FLO-overgangsrecht: afkoop van levensloopbijdrage bij ontslag en de gemeentelijke levensloopregeling

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20

MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Hervorming FLO: CAR-teksten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600947 Lbr.06/92 LOGA 06/20 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2012-007805 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 16 oktober 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15.

Deze toelagen wordt gecontinueerd na invoering van hoofdstuk 3 per 1 januari 2016 en vinden vanaf dat moment hun grondslag in artikel 3:15. Overgangsrecht en toelichting 1. Garantietoelagen en afbouwtoelagen die uiterlijk op 31 december 2015 zijn ingegaan worden gecontinueerd onder de voorwaarden waaronder ze zijn toegekend. 1a Bestaande garantietoelage

Nadere informatie

2. Categorie-indeling

2. Categorie-indeling Handleiding bij kostenmodel FLO-overgangsrecht 2010 Aug. 10 De geelgekleurde passages geven de wijzigingen aan die zijn gemaakt in het verbeterde model in augustus 2010 ten opzichte van het model uit januari

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht

1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht 1. Rechtspositie FLO Overgangsrecht Algemene gegevens Belangrijke kaders - Handboek FLO Overgangsrecht (VNG) - Hoofdstuk 9 Rechtspositie BBN - Mandaatregeling BBN Externe partijen - Loyalis - Proces eigenaar

Nadere informatie

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 6e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (f) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Aan Algemeen Bestuur 11.0004094. Onderwerp: FLO-overgangsrecht: LOGA circulaire ECCVA/U200800258 en LOGA circulaire ECCVA/U200802095

Aan Algemeen Bestuur 11.0004094. Onderwerp: FLO-overgangsrecht: LOGA circulaire ECCVA/U200800258 en LOGA circulaire ECCVA/U200802095 V GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN www.gewestgooienvechtstreek.nl Aan Algemeen Bestuur Uw brief van:

Nadere informatie

ECCVA/U201001917 CvA/LOGA 10/17 Lbr. 10/086

ECCVA/U201001917 CvA/LOGA 10/17 Lbr. 10/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Aanvulling: Wijzigingen CAR n.a.v. ingangsdatum pensioen uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201001917 CvA/LOGA

Nadere informatie

Regeling generatiepact

Regeling generatiepact Regeling generatiepact 1 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a CAR-UWO; b. leidinggevende: de functies

Nadere informatie

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11

uw kenmerk 09 juli 2012 overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Lbr. 12/062 CvA/LOGA 12/11 : ĚĒĒĚ LOG A ' : ţ ; College Årbáåméšn/VNG ABVAKABO Brief aan de leden fil É T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV CMMľ (070) 373 8393 uw kenmerk bljleoe(n)

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86

MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ/CvA (070) 373 8021 onderwerp Gemeentelijke levensloopregeling Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86 bijlage(n)

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (l) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108)

Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 50913 10 juni 2015 Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de gewijzigde garantieregeling(3b, 2015, 108) Afdeling

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling

nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling nummer 10 van 2005 Vaststelling Regeling opleiding en ontwikkeling Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 11 januari 2005, kenmerk 6.4/2005000259, Stafgroep Personeel en Organisatie 1 Nummer 10

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Info Den Helder - LOGA Ledenbrief: FLO-overgangsrecht: eenmalige indicatie inkoop OP en wijzigingen CAR

Info Den Helder - LOGA Ledenbrief: FLO-overgangsrecht: eenmalige indicatie inkoop OP en wijzigingen CAR pagina 1 van 1 Info Den Helder - LOGA Ledenbrief: FLO-overgangsrecht: eenmalige indicatie inkoop OP en wijzigingen CAR Van: "VNG LEDEN" Datum; 12/22/2010 16:23 Onderwerp: LOGA Ledenbrief:

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. b e s l u i t e n : GEMEENTE HOOGEVEEN Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Tweede Loopbaanbeleid voor medewerkers in een bezwarende functie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland Versie INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

Drechtsteden 15.04.2009 0102. Drechtstedenbestuur. Ontwerp-besluit. Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;

Drechtsteden 15.04.2009 0102. Drechtstedenbestuur. Ontwerp-besluit. Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; 15.04.2009 0102 Drechtsteden Drechtstedenbestuur Ontwerp-besluit Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 9 februari 2009 met betrekking tot wijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Emmen. V V> 'Ij V* ECCVA/U200902645 CvA/LOGA 10/02 Lbr. 10/005

Gemeente Emmen. V V> 'Ij V* ECCVA/U200902645 CvA/LOGA 10/02 Lbr. 10/005 Gemeente Emmen \, a Ç 8 JAN 2010 V V> 'Ij V* tky.ïtiijütm-»' i'. ii 1 J- 'nl.,j.ii..)x-i.nn"ib"jiiiwy i r"r* VNC Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Generatiepact Brummen

Generatiepact Brummen Generatiepact Brummen Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Brummen. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Behoort bij het besluit van de naad van /ļ- \ 1-13 SC13,04572 de griffier, Rapport Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Rapport

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09

ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Uitwerking CAO Gemeenten 2007-2009 uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200800303 Lbr. 08/028 CvA/LOGA 08/09 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd.

Artikel 5 Bepalen functieschaal In een aparte regeling wordt vastgelegd de wijze waarop de functies worden beschreven en gewaardeerd. Artikel 1 Begripsomschrijvingen De begripsomschrijvingen van de CAR-UWO zijn van toepassing. Verwijzingen naar de belangrijkste omschrijvingen zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast gelden aanvullend

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Vraag 2 Geldt deze Prepensioenregeling ook voor deeltijd FPU? Antwoord 2: Neen, alleen bij volledig ontslag!

Vraag 2 Geldt deze Prepensioenregeling ook voor deeltijd FPU? Antwoord 2: Neen, alleen bij volledig ontslag! "##$! Vragen & Antwoorden Versie Ì per 31 mei 2005 Vraag 1 Wat betekent FPU voor uw belastingtarief? Antwoord 1: Uw inkomen daalt en afhankelijk van de hoogte valt u al dan niet in een ander inhoudingpercentage,

Nadere informatie

Werkgeverscommissie Griffie

Werkgeverscommissie Griffie Werkgeverscommissie Griffie de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Bertelink, Gerard Tel.nr. (0318) 68 0566 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2013/1 738087 P&O 13 december

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht

Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht Toelichting Bezoldigingsregeling Gemeente Stichtse Vecht 1 van 11 Algemene toelichting In deze Bezoldigingsregeling wordt geregeld welke beloningsvormen binnen de gemeente Stichtse Vecht toegepast kunnen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 26-02-2015 Nummer gemeenteblad: 0432 Vastgestelde regeling - Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke

Nadere informatie

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV Brief aan de leden T.a.v. het college GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN IN Landelijk Overleg 'remeentelijke rbeidsvoorwaarden CNV Publieke zaak CMHF informatiecentnim

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Personele bevoegdheden

Personele bevoegdheden Bijlage II: Toelichting op " mandaat, volmacht personeel en organisatie aangelegenheden" Personele bevoegdheden Inleiding. Als manager bent u op basis van doorverleend mandaat bevoegd besluiten te nemen

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

ECWGO/U Lbr.15/054 LOGA/ECWGO 15/11

ECWGO/U Lbr.15/054 LOGA/ECWGO 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501194 Lbr.15/054

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 4e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (d) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

ECGWO/U201400425 Lbr. 14/009

ECGWO/U201400425 Lbr. 14/009 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting uw kenmerk ons kenmerk ECGWO/U201400425

Nadere informatie

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid

Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% Bekendmaking beleid Onderdeel DGMOS/POI Rijk/PR Inlichtingen M.F.Q. Oudshoorn/W. Hagg T 070-426 6389/7663 F 1 van 6 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag De Ministers Afspraken inzake arbeidsongeschikten met een

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

ECCVA/U201002704 CvA/LOGA 10/26 Lbr. 10/117

ECCVA/U201002704 CvA/LOGA 10/26 Lbr. 10/117 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft FLO-overgangsrecht: eenmalige indicatie inkoop OP en wijzigingen CAR uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201002704

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

CAR-UWO wijzigingen i.v.m. aandachtspunten in verband met invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR en technische wijzigingen

CAR-UWO wijzigingen i.v.m. aandachtspunten in verband met invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR en technische wijzigingen Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2017-015 Datum : 24 februari 2017 CAR-UWO wijzigingen

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken

ARBEIDSDUUR. Keuzemogelijkheden voor militairen BURGERS PAGINA 6. T wee uren langer of korter werken ARBEIDSDUUR Keuzemogelijkheden voor militairen T wee uren langer of korter werken Vanaf 1 juli 2001 bestaat voor u de mogelijkheid om, uitgaande van een arbeidsduur van uw rooster van gemiddeld 38 uur

Nadere informatie

Het FLO-overgangsrecht. versie 4

Het FLO-overgangsrecht. versie 4 Het FLO-overgangsrecht versie 4 Het FLO-overgangsrecht versie 4 Colofon Deze publicatie is een uitgave van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is de vierde versie

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus 4818 6401 JL Heerlen

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk 2. Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP. Postbus 4818 6401 JL Heerlen Postbus 4818 6401 JL Heerlen Dhr LE Vensloop Voorbeeldstraat 12 4577 LL Stadt 1234ab1 Persoonlijk aanbod levensloop van Loyalis en ABP Per 1 januari 2006 kunt u gebruik maken van de levensloopregeling.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie