Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

2 Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie 2.2 De visie 2.3 Geprioriteerde doelen 2011/ Eterne ontwikkelingen PAGINA 5 6 Kern Org 2.Strategisch beleid Eterne ont 3. Organisatorische ontwikkelingen en Governance 3. Organisatorische ontwikkelin 3.1 Code Goed Bestuur 13 Code Goed 3.2 Besturingsfilosofie 13 Besturingsfi 3.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 14 Gemeensch 3.4 Start netwerken leerkrachten 15 Start netwe 3.5 Ontwikkeling van protocollen 16 Ontwikkelin 3.6 Onderzoek van het leerlingaantal 16 Onderzoek 3.7 Onderzoek gemeente Opmeer Onderwijs en kwaliteitszorg 4. Onderwijs en kwaliteitszorg 4.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie 4.2 Kwaliteitssysteem 4.3 Eindopbrengsten volgens het Early Warning System 4.4 School aan Zet 4.5 ipad project De Dubbele Punt 4.6 Aantal meldingen en klachten 4.7 Uitstroom voortgezet onderwijs 4.8 Eterne contacten 5. Personeel 5.1 Reorganisatie 5.2 Payroll 5.3 Mobiliteit 5.4 Invalpool 5.5 Procedure aanstellen formatie 5.6 Arbodienstverlening 5.7 Invoering digitale gesprekscyclus 5.8 Deskundigheidsbevordering 6. Huisvesting 6.1 Onderhoud 6.2 Nieuwe ontwikkelingen 6.3 Duurzaamheid 7. Jaarverslag Raad van Toezicht 7.1 Samenstelling Raad van Toezicht 7.2 Werkgeversrol 7.3 Toezichtkader 7.4 Vergaderingen 8. Financieel beleid 8.1 Financiële positie per balansdatum 8.2 Analyse van het eploitatieresultaat 8.3 Treasuryverslag 8.4 Risicobeheersings- en controlesysteem 8.5 Toekomstparagraaf 8.6 Risicoparagraaf 8.7 Aansluiting jaarrekening Basisinformatie Bijlage: Prestatie-indicatoren 17 Kwaliteitson 18 Kwaliteitssy 18 Eindopbren 19 School aan 19 ipad project 19 Aantal meld 20 Uitstroom v 21 Eterne con 5. Personeel 22 Reorganisat 22 Payroll 22 Mobiliteit 22 Invalpool 22 Procedure a 23 Arbodienstv 23 Invoering di 23 Deskundigh 6. Huisvesting 24 Onderhoud 25 Nieuwe ontw 25 Duurzaamhe 7. Jaarverslag Raad van Toezicht 26 Samenstellin 26 Werkgevers 26 Toezichtkad 27 Vergadering 8. Financieel beleid 28 Financiële p 30 Analyse van 34 Treasuryver 35 Risicobehee 36 Toekomstpa 38 Risicoparag 39 Aansluiting Bijlage: Pr 3

3 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Allure. Ons doel is kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs aanbieden door de vijftien scholen in de regio West-Friesland, die onder Stichting Allure vallen. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan het ministerie van OC&W, de drie gemeenten (Opmeer, Koggenland en Medemblik) waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, alle medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Het verslag is ook bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Allure als geheel aangaan. Over de ontwikkelingen op de scholen kunt u lezen in de jaarverslagen van de afzonderlijke scholen. U kunt deze vinden op hun website (via of opvragen bij de directeur van de school. Afgelopen jaar was het tweede jaar van uitvoering van het beleidsplan Grensverleggend leren Dit beleid is erop gericht de organisatie bedrijfsmatig weer gezond te maken. De indicatoren die daarbij gesteld zijn, werden door werkgroepen behaald. Deze werkgroepen bestaan hoofdzakelijk uit directeuren. Het gaat om drie werkgroepen te weten: onderwijs, personeel en ICT. De indicatoren van de overige bedrijfsprocessen: financieel, huisvesting en administratief-organisatorisch werden door de daarvoor nieuw aangetrokken staffunctionarissen behaald. Een overzicht van de behaalde indicatoren vindt u in bijlage 1. Naast het op orde brengen van de organisatie stond het jaar in het teken van de reorganisatie. De terugloop van leerlingen (krimp) en het daarop te laat anticiperen door het vorige bestuur maakten een forse ingreep op het vaste personeelsbestand noodzakelijk. Het opstellen van een reorganisatie- en sociaal plan, in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en vakbonden, vond begin plaats. Veel van de daarin gestelde doelstellingen zijn bereikt, zonder dat er tot nu toe gedwongen ontslagen hebben plaatsgevonden. In dit jaarverslag leest u welke stappen we verder hebben gezet en welke concrete resultaten verder nog zijn bereikt. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via Uw vragen of reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze organisatie en wensen u veel leesplezier. Riekje Meijering Directeur-bestuurder 4 5

4 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 1. KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van stichting Allure. U vindt deze statuten op onze website De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter (wethouder Bergen met o.a. onderwijs, welzijn en sociale zaken in zijn portefeuille) De heer R. (René) van de Guchte (manager ING bank) De heer R.Chr. (Robert) Viëtor (clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden) De heer J.W. (Jan Wolter) Bloem (advocaat) Mevrouw Y. (Yolanda)Clee (adviseur en interim manager primair onderwijs) College van Bestuur Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is bevoegd gezag van stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als directeur-bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van stichting Allure. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directie taken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De directeur-bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt eterne belangen. De directeur-bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het college van bestuur bestaat uit: Mevrouw H.J.K. (Riekje) Meijering, directeur-bestuurder. Stafbureau In het stafbureau zijn de secretaris RvT, directeuren en GMR, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau met senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Secretaris RvT, directeuren en GMR (2 dagen) De secretaris RvT, directeuren en GMR ondersteunt de genoemde diensten in brede zin. Daarnaast verzorgt deze het secretariaat van de RvT en de GMR. HRM functionaris (3 dagen) De functionaris HRM, die per 1 augustus, is aangetrokken, is mede verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van stichting Allure. Kortweg kan gesteld worden dat stichting Allure het beste uit haar ongeveer 220 medewerkers wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen dan straalt dat immers af op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de functionaris HRM verzorgt het eterne administratiebureau Akorda ook secretariële en administratieve ondersteuning. Tevens wordt de invalpool leerkrachten door een interne medewerker binnen het stafbureau verzorgd. Administratie (3 dagen) De personele en financiële administratie worden voor een belangrijk deel verzorgd door het administratiekantoor Akorda (www.akorda.nl). Ook adviseren zij bij juridische vraagstukken. Binnen het stafbureau worden aanvullend secretariële werkzaamheden verzorgd door de management-assistent. Zij ondersteunt tevens de directeur-bestuurder. ICT functionaris (1 dag) In het onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De bovenschoolse ICT- functionaris houdt samen met het ICT netwerk de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. Dit ICT netwerk bestaat uit leerkrachten met een ICT taak op de school. Elke school heeft een dergelijke ICT er. De bovenschoolse ICT-functionaris ondersteunt scholen bij ICT werkzaamheden en regelt scholing op ICT gebied. Een ICT-werkgroep, bestaande uit directeuren, maakt (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT. Huisvesting functionaris (1 dag) Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vijftien schoolgebouwen van stichting Allure liggen in handen van de functionaris huisvesting. Deze voert, samen met de directeur-bestuurder, het overleg met de drie betreffende gemeenten over de huisvesting van de scholen. Daarnaast is er een eterne onderhoudsfunctionaris die werkzaamheden verricht die anders door een aannemersbedrijf zouden moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt naast de kleine onderhoudswerkzaamheden die een conciërge op een school uitvoert. Financieel controller (1 dag) De financiële controle wordt uitgevoerd door een eterne controller. Deze geeft leiding aan de financiële administratie, verzorgd door het administratiekantoor Akorda. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanlevering van begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages. De financiële commissie van de drie gemeenten heeft, naast de RvT, ook een controlerende en adviserende taak op de financiële stukken van de stichting. 6 7

5 Overige baten Opbrengst medegebruik Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Stichting Allure schema organisatiestructuur 2. STRATEGISCH BELEID Bestuurskantoor MR Raad van Toezicht College van Bestuur Directeur- Directeur Directieberaad Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 Verstuurd naar accountant 25 maart 2013 Financiële commissie gemeenten Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Pagina 5 van 11 Na een intensief traject is in 2011 een beleidsplan Grensverleggend Leren vastgesteld. Dit beleidsplan is in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren tot stand gekomen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste elementen uit dit plan toegelicht. Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt in indicatoren per schooljaar. In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van de indicatoren. Zie voor een samenvatting van de indicatoren bijlage De missie Grensverleggend onderwijs. Allure beschouwt het als haar missie grensverleggend onderwijs aan te bieden. Dit is overal binnen de organisatie zichtbaar. Leerlingen krijgen een basisopleiding die hen optimaal toerust voor een goed vervolg in het voortgezet onderwijs, waarbij hun specifieke onderwijsbehoeften centraal staan. 2.2 De Visie Allure wil zich de komende jaren onderscheiden als een professionele, transparante, daadkrachtige organisatie, die zich ten doel stelt, Wereldburgers in West-Friesland op te leiden, vanuit verbondenheid met de omgeving en elkaar, opbrengstgericht en vanuit een veilige en respectvolle omgeving. Een sterke financiële basis en deskundige, gedreven medewerkers vormen de fundering om de ambities van Allure waar te maken. Kwalitatief hoogstaand onderwijs met de blik op de toekomst en een professionele manier van communiceren en leidinggeven zijn speerpunten. De stichting zorgt voor realistische, actuele en gedragen kaders, waarbinnen elke school invulling kan geven aan haar specifieke missie. Binnen de contet van de stichting zijn wij (vanuit intrinsieke motivatie) verbonden met elkaar. Vanuit deze verbondenheid staat respect voor elkaar centraal. Allure ziet zichzelf als lerende organisatie. Op basis van dit inzicht wordt de kwaliteitszorg ingericht. Het openbare karakter vormt uitgangspunt en wordt gekenmerkt door aandacht en toegankelijkheid voor alle wereldreligies en maatschappelijke zienswijzen vanuit actieve pluriformiteit. Onderwijs heeft, ondanks een veranderende maatschappij, een centrale positie in de vorming van het kind en streeft daarom proactief naar elkaar versterkende banden met andere maatschappelijke organisaties. Directeuren (per 31 december ) Directeuren (per 31 december ) Marjolein Schilder De Ieveling Henk van Doorn Geert Holle Clemens Beemsterboer De Klaverwoid Tsjikke Dijkstra De Langereisschool Jos Cozijn De Kraaienboom Katja Kranenburg De Koet Niko Dol De Adelaar/De Akker Irene Ruigentuin De Kelderswerf Odette Meskers De Vijzel/De Plaats Marjolein Looij locatieleider De Grosthuizer Marloes Goesinnen De Speelwagen Odette Meskers De Plaats Wil Bankras De Dubbele Punt locatieleider Nadere informatie is te vinden op de website 2.3 Geprioriteerde doelen Van alle indicatoren die in het beleidsplan zijn opgenomen hebben de onderstaande vijf indicatoren de hoogste prioriteit. Als we er in slagen om vooral op deze vijf indicatoren merkbaar vooruitgang te boeken, dan sturen we op een financieel en bedrijfsmatig stabiele organisatie die in control is. Voorwaarden om op de best denkbare manier invulling te geven aan de missie en visie van onze organisatie. Passend onderwijs Opbrengstgericht onderwijs Sluitende (meerjaren)begroting Professionaliteit Organisatiestructuur en management. 8 9

6 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Passend onderwijs Allure hanteert voor iedere leerling binnen de scholen een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale enz.) talenten maimaal te ontwikkelen. In 2014 treedt de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Allure ziet de toekomst van deze wet als een kans om het onderwijs aan haar kinderen te verbeteren, zeker nu de bezuinigingen op het Passend onderwijs niet doorgaan. Gedacht kan worden aan etra aandacht en begeleiding voor kinderen die de basisvaardigheden voor taal en rekenen nog niet machtig zijn. Maar het kan ook gaan om een speciaal onderwijsprogramma aan ecellente leerlingen die op hun eigen niveau uitgedaagd moeten worden. Dus we willen de nadruk leggen op ontwikkelen en leren Opbrengstgericht werken Alle scholen van Allure scoren eind 2013 ten minste voldoende tot gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Ten minste 20% van de Allure scholen scoort gemiddeld en 10 % bovengemiddeld. Prestaties op het gebied van rekenen en taal neemt Allure zeer serieus. Terecht spreken ouders en inspectie de school erop aan als daar aanleiding voor is. Opbrengstgericht werken betekent dat de gegevens over de vorderingen van leerlingen op met name de gebieden taal en rekenen een grote rol spelen in het handelen van de leerkracht. Wij investeren in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op al onze scholen in de breedte te verbeteren. van de competenties waar men op moet scoren. Steeds meer is te merken dat medewerkers het gewoon gaan vinden dat afspraak ook echt een afspraak is. Het elkaar daarop blijvend aanspreken blijft belangrijk Organisatiestructuur en management De afgelopen jaren is afscheid genomen van medewerkers op het stafbureau die een operationele taakinvulling hadden. Daarvoor in de plaats zijn tijdens de reorganisatieperiode tijdelijke krachten ingezet. Eind is het stafbureau definitief ingevuld met een beperkt aantal op seniorniveau functionerende medewerkers. Naast de medewerkers op het stafbureau is er een managementteam van vier directeuren dat functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Tevens bereiden zij de agenda van het directieberaad voor. In zijn weer twee directeuren, voortkomend uit de eigen organisatie, gestart als directeur. Dit naast twee directeuren die in 2011 uit de eigen organisatie voortkomend zijn gestart. Alle startende directeuren hebben een eigen ontwikkeltraject, ondersteund door een coach. In de directeurengroep als geheel is geïnvesteerd wat betreft leiderschap, gesprekstechniek en het inzicht krijgen in de eigen drijfveren (managementdrives). Allure investeert in de continuïteit van een professioneel management, omdat de directeuren essentieel zijn voor het goed functioneren van een school en organisatie. Naast taal en rekenen werken alle scholen met Zien waarmee zicht gekregen wordt op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Van daaruit kan gericht gestuurd worden op een optimale sociale en emotionele ontwikkeling. Er wordt verder veel aandacht besteed aan de pedagogische veiligheid en indicatoren op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. Kinderen en leerkrachten zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving Sluitende (meerjaren)begroting De afgelopen vier jaar sloot de stichting af met een steeds verder oplopend verlies. Het hebben van teveel vast personeel in relatie tot de terugloop van leerlingen en daarmee de inkomsten waren de belangrijkste oorzaken. Ingrijpen daarin via een reorganisatie was niet meer te vermijden. Begin dit jaar ging de GMR akkoord met het reorganisatieplan en de vakbonden gingen akkoord met het sociaal plan. Een reductie van 25,4 Fte per 1 augustus 2013 was de doelstelling. Bij de afsluiting van is er nog ruim 3 fte ondersteunend personeel wat nog geen andere baan heeft gevonden. De anderen zijn of gebleven omdat veel oudere werknemers gebruik hebben gemaakt van de regeling uit het sociaal plan of zij hebben elders een baan gevonden. Dit boven verwachting. Gelukkig hebben er tot nu toe geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. De (meerjaren)begroting is vanaf 2013 sluitend. Naast de reorganisatie is ook gewerkt aan een transparante financiële bedrijfsvoering, een planning- en controlcyclus is ontwikkeld en ingevoerd en de risico s zijn in kaart gebracht Professionaliteit Een van de kernwaarden uit het beleidsplan is Professionaliteit en Transparantie. In het directieberaad en later op de scholen zijn deze begrippen operationeel vertaald in gedrag zoals het openstaan voor feedback en het geven daarvan. Ook binnen de gesprekscyclus is professioneel gedrag onderwerp van gesprek daar het onderdeel is 10 11

7 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 2.4 Eterne ontwikkelingen In de omgeving van Allure speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. De demografische ontwikkeling is hiervan de belangrijkste. De komende jaren verwachten wij in alle drie de gemeenten waar Allure scholen heeft een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Deze ontwikkeling is al meerdere jaren aan de gang en slaat toe in grote delen van Nederland. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Allure scholen (blijven) dalen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit als gevolg dat het personeelsbestand verder gereduceerd zal moeten worden. Ook zal de leegstand in de schoolgebouwen toenemen. Het is in de toekomst mogelijk dat scholen niet zelfstandig meer kunnen voortbestaan en dan moeten fuseren of zelfs sluiten. Op dit moment wordt er kleine scholen beleid ontwikkeld. dit in samenspraak met partners in de regio, de drie gemeenten, de Raad van Toezicht, GMR en het bestuur. De uitgangspunten bij het bepalen van het beleid zijn; onderwijs en kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Het streven is om in het najaar van 2013 dit beleid vast te stellen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt, is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs voor alle leerlingen die zich aandienen. Dit betekent dat de scholen aan elke leerling zoveel mogelijk onderwijs op maat moeten aanbieden. In het kader van de Wet Passend Onderwijs worden op dit moment ook de samenwerkingsverbanden opnieuw ingericht. In de praktijk betekent dit dat de drie samenwerkingsverbanden in de regio West-Friesland worden samengevoegd. Hier zullen alle basisscholen en alle scholen voor speciaal onderwijs in West-Friesland onder vallen. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tenslotte merken we binnen het primair onderwijs dat door de bezuinigingen de druk op de onderwijsbudgetten toeneemt. De bezuinigingen op het Passend onderwijs zijn van tafel, maar toch zijn er de afgelopen jaren door de landelijke overheid al bezuinigingen doorgevoerd die men in het primair onderwijs voelt. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden steeds meer bezuinigingen op het onderwijs doorgevoerd. Subsidieregelingen worden versoberd of helemaal afgeschaft. Toch denken wij dat wij met adequate interventies in voldoende mate kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via netwerken binnen de stichting en daarbuiten kennis delen of via digitale ondersteuning zoals het werken met vooraf vastgestelde digitale Klassenplannen die heel efficiënt werken bijvoorbeeld voor de Internbegeleiders. 3. ORGANISATORISCHE ONTWIKKE- LINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Code Goed Bestuur Allure onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs die in 2010 door de PO raad is vastgesteld. Allure voldoet aan de bepalingen en richtlijnen die in de Code Goed bestuur zijn opgenomen. 3.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. Bij Allure vinden we daarnaast een vijftal kernwaarden belangrijk. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor ons handelen en de wijze waarop de hele organisatie bestuurd wordt. Dit betekent dat zij terug te zien zijn in de vaardigheden en het gedrag en handelen van alle medewerkers waaronder de leidinggevenden in de organisatie. Het gaat om de volgende kernwaarden: kwaliteit en focus op resultaat; professionaliteit en transparantie; heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid; positief en respectvol; verbonden met mens en omgeving. Kwaliteit en focus op resultaat De eerste voorwaarde voor ons bestaansrecht is kwaliteit. Dat betekent dat wij proactief, stevig en duidelijk, handelen en sturen als scholen binnen onze stichting het risico lopen om als zwak aangemerkt te worden. Los hiervan zijn wij voortdurend gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De kwaliteit wordt structureel geëvalueerd. Professionaliteit en transparantie Wij zijn transparant, open en duidelijk naar elkaar. In ons handelen staat professionaliteit centraal. Op een respectvolle manier spreken wij elkaar aan op elkaars gedrag. Wij hanteren een aantal kernafspraken rondom professioneel gedrag. Naast elkaar, spreken wij ook onszelf hierop aan. Heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid Wij hechten aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor de ontwikkeling is het inspireren en stimuleren van eigen invulling van belang. Aan scholen wordt een transparant Allure kader geboden waarbinnen zij hun eigen visie/missie gestalte kunnen geven. Dit beleidsplan vormt hiervoor een leidraad. Positief en respectvol Wij streven, vanuit een positieve grondhouding, naar optimale resultaten en nemen onszelf daarbij structureel onder de loep. Vertrouwen kenmerkt de groepscultuur en de manier waarop wij leerlingen en ouders tegemoet treden. Wij handelen vanuit kansen. In onze communicatie hanteren wij respect voor meningen

8 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Wij verwachten ook van eterne instanties en ouders een vergelijkbare grondhouding, zodat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers in West-Friesland. Verbondenheid met mens en omgeving Wij zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. Deze kernwaarde dragen wij te allen tijde uit. Wij zijn hierin introspectief, maar spreken leerlingen (en andere bezoekers van onze school) ook aan op een houding, anders dan in deze kernwaarde beschreven. Aandacht wordt besteed aan de gebouwen en wij gaan duurzaam om met materialen. Onze verbondenheid met de omgeving kenmerkt zich, zoals in de identiteit omschreven, door stevige banden met relevante organisaties in de gemeente waar de school staat. 3.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam in voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen. Bestond daarvoor de GMR nog uit 30 leden (een ouder en leerkracht per school) nu was het aantal gehalveerd. Via een vooraf vastgesteld rooster werd de school of door een ouder of door een leerkracht vertegenwoordigd. De GMR werkt daarnaast met werkgroepen (communicatie, formatie en financiën, passend onderwijs, huisvesting), die als taak hebben onderwerpen voor te bereiden en de GMR van advies te voorzien. De GMR kwam in totaal zevenmaal bijeen. Gesproken werd over onder andere de volgende onderwerpen: reorganisatie, passend onderwijs, (GMR) jaarverslag, meerschools directeurschap, financiën, communicatie, profielschets RvT lid, meerjarenplanning GMR, kwaliteitszorg, bedrijfsarts, Payroll en protocollen. Verder hebben alle werkgroepen een eigen werkplan opgesteld. Deze zijn besproken in de GMR. Waar nodig zijn ze op elkaar aangepast. In de kleuterwerkgroep zijn de volgende onderwerpen besproken: Observatiemiddelen, notatiewijze en de eisen hieraan, bronnen en aanbod, werken rond thema s en uitwisseling praktijkervaringen. Verder de inspectie-eisen ten aanzien van notatie en aanbod c.q. differentiatie, Cito en toetsen en de planningen (jaar, week, dag en thema s), vertalen van ontwikkelingslijnen naar activiteiten, landelijke ontwikkelingen, de plaats van het kleuteronderwijs binnen onze stichting. Allure is van plan om ook voor andere leerkrachten dergelijke netwerken op te zetten, zodat iedereen kennis kan delen en van elkaar kan leren. Zo bouwt Allure stukje voor stukje verder aan de lerende organisatie. 3.5 Ontwikkeling van protocollen Het wordt steeds belangrijker om duidelijke kaders te hebben waarbinnen sommige zaken zich dienen af te spelen. Onderwijs is mensenwerk voor en door mensen (ouders, leerlingen, leerkrachten etc.). In dat menselijk verkeer van samenwerken is het soms goed om bepaalde regels met elkaar af te spreken. Dat geeft houvast al vraagt elke situatie weer om menselijk maatwerk. De ontwikkelde of bijgestelde procedures zijn: Klachtenregeling Regeling vertrouwenspersoon (in is de eterne vertrouwenspersoon één keer benaderd door een ouder van Allure over schoolbeleid. Er is telefonisch advies gegeven) Communicatie gescheiden ouders Schorsing en verwijdering Medicijngebruik en -toepassing Kindermishandeling (in ontwikkeling) De procedures zijn op de website van Allure of van elke school geplaatst. Alle leden van de GMR en de MR op de scholen volgen een cursus medezeggenschap verzorgd door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Stichting Allure hecht er zwaar aan de medezeggenschap in een openbare en transparante organisatie zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. De GMR kent een dagelijks bestuur dat overleg voert met de directeur-bestuurder over met name de agenda voor de GMR. In zaten hierin: Yuri Pelser (voorzitter), Jan Karel Buijink (lid), Marloes Goesinnen(lid), Corine Dijkhuis (lid) 3.4 Start netwerken leerkrachten Allure is gestart met netwerkbijeenkomsten om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Naast het netwerk voor de Interne begeleiders is er nu ook een netwerk voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 en een initiatief voor een netwerk van groep 8. In het IB-netwerk zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Groeps- en handelingsplanning en de link met ParnasSys, ontwikkelingsperspectieven (OPP) en de criteria, groeps- en zorgmappen, toetsen en de toetskalender. Nieuwe ontwikkelingen in de leerlingenzorg, bijeenkomst met de inspecteur, format groepsbespreking, dysleie en lezen. Verder zijn aan de orde geweest de functie inhoud van de intern begeleider en de scholingsbehoefte, de uitwisseling vanuit de praktijk door middel van intervisie en groepsbezoeken. 3.6 Ontwikkeling van het leerlingaantal 14 15

9 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 3.6 Ontwikkeling van het leerlingaantal. Directeuren (per 31 december ) Per 1 oktober kregen leerlingen les op onze scholen. Het jaar daarvoor waren dat nog leerlingen. Marjolein Schilder De Ieveling Henk van Doorn Geert Holle Clemens Beemsterboer De Klaverwoid Tsjikke Dijkstra De Langereisschool Jos Cozijn Dat betekent dat De de Kraaienboom Allurescholen Katja in Kranenburg in totaal 57 leerlingen De Koetminder hadden dan Niko Dol in Over de De afgelopen Adelaar/De vijf Akker jaar Irene bezien Ruigentuin is het leerlingaantal De Kelderswerf van Allurescholen Odette gedaald Meskers met circa De Vijzel/De 10%. Deze Plaats daling Marjolein kent een Looij demografische locatieleider De Grosthuizer oorzaak en zal ook de Marloes komende Goesinnenjaren De doorzetten. SpeelwagenNaar verwachting Odette Meskers zal een aantal De scholen Plaats onder de opheffingsnorm komen. De Dubbele Samen Punt met de betrokken directeuren, gemeenten en RvT zal een Wil Bankras locatieleider gesprek gestart worden in het voorjaar van 2013 over het vast te stellen beleid. Nadere informatie is te vinden op de website De verdeling van de scholen per gemeente en het aantal leerlingen op 1 oktober is als volgt: GEMEENTE SCHOOL PLAATS LEERLINGEN Koggenland OBS De Kelderswerf Obdam 209 OBS De Langereis Ursem 121 OBS De Grosthuizer Grosthuizen 77 OBS De Ieveling Avenhorn 236 OBS Geert Holle Berkhout 192 Medemblik OBS De Speelwagen Wognum 118 OBS De Meridiaan Medemblik 130 OBS De Klaverwoid Twisk 97 OBS De Plaats Abbekerk 188 OBS De Vijzel Hauwert 69 OBS De Koet Midwoud 318 OBS De Kraaienboom Benningbroek 129 Opmeer OBS De Adelaar Hoogwoud 171 OBS De Akker Opmeer 109 OBS De Dubbele Punt Aartswoud Onderzoek gemeente Opmeer In verband met de aanhoudende negatieve publiciteit over de financiële positie van stichting Allure en de voor hen nog onduidelijke redenen van de financiële verliezen over de afgelopen jaren heeft de gemeente Opmeer een onderzoek laten uitvoeren. Het ging hier om de verliesjaren 2009, 2010 en Uit het door Pagina een 1 etern van 11 onderzoeksbureau uitgevoerde onderzoek werd duidelijk dat er in het verleden te laat was ingespeeld op de terugloop (krimp) van leerlingen en er geen transparante, efficiënte bedrijfsvoering was. Ook werd duidelijk geconstateerd dat de stichting op de goede weg is voor wat betreft het financieel in controle zijn, maar dat waakzaamheid geboden blijft in deze krimpregio. Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 Verstuurd naar accountant 25 maart ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 4.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in bij De Akker, De Grosthuizer, De Kelderswerf en De Koet een kwaliteitsonderzoek gedaan. Op de kwaliteitsaspecten scoren de scholen overwegend voldoende tot goed. Over de Grosthuizer en de Kelderswerf was de inspectie tevreden en over de Koet zeer tevreden. De opbrengsten op sommige scholen en het systeem van kwaliteitszorg blijven belangrijke aandachtspunten. In het bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie (september ) zijn alle scholen besproken. De inspectie heeft aan alle vijftien scholen het basisarrangement toegekend. Wel waren er bij diverse scholen aandachtspunten. De onderwijsinspectie is landelijk van plan het toezicht te versterken. Besturen worden door de onderwijsinspectie gewaarschuwd als scholen risico s lopen met betrekking tot de opbrengsten. In december bezocht de inspectie OBS de Akker, omdat de school drie jaar op rij onvoldoende scoorde op de opbrengsten. Hoewel de inspectie zeer te spreken was over de in gang gezette verbeteringen kreeg de school toch het predicaat zwak. De school komt weer in aanmerking voor het basisarrangement als de school de opbrengsten binnen een jaar naar voldoende niveau weet te tillen. De school heeft het onderwijsconcept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) voor een belangrijk deel losgelaten. De Akker heeft voor alle leergebieden daarbij behorende onderwijsleermethoden aangeschaft en ingevoerd. Een keuze die het team zelf heeft gemaakt. *Voorbeeld; Niveau omgezet naar waarde tussen 0 en 5 (A=4-5, B=3-4, C=2-3, D=1-2, E=0-1) Technisch lezen 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,4 B 3,2 B- 2,6 C 2,7 C+ 3,8 B+ 2,5 C 3, / 3,6 B 3,0 C+ 2,7 C+ 2,5 C 3,2 B- 4,1 A- 3,07 / ,1 B- 3,0 C+ 2,7 C+ 3,4 B 3,0 C+ 3,5 B 3,17 Alle jaren 3,45 3,08 2,64 2,65 3,25 3,47 Spelling 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,3 B- 3,2 B- 2,8 C+ 3,0 C+ 2,9 C+ 2,2 C- 2, / 3,9 B+ 3,5 B 3,1 B- 2,9 C+ 3,1 B- 2,7 C+ 3,18 / ,1 A- 4,1 A- 3,1 B- 2,8 C+ 3,4 B 3,4 B 3,53 Alle jaren 3,65 3,53 2,93 2,90 3,11 2,92 Begrijpend lezen 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,6 C 3,4 B 3,3 B- 2,9 C+ 2,5 C 2, / 3,7 B+ 3,7 B+ 2,9 C+ 2,8 C+ 3,0 C+ 2,1 C- 3,07 / ,1 B- 2,4 C 2,8 C+ 2,8 C+ 2,7 C 2,75 Alle jaren 3,73 3,18 3,03 2,98 2,88 2,44 Rekenen en wiskunde 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,6 B 3,8 B+ 3,8 B+ 3,4 B 3,2 B- 3,2 B- 3, / 4,1 A- 3,3 B 3,9 B+ 3,9 B+ 3,5 B 3,3 B- 3,72 / ,3 A- 3,9 B+ 2,8 C+ 3,9 B+ 4,0 A- 3,9 B+ 3,87 Alle jaren 3,98 3,64 3,67 3,55 3,38 3,46 Kleuren < Normering onvoldoende matig voldoende goed 16 17

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 7 2. Kernwaarden, missie en ambitie pagina 8 3. Structuur en organisatie pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Jaarverslag 2014 Mei 2015 Jaarverslag 2014 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2014 1.

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012 BESTUURSVERSLAG 2012 excellent presteren door met elkaar te leren Colofon mei 2013 - Stichting STOPOZ Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl Fotografie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie