Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

2 Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie 2.2 De visie 2.3 Geprioriteerde doelen 2011/ Eterne ontwikkelingen PAGINA 5 6 Kern Org 2.Strategisch beleid Eterne ont 3. Organisatorische ontwikkelingen en Governance 3. Organisatorische ontwikkelin 3.1 Code Goed Bestuur 13 Code Goed 3.2 Besturingsfilosofie 13 Besturingsfi 3.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 14 Gemeensch 3.4 Start netwerken leerkrachten 15 Start netwe 3.5 Ontwikkeling van protocollen 16 Ontwikkelin 3.6 Onderzoek van het leerlingaantal 16 Onderzoek 3.7 Onderzoek gemeente Opmeer Onderwijs en kwaliteitszorg 4. Onderwijs en kwaliteitszorg 4.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie 4.2 Kwaliteitssysteem 4.3 Eindopbrengsten volgens het Early Warning System 4.4 School aan Zet 4.5 ipad project De Dubbele Punt 4.6 Aantal meldingen en klachten 4.7 Uitstroom voortgezet onderwijs 4.8 Eterne contacten 5. Personeel 5.1 Reorganisatie 5.2 Payroll 5.3 Mobiliteit 5.4 Invalpool 5.5 Procedure aanstellen formatie 5.6 Arbodienstverlening 5.7 Invoering digitale gesprekscyclus 5.8 Deskundigheidsbevordering 6. Huisvesting 6.1 Onderhoud 6.2 Nieuwe ontwikkelingen 6.3 Duurzaamheid 7. Jaarverslag Raad van Toezicht 7.1 Samenstelling Raad van Toezicht 7.2 Werkgeversrol 7.3 Toezichtkader 7.4 Vergaderingen 8. Financieel beleid 8.1 Financiële positie per balansdatum 8.2 Analyse van het eploitatieresultaat 8.3 Treasuryverslag 8.4 Risicobeheersings- en controlesysteem 8.5 Toekomstparagraaf 8.6 Risicoparagraaf 8.7 Aansluiting jaarrekening Basisinformatie Bijlage: Prestatie-indicatoren 17 Kwaliteitson 18 Kwaliteitssy 18 Eindopbren 19 School aan 19 ipad project 19 Aantal meld 20 Uitstroom v 21 Eterne con 5. Personeel 22 Reorganisat 22 Payroll 22 Mobiliteit 22 Invalpool 22 Procedure a 23 Arbodienstv 23 Invoering di 23 Deskundigh 6. Huisvesting 24 Onderhoud 25 Nieuwe ontw 25 Duurzaamhe 7. Jaarverslag Raad van Toezicht 26 Samenstellin 26 Werkgevers 26 Toezichtkad 27 Vergadering 8. Financieel beleid 28 Financiële p 30 Analyse van 34 Treasuryver 35 Risicobehee 36 Toekomstpa 38 Risicoparag 39 Aansluiting Bijlage: Pr 3

3 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Allure. Ons doel is kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs aanbieden door de vijftien scholen in de regio West-Friesland, die onder Stichting Allure vallen. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan het ministerie van OC&W, de drie gemeenten (Opmeer, Koggenland en Medemblik) waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, alle medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Het verslag is ook bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Allure als geheel aangaan. Over de ontwikkelingen op de scholen kunt u lezen in de jaarverslagen van de afzonderlijke scholen. U kunt deze vinden op hun website (via of opvragen bij de directeur van de school. Afgelopen jaar was het tweede jaar van uitvoering van het beleidsplan Grensverleggend leren Dit beleid is erop gericht de organisatie bedrijfsmatig weer gezond te maken. De indicatoren die daarbij gesteld zijn, werden door werkgroepen behaald. Deze werkgroepen bestaan hoofdzakelijk uit directeuren. Het gaat om drie werkgroepen te weten: onderwijs, personeel en ICT. De indicatoren van de overige bedrijfsprocessen: financieel, huisvesting en administratief-organisatorisch werden door de daarvoor nieuw aangetrokken staffunctionarissen behaald. Een overzicht van de behaalde indicatoren vindt u in bijlage 1. Naast het op orde brengen van de organisatie stond het jaar in het teken van de reorganisatie. De terugloop van leerlingen (krimp) en het daarop te laat anticiperen door het vorige bestuur maakten een forse ingreep op het vaste personeelsbestand noodzakelijk. Het opstellen van een reorganisatie- en sociaal plan, in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en vakbonden, vond begin plaats. Veel van de daarin gestelde doelstellingen zijn bereikt, zonder dat er tot nu toe gedwongen ontslagen hebben plaatsgevonden. In dit jaarverslag leest u welke stappen we verder hebben gezet en welke concrete resultaten verder nog zijn bereikt. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via Uw vragen of reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze organisatie en wensen u veel leesplezier. Riekje Meijering Directeur-bestuurder 4 5

4 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 1. KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van stichting Allure ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de directeur bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van stichting Allure. U vindt deze statuten op onze website De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: De heer J. (Jan) Mesu, voorzitter (wethouder Bergen met o.a. onderwijs, welzijn en sociale zaken in zijn portefeuille) De heer R. (René) van de Guchte (manager ING bank) De heer R.Chr. (Robert) Viëtor (clusterdirecteur Educatie Hogeschool Leiden) De heer J.W. (Jan Wolter) Bloem (advocaat) Mevrouw Y. (Yolanda)Clee (adviseur en interim manager primair onderwijs) College van Bestuur Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is bevoegd gezag van stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als directeur-bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van stichting Allure. De directeurbestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directie taken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De directeur-bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt eterne belangen. De directeur-bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan. Het college van bestuur bestaat uit: Mevrouw H.J.K. (Riekje) Meijering, directeur-bestuurder. Stafbureau In het stafbureau zijn de secretaris RvT, directeuren en GMR, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, HRM en administratie ondergebracht. Het gaat om een klein stafbureau met senior beleidsmedewerkers met een beperkte werktijdsfactor. Secretaris RvT, directeuren en GMR (2 dagen) De secretaris RvT, directeuren en GMR ondersteunt de genoemde diensten in brede zin. Daarnaast verzorgt deze het secretariaat van de RvT en de GMR. HRM functionaris (3 dagen) De functionaris HRM, die per 1 augustus, is aangetrokken, is mede verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van stichting Allure. Kortweg kan gesteld worden dat stichting Allure het beste uit haar ongeveer 220 medewerkers wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen dan straalt dat immers af op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de functionaris HRM verzorgt het eterne administratiebureau Akorda ook secretariële en administratieve ondersteuning. Tevens wordt de invalpool leerkrachten door een interne medewerker binnen het stafbureau verzorgd. Administratie (3 dagen) De personele en financiële administratie worden voor een belangrijk deel verzorgd door het administratiekantoor Akorda (www.akorda.nl). Ook adviseren zij bij juridische vraagstukken. Binnen het stafbureau worden aanvullend secretariële werkzaamheden verzorgd door de management-assistent. Zij ondersteunt tevens de directeur-bestuurder. ICT functionaris (1 dag) In het onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De bovenschoolse ICT- functionaris houdt samen met het ICT netwerk de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. Dit ICT netwerk bestaat uit leerkrachten met een ICT taak op de school. Elke school heeft een dergelijke ICT er. De bovenschoolse ICT-functionaris ondersteunt scholen bij ICT werkzaamheden en regelt scholing op ICT gebied. Een ICT-werkgroep, bestaande uit directeuren, maakt (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT. Huisvesting functionaris (1 dag) Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vijftien schoolgebouwen van stichting Allure liggen in handen van de functionaris huisvesting. Deze voert, samen met de directeur-bestuurder, het overleg met de drie betreffende gemeenten over de huisvesting van de scholen. Daarnaast is er een eterne onderhoudsfunctionaris die werkzaamheden verricht die anders door een aannemersbedrijf zouden moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt naast de kleine onderhoudswerkzaamheden die een conciërge op een school uitvoert. Financieel controller (1 dag) De financiële controle wordt uitgevoerd door een eterne controller. Deze geeft leiding aan de financiële administratie, verzorgd door het administratiekantoor Akorda. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanlevering van begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages. De financiële commissie van de drie gemeenten heeft, naast de RvT, ook een controlerende en adviserende taak op de financiële stukken van de stichting. 6 7

5 Overige baten Opbrengst medegebruik Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Stichting Allure schema organisatiestructuur 2. STRATEGISCH BELEID Bestuurskantoor MR Raad van Toezicht College van Bestuur Directeur- Directeur Directieberaad Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 Verstuurd naar accountant 25 maart 2013 Financiële commissie gemeenten Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Pagina 5 van 11 Na een intensief traject is in 2011 een beleidsplan Grensverleggend Leren vastgesteld. Dit beleidsplan is in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren tot stand gekomen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste elementen uit dit plan toegelicht. Het beleidsplan wordt verder uitgewerkt in indicatoren per schooljaar. In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van de indicatoren. Zie voor een samenvatting van de indicatoren bijlage De missie Grensverleggend onderwijs. Allure beschouwt het als haar missie grensverleggend onderwijs aan te bieden. Dit is overal binnen de organisatie zichtbaar. Leerlingen krijgen een basisopleiding die hen optimaal toerust voor een goed vervolg in het voortgezet onderwijs, waarbij hun specifieke onderwijsbehoeften centraal staan. 2.2 De Visie Allure wil zich de komende jaren onderscheiden als een professionele, transparante, daadkrachtige organisatie, die zich ten doel stelt, Wereldburgers in West-Friesland op te leiden, vanuit verbondenheid met de omgeving en elkaar, opbrengstgericht en vanuit een veilige en respectvolle omgeving. Een sterke financiële basis en deskundige, gedreven medewerkers vormen de fundering om de ambities van Allure waar te maken. Kwalitatief hoogstaand onderwijs met de blik op de toekomst en een professionele manier van communiceren en leidinggeven zijn speerpunten. De stichting zorgt voor realistische, actuele en gedragen kaders, waarbinnen elke school invulling kan geven aan haar specifieke missie. Binnen de contet van de stichting zijn wij (vanuit intrinsieke motivatie) verbonden met elkaar. Vanuit deze verbondenheid staat respect voor elkaar centraal. Allure ziet zichzelf als lerende organisatie. Op basis van dit inzicht wordt de kwaliteitszorg ingericht. Het openbare karakter vormt uitgangspunt en wordt gekenmerkt door aandacht en toegankelijkheid voor alle wereldreligies en maatschappelijke zienswijzen vanuit actieve pluriformiteit. Onderwijs heeft, ondanks een veranderende maatschappij, een centrale positie in de vorming van het kind en streeft daarom proactief naar elkaar versterkende banden met andere maatschappelijke organisaties. Directeuren (per 31 december ) Directeuren (per 31 december ) Marjolein Schilder De Ieveling Henk van Doorn Geert Holle Clemens Beemsterboer De Klaverwoid Tsjikke Dijkstra De Langereisschool Jos Cozijn De Kraaienboom Katja Kranenburg De Koet Niko Dol De Adelaar/De Akker Irene Ruigentuin De Kelderswerf Odette Meskers De Vijzel/De Plaats Marjolein Looij locatieleider De Grosthuizer Marloes Goesinnen De Speelwagen Odette Meskers De Plaats Wil Bankras De Dubbele Punt locatieleider Nadere informatie is te vinden op de website 2.3 Geprioriteerde doelen Van alle indicatoren die in het beleidsplan zijn opgenomen hebben de onderstaande vijf indicatoren de hoogste prioriteit. Als we er in slagen om vooral op deze vijf indicatoren merkbaar vooruitgang te boeken, dan sturen we op een financieel en bedrijfsmatig stabiele organisatie die in control is. Voorwaarden om op de best denkbare manier invulling te geven aan de missie en visie van onze organisatie. Passend onderwijs Opbrengstgericht onderwijs Sluitende (meerjaren)begroting Professionaliteit Organisatiestructuur en management. 8 9

6 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Passend onderwijs Allure hanteert voor iedere leerling binnen de scholen een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale enz.) talenten maimaal te ontwikkelen. In 2014 treedt de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Allure ziet de toekomst van deze wet als een kans om het onderwijs aan haar kinderen te verbeteren, zeker nu de bezuinigingen op het Passend onderwijs niet doorgaan. Gedacht kan worden aan etra aandacht en begeleiding voor kinderen die de basisvaardigheden voor taal en rekenen nog niet machtig zijn. Maar het kan ook gaan om een speciaal onderwijsprogramma aan ecellente leerlingen die op hun eigen niveau uitgedaagd moeten worden. Dus we willen de nadruk leggen op ontwikkelen en leren Opbrengstgericht werken Alle scholen van Allure scoren eind 2013 ten minste voldoende tot gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Ten minste 20% van de Allure scholen scoort gemiddeld en 10 % bovengemiddeld. Prestaties op het gebied van rekenen en taal neemt Allure zeer serieus. Terecht spreken ouders en inspectie de school erop aan als daar aanleiding voor is. Opbrengstgericht werken betekent dat de gegevens over de vorderingen van leerlingen op met name de gebieden taal en rekenen een grote rol spelen in het handelen van de leerkracht. Wij investeren in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op al onze scholen in de breedte te verbeteren. van de competenties waar men op moet scoren. Steeds meer is te merken dat medewerkers het gewoon gaan vinden dat afspraak ook echt een afspraak is. Het elkaar daarop blijvend aanspreken blijft belangrijk Organisatiestructuur en management De afgelopen jaren is afscheid genomen van medewerkers op het stafbureau die een operationele taakinvulling hadden. Daarvoor in de plaats zijn tijdens de reorganisatieperiode tijdelijke krachten ingezet. Eind is het stafbureau definitief ingevuld met een beperkt aantal op seniorniveau functionerende medewerkers. Naast de medewerkers op het stafbureau is er een managementteam van vier directeuren dat functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Tevens bereiden zij de agenda van het directieberaad voor. In zijn weer twee directeuren, voortkomend uit de eigen organisatie, gestart als directeur. Dit naast twee directeuren die in 2011 uit de eigen organisatie voortkomend zijn gestart. Alle startende directeuren hebben een eigen ontwikkeltraject, ondersteund door een coach. In de directeurengroep als geheel is geïnvesteerd wat betreft leiderschap, gesprekstechniek en het inzicht krijgen in de eigen drijfveren (managementdrives). Allure investeert in de continuïteit van een professioneel management, omdat de directeuren essentieel zijn voor het goed functioneren van een school en organisatie. Naast taal en rekenen werken alle scholen met Zien waarmee zicht gekregen wordt op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Van daaruit kan gericht gestuurd worden op een optimale sociale en emotionele ontwikkeling. Er wordt verder veel aandacht besteed aan de pedagogische veiligheid en indicatoren op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. Kinderen en leerkrachten zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving Sluitende (meerjaren)begroting De afgelopen vier jaar sloot de stichting af met een steeds verder oplopend verlies. Het hebben van teveel vast personeel in relatie tot de terugloop van leerlingen en daarmee de inkomsten waren de belangrijkste oorzaken. Ingrijpen daarin via een reorganisatie was niet meer te vermijden. Begin dit jaar ging de GMR akkoord met het reorganisatieplan en de vakbonden gingen akkoord met het sociaal plan. Een reductie van 25,4 Fte per 1 augustus 2013 was de doelstelling. Bij de afsluiting van is er nog ruim 3 fte ondersteunend personeel wat nog geen andere baan heeft gevonden. De anderen zijn of gebleven omdat veel oudere werknemers gebruik hebben gemaakt van de regeling uit het sociaal plan of zij hebben elders een baan gevonden. Dit boven verwachting. Gelukkig hebben er tot nu toe geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. De (meerjaren)begroting is vanaf 2013 sluitend. Naast de reorganisatie is ook gewerkt aan een transparante financiële bedrijfsvoering, een planning- en controlcyclus is ontwikkeld en ingevoerd en de risico s zijn in kaart gebracht Professionaliteit Een van de kernwaarden uit het beleidsplan is Professionaliteit en Transparantie. In het directieberaad en later op de scholen zijn deze begrippen operationeel vertaald in gedrag zoals het openstaan voor feedback en het geven daarvan. Ook binnen de gesprekscyclus is professioneel gedrag onderwerp van gesprek daar het onderdeel is 10 11

7 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 2.4 Eterne ontwikkelingen In de omgeving van Allure speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor onze scholen. De demografische ontwikkeling is hiervan de belangrijkste. De komende jaren verwachten wij in alle drie de gemeenten waar Allure scholen heeft een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Deze ontwikkeling is al meerdere jaren aan de gang en slaat toe in grote delen van Nederland. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Allure scholen (blijven) dalen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit als gevolg dat het personeelsbestand verder gereduceerd zal moeten worden. Ook zal de leegstand in de schoolgebouwen toenemen. Het is in de toekomst mogelijk dat scholen niet zelfstandig meer kunnen voortbestaan en dan moeten fuseren of zelfs sluiten. Op dit moment wordt er kleine scholen beleid ontwikkeld. dit in samenspraak met partners in de regio, de drie gemeenten, de Raad van Toezicht, GMR en het bestuur. De uitgangspunten bij het bepalen van het beleid zijn; onderwijs en kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Het streven is om in het najaar van 2013 dit beleid vast te stellen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt, is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs voor alle leerlingen die zich aandienen. Dit betekent dat de scholen aan elke leerling zoveel mogelijk onderwijs op maat moeten aanbieden. In het kader van de Wet Passend Onderwijs worden op dit moment ook de samenwerkingsverbanden opnieuw ingericht. In de praktijk betekent dit dat de drie samenwerkingsverbanden in de regio West-Friesland worden samengevoegd. Hier zullen alle basisscholen en alle scholen voor speciaal onderwijs in West-Friesland onder vallen. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tenslotte merken we binnen het primair onderwijs dat door de bezuinigingen de druk op de onderwijsbudgetten toeneemt. De bezuinigingen op het Passend onderwijs zijn van tafel, maar toch zijn er de afgelopen jaren door de landelijke overheid al bezuinigingen doorgevoerd die men in het primair onderwijs voelt. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau worden steeds meer bezuinigingen op het onderwijs doorgevoerd. Subsidieregelingen worden versoberd of helemaal afgeschaft. Toch denken wij dat wij met adequate interventies in voldoende mate kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld via netwerken binnen de stichting en daarbuiten kennis delen of via digitale ondersteuning zoals het werken met vooraf vastgestelde digitale Klassenplannen die heel efficiënt werken bijvoorbeeld voor de Internbegeleiders. 3. ORGANISATORISCHE ONTWIKKE- LINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Code Goed Bestuur Allure onderschrijft en hanteert de Code Goed Bestuur in het Primair onderwijs die in 2010 door de PO raad is vastgesteld. Allure voldoet aan de bepalingen en richtlijnen die in de Code Goed bestuur zijn opgenomen. 3.2 Besturingsfilosofie Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad. Bij Allure vinden we daarnaast een vijftal kernwaarden belangrijk. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor ons handelen en de wijze waarop de hele organisatie bestuurd wordt. Dit betekent dat zij terug te zien zijn in de vaardigheden en het gedrag en handelen van alle medewerkers waaronder de leidinggevenden in de organisatie. Het gaat om de volgende kernwaarden: kwaliteit en focus op resultaat; professionaliteit en transparantie; heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid; positief en respectvol; verbonden met mens en omgeving. Kwaliteit en focus op resultaat De eerste voorwaarde voor ons bestaansrecht is kwaliteit. Dat betekent dat wij proactief, stevig en duidelijk, handelen en sturen als scholen binnen onze stichting het risico lopen om als zwak aangemerkt te worden. Los hiervan zijn wij voortdurend gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De kwaliteit wordt structureel geëvalueerd. Professionaliteit en transparantie Wij zijn transparant, open en duidelijk naar elkaar. In ons handelen staat professionaliteit centraal. Op een respectvolle manier spreken wij elkaar aan op elkaars gedrag. Wij hanteren een aantal kernafspraken rondom professioneel gedrag. Naast elkaar, spreken wij ook onszelf hierop aan. Heldere kaders en vrije verantwoordelijkheid Wij hechten aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Voor de ontwikkeling is het inspireren en stimuleren van eigen invulling van belang. Aan scholen wordt een transparant Allure kader geboden waarbinnen zij hun eigen visie/missie gestalte kunnen geven. Dit beleidsplan vormt hiervoor een leidraad. Positief en respectvol Wij streven, vanuit een positieve grondhouding, naar optimale resultaten en nemen onszelf daarbij structureel onder de loep. Vertrouwen kenmerkt de groepscultuur en de manier waarop wij leerlingen en ouders tegemoet treden. Wij handelen vanuit kansen. In onze communicatie hanteren wij respect voor meningen

8 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Wij verwachten ook van eterne instanties en ouders een vergelijkbare grondhouding, zodat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburgers in West-Friesland. Verbondenheid met mens en omgeving Wij zijn verbonden met elkaar en met onze omgeving. Deze kernwaarde dragen wij te allen tijde uit. Wij zijn hierin introspectief, maar spreken leerlingen (en andere bezoekers van onze school) ook aan op een houding, anders dan in deze kernwaarde beschreven. Aandacht wordt besteed aan de gebouwen en wij gaan duurzaam om met materialen. Onze verbondenheid met de omgeving kenmerkt zich, zoals in de identiteit omschreven, door stevige banden met relevante organisaties in de gemeente waar de school staat. 3.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam in voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen. Bestond daarvoor de GMR nog uit 30 leden (een ouder en leerkracht per school) nu was het aantal gehalveerd. Via een vooraf vastgesteld rooster werd de school of door een ouder of door een leerkracht vertegenwoordigd. De GMR werkt daarnaast met werkgroepen (communicatie, formatie en financiën, passend onderwijs, huisvesting), die als taak hebben onderwerpen voor te bereiden en de GMR van advies te voorzien. De GMR kwam in totaal zevenmaal bijeen. Gesproken werd over onder andere de volgende onderwerpen: reorganisatie, passend onderwijs, (GMR) jaarverslag, meerschools directeurschap, financiën, communicatie, profielschets RvT lid, meerjarenplanning GMR, kwaliteitszorg, bedrijfsarts, Payroll en protocollen. Verder hebben alle werkgroepen een eigen werkplan opgesteld. Deze zijn besproken in de GMR. Waar nodig zijn ze op elkaar aangepast. In de kleuterwerkgroep zijn de volgende onderwerpen besproken: Observatiemiddelen, notatiewijze en de eisen hieraan, bronnen en aanbod, werken rond thema s en uitwisseling praktijkervaringen. Verder de inspectie-eisen ten aanzien van notatie en aanbod c.q. differentiatie, Cito en toetsen en de planningen (jaar, week, dag en thema s), vertalen van ontwikkelingslijnen naar activiteiten, landelijke ontwikkelingen, de plaats van het kleuteronderwijs binnen onze stichting. Allure is van plan om ook voor andere leerkrachten dergelijke netwerken op te zetten, zodat iedereen kennis kan delen en van elkaar kan leren. Zo bouwt Allure stukje voor stukje verder aan de lerende organisatie. 3.5 Ontwikkeling van protocollen Het wordt steeds belangrijker om duidelijke kaders te hebben waarbinnen sommige zaken zich dienen af te spelen. Onderwijs is mensenwerk voor en door mensen (ouders, leerlingen, leerkrachten etc.). In dat menselijk verkeer van samenwerken is het soms goed om bepaalde regels met elkaar af te spreken. Dat geeft houvast al vraagt elke situatie weer om menselijk maatwerk. De ontwikkelde of bijgestelde procedures zijn: Klachtenregeling Regeling vertrouwenspersoon (in is de eterne vertrouwenspersoon één keer benaderd door een ouder van Allure over schoolbeleid. Er is telefonisch advies gegeven) Communicatie gescheiden ouders Schorsing en verwijdering Medicijngebruik en -toepassing Kindermishandeling (in ontwikkeling) De procedures zijn op de website van Allure of van elke school geplaatst. Alle leden van de GMR en de MR op de scholen volgen een cursus medezeggenschap verzorgd door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Stichting Allure hecht er zwaar aan de medezeggenschap in een openbare en transparante organisatie zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen. De GMR kent een dagelijks bestuur dat overleg voert met de directeur-bestuurder over met name de agenda voor de GMR. In zaten hierin: Yuri Pelser (voorzitter), Jan Karel Buijink (lid), Marloes Goesinnen(lid), Corine Dijkhuis (lid) 3.4 Start netwerken leerkrachten Allure is gestart met netwerkbijeenkomsten om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Naast het netwerk voor de Interne begeleiders is er nu ook een netwerk voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 en een initiatief voor een netwerk van groep 8. In het IB-netwerk zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: Groeps- en handelingsplanning en de link met ParnasSys, ontwikkelingsperspectieven (OPP) en de criteria, groeps- en zorgmappen, toetsen en de toetskalender. Nieuwe ontwikkelingen in de leerlingenzorg, bijeenkomst met de inspecteur, format groepsbespreking, dysleie en lezen. Verder zijn aan de orde geweest de functie inhoud van de intern begeleider en de scholingsbehoefte, de uitwisseling vanuit de praktijk door middel van intervisie en groepsbezoeken. 3.6 Ontwikkeling van het leerlingaantal 14 15

9 Allure Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag 3.6 Ontwikkeling van het leerlingaantal. Directeuren (per 31 december ) Per 1 oktober kregen leerlingen les op onze scholen. Het jaar daarvoor waren dat nog leerlingen. Marjolein Schilder De Ieveling Henk van Doorn Geert Holle Clemens Beemsterboer De Klaverwoid Tsjikke Dijkstra De Langereisschool Jos Cozijn Dat betekent dat De de Kraaienboom Allurescholen Katja in Kranenburg in totaal 57 leerlingen De Koetminder hadden dan Niko Dol in Over de De afgelopen Adelaar/De vijf Akker jaar Irene bezien Ruigentuin is het leerlingaantal De Kelderswerf van Allurescholen Odette gedaald Meskers met circa De Vijzel/De 10%. Deze Plaats daling Marjolein kent een Looij demografische locatieleider De Grosthuizer oorzaak en zal ook de Marloes komende Goesinnenjaren De doorzetten. SpeelwagenNaar verwachting Odette Meskers zal een aantal De scholen Plaats onder de opheffingsnorm komen. De Dubbele Samen Punt met de betrokken directeuren, gemeenten en RvT zal een Wil Bankras locatieleider gesprek gestart worden in het voorjaar van 2013 over het vast te stellen beleid. Nadere informatie is te vinden op de website De verdeling van de scholen per gemeente en het aantal leerlingen op 1 oktober is als volgt: GEMEENTE SCHOOL PLAATS LEERLINGEN Koggenland OBS De Kelderswerf Obdam 209 OBS De Langereis Ursem 121 OBS De Grosthuizer Grosthuizen 77 OBS De Ieveling Avenhorn 236 OBS Geert Holle Berkhout 192 Medemblik OBS De Speelwagen Wognum 118 OBS De Meridiaan Medemblik 130 OBS De Klaverwoid Twisk 97 OBS De Plaats Abbekerk 188 OBS De Vijzel Hauwert 69 OBS De Koet Midwoud 318 OBS De Kraaienboom Benningbroek 129 Opmeer OBS De Adelaar Hoogwoud 171 OBS De Akker Opmeer 109 OBS De Dubbele Punt Aartswoud Onderzoek gemeente Opmeer In verband met de aanhoudende negatieve publiciteit over de financiële positie van stichting Allure en de voor hen nog onduidelijke redenen van de financiële verliezen over de afgelopen jaren heeft de gemeente Opmeer een onderzoek laten uitvoeren. Het ging hier om de verliesjaren 2009, 2010 en Uit het door Pagina een 1 etern van 11 onderzoeksbureau uitgevoerde onderzoek werd duidelijk dat er in het verleden te laat was ingespeeld op de terugloop (krimp) van leerlingen en er geen transparante, efficiënte bedrijfsvoering was. Ook werd duidelijk geconstateerd dat de stichting op de goede weg is voor wat betreft het financieel in controle zijn, maar dat waakzaamheid geboden blijft in deze krimpregio. Besproken RvT d.d. 13 maart 2013 Verstuurd naar accountant 25 maart ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 4.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie De onderwijsinspectie heeft in bij De Akker, De Grosthuizer, De Kelderswerf en De Koet een kwaliteitsonderzoek gedaan. Op de kwaliteitsaspecten scoren de scholen overwegend voldoende tot goed. Over de Grosthuizer en de Kelderswerf was de inspectie tevreden en over de Koet zeer tevreden. De opbrengsten op sommige scholen en het systeem van kwaliteitszorg blijven belangrijke aandachtspunten. In het bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie (september ) zijn alle scholen besproken. De inspectie heeft aan alle vijftien scholen het basisarrangement toegekend. Wel waren er bij diverse scholen aandachtspunten. De onderwijsinspectie is landelijk van plan het toezicht te versterken. Besturen worden door de onderwijsinspectie gewaarschuwd als scholen risico s lopen met betrekking tot de opbrengsten. In december bezocht de inspectie OBS de Akker, omdat de school drie jaar op rij onvoldoende scoorde op de opbrengsten. Hoewel de inspectie zeer te spreken was over de in gang gezette verbeteringen kreeg de school toch het predicaat zwak. De school komt weer in aanmerking voor het basisarrangement als de school de opbrengsten binnen een jaar naar voldoende niveau weet te tillen. De school heeft het onderwijsconcept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) voor een belangrijk deel losgelaten. De Akker heeft voor alle leergebieden daarbij behorende onderwijsleermethoden aangeschaft en ingevoerd. Een keuze die het team zelf heeft gemaakt. *Voorbeeld; Niveau omgezet naar waarde tussen 0 en 5 (A=4-5, B=3-4, C=2-3, D=1-2, E=0-1) Technisch lezen 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,4 B 3,2 B- 2,6 C 2,7 C+ 3,8 B+ 2,5 C 3, / 3,6 B 3,0 C+ 2,7 C+ 2,5 C 3,2 B- 4,1 A- 3,07 / ,1 B- 3,0 C+ 2,7 C+ 3,4 B 3,0 C+ 3,5 B 3,17 Alle jaren 3,45 3,08 2,64 2,65 3,25 3,47 Spelling 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,3 B- 3,2 B- 2,8 C+ 3,0 C+ 2,9 C+ 2,2 C- 2, / 3,9 B+ 3,5 B 3,1 B- 2,9 C+ 3,1 B- 2,7 C+ 3,18 / ,1 A- 4,1 A- 3,1 B- 2,8 C+ 3,4 B 3,4 B 3,53 Alle jaren 3,65 3,53 2,93 2,90 3,11 2,92 Begrijpend lezen 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,6 C 3,4 B 3,3 B- 2,9 C+ 2,5 C 2, / 3,7 B+ 3,7 B+ 2,9 C+ 2,8 C+ 3,0 C+ 2,1 C- 3,07 / ,1 B- 2,4 C 2,8 C+ 2,8 C+ 2,7 C 2,75 Alle jaren 3,73 3,18 3,03 2,98 2,88 2,44 Rekenen en wiskunde 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gem / ,6 B 3,8 B+ 3,8 B+ 3,4 B 3,2 B- 3,2 B- 3, / 4,1 A- 3,3 B 3,9 B+ 3,9 B+ 3,5 B 3,3 B- 3,72 / ,3 A- 3,9 B+ 2,8 C+ 3,9 B+ 4,0 A- 3,9 B+ 3,87 Alle jaren 3,98 3,64 3,67 3,55 3,38 3,46 Kleuren < Normering onvoldoende matig voldoende goed 16 17

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs.

Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave DEEL1 JAARVERSLAG VOORWOORD... 5 1. KERNTAKEN EN ORGANISATIE... 6 1.1 Kerntaak... 6 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Seghwaert locatie De Triangel Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 126290 Datum schoolbezoek : 15 mei 2012

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie