MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatie Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten Aanmeldbureaus Thuisbegeleiding Crisisopvang Verblijf Doorstroomvoorzieningen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en 8 opbrengsten Thuisbegeleiding Crisisopvang Woonvoorzieningen Doorstroomvoorzieningen Personeel Opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggen- 16 schap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad 23 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 2 van 44

3 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en incidenten Klachten Incidenten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Omzet en resultaten Financiële positie Gebeurtenissen na balansdatum Toekomstige ontwikkelingen Ontwikkelingen opbrengsten 42 Hoofdstuk 5 Jaarrekening 2010 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zijn expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie, KvK Bestuursbureau: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 3 van 44

4 Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het maatschappelijk jaardocument 2010 van de stichting LIMOR. LIMOR is een dienstverlenende instelling gefinancierd met gemeenschapsgelden. We vinden het daarom onze plicht de samenleving zo goed mogelijk te informeren over wat we doen en presteren. Dit verslag heeft tot doel te voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot maatschappelijke en financiële verantwoording aan alle belanghebbenden. Daarnaast geeft dit maatschappelijk jaardocument een globaal beeld van de organisatie. Dit is van belang in verband met de transparantie naar de buitenwereld. In het verslagjaar 2010 is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening van de Stichting LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. Gezien het feit dat de laatste stichtingen louter ter ondersteuning van de hoofdstichting zijn, beperkt de verslaglegging zich inhoudelijk tot de stichting LIMOR en de consolidatie van de jaarrekeningen. Het jaardocument is opgesteld volgens het voorgeschreven format jaarverantwoording zorginstellingen 2010 en is derhalve ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. Beleid, inspanningen en prestaties 5. Jaarrekening 2010 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 4 van 44

5 Hoofdstuk 2 - Profiel van de organisatie Algemene identificatie Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) Adres: Oostergoweg 1e en 1g Postcode: 8911 MA Plaats: Leeuwarden Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: / LIMOR is een instelling voor maatschappelijke opvang en is daarnaast - in termen van de AWBZ - een GGZ-instelling. LIMOR beweegt zich op het snijvlak van MO en OGGz. LIMOR ondersteunt mensen en verleent hulp aan mensen die zich in maatschappelijk ongewenste of persoonlijk als onaanvaardbaar beleefde posities bevinden, waarbij het dreigen ontberen van sociale basisbehoeften van cruciale betekenis is. Deze hulp en ondersteuning zijn gericht op praktische rehabilitatie waarbij we rehabilitatie zien als de weg naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk bestaan. Ook het voorkomen van persoonlijke terugval en de vermindering van maatschappelijk functioneren, de terugvalpreventie, rekenen we tot rehabilitatie. De gedachte van praktische rehabilitatie is dan ook expliciet terug te vinden in onze begeleidingsmethodiek. LIMOR heeft twee kerntaken: het ontwikkelen en in stand houden van opvang- en woonvoorzieningen voor kwetsbare personen; het geven van gespecialiseerde begeleiding aan mensen die zonder deze begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast achten wij ons pleitbezorger en ambassadeur van onze cliënten waarbij het onze taak is dat de cliënten, met hun mogelijkheden en beperkingen, worden geaccepteerd door de samenleving. LIMOR levert crisisopvang, intra- en extramurale woonbegeleiding en beschermende woonvormen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland Structuur van het concern De juridische structuur LIMOR is een stichting en kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is het wettelijk statutaire bestuur. Er is sprake van een consolidatie met de Stichting Beheer LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. De Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR valt buiten de consolidatie vanwege de noodzaak van scheiding van belangen tussen organisatie en cliënten en een juist inzicht in middelen. Voor het voeren van haar activiteiten heeft de Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR een ontheffing van De Nederlandsche Bank gekregen. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 5 van 44

6 De organisatiestructuur De organisatorische structuur is af te lezen uit het in de bijlage bijgevoegde organogram. Het besturingsmodel LIMOR kent een Raad van Toezicht besturingsmodel. Dat betekent dat LIMOR als statutaire organen een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur / bestuurder kent. In de statuten is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van deze organen zijn. De Raad van Bestuur wordt inzake de hoogste dagelijkse leiding van de organisatie bijgestaan door twee titulair directeuren; de directeur Zorg en de directeur Financiën en Control. Samen met de bestuurder vormen zij de directie. Het uitgangspunt is een Raad van Toezicht model en één bestuurder die statutair verantwoordelijk is. De overige leden van de directie zijn niet statutair verantwoordelijk maar vallen onder de bestuurder, die tevens voorzitter van de directie is. Onder de directie zijn in de hiërarchische structuur regiomanagers gepositioneerd. De regiomanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel. Zij geven leiding aan hoofden van afdelingen, die op hun beurt ieder circa 15 formatieplaatsen in het primaire proces aansturen. De lijnstructuur wordt bijgestaan door een ondersteunende structuur, ondergebracht in het bestuur- en bedrijfsbureau (beleidsmedewerkers, communicatie, fondsenwerving, bestuurssecretariaat, personeelszaken, ICT, cliëntenadministratie, financiële en salarisadministratie, facilitaire dienst). De portefeuilles van de ondersteunende structuur zijn verdeeld tussen de leden van de directie. De controllerfunctie is separaat georganiseerd en is rechtstreeks onder de directeur Financiën en Control gepositioneerd. Het organisatorische sturingsmodel van LIMOR gaat uit van het principe van integraal management en heeft de volgende karakteristieken: integratie van output-sturing met het beheer van de daarvoor benodigde productiemiddelen (personeel, materieel en financieel); gericht op het realiseren van het strategisch beleid; verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de directe zorg; op de resultaten aan te spreken volgens gemaakte managementafspraken; volgens de geldende kaders, beleidsafspraken en protocollen; binnen de grenzen van de vastgestelde formatie en het vastgestelde budget. Hierbij wordt het principe van evenwicht tussen draagkracht, draaglast en competentie gehanteerd. Deze formele afspraken hebben in ieder geval betrekking op: de te realiseren productie, kwalitatief en kwantitatief; maximaal te maken kosten (gekoppeld aan de productie); kwaliteit van zorg; de mogelijkheden van sturen op het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Toelatingen LIMOR is toegelaten als AWBZ-zorgaanbieder voor het leveren van de functies begeleiding, verblijf en behandeling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap binnen LIMOR wordt vormgegeven door de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Centrale Cliëntenraad LIMOR hecht aan een goed overleg met cliënten en geeft uitvoering aan de Wet Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 6 van 44

7 Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De medezeggenschap van de cliënten wordt binnen LIMOR behartigd door de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door een externe en professionele ondersteuner. De Centrale Cliëntenraad vergadert structureel met de bestuurder van LIMOR. Bij specifieke onderwerpen laat de bestuurder zich ondersteunen door de directie of stafleden. Naast de Centrale Cliëntenraad kent LIMOR in de woonvoorzieningen ook bewonersbijeenkomsten. Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal opererende Ondernemingsraad. De bestuurder heeft structureel overleg met de Ondernemingsraad. Bij specifieke onderwerpen laat de bestuurder zich ondersteunen door de directie of stafleden. In hoofdstuk 3.5 wordt op de medezeggenschap nader ingegaan Kerngegevens Kernactiviteiten De kernactiviteiten van LIMOR worden gevormd door opvang, ondersteuning en begeleiding als primair proces. Dit komt tot uiting in het bieden van diverse vormen van individuele begeleiding, crisisopvang, woonvoorzieningen en doorstroomvoorzieningen Aanmeldbureaus Per regio worden de voorzieningen ondersteund door een aanmeldbureau. Vanuit deze bureaus wordt ook de eerste begeleiding opgestart. Hiermee kan LIMOR adequaat reageren op hulpvragen, worden cliënten zo snel als mogelijk geholpen en worden wachtlijsten beperkt. Snel reageren op hulpvragen is van belang voor cliënten en is één van de kenmerken van LIMOR. De ontwikkelingen en maatregelen in de zorgstructuur en financiering zetten de mogelijkheden van het leveren van eerste zorghulp op de tocht. Een funeste ontwikkeling voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Thuisbegeleiding LIMOR biedt individuele begeleiding die kan bestaan uit: woonondersteuning, die de ergste problemen oplost; woonbegeleiding, die inzicht biedt in wat er komt kijken bij zelfstandig wonen; woontraining, die gericht is op het aanleren van nieuwe vaardigheden. De begeleiding wordt gefinancierd uit AWBZ-middelen, OGGz-middelen, WMO-middelen en justitiële middelen. Een klein deel van de individuele begeleiding, ook bekend als thuisbegeleiding, wordt gefinancierd op basis van overeenkomsten met diverse woningcorporaties. In 2010 heeft LIMOR gespecialiseerde begeleiding geleverd in Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, delen van Zuid-Holland en in beperkte omvang in aanpalende regio s Crisisopvang LIMOR heeft locaties voor crisisopvang in Leeuwarden en Sneek ten behoeve van de gehele provincie Friesland. De capaciteit in Leeuwarden is 15 appartementen en in Sneek is er een capaciteit van 12 appartementen, beide ten behoeve van cliëntsystemen bestaande uit één of meerdere personen. De crisisopvang wordt gesubsidieerd door de gemeente Leeuwarden vanuit de doeluitkering voor Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang. In 2010 leverde LIMOR tevens, op projectbasis met subsidie van de gemeente Leeuwarden, Intensieve Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 7 van 44

8 Maatschappelijke Ondersteuning (IMO), een intensief trajectbegeleidingsaanbod voor de multiprobleem zorgmijders Verblijf LIMOR heeft in 2010 zeven opvangcentra met de AWBZ-functie Verblijf. De totale erkende capaciteit is 152 plaatsen en is als volgt verdeeld: woonvoorziening De Kei te Leeuwarden 14 plaatsen woonvoorziening Greidhoek te Veendam 24 plaatsen woonvoorziening Hiddemaheerd te Groningen 25 plaatsen woonvoorziening Rheezerend te Dedemsvaart 25 plaatsen woonvoorziening Westeinde te Den Haag 24 plaatsen woonvoorziening Elviraland te Den Haag 13 plaatsen woonvoorziening Vinkensteynstraat te Den Haag 27 plaatsen Doorstroomvoorzieningen In Den Haag beschikt LIMOR over de doorstroomvoorziening Om en Bij met een capaciteit van 25 plaatsen. In Zoetermeer beschikt LIMOR over de doorstroomvoorziening Semsschans met een capaciteit van 18 plaatsen reguliere opvang en één plaats noodopvang. Naast de eigen bijdrage van de cliënten ontvangt LIMOR voor deze doorstroomvoorzieningen subsidie van de gemeente Den Haag. In 2010 heeft de gemeente Den Haag het aandeel van de gemeente Zoetermeer in de financiering van de doorstroomvoorziening Semsschans nagenoeg volledig overgenomen. Dit in het kader van het plan van aanpak Den Haag Onder Dak. De gemeente Zoetermeer vergoedt aan de gemeente Den Haag de kosten van één plaats noodopvang, welke specifiek is bestemd voor noodsituaties rondom burgers van de gemeente Zoetermeer Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samengevat maakten in het jaar 2010 in totaal verschillende cliënten (2009: 1.375) gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR. Het aantal is gecorrigeerd met diegenen die gebruik hebben gemaakt van twee of meer voorzieningen. Bij al deze cliënten is er sprake van meervoudige problematiek in combinatie met (ernstige) financiële problematiek en (dreigende) huisvestingsproblemen Thuisbegeleiding De gerealiseerde zorg voor thuisbegeleiding is ten opzichte van vorig jaar met 8,2% toegenomen. De volgende omvang in uren begeleiding is gerealiseerd: AWBZ - Begeleiding op psychiatrische grondslag WMO - Ondersteunende Begeleiding op psychosociale grondslag Justitie Overig De overige begeleiding heeft betrekking op de dienstverlening aan woningcorporaties en op individuele trajecten in opdracht van gemeenten. De volumes van de productieafspraken AWBZ waren bij de start van 2010, overigens net als in 2009, niet toereikend om in de sterk groeiende zorgvraag te kunnen voorzien. Complicerend hierbij waren de zogenaamde pakketmaatregelen en dan met name de diversiteit in de wijze waarop de te onderscheiden zorgkantoren met budgetbepaling en Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 8 van 44

9 garanties in dit kader zijn omgegaan. Dit laatste leidde tot het nemen van bedrijfsrisico s in enkele regio s. Uiteindelijk zijn, na herschikking, de middelen nagenoeg voldoende gebleken om de totaal geleverde productie te financieren. AWBZ / WMO / Justitie / Overig Aantal personen geholpen Mannen Vrouwen Totaal Totaal Regio Friesland AWBZ WMO Justitie Overig Totaal Regio Groningen AWBZ Groningen AWBZ Drenthe WMO Justitie Overig Totaal Regio Overijssel AWBZ Overijssel AWBZ Twente WMO Justitie Overig Totaal Regio Zuid-Holland AWBZ Haaglanden AWBZ Delft WMO Justitie Overig Totaal LIMOR AWBZ WMO Justitie Overig TOTAAL LIMOR Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 9 van 44

10 Gemiddeld aantal bestede uren per cliënt Totaal Totaal Regio Friesland AWBZ WMO Justitie 60 0 Overig 55 0 Totaal Regio Groningen AWBZ Groningen AWBZ Drenthe WMO Justitie Overig Totaal Regio Overijssel AWBZ Zwolle AWBZ Twente WMO Justitie Overig 0 0 Totaal Regio Zuid-Holland AWBZ Haaglanden AWBZ Delft WMO Justitie Overig Totaal TOTAAL LIMOR Crisisopvang De crisisopvang in Leeuwarden en Sneek is bedoeld voor mensen in een crisissituatie. De appartementen worden ingevuld door cliëntsystemen bestaande uit één of meerdere personen. Crisisopvang De Kei - Leeuwarden aantal appartementen bezettingspercentage 92% 90% gemiddelde verblijfsduur maanden 6 3,9 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen populatie kinderen Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 10 van 44

11 Crisisopvang Gonggrijpstraat - Sneek aantal appartementen bezettingspercentage 92% 94% gemiddelde verblijfsduur maanden 11 9 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen 12 9 populatie kinderen Tweede fasehuizen - Leeuwarden aantal huizen 5 5 bezettingspercentage 98% 76% gemiddelde verblijfsduur maanden 10 6 instroom personen 8 14 uitstroom personen populatie mannen 4 7 populatie vrouwen 7 11 populatie kinderen Verblijf Woonvoorziening De Kei - Leeuwarden Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 114% 106% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 3 5 uitstroom personen 3 2 populatie mannen populatie vrouwen 2 3 Woonvoorziening Greidhoek - Veendam Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 96% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 7 18 uitstroom personen 7 15 populatie mannen populatie vrouwen 6 8 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 11 van 44

12 Woonvoorziening Hiddemaheerd - Groningen Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 96% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 6 5 uitstroom personen 6 6 populatie mannen populatie vrouwen 5 3 Woonvoorziening Rheezerend - Dedemsvaart Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 78% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 9 15 uitstroom personen 9 12 populatie mannen populatie vrouwen 3 4 Woonvoorziening Westeinde - Den Haag Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 101% 92,4% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen Woonvoorziening Elviraland - Den Haag Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 91% 95,8% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 7 4 uitstroom personen 9 6 populatie mannen populatie vrouwen 3 2 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 12 van 44

13 Woonvoorziening Vinkensteynstraat - Den Haag Toelating voor functie verblijf per 1 mei aantal plaatsen 27 / bezettingspercentage (start 1-9) 58% / gemiddelde verblijfsduur maanden / instroom personen 20 / uitstroom personen 0 / populatie mannen 11 / populatie vrouwen 9 / In totaal is gedurende 952 dagen verblijf geboden aan vijf cliënten met een strafrechtelijke titel, gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie Doorstroomvoorzieningen Doorstroomvoorziening Semsschans - Zoetermeer Financiering gemeente Den Haag aantal plaatsen regulier aantal plaatsen noodopvang 1 4 bezettingspercentage totaal 91% 89% gemiddelde verblijfsduur maanden 9 8 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen Doorstroomvoorziening Om en Bij - Den Haag Financiering gemeente Den Haag per 1 april aantal plaatsen regulier bezettingspercentage totaal 87% 72% gemiddelde verblijfsduur maanden 8 / instroom personen uitstroom personen 23 9 populatie mannen populatie vrouwen Personeel gemiddelde bezetting FTE aantal medewerkers Regio Friesland 42,41 40, Regio Groningen 34,94 35, Regio Overijssel 22,14 21, Regio Zuid-Holland 83,76 74, Bestuur- en bedrijfsbureau 26,45 24, Totaal LIMOR 209,70 197, Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 13 van 44

14 Opbrengsten LIMOR * 1000,- Werkelijk Begroting Werkelijk Eigen bijdrage cliënten Subsidie gemeenten Justitie Inkomsten derden Totaal overige bedrijfsopbrengsten AWBZ functie Begeleiding AWBZ functie Verblijf AWBZ overige Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten Totaal opbrengsten De opbrengsten van de overige stichtingen bedragen over ,- ( ,-) Werkgebieden LIMOR is werkzaam in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid- Holland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Voor het uitvoeren van onze kernactiviteiten heeft LIMOR productie- en financieringsovereenkomsten afgesloten met zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Inzake de AWBZ-productie en AWBZ-financiering heeft LIMOR overeenkomsten met de volgende zorgkantoren: zorgkantoor Friesland (uitgevoerd door De Friesland); zorgkantoor Groningen (uitgevoerd door Menzis); zorgkantoor Zwolle (uitgevoerd door Achmea); zorgkantoor Haaglanden (uitgevoerd door CZ zorgverzekeraar); zorgkantoor Drenthe (uitgevoerd door Achmea); zorgkantoor Twente (uitgevoerd door Menzis); zorgkantoor DWO / NWN (uitgevoerd door DSW zorgverzekeraar). Inzake de financiering vanuit de WMO heeft LIMOR overeenkomsten met de volgende centrumgemeenten: Groningen; Leeuwarden; Zwolle; Den Haag. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 14 van 44

15 Daarnaast zijn er formele contacten met andere gemeenten uit de werkgebieden: LIMOR ontving in 2010 vanuit de gemeente Delft een subsidie voor woonbegeleiding in omklapwoningen. Dit in het kader van het project Stedelijk Kompas, uit te voeren in 2011 en In 2010 is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Leidschendam - Voorburg voor de begeleiding van cliënten, voorafgaand aan een re-integratietraject. In 2010 ontving LIMOR subsidie van de gemeente Leidschendam - Voorburg voor de noodopvang van dakloze gezinnen. Tussen LIMOR en de gemeente Assen is een raamovereenkomst afgesloten voor de ambulante begeleiding van cliënten uit de OGGz-doelgroep in de gemeente Assen. In het kader van de begeleiding op basis van forensische zorg heeft LIMOR een overeenkomst met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook wordt er door LIMOR begeleiding uitgevoerd voor woningcorporaties. In dit kader heeft LIMOR afspraken met woningcorporaties in: Zuid-Holland: Vidomes, Staedion, WoonInvest, Vestia en Rijswijk Wonen; Groningen: Lefier; Overijssel: Woningstichting Hellendoorn. Toezichthouders De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kapitaalverschaffers LIMOR heeft geen vreemd kapitaalverschaffers. Met betrekking tot kredietfaciliteiten heeft LIMOR relaties met de ABN AMRO Bank. Kennispartners LIMOR heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Academische Werkplaats OxO UMC St Radboud. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 15 van 44

16 Hoofdstuk 3 -Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De principes van Corporate Governance zijn de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken ieder met een reglement. In de statuten en de reglementen zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vastgesteld. 3.2 Raad van Bestuur / directie De Raad van Bestuur wordt gevormd door één persoon, de heer D. Huisman, algemeen directeur. De Raad van Bestuur wordt inzake de hoogste dagelijkse leiding van de organisatie bijgestaan door twee directeuren; de heer R. Speksnijder (directeur Zorg) en de heer H.J. Wijma (directeur Financiën en Control). Gezamenlijk vormen zij de directie waarbij de verhoudingen geregeld zijn op basis van het directiereglement en het reglement directieoverleg. De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag. De heer Huisman is tevens bestuurder van de stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR, de stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. Daarnaast heeft de heer Huisman, met toestemming van de Raad van Toezicht, een aantal nevenfuncties; bestuurslid van de Vereniging Federatie Opvang, lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Federatie Opvang en lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting CoMensha. Er is hierbij geen sprake van een conflicterende nevenfunctie of belangenverstrengeling. De nevenfuncties zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht is belast met de toezichthoudende rol. Zij heeft tevens een adviserende en klankbordfunctie ten opzichte van het bestuur. De beoordeling van de Raad van Bestuur vindt plaatst door de Raad van Toezicht op basis van een jaarlijkse evaluatie. Ook in 2010 heeft dit plaatsgevonden in de vorm van een functioneringsgesprek tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op 1 september 2009 is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) in werking getreden. Voor reeds gecontracteerde bestuurders worden de huidige (bestaande) arbeidscontracten op basis van het geldende arbeidsrecht gerespecteerd, tenzij partijen overeenkomen de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Hiervoor is geen reden, aangezien de beloning van de bestuurder van LIMOR conform de BBZ plaats vindt. Inzake secundaire arbeidsvoorwaarden is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening op de bestuurder van toepassing. 3.3 Raad van Toezicht Inzake de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht is een informatieprotocol opgesteld waardoor zij in staat is de ontwikkelingen en besluiten rond de activiteiten en risico s van de organisatie te volgen. In 2010 is er een hernieuwd reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld. In de laatste vergadering van de Raad van Toezicht in 2010 is dit reglement bekrachtigd. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 16 van 44

17 Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verloopt binnen de vastgestelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De raad heeft in het jaar 2010 in totaal vijf keer met het bestuur tezamen vergaderd, waarvan één keer tezamen met de externe accountant. In deze vergadering staan het maatschappelijk jaardocument, de jaarrekening en het accountantsverslag centraal. De accountant geeft tijdens deze vergadering een toelichting en beantwoordt vragen vanuit de raad. De externe accountant is benoemd door de Raad van Toezicht, na advies van de bestuurder. Het is de gewoonte dat de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar overleg voert met de Ondernemingsraad. Dit overleg heeft in januari 2010 plaatsgevonden. Ook is in 2010, tot genoegen van beide partijen, informatief en constructief met de Centrale Cliëntenraad gesproken. Naast de structurele participatie van de bestuurder aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, overlegt de bestuurder maandelijks met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: de heer M.F. Koopmans (voorzitter); de heer K. Faber (secretaris); de heer A. Moens; de heer P. Verschoor; mevrouw I. Nieuwenhuis (vanaf 25 maart 2010). Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties De heer M.F. Koopmans, voorzitter Burgemeester gemeente Bolsward (gepensioneerd) Voorzitter Raad van Toezicht Fryske Akademy Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Bibliotheekservice Fryslân Voorzitter Raad van Beheer School Lyndensteyn te Beetsterzwaag Voorzitter Klachtenadviescommissie Landelijke adviesraad Politie Fryslân Statutair directeur Participatiemaatschappij De Zuidlanden BV De heer K. Faber, secretaris De heer A. Moens De heer P. Verschoor Hoofd afdeling Girorekeningen Particulieren en plv. directeur kantoor Leeuwarden - Postbank N.V. (gepensioneerd) Oud-gedeputeerde Provincie Noord-Holland Zelfstandig adviseur MAD BV (adviesbureau duurzaamheid) Algemeen directeur Rabobank Oostzaan (gepensioneerd) Geen verdere nevenfuncties Voorzitter overlegorgaan Nationaal Park Weerribben Wieden Raadslid Gemeente Huizen Voorzitter Adviesorgaan Veelzijdig Boerenland Voorzitter Stichting Sporthal Oostzaan Secretaris Raad van Toezicht Bibliotheek Zaanstad Mevrouw I. Nieuwenhuis Acquisiteur bij Van Herk Groep Voorzitter Regionale Klachtencommissie Vrouwenopvang Lid Landelijke Adviesraad Ouderenbeleid Partij van de Arbeid Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 17 van 44

18 Eind 2009 was er een vacature voor lid van de Raad van Toezicht. Deze vacature is vanaf 25 maart 2010 ingevuld door Mevrouw I. Nieuwenhuis. De selectie voor de invulling van de vacature heeft als volgt plaats gevonden; er is door de raad een profiel vastgesteld waarin werd weergegeven welke kwaliteiten van het nieuwe lid werden verwacht. In de profielschets is opgenomen dat de voorkeur uit ging naar een vrouw, vanwege de samenstelling van de raad. Ook ging de voorkeur uit naar iemand die woonachtig is in de regio Zuid-Holland. Dit vanwege de geografische spreiding van LIMOR. Kandidaten werden geworven middels een advertentie in de Volkskrant en middels een advertentie in de nieuwsbrief van de NVTZ. In de sollicitatiecommissie zaten de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht en de bestuurder van LIMOR. Deze commissie heeft een kandidaat voorgedragen aan de raad. Er is binnen de Raad van Toezicht geen verdeling op aandachtsgebieden. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak en hebben geen andere binding met LIMOR, noch enig belang anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen). In het kader van de vereiste deskundigheidsbevordering is er ook in 2010 aandacht gegeven aan de invulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Tweemaal in het verslagjaar is er een heidag geweest tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de directie, namelijk op; 21 januari 2010, waarin de ontwikkelingen in de financiering van de diverse zorgproducten aan de orde zijn geweest. 14 oktober 2010, waarin het met name ging om onderwerpen rondom Good Governance. Daarbij was de heer Gerards, toenmalig directeur van de NVTZ, uitgenodigd. Op diezelfde dag is uitgebreid aandacht besteed aan de kaderbrief In 2010 heet de Raad van Toezicht aan de volgende besluiten zijn goedkeuring verleend: vaststelling van de begroting 2010; vaststelling van het geconsolideerde financieel verslag 2009 van de stichting LIMOR; vaststelling van het financieel verslag 2009 van de Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR; vaststelling reglement van Toezicht; vaststelling rooster van aftreden van de Raad van Toezicht; de honoreringsregeling voor de Raad van Toezicht. De onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht in 2010 zijn als volgt samen te vatten: de organisatie van LIMOR; in elke vergadering van de Raad van Toezicht werden door de bestuurder mededelingen gedaan over ontwikkelingen in de verschillende voorzieningen van LIMOR. Deze mededelingen konden zowel van personele als van materiële aard zijn; het strategisch beleid en de uitvoering daarvan; de relatie met de verschillende overheden; de relatie en samenwerking met andere maatschappelijke instellingen is een aantal keren besproken. Daarbij wordt door de raad steeds als uitgangspunt de kwaliteitsverbetering van de zorg genomen; in elke vergadering is gesproken over de stand van de exploitatie van LIMOR. Dat vindt plaats aan de hand van tussentijdse exploitatieoverzichten, het maatschappelijk jaardocument en de begroting. Verder worden geregeld overzichten besproken die betrekking hebben op financiële gevolgen voor LIMOR en die verband houden met wijzigingen in de financieringsstructuur; Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 18 van 44

19 tijdens nagenoeg elke vergadering komt de beoordeling van de doelrealisatie en de invulling van de maatschappelijke taakstelling van LIMOR aan de orde. De raad beoordeelt de wijze waarop deze zaken worden gerealiseerd als zeer positief; uitvoerig is de door de bestuurder aangeboden kaderbrief 2011 en het masterplan Verblijf op volle toeren besproken. Daarbij kwam met name de invoering van de functiedifferentiatie aan de orde; bespreking van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek; bespreken van de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek. Al naar gelang de in de statuten vastgelegde competenties neemt de raad deze documenten voor kennisgeving aan of verleent daaraan goedkeuring. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt ook de functie van de raad als klankbord voor de bestuurder duidelijk tot zijn recht. Overigens vindt bij de behandeling van de jaarrekening ook overleg met de externe accountant plaats. Eenmaal per jaar overlegt de gehele raad, in besloten bijeenkomst, over het functioneren van de bestuurder. Vervolgens vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de voorzitter van de raad en de bestuurder, waarin de voorzitter van de raad de bevindingen van de gehele raad meeneemt. In 2010 heeft de raad zijn eigen functioneren niet geëvalueerd. Conform het nieuwe reglement zal dit in 2011 vorm worden gegeven. Leden van de Raad van Toezicht hebben, naast het recht op honorering, recht op een onkostenvergoeding. Deze honorering wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld. In 2010 is hiervoor, conform het advies van de NVTZ, een honoreringsregeling vastgesteld. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van LIMOR is gebaseerd op het principe van integraal management. LIMOR ontwikkelt zich van een procesgerichte organisatie naar een systeem georiënteerde organisatie. Van zorgorganisatie naar zorgonderneming. Om de kwaliteit van de processen te bewaken wordt gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de HKZnormen voor maatschappelijke opvang. In 2010 is de certificering van LIMOR in het kader van de HKZ geprolongeerd. Een systeem georiënteerde organisatie vereist aanpassingen in de aansturing. Het gaat hierbij niet alleen om sturingsinformatie en het verleggen van verantwoordelijkheden, maar het gaat hier ook om de competenties van betrokkenen. In het jaar 2010 is een mandateringsregeling geëffectueerd. Daarnaast is er sprake van een intensief scholingstraject voor alle leidinggevenden op het gebied van integraal management en alle daarmee samenhangende aspecten. Dit scholingstraject wordt incompany verzorgd door het ISBW. Een ander essentieel element in de interne bedrijfsvoering is de jaarplancyclus. Op basis van het strategisch meerjarenperspectief verschijnt er een kaderbrief van de bestuurder met de speerpunten voor het komende jaar. Vanuit hier ontstaan de jaarplannen per te onderscheiden bedrijfsonderdeel. Samen met de begroting en de exploitatiecontrole, door middel van periodieke managementrapportages, vormt dit de basis voor de bedrijfsvoering. De sturing vindt plaats door middel van bilaterale gesprekken tussen de directie en de verantwoordelijke regiomanagers. De kwaliteit van de administratieve organisatie van LIMOR voldoet aan de eisen van de kaderregeling AO / IC voor AWBZ-zorgaanbieders. LIMOR heeft een intern controlesysteem dat aansluit op reguliere sturings- en beheersprocessen in de organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beproefde systemen zoals Grote Beer en PION. In het verslagjaar heeft LIMOR het in eigen beheer ontwikkelde softwareprogramma octo-q overgedaan aan een professionele softwareleverancier. Het programma ondersteunt de LIMOR-bedrijfsvoering als het gaat om de aspecten rondom het primaire proces. In dit programma is Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 19 van 44

20 opgenomen een afzonderlijk controletraject voor AWBZ- en WMO-productregistratie en verantwoording. De controle-inspanningen gaan uit naar tijdige, juiste en complete verantwoording van de productie. De accountant heeft inzake het jaar 2010 opnieuw vastgesteld dat de interne beheersing rondom de productieregistratie van voldoende niveau is. De onafhankelijkheid van de functie is geborgd. Er is een logisch intern controleplan waarvan ondermeer risicoanalyse, cijferbeoordeling, verbandcontroles en deelwaarnemingen deel uitmaken. Het controleplan ten behoeve van de AO / IC is adequaat van opzet. Uiteraard is het streven dit verder te optimaliseren. De voornaamste risico s en onzekerheden voor de organisatie liggen in de onzekerheden en hectiek van de omgeving. Deze betreffen: De overheveling van de AWBZ-functie Begeleiding naar de WMO; De productmix in de AWBZ-functie Begeleiding geeft aanleiding tot reorganisatie van de Thuisbegeleiding in Zuid-Holland; De financiering van de Ondersteunende Begeleiding op psychosociale grondslag door de centrumgemeenten staat onder druk bij een toenemende zorgvraag; De zorgzwaartebekostiging bij de functie Verblijf geeft aanleiding tot reorganisatie van de betrokken woonvoorzieningen. In hoofdstuk worden bovenstaande risico s nader beschreven. 3.5 Centrale Cliëntenraad LIMOR heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) met afgevaardigden vanuit alle werkgebieden van LIMOR. De basis voor de werkwijze en de samenwerking is een reglement dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op 31 december van het verslagjaar was de samenstelling van de CCR als volgt: de heer F. Poppink voorzitter (a.i.); de heer E. Uuldriks secretaris; mevrouw L. Eernstman; de heer W. van der Boor; de heer B. Lagendijk; de heer R. Schmid. Helaas is de heer Van der Boor op 14 februari 2011 plotseling overleden. De Cliëntenraad doet als volgt verslag over het jaar 2010: In memoriam Een jaarverslag betreft altijd de plannen en resultaten van vorig jaar. Een terugblik op 2010 is voor ons, CCR en ondersteuner, in een ander perspectief komen te staan sinds wij Wim van der Boor moeten missen. Wim was één van de leden van de CCR en hij is afgelopen februari compleet onverwachts overleden. Hij was er altijd erg op gespitst dat LIMOR oog had voor de belangen van de cliënten: goede begeleiding, zinvolle dagbesteding en de cliënten serieus nemen. Daar gaat het om, dat moeten we voor elkaar krijgen. Wim was daar altijd heel duidelijk in. Laten wij dat als CCR ook zijn en blijven. In 2010 heeft de CCR veel vergaderd en overlegd, diverse locaties bezocht en een aantal (ongevraagde) adviezen uitgebracht. De CCR heeft veel werk verzet en wordt als medezeggenschapsorgaan steeds meer (en eerder) betrokken bij de beleidsplannen van Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 20 van 44

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela

Bestuursstatuut. Vereniging voor Christelijk. Onderwijs in Midden en Oost Groningen. Te Oude Pekela Bijlage 4 Bestuursstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en Oost Groningen Te Oude Pekela 25 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit statuut wordt verstaan onder: Vereniging : Vereniging voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Soort document : Kwaliteitshandboek document Bestemd voor : Medewerkers GGZ Versie : 1.0 DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis de familieraad is er ook voor u! Informatie voor ouders, familie en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van het Dr. Leo Kannerhuis februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie