MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatie Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten Aanmeldbureaus Thuisbegeleiding Crisisopvang Verblijf Doorstroomvoorzieningen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en 8 opbrengsten Thuisbegeleiding Crisisopvang Woonvoorzieningen Doorstroomvoorzieningen Personeel Opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggen- 16 schap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad 23 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 2 van 44

3 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten en incidenten Klachten Incidenten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Omzet en resultaten Financiële positie Gebeurtenissen na balansdatum Toekomstige ontwikkelingen Ontwikkelingen opbrengsten 42 Hoofdstuk 5 Jaarrekening 2010 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zijn expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie, KvK Bestuursbureau: Postbus 8008, 8903 KA Leeuwarden. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 3 van 44

4 Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het maatschappelijk jaardocument 2010 van de stichting LIMOR. LIMOR is een dienstverlenende instelling gefinancierd met gemeenschapsgelden. We vinden het daarom onze plicht de samenleving zo goed mogelijk te informeren over wat we doen en presteren. Dit verslag heeft tot doel te voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot maatschappelijke en financiële verantwoording aan alle belanghebbenden. Daarnaast geeft dit maatschappelijk jaardocument een globaal beeld van de organisatie. Dit is van belang in verband met de transparantie naar de buitenwereld. In het verslagjaar 2010 is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening van de Stichting LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. Gezien het feit dat de laatste stichtingen louter ter ondersteuning van de hoofdstichting zijn, beperkt de verslaglegging zich inhoudelijk tot de stichting LIMOR en de consolidatie van de jaarrekeningen. Het jaardocument is opgesteld volgens het voorgeschreven format jaarverantwoording zorginstellingen 2010 en is derhalve ingedeeld in vijf hoofdstukken: 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. Beleid, inspanningen en prestaties 5. Jaarrekening 2010 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 4 van 44

5 Hoofdstuk 2 - Profiel van de organisatie Algemene identificatie Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) Adres: Oostergoweg 1e en 1g Postcode: 8911 MA Plaats: Leeuwarden Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: / LIMOR is een instelling voor maatschappelijke opvang en is daarnaast - in termen van de AWBZ - een GGZ-instelling. LIMOR beweegt zich op het snijvlak van MO en OGGz. LIMOR ondersteunt mensen en verleent hulp aan mensen die zich in maatschappelijk ongewenste of persoonlijk als onaanvaardbaar beleefde posities bevinden, waarbij het dreigen ontberen van sociale basisbehoeften van cruciale betekenis is. Deze hulp en ondersteuning zijn gericht op praktische rehabilitatie waarbij we rehabilitatie zien als de weg naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk bestaan. Ook het voorkomen van persoonlijke terugval en de vermindering van maatschappelijk functioneren, de terugvalpreventie, rekenen we tot rehabilitatie. De gedachte van praktische rehabilitatie is dan ook expliciet terug te vinden in onze begeleidingsmethodiek. LIMOR heeft twee kerntaken: het ontwikkelen en in stand houden van opvang- en woonvoorzieningen voor kwetsbare personen; het geven van gespecialiseerde begeleiding aan mensen die zonder deze begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast achten wij ons pleitbezorger en ambassadeur van onze cliënten waarbij het onze taak is dat de cliënten, met hun mogelijkheden en beperkingen, worden geaccepteerd door de samenleving. LIMOR levert crisisopvang, intra- en extramurale woonbegeleiding en beschermende woonvormen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland Structuur van het concern De juridische structuur LIMOR is een stichting en kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur is het wettelijk statutaire bestuur. Er is sprake van een consolidatie met de Stichting Beheer LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. De Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR valt buiten de consolidatie vanwege de noodzaak van scheiding van belangen tussen organisatie en cliënten en een juist inzicht in middelen. Voor het voeren van haar activiteiten heeft de Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR een ontheffing van De Nederlandsche Bank gekregen. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 5 van 44

6 De organisatiestructuur De organisatorische structuur is af te lezen uit het in de bijlage bijgevoegde organogram. Het besturingsmodel LIMOR kent een Raad van Toezicht besturingsmodel. Dat betekent dat LIMOR als statutaire organen een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur / bestuurder kent. In de statuten is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van deze organen zijn. De Raad van Bestuur wordt inzake de hoogste dagelijkse leiding van de organisatie bijgestaan door twee titulair directeuren; de directeur Zorg en de directeur Financiën en Control. Samen met de bestuurder vormen zij de directie. Het uitgangspunt is een Raad van Toezicht model en één bestuurder die statutair verantwoordelijk is. De overige leden van de directie zijn niet statutair verantwoordelijk maar vallen onder de bestuurder, die tevens voorzitter van de directie is. Onder de directie zijn in de hiërarchische structuur regiomanagers gepositioneerd. De regiomanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel. Zij geven leiding aan hoofden van afdelingen, die op hun beurt ieder circa 15 formatieplaatsen in het primaire proces aansturen. De lijnstructuur wordt bijgestaan door een ondersteunende structuur, ondergebracht in het bestuur- en bedrijfsbureau (beleidsmedewerkers, communicatie, fondsenwerving, bestuurssecretariaat, personeelszaken, ICT, cliëntenadministratie, financiële en salarisadministratie, facilitaire dienst). De portefeuilles van de ondersteunende structuur zijn verdeeld tussen de leden van de directie. De controllerfunctie is separaat georganiseerd en is rechtstreeks onder de directeur Financiën en Control gepositioneerd. Het organisatorische sturingsmodel van LIMOR gaat uit van het principe van integraal management en heeft de volgende karakteristieken: integratie van output-sturing met het beheer van de daarvoor benodigde productiemiddelen (personeel, materieel en financieel); gericht op het realiseren van het strategisch beleid; verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de directe zorg; op de resultaten aan te spreken volgens gemaakte managementafspraken; volgens de geldende kaders, beleidsafspraken en protocollen; binnen de grenzen van de vastgestelde formatie en het vastgestelde budget. Hierbij wordt het principe van evenwicht tussen draagkracht, draaglast en competentie gehanteerd. Deze formele afspraken hebben in ieder geval betrekking op: de te realiseren productie, kwalitatief en kwantitatief; maximaal te maken kosten (gekoppeld aan de productie); kwaliteit van zorg; de mogelijkheden van sturen op het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Toelatingen LIMOR is toegelaten als AWBZ-zorgaanbieder voor het leveren van de functies begeleiding, verblijf en behandeling. Medezeggenschapsstructuur De medezeggenschap binnen LIMOR wordt vormgegeven door de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Centrale Cliëntenraad LIMOR hecht aan een goed overleg met cliënten en geeft uitvoering aan de Wet Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 6 van 44

7 Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De medezeggenschap van de cliënten wordt binnen LIMOR behartigd door de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad wordt ondersteund door een externe en professionele ondersteuner. De Centrale Cliëntenraad vergadert structureel met de bestuurder van LIMOR. Bij specifieke onderwerpen laat de bestuurder zich ondersteunen door de directie of stafleden. Naast de Centrale Cliëntenraad kent LIMOR in de woonvoorzieningen ook bewonersbijeenkomsten. Ondernemingsraad De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal opererende Ondernemingsraad. De bestuurder heeft structureel overleg met de Ondernemingsraad. Bij specifieke onderwerpen laat de bestuurder zich ondersteunen door de directie of stafleden. In hoofdstuk 3.5 wordt op de medezeggenschap nader ingegaan Kerngegevens Kernactiviteiten De kernactiviteiten van LIMOR worden gevormd door opvang, ondersteuning en begeleiding als primair proces. Dit komt tot uiting in het bieden van diverse vormen van individuele begeleiding, crisisopvang, woonvoorzieningen en doorstroomvoorzieningen Aanmeldbureaus Per regio worden de voorzieningen ondersteund door een aanmeldbureau. Vanuit deze bureaus wordt ook de eerste begeleiding opgestart. Hiermee kan LIMOR adequaat reageren op hulpvragen, worden cliënten zo snel als mogelijk geholpen en worden wachtlijsten beperkt. Snel reageren op hulpvragen is van belang voor cliënten en is één van de kenmerken van LIMOR. De ontwikkelingen en maatregelen in de zorgstructuur en financiering zetten de mogelijkheden van het leveren van eerste zorghulp op de tocht. Een funeste ontwikkeling voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Thuisbegeleiding LIMOR biedt individuele begeleiding die kan bestaan uit: woonondersteuning, die de ergste problemen oplost; woonbegeleiding, die inzicht biedt in wat er komt kijken bij zelfstandig wonen; woontraining, die gericht is op het aanleren van nieuwe vaardigheden. De begeleiding wordt gefinancierd uit AWBZ-middelen, OGGz-middelen, WMO-middelen en justitiële middelen. Een klein deel van de individuele begeleiding, ook bekend als thuisbegeleiding, wordt gefinancierd op basis van overeenkomsten met diverse woningcorporaties. In 2010 heeft LIMOR gespecialiseerde begeleiding geleverd in Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, delen van Zuid-Holland en in beperkte omvang in aanpalende regio s Crisisopvang LIMOR heeft locaties voor crisisopvang in Leeuwarden en Sneek ten behoeve van de gehele provincie Friesland. De capaciteit in Leeuwarden is 15 appartementen en in Sneek is er een capaciteit van 12 appartementen, beide ten behoeve van cliëntsystemen bestaande uit één of meerdere personen. De crisisopvang wordt gesubsidieerd door de gemeente Leeuwarden vanuit de doeluitkering voor Maatschappelijke Opvang / Vrouwenopvang. In 2010 leverde LIMOR tevens, op projectbasis met subsidie van de gemeente Leeuwarden, Intensieve Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 7 van 44

8 Maatschappelijke Ondersteuning (IMO), een intensief trajectbegeleidingsaanbod voor de multiprobleem zorgmijders Verblijf LIMOR heeft in 2010 zeven opvangcentra met de AWBZ-functie Verblijf. De totale erkende capaciteit is 152 plaatsen en is als volgt verdeeld: woonvoorziening De Kei te Leeuwarden 14 plaatsen woonvoorziening Greidhoek te Veendam 24 plaatsen woonvoorziening Hiddemaheerd te Groningen 25 plaatsen woonvoorziening Rheezerend te Dedemsvaart 25 plaatsen woonvoorziening Westeinde te Den Haag 24 plaatsen woonvoorziening Elviraland te Den Haag 13 plaatsen woonvoorziening Vinkensteynstraat te Den Haag 27 plaatsen Doorstroomvoorzieningen In Den Haag beschikt LIMOR over de doorstroomvoorziening Om en Bij met een capaciteit van 25 plaatsen. In Zoetermeer beschikt LIMOR over de doorstroomvoorziening Semsschans met een capaciteit van 18 plaatsen reguliere opvang en één plaats noodopvang. Naast de eigen bijdrage van de cliënten ontvangt LIMOR voor deze doorstroomvoorzieningen subsidie van de gemeente Den Haag. In 2010 heeft de gemeente Den Haag het aandeel van de gemeente Zoetermeer in de financiering van de doorstroomvoorziening Semsschans nagenoeg volledig overgenomen. Dit in het kader van het plan van aanpak Den Haag Onder Dak. De gemeente Zoetermeer vergoedt aan de gemeente Den Haag de kosten van één plaats noodopvang, welke specifiek is bestemd voor noodsituaties rondom burgers van de gemeente Zoetermeer Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samengevat maakten in het jaar 2010 in totaal verschillende cliënten (2009: 1.375) gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR. Het aantal is gecorrigeerd met diegenen die gebruik hebben gemaakt van twee of meer voorzieningen. Bij al deze cliënten is er sprake van meervoudige problematiek in combinatie met (ernstige) financiële problematiek en (dreigende) huisvestingsproblemen Thuisbegeleiding De gerealiseerde zorg voor thuisbegeleiding is ten opzichte van vorig jaar met 8,2% toegenomen. De volgende omvang in uren begeleiding is gerealiseerd: AWBZ - Begeleiding op psychiatrische grondslag WMO - Ondersteunende Begeleiding op psychosociale grondslag Justitie Overig De overige begeleiding heeft betrekking op de dienstverlening aan woningcorporaties en op individuele trajecten in opdracht van gemeenten. De volumes van de productieafspraken AWBZ waren bij de start van 2010, overigens net als in 2009, niet toereikend om in de sterk groeiende zorgvraag te kunnen voorzien. Complicerend hierbij waren de zogenaamde pakketmaatregelen en dan met name de diversiteit in de wijze waarop de te onderscheiden zorgkantoren met budgetbepaling en Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 8 van 44

9 garanties in dit kader zijn omgegaan. Dit laatste leidde tot het nemen van bedrijfsrisico s in enkele regio s. Uiteindelijk zijn, na herschikking, de middelen nagenoeg voldoende gebleken om de totaal geleverde productie te financieren. AWBZ / WMO / Justitie / Overig Aantal personen geholpen Mannen Vrouwen Totaal Totaal Regio Friesland AWBZ WMO Justitie Overig Totaal Regio Groningen AWBZ Groningen AWBZ Drenthe WMO Justitie Overig Totaal Regio Overijssel AWBZ Overijssel AWBZ Twente WMO Justitie Overig Totaal Regio Zuid-Holland AWBZ Haaglanden AWBZ Delft WMO Justitie Overig Totaal LIMOR AWBZ WMO Justitie Overig TOTAAL LIMOR Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 9 van 44

10 Gemiddeld aantal bestede uren per cliënt Totaal Totaal Regio Friesland AWBZ WMO Justitie 60 0 Overig 55 0 Totaal Regio Groningen AWBZ Groningen AWBZ Drenthe WMO Justitie Overig Totaal Regio Overijssel AWBZ Zwolle AWBZ Twente WMO Justitie Overig 0 0 Totaal Regio Zuid-Holland AWBZ Haaglanden AWBZ Delft WMO Justitie Overig Totaal TOTAAL LIMOR Crisisopvang De crisisopvang in Leeuwarden en Sneek is bedoeld voor mensen in een crisissituatie. De appartementen worden ingevuld door cliëntsystemen bestaande uit één of meerdere personen. Crisisopvang De Kei - Leeuwarden aantal appartementen bezettingspercentage 92% 90% gemiddelde verblijfsduur maanden 6 3,9 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen populatie kinderen Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 10 van 44

11 Crisisopvang Gonggrijpstraat - Sneek aantal appartementen bezettingspercentage 92% 94% gemiddelde verblijfsduur maanden 11 9 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen 12 9 populatie kinderen Tweede fasehuizen - Leeuwarden aantal huizen 5 5 bezettingspercentage 98% 76% gemiddelde verblijfsduur maanden 10 6 instroom personen 8 14 uitstroom personen populatie mannen 4 7 populatie vrouwen 7 11 populatie kinderen Verblijf Woonvoorziening De Kei - Leeuwarden Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 114% 106% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 3 5 uitstroom personen 3 2 populatie mannen populatie vrouwen 2 3 Woonvoorziening Greidhoek - Veendam Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 96% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 7 18 uitstroom personen 7 15 populatie mannen populatie vrouwen 6 8 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 11 van 44

12 Woonvoorziening Hiddemaheerd - Groningen Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 96% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 6 5 uitstroom personen 6 6 populatie mannen populatie vrouwen 5 3 Woonvoorziening Rheezerend - Dedemsvaart Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 99% 78% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 9 15 uitstroom personen 9 12 populatie mannen populatie vrouwen 3 4 Woonvoorziening Westeinde - Den Haag Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 101% 92,4% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen Woonvoorziening Elviraland - Den Haag Toelating voor functie verblijf per aantal plaatsen bezettingspercentage 91% 95,8% gemiddelde verblijfsduur maanden instroom personen 7 4 uitstroom personen 9 6 populatie mannen populatie vrouwen 3 2 Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 12 van 44

13 Woonvoorziening Vinkensteynstraat - Den Haag Toelating voor functie verblijf per 1 mei aantal plaatsen 27 / bezettingspercentage (start 1-9) 58% / gemiddelde verblijfsduur maanden / instroom personen 20 / uitstroom personen 0 / populatie mannen 11 / populatie vrouwen 9 / In totaal is gedurende 952 dagen verblijf geboden aan vijf cliënten met een strafrechtelijke titel, gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie Doorstroomvoorzieningen Doorstroomvoorziening Semsschans - Zoetermeer Financiering gemeente Den Haag aantal plaatsen regulier aantal plaatsen noodopvang 1 4 bezettingspercentage totaal 91% 89% gemiddelde verblijfsduur maanden 9 8 instroom personen uitstroom personen populatie mannen populatie vrouwen Doorstroomvoorziening Om en Bij - Den Haag Financiering gemeente Den Haag per 1 april aantal plaatsen regulier bezettingspercentage totaal 87% 72% gemiddelde verblijfsduur maanden 8 / instroom personen uitstroom personen 23 9 populatie mannen populatie vrouwen Personeel gemiddelde bezetting FTE aantal medewerkers Regio Friesland 42,41 40, Regio Groningen 34,94 35, Regio Overijssel 22,14 21, Regio Zuid-Holland 83,76 74, Bestuur- en bedrijfsbureau 26,45 24, Totaal LIMOR 209,70 197, Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 13 van 44

14 Opbrengsten LIMOR * 1000,- Werkelijk Begroting Werkelijk Eigen bijdrage cliënten Subsidie gemeenten Justitie Inkomsten derden Totaal overige bedrijfsopbrengsten AWBZ functie Begeleiding AWBZ functie Verblijf AWBZ overige Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten Totaal opbrengsten De opbrengsten van de overige stichtingen bedragen over ,- ( ,-) Werkgebieden LIMOR is werkzaam in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid- Holland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Voor het uitvoeren van onze kernactiviteiten heeft LIMOR productie- en financieringsovereenkomsten afgesloten met zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Inzake de AWBZ-productie en AWBZ-financiering heeft LIMOR overeenkomsten met de volgende zorgkantoren: zorgkantoor Friesland (uitgevoerd door De Friesland); zorgkantoor Groningen (uitgevoerd door Menzis); zorgkantoor Zwolle (uitgevoerd door Achmea); zorgkantoor Haaglanden (uitgevoerd door CZ zorgverzekeraar); zorgkantoor Drenthe (uitgevoerd door Achmea); zorgkantoor Twente (uitgevoerd door Menzis); zorgkantoor DWO / NWN (uitgevoerd door DSW zorgverzekeraar). Inzake de financiering vanuit de WMO heeft LIMOR overeenkomsten met de volgende centrumgemeenten: Groningen; Leeuwarden; Zwolle; Den Haag. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 14 van 44

15 Daarnaast zijn er formele contacten met andere gemeenten uit de werkgebieden: LIMOR ontving in 2010 vanuit de gemeente Delft een subsidie voor woonbegeleiding in omklapwoningen. Dit in het kader van het project Stedelijk Kompas, uit te voeren in 2011 en In 2010 is een overeenkomst afgesloten met de gemeente Leidschendam - Voorburg voor de begeleiding van cliënten, voorafgaand aan een re-integratietraject. In 2010 ontving LIMOR subsidie van de gemeente Leidschendam - Voorburg voor de noodopvang van dakloze gezinnen. Tussen LIMOR en de gemeente Assen is een raamovereenkomst afgesloten voor de ambulante begeleiding van cliënten uit de OGGz-doelgroep in de gemeente Assen. In het kader van de begeleiding op basis van forensische zorg heeft LIMOR een overeenkomst met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook wordt er door LIMOR begeleiding uitgevoerd voor woningcorporaties. In dit kader heeft LIMOR afspraken met woningcorporaties in: Zuid-Holland: Vidomes, Staedion, WoonInvest, Vestia en Rijswijk Wonen; Groningen: Lefier; Overijssel: Woningstichting Hellendoorn. Toezichthouders De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kapitaalverschaffers LIMOR heeft geen vreemd kapitaalverschaffers. Met betrekking tot kredietfaciliteiten heeft LIMOR relaties met de ABN AMRO Bank. Kennispartners LIMOR heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Academische Werkplaats OxO UMC St Radboud. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 15 van 44

16 Hoofdstuk 3 -Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De principes van Corporate Governance zijn de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken ieder met een reglement. In de statuten en de reglementen zijn de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vastgesteld. 3.2 Raad van Bestuur / directie De Raad van Bestuur wordt gevormd door één persoon, de heer D. Huisman, algemeen directeur. De Raad van Bestuur wordt inzake de hoogste dagelijkse leiding van de organisatie bijgestaan door twee directeuren; de heer R. Speksnijder (directeur Zorg) en de heer H.J. Wijma (directeur Financiën en Control). Gezamenlijk vormen zij de directie waarbij de verhoudingen geregeld zijn op basis van het directiereglement en het reglement directieoverleg. De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag. De heer Huisman is tevens bestuurder van de stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR, de Stichting Beheer LIMOR, de stichting Beheer LIMOR gebouw De Wending en de Stichting LIMORfonds. Daarnaast heeft de heer Huisman, met toestemming van de Raad van Toezicht, een aantal nevenfuncties; bestuurslid van de Vereniging Federatie Opvang, lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Federatie Opvang en lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting CoMensha. Er is hierbij geen sprake van een conflicterende nevenfunctie of belangenverstrengeling. De nevenfuncties zijn onbezoldigd. De Raad van Toezicht is belast met de toezichthoudende rol. Zij heeft tevens een adviserende en klankbordfunctie ten opzichte van het bestuur. De beoordeling van de Raad van Bestuur vindt plaatst door de Raad van Toezicht op basis van een jaarlijkse evaluatie. Ook in 2010 heeft dit plaatsgevonden in de vorm van een functioneringsgesprek tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Op 1 september 2009 is de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) in werking getreden. Voor reeds gecontracteerde bestuurders worden de huidige (bestaande) arbeidscontracten op basis van het geldende arbeidsrecht gerespecteerd, tenzij partijen overeenkomen de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Hiervoor is geen reden, aangezien de beloning van de bestuurder van LIMOR conform de BBZ plaats vindt. Inzake secundaire arbeidsvoorwaarden is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening op de bestuurder van toepassing. 3.3 Raad van Toezicht Inzake de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht is een informatieprotocol opgesteld waardoor zij in staat is de ontwikkelingen en besluiten rond de activiteiten en risico s van de organisatie te volgen. In 2010 is er een hernieuwd reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld. In de laatste vergadering van de Raad van Toezicht in 2010 is dit reglement bekrachtigd. Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 16 van 44

17 Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verloopt binnen de vastgestelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De raad heeft in het jaar 2010 in totaal vijf keer met het bestuur tezamen vergaderd, waarvan één keer tezamen met de externe accountant. In deze vergadering staan het maatschappelijk jaardocument, de jaarrekening en het accountantsverslag centraal. De accountant geeft tijdens deze vergadering een toelichting en beantwoordt vragen vanuit de raad. De externe accountant is benoemd door de Raad van Toezicht, na advies van de bestuurder. Het is de gewoonte dat de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar overleg voert met de Ondernemingsraad. Dit overleg heeft in januari 2010 plaatsgevonden. Ook is in 2010, tot genoegen van beide partijen, informatief en constructief met de Centrale Cliëntenraad gesproken. Naast de structurele participatie van de bestuurder aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, overlegt de bestuurder maandelijks met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In het verslagjaar was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: de heer M.F. Koopmans (voorzitter); de heer K. Faber (secretaris); de heer A. Moens; de heer P. Verschoor; mevrouw I. Nieuwenhuis (vanaf 25 maart 2010). Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties De heer M.F. Koopmans, voorzitter Burgemeester gemeente Bolsward (gepensioneerd) Voorzitter Raad van Toezicht Fryske Akademy Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Bibliotheekservice Fryslân Voorzitter Raad van Beheer School Lyndensteyn te Beetsterzwaag Voorzitter Klachtenadviescommissie Landelijke adviesraad Politie Fryslân Statutair directeur Participatiemaatschappij De Zuidlanden BV De heer K. Faber, secretaris De heer A. Moens De heer P. Verschoor Hoofd afdeling Girorekeningen Particulieren en plv. directeur kantoor Leeuwarden - Postbank N.V. (gepensioneerd) Oud-gedeputeerde Provincie Noord-Holland Zelfstandig adviseur MAD BV (adviesbureau duurzaamheid) Algemeen directeur Rabobank Oostzaan (gepensioneerd) Geen verdere nevenfuncties Voorzitter overlegorgaan Nationaal Park Weerribben Wieden Raadslid Gemeente Huizen Voorzitter Adviesorgaan Veelzijdig Boerenland Voorzitter Stichting Sporthal Oostzaan Secretaris Raad van Toezicht Bibliotheek Zaanstad Mevrouw I. Nieuwenhuis Acquisiteur bij Van Herk Groep Voorzitter Regionale Klachtencommissie Vrouwenopvang Lid Landelijke Adviesraad Ouderenbeleid Partij van de Arbeid Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 17 van 44

18 Eind 2009 was er een vacature voor lid van de Raad van Toezicht. Deze vacature is vanaf 25 maart 2010 ingevuld door Mevrouw I. Nieuwenhuis. De selectie voor de invulling van de vacature heeft als volgt plaats gevonden; er is door de raad een profiel vastgesteld waarin werd weergegeven welke kwaliteiten van het nieuwe lid werden verwacht. In de profielschets is opgenomen dat de voorkeur uit ging naar een vrouw, vanwege de samenstelling van de raad. Ook ging de voorkeur uit naar iemand die woonachtig is in de regio Zuid-Holland. Dit vanwege de geografische spreiding van LIMOR. Kandidaten werden geworven middels een advertentie in de Volkskrant en middels een advertentie in de nieuwsbrief van de NVTZ. In de sollicitatiecommissie zaten de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht en de bestuurder van LIMOR. Deze commissie heeft een kandidaat voorgedragen aan de raad. Er is binnen de Raad van Toezicht geen verdeling op aandachtsgebieden. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak en hebben geen andere binding met LIMOR, noch enig belang anders dan uit hoofde van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen). In het kader van de vereiste deskundigheidsbevordering is er ook in 2010 aandacht gegeven aan de invulling van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Tweemaal in het verslagjaar is er een heidag geweest tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de directie, namelijk op; 21 januari 2010, waarin de ontwikkelingen in de financiering van de diverse zorgproducten aan de orde zijn geweest. 14 oktober 2010, waarin het met name ging om onderwerpen rondom Good Governance. Daarbij was de heer Gerards, toenmalig directeur van de NVTZ, uitgenodigd. Op diezelfde dag is uitgebreid aandacht besteed aan de kaderbrief In 2010 heet de Raad van Toezicht aan de volgende besluiten zijn goedkeuring verleend: vaststelling van de begroting 2010; vaststelling van het geconsolideerde financieel verslag 2009 van de stichting LIMOR; vaststelling van het financieel verslag 2009 van de Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR; vaststelling reglement van Toezicht; vaststelling rooster van aftreden van de Raad van Toezicht; de honoreringsregeling voor de Raad van Toezicht. De onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht in 2010 zijn als volgt samen te vatten: de organisatie van LIMOR; in elke vergadering van de Raad van Toezicht werden door de bestuurder mededelingen gedaan over ontwikkelingen in de verschillende voorzieningen van LIMOR. Deze mededelingen konden zowel van personele als van materiële aard zijn; het strategisch beleid en de uitvoering daarvan; de relatie met de verschillende overheden; de relatie en samenwerking met andere maatschappelijke instellingen is een aantal keren besproken. Daarbij wordt door de raad steeds als uitgangspunt de kwaliteitsverbetering van de zorg genomen; in elke vergadering is gesproken over de stand van de exploitatie van LIMOR. Dat vindt plaats aan de hand van tussentijdse exploitatieoverzichten, het maatschappelijk jaardocument en de begroting. Verder worden geregeld overzichten besproken die betrekking hebben op financiële gevolgen voor LIMOR en die verband houden met wijzigingen in de financieringsstructuur; Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 18 van 44

19 tijdens nagenoeg elke vergadering komt de beoordeling van de doelrealisatie en de invulling van de maatschappelijke taakstelling van LIMOR aan de orde. De raad beoordeelt de wijze waarop deze zaken worden gerealiseerd als zeer positief; uitvoerig is de door de bestuurder aangeboden kaderbrief 2011 en het masterplan Verblijf op volle toeren besproken. Daarbij kwam met name de invoering van de functiedifferentiatie aan de orde; bespreking van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek; bespreken van de uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek. Al naar gelang de in de statuten vastgelegde competenties neemt de raad deze documenten voor kennisgeving aan of verleent daaraan goedkeuring. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt ook de functie van de raad als klankbord voor de bestuurder duidelijk tot zijn recht. Overigens vindt bij de behandeling van de jaarrekening ook overleg met de externe accountant plaats. Eenmaal per jaar overlegt de gehele raad, in besloten bijeenkomst, over het functioneren van de bestuurder. Vervolgens vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de voorzitter van de raad en de bestuurder, waarin de voorzitter van de raad de bevindingen van de gehele raad meeneemt. In 2010 heeft de raad zijn eigen functioneren niet geëvalueerd. Conform het nieuwe reglement zal dit in 2011 vorm worden gegeven. Leden van de Raad van Toezicht hebben, naast het recht op honorering, recht op een onkostenvergoeding. Deze honorering wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld. In 2010 is hiervoor, conform het advies van de NVTZ, een honoreringsregeling vastgesteld. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van LIMOR is gebaseerd op het principe van integraal management. LIMOR ontwikkelt zich van een procesgerichte organisatie naar een systeem georiënteerde organisatie. Van zorgorganisatie naar zorgonderneming. Om de kwaliteit van de processen te bewaken wordt gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de HKZnormen voor maatschappelijke opvang. In 2010 is de certificering van LIMOR in het kader van de HKZ geprolongeerd. Een systeem georiënteerde organisatie vereist aanpassingen in de aansturing. Het gaat hierbij niet alleen om sturingsinformatie en het verleggen van verantwoordelijkheden, maar het gaat hier ook om de competenties van betrokkenen. In het jaar 2010 is een mandateringsregeling geëffectueerd. Daarnaast is er sprake van een intensief scholingstraject voor alle leidinggevenden op het gebied van integraal management en alle daarmee samenhangende aspecten. Dit scholingstraject wordt incompany verzorgd door het ISBW. Een ander essentieel element in de interne bedrijfsvoering is de jaarplancyclus. Op basis van het strategisch meerjarenperspectief verschijnt er een kaderbrief van de bestuurder met de speerpunten voor het komende jaar. Vanuit hier ontstaan de jaarplannen per te onderscheiden bedrijfsonderdeel. Samen met de begroting en de exploitatiecontrole, door middel van periodieke managementrapportages, vormt dit de basis voor de bedrijfsvoering. De sturing vindt plaats door middel van bilaterale gesprekken tussen de directie en de verantwoordelijke regiomanagers. De kwaliteit van de administratieve organisatie van LIMOR voldoet aan de eisen van de kaderregeling AO / IC voor AWBZ-zorgaanbieders. LIMOR heeft een intern controlesysteem dat aansluit op reguliere sturings- en beheersprocessen in de organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beproefde systemen zoals Grote Beer en PION. In het verslagjaar heeft LIMOR het in eigen beheer ontwikkelde softwareprogramma octo-q overgedaan aan een professionele softwareleverancier. Het programma ondersteunt de LIMOR-bedrijfsvoering als het gaat om de aspecten rondom het primaire proces. In dit programma is Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 19 van 44

20 opgenomen een afzonderlijk controletraject voor AWBZ- en WMO-productregistratie en verantwoording. De controle-inspanningen gaan uit naar tijdige, juiste en complete verantwoording van de productie. De accountant heeft inzake het jaar 2010 opnieuw vastgesteld dat de interne beheersing rondom de productieregistratie van voldoende niveau is. De onafhankelijkheid van de functie is geborgd. Er is een logisch intern controleplan waarvan ondermeer risicoanalyse, cijferbeoordeling, verbandcontroles en deelwaarnemingen deel uitmaken. Het controleplan ten behoeve van de AO / IC is adequaat van opzet. Uiteraard is het streven dit verder te optimaliseren. De voornaamste risico s en onzekerheden voor de organisatie liggen in de onzekerheden en hectiek van de omgeving. Deze betreffen: De overheveling van de AWBZ-functie Begeleiding naar de WMO; De productmix in de AWBZ-functie Begeleiding geeft aanleiding tot reorganisatie van de Thuisbegeleiding in Zuid-Holland; De financiering van de Ondersteunende Begeleiding op psychosociale grondslag door de centrumgemeenten staat onder druk bij een toenemende zorgvraag; De zorgzwaartebekostiging bij de functie Verblijf geeft aanleiding tot reorganisatie van de betrokken woonvoorzieningen. In hoofdstuk worden bovenstaande risico s nader beschreven. 3.5 Centrale Cliëntenraad LIMOR heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) met afgevaardigden vanuit alle werkgebieden van LIMOR. De basis voor de werkwijze en de samenwerking is een reglement dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op 31 december van het verslagjaar was de samenstelling van de CCR als volgt: de heer F. Poppink voorzitter (a.i.); de heer E. Uuldriks secretaris; mevrouw L. Eernstman; de heer W. van der Boor; de heer B. Lagendijk; de heer R. Schmid. Helaas is de heer Van der Boor op 14 februari 2011 plotseling overleden. De Cliëntenraad doet als volgt verslag over het jaar 2010: In memoriam Een jaarverslag betreft altijd de plannen en resultaten van vorig jaar. Een terugblik op 2010 is voor ons, CCR en ondersteuner, in een ander perspectief komen te staan sinds wij Wim van der Boor moeten missen. Wim was één van de leden van de CCR en hij is afgelopen februari compleet onverwachts overleden. Hij was er altijd erg op gespitst dat LIMOR oog had voor de belangen van de cliënten: goede begeleiding, zinvolle dagbesteding en de cliënten serieus nemen. Daar gaat het om, dat moeten we voor elkaar krijgen. Wim was daar altijd heel duidelijk in. Laten wij dat als CCR ook zijn en blijven. In 2010 heeft de CCR veel vergaderd en overlegd, diverse locaties bezocht en een aantal (ongevraagde) adviezen uitgebracht. De CCR heeft veel werk verzet en wordt als medezeggenschapsorgaan steeds meer (en eerder) betrokken bij de beleidsplannen van Maatschappelijk Jaardocument 2010 LIMOR Pagina 20 van 44

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Inleiding. Goed leven, Mooi werk, Met elkaar. Tabel: Algemene identificatiegegevens. Adres Industrieweg 14-16

Inleiding. Goed leven, Mooi werk, Met elkaar. Tabel: Algemene identificatiegegevens. Adres Industrieweg 14-16 Jaarbericht 2014 0 Inleiding Goed leven, Mooi werk, Met elkaar Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Wij bieden in Drenthe en daarbuiten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram...

Bijlagen... 31 Bijlage 1 - Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht per 31-12-2013... 32 Bijlage 2 - Actueel organogram... DIRECTIEVERSLAG RIBW K/AM 2012 INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Governance... 4 3. Medezeggenschap... 7 3.1 Cliënten... 7 3.2 Medewerkers... 8 4. Transparantie en kwaliteit... 10 4.1 HKZ... 10 4.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie