Jaarrapport Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus BJ Leeuwarden - T (058)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl"

Transcriptie

1 de Jaarrapport Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus BJ Leeuwarden - T (058)

2 Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2006 aan. Het complete verhaal met uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van Nieuw Wonen Friesland in Een overzicht van de belangrijkste prestaties leest u in ons jaarmagazine, dat u hierbij eveneens van ons ontvangt. Dit jaarverslag bevat uiteraard de traditionele elementen van Bestuur en Toezicht, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening met de accountantsverklaring. Het gehele verslag is ditmaal vanuit een ander perspectief geschreven. Veel aandacht voor transparantie in de besluitvorming en veel aandacht voor de belangen van onze stakeholders. Want daar gaat het tenslotte om: doen wij wat u van ons verwacht en doen wij dat op een begrijpelijke manier? Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen is nieuwbouwproductie van groot belang. In Leeuwarden neemt Nieuw Wonen Friesland hiervan een groot deel voor haar rekening. Maar we zijn ook wijkregisseur om de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. Nu en in de toekomst. Tot slot laten we voor het eerst zien hoe Nieuw Wonen Friesland bijdraagt aan het milieu. Nieuw Wonen Friesland is een maatschappelijk vastgoedondernemer. We dragen bij aan de belangen van onze stakeholders. We bieden meer dan woningen alleen. We ontwikkelen Leeuwarden. We staan Midden in de maatschappij. Dat is dan ook het thema van dit verslag. Uw reactie op dit verslag zie ik met belangstelling tegemoet. Fred de Groot

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 BESTUUR EN TOEZICHT 5 1 Bestuurdersverslag Op koers in Onze bijdrage aan klanten en woningmarkt Bedrijfsvoering en continuïteit Personalia, nevenfuncties en inkomensbeleid Bestuurder Onze medewerkers in beweging 11 2 Raad van Toezicht Het toezicht in Samenstelling Raad van Toezicht Corporate governance Slotwoord van de voorzitter 13 3 Corporate governance en risicomanagement Besturen Beheersen Toezicht Verantwoording 22 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 25 4 Verhuur en verkoop Wie zijn onze huurders? Wat voor woningen bieden we? Hoe betaalbaar zijn onze woningen? De juiste persoon de juiste woning Wat doen we voor speciale doelgroepen? Krijg ik gemakkelijk een nieuwe woning? Wat doen wij voor starters? Mutaties, leegstand en huurachterstand Kopers 34 5 Meer dan een woning Strategisch vastgoedbeleid: kader van ontwikkeling Ontwikkeling vastgoedportefeuille Nieuwbouw Kwaliteit van de woningen Veiligheid, gezondheid en milieu Technisch beheer Beheer voor derden Wonen en zorg Voor wat hoort wat 45 6 Leefbaarheid in de wijken Fysieke en sociale leefbaarheid Wijk- en buurtbeheer 47 7 Midden in de maatschappij Bewonersparticipatie en huurdersplatform Nieuw Elan Klantenonderzoeken Stakeholders en samenwerking Communicatie Klachtencommissie 52 2

4 8 Financiën Besteding van middelen Strategische inbedding financieel beleid Beheersing van kasstromen Beheersing van waardeontwikkeling 55 9 Werken aan kwaliteit (Grote) Klasse Medewerkers en salarisontwikkeling Ziekteverzuim Medewerkertevredenheid Arbeidsomstandigheden Opleiding en training Ondernemingsraad Kansen voor jong talent 59 JAARREKENING en ACCOUNTANTSVERKLARING Jaarrekening Kengetallen Balans per 31 december Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Overige gegevens Accountantsverklaring 84 BIJLAGEN 87 Bijlage 1 - Corporate governance en risicomanagement 88 Bijlage 2 - Hoofdlijnen van het strategisch vastgoedbeleid 90 Bijlage 3 - Technisch beheer in detail 92 Bijlage 4 - Milieuprestaties 94 Bijlage 5 - Klanttevredenheid in detail 95 Statutaire en adresgegevens 96 Colofon 96 3

5

6 BESTUUR EN TOEZICHT 5

7 1 Bestuurdersverslag Nieuw Wonen Friesland is in Leeuwarden en directe omgeving een grote speler op de woningmarkt. Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van deze woningmarkt en het huisvesten van de verschillende doelgroepen. Als maatschappelijk vastgoedondernemer richten wij ons op de lage en middeninkomens en de bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en mensen in een kwetsbare positie. Wij zijn manager van maatschappelijk kapitaal en in dit verslag leg ik op transparante wijze verantwoording af over onze prestaties in Op koers in 2006 Nieuw Wonen Friesland ligt stevig op koers, zoals wij die in het project Impuls (2003) geformuleerd hebben: Nieuw Wonen Friesland biedt als professionele en klantgerichte organisatie een brede groep klanten woonplezier door keuzemogelijkheden op basis van een sterke vastgoedportefeuille. Wat hebben wij sindsdien voor onze klanten gerealiseerd? Een totaal nieuw woningaanbodsysteem, waarbij de huurder zich actiever opstelt en zijn reactiesnelheid een belangrijke factor is in het verkrijgen van de gewenste woning. De nieuwe websites en met het totale woningaanbod en het specifieke aanbod in de nieuwe wijk Ee-burg. Woningzoekenden kunnen zich registreren op eerstgenoemde site en direct reageren op het aanbod. Dit aanbod is het afgelopen jaar nog aantrekkelijker gepresenteerd met interieurfoto s, indelingsgegevens en woonlasten. Ook is vernieuwd, zodat huurders, pers en andere belangstellenden snel hun weg vinden. De websites werden in 2006 ongeveer keer bezocht en nemen een steeds belangrijker plaats in in de informatie- of keuzefase van klanten. Een gevarieerd woningbouwprogramma met meer keuze uit verschillende woningtypen, huuren koopprijzen en wijken. Zo werden in 2006 onder andere de eerste woningen in Ee-burg opgeleverd (53 huurappartementen en 48 koopappartementen) en kochten wij diverse woningen aan. Ook hebben we in 2006 de eerste stap gezet naar Drachten voor de realisatie van 30 huurappartementen (zie ook pagina 38). Aanvullende diensten door samenwerking met andere marktpartijen: bijvoorbeeld het Pluspakket van Thuiszorg Het Friese Land of het servicepakket van Palet. Zo kunnen onze huurders plezieriger en langer in hun eigen huis blijven wonen. Wil onze klant verhuizen, dan bieden wij een uitstekende verhuisservice. Een geheel nieuwe brochurelijn en het bewonersblad Nieuw! in een nieuwe, frisse huisstijl. Het belonen van goede huurders kreeg in 2006 vorm met de uitgave van een kortingsbonnenboekje voor woninginrichting en leuke activiteiten in de vrije tijd. Nieuw Wonen Friesland neemt sinds 2006 deel aan het project Buurtbemiddeling en schakelt bij burenproblemen deskundige hulp in via Stichting Hulp & Welzijn. Het aantal ontruimingen bedroeg in 2006 slechts 4, als we de bewoners, voornamelijk jonge alleenstaanden, die de woning bij ontruiming veelal met een huurschuld reeds vrijwillig verlaten hebben, buiten beschouwing laten. Inclusief die groep waren het er Onze bijdrage aan klanten en woningmarkt Klanttevredenheid De klanttevredenheid is in 2006 stabiel gebleven op 7,3. Dat is een goede prestatie van onze medewerkers, omdat wij in hetzelfde jaar veel aandacht hebben besteed aan een nieuwe organisatie van de afdeling Klanten & Wonen om de klantgerichtheid verder te vergroten. Dit project Klasse is begin 2007 overgegaan in de reguliere organisatie en het resultaat is vanaf 2007 zichtbaar. De goede score is waarneembaar op vrijwel alle aspecten van de frontoffice-dienstverlening. Zowel bij nieuwe als bij vertrokken huurders. De bestaande hoge tevredenheid over het dagelijks onderhoud bleef ook gehandhaafd. 6

8 1.2.2 Maatschappelijk vastgoedondernemer Nieuw Wonen Friesland is een maatschappelijk vastgoedondernemer. Zo bleek al in 2003 tijdens het verwoorden van de doelstellingen en cultuur in het project Impuls. Een maatschappelijk vastgoedondernemer investeert in maatschappelijk vastgoed op een ondernemende en renderende wijze: dit rendement kan direct rendement zijn of maatschappelijk rendement. Beide vormen kwantificeren wij bij het investeren, zodat er altijd een duidelijke onderbouwing van de investeringsbeslissing is. Het maatschappelijk vermogen verkwisten wij niet en investeringen moeten tot nieuw vermogen voor de toekomst leiden, zodat Nieuw Wonen Friesland ook op langere termijn haar taken kan blijven uitvoeren. Kernkwaliteiten In 2006 heeft Nieuw Wonen Friesland deelgenomen aan een onderzoek van de Technische Universiteit Delft naar de vier hoofdstijlen van corporaties. Het onderzoek werd in de tweede helft van 2006 uitgevoerd door dr. ir. V. Gruis van het OTB, het onderzoeksinstituut van de universiteit (zie ook Uit het onderzoek blijkt dat de kernkwaliteiten van Nieuw Wonen Friesland zijn: zorgvuldig, transparant, gestructureerd, professioneel, ontwikkelingsgericht, betrouwbaar en grenzen stellend. De uitdaging is gestructureerd kansen opzoeken met vooral een maatschappelijke invulling. Nieuw Wonen Friesland herkent zich goed in dit door OTB opgestelde profiel. Maatschappelijke samenwerking Vanuit onze strategie werken wij samen met partners, zowel commerciële als maatschappelijke organisaties. Zo benutten wij optimaal de benodigde professionaliteit die nodig is voor ons maatschappelijk ondernemerschap. Wij doen dus niet alles zelf, bij voorkeur zelfs niet. In 2006 gingen wij met vijf belangrijke maatschappelijke organisaties nieuwe samenwerkingen aan. Met SMO Fryslân werken wij aan gespreide huisvesting van dak- en thuislozen in de stad Leeuwarden. Met de Stichting Tjallinga Hiem (begeleiding autistische kinderen) hebben wij overeenstemming bereikt over de huisvesting in het nieuwe project van het Multifunctioneel Centrum Bilgaard (in totaal 4500 m 2 met daarin een multifunctioneel centrum, 48 zorgwoningen, 34 huurwoningen en 6 woningen voor Tjallinga Hiem). Binnen dit project werken wij ook samen met de Stichting Talant en met de GGZ voor het gebruik van het centrum voor dagbehandeling. Het project start voor de zomer van Met Thuiszorg het Friese Land (THFL) gaan wij een innovatieprogramma in onze rol als maatschappelijk vastgoedeigenaar realiseren. In 2007 sluiten wij hierover een samenwerkingsovereenkomst Visitatie Reflectie Het project Impuls heeft Nieuw Wonen Friesland vanaf 2004 op koers gezet. Maar het is goed na enige tijd te reflecteren en de vraag te stellen of de stakeholders niet alleen de verbeteringen bemerken, maar of die ook in lijn liggen met de doelstellingen van die stakeholders, zowel nu als in de toekomst. Daarom hebben wij de Stichting Raeflex in 2006 een visitatie laten uitvoeren. Het visitatietraject is in zijn volle omvang al zeer interessant voor de corporatie. Het dwingt de eigen organisatie na te denken en te formuleren hoe zij de zaken ziet. Het stilstaan hierbij is geen dagelijkse kost, omdat de drukke activiteiten van iedere dag dat veelal in de weg staan. De visitatie was omvangrijk, onder andere doordat de visitatiecommissie sprak met veertien clusters van stakeholders. Het gehele traject beliep enkele maanden en de commissie leverde eind september 2006 het definitieve rapport op. Resultaten Voor Nieuw Wonen Friesland stonden twee vragen centraal: presteert de corporatie voldoende en is zij voldoende met de stakeholders verbonden? De beide vragen zijn meer dan positief beantwoord en de visitatiecommissie gaf daarnaast een aantal aanbevelingen om op de verschillende gebieden verdere verbeteringen te bereiken. Met de aanbevelingen in de hand hebben wij een plan van aanpak geformuleerd, dat wij vanaf 2007 uitvoeren. Het visitatierapport is toegezonden aan de stakeholders en besproken met de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en het huurdersplatform Nieuw Elan. 7

9 1.2.4 Huurdersparticipatie Voor Nieuw Wonen Friesland is huurdersparticipatie van groot belang en het overleg met het huurdersplatform Nieuw Elan, op bestuurlijk niveau, vormt daarin de spil naast het periodieke operationeel overleg van de regioteams met alle 23 huurdersverenigingen. In de afgelopen jaren is de verdergaande professionalisering van de corporatie zelf en van haar toezichthouders niet onopgemerkt aan Nieuw Elan voorbijgegaan. Nieuw Elan heeft daarom besloten zelf ook een professionaliseringsslag in te gaan in Dat resulteerde onder andere in een stichtingsvorm en meer aandacht voor kennis en verdeling van aandachtsgebieden binnen het bestuur. Ook werd de verdere ontwikkeling van beide organisaties vormgegeven door het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst begin 2006 (de vorige dateerde uit 2000). De nieuwe overeenkomst kent - evenals de oude - aan Nieuw Elan meer instemmingsrecht toe dan wettelijk vereist is, onder andere voor een structurele wijziging van servicekosten en voor het Zelf Aangebrachte Voorzieningen-beleid Wonen en Zorg Het beleid van Nieuw Wonen Friesland voorziet in belangrijke inspanningen voor de bijzondere doelgroepen, waarover ik al eerder sprak. De nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden van 2006 met Stichting Tjallinga Hiem, SMO Fryslân en Thuiszorg Het Friese Land passen daar goed in. De ontwikkeling van de woonservicezones in de Vrijheidswijk en Bilgaard ligt op schema. De Raad van Toezicht heeft de concrete plannen goedgekeurd. In Bilgaard start de bouw in 2007, in Westeinde bevinden we ons in de laatste stadia voor de bouw (zie ook pagina 37). De ontwikkeling van Oud-Oost ligt zelfs voor op schema, omdat deze - conform het convenant Woonservicezones - pas bedoeld is voor de periode Samen met Stichting Palet hebben wij het initiatief genomen om - naast hetgeen afgesproken was in het convenant Woonservicezones - het Tramkwartier te ontwikkelen. Hier komen 17 zorgappartementen voor ouderen. Het Tramkwartier is een van de wat kleinere gebieden rond de oude tramremise in de Vosseparkwijk. Kleinschalig en met maatwerk kleuren wij dit gebied in naast de 13 woonservicezones uit het convenant Leefbaarheid, milieu en stedelijke vernieuwing Leefbaarheid De leefbaarheid van wijken blijft onze aandacht hebben en wij investeren hier in toenemende mate in. Het onderwerp kent vele gezichten en daarom pakken we het op een gevarieerde en deels flexibele manier aan. Sinds 2006 nemen we deel aan het project Buurtbemiddeling (zie ook pagina 46). Dat levert goede resultaten op, terwijl hiernaast de deelname aan de Sociale Teams in de stad de echte knelpuntsituaties in de gezinnen integraal benadert. Tot slot is er een scala aan kleinere activiteiten, die de leefbaarheid ondersteunen. In de Vrijheidswijk en de wijk Heechterp-Schieringen ontwikkelt Nieuw Wonen Friesland een nieuwe vorm van wijkregie. Op dit terrein werken wij in de trekkersrol samen met de gemeente Leeuwarden en het Woonbedrijf (Corporatieholding Friesland). Het SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) is aangesloten om deze pilot tot een landelijk experiment te tillen. We verwachten het plan in 2007 af te ronden en tot uitvoering over te gaan. Milieu Nieuw Wonen Friesland heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Samen met de gemeente Leeuwarden werken wij aan een ambitieuze doelstelling voor de komende jaren om de milieuvervuiling en meer specifiek de CO 2 -uitstoot te neutraliseren. Vanaf dit jaarverslag geven wij jaarlijks de energiebesparing weer die wij in diverse projecten hebben bereikt. In onze eigen bedrijfsvoering gaan wij onderzoek doen naar energiebesparing op ons eigen kantoor, en naar de mogelijkheden alternatieve energiebronnen in te schakelen. Inmiddels hebben wij het besluit genomen het wagenpark over te laten schakelen op aardgas. Alle auto s van de regioteams zijn begin 2007 vervangen door aardgasauto s en de 20 bussen van de onderhoudsdienst volgen later gefaseerd in verband met de hoge inrichtingskosten. Stedelijke vernieuwing De stedelijke vernieuwing in de Vrijheidswijk ligt op schema met de afronding van fase 1 (Woontoren 8

10 met 48 koopappartementen en Tuinblok met 53 huurappartementen). Fasen 2 en 3 starten in 2007 met de bouw van 63 grondgebonden koopwoningen in de prijsklasse van tot De overige 72 woningen krijgen vanaf 2008 in de fasen 4 en 5 vorm. De lopende compensatieprojecten, zoals Frouwesân met 56 koopwoningen (en 20 huurwoningen), vergen extra aandacht in het kader van de ingevoerde vennootschapsbelasting (Vpb) in Dit om te voorkomen dat de opbrengst met 24,5% belast wordt. Hierover voerden wij begin 2007 overleg met fiscaal specialisten en met onze accountant. Van deze projecten investeren wij de opbrengst in de stedelijke vernieuwing. De projecten zijn gebaseerd op de overeenkomst met de gemeente Leeuwarden uit Samenwerking en prestatieovereenkomst Met de gemeente Leeuwarden De samenwerking met onze andere belangrijke stakeholder naast Nieuw Elan, te weten de gemeente Leeuwarden, is uitstekend. De gemeente Leeuwarden heeft een krachtig college van Burgemeester en Wethouders, dat structureel werkt aan de positie van de stad Leeuwarden in vele opzichten. Het college heeft een duidelijke woonvisie opgesteld, die tweejaarlijks gemonitord wordt en besproken wordt met alle relevante partijen, waaronder Nieuw Wonen Friesland. Ook in positieve zin mag genoemd worden de samenwerking met de ambtelijke top en de beleidsambtenaren van de gemeente. Vanzelfsprekend is een goede samenwerking iets van beide partijen, maar juist deze goede samenwerking draagt er zorg voor dat de ambities gerealiseerd kunnen worden, zodat de stad Leeuwarden een heel prettige stad is om te wonen en te leven. In 2006 heeft de samenwerking geresulteerd in een ambitieuze prestatieovereenkomst voor de periode Hierin hebben partijen concrete afspraken gemaakt voor de realisatie van bijna 800 nieuwe woningen. Deels huurwoningen (410, waarvan 240 in sociale huurwoningen) en deels koopwoningen (390). Met dit bouwprogramma neemt Nieuw Wonen Friesland ruim 25% van de totale opgave in de stad voor haar rekening. Ook afspraken over het woonruimteverdeelsysteem, urgenten, leefbaarheid, nieuwe initiatieven en over concrete grondprijzen maken deel uit van deze overeenkomst. De feestelijke ondertekening vond plaats in ons Klantencentrum door burgemeester mr. dr. G.D. Dales en wethouder drs. W.R. Sluiter in het bijzijn van al onze medewerkers en het bestuur van huurdersplatform Nieuw Elan. In de regio De begin 2006 gestarte samenwerking met De Friese Greiden Groep werd kort na de zomervakantie beëindigd. We zijn beide een eind gekomen, maar niet ver genoeg om de samenwerking definitief gestalte te geven. De samenwerking en afstemming met de ondernemingsraad over de gang van zaken was open en professioneel. Ik ben veel dank verschuldigd voor de eigen kritische, maar constructieve wijze waarop de ondernemingsraad naar de toekomst van Nieuw Wonen Friesland kijkt. Het project om de eigen aannemerijen samen te voegen is beëindigd, maar op ad hoc basis betrekken wij de andere corporatie bij vastgoedontwikkelingen, hetzij op het platteland of juist in de stad. Zo kunnen wij dankzij deze samenwerking nu ook projecten ontwikkelen in de gemeente Smallingerland. Nederland Op landelijk niveau baart de samenwerking, of juist het gebrek daaraan, tussen de verschillende ministeries ons regelmatig zorgen. Aan de ene kant spreekt Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over de WOZ-waarde als grens tussen sociale woningbouw en commerciële woningbouw, terwijl het Ministerie van Financiën in het kader van de vennootschapsbelasting spreekt van een grens van 615 kale huur per maand. Nieuw Wonen Friesland vindt de grens van het Ministerie van Financiën beter hanteerbaar. Ook het reeds aangestipte vraagstuk over een Vpb-regime voor compensatieprojecten in de stedelijke vernieuwing geeft geen echte duidelijkheid voor corporaties. Het ene ministerie wenst dat er geïnvesteerd wordt in stedelijke vernieuwing, terwijl het andere belasting wil heffen. Een ander knelpunt is dat VROM het begrip maatschappelijk vastgoed nog niet heeft ingevuld en Financiën wel, wat in de praktijk tot toezichtproblemen leidt. De Tweede Kamer roert zich regelmatig over de volkshuisvesting anders dan over de jaarlijkse huurverhoging. Bijvoorbeeld over inkomens, bouwvolume en omvang van corporaties na fusie. De conclusie is dat het externe overheidstoezicht niet op meer afstand is gekomen. Dat op een aantal 9

11 terreinen juist weer nieuwe regelgeving is ontstaan (WOPT) en dat de centrale overheid meer moet stroomlijnen, teneinde een eenduidige overheid te vormen. Met vanaf 2007 twee verantwoordelijke ministers voor het reilen en zeilen van corporaties, op enerzijds Wonen, Wijken en Integratie en anderzijds Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu, wordt het beeld op het eerste gezicht niet eenvoudiger. 1.3 Bedrijfsvoering en continuïteit Corporate Governance De toezichtsbrief van de Minister van VROM van december 2006 (naar aanleiding van het verslag over het jaar 2005) sprak in waarderende woorden over de inzet van Nieuw Wonen Friesland. Zowel de prestaties in de nieuwbouw en onze trekkende rol daarin alsmede de inzet voor leefbaarheid en maatschappelijke begeleiding van bewonersproblemen waardeert de minister zeer. VROM had geen aanmerkingen op het bestuurlijk functioneren van Nieuw Wonen Friesland. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) oordeelde dat Nieuw Wonen Friesland voldoende weerstandsvermogen heeft en heeft vanaf 2006 het risicoprofiel vastgesteld op 15,5% weerstandsvermogen. Het CFV adviseerde het Ministerie van VROM eind 2006 positief over uitbreiding van het werkgebied naar de gemeente Smallingerland. Het visitatierapport van Raeflex sprak dat de maatschappelijke verankering in de genen van Nieuw Wonen Friesland zit. Nieuw Wonen Friesland geeft haar maatschappelijke taken op een professionele wijze vorm. Wij gebruiken daarvoor technieken en sturingsmiddelen uit het bedrijfsleven, die nog niet altijd gemeengoed zijn in de corporatiebranche. Regelmatig ontvangen wij dan ook collega-corporaties om uit te wisselen hoe wij bijvoorbeeld onze bedrijfsvoering en onze vastgoedontwikkeling inrichten. In 2006 waren dat drie corporaties uit de regio en twee elders uit het land. Financiële continuïteit De financiële continuïteit van Nieuw Wonen Friesland is gewaarborgd: de solvabiliteit is toegenomen van 16,4% in 2005 tot 17,4 % in De solvabiliteit dekt thans de laatst bekende norm van het Centraal Fonds Volkshuisvesting van 15,5%. Dat is gebaseerd op het risicoprofiel van Nieuw Wonen Friesland. De verwachting is dat de solvabiliteit de komende jaren iets boven het risicoprofiel ligt en zich in de bandbreedte van 15 tot 20% beweegt. 1.4 Personalia, nevenfuncties en inkomensbeleid Bestuurder De Bestuurder (1950) is sinds 1 september 2002 werkzaam bij Nieuw Wonen Friesland en wel in deze functie. De benoeming is voor onbepaalde tijd. In 2006 werden geen betaalde nevenfuncties door de Bestuurder uitgeoefend. Wel oefende hij de volgende bestuurlijke en adviesfuncties uit: Aedes Fryslân vice-voorzitter (aftredend 2010) Fryslân lid van de provinciale commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing (PKWS) Aedes lid van de commissie Wijze Mensen (Vennootschapsbelasting) Alliance lid van de Joint Sub Committee Vanaf 2007 wordt de betaalde nevenfunctie uitgeoefend van visitator bij Raeflex. De ontvangen betalingen zullen geheel terugvloeien naar Nieuw Wonen Friesland. Nieuw Wonen Friesland volgt de aanbevelingen van de Commissie Izeboud betreffende inkomensbeleid voor bestuurders. Het inkomen van de bestuurder blijft beneden de normgrens van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van

12 1.5 Onze medewerkers in beweging Actief personeelsbeleid Opnieuw hebben wij in het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en het aantrekken van nieuwe medewerkers en leidinggevenden. Wij voeren een actief personeelsbeleid, waarbij wij alle instrumenten gebruiken om in- en doorstroom te bewerkstelligen. Veranderen voor kwaliteit Het veranderen bij Nieuw Wonen Friesland is nooit klaar, zij het dat we bewust ook perioden van consolidatie inlassen om onze medewerkers ruimte te geven. De veranderingen vinden meer afdelingsgebonden plaats in plaats van bedrijfsbreed om verdere focus op de doelstellingen te bereiken. Ook is de invloed en participatie van medewerkers in dergelijke trajecten toegenomen. De afdeling Klanten & Wonen is in het afgelopen jaar niet alleen met onze klanten druk bezig geweest, maar er is ook veel werk verzet voor een extra kwaliteitsslag. Processen en structuur moesten zo worden aangepast dat de afdeling klantgerichter werkt. De klanttevredenheid heeft onder dit Klasse-project niet geleden. De interne Aannemerij heeft gewerkt aan de samenvoeging met de Aannemerij van De Friese Greiden Groep. Daarnaast zijn er ook informele contacten geweest tussen leidinggevenden, medewerkers en de ondernemingsraad over deze samenwerking. De nieuwbouwplannen trekken een flinke wissel op onze medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling, terwijl de afdeling Projecten in het dagelijks onderhoud en het planmatig onderhoud ervoor zorgt dat het huidige woningbezit er goed bijstaat. Het facilitair bedrijf is onze dagelijkse steun en professionaliseert stapsgewijs verder, terwijl de Financiële Administratie de doelstellingen van tijdige rapportages en kwartaalafsluitingen ruim haalt. De financiële en processturing van Nieuw Wonen Friesland wordt professioneel ondersteund door Control en de staf geeft op P&O-gebied en communicatie steeds innovatiever vorm aan onze moderne corporatie. De Bestuurder is veel dank verschuldigd aan al onze leidinggevenden en medewerkers, die veranderend iedere dag veel werk verzetten om onze klanten tevreden te houden en in een prettige omgeving te laten wonen. We doen dat met goede resultaten, maar we blijven hard werken om te verbeteren en onze toekomst vorm te geven. Fred Th. de Groot RB Algemeen Directeur en Bestuurder Leeuwarden, juni

13 2 Raad van Toezicht 2.1 Het toezicht in 2006 Informatievoorziening Elk kwartaal informeert de Bestuurder de Raad van Toezicht over het reilen en zeilen van Nieuw Wonen Friesland. Het format van deze kwartaalrapportage is in overleg met de Bestuurder vastgesteld en wordt continu verder ontwikkeld. Vaste punten zijn de voortgang van de diverse projecten en de exploitatieresultaten in relatie tot het jaarplan en de begroting. Uiteraard bespreken wij deze rapportage. Specifieke onderwerpen van toezicht De Raad van Toezicht vergaderde in 2006 in totaal vijfmaal in vrijwel volledige samenstelling. De belangrijkste onderwerpen waren de volgende. De jaarrekening 2005 behandelden wij op 13 juni De externe accountant lichtte zijn bevindingen alsmede de managementletter mondeling toe. De Raad stelde kritische vragen. We stelden vast dat de organisatie de laatste drie jaar in professionele zin een slag ten goede gemaakt heeft met betrekking tot het in control zijn. De Raad keurde de jaarrekening en ook het jaarverslag goed. De prestatieovereenkomst tussen Nieuw Wonen Friesland en de gemeente Leeuwarden voor de nabije toekomst tot en met 2009 heeft de Raad als constructief verwelkomd. De Raad van Toezicht volgde de aanloop naar een intensieve samenwerking met woningcorporatie De Friese Greiden Groep intensief in een kernsamenstelling van twee personen, bestaande uit de voorzitter en een lid. Helaas moest deze samenwerking worden afgebroken. De Raad van Toezicht heeft het zeer op prijs gesteld dat de diverse belanghouders van onze corporatie openhartig en uitvoerig hebben meegewerkt aan het onderzoek van de visitatiecommissie van Raeflex, die in september 2006 zijn rapportage uitbracht. De organisatie kan zich daarin gewaardeerd voelen voor de manier waarin de volkshuisvestelijke opdracht wordt uitgevoerd. Tegelijk heeft de Raad van Toezicht de Bestuurder, en daarin zijn medewerkers, gestimuleerd de daarin aangegeven accenten van verbetering tot uiting te doen komen. Functioneren Raad van Toezicht en Bestuurder De aanwezigheid in de Raadsvergaderingen bedroeg dit verslagjaar 91% van de 7 leden van de Raad. Alle besluiten zijn in consensus genomen. Er is niet hoofdelijk gestemd. De Raad besteedde aandacht aan haar eigen functioneren en besloot meer tijd te besteden aan thematische zaken. In een thematische sessie behandelde de interne controller het onderwerp waardesturing met daarin de voor- en nadelen van de diverse waarderingsmodellen voor vastgoed. In 2007 herijken wij de profielschetsen van de Raad. Het functioneren van en de onderlinge verhouding tussen Raad en Bestuurder wordt geregeld door de statuten, het huishoudelijk reglement van de Raad en een directiestatuut. Ook dit jaar voerde de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek met de Bestuurder, terwijl wij ook de onderlinge relatie tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder bespraken. Een belangrijk verbeterpunt vormt het meer expliciet maken van het maatschappelijk beleid van Nieuw Wonen Friesland als onderdeel van de strategie. 12

14 2.2 Samenstelling Raad van Toezicht In 2006 liepen geen zittingstermijnen af. De samenstelling van de Raad bleef derhalve ongewijzigd. Samenstelling Raad van Toezicht met rooster van aftreden Naam (geboortejaar) De heer dr. P. Inia (1942) De heer mr. H. Bos (1957) Mevrouw drs. ing. L.J.A.J. van den Broek (1965) De heer D.H. Diephuis (1944) De heer drs. F. van Gelderen RA (1964) De heer M. Kuipers (1966) De heer J. Top (1956) Functie RvT sinds Aftredend voorzitter juli 2008 neen lid januari 2007 ja lid januari 2008 ja lid juli 2009 neen lid juli 2008 ja lid juli 2007 ja lid juli 2007 ja Herkiesbaar Aan het eind van dit hoofdstuk vindt u het overzicht van de maatschappelijke, neven- en bestuursfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. 2.3 Corporate governance Honorering en onkostenvergoeding van de Raad van Toezicht Nieuw Wonen Friesland kent een vaste honorering voor leden van de Raad van Toezicht. Deze bleef ongewijzigd ten opzichte van die in De honorering bedroeg in totaal De leden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. De kosten ten behoeve van competentieontwikkeling en overige incidentele kosten op declaratiebasis bedroegen in 2006 in totaal Overige aspecten De missie en visie, de strategie, risicomanagement, het financiële beleid (met daarbij de solvabiliteit), de maatschappelijke en volkshuisvestelijke functie van de corporatie en ontwikkelingen in het veld komen alle uitgebreid aan bod in dit jaarverslag. In het bijzonder verwijs ik u hiervoor naar het Bestuurdersverslag en naar hoofdstuk 3, Corporate Governance en risicomanagement. Daarin treft u een uitgebreide uitwerking aan van alle governance-aspecten met betrekking tot het interne toezicht. Ook de relatie met onze belanghouders komt in dit verslag uitgebreid aan de orde. 2.4 Slotwoord van de voorzitter De Raad spreekt ook dit jaar zijn waardering uit voor de wijze waarop Bestuurder en medewerkers van Nieuw Wonen Friesland de volkshuisvestelijke opdracht in 2006 hebben gerealiseerd. Dr. P. Inia voorzitter Raad van Toezicht Leeuwarden, juni

15 Maatschappelijke, neven- en bestuursfuncties Raad van Toezicht Naam Maatschappelijke functie Neven- en bestuursfuncties De heer dr. P. Inia Voorheen directeur Medisch Centrum Leeuwarden Secretaris Sint Anthony Gasthuis Visitator Raeflex/Aedes Ledenraad Leeuwarder Onderlinge Raad van Toezicht Regionale Ondersteunings Structuur Friesland ten behoeve van eerstelijns zorgaanbieders Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen De heer mr. H. Bos Jurist Provincie Fryslân Redacteur van Jurisprudentie Milieurecht Lid bezwaar- en beroepscommissie gemeente Leeuwarden Mevrouw drs. ing. L.J.A.J. van den Broek De heer D.H. Diephuis De heer F. van Gelderen RA De heer M. Kuipers De heer J. Top Directeur RABO-Bank Voorheen Partner Ernst & Young Accountants Vennoot ACERA Accountants & Raadgevers Partner Volmarket, strategisch adviesbedrijf binnen de financiële dienstverlening Voorheen detailhandel en consultant Voorzitter bestuur Vereniging Dorpsbelang Hidaard Lid districtscommissie Natuurmonumenten district Friesland Lid cliëntenraad St. Thuiszorg ZW-Friesland Adviseur financiële commissie Titus Brandsma parochie Comité van aanbeveling LKK Adviseur bestuur stichting Respo D-S, gehandicaptensport M.H.C. Leeuwarden (penningmeester) Penningmeester Commerciële Club Leeuwarden Penningmeester Stichting Museumhaven Leeuwarden Directeur Arcid BV Bestuurder administratiekantoor Arcid BV Bestuurslid Vastgoedmaatschappij MPC 33 Bestuurslid Dorpsbelangen Gau Associate Partner Exedra Consult (M&A) Bestuurslid Huurdersplatform Nieuw Elan Lid schooladviesraad Lid verenigingsraad VARA Lid visitatiecommissie Piter Jelles 14

16 3 Corporate governance en risicomanagement Corporate governance is bij Nieuw Wonen Friesland een logische zaak. Vanuit de kernfuncties Besturen, Beheersen, Toezicht en Verantwoorden geven wij dit goed ondernemingsbestuur vorm. Ook de beheersing van risico s die met het maatschappelijk ondernemen gepaard gaan, vinden wij essentieel. Daartoe hebben wij in de afgelopen jaren al concrete maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld om risico s in het kader van projectontwikkeling en treasury adequaat te beheersen. De overspannende integrale paraplu van risicomanagementbeleid was echter nog niet beschikbaar en wordt in 2007 geïmplementeerd. De weg hier naartoe is in 2005 gestart met het onderkennen van de noodzaak van integraal risicomanagement. Dit heeft in 2006 geleid tot uitgangspunten die als basis dienen voor in 2007 te concretiseren beleid en te nemen maatregelen. De planning voor de implementatie is als volgt: onderkennen opstellen beleidsplan op basis van fram ew ork actieplan risicogebieden implementatie entatie beheersings maatregelen afleggen verantwoording / in control statement In de volgende paragrafen staan alle activiteiten rondom corporate governance en risicomanagement, die tot en met 2006 zijn gerealiseerd, alsmede de lopende en in de toekomst geplande acties. De Bestuurder van Nieuw Wonen Friesland is verantwoordelijk voor de hieronder geformuleerde aspecten Besturen, Beheersen, Toezicht en Verantwoording. In bijlage 1 vindt u de basisprincipes die aan deze corporate governance en aan dit risicomanagement ten grondslag liggen. 15

17 3.1 Besturen Bestuursaspecten Het formuleren en uitvoeren van de strategie gericht op de realisatie van onder meer de maatschappelijke, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen; rekening houdend met een goede balans tussen het creëren van financiële en maatschappelijke waarden. Gerealiseerde acties: In 2003 zijn de missie en visie van Nieuw Wonen Friesland vertaald in strategische doelstellingen. Deze doelstellingen geven vanaf 2004 richting aan de jaarplannen die op basis van een planning- en controlcyclus worden uitgevoerd. De fundamenten van het strategisch vastgoedbeleid zijn in 2005 gereed gekomen. Het proces van totstandkoming is in eigen beheer uitgevoerd op basis van betrokkenheid van medewerkers en management. De Aedexrapportages over 2004 en 2005 hebben de afgelopen twee boekjaren geleid tot discussies over het gebruik van Aedex met interne en externe betrokkenen om meer inzicht en vaardigheid te verkrijgen in het hanteren van de benchmarkdata. Dit heeft geleid tot een duidelijke visie op het gebruik van Aedex voor Nieuw Wonen Friesland in het kader van de balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. In 2006 is in samenwerking met KAW Architecten en adviseurs gestart met het concretiseren van de uitgaven van onze transformatieopgave. Dit vindt plaats in de vorm van een investeringsmodel per complextype/per wijk met keuzeopties. Door aan de knoppen te draaien kan afhankelijk van het gewenste investeringsniveau en de aard van de ingreep financiële scenarioanalyse plaatsvinden. Dit vormt enerzijds de basis voor de doorrekening van het strategisch vastgoedbeleid in 2007, anderzijds is dit onderzoek opinievormend en richtinggevend voor planning en aanpak van onze opgave in de stad Leeuwarden. Nog lopende acties: In 2007 worden de huidige uitgangspunten van het strategisch vastgoedbeleid financieel doorgerekend in de vorm van een beleidswaarde met een horizon van 15 jaar. In de vorm van scenario-analyse worden de transformatieprojecten qua volkshuisvestelijke noodzaak, aard van ingreep en planning getoetst aan de financiële reikwijdte van onze corporatie. Dynamisch strategisch vastgoedbeleid is gebaseerd op een jaarlijkse of meerjaarlijkse cyclus van herijken en bijstellen. De inbedding van dynamisch strategisch vastgoedbeleid moet nog plaatsvinden. 16

18 Bestuursaspecten Het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de corporatie. De opzet en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen. Gerealiseerde acties: In 2004 is een financieel beleidsplan opgesteld dat als kader dient voor de financiële meerjarenprognose en tevens richting geeft aan risicomanagement. Ten behoeve van de begrotingscyclus wordt daarom jaarlijks een financiële kaderbrief verstrekt aan het management met daarin kaders waarbinnen de begroting tot stand dient te komen. Treasury vindt vanaf 2004 plaats binnen de kaders van een herijkt statuut dat door Bestuurder is geaccordeerd en door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Tevens worden vanaf 2005 beslisdocumenten gehanteerd voor het formaliseren van besluitvorming bij investeringen op het gebied van projectontwikkeling maar ook ten behoeve van de jaarplanning onderhoud. Projectontwikkeling vindt vanaf 2006 plaats binnen de kaders van een procesgeoriënteerd werkstroomschema, voorzien van formele stappen en documenten. Dit document is in 2005 ontwikkeld en in 2006 gereed gekomen in samenwerking met PricewaterhouseCoopers. Er is een aanvang gemaakt met integraal risicomanagement op basis van COSO II. Nog lopende acties: Het beleidsplan risicomanagement is in ontwikkeling. PricewaterhouseCoopers wordt in 2007 gevraagd ondersteuning te leveren voor een adequate uitwerking en implementatie. Het beleidsplan wordt gecombineerd met het integreren van bestaande maatregelen en implementeren van nieuwe maatregelen op de belangrijkste risicogebieden. Naleving van wet- en regelgeving Gerealiseerde acties: Nieuw Wonen Friesland streeft naar volledige naleving van weten regelgeving. Monitoring van alle activiteiten met betrekking tot eventuele fiscale gevolgen. Wij hebben onze jaarrekening in overeenstemming gebracht met Richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben een visie en plan van aanpak ontwikkeld op te treffen maatregelen in verband met de invoering van vennootschapsbelasting voor bepaalde activiteiten van corporaties. Nog lopende acties: In de 2007 is meer zekerheid verkregen rondom de concrete uitwerking van de fiscalisering van de sector door middel van de Vaststellingsovereenkomst (VSO). De impact van de VSO voor Nieuw Wonen Friesland wordt in 2007 uitgewerkt en maatregelen worden geïmplementeerd. 17

19 Bestuursaspecten Naleving van gedragscodes Ontwikkeling van medewerkers Integer handelen Gerealiseerde acties: Nieuw Wonen Friesland onderschrijft de Aedescode. Nieuw Wonen Friesland onderschrijft de uitgangspunten van de Commissie Glasz. Nieuw Wonen Friesland onderschrijft de uitgangspunten van de Commissie Izeboud. Nieuw Wonen Friesland onderschrijft de voor corporaties relevante uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance code. Nieuw Wonen Friesland implementeert de aanbevelingen voor risicomanagement en interne beheersing. Nieuw Wonen Friesland onderschrijft de uitgangspunten van de commissie SAS (waaronder verplichte visitatie). In 2006 is een visitatie uitgevoerd door Raeflex. De resultaten zijn met stakeholders en intern besproken. Nog lopende acties: Geen Gerealiseerde acties: Het ontwikkelen van medewerkers is een belangrijk aandachtspunt van het management zoals blijkt uit het item opleiding als vast onderdeel van de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit wordt gefaciliteerd door een groeiend opleidingsbudget. Vanaf 2005 werken wij nadrukkelijk aan het professionaliseren van de hoofden van afdelingen in aansluiting op de eerdere niveau-ontwikkeling van het managementteam. In het kader van de resultaten van functionerings- en beoordelingsgesprekken hebben in 2006 een aantal medewerkers en leidinggevenden onze organisatie verlaten door hen te bewegen een andere werkomgeving te zoeken. Nieuw Wonen Friesland ziet het als haar verantwoordelijkheid als goede werkgever outplacement aan te bieden aan deze medewerkers. Nog lopende acties: Het ontwikkelen van medewerkers blijft een belangrijk aandachtsgebied. Gerealiseerde acties: Integer handelen is een attitude die van de Bestuurder moet worden verwacht, maar evenzo van het managementteam en de medewerkers. Het integriteitsprotocol voor het managementteam is in 2004 gerealiseerd, nadat dit voor de Bestuurder reeds in 2002 was ingevoerd. Om het handelen van medewerkers richting te geven zijn kaders voor geaccepteerd gedrag in protocollen vastgelegd. In 2005 en 2006 zijn de volgende protocollen ingevoerd: Integriteitprotocol voor medewerkers; Protocol - en internetgebruik; Protocol ongewenst gedrag. De ondernemingsraad heeft met instemming op alle voorstellen gereageerd. Nog lopende acties: Geen 18

20 Bestuursaspecten Rapportage over het bovenstaande aan de Raad van Toezicht Gerealiseerde acties: Onderwerpen van toezicht zijn vastgelegd in het Raad van Toezicht-reglement; zowel de voorzitter van de Raad van Toezicht als de Bestuurder zien toe op de naleving van het reglement. Formele beleidskaders worden aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. Tevens ontvangt de Raad van Toezicht de kwartaalrapportages die zowel de financiële ontwikkeling als de operationele voortgang van de realisatie van doelstellingen omvatten. De Raad van Toezicht heeft zich in 2006 uitgesproken over een gewenste aanvulling op de informatievoorziening over projecten. Deze behoefte is ingevuld als onderdeel van de kwartaalrapportage. Nog lopende acties: Met de Raad van Toezicht wordt steeds periodiek gesproken over: de behoefte aan informatie, het invullen van de toezichtsrol en transparantie in de verslaggeving. 19

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie

Jaarverslag 2011. Stichting de Alliantie Jaarverslag 2011 Stichting de Alliantie 1 Gevestigd te Huizen 1271 ZA, Bestevaer 48 Telefoon: 035 528 07 80 E-mail: info@de-alliantie.nl Internet: www.de-alliantie.nl Stichting de Alliantie is ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie