GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT"

Transcriptie

1 Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 C9806

2

3 -J Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari

4 nhoudsopgave 1. nleiding 1 2. Uitgangspunten 2 3. De uitwerking van de te verminderen taken Algemeen Beschouwing per onderwerp Lopende reorganisaties , RUP Noord-Holland ; Zeeland Bouwdienst Aanleg wegen Onderwerpen niet meer behorende tot kerntaken Veren Noordzeekanaal Sluiting aantal kanalen Verkeersveiligheid Waterstaatskaart Beleidsvoorbereiding en onderzoek Onderzoek, algemeen Onderzoek droog (-sector) Onderzoek nat (A-sector) Beleidsvoorbereiding Hoofddirectie Bedrijfsvoering Conclusie Taak weg, functie weg Personele consequenties in aantallen Sociaal Beleid GEO Kwaliteit van de organisatie Doelen Sociaal Beleid GEO Flankerende instrumenten Herplaatsing Stimuleren tijdige heroriëntatie Ondersteunende instrumenten Project 200+/motivatie Financiële consequenties Financiële middelen sociaal flankerend beleid Programmagelden Communicatieplan Slot 24

5 Bijlagen Externe plaatsing (bijlage 1) 25 Outplacement (bijlage 2) 29 Stimuleren tijdige heroriëntatie (bijlage 3) 32 Derde geldstroom (bijlage 4) 34 nzet personele middelen (bijlage 5) 36 Toelichting op de bij de GEO van toepassing (bijlage 6) zijnde rechtspositionele kaders 37 Hoofdstuk 1. Het herplaatsingsonderzoek in relatie tot het (op termijn) opheffen van de functie. 38 Hoofdstuk 2. De toepassing van par. 5 Sociaal Statuut V&W 40 Hoofdstuk 3, Ontslagprocedures 44 Hoofdstuk 4. Raamregeling externe plaatsing GEO 46

6 CONCEPT-BELEDSVOORNEMEN GROTE EFFCENCY OPERATE RWS 1 1. nleiding n het regeeraccoord heeft het kabinet aangekondigd te streven naar een kwaliteitsverbetering voor de rijksoverheid. Dit zou uiteindelijk bereikt moeten worden door het vergroten van de effectiviteit en de efficiency van het overheidsapparaat. Daarbij werd een besparing op de personeelsuitgaven van f.300 mij geraamd, die echter niet taakstellend over de departementen werd verdeeld en waarvan zestig procent ten goede zou komen aan de departementen zelf (deels om de kosten van het flankerend beleid te betalen). Elk departement kreeg een inspanningsverplichting om voorstellen te doen voor efficiencyonderzoeken die in totaal tenminste tien procent van zijn begroting zouden beslaan. Tijdens de Tussenbalans (voorjaar 1991) is aan deze Grote Efficiency-Operatie (GEO) een additionele doelstelling gekoppeld m.b.t. de besparing op de uitgaven voor het burgerlijk rijkspersoneel. De geraamde opbrengst werd verhoogd tot f.600 mij, (met als gevolg daarvan tevens een besparing van f. 60 mij op de materiële uitgaven), terwijl de departementen de opbrengst niet meer deels zelf zouden mogen aanwenden. Wel wordt van de geraamde opbrengst f. 120 mij aan kosten voor flankerend beleid opgenomen. Hoewel dit bedrag een taakstellend karakter heeft, werd het andermaal niet verdeeld over de departementen. Voortsi zou de omvang van het rijkspersoneel met 7000 plaatsen moeten verminderen. n juli 1991 is door het kabinet een pakket maatregelen vastgesteld dat moet leiden tot de gewenste besparingen op de personele uitgaven van de overheid en tot de gewenste kwaliteitsverbetering. Het gaat daarbij zowel om een besparing op de uitgaven als om een besparing op de omvang van de rijksdienst. De verminderingen worden bereikt door op grond van inhoudelijke afwegingen gemaakte keuzen over taken die niet meer zullen worden uitgevoerd. De voorstellen van het kabinet zijn opgenomen in de Rijksbegroting voor het jaar Voor RWS gaat het dan om de begroting van V&W. nmiddels heeft de Kamer deze begroting behandeld en daarmee ook de voorstellen m.b.t. GEO aanvaard. Voor V&W betreft dit de volgende taakstelling: uitvoering van de door V&W ingediende posterioriteiten met een totale omvang van 10% (hierbij is alleen een voorbehoud gemaakt bij de voorgenomen sluiting van een aantal kanalen); onderzoek naar verzelfstandiging van diensten of dienstonderdelen met een gelijktijdige inspanningsverplichting om te komen tot een vermindering van 10% op de apparaatsuitgaven en de personele omvang; onderzoek naar mogelijke efficiency-winst in horizontale onderwerpen en overlappingen tussen ministeries; onderzoek naar mogelijkheden zoals aangegeven in de Decentralisatie-mpuls. n voorliggend concept-beleidsvoornemen wordt ingegaan op de uitwerking van de GEO voor RWS. Het heeft alleen betrekking op de uitvoering van de 10%-posterioriteiten op het terrein van RWS. De ingezette onderzoeken zijn nog niet afgerond en zullen in een later stadium aan de orde komen. Het beleidsvoornemen heeft geen betrekking op andere lopende acties met mogelijke organisatorische consequenties, zoals de Decentralisatie-mpuls en de ntegratie Verkeer en Vervoer.

7 2 2. Uitgangspunten Mede om te komen tot een zorgvuldige afweging van de posterioriteiten en om te voorkomen dat de aanpak en geloofwaardigheid van de kwaliteitsverbeteringsoperatie zou worden ondermijnd door de financiële taakstelling, heeft V&W een analyse gemaakt van de kerntaken. Daarmee werd een fundamenteel inzicht geschapen in de taken waarvoor V&W staat, welk deel daarvan een departementale taak is en welk deel beter buiten het departement, bijvoorbeeld in verzelfstandigde organisaties kan worden ondergebracht. De daaruit resulterende kerntakennota heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bepaling van de 10%- posterioriteiten, ook voor RWS. Op grond van de kerntakenanalyse is besloten tot het niet meer door het Rijk laten beheren van een aantal veren in Noord-Holland, tot het sluiten van een aantal kanalen, tot het verminderen van een aantal regionale activiteiten m.b.t. verkeersveiligheid en tot het beëindigen van de waterstaatscartografie. Andere overwegingen zijn geweest: reorganisaties die nog niet zijn afgerond, danwei kortgeleden in gang zijn gezet. Dit betreft ondermeer de afbouw van de RJP, de fusie van de Bouwdienst en de reorganisaties bij de directies Noord-Holland en Zeeland; activiteiten waarvoor de beschikbare middelen teruglopen, hetgeen tot personele consequenties kan leiden; dit geldt m.n. de aanleg van droge infrastructuur; activiteiten waar, gekoppeld aan het RWS-beleidsplan, een vermindering van de inspanning gezocht kan worden; op basis hiervan is tot een verminderde inzet op het gebied van beleidsontwikkeling en onderzoek besloten; dat de verminderde inspanning op de hiervoor genoemde gebieden ook tot een afname van werkzaamheden in de sector algemeen (met name bedrijfsvoering) moet leiden. De 10%-posterioriteiten voor RWS komen overeen met een besparing van f. 56,7 mij en een inkrimping van de personeelsomvang met 910 plaatsen. De periode waarin dit gerealiseerd moet zijn loopt van tot Voor 1992 is een deel van de totale taakstelling als tussentijds te realiseren doel vastgelegd. De financiële middelen komen per te vervallen. Dit betekent dat uiterlijk de betreffende medewerkers mededeling moet zijn gedaan dat hun functie wordt opgeheven. Nadien is men maximaal 1 jaar herplaatsingskandidaat tot de genoemde Als echter taaktechnisch gezien een functie pas op l-l-'94 kan worden opgeheven, ontstaat, door de mogelijkheid van een herplaatsingsperiode van 1 jaar, direct een overschrijding van het personeelsbudget. Op basis van de vastgestelde hoofdlijnen heeft de DR een nadere verdeling van de totale personele besparing over de genoemde sectoren gemaakt. Deze is door de Tweede Kamer met een voorbehoud voor de kanalen geaccoordeerd. Dit alles resulteert in onderstaand overzicht: (zie volgende pagina)

8 3 Kader GEO: overzicht van de taken cf. politiek besluit MAATREGEL taak in fte's /94 totaal lopende reorganisaties 40,0 140,0 180,0 aanleg wegen 45,0 90,0 135,0 inkrimping bouwdienst 20,0 40,0 60,0 verm. inzet beleidsontw. 40,0 60,0 100,0 inkrimping HW 15,0 30,0 45,0 sluiting kanalen 70,0 70,0 veren Nz.k. - wat. kaart 65,0 65,0 overdracht verkeersv. 25,0 25,0 bedrijfsvoering 80,0 150,0 230,0 totaal 265,0 645,0 910,0 3. De uitwerking van de te verminderen taken 3.1 Algemeen De taakstelling op het niveau van de sectoren is in concept onderverdeeld over de verschillende directies. Aan de directies is vervolgens gevraagd hoe zij de GEO-taakstelling voor hun directie denken te gaan uitvoeren en welke taaktechnische en/of sociale consequenties dat heeft. Op basis van deze inventarisatie en heroverwegingen nadien, heeft de DR besloten tot de in onderstaande aangegeven verdere verdeling van de taakstelling. Hierbij is reeds door de DR op voorhand besloten tot een verlaging van de taakstelling voor de Bouwdienst (tot 55) en de bedrijfsvoering (tot 182). Het betrof hier een dubbeltelling met reeds eerder vastgestelde taakstellingen los van de GEO. n het vervolg wordt per onderwerp aangegeven welke overwegingen gelden om het onderwerp op te nemen, welke uitgangspunten gelden voor de uitwerking van het specifieke onderwerp, wat de taaktechnische- en financiële consequenties zijn en welke personele consequenties hieraan verbonden zijn. Als algemeen aandachtspunt geldt dat er een samenhang is tussen de taakstelling bedrijfsvoering en de overige taakstellingen. Tenzij anders is aangegeven heeft het verminderen van een taakstelling dus een doorwerking op het taakgebied bedrijfsvoering.

9 4 3.2 Beschouwing per onderwerp Lopende reorganisaties Overweging: Een aantal nog niet afgeronde danwei juist opgestarte afslankingsprojecten maken deel uit van GEO. Hieronder zijn reeds eerder bekende voorstellen en/of besluiten tot personeelsverminderingen bij directies opgenomen. Het betreft onder andere de in de afslankingsoperatie toegekende uitloop voor 1992 ten behoeve van de automatisering van bediening (NH) en de opheffing van het sluizencomplex Wemeldinge (Zl). Voorts vallen hieronder 100 plaatsen van de voormalige RJP, die tot nu toe bestemd waren voor de aanleg van de Markerwaard RJP (taakstelling: 100, DR-besluit: 100) Uitgangspunt: Uitvoering van de heroverweging RJP, die leidt tot vrijval van plaatsen. De heroverweging is gebaseerd op het besluit tot Uitvoering Heroverweging van de Rijksdienst jsselmeerpolders van 7 juli Destijds werd er vanuit gegaan dat de voormalige RJP ultimo 1992 zou zijn teruggebracht tot een kernapparaat van 195 plaatsen (incl. hulp- en stafafdelingen). n de periode zou een afbouw van dit bestand plaatsvinden. De DR heeft inmiddels besloten dat voor een nieuw te vormen Groene Poot 65 plaatsen (incl. ondersteuning) worden gereserveerd. De opbouw daarvan zal in de periode plaatsvinden. De GEO-taakstelling komt derhalve netto op 136 plaatsen, waarvan 36 in de bedrijfsvoering. Daarbij geldt voor de GEO een versneld tijdpad: afbouw immers reeds in Gezien de mogelijkheden die voor een dergelijke versnelling aanwezig zijn, zal de eerdere taakstelling van de RUP gehandhaafd blijven. Tussentijds zal door de directie over de stand van zaken m.b.t. de realiseerbaarheid van de taakstelling worden gerapporteerd. Taaktechnische consequenties: De afbouw is gebaseerd op een integraal geplande afwikkeling van de nog resterende projecttaken van de voormalige RJP in het jsselmeergebied, de Lauwerszee en de Delta. De oorspronkelijke planning was afgestemd op de planning bij de rechtsopvolgers (Gemeenten, Provincie, Staatsbosbeheer, Directie der Domeinen, etc). Uitvoering van het GEO-besluit heeft mogelijke gevolgen voor de relatie met de andere overheden en departementen. Spciale consequenties: Op te vangen door flankerend beleid. Relatie met taken: Taken worden overgedragen of beëindigd. Relatie met budget: Het budget wordt beëindigd.

10 Noord-Holland (taakstelling: 50, DR-besluit: 50) 5 Uitgangspunt; Het betreft de uitloop van een reeds lopende afslankingsoperatie, vanwege aanpassingen in het bedieningsritme en automatisering van bediening op een aantal vaarwegen in Noord-Holland. n de totale taakstelling van 50 zijn 8 plaatsen gekoppeld aan de volledige uitbesteding van verkeersmaatregelen en inspectie gladheidsbestrijding. Definitieve besluitvorming over deze taakstelling vindt plaats na een onderzoek over de vraag of de opbrengsten opwegen tegen de noodzakelijke investering. Taaktechnische consequenties De taken worden verminderd, danwei geautomatiseerd. Sociale consequenties n totaal 34 herplaatsingskandidaten. Relatie met taken: Worden verminderd, danwei afgestoten. Relatie met budget: Voor automatisering, centrale bediening van het gemaal en voor gladheidsbestrijding zal een investering van 2,25 mij (+ p.m.) worden gepleegd Zeeland (taakstelling: 30, DR-besluit: 30) Uitgangspunt De taakstelling heeft te maken met de sluiting van het sluizencomplex te Wemeldinge aan het eind van Taaktechnische consequenties: De taken worden beëindigd. Sociale consequenties: Deze sluiting is reeds lange tijd bekend, zodat hiermee bij de afvloeiing van medewerkers per rekening is gehouden. Via herplaatsing op andere sluizencomplexen in de directie is het aantal vaste medewerkers sterk teruggelopen. De vacatures zijn vervuld door tijdelijke medewerkers van wie het contract afloopt per Verwacht wordt dat voor de nog in dienst zijnde vaste medewerkers (6) voor eind 1993 een oplossing zal zijn gevonden. Relatie met taken: Taken worden beëindigd. Relatie met budget: Het budget wordt beëindigd.

11 Bouwdienst (taakstelling: 60, DR-besluit 55) 6 Uitgangspunt: De taakstelling is gebaseerd op reeds eerder gemaakte afspraken over de fusie van de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen. De vermindering van de personeelsomvang wordt gerealiseerd door organisatieveranderingen, uitbesteding en efficiency-winst. Naast een taakstelling die aan de fusie is verbonden, is er voor de Bouwdienst ook een taakstelling bij "aanleg wegen". Deze taakstelling van 17 plaatsen wordt in de betreffende paragraaf behandeld. Taaktechnische consequenties: Binnen de Bouwdienst zal de wijze van werken veranderen. Meer werk zal worden uitbesteed. Sociale consequenties: De sociale consequenties zullen worden benaderd overeenkomstig de gemaakte afspraken bij de fusie Bouwdienst. Relatie met taken: Taken zullen worden beëindigd, worden uitbesteed of anders worden uitgevoerd. Relatie met budget: De verhoogde uitbesteding zal ten laste komen van het werkartikel Aanleg wegen (taakstelling: 135, DR-besluit 95) Overweging; n het SVV- is besloten tot een vermindering van het budget voor de aanleg van wegen, in vergelijking met eerdere ramingen. Op grond daarvan is als taakstelling besloten de personeelsinzet voor de aanlegtaak met circa 10% te verminderen. Op basis van een nadere analyse, waarbij tevens de inzet ten behoeve van benuttingsmaatregelen, de extra middelen en de private financiering zijn betrokken, is besloten de taakstelling te verminderen tot 95. Hierbij is een grotere mate van uitbesteding acceptabel, mits dit niet leidt tot ontslag zonder dat een passende functie binnen of buiten V&W beschikbaar is. Uitgangspunt: Bij de verdeling van de GEO-taakstelling over de directies is uitgegaan van de personele randvoorwaarden 1991 voor aanleg, benutting en verbetering. Deze posten zijn samengenomen om compensatie tussen deze sectoren mogelijk te maken. Voor het bepalen van de vermindering van personele inzet, zowel voor de gehele aanlegsector als ook voor de verdeling hiervan over de directies, is gebruik gemaakt van de POB-formule. Deze formule, die is ontwikkeld op basis van historische gevens van de directies in het Project Onderzoek Bouwtaak (juni 1986), geeft de relatie weer tussen de financiële omvang van de te realiseren aanlegprojecten en de benodigde personele inzet (eigen personeel en uitbesteding). Voor de aanlegsector van het hoofdwegennet is, op basis van deze historische gevens, de POB-formule: P = 1,2F + 3,2. Met behulp van deze formule is een eerste onderverdeling gemaakt. De GEO-taakstelling voor 1992 is hier volledig op gebaseerd.

12 7 Voor de latere jaren heeft een nadere analyse plaatsgevonden, waarbij d.m.v. de POB-formule bezien is wat het verminderde budget per regionale directie voor personele consequenties kan hebben. Daar waar een stijging van de bouwtaak wordt verwacht, heeft geen honorering van de gewenste uitbreiding van het personeelsbestand plaatsgevonden. Vervolgens is berekend, ook weer met de POB-formule, hoeveel extra plaatsen ingeleverd zouden kunnen worden door de uitbesteding voor alle directies te maximaliseren tot 30%. Bij de Bouwdienst is hier tot 40% gehanteerd, op basis van de overweging dat het werk van de BD zich relatief meer leent voor uitbesteding. Hieruit resulteert dat een vermindering van 95,5 plaats mogelijk is. Het aandeel van de Bouwdienst hierin is 17 plaatsen. Gezien reeds lopende andere veranderingen en de hieraan verbonden afslankingstaakstelling, zal de Bouwdienst er naar streven aan deze taakstelling te voldoen maar bestaat over het resultaat geen zekerheid. n principe zou voor alle regionale directies uitbesteding tot 40% kunnen worden overwogen. Doorvoering daarvan zou leiden tot onverantwoorde risico's t.a.v. het realiseren van het werkenpakket en t.a.v. de motivatie van de medewerkers. Op termijn hoort een hoger uitbestedingspercentage wel tot de reële mogelijkheden. Dit vergt echter een andere organisatie van de bouwtaak van RWS (hetgeen in het kader van RWS 200+ aan de orde komt) en de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel om de uitbestedingen te begeleiden. De uitwerking van de GEO kan als een voorloper hiervan worden gezien. Taaktechnische consequenties: De teruggang in personeelsinzet zal gepaard gaan met een vertraging van projecten en afstoting van bepaalde taken. Door een grotere mate van uitbesteding wordt getracht de uitvoering zo goed mogelijk te laten voortgaan. Dit zal een zeer grote inspanning van de betrokkenen vergen, met het risico dat bepaalde werken niet tijdig gerealiseerd zullen worden. Voorts wordt een tekort geconstateerd aan voldoende gekwalificeerd personeel om de uitbesteding te begeleiden. Bij wijzigingen van de verdeling van het werkenpakket over de directies zal ook een aanpassing van de personeelsomvang moeten plaatsvinden. Sociale consequenties: Naast de sociale consequenties i.v.m. het afstoten van personeel, zal ook een grotere mobiliteit van het personeel gevraagd worden, hetgeen tot op heden minder noodzakelijk was omdat het uitbestedingspercentage als buffer voor het fluctuerende werkaanbod fungeerde. Relatie met taken: Vermindering van pakket. Deels op te vangen door verdere uitbesteding. Relatie met budget: Risico dat door politiek gewenste werkpakket niet tijdig kan worden uitgevoerd, waardoor er onderuitputting kan optreden. De taakstelling zal leiden tot uitbesteding ten laste van het werkartikel Onderwerpen niet meer behorende tot kerntaken Veren Noordzeekanaal (taakstelling: 40, DR-besluit: 40) Overweging: nstandhouding van de veren over het Noordzeekanaal wordt niet langer gerekend tot de kerntaken van RWS.

13 Uitgangspunt: Onderzocht wordt in hoeverre kan worden gekomen tot een kostendekkende exploitatie van de veren. Het onderzoek is nog niet afgerond. Taaktechnische consequenties: De taken worden beëindigd, danwei overgedragen. 8 Sociale consequenties: De taakstelling bij dit onderwerp omvat 40 plaatsen. De sociale consequenties zijn afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de taakstelling. Bij overdracht van taken aan derden zullen voor overgang van medewerkers de betreffende flankerende instrumenten (arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij externe plaatsing, bijlage 6, hoofdstuk 4) van toepassing zijn. n het geval van het beëindigen van taken zal conform het voorliggende beleidsvoornemen de herplaatsing van medewerkers worden opgepakt Sluiting aantal kanalen (taakstelling: 70, DR-besluit: 70, + 23,5 GEO-overhead) Overweging Het openhouden (objectbediening, etc) van een aantal kanalen, die niet tot het hoofdvaarwegennet behoren, behoort niet tot de kerntaken van RWS. De Tweede Kamer heeft nog niet ingestemd met dit voornemen. Zij wenst eerst geïnformeerd te worden omtrent de resultaten van het overleg tussen de regionale directies en de overnemende overheden inzake de overdracht. De Minister van V&W heeft toegezegd het overleg op een open wijze te zullen voeren, met als uitgangspunt daarbij het streven naar instandhouding van de vaarwegfunctie. Uitgangspunt: De posterioriteiten op het taakveld bediening zijn gelegd bij de objectbediening langs de minder belangrijke vaarwegen. Als minder belangrijk worden de vaarwegen uit de (laagste) categorieën C en D uit de Beleidsvisie RecreatieToervaart in Nederland (1990) beschouwd, voorzover deze vaarwegen geen onderdeel uitmaken van het hoofdvaarwegennet. Deze vaarwegen maken deel uit van de vaarwegen die op de nominatie staan om overgedragen te worden aan andere overheden. Het onverkort uitvoeren van het beleidsvoornemen betekent dat bij de overdracht van de vaarweg aan de nieuwe beheerder geen vergoeding voor personele kosten van de bediening wordt gegeven. Met het voornemen zijn 93,5 (70 + GEO-overhead) arbeidsplaatsen gemoeid. Omdat de betreffende vaarwegen tevens op de nominatie staan om overgedragen te worden is het in dit kader tevens relevant om de opbouw van genoemd aantal volgens de uitgangspunten van Brokx-nat aan te geven. Het aantal van 93,5 plaatsen is opgebouwd uit ca 85 directe medewerkers (werkzaam op dienstkringniveau) en een overhead van 10% bij de regionale directie. Omdat een overhead van 10% voor de hier in het geding zijnde categorie RWS-medewerkers meer overeenkomt met de werkelijkheid dan de GEO-overhead, is bij de getalsmatige invulling gekozen voor eerstgenoemd percentage. Taaktechnische gevolgen Het gaat om de beëindiging van de bediening door het Rijk. Gelet op het voornemen om de betreffende vaarwegen over te dragen hoeft dit niet automatisch te leiden tot het in het geheel niet meer bedienen van de objecten, c.q. het sluiten van de vaarweg.

14 9 Tot welke consequenties uitvoering van het voornemen dan wel leidt, is per vaarweg afhankelijk van het resultaat van het overleg met de overnemende overheid. Sociale gevolgen; De sociale gevolgen van het beëindigen van de objectbediening verschillen per vaarweg en variëren van niet aanwezig tot zeer groot, in die zin dat voor het betrokken personeel geen, danwei nauwelijks herplaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn. Het besluit tot het beëindigen van de objectbediening kan, zoals reeds eerder aangegeven, niet los worden gezien van het voornemen om de genoemde vaarwegen over te dragen aan andere overheden. Ter uitvoering van een Kamermotie heeft de minister van V&W inmiddels toegezegd open overleg met de overnemende overheden te zullen voeren. Het is niet uitgesloten dat deze gesprekken tot gevolg zullen hebben, dat een zekere vorm van objectbediening (door de overnemende overheid) op een of meer van de betrokken vaarwegen gehandhaafd zal blijven. n die gevallen zal naar mogelijkheden gestreefd worden om de sociale gevolgen van het GEO-besluit te verminderen, door inpassing van de betrokken RWS-medewerkers in de nieuwe constellatie. Het genoemde overleg zal naar alle waarschijnlijkheid begin 1992 een aanvang kunnen nemen. Relatie met taken: De taken worden beëindigd, danwei overgedragen. Relatie met budget: Zie "uitgangspunt" Verkeersveiligheid (taakstelling: 25, DR-besluit 25) Overweging: Een aantal regionale taken op het gebied van de verkeersveiligheid passen niet binnen de kerntaken van RWS. Uitgangspunt: Er is een tweetal uitgangspunten gehanteerd ten aanzien van taakstelling verkeersveiligheid: 1.Realisering van de reeds voorziene overheveling van de taken en de bijbehorende menskracht van het RWS-personeel van het secretariaat Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid naar de Provincie. Het RWS- personeelsbudget gaat niét mee over. 2.De in het voorjaar 1992 verschijnende Decentralisatie-nota Verkeersveiligheid moet duidelijkheid verschaffen over de mate waarin verkeersveiligheidstaken kunnen worden overgeheveld naar provincie en/of gemeenten. Taaktechnische consequenties Wat betreft uitgangspunt 1,. is er geen sprake van taaktechnische consequenties. n principe blijven dezelfde mensen dezelfde taken uitvoeren. n totaal zijn hiermee 18 formatieplaatsen gemoeid. Wat betreft het tweede uitgangspunt zal er (vermoedelijk) wel sprake zijn van taaktechnische consequenties. De genoemde Decentralisatie-nota moet hierover duidelijkheid verschaffen. n afwachting hiervan zijn de 7.0 formatieplaatsen die hiermee gemoeid zijn ponds-ponds-gewijs verdeeld over RD's en HW (12 x 0.5 en 1 x ). De definitieve taakstelling voor dit onderdeel is afhankelijk van genoemde Decentralisatie-nota.

15 10 Sociale consequenties: T\a.v. het onder 1 gestelde zijn er geen sociale consequenties. Voor het onder 2 gestelde is een en ander afhankelijk van de uitwerking van de genoemde Decentralisatienota. Relatie met taken: De taken worden overgeheveld naar andere overheden. Relatie met budgetten: De provincie ontvangt na overname van de taken een bijdrage in de secretariaatskosten uit de begrotingsartikelen Verkeersveiligheid (beleidsterrein 02, het bedrag is een onderdeel van een bijdrage 3mlj) Waterstaatskaart (taakstelling: 25, DR-besluit 22) Overweging: Het vervaardigen van de waterstaatskaart wordt niet langer gerekend tot de kerntaken van RWS. Uitgangspunt; De taak m.b.t. de "waterstaatskartografie" wordt opgeheven. Dit betekent dat er vanaf geen uniforme landelijke registratie van waterstaatkundige gegevens meer wordt bijgehouden en dat deze ook niet meer kartografisch vervaardigd wordt. Wel zal vanaf worden voorzien in het leveren van waterstaatskundige gegevens op basis van een kostendekkende exploitatie. De RWS is dan na l-l-'94 één van de afnemers van waterstaatkundige gegevens. Taaktechnische gevolgen: Het betreft het beëindigen van taken. Sociale consequenties: Gezien de aard van de werkzaamheden en de samenstelling van de betrokken onderafdelingen lijkt een aanzienlijk sociaal probleem te zullen optreden. Een eerste indicatie leidt tot de conclusie dat voor 15 a 20 werknemers de status van herplaatsingskandidaat mag worden verwacht en dat gezien leeftijden en opleiding herplaatsingsmogelijkheden beperkt lijken te zijn. Relatie met taken: De taken worden opgeheven. Relatie met budget: Er wordt gerekend op kosten als gevolg van materiële zaken bij beëindiging van de waterstaatskaart (opslag, verkoop, verhuizing, etc), welke als p.m. worden meegenomen. Ten behoeve van de realisatie van een kostendekkende exploitatie van de gegevens, zal een investering van 1,5 mij worden gepleegd Beleidsvoorbereiding en onderzoek Onderzoek, algemeen (taakstelling: 100) Overweging; n lijn met het RWS-beleidsplan is besloten de inspanning m.b.t. de beleidsvoorbereiding en het beleidsvoorbereidend onderzoek te verminderen.

16 11 Uitgangspunt; Bij de verdeling van de taakstelling heeft in eerste instantie de verhouding tussen de financiële middelen voor onderzoek in de A-sector en in de -sector als uitgangspunt gefungeerd. Deze is ca 2:1, waarop de totale taakstelling van 100 plaatsen is verdeeld in 65 mensjaren in de A- sector en 35-mensjaren in de -sector. De verdeling voor 1992 is hierop gebaseerd (de verdeling van de taakstelling over '93 en '94 moet nog definitief worden vastgesteld). Op grond van deze overwegingen en een gepleegde gevoeligheidsanalyse met andere verdelingen over de - en A-sector, zal de definitieve taakstelling 27 voor de sector en 65 voor de sector A zijn. Daarbij is de taakstelling van het onderzoek-md met 4 mensjaar verlaagd. Nadere analyse van deze aan de MD toegewezen taakstelling heeft aangeven dat bij doorvoering daarvan de betreffende taken geheel zouden verdwijnen. Zo ook is de taakstelling voor de DWW ten aanzien van onderzoek droog (betonwegen) met 4 (plus 1 overhead) verlaagd. Het schrappen van onderzoekstaken zal onvermijdelijke gevolgen hebben voor de tijdsplanning van "grote nota's" Onderzoek droog (-sector) (DR-besluit: 27, bijlage A) Uitgangspunt; De taakstelling heeft betrekking op het niet-projectgebonden onderzoek: Anticiperend onderzoek, Beleidsondersteunend onderzoek en Basisproducten. Het is dus breder dan alleen beleidsondersteuning en bijbehorend onderzoek. Het betreft taken van de TWD'en. Bij de verdere uitwerking hebben de volgende criteria een rol gespeeld: Alleen nog onderzoek doen dat tot de kerntaken van V&W behoort (of hierop betrekking heeft). Prioriteit geven aan gebieden met problemen van maatschappelijk belang waarover nog weinig kennis bestaat; minder onderzoek op gebieden waarover al veel kennis bestaat. Prioriteit geven aan onderzoek op gebieden die volop in ontwikkeling zijn of die in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen; minder onderzoek waar het gaat om het handhaven van het reeds bestaande. Uitwerking van bovenstaande criteria betekent het overeind houden van strategisch onderzoek en onderzoek ter onderbouwing vaq het SVV. Minder onderzoek voor de bouw, onderhoud en instandhouding en minder basisproducten. Dit betekent dat voor deze activiteiten, ook al is er veel geld mee gemoeid, weinig ruimte meer is voor vernieuwing en efficiencyverbetering. Optimale benutting van de bestaande infrastructuur en het onderhoud en de uitbreiding daarvan hebben bovendien prioriteit boven de aanleg van nieuwe infrastructuur. Taaktechnische consequenties: Het onderzoek op een aantal terreinen wordt beëindigd. Dit leidt tot een verminderde beschikbaarheid aan kennis bij de beleidsvoorbereiding op de betreffende terreinen. Sociale consequenties: Verlies van werk, waarbij ongeveer de helft moeilijk herplaatsbaar is. Beëindiging van uitbesteed onderzoek heeft eveneens consequenties buiten RWS. Relatie met taken: De taken worden beëindigd (zie ook bijlage A).

17 12 Relatie met budget: Op dit moment wordt ongeveer 70% van het onderzoek uitbesteed. Daarmee is 100% van het budget gemoeid. Het onderzoek dat nog in eigen beheer wordt gedaan betreft zaken waarvoor op de markt geen deskundigheid te vinden is of onderzoek dat zo van vitaal belang is voor de taken van V&W dat afhankelijkheid van de markt teveel risico met zich brengt. Het percentage uitbesteed werk bereikt een verzadigingsniveau. De bestaande bezetting kan een groter budget nauwelijks nog verwerken. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande budget met ca. 3 mij zal worden teruggebracht Onderzoek nat (A-sector) (DR-besluit: 65, bijlage B) Uitgangspunt: Er is uitgegaan van de relatie van de inzet aan onderzoek in relatie tot de totale personele inzet in de betreffende beleidsterreinen (Algemeen, Beheren, Keren en Drooggevallen Gronden), alsmede de verdeling van die onderzoeksinspanning over de verschillende diensten in mensjaren. Daarbij is naast het beleidsvoorbereidend onderzoek ook het algemeen onderzoek en het projectgebonden onderzoek in de beschouwing betrokken, omdat het algemeen onderzoek is gericht op de beleidsvoorbereiding in de nabije of verre toekomst. Van het projectgebonden onderzoek is alleen het deel dat bij de TWD-en wordt verricht meegenomen, omdat dit deels ook een beleidsvoorbereidend karakter heeft. Hierbij is in beschouwing genomen, dat door beperking van het beleidsvoorbereidend onderzoek de daarmee verbonden metingen door de RD-en kunnen worden verminderd; de omvang van deze meetinspanning bij de RD-en is op 10 mensjaren gesteld. De verdeling tussen keren en beheren, waarbij respectievelijk ca 10% en 30% wordt opgelegd, is gelegen in het feit dat de financiële en personele inzet bij het waterkeringsonderzoek zaken betreffen die een 'keren-overstijgende' toepassing kennen. De impact van de krimp is hier dus groter. Taaktechnische gevolgen: Het betreft het verminderen, danwei beëindigen van activiteiten. Daardoor verminderde kennis bij te nemen beleidsbeslissingen. Bij de verdere uitwerking speelt nadrukkelijk dat een vertraging mogelijk is bij de totstandkoming van de Watersysteemverkenning en de Vierde Nota Waterhuishouding. De gevolgen zullen vooral op wat langere termijn doorwerken. Daarbij ontstaat het algemene beeld dat de voortrekkende positie van RWS op de terreinen keren en beheren moet worden prijsgegeven. Dat heeft niet alleen op nationaal niveau effect (positie V&W in milieubeleid), maar ook internationaal (Rijncommissie en Noordzeeministersconferentie). Sociale consequenties: Bij de betrokken directies (DGW, RZA, DWW en NZ) zal het grootste deel van de taakstelling door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen. Hierbij is speciale aandacht nodig voor de leeftijdsopbouw bij DGW. Deze ligt hoger dan gemiddeld. Dientengevolge zal de instroom van nieuwe medewerkers sterk afnemen. n enkele gevallen zal voor medewerkers een nieuwe functie gevonden moeten, hetgeen soms gepaard zal gaan met geografische verplaatsing. Daarnaast wordt een beroep gedaan op om-, her- en bijscholing en in beperkte mate op de 55+ maatregel. Relatie met taken: De taken worden beëindigd of verminderd (zie ook bijlage B). Relatie met hudeet: Bij de behandeling van de begroting 1992 is bij amendement gekoppeld aan de GEO f. 3 min van het

18 natte meet- en onderzoeksartikel naar werkartikelen overgeheveld Beleidsvoorbereiding Hoofddirectie (taakstelling: 45, DR-besluit 45) Overweging: n lijn met het RWS-beleidsplan is besloten tot een verminderde inzet voor beleidsontwikkeling ook bij de Hoofddirectie. Uitgangspunt: Aan HW is een taakstelling opgelegd van 45 plaatsen i.h.k.v. GEO. Vermeerderd met de "toeslag" bedrijfsvoering betekent dit ongeveer 60 plaatsen voor HW. Gegeven het feit dat er nog andere taakstellingen liepen in de periode '92/'94 (o.a. WSW e.d.) dienen op HW totaal 70,8 plaatsen te worden ingeleverd. Aan de keuzes m.b.t. verdeling en toedeling ("hard" voor 1992, indicatief voor de overige jaren), hebben de volgende overwegingen ten grondslag gelegen: sturen op hoofdlijnen D2/D3 vermindering inzet intra- en interdepartementaal overleg efficiency-verbetering/bedrijfsvoering De taakstelling van V is in zijn totaliteit wel opgelegd, maar is slechts indicatief vertaald naar een concrete taakstelling per jaar. Dit hangt samen met een vooronderzoek wat gaat starten om tot een beleidsvoornemen te komen tot privatisering van de "vorderingentaak". ndien hieruit "winst" voor de GEO-taakstelling voortvloeit, dan zal de DR nader besluiten over de wijze waarop dat zal worden verwerkt in de taakstelling en afdeling. Taaktechnische consequenties: De verminderde inzet voor de beleidsvoorbereiding zal leiden tot vertragingen. Met name de inbreng van RWS/VenW in interdepartementaal overleg zal steeds meer onder druk komen te staan. Mocht het privatiseren van de "vorderingen" niet doorgaan dan is op dit moment niet duidelijk wat de taaktechnische consequenties m.b.t. verkeersveiligheid zullen zijn. T.a.v. de bedrijfsvoering zijn de gevolgen beperkt, maar is wel sprake van een verminderde kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning. Sociale consequenties: Voor 1992 worden geen sociale gevolgen voorzien in de zin van herplaatsingskandidaten. Wel in een beperkt aantal gevallen van herschikking van takenpakketten. Voor de overige jaren zal wel sprake zijn van herplaatsingskandidaten. Een voorzichtige schatting leidt tot een aantal van ongeveer 17, grotendeels eenvoudig, realiseerbare herplaatsingen. Relatie met taken: De met de GEO-gemoeide taken worden beëindigd. Relatie met budget: Geen Bedrijfsvoering (taakstelling: 230, DR-besluit: 132,5 excl GEO-overhead kanalen.bijlage C) Overweging; Als uitvloeisel van de verminderde taakinzet op bovengenoemde primaire taken treedt een vermindering op van de inzet voor de bedrijfsvoering.

19 14 Uitgangspunt Bij de toedeling van de taakstelling bedrijfsvoering is gebruik gemaakt van het referentiemodel. Een toelichting ten aanzien van de taken die tot de sector bedrijfsvoering worden gerekend en een uiteenzetting over de grondslag en totstandkoming van het referentiemodel worden gegeven in bijlage C. Met behulp van het referentiemodel wordt een relatie gelegd tussen de, na aftrek van de GEO-taakstelling overblijvende, taken van de sectoren Verkeer en Water en de hoeveelheid inzet in de sector Algemeen. Het verband is niet evenredig; bij kleine directies is het opslagpercentage hoger dan in grote directies. Dit wordt als volgt beredeneerd: naast de overhead die bij inhoudelijke taken behoort (rond 20%), is er een zekere hoeveelheid basisinzet nodig om een directie te laten functioneren. Dit is nogal onafhankelijk van de omvang van een directie. n elke directie is een directieteam nodig, een voorziening voor administratie en een dienstcommissie. Bovendien moet in de regio de relatie met de provincie onderhouden worden. De taakstelling is nog niet definitief. Wellicht is een marginale bijstelling nog noodzakelijk. Taaktechnische consequenties: De concrete taakinvulling in de sector Algemeen is een verantwoordelijkheid van de HD. Sociale consequenties: Niet expliciet bekend. De consequenties worden verzwaard door samenloop met een aantal andere organisatorische veranderingen. Een kwaliteitsprobleem is hier nadrukkelijk aan de orde. Relatie met taken: Door verminderde primaire taken worden ondersteunende taken afgestoten. Relatie met budget: Geen Conclusie Het geheel van de voorafgaande taakstellingen en DR-besluiten is in tabelvorm weergeven (zie volgende bladzijde). Deze tabel is op enkele punten onder voorbehoud in verband met nog te plegen onderzoek (Noord-Holland en bedrijfsvoering). Ten aanzien van de realisatie van de aan de RWS opgelegde taakstelling doen zich drie knelpunten voor. n de eerste plaats heeft de nadere besluitvorming van de DR van 13 januari 1992 ertoe geleid dat de oorspronkelijke taakstelling van 910 plaatsen in 1994 niet wordt gehaald. Er is een gat van vooralsnog 130,5 plaatsen. Bovendien zijn "de kanalen" nog in discussie (93,5 plaatsen). Op grond van bovengenoemd onderzoek en vraagtekens bij de realiseerbaarheid van enkele onderwerpen (o.a. aanlegtaak bij de Bouwdienst en het tijdschema bij de RJP-taken), kan genoemd aantal nog toenemen. n de tweede plaats is er een verschil in het niveau van door RWS in te leveren taken en de hoogte van de aan RWS opgelegde financiële taakstelling. Dit niveau ligt hoger dan het niveau van de functies die de RWS zal opheffen. Dit veroorzaakt een knelpunt bij het realiseren van de financiële taakstelling. n de derde plaats blijken de financiële middelen voor het sociaal flankerend beleid niet toereikend om na 1994 de over een langere termijn doorlopende kosten te betalen. De mogelijkheid om 20% van de opbrengst van de taakstelling aan te wenden is beperkt tot de jaren tot en met Deze drie knelpunten worden op departementaal niveau aan de orde gesteld.

20 GEO TOTAAL PERODE 1992 T/M 1994, :07 dienst Lopende reor. Aanleg o.a. automat. wegen nkrimp BD Verm.inzet nkrimp HU Veren NZ-k. Overdracht beleidsontw. Wat.kaart verkeersv. sub-totaal Bedrijfsv. (excl.kanalen) GEO Sluiting kanalen (incl.bv) GR FR DR OV GL UT NH ZH ZL NB LB FL NZ BD DGU RZA DWU DVK VOR MD HU RESERVE GR FR DR OV GL UT NH ZH ZL NB LB FL NZ BD DGW RZ DUW DVK VOR MD HU RES » TOTAAL TOT 93.5 TAAKSTEL taakstelling RUS verschil

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Dobbeplas, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Dobbeplas Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening

Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Afbouw DVO Rottemeren, samenvattend overzicht, toelichting en kostenberekening Samenvattend overzicht bevindingen Rottemeren Kosten huidige dienstverlening door GZH: De kosten van de huidige dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1990 Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden

Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 1 Liquidatieplan De juridische, financiële en administratieve consequenties van de opheffing van het Streekarchief Rijnlands Midden 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Status liquidatieplan 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/5989

Raadsvoorstel 2005/5989 Raadsvoorstel 2005/5989 Onderwerp Aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet Steller ing. B. van der Kwast Collegevergadering 22 maart 2005/5989

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Werkorganisatie DEAL-gemeenten IKB INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING Werkorganisatie DEAL-gemeenten Mei 2015 1 P a g i n a Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is het besluit van het bestuur op 22 april 2015 om de Integrale Kostprijsberekening

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 12 831 Spreiding rijksdiensten Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)

Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Communicatie: De zienswijze van de Raad over de begroting Veilig Thuis 2016 wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid Limburg.

Communicatie: De zienswijze van de Raad over de begroting Veilig Thuis 2016 wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid Limburg. Raadsvoorstel Onderwerp: Behandelvoorstel aangaande Bergroting Veilig Thuis 2016 Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-vanRijsw-01 Zaaknummer: 238959 Programma / Kader: Jeugdzorg Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Geachte heren Donner en Aboutaleb,

Geachte heren Donner en Aboutaleb, Datum 16 oktober 2008 Post/retouradres Postbus 58191, 1040 HD Amsterdam Aan De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heren mr. J.P.H. Donner en ing. A. Aboutaleb Postbus

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Voorstel inzake stand van zaken reorganisatie SRE. Vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel inzake stand van zaken reorganisatie SRE. Vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel inzake stand van zaken reorganisatie SRE Vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2016 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2015 is bij de behandeling van de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Reactie op verzoek X-4/2009D47244

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Reactie op verzoek X-4/2009D47244 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 12 november 2009 Ons kenmerk P/20090017581

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een "Solide Personeelsbeleid"

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een Solide Personeelsbeleid DJI-convenant 2018 t/m 2021 Werken aan een "Solide Personeelsbeleid" Het regeerakkoord Rutte III formuleert op verschillende plaatsen voornemens die de DJI organisatie raken. Zo wordt bijvoorbeeld de voorwaardelijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68793 28 november 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2017,

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Vitaal Organiseren. Inhoudsopgave. meer organiseren, minder reorganiseren

Vitaal Organiseren. Inhoudsopgave. meer organiseren, minder reorganiseren Vitaal Organiseren meer organiseren, minder reorganiseren Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom vitaal organiseren?... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Wat is vitaal organiseren?... 5 Fase 1: regulier personeelsbeleid...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen.

Sociale Maribel: impact van de aanvragen tot afwijking op het arbeidsvolume op het aantal toegekende arbeidsplaatsen. Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege directie Lokale Sociale Zekerheid datum 08.01.2015 uw correspondent

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie