STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017"

Transcriptie

1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE

2 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits: mavo, havo, vwo), aangestuurd door teamleiders. Deze structuur komt voort uit de groei die de school in de afgelopen jaren (van categorale mavo tot brede scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo) heeft doorgemaakt. De gekozen organisatievorm heeft ertoe geleid dat het onderwijs specifiek vorm gekregen heeft binnen de afzonderlijke deelschooleenheden. Om de voortgang van onderwijsontwikkelingen en de kwaliteit van onderwijs en structuur, alsmede de borging daarvan, nader te beschouwen en te evalueren, heeft een onderzoek naar de organisatiestructuur plaatsgevonden. 1 Uit dit onderzoek zijn een aantal aandachtspunten gekomen en zijn conclusies geformuleerd die (mede) 2 ertoe hebben geleid een nieuw strategisch beleidsplan te schrijven voor de komende jaren. Tot de aandachtspunten behoren onder andere het formuleren van een duidelijke visie en missie en de daarbij horende vertaalslag naar het onderwijs, de pedagogiek en didactiek binnen het montessoriconcept, de efficiency van de organisatiestructuur en diverse aspecten die te maken hebben met (school-)cultuur. De kernwaarden van het Montessori College Twente dienen als leidraad voor dit proces, met als grondgedachte dat het stimuleren van ambitie, betrokkenheid, creativiteit, dynamiek en autonomie (in de kernwaarden als eigen-wijs benoemd) bij alle medewerkers ook leiden zal tot het stimuleren van deze kernwaarden bij de leerlingen. Juni 2014 Drs. L. S. Wagenaar Directeur a.i. Montessori College Twente J. Schmitz Adjunct-directeur Montessori College Twente 1 Pas Consultancy, juni Daarnaast hebben rapporten van de inspectie, breed uitgezette tevredenheidsonderzoeken, de rapporten van de inspectie, de gesprekken met personeelsleden en de onderzoeken van de Vereniging Montessori Onderwijs de aandachtspunten en conclusies onderstreept. Zie voor een samenvatting bijlage I 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Visie en missie Montessori College Twente 1.1. Missie van het Montessori College Twente 1.2. Visie van het Montessori College Twente Hoofdstuk 2. De organisatiestructuur van het Montessori College Twente 2.1 De organisatiestructuur 2.2 Kernteams Hoofdstuk 3. Personeelszorg 3.1 Kwaliteits- en talentontwikkeling 3.2 Scholing en professionalisering Hoofdstuk 4. Lessen en didactiek op het Montessori College Twente 4.1 Lessen op het Montessori College Twente 4.2 Pedagogiek en didactiek Hoofdstuk 5. Organisatietrajecten 5.1 Determinatie 5.2 Zesjarige Havo 5.3 Omgaan met verschillen Traject Scholen aan Zet PO/VO 5.4 TTO en Internationalisering Tweetalig Onderwijs op het Montessori College Twente TTO en IB Internationalisering 5.5 Zorg en Passend Onderwijs 5.6 ICT 3

4 5.7 Leermiddelenbeleid 5.8 Ondersteuning (Mediatheken, servicepunt, etc.) Bijlagen 4

5 Inleiding Aan dit strategisch beleidsplan voor de periode van ligt een heldere visie op het onderwijs op het Montessori College Twente ten grondslag. Uitgangspunt is daarbij de leerling, wiens ontwikkeling vanaf het begin van zijn schoolcarrière tot het behalen van een diploma centraal staat in zowel de visie als de missie van de school. Om dit traject goed te begeleiden is een onderwijsomgeving nodig die hierop ingericht is. Het primair proces, gedragen door de docenten en mentoren die de pedagogische en didactische ontwikkeling van de leerling op zich nemen, is de spil van het onderwijs. De organisatiestructuur is dienend aan dit proces. In het strategisch beleidsplan voor de komende jaren is dan ook gekozen voor een organisatiestructuur waarbij kerngroepen van secties de basis vormen van het proces, en kernteams voor mavo, havo en vwo de opleidingsspecifieke aandachtspunten bewaken. In de hoofdstukken over de visie en missie zijn de uitgangspunten hiervoor beschreven, en in de bijlagen staat een verdere uitwerking van de ideeën en de vertaalslag naar de praktijk. Het strategisch beleidsplan is richting gevend, maar ook dynamisch: per jaar zullen aanvullingen toegevoegd worden en zal de voortgaande ontwikkeling in kaart gebracht worden, mogelijk met nieuwe vragen en doelstellingen, waarbij kwaliteit van onderwijs voorop staat. Het strategisch beleidsplan biedt een voverzicht over de beleidsterreinen die de komende jaren de aandacht zullen vragen op het Montessori College. Voor een aantal beleidsterreinen (zoals zorg, TTO, ICT) geldt dat een op het strategisch beleidsplan voortbouwend specifiek beleidsplan geschreven is of wordt. De aandachtsgebieden van de kernteams zijn in de bijlagen opgenomen, en de ontwikkelingen binnen de kernteams worden ieder jaar in het schoolplan uitgewerkt en verantwoord. Voorts zijn in de bijlagen opgenomen de aandachtspunten die (mede) tot het schrijven van voorliggend strategisch beleidsplan geleid hebben, de competentieprofielen voor docenten met een (nieuwe) taak en het tijdpad van implementatie van het strategisch beleidsplan in het startjaar. In het bijgevoegd schoolplan zijn de doelstellingen, checkmomenten en indicatoren voor voortgang en evaluatie en het tijdpad voor het schooljaar opgenomen. 5

6 Hoofdstuk 1 Visie en Missie Montessori College Twente 1.2 Missie van het Montessori College Twente Op het Montessori College Twente wordt onderwezen vanuit het concept dat door Maria Montessori is ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is de stelling: Help mij het zelf te doen Deze grondslag is heel bewust gekozen, en heeft direct verband met de doelstelling die de school heeft met het geven van onderwijs en de resultaten die dit onderwijs moet opleveren voor onze leerlingen. Dit vertaalt zich naar de volgende missie: Het Montessori College Twente biedt onderwijs dat continu in ontwikkeling is op basis van de nieuwste pedagogische, didactische en maatschappelijke inzichten. Daarmee streeft het Montessori College naar een optimale voorbereiding van jonge mensen op de maatschappij, waarin zij als volwaardige mensen kunnen functioneren. Het bereiken van de benodigde competenties van de leerlingen op het gebied van vergaren van kennis en inzicht in leerprocessen, op sociaal-emotioneel terrein, op zelfstandigheid in leren en werken en maatschappelijke betrokkenheid getuigen daarvan. Op alle scholen staan leerlingen centraal. Op het Montessori College Twente is die centrale positie van leerlingen vertaalbaar naar de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt. Door de nadruk op de zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid, het differentiëren en afstemmen op de individuele leerbehoefte van de leerlingen hebben alle leerlingen een optimale basis om goed voorbereid de maatschappij in te gaan en volwaardige deelnemers van de samenleving te worden, kortom: de mens te worden die zij willen zijn. Het Montessori College Twente levert door haar onderwijsaanbod een bijdrage aan deze missie en heeft het volste vertrouwen dat door deze vorm van onderwijs de leerlingen een goede toekomst te wachten staat. 1.2 Visie van het Montessori College Twente De visie op de vorm van onderwijs, die uit deze missie voortvloeit is samen te vatten in de vijf kernwaarden van het MCT: Ambitieus Betrokken Eigen- Wijs Dynamisch Creatief Ook bij deze kernwaarden is het uitgangspunt help mij het zelf te doen, hetgeen zich uit in maatwerk voor leerlingen en medewerkers. 6

7 (Bijlage: vertaalslag visie en missie naar het onderwijs) Hoofdstuk 2 De organisatiestructuur van het Montessori College Twente 2.1 De organisatiestructuur op het Montessori College Twente De schoolleiding wordt gevormd door een tweehoofdige directie (directeur en adjunct-directeur) en drie afdelingsleiders. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijsrichtingen mavo, havo en vwo, en sturen de sectievoorzitters en sectieleden aan. De basis voor het onderwijs wordt gelegd in de kernteams van de mavo-, havo- en vwo-afdeling en in de sectiegroepen. Schema personele aansturing: Coördinator Leerlingzaken 4H/V, 5H/V en 6V Afdelingsleider mavo Exacte vakken Coördinator Leerlingzaken jaar 1 Directie: Directeur Afdelingsleider havo Talen Coördinator Leerlingzaken jaar 2, 3M en 4M Afdelingsleider vwo M&M, K, C en B Ondersteunende diensten en functionarissen: Administratie Conciërgerie Kantine Repro Theken Roosterdienst MAS Decanaat Zorgcoördinator Kernteam mavo Exacte vakken Kernteam havo Talen Kernteam vwo Mens & Maatschappij, Kunst, Cultuur en Beweging Kernteams Studievaardigheden PR & Communicatie ICT De lerende organisatie Taal/Rekenbeleid PO-VO Zorg Kernteam Toetsing Kernteams TTO en Internationalisering Kernteam Cultuur Iedere afdelingsleider heeft één vaksectiegroep onder zich. Secties zijn, onder leiding van hun sectievoorzitter, verantwoordelijk voor het onderwijs en de doorlopende leerlijn van alle onderwijsrichtingen. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in de afdelingen mavo, havo of vwo. In dit kernteam hebben docenten uit alle sectiegroepen zitting. De schoolleiding als geheel stuurt nog een aantal kernteams aan. De leerlingbegeleiding valt per afdeling onder de verantwoordelijkheid van coördinatoren leerlingbegeleiding. De profielen, competenties, taken en verantwoordelijkheden zijn in de bijlage te vinden. Kernteams Een kernteam heeft als taak het doen van voorstellen voor nieuwe curriculum(onder)delen of voorstellen voor vakoverstijgende of schoolbrede onderwerpen aan de schoolleiding. Kernteams bestaan uit leden van diverse vakgebieden. Kernteams werken in een jaarcyclus aan de hand van een activiteitenplan waarin de afspraken worden vastgelegd over de te behalen doelen, budgettering (en verantwoordelijkheden binnen dat gebied) en de te ontwikkelen producten. Een kernteam bestaat maximaal uit vier of vijf personen, afhankelijk van het onderwerp en de te behalen resultaten. 7

8 Inhoudelijk worden de kernteams aangestuurd door een lid van de schoolleiding. Hoofdstuk 3. Personeelszorg 3.1 Kwaliteits- en talentontwikkeling Het personeelsbeleid dat OSG-breed geldt voor iedere werknemer voorziet in carrièrepatronen, functiemix, CAO-voorwaarden, etc. Op de locaties zelf is een schooleigen beleid met betrekking tot verdere verbetering van kwaliteit van het onderwijs en inzet op de diverse talenten van OP en OOP. In de komende jaren wordt ingezet op het behalen van de vereiste bevoegdheden door docenten, uitbreiding van de 1 e graads docenten en uitbreiding van het docentencorps dat een CAE/CPE diploma heeft. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de persoonlijke wens van de collega zich te ontwikkelen. 3.2 Scholing en professionalisering Scholing en professionalisering in de POP-cyclus De afdelingsleiders voeren gesprekken met alle docenten, de directie voert gesprekken met de afdelingsleiders, de coördinatoren en het OOP. Naast voortgangs- en functioneringsgesprekken wordt overleg gevoerd over het POP van een collega, de carrièrewens en de scholingsbehoefte Scholing en professionalisering montessori-onderwijs Alle docenten die op het Montessori College werken dienen een basiscursus en later ook een verrijkingscursus op het gebied van montessori-onderwijs te volgen. Deze cursussen vinden op locatie plaats. De school eist van de werknemers dat zij zowel op pedagogisch als didactisch niveau voldoende onderlegd zijn om montessori-onderwijs vorm te geven. De cursussen worden gegeven door de Vereniging Montessori Onderwijs Oplossingsgericht coachen Vanuit de visie dat onderwijs erop gericht moet zijn de leerling te helpen het zelf te doen. Om dit te bereiken is het van belang dat de autonomie bij de leerling zelf ligt, dat de leerling eigenaar is van zijn eigen leerproces. De docent coacht de leerling en helpt hem tot (eigen) oplossingen te komen. Om docenten hierin te scholen (en om leidinggevenden erin te scholen ook op deze wijze ondersteunend naar het personeel te kunnen zijn) worden per jaar twee maal twee scholingsdagen ingezet op het gebied van oplossingsgericht coachen (Teggelaar en Partners) Didactisering en differentiatie Passend bij de eigen behoefte aan (nieuwe) tools en methoden om differentiatie en didactiek te optimaliseren bezoeken de docenten in de periode een cursus op maat op dit gebied, verzorgd door CPS. De hieraan gekoppelde lesbezoeken worden door de afdelingsleiders via een lesbezoek- app beoordeeld. Doel is om zowel de opbrengsten als het inhoudelijk uitdagend zijn van onderwijs te verbeteren en de kwaliteit te borgen. 8

9 Hoofdstuk 4. Lessen en didactiek op het Montessori College Twente 4.1 Lessen op het Montessori College Twente Op het Montessori College Twente zijn de kernteams van secties en sectiegroepen, alsmede de kernteams mavo, havo en vwo verantwoordelijk voor de didactiek en de lessen. Uitgangspunt daarbij zijn de missie, visie en kernwaarden van het MCT, de karakteristieken van het montessorionderwijs en de toetsingskaders van de inspectie en de VMO. 4.2 Pedagogisch klimaat en didactisch concept Het pedagogisch klimaat hangt nauw samen met de onderwijsdoelen van het montessorionderwijs). Naast het opdoen van kennis krijgen onze leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen tot zelfstandige en dus weerbare mensen. Mensen die initiatieven nemen, creatief en taalvaardig zijn, tolerant zijn en voor hun mening durven uitkomen. Mensen met normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Naast het bijbrengen van kennis zorgen we ook voor een stevige culturele basis. Om deze onderwijsdoelen te kunnen halen, vormt de school een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren. Van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten, in hun behoefte om zich te ontwikkelen en in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen. Daarmee wordt hun de ruimte geboden om verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden uitgedaagd en leren na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Het MCT stimuleert hen in een sfeer van openheid, tolerantie en creativiteit. 9

10 Hoofdstuk 5. Organisatietrajecten 5.1 Determinatie Op het Montessori College is gekozen om in het eerste jaar met zogeheten dakpannen te werken, dat wil zeggen, dat leerlingen in een klas met een tweeledig instroomniveau komen. De leerlingen worden op basis van het advies in een gemengde klas geplaatst, zodat zij kunnen wennen aan het leren op een middelbare school en de ruimte hebben om zich te ontplooien. In de komende tijd zal deze dakpanconstructie worden afgebouwd. Vanuit de montessori-gedachte zijn heterogene groepen voor leerlingen de optimale leeromgeving. Door met verschillende leerstijlen in aanraking te komen, met diverse leeftijdgroepen te maken te hebben en door zich op verschillende leerniveaus te bewegen ontdekken zij hun eigen leerstijl, ambitie en niveau. In het voortgezet onderwijs is een leerling op een leeftijd waarin het denken en leren in een verder gevorderd stadium is. De heterogeniteit van een groep is daar van minder groot belang, en kan zelfs belemmerend werken. Met de kernwaarden van het Montessori College Twente als onderbouwing en een goede determinatie als startpunt leren leerlingen een verdere stap te maken in het ontdekken van hun leerstijl in het VO. De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is een mijlpaal in het leven van een leerling, en vaak zijn de leerlingen uit groep acht ook aan verandering toe: hoewel spannend, is het voortgezet onderwijs een nieuwe uitdaging waar zij mee aan de slag willen gaan. Dit streven vertaalt zich naar een ambitie voor het eigen leerproces: willen leren, willen ontdekken, met nieuwe dingen aan de gang willen gaan. Om ruimte te bieden aan de ambitie van de individuele leerling is het belangrijk om een instapniveau te weten: van daaruit kan een leerling verder werken; ontdekken of hij op de juiste plek zit en streven naar datgene wat bij hem past. Een leerling moet in dit stadium niet belemmerd worden door zijn omgeving, niet afgeremd worden als dat niet nodig is, maar anderzijds wel het vertrouwen hebben en de mogelijkheid krijgen een stapje terug te doen als het allemaal te veel wordt. Een gerichte determinatie is daarbij een belangrijke factor. Om leerlingen zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen is niet alleen het samenwerken in diversiteit en heterogeniteit belangrijk, maar ook het zelfstandig worden en de eigenheid van leerstijl en leerstrategie ontwikkelen. In een heterogene groep waarin meerdere niveaus zijn, is het voor een leerling lastiger om zijn ambitie waar te maken, dan in een groep waarin hij verder kan komen en kan excelleren. Met het voornemen in de regio Twente om in samenwerking met andere scholen voor VO en met de basisscholen te komen tot een meer gericht plaatsingssysteem, waarbij de leerling op de basisschool vanaf groep zes gevolgd wordt, is een advies aan de leerling voor een opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs duidelijker te maken. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben daarbij een gezamenlijk vastgestelde aannameprocedure. Deze vorm van determinatie is gebaseerd op het model van de Friese Plaatsingswijzer. In de komende twee jaar zal Hengelo-breed gewerkt worden aan het tot stand brengen van een determinatievorm die berust op de beginselen van de Friese Plaatsingswijzer. Naar verwachting zal in de determinatie voor schooljaar algemeen met een plaatsingswijzer worden gewerkt. Tussentijds door- en opstromen zal uiteraard altijd mogelijk zijn, ook zonder de dakpannen. De leerling blijft middelpunt van het onderwijsbeleid en zal in aansluiting op de kernwaarden te allen tijde gestimuleerd en uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. 10

11 5.2 Zesjarige Havo Het Montessori College Twente kent een degelijke en goed functionerende Mavo-afdeling. Het onderwijs dat op de Mavo-afdeling gegeven wordt, leidt op uitdagende en gedifferentieerde wijze op tot een diploma na vier jaar. De meeste leerlingen zetten na het behalen van hun diploma hun opleiding voort binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Een aantal leerlingen echter wil verder leren, en kiest ervoor nog een Havo-diploma te halen. De leerling kan dan instromen in klas 4 Havo, en daarna in Havo 5 examen doen. Om leerlingen te helpen bij het maken van die keuze en de overstap van Mavo naar een vervolg op Havo zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt op het Montessori College Twente de mogelijkheid voor een zesjarige Havo geboden. Door al eerder in te zetten op het vervolgtraject, krijgt een leerling handvatten om een daadwerkelijke keuze te maken: hij leert het onderwijs kennen en weet wat op hem afkomt. Wanneer het in dit stadium tegenvalt, kan de keuze voor MBO alsnog eenvoudig gemaakt worden. Meenemen in het (leer-)proces leidt tot minder uitval en betere determinatie. Het Montessori College Twente kiest ervoor de zesjarige Havo met ingang van het schooljaar te realiseren. Het kernteam zesjarige havo zal hiervoor een beleidsplan opstellen. 5.3 Omgaan met verschillen Het Montessori College Twente werkt samen met Scholen aan Zet aan een programma om diverse vormen van maatwerk, uitgaand van de kracht van het montessori-concept, te implementeren. In het kader hiervan vindt tevens collegiale consultatie plaats met andere scholen. 5.4 TTO en internationalisering In de huidige tijd is het voortgezet onderwijs voor leerlingen een fase waarin zij zich niet alleen oriënteren op een vervolgstudie en/of de arbeidsmarkt en inzicht krijgen in hun eigen talenten en maatschappelijke situatie, maar ook een bewustzijnsproces doorlopen naar hun positie binnen Nederland en Europa: de grenzen tussen de Europese landen zijn geen barrières meer, maar openingen naar andere culturen, een verruiming van kansen op het gebied van studie en arbeidsmarkt en een opstap naar een brede, internationaal-maatschappelijke oriëntatie. Het Montessori College Twente wil met behulp van een curriculum, waarin internationalisering een vast verankerde plaats heeft, bijdragen aan die oriëntatie. Dit uit zich onder meer in een verbredings- en verdiepingsaanbod bij de moderne vreemde talen. In de onderbouw zijn TTO-klassen (Tweetalig Onderwijs), waar de vakken in het Engels gegeven worden. In de bovenbouw kunnen de leerlingen een International Baccalaureate Certificate behalen. De secties Duits en Frans bieden Delf- en Goethe- examens. Er zijn uitwisselingsprogramma s en leerlingen kunnen zich oriënteren op contacten met het buitenland. Gedurende schooljaar wordt een start gemaakt met het opzetten van een senior TTO. In de komende tijd wil het Montessori College Twente vorm geven aan een verdergaande internationalisering, waarbij niet alleen kennis en vaardigheden op het gebied van moderne vreemde talen versterkt worden, maar dit ook in de context van internationaal denken en handelen gebracht wordt. De economische component zal daarbij extra aandacht krijgen. Het kernteam TTO en Internationalisering houdt zich met komende ontwikkelingen en beleid bezig. Er is tevens een beleidsplan TTO. 11

12 5.5 Zorg en Passend Onderwijs Het Montessori College beschikt over een uitgebreid zorgplan. Hierin is beschreven welke vormen van reguliere zorg en zorg op maat geboden worden en in hoeverre aan verschillende behoeftes aan zorg voldaan kan worden. Het zorgteam breidt het plan uit met een routing voor leerlingen die vanuit Passend Onderwijs in de nieuwe wetgeving ondersteuning nodig hebben. 5.6 ICT ICT is in het onderwijs een belangrijk middel ter ondersteuning, verbreding, verdieping en efficiëntie. Onderscheid wordt gemaakt in ICT-beleid OSG-breed, gericht op de ondersteuningsprocessen voor de dagelijkse praktijk (leerlingvolgsysteem, cijfersysteem, electronische leeromgeving, digi-borden, etc.) en de inzet van ICT-middelen in het primair proces. In de afgelopen jaren is een start gemaakt met onderwijs op Ipads in een aantal klassen. In het schooljaar buigt het kernteam ICT onder leiding van de ICT-coördinator zich over de vraag hoe ICT in het onderwijs een meerwaarde kan bieden en met welke devices het beste gewerkt kan worden. Dit alles wordt in een ICT beleidsplan verwoord. 5.7 Leermiddelenbeleid Leermiddelen dienen zodanig gekozen te worden, dat zij niet alleen ondersteunend zijn op het gebied van vakinhoudelijke, theoretische kennisoverdracht, maar ook een meerwaarde hebben in het bieden van uitdagend onderwijs, maatwerk, differentiatie, verschillende leerstijlen, maatschappelijke ontwikkelingen, etc. In de nieuwe organisatiestructuur vormen de secties de basis van het vormgeven aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Vanuit hun keuzes in leermiddelen, dit in samenspraak met de kernteams ICT en mavo, havo, vwo en hun verantwoording daarvan wordt in de loop van het schooljaar een leermiddelenbeleidsplan geschreven. Dit beleidsplan is zowel richting gevend als dynamisch, zodat telkens op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld kan worden. 5.8 Ondersteuning (mediatheken, servicepunt, etc.) Het onderwijsproces wordt ondersteund door OOP-ers, die taken hebben op het gebied van directe ondersteuning bij de vakken (technisch onderwijsassistenten, mediathecarissen, etc.) en op het gebied van dagelijkse processen (conciërges, ict-medewerkers, roostermakers, etc.). Het servicepunt is in de nieuwe organisatiestructuur een belangrijke factor: het fungeert als meldpunt voor leerlingen, als centraal punt voor absentieregistratie, als administratief punt op het gebied van verzamelen van toetsen, werkstukken, etc. Er is een doorlopende bezetting. 12

13 Bijlagen Bijlage 1: Het montessoriconcept op het MCT 1 Het montessoriconcept in het voortgezet onderwijs Leerlingen in het voortgezet onderwijs bevinden zich in de fase van voorbereiding op de maatschappij: na de examens van de opleidingen mavo, havo en vwo is de basis gelegd en vervolgen de jongvolwassenen hun weg in het vervolgonderwijs of in het beroepsveld. Meer nog dan in het primair onderwijs is het van belang dat de leerlingen leren zich op een zelfstandige en verantwoordingsbewuste wijze te ontwikkelen. Help mij het zelf te doen, het principe van het montessoriconcept, blijft derhalve een belangrijk uitgangspunt wanneer leerlingen van de basisschool afkomen en zich meer gericht gaan specialiseren in hun eigen vervolgleerroute. Ook de montessorischolen in het voortgezet onderwijs baseren hun curriculum op dit uitgangspunt. In de nota 'Het Montessorionderwijs in de 21 e eeuw' (NMV-nota) van het Wetenschappelijk Bureau van de NMV (NMV = Nederlandse Montessori Vereniging) wordt een breed kader geschetst van montessorionderwijs. Kort samengevat worden drie doelen voor leerlingen als uitgangspunten gekozen: 1. Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid 2. Het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren 3. Het op een verantwoorde wijze leren invullen van een maatschappelijke rol Het is voor iedere individuele leerling van belang in te zetten op diens talent en hem de mogelijkheid te bieden zich maximaal te ontwikkelen, waarbij met de individuele ontwikkelingsfase en het individueel ontwikkelingsniveau rekening gehouden wordt. De in het primair onderwijs gebruikelijke leermiddelen die specifiek tot het montessorionderwijs gerekend kunnen worden, zijn veelal ontworpen met als doel het onderwijs aanschouwelijk te maken voor de leerlingen. Deze lijn kan in het voortgezet onderwijs eenvoudig doorgetrokken worden: in de pedagogisch-didactische aanpak op ieder vakgebied worden middelen ingezet om de leerlingen vanuit hun interessegebied en hun brede belangstelling te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Naast het onderwijs per vak is ook het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en competenties als geheel zich uitend in het ontwikkelingsproces van de leerling van belang. Dit proces wordt door verscheidene (andere) aspecten van onderwijs op school ondersteund: de ontwikkeling naar maatschappijbetrokkenheid, de oriëntatie op algemeen vormende kennis, het sociaal en cultureel bewustzijn, etc. zien we terug in projecten, reizen, excursies, maatschappelijke stage, culturele avonden, sportprojecten, beroepsoriëntatie, stages, etc. In het voortgezet onderwijs ligt, net als in het primair onderwijs, de nadruk op het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het eigen leren en het eigen handelen, gericht op een goede voorbereiding als volwaardig mens in de maatschappij. 13

14 2 De meerwaarde van het conceptonderwijs voor leerlingen Van de brugklas tot en met de examenklas is een leerling bezig met zijn leerweg binnen het voortgezet onderwijs. Recente studies hebben uitgewezen dat, hoewel in leeftijd en ontwikkeling ook een fasering te maken is, niet iedere leerling zich altijd in dezelfde fase van ontwikkeling bevindt. 3 Wanneer niet in voldoende mate aansluiting plaatsvindt op de leerbehoefte van de leerling, zal het (zelfstandig) leren en werken minder efficiënt verlopen. Naast verminderde leereffecten is vaak ook sprake van een verminderde motivatie om te leren en te ontdekken en een geringere betrokkenheid bij het eigen leerproces i.c. het autonoom handelen van de leerling. De meerwaarde van onderwijs dat op een concept gebaseerd is, zoals montessorionderwijs, is dat bij het aanbod van onderwijs niet uitgegaan wordt van algemene standaarden maar gekeken wordt naar de vraag die de leerling stelt: wanneer is het onderwijs betekenisvol en uitdagend, wanneer is het doel duidelijk en in hoeverre is de leerling eigenaar van zijn leerproces? Kortom, hoe gaat een leerling met het verwerven van kennis en vaardigheden om? Welke rol heeft de docent daarbij? Het regulier onderwijs is grotendeels afgestemd op gemiddelden en standaardisering. De docent bepaalt de lesstructuur, het programma bepaalt het leren van de leerling. Binnen het montessorionderwijs zijn weliswaar de eindtermen dezelfde als in het regulier onderwijs, echter de weg naar het bereiken van de einddoelen is anders. De leerlingen hebben de mogelijkheid hun eigen leerstijl te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor de opbrengst van het leren op een meer efficiënte wijze verloopt. De didactiek van de docent biedt ruimte om met verschillende werkvormen aan de slag te gaan, zodat de leerling kan bepalen welke vorm voor hem de beste mogelijkheden biedt om te leren, c.q. de hoogste opbrengst te behalen. De leeftijd van leerlingen van vmo-scholen vraagt om een eigen invulling van montessorionderwijs. De inhoud van het leermateriaal op vmo-scholen is deels abstracter van aard dan in het basisonderwijs en deels al gericht op werk en het functioneren in de samenleving. Er zijn zes voor vmo-scholen essentiële karakteristieken beschreven. Deze karakteristieken zijn richtinggevend voor voortgezet montessorionderwijs en duidelijk zichtbaar in de vmo-scholen, zij het dat scholen er een eigen uitwerking aan geven. Het gaat om de volgende zes karakteristieken: 1. Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen gericht op cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, hart en handen. 2. Leren kiezen: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te maken 3. Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leerkracht/docent en leerlingen de basis om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen. 3 1 Jeroen Boschma & Inez Groen (2006)"Generatie Einstein, slimmer sneller en socialer: communiceren met jongeren van de 21 ste eeuw". Crone, E., (2008), "Het puberende brein". 14

15 4. Sociaal leren: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van vmo-scholen. 5. Samenhang in leerstof: de nota Het Montessorionderwijs in de 21 e eeuw geeft aan dat leerlingen werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen tussen de traditionele vakken overschreden. 6. Binnen en buiten de school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en buiten de school plaats. Analoog aan de oefeningen voor het dagelijks leven van de montessori basisschool schenken vmo-scholen aandacht aan oefeningen voor het maatschappelijk leven. De karakteristieken van het montessorionderwijs zijn zowel voor de docenten als de leerlingen steungevende ijkpunten in het (individueel) leren: Hoofd, hart en handen Een leerling leert het best wanneer hij gebruik maakt van hoofd, hart en handen. Alles wat je via cognitieve benadering tot je neemt, zal meer tot bewuste verdieping en borging leiden als je er ook een gevoel bij hebt en er een concrete waarde aan toegkend kan worden. Leren kiezen Een leerling leert zelfstandig te worden door te leren hoe hij moet kiezen. Het maken van keuzes en je ervan bewust worden wat de consequenties van keuzes zijn, zorgt ervoor dat de leerling stappen zet in het ontwikkelen van zelfstandigheid. Reflecteren Een leerling leert naar zichzelf te kijken en te bepalen of hij (nog) op het juiste pad zit door te reflecteren. Door dit zelf te doen of door feedback te krijgen en/of vragen van/aan de docent kan hij, binnen kaders, op individuele wijze voortgang boeken in zijn ontwikkelingsproces en de voor hem juiste coaching krijgen. Sociaal leren Een leerling leert van zijn omgeving en van anderen. In de omgang met elkaar ontwikkelt hij sociale vaardigheden die hem helpen te relativeren en abstraheren, en vooral ook te functioneren in een gemeenschap. Samenhang in leerstof Een leerling leert door het zien van samenhang en verbanden. Daadwerkelijk leren is de stof en kennis en vaardigheden kunnen toepassen in de maatschappij, in je werk, in het sociaalemotioneel functioneren, etc. Een leerling die gewend is om geleerde gehelen in een groter verband te zien en het vermogen ontwikkelt te associéren en toe te passen, heeft een flexibele instelling en gaat vooral probleemoplossend te werk. Binnen en buiten Een leerling leert niet alleen in de school, maar ook daarbuiten. Het ontwikkelen van maatschappelijk bewustzijn is voor ieder mens in de samenleving van groot belang. Het integreren van de belevingswereld van leerlingen binnen en buiten de school, het inzicht verkrijgen in de rollen van het sociaal-maatschappelijk leven en het zich bekwamen in die rol heeft in het montessorionderwijs dan ook veel aandacht. 15

16 Binnen het concept in het voortgezet onderwijs, dat vanuit de montessori-gedachte vorm gegeven wordt, heeft een leerling met behulp van bovenstaande karakteristieken de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan zijn leer- en ontwikkelproces. Daarbij is het proces dynamisch, en zal gaandeweg verschillende invalshoeken hebben. De docent is zowel leider als begeleider: vanuit de karakteristieken geeft hij op een dusdanige wijze vorm aan zijn onderwijs, dat de leerling sturing krijgt waar nodig, maar vooral coaching en begeleiding in diens leerproces. De docent heeft het vertrouwen om los te laten. 3 Visie van het Montessori College Twente Uitgaande van de kernwaarden van het MCT, de visie op onderwijs en gebruik makend van de karakteristieken van het montessorionderwijs heeft het Montessori College Twente een heldere visie op hetgeen doelstellend en resultaat brengend is op het gebied van leren door en voor leerlingen: 1. Het onderwijs op het Montessori College Twente biedt ruimte voor ambitie. Leerlingen worden maximaal uitgedaagd om met hoofd, hart en handen aan het werk te gaan, autonoom te zijn in het maken van keuzes, en voor het vorm geven van hun eigen ambitie gebruik te maken van feedback en reflectie. Leerlingen uiten hun ambitie mede door samen te werken, door vanuit verschillende invalshoeken naar samenhang te kijken voor zichzelf en voor de ander - en inzicht te krijgen over hoe zij hun ambitie in een maatschappelijke rolkunnen ontplooien. Leerlingen zijn verschillend, en dat geldt ook voor hun ambities. 2. Op het Montessori College Twente is voor iedereen ruimte om betrokken te zijn. Leerlingen hebben de vrijheid om met hoofd, hart en handen hun eigen leerweg te ontdekken, en hebben daarbij respect voor de leerwijze van anderen, en docenten hebben respect voor de stappen die de leerlingen in hun ontwikkeling zetten. Dit respect komt ook tot uiting in de betrokkenheid van de school, van de docenten en van de mentoren bij het ondersteunen van leerlingen in het maken van keuzes, het geven van feedback en het bieden van een luisterend oor. In de montessorivisie is de samenhang in het leren en het zich ontwikkelen van de leerling op cognitief en persoonlijk vlak van groot belang. Daarbij zijn ouders en de leefomgeving van de leerlingen, alsmede de invloed van ouders (door platforms, ouderavonden, etc.) niet weg te denken. 3. Het onderwijs op het Montessori College twente stimuleert de creativiteit van de leerlingen. Leerlingen leren door betekenisvol onderwijs te krijgen, waarin hoofd, hart en handen een rol spelen. Niet alleen leren met schoolvakken hoort tot dekeuzemogelijkheden van een leerling, maar ook projecten, reizen, cultuur en sport. Door te leren hoe je je eigen creativiteit inzet en daar feedback op te krijgen, wordt de invloed op het eigen onderwijsleerproces vergroot. Samenhangen te leren ontdekken in je persoonlijke ontwikkeling en die van jezelf als mens in de maatschappij en in het sociaal leven, vergt veel van het verantwoordingsbewustzijn van het individu: leerlingen leren hun competenties, talenten en vaardigheden kennen, daarmee te participeren in de samenleving en onderdeel daarvan te worden. 16

17 4. Leren en werken op het Montessori College Twente is dynamisch. Leerlingen leren met hoofd, hart en handen keuzes te maken waardoor zij in staat zijn volwaardig te functioneren in werk, maatschappij en in sociale situaties. De dynamiek van het leren het zelf te doen geeft onafhankelijkheid en vrijheid. Deze onafhankelijkheid is geen onverschilligheid, maar brengt een leerling tot het functioneren als individu, dat zich niet laat beïnvloeden door omstandigheden of personen, maar dat voldoende toegerust is om eigen ideeën in te brengen en te vertrouwen op de eigen capaciteiten, waarbij de ander in de maatschappij, in de samenhang en het maken van keuzes niet onopgemerkt blijft. 5. Het onderwijs op het Montessori College Twente stimuleert de eigen-wijsheid van elke leerling. Leerlingen hebben de vrijheid om met hoofd, hart en handen hun eigen leerweg te ontdekken, en hebben daarbij oog en respect voor de leerwijze van anderen. Docenten hebben vertrouwen in de stappen die de leerlingen in hun ontwikkeling zetten. Leerlingen krijgen de gelegenheid op hun eigen wijsheid te bouwen in het maken van keuzes in tempo, leerstof en verwerking van de leerstof. De eigen-wijsheid komt ook tot uiting in reflectie; het laagdrempelig geven en ontvangen van feedback. Leerlingen die leren samen te werken, krijgen inzicht in de eigen-wijsheid voor het handelen en denken van de ander, waardoor samenhangen en situaties in het maatschappelijk leven geïntegreerd worden. De eigen-wijsheid leidt tot oplossingsgericht denken. Om aan de doelstellingen, zoals in deze visie verwoord, vorm te geven, zijn gerichte vaardigheden van docenten (als surplus op de competenties als omschreven in de BIO-standaard) noodzakelijk. Ook onderwijsondersteunende zaken moeten aan de doelstellingen in de visie voldoen. Daarnaast is een op de missie en visie gebaseerde organisatiestructuur noodzakelijk. 17

18 Bijlage 2: De organisatiestructuur in samenhang met de visie van het MCT Uitgangspunt Montessorigedachte: Help mij het zelf te doen De organisatiestructuur op het Montessori College Twente richt zich op het optimaliseren van alle condities die nodig zijn om het welbevinden en het leren van de leerling te garanderen. Daarbij sluit de school aan op de ontwikkeling in zelfstandig leren en werken die de individuele leerling op de basisschool aangereikt krijgt. Het montessorionderwijs als zodanig leent zich in het bijzonder voor deze doelstelling. In het onderwijsaanbod heeft het Montessori College Twente tevens de focus op het omgaan met verschillen. De beide uitgangspunten van het geholpen worden in het leren het zelf te doen en aandacht voor verschillen levert onderstaande aandachtspunten op: de didactiek van de vakken richt zich op verschillen in leerstijlen de didactiek van de vakken is dusdanig ingericht, dat leerlingen mogelijkheden hebben eigen keuzes te maken de planning van taken m.b.t. de leerstof is dynamisch: de leerling werkt op eigen tempo aan de werk- en leeropdrachten die voor hem nodig zijn om het leerdoel te bereiken een leerling kan met planners en overzichten een keuze maken in de opdrachten die hij doet: als hij de stof beheerst en het leerdoel heeft bereikt, kan hij verder met verdieping of een verder leerdoel leerlingen worden gestimuleerd om zelf te participeren in het lesaanbod de didactiek van de vakken richt zich in de leerdoelstellingen niet alleen op wat de gemiddelde leerling moet kunnen, maar stimuleert de individuele leerling op zijn naast gelegen hoger ambitieniveau te komen de didactiek van de vakken is gebaseerd op autonomie en regie van de leerling voor het eigen leerproces, waarbij de docent de regie over de begeleiding en inhoud heeft er is in de didactiek en pedagogiek aandacht voor de verschillen tussen leerlingen er wordt in de didactiek en de pedagogiek telkens uitgegaan van het vermogen van de leerling zijn leerweg zelf te kunnen vinden of ontdekken er wordt gestreefd naar voor de leerling maximaal te behalen resultaat determinatie richt zich op capaciteit, waarbij doorstroom naar een volgend niveau altijd mogelijk blijft Uitgangspunt vaksecties als basis voor de organisatiestructuur In het bovenstaande wordt het belang van het primair proces voor het optimaal functioneren van de leerling in zijn leersituatie beschreven. Een organisatiestructuur die gebaseerd is op opleidingsrichtingen biedt kaders aan vanuit niveau. Een organisatiestructuur gebaseerd op secties biedt kaders aan vanuit het leren van de leerling, waarbij door intensieve samenwerking binnen de secties een duidelijker beeld omtrent niveaus, borging van niveaus en eisen en doorstroom binnen niveaus ontstaat. Door het werken in de secties komt een groter deel van verantwoordelijkheid (en daarmee betrokkenheid) bij de docent terecht. Het functioneren van de sectie, de kwaliteit van het onderwijs (in pedagogiek, didactiek en resultaten) wordt meer vanuit de secties zelf ingevuld dan van bovenaf 18

19 opgelegd. Door ook docenten in te zetten op basis van autonomie en zelf doen, is een beweging gaande die ervoor zorgt dat in alle lagen van de organisatie dit montessori-aspect doorklinkt. Docenten krijgen de mogelijkheid naast hun lesgevende taak ingezet te worden voor coördinerende en/of organiserende taken, onder leiding van een schoolleider. Met de nadruk op omgaan met verschillen is de organisatie zo opgebouwd, dat alle geledingen tot hun recht komen en de taken kunnen doen waar zij goed in zijn of zich verder in willen ontwikkelen. In de vertaalslag naar een passende organisatiestructuur zijn derhalve volgende aandachtspunten van belang: Flexibiliteit Participatie Sturing Resultaten De dynamiek van de maatschappij vindt zijn weerslag in de school, die op allerlei verschillende situaties moet anticiperen dan wel reageren. De veranderende situaties waar een school rekening mee moet houden (zij het op economisch, politiek, beleidsmatig of maatschappelijk terrein) vereisen een organisatie die gemakkelijk met veranderingen om kan gaan. Een school kan alleen goed functioneren met betrokken medewerkers en een gedeelde instelling tot onderwijs. Om de participatie te verhogen is het van belang dat iedere medewerker de kans heeft zijn talent in te zetten en te groeien binnen de organisatie. Dit heeft een weerslag op de wijze waarop leerlingen onderwijs ervaren. In een organisatie is de juiste verhouding tussen ruimte en sturing van groot belang. Een organisatie die voortbouwt op de structuur van vakken en vakgebieden biedt ruimte aan professionals (docenten) om de inrichting van het onderwijs vorm te geven. De aansturing geschiedt vanuit functionarissen in de schoolleiding, via de sectievoorzitters. Het belang van kwaliteit van onderwijs als gezamenlijk gedragen focus wordt hiermee recht gedaan. Bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid is ieder personeelslid betrokken bij en verantwoordelijk voor de resultaten van het onderwijs; van ondersteunend tot lesgevend en leiding gevend personeel. Om tot goede resultaten te komen is een goede determinatie allereerst van groot belang. De vaksecties zorgen ervoor dat de leerlijnen een verantwoorde doorloop hebben. Bij ontwikkelgebieden voor mavo, havo en vwo wordt aandacht besteed aan datgene wat leerlingen nodig hebben om hun opleiding met succes af te ronden. Ondersteunende collega s bieden de extra zorg voor de leerlingen die hulp nodig hebben. De organisatiestructuur is erop gericht dat iedere medewerker weet waar zijn verantwoordelijkheden liggen en er ook naar handelt. 19

20 Bijlage 3: Kernteams en taakgroepen De vakoverstijgende onderwerpen en de samenhang van de vakoverstijgende onderdelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De directie is de eerst aanspreekbare op het gebied van agendering en borging van de samenhang. Voor de ontwikkeling en de uitvoering van de vakoverstijgende onderdelen worden er ontwikkelteams en taakgroepen geformeerd. Kernteams Een kernteam heeft als taak het doen van voorstellen voor nieuwe curriculum(onder)delen of voorstellen voor vakoverstijgende of schoolbrede onderwerpen aan de schoolleiding. De schoolleiding kan deze voorstellen overnemen en opdracht geven tot het uitwerken van de voorstellen. Het kernteam evalueert vervolgens de producten. Ieder vakgebied levert een lid/leden voor een kernteam. Een kernteam vertegenwoordigt de vakgebieden en dus de opleidingen en consulteert de leden ervan. De kernteams hebben een permanent karakter. Kernteams werken in een jaarcyclus aan de hand van een activiteitenplan waarin de afspraken worden vastgelegd over de te behalen doelen en de te ontwikkelen producten. De kernteams zijn klein. Ze bestaan maximaal uit vier of vijf personen, afhankelijk van het onderwerp en de te behalen resultaten. De communicatie naar de schoolleider die verantwoordelijk is voor de personele aansturing van een kernteamlid is daardoor eenvoudig en vraagt weinig tijd. Ieder kernteam heeft een voorzitter. Inhoudelijk worden de kernteams aangestuurd door een lid van de schoolleiding. Taakgroepen Een taakgroep is meer gericht op uitvoering dan op ontwikkeling. Niet ieder opleidingsgebied hoeft vertegenwoordigd te zijn in een taakgroep. Ook de taakgroepen werken in een jaarcyclus aan de hand van een activiteitenplan waarin de afspraken worden vastgelegd. De taakgerichte groepen zijn klein (bijvoorbeeld activiteitenweek). Ook deze bestaan uit maximaal drie of vier personen. De taakgroepen die meer gericht zijn op uitvoering van programmaonderdelen kunnen veel groter van omvang zijn (bijvoorbeeld mentoraat jaar 1). De taakgroepen hebben, naast een uitvoerende taak, een monitorende en evaluatieve functie en dragen bij aan uniformiteit en samenhang. Projectorganisatie Naast de kernteams en taakgroepen is het mogelijk voor bepaalde activiteiten een projectorganisatiestructuur te creëren. Met name bij wat grootschaliger veranderingstrajecten ligt het voor de hand deze organisatievorm te kiezen. In een dergelijke situatie wordt de in het leven te roepen projectorganisatie rechtstreeks gekoppeld aan de (adjunct)directeur. 20

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008.

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein 371017XL Amsterdam 020-6269005 asvo@tiscali.nl www.asvo.nl Schoolplan Asvo Montessori afdeling 2004-2008

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie