Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1"

Transcriptie

1 Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012 Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

2 INHOUDSOPGAVE Vooraf blz. 3 I. Inleiding blz. 4 II. Vier overwegingen blz. 5 III. Werken in onderwijsteams blz. 10 IV. Financiën blz. 13 V. Flankerend beleid blz. 17 VI. Procedure besluitvorming en medezeggenschap blz. 18 VII. Managementsamenvatting blz. 19 VIII. Besluitvormingsproces blz. 20 IX. Ondertekening Gearhing door bestuur en GMR blz. 22 Bijlage 1 Organogram blz. 23 Bijlage 2 Onderwijsteams blz. 24 Bijlage 3 Indeling onderwijsteams (geografisch) blz. 25 Bijlage 4 Communicatieplan blz. 26 Bijlage 5 Selectieprocedure management blz. 29 Bijlage 6 Begeleidingsplan blz. 31 Bijlage 7 Verslag second opinion blz. 32 Bijlage 8 Rapportage ombuigingsplan door J. Wortelboer blz. 35 A. Bijgesloten Meerjarenbegroting B. Bijgesloten Financiële paragraaf C. Bijgesloten Notitie kosten administratie, beheer en bestuur D. Bijgesloten Functiebeschrijvingen nieuwe functies E. Bijgesloten Offerte Mercuri Urval, t.b.v. selectieprocedure management F. Bijgesloten bij VI. Procedure besluitvorming en medezeggenschap Ombuigingsplan Gearhing blz. 2

3 Vooraf In augustus 2010 verscheen het meerjaren strategisch beleidsplan van Gearhing. Daarin zijn de ambitieuze doelen van Gearhing beschreven. Het strategisch beleidsplan geeft richting en bepaalt de kaders van de stichting en de scholen. In januari 2011 is de meerjaren begroting van Gearhing vastgesteld en besproken met bestuur, GMR en directeuren. Uit deze meerjarenbegroting blijkt klip en klaar dat bij ongewijzigd beleid er forse tekorten ontstaan. In een brief aan alle ouders en in een brief aan de medewerkers is de ernst van deze ontwikkelingen beschreven. Ook Gearhing ervaart de gevolgen van het overheidsbeleid dat treffend is beschreven door Geke Lexmond van VOS/ABB en Arie van Loon van de VGS. Naast de expliciete kortingen op de lumpsum, zoals de bezuiniging van het totale budget van bestuur en management, de bezuiniging op de groeiregeling, de bevriezing van het budget speciaal onderwijs op het niveau 2008, de ophanden zijnde bezuiniging op Passend Onderwijs en onderwijsachterstanden, alsmede het tekort in de materiële bekostiging, ontwikkelingen als krimp en afnemende subsidies vanuit de lokale overheid, is er ook sprake van een bezuiniging die wat minder expliciet is: de personele bekostiging die ieder jaar meer lijkt achter te lopen op de personele lasten. Ook wel de sluipende bezuiniging genoemd. Sluipend omdat het niet zichtbaar is, maar een steeds grotere wissel trekt op de begroting van de scholen. (Bron Vos/ABB) Daarbij zijn er interne ontwikkelingen, zoals de personeelsontwikkeling, leegstand en de personele en materiële lasten. Ook hebben we te maken met regionale ontwikkelingen zoals bereikbaarheid, krimp en locatiebeleid. Het huidige overheidsbeleid leidt tot schraalheid. Bij ongewijzigd beleid hebben de scholen weinig financiële speelruimte. Dan is de bekostiging minder dan doelmatig en sober. Ambitieuze plannen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan staan op gespannen voet met de teruglopende bekostiging. Het is nu de uitdaging om de ambitieuze doelen van hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren ondanks de omstandigheden. Bestuur en directie zien mogelijkheden om de ambities waar te blijven maken. Daarom maken we keuzen en gaan we een ombuiging realiseren waarbij we de ambities hoog houden en de kwaliteit verbeteren. De huidige situatie dwingt Gearhing tot een forse ombuiging. Wij hebben de intentie om binnen de noodzakelijke ombuiging te blijven gaan voor onze ambitieuze doelen. Getracht is de totstandkoming van dit ombuigingsplan op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden. Welke stappen hierin zijn ondernomen is geschetst in hoofdstuk VIII. Besluitvormingsproces. Daarnaast is op verzoek van de directeuren de contourschets voorgelegd aan drie onafhankelijke en externe deskundigen. In bijlage 7 is het verslag van de bijeenkomst met deze drie deskundigen weergegeven. Zij ondersteunen de aanpak zoals verwoord in de contourschets. Dit uiteindelijke ombuigingsplan is mede tot stand gekomen in samenspraak met de GMR-leden. Mede door hun waardevolle positief-kritisch meedenken heeft dit ombuigingsplan de definitieve vorm gekregen, zoals het nu voor u ligt. Met de ombuiging en organisatieverandering gaan wij voor een duurzame organisatie die continuïteit van hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap kan blijven realiseren. Wubbo J. Wever voorzitter college van bestuur Gearhing Ombuigingsplan Gearhing blz. 3

4 I. Inleiding I.1. Ombuiging Bestuur en algemene directie hebben op basis van een gedegen meerjarenbegroting, opgemaakt door OSG, geconstateerd dat de baten en lasten de komende jaren niet in balans zijn. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een leerling-daling en dientengevolge een daling van het aantal leerkrachten. Los van de autonome leerlingdaling ontstaat er bij ongewijzigd beleid in 2014 een tekort van jaarlijks Daarom is er de noodzaak om een ombuiging te realiseren door een verandering in de organisatie. Dit is ingrijpend. Gearhing gaat werken met onderwijsteams en realiseert daarmee een kwaliteitsverbetering en de noodzakelijke bezuiniging. Allereerst wordt bezuinigd op management en daarna op leerkrachten. Dit zijn communicerende vaten. Dat wat niet bezuinigd wordt op management, moet bezuinigd worden op leerkrachten. Met andere woorden, hoe efficiënter de managementstructuur, hoe minder bezuinigd hoeft te worden op leerkrachten. Elke bezuiniging zal pijn doen. Gearhing kiest voor een ombuiging met behoud van kwaliteit. I.2. Materiële en personele kosten Momenteel is 84% van de uitgaven voor personeel. Er resteert 16% voor materiële instandhouding. Dat deze 16% volstrekt onvoldoende is, blijkt uit de meerjarenbegroting (en uit verschillende recente onderzoeken: Hevo, VOS/ABB, en OSG). De exploitatie van de scholen staat daardoor ernstig onder druk: het is schraal. Een ombuiging kan daarom alleen maar gerealiseerd worden binnen het budget voor personeel. De verdere daling van het aantal leerlingen door de krimp leidt tot daling inkomsten hetgeen bij ongewijzigd beleid tot een nog grotere onevenredigheid zal leiden. Landelijk geldt tussen personeel en materieel een verhouding van 80:20. De rijksbekostiging voor Gearhing heeft een verhouding (gegevens 2011). Ombuigingsplan Gearhing blz. 4

5 II. Vier overwegingen: één plan Een ombuiging in het onderwijs is eigenlijk alleen te realiseren door het verminderen van de uitgaven of het interen op het eigen vermogen. Meer inkomsten zou ook een oplossing zijn. Maar omdat de inkomsten van basisonderwijs vrijwel uitsluitend bestaan uit overheidssubsidies, is daar nu niets van te verwachten. Het bestuur heeft zich vier vragen gesteld: II.1. Is het verantwoord om in te teren op het eigen vermogen? II.2. Is het mogelijk om te bezuinigen op de kosten voor administratie, beheer en bestuur II.3. Is het verantwoord om te bezuinigen op leerkrachten? II.4. Kan er bezuinigd worden door een verandering in de managementstructuur? Om het kort samen te vatten: het bestuur vindt het onverantwoord om: structurele tekorten te compenseren vanuit het eigen vermogen, nog meer te bezuinigen op administratie, beheer en bestuur, te bezuinigen op leerkrachten. Het bestuur is van mening dat een adequate aanpassing van de managementstructuur een verantwoorde en structurele meerjarige oplossing biedt om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Hieronder vindt u de overwegingen die tot deze conclusie hebben geleid. II.1. Een eerste overweging zou kunnen zijn, om de ombuiging te bekostigen uit het vermogen van Gearhing. De algemene directie vindt interen op dit vermogen niet verantwoord. Het geprognosticeerd eigen vermogen voor 2014 geldt als minimum. Het dan opgebouwde vermogen bestaat uit het budget voor noodzakelijke vervangingen en investeringen vermeerderd met een minimaal weerstandsvermogen. Als het vermogen vermindert, is het huidige niveau van onderwijs (dat al financieel onder druk staat) niet te realiseren. Daarbij heeft de organisatie dan onvoldoende middelen voor een verantwoord risicomanagement. In de jaarrekeningen van afgelopen jaren is dit onderbouwd. II.2. Een tweede overweging zou kunnen zijn om te korten op het bestuurskantoor en uitbestede diensten (kosten administratie, beheer en bestuur). Binnen de huidige context is dat slechts minimaal mogelijk. Na een organisatieverandering met onderwijsteams waardoor de span of control verminderd wordt, is daar een voordeel te halen. Dit ligt in de orde van enkele tienduizenden euro s. Daarmee wordt niet de gewenste ombuiging gerealiseerd. De algemene directie zet fors in op reductie van deze kosten, verbetering van de effectiviteit en efficiëntie en samenwerking met andere besturen (besturen voor openbaar onderwijs in Sneek, Joure en Heerenveen), maar ziet dit niet als significant in het kader van de ombuiging. De besparing op deze posten moeten we dan ook eerder zien in het enigszins verruimen van de exploitatie- en investeringsruimte van scholen. II.3. Een derde overweging kan zijn om te bezuinigen op het primaire proces: bezuinigen op leerkrachten. Zoals onderbouwd in de meerjarenbegroting is deze bezuiniging verdedigbaar. De gemiddelde groepsgrootte stijgt met enkele leerlingen. Toch kiest de algemene directie er niet voor om de bezuiniging grotendeels in het primaire proces te laten plaats vinden. Het bezuinigen op leerkrachten en het vergroten van de groepsgrootte heeft vooral nadelen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 5

6 Nadelen van het feit dat er minder leerkrachten per leerling zijn: Slecht verhaal in de huidige (politieke) context; Onrust en weerstand; Leidt tot verhogen van ervaren werkdruk; Vermindert de motivatie van leerkrachten; Vermindert de innovatiekracht; Geeft geen kwalitatieve verbetering; Vermindert de motivatie tot bijvoorbeeld samenwerking in onderwijsteams. II.4. De vierde overweging is een verandering van de directiestructuur. In het strategisch beleidsplan van Gearhing wordt al aangegeven dat de lesgevende taak van directeuren moet verdwijnen en dat samenwerking tussen scholen belangrijk is en dus één van de strategische doelen is. Op basis van het huidige leerlingenaantal (ruim 2300) zetten we te veel formatie in voor directeuren, gemiddeld is er in Nederland één directeur per 250 leerlingen. Gearhing heeft 20 directeuren en vijf vacatures. We kiezen voor behoud van de school als entiteit, zodat de optimale bekostiging van rijkswege wordt verkregen (29 scholen). Bij het werken in onderwijsteams gaan we niet langer uit van schoollocaties, maar vanuit clusters van locaties, waar één directeur leiding geeft aan één onderwijsteam. Dit is een organisatiemodel dat ook al door andere besturen (de Marne, Borger-Odoorn, Midden Drenthe) gekozen is. Voordelen: 1 Het geeft een impuls professionalisering aan de kwaliteit van het management. 2 De teams worden groter, dit biedt meer mogelijkheden voor professionalisering, professionele distantie, functiedifferentiatie en specialisatie, samenwerking, sparren en feedback, verdeling van taken en werkdrukreductie. 3 Het wordt vanzelfsprekender dat op leerlingenniveau samengewerkt wordt, waardoor aanbod en sociale context voor kinderen groter wordt. 4 Op het onderwijsteam-niveau is er voldoende volume voor dagarrangementen en bredeschool-initiatieven. 5 Efficiëntere en meer effectieve inzet van het beschikbare formatiebudget. Uiteraard heeft deze verandering ook nadelen. Naast onrust en weerstand zal het een ingrijpende verandering zijn dat de directeur op een ander niveau functioneert. De fysieke aanwezig van de directeur op de school is niet meer vanzelfsprekend. II.5. Kader en ambitie voor elk onderwijsteam Het ombuigingsplan is geen losstaand document. Het plan beschrijft de noodzakelijke verandering binnen Gearhing om enerzijds de baten en lasten in evenwicht te brengen en anderzijds de strategische meerjarige doelen te kunnen realiseren. Het strategisch beleidsplan blijft onverkort van kracht. Gearhing gaat voor de daarin geformuleerde uitgangspunten, motto, missie, visie en doelen. Uit het strategisch beleidsplan: Gearhing staat voor een aantal principes: Ombuigingsplan Gearhing blz. 6

7 geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie zijn onze basale waarden en normen; onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we proactief op, we zijn niet volgend maar nemen het initiatief als we kansen en mogelijkheden zien; de opbrengsten van ons onderwijs zijn hoog; de leeromgeving is inspirerend en uitdagend; we zeggen wat we doen (aan kinderen, ouders, de omgeving en elkaar) en doen wat we zeggen; de autonomie ligt zo laag mogelijk in de organisatie; de medewerkers zijn professionals, die hun ruimte en verantwoordelijkheid nemen en daarvan verantwoording afleggen; elke medewerker ontwikkelt zich en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team en de school; de school realiseert adaptief, passend en innovatief onderwijs in de eigen context, daardoor maken de scholen het verschil en zijn de Gearhingscholen verschillend; onze scholen zijn fysiek en sociaal veilig. Motto, missie en visie Motto Het motto van Gearhing geeft de essentie van ons bestaansrecht weer: Gearhing maakt het verschil. Het verschil voor kinderen die wij een optimale ontplooiing bieden;... ouders die kiezen voor betrokken en hoogwaardig onderwijs;... medewerkers die bij een excellente werkgever in staat gesteld worden om de verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van hoogwaardig onderwijs in een omgeving waarin ze zichzelf verder kunnen professionaliseren;... de samenleving waarvoor Gearhing meerwaarde creëert. Missie Gearhing bouwt wegen en bruggen voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Voor deze medewerkers is Gearhing een excellent werkgever. Visie Om de missie te realiseren heeft Gearhing een visie die hier is verwoord. De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden; thuisnabij onderwijs; het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze waarden en normen (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst; de bewustwording van burgerschap, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving. Gearhing realiseert excellent werkgeverschap door: een veilig en inspirerend werkklimaat; competentiegericht integraal personeelsbeleid; het bevorderen van netwerken; aandacht voor initiatief en inspraak. Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: de eigenheid van elke school in haar eigen context; Ombuigingsplan Gearhing blz. 7

8 sturing op hoofdlijnen; verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht; effectiviteit, efficiëntie en daadkracht; integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus; integriteit, transparantie en openheid; kwaliteitsbeleid; een optimale inzet van middelen; partnerschap met ouders. Daarbij gelden gemaakte (beleids)afspraken op de verschillende niveaus (Gearhing, gemeentelijk, provinciaal en landelijk) zoals: het staand beleid van Gearhing de met de verschillende gemeenten bestaande afspraken de met de provincie gemaakte afspraken zoals Boppeslach het referentiekader passend onderwijs (2012) en de nog te maken provinciale afspraken over passend onderwijs. zie ook: het bestuursakkoord dat de sector begin 2012 heeft gesloten met de bewindslieden van OCenW waarin de ambities van de sector primair onderwijs zijn geformuleerd zoals: o kwaliteitsverbetering van leeropbrengsten, opbrengstgericht werken o passend onderwijs voor elk kind o verbetering van ouderbetrokkenheid o professionalisering van de medewerkers o kwaliteitsslag in HRM-beleid zie ook: het toezichtkader van de onderwijsinspectie Gearhing heeft als norm: geen (zeer) zwakke scholen Het ambitieniveau is om boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen te scoren Zie ook: CAO-PO Wet- en regelgeving Onderwijs is meer dan leren Doel 2 in het strategisch beleidsplan beschrijft onder meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderwijsteam (blz 14). Daar waar school staat, mag de lezer nu onderwijsteam lezen. De school is in gesprek met haar omgeving en participeert in relevante netwerken. De school werkt samen met (keten)partners. Elke school heeft een eigen profiel waarbij het zich onderscheidt. Het profiel is zorgvuldig afgestemd op enerzijds de context van de school en anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. De school is innovatief, formuleert een visie op dat wat op haar afkomt en integreert relevante aspecten op basis van verantwoorde keuzes. Kortom de school kiest zorgvuldig, in overleg met relevante partners, wat zij belangrijk vindt. In ieder geval worden er keuzes gemaakt waarbij de volgende thema s een rol spelen: basisvaardigheden, referentieniveaus en kerndoelen; competenties en vaardigheden; passend onderwijs voor alle kinderen met speciale aandacht voor leerlingen met een beperking en voor meerbegaafden; duurzaamheid, natuur en omgeving, techniek, gezondheid en vitaliteit; cultuur, sport en muziek; vroeg vreemde talen onderwijs, internationalisering, omgang met moderne media en mediawijsheid; de wijze waarop kinderen leren rekeninghoudend met meervoudige intelligenties; Ombuigingsplan Gearhing blz. 8

9 de ontwikkeling en opvang van de leerling buiten schooltijd; buitenschoolse opvang, brede school en opvang tijdens vakanties. De Gearhing stimuleert de scholen om zich te ontwikkelen tot brede scholen en tot kindcentra (1-12 jaar). De school kan dit als haar verantwoordelijkheid nemen maar kan er ook voor kiezen om dit te realiseren door samenwerking met partnerorganisaties. Ombuigingsplan Gearhing blz. 9

10 III. Werken in onderwijsteams III.1. De overweging Ombuiging en organisatieverandering roepen altijd weerstand op. Hoe te veranderen is voor directie, management en bestuur een lastig dilemma. Dit is nog lastiger als deze verandering, zoals nu, door bezuinigingen opgedrongen wordt. Het vraagt creativiteit en doet een beroep op ieders vermogen om een mentale verandering door te maken, om de bedreiging van bezuiniging te vertalen in een kans tot kwaliteitsverbetering. Directie en bestuur zijn gedwongen om te kijken naar ombuigingsmogelijkheden in alle lagen van de organisatie. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: Het primaire proces: minder leerkrachten en grotere klassen; Het management: minder directeuren en grotere teams; Het bestuur en ondersteuning: minder bestuurskracht en ondersteuning. Gekozen is om te gaan werken in onderwijsteams. Daardoor kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd, waarbij het primaire proces het minst in het geding komt. Er wordt primair bezuinigd op management. De effecten op het primaire proces, die helaas niet te voorkomen zijn, zullen secundair zijn. Daarbij zien de directie en het bestuur het werken in onderwijsteams de mogelijkheid om in kleine scholen hoogwaardig onderwijs te bieden en tegelijkertijd excellent werkgeverschap te realiseren. III.2. Het werken in onderwijsteams Gearhing heeft alleen maar kleine scholen. Zowel voor de leerlingen als leerkrachten heeft dit voor- en nadelen, er zijn ook risico s aan verbonden. Om deze risico s te verminderen en de nadelen te compenseren heeft Gearhing als beleid dat scholen gaan samenwerken. Schoolteams gaan inhoudelijk en organisatorisch samenwerken en ook voor de leerlingen komen er gezamenlijke activiteiten. Tot nu ligt het initiatief van deze samenwerking bij de directeuren en hun teams. Deze bottum-up strategie heeft nog niet tot veel concrete samenwerking geleid. De huidige noodzaak tot ombuigen en reorganiseren is een aanleiding de samenwerking te intensiveren. Gearhing moet reorganiseren. Van de huidige 29 scholen met elk hun eigen team en directeur, stellen we voor, om te gaan naar zeven onderwijsteams met per onderwijsteam één directeur. Door het werken in onderwijsteams gaan we een professionaliseringsslag maken in de ontwikkeling van teams en management. Daardoor kunnen we hoogwaardig onderwijs garanderen. Door een betere scheiding van taken en meer functiedifferentiatie zal de werkdruk beter beheersbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat de organisatie flexibeler, efficiënter en effectiever wordt. Om een beeld te krijgen van het principe van onderwijsteams is het interessant te lezen wat Kees Parent, (Lauwers & Eems) schrijft op Kleine (dorps)scholen ervaren een toenemende druk op onderwijskwaliteit, professionalisering, leiderschap, werkdruk en bekostiging. Om deze druk het hoofd te bieden, kan het vormen van één onderwijsteam een oplossing zijn. In de benadering van onderwijsteams is de basis van de organisatiestructuur niet meer de afzonderlijke fysieke schoollocatie. Een onderwijsteam is verantwoordelijk voor het verzorgen van excellent basisonderwijs op meerdere fysieke verschillende niveaus, die beschikken over competenties en specialismen die met elkaar competente, integraal verantwoordelijke schoolleider. Op elke fysieke schoollocatie is een locatie coördinator aanwezig voor de dagelijkse leiding en als aanspreekpunt voor de ouders en leerkrachten. Het voordeel van een onderwijsteam is de efficiëntere en effectievere inzet van de personeelsformatie door clustering van de scholen. Daardoor kan bijvoorbeeld op kleine scholen met drie groepen worden gewerkt in plaats van met twee groepen. In een onderwijsteam kunnen meerdere specialismen worden ontwikkeld en effectiever worden ingezet. Op het gebied van taal, rekenen, cultuur en zorg kan bijvoorbeeld één coördinator worden aangewezen voor alle deelnemende scholen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 10

11 III.3. Onderwijsteams van Gearhing Binnen Gearhing gaan we met een vergelijkbaar model van onderwijsteams werken. Het voorstel is om met zeven onderwijsteams te gaan werken. (Ter indicatie: dit geeft een besparing in de orde van grootte van 4,5 a 5 ton). Voor de nadere uitwerking van de financiële effecten wordt verwezen naar hoofdstuk IV. Financiën. Daarvoor worden de volgende criteria gehanteerd: De geografische ligging; Minimaal twee en maximaal vijf locaties; Minimaal 200 leerlingen, een cluster van twee scholen heeft minimaal 250 leerlingen. De criteria en de indeling zijn geformuleerd tijdens een bijeenkomst van een werkgroep van een aantal directeuren, waarin het directeurenoverleg representatief was vertegenwoordigd. De criteria en de indeling zijn na deze werkgroep-bijeenkomst besproken in het directeurenoverleg. Daarbij heeft de kennis van de directeuren van de lokale situatie en cultuur een belangrijke rol gespeeld. Elke leerkracht maakt deel uit van een onderwijsteam. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor hoogwaardig onderwijs op al hun locaties. Binnen het onderwijsteam kan een leerkracht beter ingezet worden op basis van de eigen kwaliteiten. De invulling van het onderwijsteam is nog geen uitgewerkt, kant en klaar concept. Dit geeft ruimte aan eigen vorm en inhoud. Een onderwijsteam heeft één eindverantwoordelijke, de directeur (wtf 1.0, zonder lesgevende taak). De kern van het team bestaat uit leerkrachten. Elk onderwijsteam heeft in iedere geval een (deeltijd) IBer. Alhoewel het onderwijsteam voornamelijk zal bestaan uit leerkrachten biedt het functieboek van Gearhing meer mogelijkheden. Binnen een onderwijsteam is het goed mogelijk om de functiemix, in het kader van Actieplan Leerkracht Nederland, te realiseren. Ook de jongste plannen om 1 op de 20 leerkrachten de status excellent te geven valt binnen een onderwijsteam te realiseren. Functies / taken binnen het onderwijsteam : per onderwijsteams directeur DB/DC voltijd adjunct (bij grotere teams) 2 onderwijsteams (groot) voltijd of manager bedrijfsvoering 5 onderwijsteams (kleiner) deeltijd expertise (IB - vakleerkracht) LB per school locatie coördinator LB omvang e.d. afhankelijk van grootte van de school leerkrachten LA aantal FTE's afhankelijk van grootte van de school Omdat het onderwijsteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en wat daarmee samenhangt, op alle locaties, ligt het voor de hand om een aantal zaken voor leerlingen en ouders gezamenlijk voor alle locaties te organiseren. III.4. Praktische aspecten Voor het onderwijsteam komt één budget beschikbaar, er is één formatieplan en één begroting. Ombuigingsplan Gearhing blz. 11

12 III.5. Vergaderingen en ontmoetingen Om te functioneren als één onderwijsteam moet er veel aandacht zijn voor de communicatie. Het gebruik van intranet en telefoon biedt volop mogelijkheden, maar je moet elkaar ook ontmoeten. De onderwijsteams zullen dat duidelijk moeten plannen. III.6. Formele status We werken straks als onderwijsteam, het mooist zou zijn als dat helemaal wordt doorgevoerd: één school op meerdere locaties. Wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende bekostigingssystematiek maken het niet aantrekkelijk om dit helemaal door te voeren. Het opheffen van brinnummers (door te fuseren tot één school) geeft fors minder inkomsten. Om een vuistregel te geven, bij fusie kost dit per school op termijn van drie jaar één fte aan leerkracht. Daarom hebben we rekening te houden met: Elke locatie is een volwaardige school; Een leerling wordt ingeschreven op een school; De directeur (van het onderwijsteam) is, conform de WPO, directeur van elke locatie; Elke locatie houdt zijn brinnummer, daardoor wordt elke school door de inspectie gezien als een afzonderlijke school. De leerlingen zijn ook op één locatie ingeschreven. De tussen- en eindopbrengsten moeten we helaas nog op schoolniveau verantwoorden. III.7. Implementatie De verandering naar het werken in onderwijsteams dient in eens plaats te vinden. Op het moment dat bekend is dat de samenstelling van teams gaat veranderen en dat scholen gaan samenwerken, staat de ontwikkeling op team- en schoolniveau stil. Daarbij heeft de bemensing en indeling van het ene team gevolgen voor directeuren, andere teams, scholen en medewerkers. De ombuiging vraagt zorgvuldigheid en voldoende tijd voor: Het vormen van onderwijsteams; Benoemen van nieuwe directeuren en daarna de manager bedrijfsvoering/ adjunct-directeur; Het in goed overleg met directeuren, die hun huidige functie verliezen, vinden van een passende functie. In januari is een vacaturestop van kracht geworden. Deze vacaturestop is zowel voor leerkrachten als voor directeuren ingevoerd. Er zijn vijf scholen met een vacature voor directeur. In de organisatieleer is het een bekend gegeven dat het moment van vacatures en natuurlijk verloop het beste moment is om tot organisatieverandering en herstructurering over te gaan. De samenwerking en invulling van het concept van onderwijsteams vergt een zorgvuldig proces met een gefaseerde aanpak. In bijlage 6 Begeleidingsplan is aangegeven op welke wijze de begeleiding van de onderwijsteams gestalte gaat krijgen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 12

13 IV. Financiën In januari 2011 is de meerjarenbegroting vastgesteld. Op basis van de leerlingenprognoses, de hieraan gelieerde rijksbijdragen, de overige overheidsbijdragen, waaronder de bijdrage van de gemeente voor de bruidsschatregeling en de overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbehorende kosten, ABB, personele kosten gezamenlijk beleid en materieel scholen. In de onderstaande tabel is het te verwachten exploitatiesaldo voor de Stichting openbaar primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing voor de jaren 2010 tot en met 2014 weergegeven, bij ongewijzigd beleid. BATEN Bekostinginsonderwerp Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose 3.1. Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Les en examengelden Baten in opdracht van derden Overige baten Totaal Baten LASTEN 4.1. Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo baten - lasten Financiele baten en lasten RESULTAAT IV.1. De ontwikkeling van het negatieve resultaat De ontwikkeling van het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de volgende componenten, waarbij we 2014 vergelijken met 2010: het aflopen van de bruidsschatregeling niet volledige vergoeding loonkosten functiemix huisvestingslasten en overige lasten stijgen harder dan de rijksbekostiging materiële instandhouding het aantal leerlingen daalt met 206 korting op de lumpsumvergoeding door het rijk stoppen van bijzondere personele bekostiging (impulsgebieden, trekkende bevolking) de personele lasten dalen in verband met natuurlijk verloop minder snel dan de baten niet volledige vergoeding van de gemiddelde personeelslast door het rijk daling van gemeentelijke subsidies en bijdragen samenwerkingsverbanden WSNS Er is sprake van een cumulatie van een groot aantal (bezuinigings)maatregelen in de afgelopen en komende jaren, bezuinigingen van gemeenten en een autonome ontwikkeling: leerling-daling. Ombuigingsplan Gearhing blz. 13

14 IV.2. Onderzoek naar materiële bekostiging en vergoeding ABB. Uit onderzoek is gebleken dat op landelijk en regionaal niveau de materiële bekostiging en de vergoeding administratie, beheer en bestuur volstrekt ontoereikend zijn. De bekostiging is nog gebaseerd op een stelsel van In 2005 werd in de vijfjaarlijkse evaluatie in opdracht van het ministerie van OC&W aangegeven dat de bekostiging niet voldeed aan de redelijke behoefte van scholen. Het heeft echter niet geleid tot aanpassingen. Uit de meest recente evaluatie van de materiële bekostiging door het instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven blijkt dat een gemiddelde basisschool (220 leerlingen) tekort komt. Twee recente onderzoeken van Anculus en Hevo trekken onafhankelijk van elkaar de conclusie dat de bekostiging zwaar tekort schiet. De minister heeft aangekondigd de bekostiging te willen vereenvoudigen, de vijfjaarlijkse evaluaties te willen vervangen door een monitor en tevens wordt voorgesteld de automatische prijscompensatie (een van de weinige zekerheden die de scholen nog hebben) af te schaffen. Als voorbeeld: de huisvestingslasten van de Gearingscholen samen stijgen tot 2014 met , terwijl de baten dalen met Dat is een negatief verschil van In het materiële deel van de begroting (ongeveer 16% van de totale begrotingsomvang) is niets te halen. Het is er al schraal. IV.3. De meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de autonome leerling-daling. Door de leerling-daling zal de schoolformatie onderwijspersoneel, uitgaande van de huidige leerkracht-leerling ratio van 1:17, met ongeveer 11 fte dalen. Deze daling is aan de baten en lastenkant van de begroting meegenomen. Alhoewel in de meerjarenbegroting staat aangegeven dat het natuurlijk verloop minder is dan de benodigde krimp van de schoolformatie (t/m 2014 een negatief verschil van ruim 1 fte), tonen recente ontwikkelingen aan dat de natuurlijke uitstroom hoger is dan de prognose. Los van de autonome leerling-daling: bij ongewijzigd beleid geven we in 2014 structureel jaarlijks meer uit dan er baten zijn. Een ombuiging is noodzakelijk en kan alleen maar gerealiseerd worden binnen het budget voor personeel. In 2014 moet een structurele bezuiniging gerealiseerd zijn van IV.4. Realisatie van ombuigingen IV.4.1. Vermogen van Gearhing. Het eigen vermogen van Gearhing wordt gevormd door: 1. het kapitaal dat is vastgelegd in de aanwezige activa; 2. geldmiddelen die zijn gestald op bankrekeningen en gereserveerd zijn voor toekomstige vervanging en uitbreiding van meubilair, leermiddelen en ICTmiddelen en voor innovatie door investering in bijvoorbeeld digiborden; 3. geldmiddelen die zijn gestald op bankrekeningen en de functie hebben van risicobuffer (weerstandsvermogen) voor het opvangen van onverwachte kosten door bijvoorbeeld fluctuatie in leerlingenaantallen, arbeidsconflicten, veranderingen bekostiging en indexatie, bovengemiddeld ziekteverzuim en onvoorziene calamiteiten. Ombuigingsplan Gearhing blz. 14

15 Middelen uit het vermogen kunnen slechts eenmalig aangewend worden. Het geprognosticeerd eigen vermogen van Gearhing voor 2014 geldt als minimum. Als omvang van het weerstandsvermogen is 5% van de totale baten gedefinieerd: Dat is minimaal voor een organisatie als Gearhing. Stand van gereserveerde gelden op 31 december 2010 in het eigen vermogen: 1,7 miljoen (Eigen Vermogen minus Materiële Vaste Activa, eindbalans 2010). Deze reserve is nodig voor toekomstige vervanging, uitbreiding en innovatie op basis van rijksnorm 1 e inrichting en dekking van risico s. De risicobuffer ligt op 31 december 2010 nog onder de 5 % norm die is gedefinieerd voor Gearhing. Via de bruidsschatbijdrage wordt het eigen vermogen tot 2014 aangevuld met een totaalbedrag van Gebruik van het eigen vermogen voor het dekken van tekorten in de exploitatie is onverantwoord. Voor kosten met betrekking tot advies, begeleiding, loopbaanbegeleiding, personeelsplanning, outplacement, vertrekregelingen, functiewaardering, communicatie, overgangs- en overbruggingsmaatregelen, etc. is uit het vermogen een eenmalig in te zetten budget met een plafond van beschikbaar, zijnde een deel van de Bapo-voorziening die vrijkomt door een stelselwijziging. IV.4.2. Administratie, beheer en bestuur De totale kosten voor administratie, beheer en bestuur zijn in 2011 begroot op Dit is 6,3% van de totale baten ( ). Deze kosten zijn lager dan in De loonkosten algemene directie en medewerkers bestuursbureau zijn in 2011 begroot op dit is 3,9% van de totale loonkosten van alle personeel in dienst van Gearhing. Deze kosten zijn lager dan in In een afzonderlijke notitie wordt ingegaan op de kosten administratie, beheer en bestuur (bijgesloten C.). In september 2011 wordt het bestuur een apart advies met aanbevelingen aangeboden, waarin de huidige uitgaven van Gearhing worden vergeleken met de kengetallen die in het recente rapport van ITS in opdracht van VOS/ABB en PO-raad zijn vastgesteld. IV.4.3. Directiestructuur Een primaire bezuiniging vindt plaats door een verandering van de directiestructuur. Loonkosten huidige managementstructuur (peildatum ) 17,4 fte directeuren Loonkosten 2,3 fte lesgevende directeuren in huidige situatie Totaal loonkosten huidige situatie Loonkosten nieuwe managementstructuur bij maximum schaalbedrag directeuren, 7 fte adjunct-directeuren, 2 fte managers bedrijfsvoering, 2,6 fte Totaal De praktijk is dat de gemiddelde loonkosten op ongeveer 93% van de loonkosten bij maximum schaalbedrag liggen. Dit percentage is ontleend aan de huidige gemiddelde personeelslast (GPL) voor directeuren. Totale loonkosten nieuwe managementstructuur op basis van GPL Ombuigingsplan Gearhing blz. 15

16 Uitgangspunt is dat de functies in de nieuwe managementstructuur gerekruteerd worden uit het huidige directeurenbestand. Dit gaat in totaal om 11,6 fte. De omvang van de huidige schooldirectie per 1 augustus 2011 is 17,1 fte. Dat betekent dat er een boventalligheid aan directeuren ontstaat van 5,5 fte. Voor boventallige directeuren zijn leerkrachtfuncties beschikbaar binnen de schoolformatiebudgetten (vacatureruimte). De totaal beschikbare vacatureruimte is 8,1 fte. Dat betekent dat in principe alle boventallige directeuren herplaatst kunnen worden in een leerkrachtfunctie. De vacatureruimte wordt per 1 augustus 2011 met Pay-Roll medewerkers ingevuld, om plaatsing van boventallige directeuren mogelijk te maken. Daar waar het salaris in de nieuwe functie lager is dan in de oorspronkelijke functie wordt een garantie op salarisaanvulling gegeven tot het niveau en perspectief van de oorspronkelijke functie. In voorkomende situaties kan een uitkering loonsuppletie worden verkregen. De duur van de persoonsgebonden loonsuppletie is afhankelijk van diensttijd en leeftijd. Na afloop van de loonsuppletie uitkeringstermijn komen de kosten van de garantie salarisaanvulling ten laste van het bestuur. De kosten voor garantie salarisaanvulling ten laste van het bestuur worden in jaar 1 t/m 5 geschat op per jaar. De kosten voor invulling 2,3 fte lestaken van de huidige directeuren door leerkrachten in de nieuwe situatie op basis van de gemiddelde personeelslast voor leerkrachten De opbrengst van de huidige structuur naar de nieuwe structuur beweegt zich tussen minimaal en maximaal. IV.4.4. Onderwijspersoneel In de begrotingsuitgangspunten voor 2011 is een daling van het onderwijspersoneel per 1 augustus 2011 gepland. Dit vanwege krimp en bijstelling om baten en lasten in evenwicht te brengen. Uit de eerste kwartaalrapportage 2011 (realisatie januari t/m maart en prognose t/m december) blijkt dat die doelstelling voor ca. 2,4 fte wordt gehaald. De opbrengst is Een in de periode nog te realiseren aanvullende bezuiniging op onderwijspersoneel vanwege onder andere het wegvallen van onderdelen van de personele rijksbekostiging beweegt zich tussen (4,4 fte) en (5,5 fte). De leerkracht leerlingratio zal stijgen van 1:17 naar 1:18. Voor de ontwikkeling van het natuurlijk verloop in relatie tot leerling-daling en bezuinigingen verwijzen we naar de bijgesloten B. Financiële paragraaf bij het ombuigingsplan. Er wordt naar gestreefd geen gedwongen ontslagen te laten plaatsvinden. Voor een uitgebreide toelichting en specificatie van de ombuiging: zie bijgesloten B. Financiële paragraaf. IV.4.5. Samengevat Taakstelling (structurele bezuiniging) Kritische analyse administratie, beheer en bestuur P.M. Aanpassing managementstructuur en Vermindering onderwijspersoneel (7,9 fte 6,8 fte) en Resultaat Ombuigingsplan Gearhing blz. 16

17 V. Flankerend beleid Gearhing blijft werken aan een efficiënte en doelmatige organisatie door ondermeer: V.1. Verdeling van de lasten Uit verschillende onderzoeken (HEVO en OSG) blijkt dat de vergoeding voor de materiële lasten van kleine scholen tekortschiet. De gemiddelde verdeling tussen personele lasten (85%) en materiële lasten (15%) kan dan ook geen standhouden. Het streven van Gearhing is om de personele lasten niet boven de 80% te laten komen. V.2. Bestuurskantoor en diensten Binnen het bestuurskantoor is op een eerder moment al bezuinigd op de personele inzet en efficiency. Er is onderzocht hoe er nog effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. Daarbij is ook gekeken naar het in- of outsourcen van diensten (zoals ICT, schoonmaak, administratie, huisvesting). De uitkomsten van het onderzoek worden in de komende maanden doorgesproken. Het werken in onderwijsteams maakt het besturen van de organisatie efficiënter en effectiever. Er zal daarna een heroverweging plaatsvinden van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. V.3. Centrale inkoop, mantelcontracten en (Europese) aanbesteding Samen met andere schoolbesturen wordt continue gezocht naar mogelijkheden om onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, waarbij de kwaliteit niet in het geding mag zijn. Gezamenlijke inkoop en mantelcontracten gaan synergievoordelen opleveren. Enerzijds door scherpere prijzen en anderzijds door een vermindering van (decentrale) werkzaamheden. V.4. Gearhing Akademy Door de inzet van Gearhing Akademy wordt met minder geld meer scholing, training en kennisdeling gerealiseerd. V.5. Dagarrangementen, brede scholen Elk onderwijsteam gaat een aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12. Dit aanbod gaat verder dan onderwijs. Dit aanbod kan vooralsnog gerealiseerd worden met partnerorganisaties. Gearhing heeft de voorkeur om dit in de nabije toekomst in eigen beheer te gaan realiseren. Dit geeft nieuwe, ook financiële, mogelijkheden. Voldoende deelnemers is een voorwaarde voor het realiseren van dagarrangementen. Dit wordt dus niet op elke locatie gerealiseerd maar op één of enkele locaties binnen het onderwijsteam. V.6. Verhogen van de baten door: Marketing en vergroten van het marktaandeel van scholen door goede onderwijsteams en hoogwaardig onderwijs; Externe inzet van personeel; Stimuleren en initiatief nemen tot medegebruik van schoolgebouwen; Komen tot kindcentra die meer bieden dan alleen onderwijs. V.7. Bevorderen uitstroom: P&O gaat allerlei instrumenten inzetten om uitstroom van medewerkers te bevorderen: Wie wil (eerder) stoppen? Wie wil uitstromen (bijvoorbeeld naar andere regio s, MBO en VO)? Wie kan na scholing uitstromen? Welke medewerkers functioneren onder niveau? Vertrekpremies; Startpremie/lening voor een eigen bedrijf. Ombuigingsplan Gearhing blz. 17

18 VI. Procedure besluitvorming en medezeggenschap VI.1. DGO Een ingrijpende reorganisatie is een reden voor overleg met de vakcentrales. Omdat er binnen Gearhing geen sprake is van gedwongen ontslagen hoeft er geen DGO (decentraal georganiseerd overleg met de vakcentrales) plaats te vinden. De GMR is in dezen de gesprekspartner. Wel is er met de centrales afgesproken dat Gearhing hen proactief en open informeert. VI.2. Medezeggenschap, GMR In deze visienota Meer met minder zitten meerdere besluiten. Indien sprake is van besluitvorming op verschillende terreinen in het onderwijs dan heeft de medezeggenschapsraad veelal een bijzondere bevoegdheid. Die bevoegdheid kan variëren van adviesrecht tot instemmingsrecht. Omdat in enkele gevallen niet helemaal duidelijk is onder welke specifieke bevoegdheid de besluitvorming valt, heeft er een ruime interpretatie plaatsgevonden, zodat volledig recht wordt gedaan aan de positie van de medezeggenschapsraad of personeelsgeleding. Gearhing kent een GMR, waarbij de bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn overgeheveld naar de GMR. Daar waar medezeggenschap is voor de gemeenschappelijke scholen of voor de Gearhing als geheel, behartigt de GMR de belangen van de medezeggenschap. Zie ook F. Bijgesloten reactie Vos/Abb van de heer Klaas te Bos. VI.3. Bestuur Op 25 maart en 1 april 2011 is de contourschets met het bestuur besproken. Op 1 april is het bestuur akkoord gegaan met de richting van de ombuiging: - Gearhing gaat werken in onderwijsteams en een andere managementstructuur, waardoor een forse bezuiniging gerealiseerd wordt en er veel minder op het primaire proces (leerkrachten) bezuinigd hoeft te worden. - Geen gedwongen ontslagen en behoud van werkgelegenheid. Op 5 juli 2011 is de ombuiging en de financiële paragraaf besproken. Het bestuur heeft op 20 juli 2011 het voorgenomen besluit genomen om het ombuigingsplan van Gearhing uit te voeren conform het voorstel van de algemene directie. Het directeuren-overleg heeft over het ombuigingsplan meegedacht en heeft de algemene directie geadviseerd. Ombuigingsplan Gearhing blz. 18

19 VII. Managementsamenvatting De ombuiging wordt primair gerealiseerd door een verandering in de managementstructuur met een aanvulling door een bezuiniging op schoolformatie. De laatste bezuiniging wordt gerealiseerd door de vacaturestop voor leerkrachten te handhaven tot de beoogde ombuiging is gerealiseerd en de verhouding tussen materiële en personele lasten in balans is. Deze ombuiging sluit aan bij de meerjarenbegroting (noodzaak tot bezuinigen) en het strategisch beleid (een kwaliteitsverbetering door samenwerking tussen teams en tussen scholen). Met andere woorden, het biedt naast de noodzakelijke bezuiniging een sterke impuls tot kwaliteitsverbetering. Het flankerend beleid en het verlagen van de verhouding personeel ten opzichte van materiële instandhouding biedt enerzijds de mogelijkheid om de ombuiging verder in balans te brengen tot de noodzakelijke en geeft daarnaast ruimte in de exploitatie, investeringen en voor innovatie. Dit biedt de beste mogelijkheden voor hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap. Deze ombuiging biedt daarbij de mogelijkheid om voor de komende periode kleine scholen in stand te houden en tegelijkertijd de afbreukrisico s van de kleine school (financieel; kwaliteit van management en medewerkers en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen) te minimaliseren. Een keuze voor onderwijsteams leidt naast een noodzakelijke bezuiniging tot een kwaliteitsverbetering. Ombuigingsplan Gearhing blz. 19

20 VIII. Besluitvormingsproces 12 januari 2011 Oriënterende bijeenkomst met bestuur, GMR-leden, directeuren en algemene directie. 7 februari 2011 Alle medewerkers en ouders zijn per brief op de hoogte gesteld van de komende bezuinigingen. Februari/maart Contourschets ombuiging opgesteld, waarbij extern advies gevraagd is bij OSG en Penta Rho. 1 april 2011 Contourschets is met het bestuur besproken. Het bestuur is akkoord gegaan met de richting van de ombuiging. 20 en 27 april De directeuren zijn over de contourschets geïnformeerd mei 2011 Een werkgroep namens alle directeuren heeft verder gesleuteld aan de contourschets. Daar zijn o.a. de criteria voor de onderwijsteams en de indeling van onderwijsteams voorgesteld. 19 mei 2011 Met een aantal directeuren is gekeken naar de invulling van de managementstructuur. Mei/juni Vrijblijvende ambitiegesprekken met de huidige directeuren. 27 mei 2011 De bijgestelde contourschets met het bestuur besproken. 31 mei 2011 Technisch/informeel overleg met vakcentrales. We kunnen volstaan de ombuigingen ter advies aan de GMR voor te leggen. 1 juni 2011 De bijgestelde contourschets met de directeuren besproken. En aanvullingen zoals ontwikkelen selectieprocedure, gewenste begeleiding voor de directeuren en onderwijsteams aan de orde geweest. 6 juni 2011 Informatieavond voor GMR en MR-en. Ook waren bestuursleden en een aantal directeuren aanwezig. 7 juni 2011 Alle ouders en medewerkers zijn schriftelijk geïnformeerd en is de contourschets via intranet beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. 7 juni 2011 Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân hebben telefonisch om informatie gevraagd en aandacht besteed aan de ombuigingen binnen Gearhing in hun media. 7 juni 2011 De gemeenten zijn van de voorgenomen ombuigingen op de hoogte gebracht en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met alle colleges B&W en gemeenteraden in oktober juni 2011 Informeel overleg met AOB. 5 juli 2011 Ombuiging is besproken (second opinion) met drie externe deskundigen. 5 juli 2011 De financiële onderbouwing van de ombuiging is besproken met het bestuur. 6 juli 2011 Stand van zaken ombuiging in het directeurenoverleg besproken. 12 juli 2011 Overleg met voorzitter van de GMR. 13 juli 2011 Selectiecommissie keuze extern bureau: Mercuri Urval. 13 juli 2011 Stand van zaken ombuiging in een overleg met directeuren besproken. Juli 2011 Functiebeschrijving en waardering nieuwe functies (Bijgesloten D.) juli 2011 Begeleidingsplan onderwijsteams, directeuren en aanspreekpunten opstellen (Bijlage 6). 20 juli 2011 Het bestuur heeft een voorgenomen besluit ten aanzien van de ombuiging genomen. Na groen licht van de GMR vinden de volgende activiteiten plaats: Decentraal georganiseerd overleg DGO) Start selectieprocedure directeuren voor de onderwijsteams herplaatsen van directeuren. Ombuigingsplan Gearhing blz. 20

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010 Nieuwsbrief... Schooljaar 2010-2011, nr. 1 datum: 1 november 2010 Opening Kindcampus Grootstal Drie partijen, Kleur - Kinder- en Jeugdzorg, onderdeel van Dichterbij, KION en Stichting Sint Josephscholen

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

jaarverslag 2011-2012

jaarverslag 2011-2012 jaarverslag 2011-2012 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Vastgesteld door de GMR d.d. 18-09-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bijeenkomsten

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie