Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012. Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder. Ombuigingsplan Gearhing blz. 1"

Transcriptie

1 Ombuigingsplan Gearhing, 22 maart 2012 Gearhing werkt in onderwijsteams Meer met minder Ombuigingsplan Gearhing blz. 1

2 INHOUDSOPGAVE Vooraf blz. 3 I. Inleiding blz. 4 II. Vier overwegingen blz. 5 III. Werken in onderwijsteams blz. 10 IV. Financiën blz. 13 V. Flankerend beleid blz. 17 VI. Procedure besluitvorming en medezeggenschap blz. 18 VII. Managementsamenvatting blz. 19 VIII. Besluitvormingsproces blz. 20 IX. Ondertekening Gearhing door bestuur en GMR blz. 22 Bijlage 1 Organogram blz. 23 Bijlage 2 Onderwijsteams blz. 24 Bijlage 3 Indeling onderwijsteams (geografisch) blz. 25 Bijlage 4 Communicatieplan blz. 26 Bijlage 5 Selectieprocedure management blz. 29 Bijlage 6 Begeleidingsplan blz. 31 Bijlage 7 Verslag second opinion blz. 32 Bijlage 8 Rapportage ombuigingsplan door J. Wortelboer blz. 35 A. Bijgesloten Meerjarenbegroting B. Bijgesloten Financiële paragraaf C. Bijgesloten Notitie kosten administratie, beheer en bestuur D. Bijgesloten Functiebeschrijvingen nieuwe functies E. Bijgesloten Offerte Mercuri Urval, t.b.v. selectieprocedure management F. Bijgesloten bij VI. Procedure besluitvorming en medezeggenschap Ombuigingsplan Gearhing blz. 2

3 Vooraf In augustus 2010 verscheen het meerjaren strategisch beleidsplan van Gearhing. Daarin zijn de ambitieuze doelen van Gearhing beschreven. Het strategisch beleidsplan geeft richting en bepaalt de kaders van de stichting en de scholen. In januari 2011 is de meerjaren begroting van Gearhing vastgesteld en besproken met bestuur, GMR en directeuren. Uit deze meerjarenbegroting blijkt klip en klaar dat bij ongewijzigd beleid er forse tekorten ontstaan. In een brief aan alle ouders en in een brief aan de medewerkers is de ernst van deze ontwikkelingen beschreven. Ook Gearhing ervaart de gevolgen van het overheidsbeleid dat treffend is beschreven door Geke Lexmond van VOS/ABB en Arie van Loon van de VGS. Naast de expliciete kortingen op de lumpsum, zoals de bezuiniging van het totale budget van bestuur en management, de bezuiniging op de groeiregeling, de bevriezing van het budget speciaal onderwijs op het niveau 2008, de ophanden zijnde bezuiniging op Passend Onderwijs en onderwijsachterstanden, alsmede het tekort in de materiële bekostiging, ontwikkelingen als krimp en afnemende subsidies vanuit de lokale overheid, is er ook sprake van een bezuiniging die wat minder expliciet is: de personele bekostiging die ieder jaar meer lijkt achter te lopen op de personele lasten. Ook wel de sluipende bezuiniging genoemd. Sluipend omdat het niet zichtbaar is, maar een steeds grotere wissel trekt op de begroting van de scholen. (Bron Vos/ABB) Daarbij zijn er interne ontwikkelingen, zoals de personeelsontwikkeling, leegstand en de personele en materiële lasten. Ook hebben we te maken met regionale ontwikkelingen zoals bereikbaarheid, krimp en locatiebeleid. Het huidige overheidsbeleid leidt tot schraalheid. Bij ongewijzigd beleid hebben de scholen weinig financiële speelruimte. Dan is de bekostiging minder dan doelmatig en sober. Ambitieuze plannen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan staan op gespannen voet met de teruglopende bekostiging. Het is nu de uitdaging om de ambitieuze doelen van hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren ondanks de omstandigheden. Bestuur en directie zien mogelijkheden om de ambities waar te blijven maken. Daarom maken we keuzen en gaan we een ombuiging realiseren waarbij we de ambities hoog houden en de kwaliteit verbeteren. De huidige situatie dwingt Gearhing tot een forse ombuiging. Wij hebben de intentie om binnen de noodzakelijke ombuiging te blijven gaan voor onze ambitieuze doelen. Getracht is de totstandkoming van dit ombuigingsplan op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden. Welke stappen hierin zijn ondernomen is geschetst in hoofdstuk VIII. Besluitvormingsproces. Daarnaast is op verzoek van de directeuren de contourschets voorgelegd aan drie onafhankelijke en externe deskundigen. In bijlage 7 is het verslag van de bijeenkomst met deze drie deskundigen weergegeven. Zij ondersteunen de aanpak zoals verwoord in de contourschets. Dit uiteindelijke ombuigingsplan is mede tot stand gekomen in samenspraak met de GMR-leden. Mede door hun waardevolle positief-kritisch meedenken heeft dit ombuigingsplan de definitieve vorm gekregen, zoals het nu voor u ligt. Met de ombuiging en organisatieverandering gaan wij voor een duurzame organisatie die continuïteit van hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap kan blijven realiseren. Wubbo J. Wever voorzitter college van bestuur Gearhing Ombuigingsplan Gearhing blz. 3

4 I. Inleiding I.1. Ombuiging Bestuur en algemene directie hebben op basis van een gedegen meerjarenbegroting, opgemaakt door OSG, geconstateerd dat de baten en lasten de komende jaren niet in balans zijn. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een leerling-daling en dientengevolge een daling van het aantal leerkrachten. Los van de autonome leerlingdaling ontstaat er bij ongewijzigd beleid in 2014 een tekort van jaarlijks Daarom is er de noodzaak om een ombuiging te realiseren door een verandering in de organisatie. Dit is ingrijpend. Gearhing gaat werken met onderwijsteams en realiseert daarmee een kwaliteitsverbetering en de noodzakelijke bezuiniging. Allereerst wordt bezuinigd op management en daarna op leerkrachten. Dit zijn communicerende vaten. Dat wat niet bezuinigd wordt op management, moet bezuinigd worden op leerkrachten. Met andere woorden, hoe efficiënter de managementstructuur, hoe minder bezuinigd hoeft te worden op leerkrachten. Elke bezuiniging zal pijn doen. Gearhing kiest voor een ombuiging met behoud van kwaliteit. I.2. Materiële en personele kosten Momenteel is 84% van de uitgaven voor personeel. Er resteert 16% voor materiële instandhouding. Dat deze 16% volstrekt onvoldoende is, blijkt uit de meerjarenbegroting (en uit verschillende recente onderzoeken: Hevo, VOS/ABB, en OSG). De exploitatie van de scholen staat daardoor ernstig onder druk: het is schraal. Een ombuiging kan daarom alleen maar gerealiseerd worden binnen het budget voor personeel. De verdere daling van het aantal leerlingen door de krimp leidt tot daling inkomsten hetgeen bij ongewijzigd beleid tot een nog grotere onevenredigheid zal leiden. Landelijk geldt tussen personeel en materieel een verhouding van 80:20. De rijksbekostiging voor Gearhing heeft een verhouding (gegevens 2011). Ombuigingsplan Gearhing blz. 4

5 II. Vier overwegingen: één plan Een ombuiging in het onderwijs is eigenlijk alleen te realiseren door het verminderen van de uitgaven of het interen op het eigen vermogen. Meer inkomsten zou ook een oplossing zijn. Maar omdat de inkomsten van basisonderwijs vrijwel uitsluitend bestaan uit overheidssubsidies, is daar nu niets van te verwachten. Het bestuur heeft zich vier vragen gesteld: II.1. Is het verantwoord om in te teren op het eigen vermogen? II.2. Is het mogelijk om te bezuinigen op de kosten voor administratie, beheer en bestuur II.3. Is het verantwoord om te bezuinigen op leerkrachten? II.4. Kan er bezuinigd worden door een verandering in de managementstructuur? Om het kort samen te vatten: het bestuur vindt het onverantwoord om: structurele tekorten te compenseren vanuit het eigen vermogen, nog meer te bezuinigen op administratie, beheer en bestuur, te bezuinigen op leerkrachten. Het bestuur is van mening dat een adequate aanpassing van de managementstructuur een verantwoorde en structurele meerjarige oplossing biedt om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Hieronder vindt u de overwegingen die tot deze conclusie hebben geleid. II.1. Een eerste overweging zou kunnen zijn, om de ombuiging te bekostigen uit het vermogen van Gearhing. De algemene directie vindt interen op dit vermogen niet verantwoord. Het geprognosticeerd eigen vermogen voor 2014 geldt als minimum. Het dan opgebouwde vermogen bestaat uit het budget voor noodzakelijke vervangingen en investeringen vermeerderd met een minimaal weerstandsvermogen. Als het vermogen vermindert, is het huidige niveau van onderwijs (dat al financieel onder druk staat) niet te realiseren. Daarbij heeft de organisatie dan onvoldoende middelen voor een verantwoord risicomanagement. In de jaarrekeningen van afgelopen jaren is dit onderbouwd. II.2. Een tweede overweging zou kunnen zijn om te korten op het bestuurskantoor en uitbestede diensten (kosten administratie, beheer en bestuur). Binnen de huidige context is dat slechts minimaal mogelijk. Na een organisatieverandering met onderwijsteams waardoor de span of control verminderd wordt, is daar een voordeel te halen. Dit ligt in de orde van enkele tienduizenden euro s. Daarmee wordt niet de gewenste ombuiging gerealiseerd. De algemene directie zet fors in op reductie van deze kosten, verbetering van de effectiviteit en efficiëntie en samenwerking met andere besturen (besturen voor openbaar onderwijs in Sneek, Joure en Heerenveen), maar ziet dit niet als significant in het kader van de ombuiging. De besparing op deze posten moeten we dan ook eerder zien in het enigszins verruimen van de exploitatie- en investeringsruimte van scholen. II.3. Een derde overweging kan zijn om te bezuinigen op het primaire proces: bezuinigen op leerkrachten. Zoals onderbouwd in de meerjarenbegroting is deze bezuiniging verdedigbaar. De gemiddelde groepsgrootte stijgt met enkele leerlingen. Toch kiest de algemene directie er niet voor om de bezuiniging grotendeels in het primaire proces te laten plaats vinden. Het bezuinigen op leerkrachten en het vergroten van de groepsgrootte heeft vooral nadelen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 5

6 Nadelen van het feit dat er minder leerkrachten per leerling zijn: Slecht verhaal in de huidige (politieke) context; Onrust en weerstand; Leidt tot verhogen van ervaren werkdruk; Vermindert de motivatie van leerkrachten; Vermindert de innovatiekracht; Geeft geen kwalitatieve verbetering; Vermindert de motivatie tot bijvoorbeeld samenwerking in onderwijsteams. II.4. De vierde overweging is een verandering van de directiestructuur. In het strategisch beleidsplan van Gearhing wordt al aangegeven dat de lesgevende taak van directeuren moet verdwijnen en dat samenwerking tussen scholen belangrijk is en dus één van de strategische doelen is. Op basis van het huidige leerlingenaantal (ruim 2300) zetten we te veel formatie in voor directeuren, gemiddeld is er in Nederland één directeur per 250 leerlingen. Gearhing heeft 20 directeuren en vijf vacatures. We kiezen voor behoud van de school als entiteit, zodat de optimale bekostiging van rijkswege wordt verkregen (29 scholen). Bij het werken in onderwijsteams gaan we niet langer uit van schoollocaties, maar vanuit clusters van locaties, waar één directeur leiding geeft aan één onderwijsteam. Dit is een organisatiemodel dat ook al door andere besturen (de Marne, Borger-Odoorn, Midden Drenthe) gekozen is. Voordelen: 1 Het geeft een impuls professionalisering aan de kwaliteit van het management. 2 De teams worden groter, dit biedt meer mogelijkheden voor professionalisering, professionele distantie, functiedifferentiatie en specialisatie, samenwerking, sparren en feedback, verdeling van taken en werkdrukreductie. 3 Het wordt vanzelfsprekender dat op leerlingenniveau samengewerkt wordt, waardoor aanbod en sociale context voor kinderen groter wordt. 4 Op het onderwijsteam-niveau is er voldoende volume voor dagarrangementen en bredeschool-initiatieven. 5 Efficiëntere en meer effectieve inzet van het beschikbare formatiebudget. Uiteraard heeft deze verandering ook nadelen. Naast onrust en weerstand zal het een ingrijpende verandering zijn dat de directeur op een ander niveau functioneert. De fysieke aanwezig van de directeur op de school is niet meer vanzelfsprekend. II.5. Kader en ambitie voor elk onderwijsteam Het ombuigingsplan is geen losstaand document. Het plan beschrijft de noodzakelijke verandering binnen Gearhing om enerzijds de baten en lasten in evenwicht te brengen en anderzijds de strategische meerjarige doelen te kunnen realiseren. Het strategisch beleidsplan blijft onverkort van kracht. Gearhing gaat voor de daarin geformuleerde uitgangspunten, motto, missie, visie en doelen. Uit het strategisch beleidsplan: Gearhing staat voor een aantal principes: Ombuigingsplan Gearhing blz. 6

7 geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie zijn onze basale waarden en normen; onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we proactief op, we zijn niet volgend maar nemen het initiatief als we kansen en mogelijkheden zien; de opbrengsten van ons onderwijs zijn hoog; de leeromgeving is inspirerend en uitdagend; we zeggen wat we doen (aan kinderen, ouders, de omgeving en elkaar) en doen wat we zeggen; de autonomie ligt zo laag mogelijk in de organisatie; de medewerkers zijn professionals, die hun ruimte en verantwoordelijkheid nemen en daarvan verantwoording afleggen; elke medewerker ontwikkelt zich en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team en de school; de school realiseert adaptief, passend en innovatief onderwijs in de eigen context, daardoor maken de scholen het verschil en zijn de Gearhingscholen verschillend; onze scholen zijn fysiek en sociaal veilig. Motto, missie en visie Motto Het motto van Gearhing geeft de essentie van ons bestaansrecht weer: Gearhing maakt het verschil. Het verschil voor kinderen die wij een optimale ontplooiing bieden;... ouders die kiezen voor betrokken en hoogwaardig onderwijs;... medewerkers die bij een excellente werkgever in staat gesteld worden om de verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van hoogwaardig onderwijs in een omgeving waarin ze zichzelf verder kunnen professionaliseren;... de samenleving waarvoor Gearhing meerwaarde creëert. Missie Gearhing bouwt wegen en bruggen voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Voor deze medewerkers is Gearhing een excellent werkgever. Visie Om de missie te realiseren heeft Gearhing een visie die hier is verwoord. De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden; thuisnabij onderwijs; het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze waarden en normen (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst; de bewustwording van burgerschap, het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving. Gearhing realiseert excellent werkgeverschap door: een veilig en inspirerend werkklimaat; competentiegericht integraal personeelsbeleid; het bevorderen van netwerken; aandacht voor initiatief en inspraak. Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: de eigenheid van elke school in haar eigen context; Ombuigingsplan Gearhing blz. 7

8 sturing op hoofdlijnen; verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht; effectiviteit, efficiëntie en daadkracht; integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus; integriteit, transparantie en openheid; kwaliteitsbeleid; een optimale inzet van middelen; partnerschap met ouders. Daarbij gelden gemaakte (beleids)afspraken op de verschillende niveaus (Gearhing, gemeentelijk, provinciaal en landelijk) zoals: het staand beleid van Gearhing de met de verschillende gemeenten bestaande afspraken de met de provincie gemaakte afspraken zoals Boppeslach het referentiekader passend onderwijs (2012) en de nog te maken provinciale afspraken over passend onderwijs. zie ook: het bestuursakkoord dat de sector begin 2012 heeft gesloten met de bewindslieden van OCenW waarin de ambities van de sector primair onderwijs zijn geformuleerd zoals: o kwaliteitsverbetering van leeropbrengsten, opbrengstgericht werken o passend onderwijs voor elk kind o verbetering van ouderbetrokkenheid o professionalisering van de medewerkers o kwaliteitsslag in HRM-beleid zie ook: het toezichtkader van de onderwijsinspectie Gearhing heeft als norm: geen (zeer) zwakke scholen Het ambitieniveau is om boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen te scoren Zie ook: CAO-PO Wet- en regelgeving Onderwijs is meer dan leren Doel 2 in het strategisch beleidsplan beschrijft onder meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderwijsteam (blz 14). Daar waar school staat, mag de lezer nu onderwijsteam lezen. De school is in gesprek met haar omgeving en participeert in relevante netwerken. De school werkt samen met (keten)partners. Elke school heeft een eigen profiel waarbij het zich onderscheidt. Het profiel is zorgvuldig afgestemd op enerzijds de context van de school en anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. De school is innovatief, formuleert een visie op dat wat op haar afkomt en integreert relevante aspecten op basis van verantwoorde keuzes. Kortom de school kiest zorgvuldig, in overleg met relevante partners, wat zij belangrijk vindt. In ieder geval worden er keuzes gemaakt waarbij de volgende thema s een rol spelen: basisvaardigheden, referentieniveaus en kerndoelen; competenties en vaardigheden; passend onderwijs voor alle kinderen met speciale aandacht voor leerlingen met een beperking en voor meerbegaafden; duurzaamheid, natuur en omgeving, techniek, gezondheid en vitaliteit; cultuur, sport en muziek; vroeg vreemde talen onderwijs, internationalisering, omgang met moderne media en mediawijsheid; de wijze waarop kinderen leren rekeninghoudend met meervoudige intelligenties; Ombuigingsplan Gearhing blz. 8

9 de ontwikkeling en opvang van de leerling buiten schooltijd; buitenschoolse opvang, brede school en opvang tijdens vakanties. De Gearhing stimuleert de scholen om zich te ontwikkelen tot brede scholen en tot kindcentra (1-12 jaar). De school kan dit als haar verantwoordelijkheid nemen maar kan er ook voor kiezen om dit te realiseren door samenwerking met partnerorganisaties. Ombuigingsplan Gearhing blz. 9

10 III. Werken in onderwijsteams III.1. De overweging Ombuiging en organisatieverandering roepen altijd weerstand op. Hoe te veranderen is voor directie, management en bestuur een lastig dilemma. Dit is nog lastiger als deze verandering, zoals nu, door bezuinigingen opgedrongen wordt. Het vraagt creativiteit en doet een beroep op ieders vermogen om een mentale verandering door te maken, om de bedreiging van bezuiniging te vertalen in een kans tot kwaliteitsverbetering. Directie en bestuur zijn gedwongen om te kijken naar ombuigingsmogelijkheden in alle lagen van de organisatie. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: Het primaire proces: minder leerkrachten en grotere klassen; Het management: minder directeuren en grotere teams; Het bestuur en ondersteuning: minder bestuurskracht en ondersteuning. Gekozen is om te gaan werken in onderwijsteams. Daardoor kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd, waarbij het primaire proces het minst in het geding komt. Er wordt primair bezuinigd op management. De effecten op het primaire proces, die helaas niet te voorkomen zijn, zullen secundair zijn. Daarbij zien de directie en het bestuur het werken in onderwijsteams de mogelijkheid om in kleine scholen hoogwaardig onderwijs te bieden en tegelijkertijd excellent werkgeverschap te realiseren. III.2. Het werken in onderwijsteams Gearhing heeft alleen maar kleine scholen. Zowel voor de leerlingen als leerkrachten heeft dit voor- en nadelen, er zijn ook risico s aan verbonden. Om deze risico s te verminderen en de nadelen te compenseren heeft Gearhing als beleid dat scholen gaan samenwerken. Schoolteams gaan inhoudelijk en organisatorisch samenwerken en ook voor de leerlingen komen er gezamenlijke activiteiten. Tot nu ligt het initiatief van deze samenwerking bij de directeuren en hun teams. Deze bottum-up strategie heeft nog niet tot veel concrete samenwerking geleid. De huidige noodzaak tot ombuigen en reorganiseren is een aanleiding de samenwerking te intensiveren. Gearhing moet reorganiseren. Van de huidige 29 scholen met elk hun eigen team en directeur, stellen we voor, om te gaan naar zeven onderwijsteams met per onderwijsteam één directeur. Door het werken in onderwijsteams gaan we een professionaliseringsslag maken in de ontwikkeling van teams en management. Daardoor kunnen we hoogwaardig onderwijs garanderen. Door een betere scheiding van taken en meer functiedifferentiatie zal de werkdruk beter beheersbaar zijn. Bijkomend voordeel is dat de organisatie flexibeler, efficiënter en effectiever wordt. Om een beeld te krijgen van het principe van onderwijsteams is het interessant te lezen wat Kees Parent, (Lauwers & Eems) schrijft op Kleine (dorps)scholen ervaren een toenemende druk op onderwijskwaliteit, professionalisering, leiderschap, werkdruk en bekostiging. Om deze druk het hoofd te bieden, kan het vormen van één onderwijsteam een oplossing zijn. In de benadering van onderwijsteams is de basis van de organisatiestructuur niet meer de afzonderlijke fysieke schoollocatie. Een onderwijsteam is verantwoordelijk voor het verzorgen van excellent basisonderwijs op meerdere fysieke verschillende niveaus, die beschikken over competenties en specialismen die met elkaar competente, integraal verantwoordelijke schoolleider. Op elke fysieke schoollocatie is een locatie coördinator aanwezig voor de dagelijkse leiding en als aanspreekpunt voor de ouders en leerkrachten. Het voordeel van een onderwijsteam is de efficiëntere en effectievere inzet van de personeelsformatie door clustering van de scholen. Daardoor kan bijvoorbeeld op kleine scholen met drie groepen worden gewerkt in plaats van met twee groepen. In een onderwijsteam kunnen meerdere specialismen worden ontwikkeld en effectiever worden ingezet. Op het gebied van taal, rekenen, cultuur en zorg kan bijvoorbeeld één coördinator worden aangewezen voor alle deelnemende scholen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 10

11 III.3. Onderwijsteams van Gearhing Binnen Gearhing gaan we met een vergelijkbaar model van onderwijsteams werken. Het voorstel is om met zeven onderwijsteams te gaan werken. (Ter indicatie: dit geeft een besparing in de orde van grootte van 4,5 a 5 ton). Voor de nadere uitwerking van de financiële effecten wordt verwezen naar hoofdstuk IV. Financiën. Daarvoor worden de volgende criteria gehanteerd: De geografische ligging; Minimaal twee en maximaal vijf locaties; Minimaal 200 leerlingen, een cluster van twee scholen heeft minimaal 250 leerlingen. De criteria en de indeling zijn geformuleerd tijdens een bijeenkomst van een werkgroep van een aantal directeuren, waarin het directeurenoverleg representatief was vertegenwoordigd. De criteria en de indeling zijn na deze werkgroep-bijeenkomst besproken in het directeurenoverleg. Daarbij heeft de kennis van de directeuren van de lokale situatie en cultuur een belangrijke rol gespeeld. Elke leerkracht maakt deel uit van een onderwijsteam. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor hoogwaardig onderwijs op al hun locaties. Binnen het onderwijsteam kan een leerkracht beter ingezet worden op basis van de eigen kwaliteiten. De invulling van het onderwijsteam is nog geen uitgewerkt, kant en klaar concept. Dit geeft ruimte aan eigen vorm en inhoud. Een onderwijsteam heeft één eindverantwoordelijke, de directeur (wtf 1.0, zonder lesgevende taak). De kern van het team bestaat uit leerkrachten. Elk onderwijsteam heeft in iedere geval een (deeltijd) IBer. Alhoewel het onderwijsteam voornamelijk zal bestaan uit leerkrachten biedt het functieboek van Gearhing meer mogelijkheden. Binnen een onderwijsteam is het goed mogelijk om de functiemix, in het kader van Actieplan Leerkracht Nederland, te realiseren. Ook de jongste plannen om 1 op de 20 leerkrachten de status excellent te geven valt binnen een onderwijsteam te realiseren. Functies / taken binnen het onderwijsteam : per onderwijsteams directeur DB/DC voltijd adjunct (bij grotere teams) 2 onderwijsteams (groot) voltijd of manager bedrijfsvoering 5 onderwijsteams (kleiner) deeltijd expertise (IB - vakleerkracht) LB per school locatie coördinator LB omvang e.d. afhankelijk van grootte van de school leerkrachten LA aantal FTE's afhankelijk van grootte van de school Omdat het onderwijsteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en wat daarmee samenhangt, op alle locaties, ligt het voor de hand om een aantal zaken voor leerlingen en ouders gezamenlijk voor alle locaties te organiseren. III.4. Praktische aspecten Voor het onderwijsteam komt één budget beschikbaar, er is één formatieplan en één begroting. Ombuigingsplan Gearhing blz. 11

12 III.5. Vergaderingen en ontmoetingen Om te functioneren als één onderwijsteam moet er veel aandacht zijn voor de communicatie. Het gebruik van intranet en telefoon biedt volop mogelijkheden, maar je moet elkaar ook ontmoeten. De onderwijsteams zullen dat duidelijk moeten plannen. III.6. Formele status We werken straks als onderwijsteam, het mooist zou zijn als dat helemaal wordt doorgevoerd: één school op meerdere locaties. Wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende bekostigingssystematiek maken het niet aantrekkelijk om dit helemaal door te voeren. Het opheffen van brinnummers (door te fuseren tot één school) geeft fors minder inkomsten. Om een vuistregel te geven, bij fusie kost dit per school op termijn van drie jaar één fte aan leerkracht. Daarom hebben we rekening te houden met: Elke locatie is een volwaardige school; Een leerling wordt ingeschreven op een school; De directeur (van het onderwijsteam) is, conform de WPO, directeur van elke locatie; Elke locatie houdt zijn brinnummer, daardoor wordt elke school door de inspectie gezien als een afzonderlijke school. De leerlingen zijn ook op één locatie ingeschreven. De tussen- en eindopbrengsten moeten we helaas nog op schoolniveau verantwoorden. III.7. Implementatie De verandering naar het werken in onderwijsteams dient in eens plaats te vinden. Op het moment dat bekend is dat de samenstelling van teams gaat veranderen en dat scholen gaan samenwerken, staat de ontwikkeling op team- en schoolniveau stil. Daarbij heeft de bemensing en indeling van het ene team gevolgen voor directeuren, andere teams, scholen en medewerkers. De ombuiging vraagt zorgvuldigheid en voldoende tijd voor: Het vormen van onderwijsteams; Benoemen van nieuwe directeuren en daarna de manager bedrijfsvoering/ adjunct-directeur; Het in goed overleg met directeuren, die hun huidige functie verliezen, vinden van een passende functie. In januari is een vacaturestop van kracht geworden. Deze vacaturestop is zowel voor leerkrachten als voor directeuren ingevoerd. Er zijn vijf scholen met een vacature voor directeur. In de organisatieleer is het een bekend gegeven dat het moment van vacatures en natuurlijk verloop het beste moment is om tot organisatieverandering en herstructurering over te gaan. De samenwerking en invulling van het concept van onderwijsteams vergt een zorgvuldig proces met een gefaseerde aanpak. In bijlage 6 Begeleidingsplan is aangegeven op welke wijze de begeleiding van de onderwijsteams gestalte gaat krijgen. Ombuigingsplan Gearhing blz. 12

13 IV. Financiën In januari 2011 is de meerjarenbegroting vastgesteld. Op basis van de leerlingenprognoses, de hieraan gelieerde rijksbijdragen, de overige overheidsbijdragen, waaronder de bijdrage van de gemeente voor de bruidsschatregeling en de overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbehorende kosten, ABB, personele kosten gezamenlijk beleid en materieel scholen. In de onderstaande tabel is het te verwachten exploitatiesaldo voor de Stichting openbaar primair onderwijs Zuidwest Friesland Gearhing voor de jaren 2010 tot en met 2014 weergegeven, bij ongewijzigd beleid. BATEN Bekostinginsonderwerp Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose 3.1. Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Les en examengelden Baten in opdracht van derden Overige baten Totaal Baten LASTEN 4.1. Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo baten - lasten Financiele baten en lasten RESULTAAT IV.1. De ontwikkeling van het negatieve resultaat De ontwikkeling van het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de volgende componenten, waarbij we 2014 vergelijken met 2010: het aflopen van de bruidsschatregeling niet volledige vergoeding loonkosten functiemix huisvestingslasten en overige lasten stijgen harder dan de rijksbekostiging materiële instandhouding het aantal leerlingen daalt met 206 korting op de lumpsumvergoeding door het rijk stoppen van bijzondere personele bekostiging (impulsgebieden, trekkende bevolking) de personele lasten dalen in verband met natuurlijk verloop minder snel dan de baten niet volledige vergoeding van de gemiddelde personeelslast door het rijk daling van gemeentelijke subsidies en bijdragen samenwerkingsverbanden WSNS Er is sprake van een cumulatie van een groot aantal (bezuinigings)maatregelen in de afgelopen en komende jaren, bezuinigingen van gemeenten en een autonome ontwikkeling: leerling-daling. Ombuigingsplan Gearhing blz. 13

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Stichting openbaar onderwijs. Tholen 2013-2017

Strategisch Beleidsplan. Stichting openbaar onderwijs. Tholen 2013-2017 Strategisch Beleidsplan Stichting openbaar onderwijs Tholen 2013-2017 19 september 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 2. Inleiding 3 3. Analyse intern en extern 4 4. Onze organisatievisie 14 5. Organisatiebeleid:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie