Raadsvergadering van 26 juni Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering van 26 juni 2001. Agendapunt: 6. Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan. Aan de gemeenteraad,"

Transcriptie

1 Raadsvergadering van 26 juni 2001 Agendapunt: 6 Onderwerp:Reorganisatie Maatschappelijk Werk Fryslan Aan de gemeenteraad, Alle gemeenten (23) in het werkgebied van de Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan hebben.van de stichting het rapport van KPMG ontvangen (bijlage 1) met daarbij een aanbiedingsbrief waarin o.a. aan gemeenten wordt verzocht reorganisatiebudget beschikbaar te stellen. Het rapport is door KPMG opgesteld in opdracht van de stichting. Hoewel een aantal gemeenten is bevraagd op een aantal aspecten die in het rapport aan de orde komen is de verantwoordelijkheid voor het KPMG rapport en de voorgestelde oplossingsrichting om de stichting te reorganiseren uitsluitend de verantwoordelijkheid van de stichting. De kerngemeenten en in het verlengde daarvan alle individuele gemeenten hebben er wat betreft "verantwoordelijk zijn voor" aan het rapport part nog deel gehad. Omdat de betrokken gemeenten er belang bij hebben dat de beschikbaarheid van maatschappelijk werk in het gehele gebied onder goede voorwaarden, laagdrempelig en tegen een juiste prijs beschikbaar is, heeft er afstemming plaatsgevonden middels het volgende uitvoerig advies. Aanleiding. In 1995 zijn vier instellingen voor maatschappelijk werk in Friesland gefuseerd tot de nu 8 bestaande Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan. Nadat de fusie op papier een feit was, werd één van de voormalige coördinatoren aangesteld als directeur van de nieuwe organisatie. Deze directeur is na verloop van tijd op non-actief gesteld waarna een aantal interim directeuren elkaar hebben opgevolgd. Medio september 1999 is de huidige directeur aangesteld. Deze was bij aanstelling op de hoogte van het feit dat de gefuseerde instelling als zodanig nog niet functioneerde. De realiteit bleek nog ernstiger dan hij had verwacht. Om goed zicht te krijgen op de knelpunten in de organisatie is een beroep gedaan op de KPMG. KPMG is met de volgende vraagstelling aan het werk gegaan: 'Op welke wijze moet de Stichting Maatschappelijk Werk Frysl8n haar organisatie inrichten om gedurende lange tijd maatschappelijk werk aan de afnemende gemeenten te kunnen leveren waarbij sprake is van een concurrerende prijs/kwaliteit verhouding en een flexibele overlegstructuur? Het uitgevoerde onderzoek is gestoeld op drie informatiebronnen:.recente en relevante documentatie;.interviews met vijf gemeenten (de 4 kerngemeenten: Franekeradeel, Dongeradeel, Opsterland en Heerenveen plus de gemeente Ooststellingwerf);.informatie van andere gemeenten uit het land aangaande de financieringsmethode. In theoretische zin is hier sprake van benchmarking. KPMG heeft op basis van de geconstateerde knelpunten de conclusie getrokken dat de fusie mislukt is. De beoogde voordelen betreffende effectiviteitverbeteringen en doelmatigheidsbevorderingen zijn niet gerealiseerd. Om een goed beeld te krijgen hoe de organisatie is ontstaan volgt hier nu eerst een overzicht van de ontstaansgeschiedenis. Ontstaansgeschiedenis van Stichting Maatschappelijk Werk Frysl3n. Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan is door een fusie, die per 01 juli 1995 een feit werd, ontstaan. De problemen waarin de stichting op dit moment verkeert zijn voor een belangrijk deel te verklaren uit de context waarin de fusie tot stand is gebracht. Om die reden kijken we in dit advies eerst even terug op deze context. De eerste gesprekken tussen ambtenaren en enkele vertegenwoordigers van enkele AMW instellingen vonden plaats in april Enerzijds ging het over de tot dan toe gehanteerde wijze van financieren terwijl anderzijds werd gesproken over mogelijkheden tot fusie van betreffende AMW instellingen. Dit zou per 01 januari 1994 een feit moeten zijn. Daarop volgde een aantal overleggen. Een onderdeel van die gesprekken was dat een nieuwe financieringswijze pas in 1995 zou worden toegepast en dat de stichting vervolgens enkele jaren ervaring op zou kunnen doen met dit systeem. Daarin zou de bruikbaarheid worden getoetst en kon eventueel bijstelling plaatsvinden. Qua inhoud wensten gemeenten op termijn - een systeem van outputfinanciering, gebaseerd op een vaste prijs per hulpeenheid.. Over eventuele inkrimping van het aantal hulpeenheden en de personele gevolgen c.q wachtgelden die dat zou kunnen veroorzaken wensten de fusiepartners een aparte afspraak met de gemeenten te maken. Ambtelijk werd, op basis van

2 landelijke kengetallen van de AMW koepel VOG, gesteld dat een prijs van f 900,00 per hulpeenheid in 1997 haalbaar was. Daarnaast werd gesteld dat een gefuseerd AMW haar diensten efficiënter en doelmatiger zou kunnen leveren hetgeen ook een financieel voordeel kon genereren. De instellingen plaatsten daar vraagtekens bij en betwijfelden of de landelijke gemiddelden m.b.t. case-ioad en prijs per hulpeenheid in de Friese plattelandssituatie gehaald zouden kunnen worden. Bovendien vonden zij dat de doelmatigheidsvragen zich teveel toespitsten op case-ioad verhoging en de prijs per hulpeenheid terwijl zij het voordeel van fusie meer wensten te vertalen in zaken als kwaliteitsverbetering, effectiviteit, verkorten van de hulpduur, werken met hulpverleningsplannen, werkbegeleiding en intervisie. Zij wilden voorkomen dat er een soort krampachtigheid m.b.t. landelijke gemiddelden zou ontstaan. Hieruit wordt duidelijk dat de partijen ieder een andere insteek kozen om tot fusie te komen. Ambtelijk wordt de f 900,00 per hulpeenheid in 1997 vastgehouden, tenzij de stichting kan 8 bewijzen dat het te weinig is. De instellingen komen daarop met een gemotiveerd voorstel voor een prijs van f 997,09 in Vervolgens ontstond er een meningsverschil over de berekeningswijze en ambtelijke twijfel aan de relevantie van de aangedragen argumentatie. Om hieruit te komen stelden zowel de ambtenaren als de instellingen een nieuw stuk op met daaraan gekoppeld een prijsberekening. Ambtenaren komen op f 895,00 per hulpeenheid en de instellingen op f 958,00. Het is inmiddels november Er wordt geen overeenstemming bereikt en fusie per is niet meer haalbaar. De gesprekken worden vervolgens voortgezet met een inmiddels door de instellingen samengesteld fusiebestuur. Het overleg concentreert zich permanent rond de prijs die in 1997 voor een hulpeenheid zal moeten gaan gelden. Het gaat dan om de vraag of f 900,00 wel of niet toereikend zal zijn. Er wordt overeenstemming bereikt over het principe van outputfinanciering, niet over de prijs van f 900,00 in Uiteindelijk wordt door het fusiebestuur aan de instellingsbesturen geadviseerd niet over te gaan tot fusie. Dan vindt er in oktober 1994 toch weer overleg plaats tussen enkele portefeuillehouders en ambtenaren met het fusiebestuur. Beide partijen spreken opnieuw de intentie uit om tot fusie te willen komen. Het hele traject wordt nu niet opnieuw ingezet. Omdat de besprekingen steeds vastlopen op de financiële aspecten wordt afgesproken dat een ambtelijk vertegenwoordiger vanuit de gemeenten en een bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit de instellingen samen een financiële paragraaf zullen schrijven als basis voor verder fusieoverleg. Tegelijkertijd voeren de gemeenten de druk op de instellingen op. door aan te kondigen dat zij overwegen per 1 januari 1997 een ander subsidiesysteem in te voeren. Hierover zal clustergewijs met instellingen worden gesproken. waarbij ook de mogelijkheden tot samenwerking met derden zullen worden betrokken. In juni 1995 besluiten 23 gemeenteraden in te stemmen met de fusie van de vier instellingen per 01 juli 1995 inclusief besluitvorming over de financiële paragraaf waarin de subsidiesystematiek en berekeningsgrondslagen zijn neergelegd. De 23 gemeenten samen boeken hiermee tegelijkertijd een subsidievoordeel van krap vijf ton en er wordt geen fusiebudget beschikbaar gesteld. De feitelijk situatie voor de nieuwe Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan is dus dat zij op 01 juli 1995 vier instellingen met een eigen oorspronkelijke cultuur en ieder haar eigen dynamiek en wel en wee in zich verenigd ziet. Het budget om de werkzaamheden te kunnen verrichten t.o.v. de budgetten van de oorspronkelijke vier instellingen is krap vijf ton lager en er is geen fusiebudget om er één bedrijf met een eenduidige cultuur en eenduidige procedures van te maken. Hierdoor heeft de stichting van meet af aan vanuit een achtergestelde positie moeten opereren en mede daardoor is het niet gelukt een eenduidige sturing met alle randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn te realiseren. De zienswijze van KPMG zoals die in hun onderzoek is verwoord. KPMG concludeert dat de aspecten strategie en beleid niet helder door de stichting zijn gedefinieerd. Er is geen concrete actie op die punten geformuleerd waardoor strategische en operationele doelen onvoldoende meetbaar zijn. De bestaande notities bieden onvoldoende voorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Bovendien ontbreekt samenhang tussen diverse notities en doorvertaling naar de lagere echelons in de organisatie~ Over de terreinen scholing en deskundigheid komt KPMG tot de slotsom dat er sprake is van een achterstandsituatie. De professionaliteit is altijd als een vanzelfsprekend gegeven beschouwd en is nauwelijks geactualiseerd. De fusie heeft bijgedragen aan een verdere verwijdering tussen de medewerkers en leidinggevenden. De culturen van de vroegere instellingen hebben dit versterkt. Hierdoor is er geen sprake van duidelijke sturing en wordt geen aandacht geschonken aan meting van de effectiviteit van het personeelsbeleid. Dit heeft geresulteerd in een individualistisch georiënteerde organisatie die onmachtig is haar medewerkers goed aan te sturen. -De stichting maakt gebruik van 17 locaties waarvan er vier in eigen bezit zijn. De.onderhoudstoestand van de vier eigen locaties is matig. Vanuit die locaties wordt gewerkt met 13 teams. Deze worden aangestuurd vanuit de productgroepen 'algemeen maatschappelijk werk' en 'specifieke diensten'. Dit organisatiemodel blijkt eerder tot een verzwakking dan tot een versterking te hebben geleid. KPMG stelt daarom dat dit een

3 versnipperde structuur veroorzaakt waarbij beide groepen in de praktijk onafhankelijk van elkaar opereren en elkaar soms beconcurreren. Er is geen adequaat management informatiesysteem. Primaire oorzaak hiervan is het ontbreken van schriftelijke verantwoording van de medewerkers waar het gaat om hun werkzaamheden. Daarnaast ontbreken essentiële ondersteunende faciliteiten zoals een geschikt geautomatiseerd systeem. KPMG stelt dat het huidige financieringssysteem op basis van een vaste prijs per hulpeenheid niet naar tevredenheid functioneert. Volgens KPMG geldt dat niet alleen voor de stichting maar ook voor een aantal van de afnemende gemeenten. KPMG constateert dat de stichting geen gestandaardiseerde werkwijzen gebruikt. Kritieke momenten in de processen zijn niet bepaald waardoor er amper inzicht in de afzonderlijke processtappen is. Pogingen hiertoe uit het verleden hebben onvoldoende samenhang en balans kunnen scheppen. Ook dit leidt tot de onmogelijkheid om managementinformatie. kwaliteitszorg en financieel beheer vorm te geven. Tegelijkertijd stelt KPMG dat er -door de keuze van het bestuur voor een vorm van bestuurder op afstand -een haat ontstaat tussen de dagelijkse operationele werkzaamheden en de lange termijn strategie waardoor de directie een klankbord mist. KPMG komt op grond van haar onderzoek tot de conclusie dat de stichting weinig daadkracht heeft getoond inzake beleidsbepalende en bestuurlijke verplichtingen. Actieplannen Door KPMG is de gewenste situatie geformuleerd. Deze zou stapsgewijs bereikt kunner worden. Hiertoe heeft KPMG een actieplan in 9 onderdelen opgezet. Alleen de actieplannen 1 2 en 6 zijn voor de gemeenten in directe zin relevant. Actieplan 1 betreft het reorganisatiebudget. Actieplan 2 gaat over de financieringssystematiek. Het 6e actieplan betref de vraag vanuit de klantfinancier. Toekomstvisie Stichting Maatschappelijk Werk 'Fryslan'. Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan wil in de toekomst een initiërende rol spelen bij de nieuwe ontwikkelingen in de psychosociale en maatschappelijke hulpverlening. Om dat goed te kunnen is een reorganisatie noodzakelijk. De geplande reorganisatie dient dan ook twee belangrijke doelen; het verbeteren en vernieuwen van de organisatie en het verwezenlijken var nieuwe ambities. Dat vraagt een werkwijze die meer vraaggericht en outreachend georiënteerd is. Vernieuwing van de organisatie is nodig om beter in te kunnen spelen op vragen van cliënten. Er vindt een verschuiving plaats van instellingszorg (intramuraal) naar zorg op maat aan huis (ambulanvextramuraal). Die ontwikkeling is al enige jaren aan de gang en noodzaakt tol versterking van het bestaande takenpakket van het maatschappelijk werk. Wil dat kans van slagen hebben, dan is een fijnmazig net van ambulante zorg nodig. Dit betekent, dat een goede integrale afstemming tussen de verschillende hulpverlenende instellingen noodzakelijk is. Om die reden hebben nauwere samenwerkingsrelaties met andere partners in de hulpverlening zoals de huisarts, de GGZ en Jeugdzorg Friesland hoge prioriteit. De stichting heeft al een begin gemaakt met een proces van nauwer samenwerken. Zo worden de van oudsher nauwe banden met de huisarts aangehaald. Ook is er met de Jeugdzorg Friesland per 1 januari van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten die beoogt, dat het maatschappelijk werk als een vangnet gaat fungeren voor de Jeugdzorg. In die overeenkomst is afgesproken dat, waar hulp noodzakelijk is ter voorkoming van escalatie van problemen bij jongeren, moet worden voorkomen dat zij op een wachtlijst komen. Het maatschappelijk werk biedt die hulp. Deze vorm van hulp is nodig, omdat Jeugdzorg Friesland overschakelt van internaatgericht werken naar meer ambulante zorg. Ook in de toekomst kan een nauwere samenwerking leiden tot betere zorg voor jongeren met psychosociale problemen. Bij wijze van voorbeeld: de stichting heeft de intentie uitgesproken haar regiokantoor voor Noordoost Friesland in hetzelfde gebouw te vestigen als de GGZ in die regio. Volgend jaar is de nieuwbouw van het multifunctionele zorgcentrum van Talma Sionsberg in Dokkum gereed. Het doel is elkaar te coachen, te consulteren en werkzaamheden uit te wisselen. Dat kan het beste onder één dak. Op termijn moet ook in de rest van de provincie deze samenwerking gestalte krijgen. Daarnaast wil de stichting haar deskundigheid verder ontwikkelen met het oog op de aanpak van speciaal aan te bieden diensten (diensten onder voorwaarde). Het betreft onder andere diensten op het vlak van fase-4 cliënten welke bij Arbeidsvoorziening en/of de Sociale Dienst als onbemiddelbaar zijn aangemerkt. De problemen bij deze categorie zijn vaak zo divers en meervoudig, dat niet kan worden volstaan met begeleiding die voornamelijk is gericht op het vinden van betaald werk. Soms moeten tegelijkertijd de andere problemen uit de wereld worden geholpen om iemand te interesseren voor de arbeidsmarkt of andere activiteiten die het leven weer zinvol maken. Voor die groep wil de stichting de voorwaardelijke hulpverlening verder uitbouwen. Samen met de sociale dienst van gemeenten en Arbeidsvoorziening heeft de stichting daarvoor de deskundigheid in huis.

4 Cliënten wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij schuldsanering en het oplossen van psychosociale problemen op voorwaarde dat ze structureel aan hun situatie willen werken via een cursus of arbeidstraining. De stichting doet inmiddels ervaring op met deze vorm van voorwaardelijke hulpverlening via pilot-projecten sociale activering in de gemeenten Heerenveen, Skarsterl8n, Dantumadeel en Smallingerland. Andere voorbeelden van voorwaardelijke hulpverlening: er is een samenwerking tussen de stichting en de politie Friesland over inzet van maatschappelijk werk in relatie tot criminaliteitspreventie ( Achtkarspelen). Ook maakt de stichting samen met woningbouwcorporaties en gemeenten plannen voor de aanpak van probleemburgers in het kader van woonbegeleiding (o.a. Oost- en Weststellingwerf, Skarsterl8n en Opsterland). De vernieuwing van de stichting lukt alleen met steun van haar (klant)financiers. In een snel veranderende en steeds complexere maatschappij is een goed functionerende instelling voor psychosociale en maatschappelijke hulpverlening noodzakelijk. De stichting kan die positie innemen mits daarvoor de juiste voorwaarden worden geschapen. Zoals bekend zijn de gemeenten Franekeradeel, Dongeradeel, Heerenveen en Opsterland kerngemeenten en daarmee aanspreekpunt voor de stichting. Opsterland heeft daarbij de A coördinatie. Er is een tijdpad opgesteld voor de voorbereiding van de besluitvorming over het..reorganisatieplan in de 23 subsidiërende gemeenten. Er is een externe procesbegeleider van bureau BMC aangesteld. Met zijn hulp is in januari een drietal voorlichtingsbijeenkomsten voor de raadscommissies maatschappelijke zaken georganiseerd. Voor een weergave van de vraagpatronen op deze bijeenkomsten wordt verwezen naar bijlage 2. Condities op korte termijn (actieplan 1 uit het KPMG rapport). Eén van de conclusies en aanbevelingen van het reorganisatierapport is dat voor een financiële gezondmaking van de stichting een reorganisatiebudget nodig is van (afgerond) f ,00. Dit budget zal door de gemeenten gedurende het lopende reorganisatieproces in drie gelijke termijnen beschikbaar worden gesteld. De 16 termijn medio 2001 betaalbaar te stellen, de 26 en 36 termijn betaalbaar te stellen aan het begin van resp en Het noodzakelijke reorganisatiebudget is opgebouwd uit de volgende posten en betreft een uitwerking van het door KPMG in haar reorganisatierapport opgestelde actieplan f ,00 voor afvloeiing van personeelsleden en wachtgeldverplichtingen..2. f ,00 voor begeleiding reorganisatie en mobiliteitsfonds. 3. f ,00 voor deskundigheidsbevordering en scholing personeel. 4. f ,00 voor realisering informatisering- en automatiseringsplan. 5. f ,00 voor investering in de inventaris. Ad 1. Dit betreft een afkoopsom van twee ontslagen managers, vastgesteld door de kantonrechter. Het betreft daarnaast twee boventallige werknemers, waarvan één op dit moment in dienst is van Sociaal Raadslieden Werk. Hiervoor wordt ander werk gezocht. De ander betreft een werkbegeleider die een arbeidsconflict heeft met de stichting, Hij is nu actief bezig in een reïntegratietraject. Indien dit mislukt wacht: wachtgeld. Ad 2. Aanpassing van de organisatiestructuur betreft de begeleiding van de organisatie door externe ondersteuning bij het uitwerken van de in het reorganisatierapport genoemde actieplannen en proces van implementatie. Het mobiliteitsfonds is bestemd voor dat deel van het personeel die het veranderingsproces binnen de organisatie niet willen of kunnen meemaken. Hiervoor wordt een oriëntatie op de eigen loopbaan tot en met outplacement geboden. Verder is onderdeel hiervan een training in het resultaat gericht leidinggeven. Ad 3. Hier betreft het middelen die nodig zijn om via cursussen en deskundigheidsbevordering de achterstalligheid in kennis weg te werken en de kwaliteit van de medewerkers te verhogen. Ad 4. Het automatiseringssysteem bij de stichting is sterk verouderd en verschilt per oorspronkelijke regio. Het management beschikt daardoor niet over adequate sturingsinformatie. Daarom is vernieuwing van de hard- en software noodzakelijk waarmee aan de eisen voor de beheersing en de sturing van de organisatie kan worden voldaan. Ad 5. Als gevolg van het realiseren van de regiolocaties en doordat het aanwezige meubilair sterk verouderd is dienen de werkplekken opnieuw te worden ingericht. Er is een redelijke schatting van de kosten gemaakt waarbij kan worden gesteld dat deze in ieder geval niet hoger zullen uitvallen. Indien de kosten lager uitvallen mag de stichting dit aan haar reserve toevoegen. Wanneer de reserve hoger wordt dan 10% van de jaarlijkse subsidie zal verrekening van dit bedrag plaatsvinden.

5 KPMG stelt voor het reorganisatiebudget te verdelen naar gemeenten op basis van het inwoneraantal per 1 januari Per inwoner gaat het om f 5,89 over een periode van drie jaar oftewel f 1,97 per inwoner per jaar. De bijdrage per gemeente is berekend op bladzijde 31 van het reorganisatieplan. Aangezien enkele gemeenten naast diensten van de Stichting ook maatschappelijk werk afnemen van een prot.chr. instelling, is het reëler een verdeling te maken waarbij is rekening gehouden met de verhouding van de afname van de verschillende hulpverleningsinstellingen. 8 afname "FrysI8n" afname anderen Het Bildt 50% 50% Dantumadeel 77% 23% Ferwerderadiel 20% 80% Leeuwarderadeel 64% 36% Menaldumadeel 71% 29% Tytsjerksteradiel 92% 8% Achtkarspelen 83% 17% Per gemeente is dan de bijdrage f 6,356 per toegerekende inwoner. De toerekening is als volgt: Gemeente Aantal Bijdrage per inwoner Totale bijdrage per (toegerekende) gemeente inwoners per 1 - Januari Achtkarspelen *** f. 6,356 f ,64 Ameland f. 6,356 f ,73 Het Bildt f. 6,356 f ,55 Boarnsterhim f. 6,356 f ,34 Dantumadeel f. 6,356 f ,47 Dongeradeel f. 6,356 f ,78 Ferwerderadiel f. 6,356 f ,00 *** Franekeradeel f. 6,356 f ,58 Harlin en f. 6,356 f ,65 Heerenveen f. 6,356 f ,57 Kollumerland f. 6,356 f ,70 Leeuwarderadeel f. 6,356 f ,98 *** Lemsterland f. 6,356 f , 16 Menaldumadeel f. 6,356 f ,97 *** Ooststellingwerf f. 6,356 f ,24 O sterland , f. 6,356 f ,76 Schiermonnikoog f. 6,356 f ,00 Skarsterlan f. 6,356 f ,77 Smallingerland f. 6,356 f ,57 Terschelling f. 6,356 f ,38 Tytsjerksteradiel f. 6,356 f ,22 *** Vlieland f. 6,356 f ,56 Weststelling werf f. 6,356 f ,44 Totaal f ,40 *** inwoneraantal gecorrigeerd naar verhouding afname Stichting MW "Fryslan" en andere in betreffende gemeenten werkzame stichtingen. Zoals bekend maken nagenoeg alle gemeenten gebruik van de stimuleringsmaatregel maatschappelijk werk van VWS. De stimuleringsmaatregel beoogt o.a. in de eerstelijns gezondheidszorg de samenwerking met huisartsen te versterken. Dit vergt meer investering in relatieopbouwen vergroting van de kwaliteit van de hulpverlening. En dat vraagt weer een e hogere deskundigheid en een grotere formatieomvang waarbij niet zondermeer een relatie met het af te nemen aantal hulpeenheden kan worden gelegd. Duidelijk moet zijn dat investering in relaties en kwaliteit meer menskracht vergt zonder dat dit in directe zin in een aantal hulpeenheden is uit te drukken. Binnen de stimuleringsmaatregel ontvangen gemeenten een bijdrage over de jaren 2000 tot en met 2003 voor de uitbreiding van de formatie uitvoerend mw'ers. Voorwaarde hieraan is dat de gemeenten een zelfde bedrag beschikbaar stellen. Na 2003 wordt de bijdrage van VWS structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Afrekening van de bijdrage zal plaatsvinden naar de situatie op 31 december Tot dat moment zouden gemeenten kunnen overwegen de van VWS ontvangen gelden in te zetten ter financiering van het reorganisatiebudget ( zie bijlage 3). Doordat in het recente verleden absoluut onvoldoende middelen voor de elementen huisvesting en automatisering in de begroting waren opgenomen maken deze aspecten nu deel uit van het reorganisatiebudget. Het moet glashelder zijn dat de stichting deze posten in de toekomst binnen de exploitatie normaal moet afschrijven, omdat ze zich anders op termijn opnieuw als herinvesteringprobleem zullen aandienen. Condities op langere termijn. Met het beschikbaar stellen van het reorganisatiebudget worden de voorwaarden geschapen om het de stichting mogelijk te maken een gezonde organisatie te ontwikkelen waarin aan kwaliteit gewerkt kan worden. Dat kan alleen onder specifieke voorwaarden. Zo is een heldere wijze van bekostiging die onderling vergelijkbaar is voor de langere termijn onontbeerlijk. De financieringssvstematiek De huidige financieringssystematiek staat voor zowel een aantal gemeenten als voor de stichting ter discussie. Financiering op basis van een hulpeenheid is een methode om de subsidie te kunnen vaststellen en is daarmee

6 vooral een prijseenheid. De prijs per hulpeenheid is gekoppeld aan het basisproduct. Dit systeem leidt ertoe dat naast de basisfinanciering specifieke zaken apart gefinancierd moeten worden. Zo worden rond zaken als schuldhulpverlening, sociaal activeringstrajecten van fase 4-cliënten, schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, enz. aparte afspraken gemaakt met daarmee gepaard gaande financieringsstromen. Dit komt de helderheid in financiering niet ten goede. Uitwerkina financieringsvoorstel (actieplan 2 uit het KPMG rapport). Voorgesteld wordt voor de uitwerking van de wijze van financieren een werkgroep te formeren die in ieder geval zal bestaan uit vertegenwoordigers van de stichting, de (kern)gemeenten en ter advisering KPMG. Door het eerdere onderzoek is dit bureau goed op de hoogte van de positie van de stichting en bovendien beschikt zij door haar ervaring over een groot aantal benchmark gegevens m.b.t. vergelijkbare instellingen. De beoogde werkgroep financiering dient zo snel mogelijk te starten en met een voorstel voor een financieringsmodel te komen. Op eigen verzoek zal de gemeente Smallingerland hierin in ieder geval participeren. Besluitvorming en implementatie van de nieuwe systematiek dient zo snel mogelijk z'n beslag te krijgen en moet uiterlijk in 2003 zijn afgerond. De financierende gemeenten dienen er rekening mee te houden dat de bijdrage aan het maatschappelijk werk verhoogd zal moeten worden. Dit moet de basis bieden voor een gezonde organisatie. De af te nemen producten (actieplan 6 uit het KPMG rapport). In de nieuwe situatie zal de stichting een overeenkomst met alle afzonderlijke klant/gemeenten moeten sluiten met betrekking tot de af te nemen producten. Dit zal kunnen worden vastgelegd in bijvoorbeeld een vierjaren contract waarbij in het derde jaar wordt bekeken hoe de productafname er in het vijfde jaar (en dus in een volgende contractperiode) uit zal moeten zien. De stichting wenst in de toekomst niet langer in afzonderlijke product divisies te werken maar biedt één product waarbinnen vele varianten mogelijk zijn. Zo is het voor iedere afnemer mogelijk maatwerk in te kopen. Het zal duidelijk zijn dat de onderhandeling over het af te nemen a pakket in de nieuwe situatie uitsluitend de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke. gemeente is. Wat hiervoor zal moeten worden betaald is afhankelijk van de uitkomst van de inspanningen van de eerder genoemde werkgroep financiering. Communicatie tijdens het reorganisatie traject. De stichting zal in ieder geval de gemeenten, gedurende het reorganisatieproces, door middel van een regelmatig verschijnende, nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken. Bovendien zal de stichting ook in haar jaarverslagen een apart hoofdstuk weiden aan de voortgang van de reorganisatie en hierin inzichtelijk maken waaraan en hoe het reorganisatiebudget is besteedt. Uit juridische overwegingen in relatie tot de aansprakelijkheid is het absoluut af te raden in te gaan op het in het KPMG rapport gedane voorstel tot deelname van gemeenten in een Raad van Toezicht model. Er dient een helder onderscheid te blijven bestaan tussen het bestuur van de stichting enerzijds en de financier/gemeente anderzijds. Alleen zo zijn juridische aansprakelijkheidsrisico's uit te sluiten. De behoefte aan communicatie na de reorganisatie zal per gemeente verschillen en is,afhankelijk van de individueel gewenste informatie. Dat aspect zal in actieplan 7 in samenspraak tussen de stichting en de afzonderlijke gemeenten moeten worden uitgewerkt. Na de reorganisatie houdt de werkwijze van communicatie via kerngemeenten op te bestaan omdat er dan niet langer sprake is van kerngemeenten. Het gemeenschappelijke zit dan nog uitsluitend in een eenduidige wijze van financiering van het maatschappelijk werk. Voor het overige moeten de afzonderlijke gemeenten dan zelf hun afspraken met de stichting maken. Doorstart of faillissement Aan de gemeenten wordt een aanzienlijke inspanning gevraagd om de stichting in de gelegenheid te stellen het grootscheepse reorganisatieplan door te voeren. Het is heel waarschijnlijk dat, wanneer de gemeenten geen gehoor geven om de gevraagde inspanning te verlenen, de stichting op korte termijn genoodzaakt zal zijn het faillissement aan te vragen. De consequenties van een faillissement voor de deelnemende gemeenten zijn in een rapport door Deloitte & Touche uitgebracht (bijlage 4). Het rapport is niet tot in de details uitgewerkt maar in grote lijnen komt het neer op de grote verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben voor een door hen gesubsidieerde organisatie. De verwachting is dat bij een eventuele rechtszaak de rechter deze verantwoordelijkheden zwaar zallaten wegen. Ook al wordt bij de financiering voor het maatschappelijk werk gesproken in termen van 'producten' die worden afgenomen, volgens de Algemene Wet Bestuursrecht gaat het om subsidiëring.

7 Gemeenten die besluiten geen maatschappelijk werk meer te betrekken bij de stichting worden geconfronteerd met wachtgelden voor hen die als gevolg hiervan moeten worden ontslagen. Die gemeenten zullen daarnaast, in het kader van de gemeentelijke zorgplicht, elders maatschappelijk werk moeten betrekken. In dat geval zal aan de overblijvende gemeenten een hogere bijdrage voor de reorganisatie gevraagd moeten worden. Indien als gevolg van een afwijzend besluit door meerdere of alle gemeenten, de stichting failliet zou gaan zullen alle gemeenten wachtgelden voor het huidige personeel en de afwikkeling van de liquidatie moeten betalen. Bovendien zullen gemeenten er dan wel voor moeten zorgen dat aansluitend maatschappelijk werk geboden wordt binnen de eigen gemeente. Ook een andere/ nieuwe organisatie zal naast mensen bovendien gebouwen, inrichting, automatiseringssystemen, etc. moeten hebben om algemeen maatschappelijk werk te kunnen bieden. Daar hangt een prijs aan welke wordt teruggevonden in de te betalen kostprijs. AI met al zullen de kosten bij een faillissement voor de gemeenten aanzienlijk hoger zijn dan in het geval van een gezonde voortgang van de huidige stichting. In de diverse bijeenkomsten die voor raadscommissieleden in de gemeenten zijn gehouden heeft men het vertrouwen uitgesproken in de huidige directeur. De reaio indeling..in het eerste deel van dit advies is gesteld dat de stichting haar werkzaamheden op dit moment.verricht vanuit 17 locaties waarvan er 4 in eigen bezit zijn. Die situatie dateert nog uit de periode van voor de fusie en is volgens de stichting in de afgelopen jaren inefficiënt gebleken. Daarom streeft de stichting met de reorganisatie ook een andere regio opzet na en zal zij gaan werken vanuit drie grotere kernkantoren om van daaruit het gebied via een fijnmazig netwerk van spreekuurpunten te voorzien van maatschappelijk werk. Daarvoor worden twee wegen bewandeld. Er is gekeken naar het aantal cliënten dat in de huidige situatie op de spreekuren komt. Boven een bepaalde minimum grens blijft op die plek een spreekuurpunt bestaan {zie bijlage 5). Het maatschappelijk werk is evenals de huisartsen een partij die behoort tot het segment van de eerstelijns gezondheidszorg. Daarom wordt -in de lijn van wat er met de stimuleringsmaatregel van VWS wordt beoogd -nauwe samenwerking met de huisartsen gezocht waarbij wordt bekeken of het maatschappelijk werk zitting zou kunnen hebben binnen de reguliere huisartsenpraktijken. Ook dat draagt bij aan de vergroting van het aantal spreekuurpunten in de regio en strookt met het doel van VWS. Het algemene uitgangspunt bij de gehele opzet van die structuur is een laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar AMW in de eigen woonomgeving. Het moet simpel en duidelijk -herkenbaar worden georganiseerd. Er wordt geadviseerd het principe van bereikbaarheid en.toegankelijkheid als voorwaarde voor de beschikbaarstelling van het reorganisatiebudget en in het verlengde daarvan als voorwaarde voor de reguliere afname van AMW op te nemen. Concrete voorstellen. Op basis van deze notitie doen wij u het voorstel in te stemmen met het beschikbaar stellen van een reorganisatiebudget van f 6.356,00 en dit budget gedurende het lopende reorganisatieproces in drie gelijke termijnen beschikbaar te stellen; de 1 e termijn medio 2001, de tweede termijn begin 2002 en de derde termijn begin Met deze bedragen is rekening gehouden bij de opstelling van de voorjaarsnota 2001 en het bijgestelde meerjarenperspectief 2001 tlm Gezien de onzekerheid van het effect van de stimuleringmaatregel ( zie blz. 8) is inzet van deze middelen op dit moment ongewenst. Voor wat betreft de toekomstige financiering stellen wij u voor in te stemmen met het instellen van een werkgroep financieringssystematiek, bestaande uit een afvaardiging van de (kern)gemeenten, KPMG en Maatschappelijk Werk Fryslan. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het huidige financieringssysteem tot uiterlijk 2003 gehandhaafd blijft. Deze is gebaseerd op afname van het aantal hulpeenheden op het gemiddeld niveau van de laatste drie jaren.

8 BIJLAGEN. Bijlage 1: Het reorganisatie rapport van KPMG. Dit is, inclusief een aanbiedingsbrief van de stichting. Bijlage 2: weergave van de vraagpatronen op de regiobijeenkomsten. Bijlage 3: fax aan- en van VWS met betrekking tot de speelruimte voor de inzet van de financiële middelen uit de stimuleringsregeling. Bijlage 4: Rapport van Deloitte & Touche met betrekking tot de consequenties van faillissement- Bijlage 5: overzicht van spreekuurpunten zoals Stichting Maatschappelijk Werk Fryslán die wenst. Bijlage 6: beantwoording vragen vanuit de commissie SOZAWE d.d. 1 mei Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester, S. Dijs E. Fennema

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 08 oktober 2015 Onderwerp Herberekening adviestaken omgevingsrecht Bijlage ten behoeve van agendapunt

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ).

Wet WIJ: ook de cliënten die gebruik maken van de wet WIJ zullen worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad DanDon (art. 12 Wet WIJ). Raadsvoorstel Vergadering van : 1 november 2011 Agendanummer : 6 Onderwerp : Programma : Met elkaar voor elkaar Samenvoeging clientenraden WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minima voor de gemeenten Dantumadiel en

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden

Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 1. Inleiding Op 11 april 2012 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur.

Raadsvoorstel. Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Raadsvoorstel Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur Datum 19 februari 2002 Betreft Subsidie Regionaal Indicatieorgaan Amstelland en de Meerlanden 2002 div. in raadsportefeuille

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen

: : : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 02-12-2013 : 16-12-2013 : dhr. C.L. Jonkers : dhr. H. Teeuwen Zaaknummer

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen;

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen; 2.2.13 Visienotitie clientondersteuning sociaal domein 1 Dossier 799 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 799 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 13 september 2016 Agendapunt 2.2.13 Omschrijving Visienotitie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20086 Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw W. Swart Onderwerp: Subsidiëring Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016

PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016 PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016 Nr. Eenheid Portef.houder Onderwerp Beoogd effect Het college besluit om: 1. O Secr. B&W Ontwerpnotulen

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8 Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (lichte vorm) t..b.v. het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente Helmond en het beschikbaar stellen van een krediet in de kosten

Nadere informatie

11 Stiens, 05 januari 2015

11 Stiens, 05 januari 2015 11 Stiens, 05 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/3 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Wouter Loef E-mail: w.loef@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota onderhoud kapitaalgoederen. VOORSTEL De kadernota onderhoud kapitaalgoederen het Bildt vast te stellen Nummer agendapunt: 13 Programma: diverse Product en productnummer:

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland

REKENKAMERCOMMISSIE. Jaarverslag van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland REKENKAMERCOMMISSIE Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland april 2014 Rekenkamercommissie gemeente Smallingerland.......... Jaarverslag 2013 van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten

Aan de Raad. Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Aan de Raad Agendapunt: 4 Onderwerp: Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten Kenmerk: Status: BV - Management / SdB Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Het contract met onze huidige

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Nota van B&W. Voor de gemeente heeft het project Kamers met Kansen geen financiële consequenties.

Nota van B&W. Voor de gemeente heeft het project Kamers met Kansen geen financiële consequenties. Onderwerp Van Werkhotel naar Kamers met Kansen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. A.H. Arends Telefoon 5115508 E-mail: arendsf@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG 2007/59 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie