Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012

2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân is gevestigd in Leeuwarden, Emmakade NZ 59, opgericht op 16 december 1977 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De stichting heeft conform de statuten ten doel: a. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; c. de stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting richt zich ook op het monitoren van cultuurhistorische bouwwerken. Monumentenwacht Fryslân is lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en hanteert de op 15 januari 1995 in Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden. Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland fungeert als moederstichting en de directie is gelijk. Alle beperkende bepalingen zoals deze gelden voor de directie in de moederstichting gelden ook voor de directie van Monumentenwacht Fryslân. Monumentenwacht Fryslân hanteert de Principes en Best Practice bepalingen van de code Cultural Governance. 2.

3 Samenwerking Monumentenwacht Fryslân bewoont het Monumintehûs Fryslân, waarin ook de medewerkers van de volgende andere Friese monumentenorganisaties zijn gehuisvest: * Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân * Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland * Stichting Alde Fryske Tsjerken en de volgende flankerende organisaties zonder personeel maken gebruik van de faciliteiten: * Stichting De Fryske Mole * Bond Heemschut (Provinciale Commissie Fryslân) * Stichting Staten en Stinzen * Boerderijenstichting Fryslân * Vereniging Neo-Klassicistisch Wonen * Industrieel erfgoed * Stichting Waterschapserfgoed Het Monumintehûs organiseert ieder kwartaal een platformvergadering waarin de organisaties elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten. Het Monumintehûs heeft gezamenlijk een digitaal portaal ontwikkeld op of In het kader van de samenwerking worden door ons (op basis van een overeenkomst) administratieve en secretariële werkzaamheden verricht voor de Stichting De Fryske Mole. 3.

4 Inspecties Fryslân Kerntaak Product Monumentenwacht Fryslân wil het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Een zo groot mogelijk aantal van deze bouwwerken wordt regelmatig bouwkundig geïnspecteerd en er worden eventueel kleine herstelwerkzaamheden verricht. Eigenaren van Friese cultuurhistorische bouwwerken kunnen een abonnement afsluiten. Dit geeft recht op periodieke inspecties, zo nodig met klein herstel, en een schriftelijke rapportage met adviezen. De inspecties worden uitgevoerd door een team van professionals met een brede opleiding en een flinke dosis praktische ervaring. Ze zijn speciaal toegerust en getraind om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. De kwaliteit wordt regelmatig getoetst aan de hand van het kwaliteitshandboek van Monumentenwacht Nederland. Het effect kan worden gemeten met de MonumentenMonitor. Deze monitor geeft actueel inzicht in de technische staat, onderverdeeld naar categorie, gemeente en type eigenaar (indien bekend) en biedt ook een vergelijking met voorgaande jaren. Beleidsrelevantie Doelgroep In de "Nota Erfgoed " van provincie Fryslân wordt de steunfunctie van Monumentenwacht Fryslân gewaardeerd om de wezenlijke bijdrage aan behoud en ontwikkeling van het Friese erfgoed. In de landelijke beleidsbrief modernisering monumentenzorg (MoMo) wordt de betekenis van Monumentenwacht letterlijk aangehaald: "Vooral in de rechtstreekse relatie met de burger in de persoon van 'monumenteneigenaar' speelt de provinciale Monumentenwacht een cruciale rol. Dit is de meest persoonlijke relatie tussen monumentenexpertise en monumentenbezitter. Het is de medewerker van de Monumentenwacht die aan de deur komt en met de eigenaar het onderhoud en de toestand van zijn monument bespreekt. De Monumentenwacht speelt dus een belangrijke rol in het maatschappelijk draagvlak en is belangrijker dan alle brochures, regels, vergunningen etc. in een monumentenstelsel dat dicht bij de burger wil staan en zoveel mogelijk wil dereguleren in sectorale wet- en regelgeving is een goed functionerende Monumentenzorg belangrijk. In Fryslân zijn cultuurhistorische bouwwerken beschermd, waarvan als rijksmonument en 827 als gemeentelijk monument. Daarnaast zijn er nog tal van cultuurhistorische bouwwerken zonder bescherming, waaronder vele in de 42 beschermde stads- en dorpsgezichten. 4.

5 Kengetallen aantal inspectie-uren aantal abonnementen aantal inspecties gemiddelde inspectieduur (uur) 7,9 9,6 8,9 9,6 8,6 gemiddelde inspectiefrequentie (jaar) 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 Eigen bijdrage Publiciteit In 2011 is vooral gewerkt aan het verkorten van de gemiddelde inspectieduur en aan optimalisatie: niet te vaak maar ook niet te weinig inspecteren en waar mogelijk volstaan met tussentijdse (deel-)inspectie of solo-inspecties. Zo is er naar toe gewerkt dat de begroting voor 2012 weer sluitend kan zijn bij handhaving van de laagdrempelige tarieven, ondanks het lage subsidieniveau en de voor 2012 aangekondigde korting daarop. Het aantal abonnementen is weer minder snel toegenomen dan voorgaande jaren. Voornaamste reden is het grotere aantal opzeggingen omdat objecten te koop komen te staan en een stagnatie in het aantal nieuwe eigenaren. Het aansluitingspercentage van de Friese rijksmonumenten is in 2011 uitgekomen op 34% en dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 24%. Van de gemeentelijke monumenten is 5% aangesloten. Dankzij subsidie kunnen de tarieven voor eigenaren laagdrempelig blijven. In 2011 kostte een abonnement 50 per object per jaar en het uurtarief bedroeg 42 voor rendabele objecten (woonhuizen, woonboerderijen, winkels, kantoren en openbare gebouwen) of 30,50 voor de overige onrendabele objecten. Op de voorpagina van ieder Fries inspectierapport wordt vermeld: "mei stipe fan" waarna het logo van de provincie. 5.

6 Gemeentelijke monumenten Lemsterland Samen met gemeente Lemsterland, die ook de coördinatie verzorgt, is in 2011 een samenwerking opgestart om het goede behoud van gemeentelijke monumenten, welke karakteristiek en kenmerkend zijn voor de cultuurhistorische ruimtelijke kwaliteit van Lemsterland, te bevorderen. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor instandhouding, het treffen van maatregelen en/of voorzieningen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaande, die noodzakelijk zijn voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van het monument. Bij een aanvraag dient een recent inspectierapport te worden bijgevoegd. Daarom vergoedt de gemeente de jaarlijkse abonnementskosten en de kosten van een eerste inspectie. Als de gemeente weer een afschrift van het inspectierapport ontvangt, zijn de kosten van vervolginspecties ook subsidiabel. Volgens deze regeling zijn in 2011 al de volgende panden geïnspecteerd: 6.

7 Gemeente Harlingen Samen met gemeente Harlingen, die ook de coördinatie verzorgt, is voor de periode een samenwerking opgestart om het onderhoud van monumenten te stimuleren, want tijdig onderhoud kan dure restauraties voorkomen en draagt bij aan de instandhouding. De gemeente Harlingen vergoedt daarom de jaarlijkse abonnementskosten voor alle monumenteigenaren. In Harlingen is inmiddels voor 167 objecten een abonnement afgesloten: * 125 rijksmonumenten (24% van de 513) * 11 gemeentelijke monumenten (11% van de 98) * 31 overige monumentale panden. 7.

8 MonumentenMonitor Fryslân De MonumentenMonitor biedt overheden (rijk, provincie en gemeentes) en belangenorganisaties beleidsinformatie door: * een jaarlijks geactualiseerd beeld van de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud * de verdeling hiervan over gemeentes en categorieën. Deze monitor is in 2009 in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het eerst landelijk gevuld met gegevens van de rijksmonumenten die abonnee van Monumentenwacht zijn. In 2010 zijn deze gegevens landelijk landelijk bijgewerkt en aangevuld met gegevens uit een steekproef onder niet-abonnees. Daarbij is gebleken dat de situatie bij niet-abonnees minder gunstig is. Ook in 2011 zijn de gegevens weer landelijk bijgewerkt. Het is de bedoeling om, mogelijk al vanaf 2012, de gegevens van álle Friese rijksmonumenten op te nemen, zodat de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij niet-abonnees ook inzichtelijk wordt. Provincies vergeleken Restauratiebehoefte rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) Nederland 8% 8% 4% Noord Brabant 30% 29% 9% Fryslân 6% 7% 9% Drenthe 5% 4% 5% Utrecht 1% 2% 3% Limburg 5% 1% 3% Noord Holland 4% 3% 3% Zuid Holland 3% 2% 3% Zeeland 7% 7% 2% Overijssel 4% 5% 2% Gelderland 1% 1% 1% Groningen 2% 1% 1% Flevoland 5% 4% 0% Achterstallig onderhoud rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 19% 19% 18% Noord Holland 27% 24% 26% Zuid Holland 9% 9% 26% Flevoland 10% 12% 25% Noord Brabant 31% 30% 22% Overijssel 26% 25% 20% Fryslân 12% 15% 19% Drenthe 15% 17% 17% Utrecht 10% 17% 15% Groningen 14% 13% 15% Limburg 19% 14% 14% Zeeland 21% 21% 11% Gelderland 7% 7% 6% 8.

9 In Fryslân is de restauratiebehoefte bijna het grootste en deze neemt ook steeds verder toe. Ook het achterstallig onderhoud loopt snel op, in tegenstelling tot het landelijke beeld. Dit is een belangrijk signaal voor een nog verdere toename van de restauratiebehoefte. Gemeentes in Fryslân vergeleken Restauratiebehoefte Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 6% 8% 9% Ferwerderadiel 11% 11% 31% Sneek 8% 8% 25% Littenseradiel 13% 16% 23% Franekeradeel 0% 3% 14% Skarsterlân 9% 11% 13% Dongeradeel 6% 6% 13% Leeuwarden 8% 11% 12% Tytsjerksteradiel 9% 13% 12% Menaldumadeel 4% 7% 12% Ooststellingwerf 0% 7% 9% Heerenveen 10% 13% 8% Ameland 0% 5% 7% Kollumerland en Nieuwkruisland 5% 8% 7% Achtkarspelen 5% 6% 4% Weststellingwerf 23% 23% 0% Nijefurd 7% 14% 0% Wûnseradiel 8% 13% 0% Achtkarspelen 8% 8% 0% Lemsterland 8% 8% 0% Smallingerland 3% 5% 0% Wymbritseradiel 4% 5% 0% Harlingen 3% 5% 0% Gaasterlân-Sleat 4% 4% 0% Opsterland 4% 4% 0% Boarnsterhim 2% 2% 0% Dantumadeel 19% 0% 0% Bolsward 0% 0% 0% Het Bildt 0% 0% 0% Leeuwarderadeel 0% 0% 0% Terschelling 0% 0% 0% Vlieland 0% 0% 0% Schiermonnikoog 0% 0% 9.

10 Achterstallig onderhoud Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 12% 15% 20% Ameland 10% 10% 36% Achtkarspelen 21% 24% 33% Gaasterlân-Sleat 19% 22% 33% Tytsjerksteradiel 7% 15% 32% Boarnsterhim 17% 23% 31% Kollumerland en Nieuwkruisland 20% 21% 27% Harlingen 9% 15% 27% Skarsterlân 20% 22% 26% Littenseradiel 13% 19% 26% Het Bildt 12% 6% 25% Leeuwarden 20% 22% 23% Franekeradeel 4% 8% 21% Menaldumadeel 13% 13% 20% Vlieland 0% 0% 20% Heerenveen 10% 18% 19% Opsterland 19% 19% 19% Ferwerderadiel 11% 14% 19% Lemsterland 15% 15% 18% Weststellingwerf 27% 27% 17% Wûnseradiel 10% 21% 8% Nijefurd 12% 20% 0% Sneek 15% 16% 0% Smallingerland 11% 16% 0% Leeuwarderadeel 6% 11% 0% Dongeradeel 12% 8% 0% Wymbritseradiel 4% 5% 0% Dantumadeel 19% 0% 0% Bolsward 0% 0% 0% Ooststellingwerf 0% 0% 0% Terschelling 0% 0% 0% Schiermonnikoog 0% 0% In Littenseradiel, Franekeradeel, Skartsterlân, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel komt bij de dit jaar geïnspecteerde objecten zowel de restauratiebehoefte als het achterstallig onderhoud bovengemiddeld hoog uit. Maar in 7 andere gemeentes is geen restauratiebehoefte en geen achterstallig onderhoud geconstateerd. 10.

11 Categorieën in Fryslân vergeleken Restauratiebehoefte Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 6% 8% 9% Verdedigingswerken 20% 20% 50% Losse objecten 6% 16% 40% Agrarische gebouwen 12% 17% 22% Onderd. kerkelijke gebouwen 12% 23% 15% Weg- en waterwerken 5% 5% 14% Gebouwen/woonhuizen 4% 5% 9% Kerkelijke gebouwen 8% 10% 8% Openbare gebouwen 2% 6% 5% Molens 2% 3% 3% Kastelen/landhuizen 4% 4% 0% Liefdadige instellingen 0% 0% 0% Onderd. gebouwen/woonhuizen 0% 0% Achterstallig onderhoud Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 12% 15% 20% Verdedigingswerken 40% 20% 50% Weg- en waterwerken 15% 20% 43% Agrarische gebouwen 14% 23% 31% Kastelen/landhuizen 9% 12% 29% Kerkelijke gebouwen 15% 17% 21% Gebouwen/woonhuizen 12% 13% 21% Losse objecten 19% 21% 20% Openbare gebouwen 14% 21% 15% Liefdadige instellingen 10% 9% 10% Molens 6% 9% 10% Onderd. kerkelijke gebouwen 12% 17% 5% Onderd. gebouwen/woonhuizen 0% 0% Bij de dit jaar geïnspecteerde gebouwen/woonhuizen is zowel de restauratiebehoefte als het achterstallig onderhoud sterk opgelopen tot een bovengemiddeld niveau en ook bij de verdedigingswerken, losse objecten, agrarische gebouwen en weg- en waterwerken komen beide hoog uit. 11.

12 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarrekening 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012

13 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Rekening courant moederstichting PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds totaal

14 Staat van baten en lasten werkelijk begroot werkelijk BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Subsidiebaten LASTEN Doorbelasting van de moederstichting FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat Resultaatbestemming Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidie is het resultaat als volgt verdeeld: Resultaat Monumentenwacht Fryslân Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen

15 Toelichting en waarderingsgrondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 15.

16 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA stand bij af stand per per Rekening courant moederstichting Alle activiteiten worden via rekening courant met de moederstichting verrekend. PASSIVA EIGEN VERMOGEN stand bij af stand per per Algemene reserves Reserve Fjouwerhûs Resultaat Monumentenwacht Fryslân totaal De reserve Fjouwerhûs is in Fryslân gevormd uit de opbrengsten van verkoop van door schenking verkregen onroerend goed en dient te worden besteed in relatie tot de voorwaarden waaronder deze schenking is verricht. De resultaatsreserve is gevormd uit het bedrijfsresultaat van de activiteiten van Monumentenwacht Fryslân. Deze reserve fungeert als weerstandsvermogen om in minder goede tijden de activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Omtrent de omvang van deze reserve zal binnenkort nader beleid worden geformuleerd. stand bij af stand per per Bestemmingsreserves Reservering personeelsbeleid Vervangingsreserve inspectiebussen totaal

17 De reservering voor personeelsbeleid is gevormd om te voorkomen dat in de toekomst te verwachten kosten in het kader van beëindigingsregelingen (zoals seniorenbeleid, outplacement, aanvullende werkloosheidsuitkeringen) de uitvoering van reguliere activiteiten zou hinderen. Deze bestemmingsreserve is in 2010, evenals in Drenthe, op 70% van de maximale uitkering per gebracht, berekend op grond van de nieuwe kantonrechtersformule. De bestemmingsreserve heeft een langlopend karakter. Op de balansdatum is één concrete verplichting aangegaan ter aanvulling op een FPU-uitkering. Aangezien alle dienstverbanden inmiddels naar de moederstichting zijn overgegaan, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, ook aan de moederstichting over te dragen. De vervangingsreserve voor inspectiebussen is gevormd om de extra kosten voor het vervangen van de inspectiebussen, vanwege subsidie voor de eerste bus en waardestijging, te verspreiden. Aangezien alle activa inmiddels aan de moederstichting zijn overgedragen, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, o\ok aan de moederstichting over te dragen. stand bij af stand per per Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen Deze beperking van het eigen vermogen is opgelegd om de van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen investeringssubsidies te laten vrijvallen tegen de afschrijvingen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de investeringssubsidies moeten worden aangewend voor de aanschaf van extra inspectiebussen. 17.

18 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Abonnementen Inspecties Aanvullend advies (tot 24 mei 2011) totaal Subsidie provincie Fryslân Provincie Fryslân heeft een budgetsubsidie toegezegd. Daarvoor worden producten geleverd in de vorm van bouwkundige inspecties van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en eventueel kleine herstelwerkzaamheden. De subsidievoorwaarden zijn verantwoord in het jaarverslag. Na inzending van het jaarverslag en de jaarrekening zal de subsidie worden vastgesteld. Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De baten kwamen hoger uit dan begroot omdat de aanvullende advisering in Fryslân tot de oprichting van de aparte vennootschap (24 mei 2011) nog vanuit Monumentenwacht Fryslân werd uitgevoerd. Alle verplichtingen uit die periode zijn inmiddels afgewikkeld. LASTEN werkelijk begroot werkelijk Doorbelasting van de moederstichting Deze is als volgt opgebouwd: aantal fte 9,6 8,2 11,4 Personeelskosten Bruto salarissen met vakantietoelage Werkgeverslasten Inleen personeel totaal Afschrijvingen

19 Overige lasten Overige personeelskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De formatie was hoger dan begroot omdat de aanvullende advisering in Fryslân tot de oprichting van de vennootschap (24 mei 2011) nog vanuit Monumentenwacht Fryslân werd uitgevoerd. Alle verplichtingen uit die periode zijn inmiddels afgewikkeld. De overige personeelskosten waren lager dan begroot door de hogere uitkeringen van de ziekteverzuimuitkeringen. De kantoorkosten waren hoger dan begroot vanwege onverwachte kosten bij de vervanging van de server en door verdere ontwikkeling van het rapportagesjabloon (waarmee de benodigde tijd voor rapportage kan worden verkort). FINANCIELE BATEN EN LASTEN werkelijk begroot werkelijk Rentebaten

20 Verdeelstaat producten totaal inspecties aanvullende advisering aantal directe uren BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten LASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat Alle opbrengsten en kosten zijn aan de hand van kostenplaatsen doorbelast. De indirecte kosten zijn als volgt verdeeld: * de personeelskosten van de overhead zijn verdeeld aan de hand van de werkelijke tijdsbesteding in een representatieve periode * de bestuurlijke en organisatorische kosten zijn per organisatie evenredig verdeeld * de overige indirecte kosten zijn verdeeld naar rato van (een inschatting van) het verbruik. De rentebaten zijn verdeeld naar rato ven het aantal directe uren. 20.

21 Jaarplan 2012 begroot werkelijk begroot PRODUCT aantal abonnementen gemiddelde inspectiefrequentie 2,1 2,1 1,9 aantal inspecties gemiddelde inspectieduur 8,5 8,6 8,5 aantal directe uren uurtarief onrendabele objecten 32,00 30,50 30,50 uurtarief rendabele objecten 42,00 42,00 42,00 BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten LASTEN Doorbelasting van moederstichting FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. mei stipe fan:

Jaarverslag 2014. mei stipe fan: Jaarverslag 2014 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 27 februari 2015 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011

Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011 Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011 met steun van: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012 Algemeen Stichting Monumentenwacht Drenthe is gevestigd in Zweeloo, Burg.Tonkensstraat

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012 Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Jaarverslag 2012 met subsidie van: opgemaakt door de directie en vastgesteld door de Raad van Toezicht op 25 maart 2013 1 Algemeen Stichting Monumentenwacht

Nadere informatie

stichting monumentenwacht overijssel en flevoland

stichting monumentenwacht overijssel en flevoland Jaarverslag 2015 vastgesteld door de raad van toezicht op 30 maart 2016 Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Heinoseweg 6a, 7722 JP Dalfsen KvK 41 02 27 97 met subsidie van: Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. met subsidie van:

Jaarverslag 2013. met subsidie van: Jaarverslag 2013 met subsidie van: opgemaakt door de directie en vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 maart 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Directie en toezicht 4 Organisatie 5 Beleid 6 Inspecties Overijssel

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014 Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Winst- en verliesrekening over 2014

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds BWP T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN. Publicatiebalans 2013

Stichting Ondernemersfonds BWP T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN. Publicatiebalans 2013 T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN Publicatiebalans 2013 T.a.v. het bestuur Monsterseweg 31 2291 PB WATERINGEN Publicatiebalans 2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden

Nadere informatie

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015 Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat 32 4797 AN WILLEMSTAD Publicatiebalans 2014/2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 17 mei 2016. Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland Jaarverslag en jaarrekening 2013 1 Voorwoord 2013 een stormachtig jaar Als we later terugblikken op het jaar 2013 in het kader van de Monumentenwacht Noord

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe t.a.v. het Bestuur Duivenveld NA EMMEN. Financieel overzicht 2013

Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe t.a.v. het Bestuur Duivenveld NA EMMEN. Financieel overzicht 2013 Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe t.a.v. het Bestuur Duivenveld 6 7827 NA EMMEN Financieel overzicht 2013 Stichting Vrienden van het Hospice Zuid-Oost Drenthe t.a.v. het Bestuur Duivenveld

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 5 3 Staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Informatie

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014 te Publicatiestukken 2014 De publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening. De jaarrekening is vastgesteld d.d. 24 januari 2016. De originele jaarrekening is ondertekend door het bestuur. KvK: 50175319

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015

Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat TE UTRECHT. Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT Jaarverslag 2015 Stichting de Kracht van Zuilen t.a.v. het bestuur Arnoldus Rotterdamstraat 22 3553 TE UTRECHT

Nadere informatie

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 blad 1/14 INHOUD blad nr. Algemeen/samenstelling bestuur 2 t/m 3 Balans 2012 4 t/m 5 Winst- en verliesrekening 2012 6 t/m 7 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie