Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012

2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân is gevestigd in Leeuwarden, Emmakade NZ 59, opgericht op 16 december 1977 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De stichting heeft conform de statuten ten doel: a. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; c. de stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting richt zich ook op het monitoren van cultuurhistorische bouwwerken. Monumentenwacht Fryslân is lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en hanteert de op 15 januari 1995 in Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden. Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland fungeert als moederstichting en de directie is gelijk. Alle beperkende bepalingen zoals deze gelden voor de directie in de moederstichting gelden ook voor de directie van Monumentenwacht Fryslân. Monumentenwacht Fryslân hanteert de Principes en Best Practice bepalingen van de code Cultural Governance. 2.

3 Samenwerking Monumentenwacht Fryslân bewoont het Monumintehûs Fryslân, waarin ook de medewerkers van de volgende andere Friese monumentenorganisaties zijn gehuisvest: * Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân * Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland * Stichting Alde Fryske Tsjerken en de volgende flankerende organisaties zonder personeel maken gebruik van de faciliteiten: * Stichting De Fryske Mole * Bond Heemschut (Provinciale Commissie Fryslân) * Stichting Staten en Stinzen * Boerderijenstichting Fryslân * Vereniging Neo-Klassicistisch Wonen * Industrieel erfgoed * Stichting Waterschapserfgoed Het Monumintehûs organiseert ieder kwartaal een platformvergadering waarin de organisaties elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten. Het Monumintehûs heeft gezamenlijk een digitaal portaal ontwikkeld op of In het kader van de samenwerking worden door ons (op basis van een overeenkomst) administratieve en secretariële werkzaamheden verricht voor de Stichting De Fryske Mole. 3.

4 Inspecties Fryslân Kerntaak Product Monumentenwacht Fryslân wil het verval van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. Een zo groot mogelijk aantal van deze bouwwerken wordt regelmatig bouwkundig geïnspecteerd en er worden eventueel kleine herstelwerkzaamheden verricht. Eigenaren van Friese cultuurhistorische bouwwerken kunnen een abonnement afsluiten. Dit geeft recht op periodieke inspecties, zo nodig met klein herstel, en een schriftelijke rapportage met adviezen. De inspecties worden uitgevoerd door een team van professionals met een brede opleiding en een flinke dosis praktische ervaring. Ze zijn speciaal toegerust en getraind om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. De kwaliteit wordt regelmatig getoetst aan de hand van het kwaliteitshandboek van Monumentenwacht Nederland. Het effect kan worden gemeten met de MonumentenMonitor. Deze monitor geeft actueel inzicht in de technische staat, onderverdeeld naar categorie, gemeente en type eigenaar (indien bekend) en biedt ook een vergelijking met voorgaande jaren. Beleidsrelevantie Doelgroep In de "Nota Erfgoed " van provincie Fryslân wordt de steunfunctie van Monumentenwacht Fryslân gewaardeerd om de wezenlijke bijdrage aan behoud en ontwikkeling van het Friese erfgoed. In de landelijke beleidsbrief modernisering monumentenzorg (MoMo) wordt de betekenis van Monumentenwacht letterlijk aangehaald: "Vooral in de rechtstreekse relatie met de burger in de persoon van 'monumenteneigenaar' speelt de provinciale Monumentenwacht een cruciale rol. Dit is de meest persoonlijke relatie tussen monumentenexpertise en monumentenbezitter. Het is de medewerker van de Monumentenwacht die aan de deur komt en met de eigenaar het onderhoud en de toestand van zijn monument bespreekt. De Monumentenwacht speelt dus een belangrijke rol in het maatschappelijk draagvlak en is belangrijker dan alle brochures, regels, vergunningen etc. in een monumentenstelsel dat dicht bij de burger wil staan en zoveel mogelijk wil dereguleren in sectorale wet- en regelgeving is een goed functionerende Monumentenzorg belangrijk. In Fryslân zijn cultuurhistorische bouwwerken beschermd, waarvan als rijksmonument en 827 als gemeentelijk monument. Daarnaast zijn er nog tal van cultuurhistorische bouwwerken zonder bescherming, waaronder vele in de 42 beschermde stads- en dorpsgezichten. 4.

5 Kengetallen aantal inspectie-uren aantal abonnementen aantal inspecties gemiddelde inspectieduur (uur) 7,9 9,6 8,9 9,6 8,6 gemiddelde inspectiefrequentie (jaar) 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 Eigen bijdrage Publiciteit In 2011 is vooral gewerkt aan het verkorten van de gemiddelde inspectieduur en aan optimalisatie: niet te vaak maar ook niet te weinig inspecteren en waar mogelijk volstaan met tussentijdse (deel-)inspectie of solo-inspecties. Zo is er naar toe gewerkt dat de begroting voor 2012 weer sluitend kan zijn bij handhaving van de laagdrempelige tarieven, ondanks het lage subsidieniveau en de voor 2012 aangekondigde korting daarop. Het aantal abonnementen is weer minder snel toegenomen dan voorgaande jaren. Voornaamste reden is het grotere aantal opzeggingen omdat objecten te koop komen te staan en een stagnatie in het aantal nieuwe eigenaren. Het aansluitingspercentage van de Friese rijksmonumenten is in 2011 uitgekomen op 34% en dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 24%. Van de gemeentelijke monumenten is 5% aangesloten. Dankzij subsidie kunnen de tarieven voor eigenaren laagdrempelig blijven. In 2011 kostte een abonnement 50 per object per jaar en het uurtarief bedroeg 42 voor rendabele objecten (woonhuizen, woonboerderijen, winkels, kantoren en openbare gebouwen) of 30,50 voor de overige onrendabele objecten. Op de voorpagina van ieder Fries inspectierapport wordt vermeld: "mei stipe fan" waarna het logo van de provincie. 5.

6 Gemeentelijke monumenten Lemsterland Samen met gemeente Lemsterland, die ook de coördinatie verzorgt, is in 2011 een samenwerking opgestart om het goede behoud van gemeentelijke monumenten, welke karakteristiek en kenmerkend zijn voor de cultuurhistorische ruimtelijke kwaliteit van Lemsterland, te bevorderen. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor instandhouding, het treffen van maatregelen en/of voorzieningen tot het opheffen van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaande, die noodzakelijk zijn voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van het monument. Bij een aanvraag dient een recent inspectierapport te worden bijgevoegd. Daarom vergoedt de gemeente de jaarlijkse abonnementskosten en de kosten van een eerste inspectie. Als de gemeente weer een afschrift van het inspectierapport ontvangt, zijn de kosten van vervolginspecties ook subsidiabel. Volgens deze regeling zijn in 2011 al de volgende panden geïnspecteerd: 6.

7 Gemeente Harlingen Samen met gemeente Harlingen, die ook de coördinatie verzorgt, is voor de periode een samenwerking opgestart om het onderhoud van monumenten te stimuleren, want tijdig onderhoud kan dure restauraties voorkomen en draagt bij aan de instandhouding. De gemeente Harlingen vergoedt daarom de jaarlijkse abonnementskosten voor alle monumenteigenaren. In Harlingen is inmiddels voor 167 objecten een abonnement afgesloten: * 125 rijksmonumenten (24% van de 513) * 11 gemeentelijke monumenten (11% van de 98) * 31 overige monumentale panden. 7.

8 MonumentenMonitor Fryslân De MonumentenMonitor biedt overheden (rijk, provincie en gemeentes) en belangenorganisaties beleidsinformatie door: * een jaarlijks geactualiseerd beeld van de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud * de verdeling hiervan over gemeentes en categorieën. Deze monitor is in 2009 in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het eerst landelijk gevuld met gegevens van de rijksmonumenten die abonnee van Monumentenwacht zijn. In 2010 zijn deze gegevens landelijk landelijk bijgewerkt en aangevuld met gegevens uit een steekproef onder niet-abonnees. Daarbij is gebleken dat de situatie bij niet-abonnees minder gunstig is. Ook in 2011 zijn de gegevens weer landelijk bijgewerkt. Het is de bedoeling om, mogelijk al vanaf 2012, de gegevens van álle Friese rijksmonumenten op te nemen, zodat de restauratiebehoefte en het achterstallig onderhoud bij niet-abonnees ook inzichtelijk wordt. Provincies vergeleken Restauratiebehoefte rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) Nederland 8% 8% 4% Noord Brabant 30% 29% 9% Fryslân 6% 7% 9% Drenthe 5% 4% 5% Utrecht 1% 2% 3% Limburg 5% 1% 3% Noord Holland 4% 3% 3% Zuid Holland 3% 2% 3% Zeeland 7% 7% 2% Overijssel 4% 5% 2% Gelderland 1% 1% 1% Groningen 2% 1% 1% Flevoland 5% 4% 0% Achterstallig onderhoud rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 19% 19% 18% Noord Holland 27% 24% 26% Zuid Holland 9% 9% 26% Flevoland 10% 12% 25% Noord Brabant 31% 30% 22% Overijssel 26% 25% 20% Fryslân 12% 15% 19% Drenthe 15% 17% 17% Utrecht 10% 17% 15% Groningen 14% 13% 15% Limburg 19% 14% 14% Zeeland 21% 21% 11% Gelderland 7% 7% 6% 8.

9 In Fryslân is de restauratiebehoefte bijna het grootste en deze neemt ook steeds verder toe. Ook het achterstallig onderhoud loopt snel op, in tegenstelling tot het landelijke beeld. Dit is een belangrijk signaal voor een nog verdere toename van de restauratiebehoefte. Gemeentes in Fryslân vergeleken Restauratiebehoefte Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 6% 8% 9% Ferwerderadiel 11% 11% 31% Sneek 8% 8% 25% Littenseradiel 13% 16% 23% Franekeradeel 0% 3% 14% Skarsterlân 9% 11% 13% Dongeradeel 6% 6% 13% Leeuwarden 8% 11% 12% Tytsjerksteradiel 9% 13% 12% Menaldumadeel 4% 7% 12% Ooststellingwerf 0% 7% 9% Heerenveen 10% 13% 8% Ameland 0% 5% 7% Kollumerland en Nieuwkruisland 5% 8% 7% Achtkarspelen 5% 6% 4% Weststellingwerf 23% 23% 0% Nijefurd 7% 14% 0% Wûnseradiel 8% 13% 0% Achtkarspelen 8% 8% 0% Lemsterland 8% 8% 0% Smallingerland 3% 5% 0% Wymbritseradiel 4% 5% 0% Harlingen 3% 5% 0% Gaasterlân-Sleat 4% 4% 0% Opsterland 4% 4% 0% Boarnsterhim 2% 2% 0% Dantumadeel 19% 0% 0% Bolsward 0% 0% 0% Het Bildt 0% 0% 0% Leeuwarderadeel 0% 0% 0% Terschelling 0% 0% 0% Vlieland 0% 0% 0% Schiermonnikoog 0% 0% 9.

10 Achterstallig onderhoud Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 12% 15% 20% Ameland 10% 10% 36% Achtkarspelen 21% 24% 33% Gaasterlân-Sleat 19% 22% 33% Tytsjerksteradiel 7% 15% 32% Boarnsterhim 17% 23% 31% Kollumerland en Nieuwkruisland 20% 21% 27% Harlingen 9% 15% 27% Skarsterlân 20% 22% 26% Littenseradiel 13% 19% 26% Het Bildt 12% 6% 25% Leeuwarden 20% 22% 23% Franekeradeel 4% 8% 21% Menaldumadeel 13% 13% 20% Vlieland 0% 0% 20% Heerenveen 10% 18% 19% Opsterland 19% 19% 19% Ferwerderadiel 11% 14% 19% Lemsterland 15% 15% 18% Weststellingwerf 27% 27% 17% Wûnseradiel 10% 21% 8% Nijefurd 12% 20% 0% Sneek 15% 16% 0% Smallingerland 11% 16% 0% Leeuwarderadeel 6% 11% 0% Dongeradeel 12% 8% 0% Wymbritseradiel 4% 5% 0% Dantumadeel 19% 0% 0% Bolsward 0% 0% 0% Ooststellingwerf 0% 0% 0% Terschelling 0% 0% 0% Schiermonnikoog 0% 0% In Littenseradiel, Franekeradeel, Skartsterlân, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel komt bij de dit jaar geïnspecteerde objecten zowel de restauratiebehoefte als het achterstallig onderhoud bovengemiddeld hoog uit. Maar in 7 andere gemeentes is geen restauratiebehoefte en geen achterstallig onderhoud geconstateerd. 10.

11 Categorieën in Fryslân vergeleken Restauratiebehoefte Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 6% 8% 9% Verdedigingswerken 20% 20% 50% Losse objecten 6% 16% 40% Agrarische gebouwen 12% 17% 22% Onderd. kerkelijke gebouwen 12% 23% 15% Weg- en waterwerken 5% 5% 14% Gebouwen/woonhuizen 4% 5% 9% Kerkelijke gebouwen 8% 10% 8% Openbare gebouwen 2% 6% 5% Molens 2% 3% 3% Kastelen/landhuizen 4% 4% 0% Liefdadige instellingen 0% 0% 0% Onderd. gebouwen/woonhuizen 0% 0% Achterstallig onderhoud Friese rijksmonumenten (abonnement Monumentenwacht) 12% 15% 20% Verdedigingswerken 40% 20% 50% Weg- en waterwerken 15% 20% 43% Agrarische gebouwen 14% 23% 31% Kastelen/landhuizen 9% 12% 29% Kerkelijke gebouwen 15% 17% 21% Gebouwen/woonhuizen 12% 13% 21% Losse objecten 19% 21% 20% Openbare gebouwen 14% 21% 15% Liefdadige instellingen 10% 9% 10% Molens 6% 9% 10% Onderd. kerkelijke gebouwen 12% 17% 5% Onderd. gebouwen/woonhuizen 0% 0% Bij de dit jaar geïnspecteerde gebouwen/woonhuizen is zowel de restauratiebehoefte als het achterstallig onderhoud sterk opgelopen tot een bovengemiddeld niveau en ook bij de verdedigingswerken, losse objecten, agrarische gebouwen en weg- en waterwerken komen beide hoog uit. 11.

12 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarrekening 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012

13 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Rekening courant moederstichting PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds totaal

14 Staat van baten en lasten werkelijk begroot werkelijk BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Subsidiebaten LASTEN Doorbelasting van de moederstichting FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat Resultaatbestemming Onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de subsidie is het resultaat als volgt verdeeld: Resultaat Monumentenwacht Fryslân Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen

15 Toelichting en waarderingsgrondslagen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 15.

16 Toelichting op de balans per 31 december ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA stand bij af stand per per Rekening courant moederstichting Alle activiteiten worden via rekening courant met de moederstichting verrekend. PASSIVA EIGEN VERMOGEN stand bij af stand per per Algemene reserves Reserve Fjouwerhûs Resultaat Monumentenwacht Fryslân totaal De reserve Fjouwerhûs is in Fryslân gevormd uit de opbrengsten van verkoop van door schenking verkregen onroerend goed en dient te worden besteed in relatie tot de voorwaarden waaronder deze schenking is verricht. De resultaatsreserve is gevormd uit het bedrijfsresultaat van de activiteiten van Monumentenwacht Fryslân. Deze reserve fungeert als weerstandsvermogen om in minder goede tijden de activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Omtrent de omvang van deze reserve zal binnenkort nader beleid worden geformuleerd. stand bij af stand per per Bestemmingsreserves Reservering personeelsbeleid Vervangingsreserve inspectiebussen totaal

17 De reservering voor personeelsbeleid is gevormd om te voorkomen dat in de toekomst te verwachten kosten in het kader van beëindigingsregelingen (zoals seniorenbeleid, outplacement, aanvullende werkloosheidsuitkeringen) de uitvoering van reguliere activiteiten zou hinderen. Deze bestemmingsreserve is in 2010, evenals in Drenthe, op 70% van de maximale uitkering per gebracht, berekend op grond van de nieuwe kantonrechtersformule. De bestemmingsreserve heeft een langlopend karakter. Op de balansdatum is één concrete verplichting aangegaan ter aanvulling op een FPU-uitkering. Aangezien alle dienstverbanden inmiddels naar de moederstichting zijn overgegaan, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, ook aan de moederstichting over te dragen. De vervangingsreserve voor inspectiebussen is gevormd om de extra kosten voor het vervangen van de inspectiebussen, vanwege subsidie voor de eerste bus en waardestijging, te verspreiden. Aangezien alle activa inmiddels aan de moederstichting zijn overgedragen, bestaat het voornemen om deze bestemmingsreserve, na toekenning van de ANBI-status, o\ok aan de moederstichting over te dragen. stand bij af stand per per Bestemmingsfonds subsidie inspectiebussen Deze beperking van het eigen vermogen is opgelegd om de van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen investeringssubsidies te laten vrijvallen tegen de afschrijvingen. Hierbij is als voorwaarde gesteld dat de investeringssubsidies moeten worden aangewend voor de aanschaf van extra inspectiebussen. 17.

18 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Abonnementen Inspecties Aanvullend advies (tot 24 mei 2011) totaal Subsidie provincie Fryslân Provincie Fryslân heeft een budgetsubsidie toegezegd. Daarvoor worden producten geleverd in de vorm van bouwkundige inspecties van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en eventueel kleine herstelwerkzaamheden. De subsidievoorwaarden zijn verantwoord in het jaarverslag. Na inzending van het jaarverslag en de jaarrekening zal de subsidie worden vastgesteld. Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De baten kwamen hoger uit dan begroot omdat de aanvullende advisering in Fryslân tot de oprichting van de aparte vennootschap (24 mei 2011) nog vanuit Monumentenwacht Fryslân werd uitgevoerd. Alle verplichtingen uit die periode zijn inmiddels afgewikkeld. LASTEN werkelijk begroot werkelijk Doorbelasting van de moederstichting Deze is als volgt opgebouwd: aantal fte 9,6 8,2 11,4 Personeelskosten Bruto salarissen met vakantietoelage Werkgeverslasten Inleen personeel totaal Afschrijvingen

19 Overige lasten Overige personeelskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De formatie was hoger dan begroot omdat de aanvullende advisering in Fryslân tot de oprichting van de vennootschap (24 mei 2011) nog vanuit Monumentenwacht Fryslân werd uitgevoerd. Alle verplichtingen uit die periode zijn inmiddels afgewikkeld. De overige personeelskosten waren lager dan begroot door de hogere uitkeringen van de ziekteverzuimuitkeringen. De kantoorkosten waren hoger dan begroot vanwege onverwachte kosten bij de vervanging van de server en door verdere ontwikkeling van het rapportagesjabloon (waarmee de benodigde tijd voor rapportage kan worden verkort). FINANCIELE BATEN EN LASTEN werkelijk begroot werkelijk Rentebaten

20 Verdeelstaat producten totaal inspecties aanvullende advisering aantal directe uren BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten LASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat Alle opbrengsten en kosten zijn aan de hand van kostenplaatsen doorbelast. De indirecte kosten zijn als volgt verdeeld: * de personeelskosten van de overhead zijn verdeeld aan de hand van de werkelijke tijdsbesteding in een representatieve periode * de bestuurlijke en organisatorische kosten zijn per organisatie evenredig verdeeld * de overige indirecte kosten zijn verdeeld naar rato van (een inschatting van) het verbruik. De rentebaten zijn verdeeld naar rato ven het aantal directe uren. 20.

21 Jaarplan 2012 begroot werkelijk begroot PRODUCT aantal abonnementen gemiddelde inspectiefrequentie 2,1 2,1 1,9 aantal inspecties gemiddelde inspectieduur 8,5 8,6 8,5 aantal directe uren uurtarief onrendabele objecten 32,00 30,50 30,50 uurtarief rendabele objecten 42,00 42,00 42,00 BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Subsidiebaten LASTEN Doorbelasting van moederstichting FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Stut of steunpilaar?

Stut of steunpilaar? Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg Erfgoedinspectie Augustus 2009 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Steunpunt Groningen 7 3 Steunpunt Friesland 13

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN 2011-2014 Programmabureau Externe Veiligheid Fryslân mei 2011 Document vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân op 30 augustus

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar 2014 3. Vaststelling Bestuur en goedkeuring

Nadere informatie

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Aanbiedingsbrief jaarstukken 2010 3 A Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 JAARVERSLAG Paragrafen Lokale heffingen 9 Onderhoud kapitaalgoederen 16 Bedrijfsvoering 18 Grondbeleid 21 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007.

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 29 oktober 2008 Ons kenmerk 44/6.3/2008012583 Behandeld door de heer D.M. Bunskoeke (0592) 36 52 37 Onderwerp: Jaarverslag archiefinspecteurs

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N

S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N S T I C H T I N G O U D E G R O N I N G E R K E R K E N Jaarverslag 2009 Stichting Oude Groninger Kerken Stichting Der Aa-kerk Groningen Jaarverslag 2009 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn

Financieel verslag 2014. Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn Financieel verslag 2014 Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland te Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarverslag 3 2 Jaarrekening 2014 12 2.1 Balans per 31 december 2014 13 2.2

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie