Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland Jaarverslag en jaarrekening

2 Voorwoord 2013 een stormachtig jaar Als we later terugblikken op het jaar 2013 in het kader van de Monumentenwacht Noord & Oost Nederland dan zullen een aantal zaken daarbij centraal staan. In de eerste plaats is het bereiken van het 40 jarig bestaan van de Monumentenwacht Fryslân zo n momentum. Een tweetal initiatieven markeren deze mijlpaal: * * Op 28 juni 2013 ontvingen wij in Allingawier onze abonnees. Zij konden zich overtuigen van de vele diensten die de monumentenwachters hen kunnen bieden. Voorts was het een eer daarbij één van de oprichters van Monumentwacht Nederland te kunnen begroeten te weten de heer Yde Schakel. Hij vertolkte nog eens op zijn bekende wijze waarom hij samen met de toenmalige rayon architect van de Rijksdienst, de heer Walter Kramer tot dit initiatief was gekomen. Basis principe: voorkomen is beter dan genezen, of wel een inspectie en daaraan verbonden advies over te verrichten onderhoud, voorkomt dure restauraties; Op 6 september 2013 werd een symposium in Sneek georganiseerd. Hierbij stonden de grote abonnees, de overheden en diverse organisaties waarmee wij samenwerken centraal. Een goed voorbereid en opgezet programma onder de regie en uitvoering van ons oud lid van de raad van toezicht de heer Cees Oprins. Een goed geleidde discussie tussen de inleiders, de gedeputeerde de Vries, m.b.v. een audio-visuele presentatie, de heer Loeff, directeur Bond Heemschut Nederland en de bestuurder van de Monumentenwacht Noord & Oost Nederland mevrouw Draijer en de aangeschoven wethouder monumentenbeleid Fennema van de gemeente Súdwest Fryslân, gaf weer nieuwe impulsen aan het (net)werk van de monumentenwacht in het belang van het behoud van de monumenten. De provincie Fryslân leverde een bijdrage die het mogelijk maakt ons werkterrein verder uit te breiden met: archeologie en interieur, een uitdaging die wij volgaarne Dat de aanhoudende financiële en economische crisis, vooral ook gevoeld in de bouw, gaat ook de in de sector van de monumentenzorg werkende organisaties bepaald niet voorbij. Landelijk komen de Archeologische en de Groene Monumentenwacht in zeer zwaar weer. Ook de Vereniging Monumentenwacht Nederland loopt averij op. Verminderde subsidies en bijdragen van de overheden alsmede terughoudendheid van abonnees om gevolg te geven aan de uit de inspecties voortkomende aanbevelingen geven grote zorgen. Het betekent in ieder geval dat de regionale monumentenwachten meer taken voor hun rekening moeten gaan nemen op de terreinen van de archeologische, groene en interieurwachten. De Monumentenwacht Noord & Oost Nederland zal in nauwe samenwerking met diverse deskundigen en organisaties en collegae zich zo spoedig mogelijk op deze terreinen bekwamen door specialisten op te leiden en zal er op die manier voor zorgen dat de abonnees in haar werkgebied kunnen blijven rekenen op adequate en laagdrempelige deskundige advisering op al deze terreinen. Tenslotte kunnen wij terugzien op een positief jaar Positieve financiële resultaten bij de monumentenwachten en een rustig uit de aanloopkosten komende Advies BV. Een geslaagd jubileumjaar in Friesland, een zich verder versterkend netwerk waarin overheden en organisaties goed samenwerken in het belang van de instandhouding van de monumenten van zeer diverse aard in ons werkgebied. Een tweetal stevige stormen, met name in Fryslân, toonde maar weer eens ondubbelzinnig aan hoe nuttig het is om een effectief opererende organisatie in de regio te hebben die snel kan helpen grotere schade te voorkomen. 2

3 Derhalve past een welgemeend woord van dank aan allen die zich hebben ingezet om dit resultaat te behalen. De raad van toezicht, de heer A. van der Broek de heer W. M. van Dijk mevrouw A.M. Kleine Deters de heer G.K. Kramer de heer Sj. Kremer (voorzitter) 3

4 Inhoud Jaarverslag 2013 Algemeen 3 Directie en raad van toezicht 4 Organisatie 6 Beleid 7 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans 3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 4 Toelichting 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de geconsolideerde balans 8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 12 Enkelvoudige balans 14 Enkelvoudige staat van baten en lasten 15 Toelichting op de enkelvoudige balans 16 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 18 Overige gegevens Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 21 Resultaatbestemming 23 Staat van baten en lasten met productplan Monumentenwacht Fryslân 24 Jaarplan

5 Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland Jaarverslag 2013 opgemaakt door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht op 4 juni

6 Inhoud Algemeen 3 Directie en raad van toezicht 4 Organisatie 6 Beleid 7 6

7 Algemeen Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland is gevestigd in Zweeloo, Burg. Tonkensstraat 5, opgericht op 8 mei 2009 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De stichting heeft conform de statuten ten doel: 1. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen, onder meer door: a. het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie van een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden; b. het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciaal bestuur en aan derden en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding van het provinciaal monumentenbeleid in de regio's Fryslân en Drenthe; c. het verzorgen van publiciteit en "public relations" met betrekking tot de monumentenwacht in de provincies; d. de stichting beoogt niet het maken van winst; het bestuur voeren over andere organisaties die zich bezig houden met het doel zoals onder 1. is vermeld en aanverwante werkzaamheden; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. en richt zich ook op het monitoren van cultuurhistorische bouwwerken. De stichting fungeert als moederstichting voor Stichting Monumentenwacht Fryslân en Stichting Monumentenwacht Drenthe en is enig aandeelhouder van Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. De stichting is lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en hanteert in dit verband de op 15 januari 1995 bij de Kamer en Koophandel te Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden. Zowel de moederstichting als de dochterstichtingen zijn vrijgesteld van BTW, hebben sinds de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn per ook aangemerkt als Culturele Instelling. 7

8 Directie en raad van toezicht De stichting past de Principes en Best Practice bepalingen van de code Cultural Governance onverkort toe. Na zorgvuldige analyse is in 2009, bij de bestuurlijke fusie van de stichtingen Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe, gekozen voor het raad van toezicht-model. De taken van de directie zijn bij directiereglement nader omschreven en bestaan uit het besturen van de stichting, waarbij het accent ligt op de dagelijkse leiding en uitvoering van beleid, welk beleid vooraf wordt goedgekeurd door de raad van toezicht. Deze directie is gelijk aan het bestuur van de vennootschap. Alle beperkende bepalingen voor de directie zoals deze gelden in de stichting, gelden ook voor het bestuur van de vennootschap. De taken van de raad van toezicht zijn bij reglement raad van toezicht vastgelegd en bestaan met name uit het houden van toezicht op de directie en het vooraf goedkeuren van beleid. Tot directeur van de stichting is benoemd mevrouw A. Draijer, tevens directeur van de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. De raad van toezicht was op als volgt samengesteld: de heer Sj. Kremer, voorzitter aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig Drents burgemeester (Fryslân) nevenfuncties: voorzitter stichting Restauratie Opleidings Projecten Noord-Nederland bestuurslid Restauratie Opleidings Projecten Nederland vice voorzitter raad van toezicht Bibliotheekservice Fryslân lid Provinciale Commissie Fryslân en Verenigings Raad AVRO lid financiële en audit Commissie AVRO lid raad van commissarissen NV WMD lid raad van commissarissen BV Noordwater penningmeester Gemeenschappelijke Regeling Bestuurs Academie Nood Nederland GR BANN de heer G.K. Kramer, vice voorzitter en secretaris aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig fiscalist (Fryslân) nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Sport Fryslân bestuurslid stichting Fryske Olympiade bestuurslid Koninklijke IJsvereniging Thialf lid Organisatie Comité Thialf lid adviesraad stichting Uitwisseling lid Programmabeleid Bepalend Orgaan Omrop Fryslân De heer A. van der Broek aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig directeur Stichting DBF nevenfuncties: bestuurslid stichting Industrieel Erfgoed Friesland zelfstandig adviseur 8

9 De heer W.M. van Dijk aftredend: (1e termijn) profiel: architect (Drenthe) nevenfuncties: adviseur stichting i.o. Z22 lid Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Libau (voorheen Drents plateau) eigenaar Forum beheer B.V. mevrouw A.M. Kleine Deters aftredend: (1e termijn) profiel: wethouder (Drenthe) nevenfuncties: ambassadeur Project Beter en Concreter, VNG en ministerie BZ en EZ bestuurslid GGD Drenthe bestuurslid Reestmond, WSW bestuurslid IGSD Steenwijkerland/Westerveld lid raad van advies Achmea zorgkantoor jurylid sportverkiezingen gemeente Emmen De raad van toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd, waarbij o.a. besloten is over het algemene beleid en de strategie, de begroting en de jaarrekening en de eigen werkwijze en taakverdeling. Hiervan is verslag opgemaakt en dit verslag is besproken en gearchiveerd. De raad van toezicht heeft ook haar eigen functioneren en de relatie met de directeur geëvalueerd en een delegatie heeft met de directeur een functioneringsgesprek en een gecombineerd beoordelings- en doelstellingengesprek gehouden. Hiervan is verslag opgemaakt en dit verslag is besproken en gearchiveerd. 9

10 Organisatie raad van toezicht directie 0,6 fte preventiemedewerker administratie/secretariaat 2,4 fte team Monumentenwacht team Monumentenadvies 8,4 fte 5 fte De teams Monumentenwacht en Monumentenadvies werken onafhankelijk van elkaar en staan ieder onder eigen leiding. Ze werken in beide provincies en zijn verdeeld gehuisvest, al naar gelang het accent van de activiteiten per medewerker. De administratie en het secretariaat zijn eveneens verdeeld gehuisvest. De teamleider Monumentenwacht vervult tevens de functie van preventiemedewerker. Samen met een extern veiligheidskundige werkt hij volgens een plan van aanpak dat voortdurend wordt geactualiseerd. In 2012 is een VCAhandboek opgesteld, dat de basis vormt voor de audits waarmee in 2013 het VCA-certificaat is verlengd. Het ziekteverzuim is in 2013 uitgekomen op 0,3% (2012: 4,3%) en op de werkplekken hebben zich geen incidenten voorgedaan. Het aantal medewerkers per 31 december is in 2013 afgenomen van 19 naar 18 en de formatie is afgenomen van 17,4 fte naar 16,4 fte. De gemiddelde leeftijd is in 2013 toegenomen van 43,7 naar 44,6 jaar en de gemiddelde diensttijd is toegenomen van 12,0 naar 12,3 jaar. Eén monumentenwachter is bezig met de gespecialiseerde opleiding Restauratie-medewerker aan het ROC van Twente in Almelo en één is in opleiding tot vrijwillige molenaar. Daarnaast is één van de projectleiders begonnen aan de opleiding bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hogeschool van Utrecht. Verder zijn er nog 25 overige scholingsdagen gevolgd, gemiddeld 1,5 per fte. 10

11 Beleid Voor de periode heeft de directeur het beleidsplan " brengt monumentenbeleid in de praktijk" opgesteld, met als doelstellingen: 1. nog meer abonnees werven 2. verdere ontplooiing aanvullende dienstverlening 3. uitvoering wind- en waterdichtregeling herbestemming 4. gebiedsgerichte projecten Friese accenten liggen bij de samenwerking binnen het Monumintehûs en in het Deltaplatform Fryske Tsjerken. Drentse accenten liggen bij de door Libau Drenthe (voorheen Drents Plateau) georganiseerde samenwerkingskansen. Voor de in de loop van 2011 opgerichte vennootschap heeft de directie, in haar functie als bestuurder, het bedrijfsplan "vertrouwd en onafhankelijk" opgesteld. Jaarlijks vult de directeur deze plannen nader in met een activiteitenplan en een productbegroting, die door de raad van toezicht worden vastgesteld. 11

12 Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland Jaarrekening 2013 opgemaakt door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht op 4 juni

13 Inhoud Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de geconsolideerde balans 8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 12 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige balans 16 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 Resultaatbestemming 23 Staat van baten en lasten met productplan Monumentenwacht Fryslân 24 Jaarplan

14 Geconsolideerde balans per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen totaal activa PASSIVA GROEPSVERMOGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN totaal passiva

15 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 werkelijk begroot werkelijk BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Omzet Monumentenadvies Subsidiebaten LASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten Extra budget voor optimalisatie/werving FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat

16 Toelichting algemeen Activiteiten Stichting Monumentenwacht Fryslân en Stichting Monumentenwacht Drenthe (hierna: de stichtingen) voeren regelmatige bouwkundige inspecties uit aan een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken en verrichten eventueel kleine herstelwerkzaamheden. Monumentenadvies Noord & Oost Nederland B.V. (hierna: de vennootschap) adviseert en begeleidt de eigenaren van deze bouwwerken. Groepsverhoudingen De stichtingen en de vennootschap vormen samen een groep en zijn verbonden door dezelfde klantenkring, namelijk eigenaren van cultuurhistorische bouwwerken. Hiervoor verzorgt de moederstichting onder meer het uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties, zo nodig met noodherstel, en het adviseren en begeleiden van eigenaren. Onderlinge transacties De transacties tussen de stichtingen en de vennootschap hebben in de regel alleen betrekking op het doorbelasten van kosten. Consolidatie In de consolidatie zijn opgenomen: * Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland te Zweeloo * Stichting Monumentenwacht Fryslân te Leeuwarden * Stichting Monumentenwacht Drenthe te Zweeloo * Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. te Leeuwarden Continuïteit De groep heeft over 2013 een positief resultaat behaald en de verwachting voor 2014 en de toekomst is dat de resultaten positief zullen blijven. 16

17 Waarderingsgrondslagen Tenzij anders vermeld zijn deze waarderingsgrondslagen ook van toepassing op de enkelvoudige rekening. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. In de staat van baten en lasten wordt het aandeel van het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Opbrengsten van producten en diensten worden opgenomen in het jaar waarin de producten zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze producten en diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 17

18 Omzet Omzet wordt opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 18

19 Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA VASTE ACTIVA stand stand per per Materiële vaste activa Bedrijfswagens Kantoor Leeuwarden Kantoor Zweeloo De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa variëren van 10 tot 33,33%. VLOTTENDE ACTIVA stand stand per per Vorderingen en overlopende activa Nog te factureren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa De vorderingen hebben, tenzij anders aangegeven, alle een looptijd korter dan een jaar. Door gerichte actie zijn de vorderingen in het verslagjaar beduidend teruggelopen, waarbij de voorziening dubieuze debiteuren slechts beperkt nodig bleek. Liquide middelen rente% per Friesland Bank klimspaardeposito ,00% Friesland Bank internetsparen ,90% SNS meersparen ,75% Deutsche Bank vermogensspaarrekening ABN AMRO vermogensspaarrekening ,70% Rabobank bedrijfsspaarrekening Rabobank deposito (vm. Friesland Bank) ,00% Betaalrekeningen Alle liquide middelen zijn zonder kosten vrij opneembaar. 19

20 PASSIVA GROEPSVERMOGEN Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij naar de toelichting op de enkelvoudige balans. Het verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans per bedraagt: Groepsvermogen Enkelvoudig eigen vermogen Dit verschil wordt veroorzaakt door het eigen vermogen per van Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe: totaal MW Fryslân MW Drenthe Resultaatreserves Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve archeologieproject Bestemmingsreserve interieurproject Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Fjouwerhûs Bestemmingsfonds boerderijproject Bestemmingsfonds interieurproject De resultaatreserves zijn gevormd uit het resultaat van de bedrijfsvoering. Deze reserves fungeren als weerstandsvermogen om in minder goede tijden de activiteiten te kunnen blijven voortzetten en zullen worden aangewend in het kader van de statutaire doelstelling. Het archeologieproject is in 2013 opgestart om de kennis en ervaring van de landelijke Archeologische Monumentenwacht, die in 2013 failliet is gegaan, niet verloren te laten gaan. Daarom is samen met enkele andere provinciale Monumentenwachten het initiatief genomen om deze archeologische inspecties voortaan vanuit de provincies aan te bieden. Beide voormalige archeologische monumentenwachters zetten zich nu, via Erfgoedbeheer van de ADC Roel Brandtstichting, in voor een opleidings- en borgingsprogramma. De extra kosten worden verspreid over een periode van 2 jaar. Het interieurproject is in 2013 door Monumentenwacht Fryslân opgestart met een gift van de provincie Fryslân à ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Voor een kwalitatief hoogwaardige opzet moet fors geïnvesteerd worden in opleiding en begeleiding. Daarom is uit eigen middelen een extra donatie à toegevoegd. Monumentenwacht Drenthe sluit aan op dit initiatief. 20

21 Het bestemmingsfonds Fjouwerhûs is door Monumentenwacht Fryslân gevormd uit de opbrengsten van verkoop van een door schenking verkregen boerderij. Dit dient te worden besteed aan de (toekomstige) huisvesting van Monumentenwacht Fryslân. Het boerderijproject wordt vanaf 2012 door Monumentenwacht Fryslân uitgevoerd met de rente van het bestemmingsfonds Fjouwerhûs (1,75% resp. 1,70%). Eigenaren van een monumentale boerderij kunnen vergoeding van de inspectiekosten krijgen, als ze kunnen aantonen dat ze aan de hand van het inspectierapport subsidie hebben aangevraagd voor de instandhouding. Volgens afspraak met de provincie zijn de overschotten van de budgetsubsidie 2010 en 2011 hieraan toegevoegd omdat uit de MonumentenMonitor blijkt dat de Friese boerderijen er (bijna) het slechtste bij staan. Omdat steeds meer boerderij-eigenaren het fonds benutten (3 in 2011, 7 in 2012 en 25 in 2013) wordt het overschot van 2013 ook weer aan dit bestemmingsfonds toegevoegd. VOORZIENINGEN stand stand per per Voorziening jubileumuitkeringen De voorziening jubileumuitkeringen is opgebouwd ten behoeve van de rechten van de huidige werknemers op een jubileumuitkering. KORTLOPENDE SCHULDEN stand stand per per Af te dragen werkgeverslasten Af te dragen BTW Openstaand verlof Opgebouwde vakantietoelage Crediteuren Overige kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen Huur vestiging Leeuwarden De huurverplichting per 1 januari 2005 voor de vestiging te Leeuwarden bedroeg voor het jaar De huur is voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 jaar. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is deze huurverplichting gezamenlijk met Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland Apart van deze samenwerkingsovereenkomst is per 1 augustus 2012 ook een huurverplichting aangegaan voor een kelderbox in ditzelfde pand, deze bedroeg 103 per maand (excl. BTW). Ook deze huur is voor onbepaalde tijd, met een gelijklopende opzegtermijn van 1 jaar. 21

22 Huur vestiging Zweeloo De huurverplichting per 1 december 2002 voor de vestiging te Zweeloo bedraagt 1 per jaar. De huur wordt sinds 1 december 2007 jaarlijks stilzwijgend verlengd. Per 1 oktober 2012 is het gehuurde uitgebreid. Deze ruimte is op eigen kosten geschikt gemaakt als kantoor, onder voorwaarde dat de verhuurder de huur niet verhoogt en een evenredig deel van de kosten (totaal ) vergoedt als hij de huur binnen 5 jaar opzegt. Subsidierelaties In subsidierelaties geldt dat de jaarrekening mede een functie vervult in het proces van het afleggen van verantwoording van de ontvangen dan wel toegekende subsidies. In het algemeen geldt bij zodanige subsidierelaties dat er een terugbetalingsverplichting kan ontstaan indien en voor zover er naderhand, naar de mening van de subsidiegever, in onvoldoende mate is voldaan aan de door hen gestelde voorwaarden. Lidmaatschap Vereniging Monumentenwacht Nederland De stichting is namens Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en betaalt daarvoor jaarlijks een vooraf vastgestelde bijdrage. De bijdrage voor 2013 bedraagt , die ieder voor de helft wordt doorbelast aan Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe. Het lidmaatschap is steeds per einde van het jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Onlangs is duidelijk geworden dat de Vereniging in liquiditeitsproblemen is geraakt en een faillissement behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft naar verwachting geen extra financiële consequenties. Fiscale eenheid omzetbelasting De stichting vormt samen met de dochterstichtingen Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe en Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De stichting is hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de groepsmaatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Aansprakelijkheid De stichting is onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van haar deelneming Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. ANBI-status De stichting is, evenals de dochterstichtingen, per door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en per ook als Culturele Instelling. 22

23 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Abonnementen Inspecties Aanvullend advies (uitlopende verplichtingen) Subsidiebaten Subsidie provincie Fryslân Subsidie provincie Drenthe Omzet Monumentenadvies Provincie Fryslân en provincie Drenthe hebben een budgetsubsidie toegezegd. Daarvoor worden producten geleverd in de vorm van bouwkundige inspecties van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en Drenthe en eventueel kleine herstelwerkzaamheden. De subsidievoorwaarden zijn verantwoord in het jaarverslag. Na inzending van het jaarverslag en de jaarrekening zullen de subsidies worden vastgesteld. LASTEN werkelijk begroot werkelijk aantal fte per 31 december ,4 17,4 17,4 Personeelskosten Bruto salarissen met vakantietoelage Werkgeverslasten Inleen personeel Afschrijvingen Overige lasten Overige personeelskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten

24 Toelichting op de pensioenen De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het betreft een collectieve regeling waarbij meerdere werkgevers zijn aangesloten. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2013 volgens opgave van het fonds 105,9% (2012: 96,2%). In 2013 bedroeg de totale Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De volgende kosten waren lager dan begroot: - afschrijvingen, want het afschrijvingsregime voor de inspectiebussen is vorig jaar aangepast; - kantoorkosten, want er is bezuinigd op de automatiseringskosten, - vervoerskosten, want er is bezuinigd op de brandstof- en verzekeringskosten en er is een inspectiebus minder. Maar de volgende kosten waren hoger dan begroot: - personeelskosten, door inleen van personeel voor het opvangen van pieken in het werk van de adviesorganisatie (flexibele schil); - overige personeelskosten, door eenmalige kosten voor een incidentele pre-pensioenregeling; - algemene kosten, door het boerderijproject en de uitgebreidere jubileumviering van Monumentenwacht Fryslân en omdat er meer gebruik is gemaakt van hoogwerkers. FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De rentebaten zijn hoger dan begroot omdat het liquiditeitsbeleid is geoptimaliseerd. 24

25 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Rekening courant Liquide middelen totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Overige kortlopende schulden totaal passiva

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600

Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar 2014 3. Vaststelling Bestuur en goedkeuring

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Gewoon Goed Voor Elkaar

Jaarverslag. Gewoon Goed Voor Elkaar Jaarverslag 2013 Gewoon Goed Voor Elkaar Jaarverslag 2013 DOC Kaas L.S. Wij hebben het genoegen u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening van ons bedrijf over het boekjaar 2013 aan te bieden. BESTUUR

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie