Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland. Jaarverslag en jaarrekening 2013"

Transcriptie

1 Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland Jaarverslag en jaarrekening

2 Voorwoord 2013 een stormachtig jaar Als we later terugblikken op het jaar 2013 in het kader van de Monumentenwacht Noord & Oost Nederland dan zullen een aantal zaken daarbij centraal staan. In de eerste plaats is het bereiken van het 40 jarig bestaan van de Monumentenwacht Fryslân zo n momentum. Een tweetal initiatieven markeren deze mijlpaal: * * Op 28 juni 2013 ontvingen wij in Allingawier onze abonnees. Zij konden zich overtuigen van de vele diensten die de monumentenwachters hen kunnen bieden. Voorts was het een eer daarbij één van de oprichters van Monumentwacht Nederland te kunnen begroeten te weten de heer Yde Schakel. Hij vertolkte nog eens op zijn bekende wijze waarom hij samen met de toenmalige rayon architect van de Rijksdienst, de heer Walter Kramer tot dit initiatief was gekomen. Basis principe: voorkomen is beter dan genezen, of wel een inspectie en daaraan verbonden advies over te verrichten onderhoud, voorkomt dure restauraties; Op 6 september 2013 werd een symposium in Sneek georganiseerd. Hierbij stonden de grote abonnees, de overheden en diverse organisaties waarmee wij samenwerken centraal. Een goed voorbereid en opgezet programma onder de regie en uitvoering van ons oud lid van de raad van toezicht de heer Cees Oprins. Een goed geleidde discussie tussen de inleiders, de gedeputeerde de Vries, m.b.v. een audio-visuele presentatie, de heer Loeff, directeur Bond Heemschut Nederland en de bestuurder van de Monumentenwacht Noord & Oost Nederland mevrouw Draijer en de aangeschoven wethouder monumentenbeleid Fennema van de gemeente Súdwest Fryslân, gaf weer nieuwe impulsen aan het (net)werk van de monumentenwacht in het belang van het behoud van de monumenten. De provincie Fryslân leverde een bijdrage die het mogelijk maakt ons werkterrein verder uit te breiden met: archeologie en interieur, een uitdaging die wij volgaarne Dat de aanhoudende financiële en economische crisis, vooral ook gevoeld in de bouw, gaat ook de in de sector van de monumentenzorg werkende organisaties bepaald niet voorbij. Landelijk komen de Archeologische en de Groene Monumentenwacht in zeer zwaar weer. Ook de Vereniging Monumentenwacht Nederland loopt averij op. Verminderde subsidies en bijdragen van de overheden alsmede terughoudendheid van abonnees om gevolg te geven aan de uit de inspecties voortkomende aanbevelingen geven grote zorgen. Het betekent in ieder geval dat de regionale monumentenwachten meer taken voor hun rekening moeten gaan nemen op de terreinen van de archeologische, groene en interieurwachten. De Monumentenwacht Noord & Oost Nederland zal in nauwe samenwerking met diverse deskundigen en organisaties en collegae zich zo spoedig mogelijk op deze terreinen bekwamen door specialisten op te leiden en zal er op die manier voor zorgen dat de abonnees in haar werkgebied kunnen blijven rekenen op adequate en laagdrempelige deskundige advisering op al deze terreinen. Tenslotte kunnen wij terugzien op een positief jaar Positieve financiële resultaten bij de monumentenwachten en een rustig uit de aanloopkosten komende Advies BV. Een geslaagd jubileumjaar in Friesland, een zich verder versterkend netwerk waarin overheden en organisaties goed samenwerken in het belang van de instandhouding van de monumenten van zeer diverse aard in ons werkgebied. Een tweetal stevige stormen, met name in Fryslân, toonde maar weer eens ondubbelzinnig aan hoe nuttig het is om een effectief opererende organisatie in de regio te hebben die snel kan helpen grotere schade te voorkomen. 2

3 Derhalve past een welgemeend woord van dank aan allen die zich hebben ingezet om dit resultaat te behalen. De raad van toezicht, de heer A. van der Broek de heer W. M. van Dijk mevrouw A.M. Kleine Deters de heer G.K. Kramer de heer Sj. Kremer (voorzitter) 3

4 Inhoud Jaarverslag 2013 Algemeen 3 Directie en raad van toezicht 4 Organisatie 6 Beleid 7 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans 3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 4 Toelichting 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de geconsolideerde balans 8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 12 Enkelvoudige balans 14 Enkelvoudige staat van baten en lasten 15 Toelichting op de enkelvoudige balans 16 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 18 Overige gegevens Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 21 Resultaatbestemming 23 Staat van baten en lasten met productplan Monumentenwacht Fryslân 24 Jaarplan

5 Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland Jaarverslag 2013 opgemaakt door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht op 4 juni

6 Inhoud Algemeen 3 Directie en raad van toezicht 4 Organisatie 6 Beleid 7 6

7 Algemeen Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland is gevestigd in Zweeloo, Burg. Tonkensstraat 5, opgericht op 8 mei 2009 en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer De stichting heeft conform de statuten ten doel: 1. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen, onder meer door: a. het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie van een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden; b. het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciaal bestuur en aan derden en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding van het provinciaal monumentenbeleid in de regio's Fryslân en Drenthe; c. het verzorgen van publiciteit en "public relations" met betrekking tot de monumentenwacht in de provincies; d. de stichting beoogt niet het maken van winst; het bestuur voeren over andere organisaties die zich bezig houden met het doel zoals onder 1. is vermeld en aanverwante werkzaamheden; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. en richt zich ook op het monitoren van cultuurhistorische bouwwerken. De stichting fungeert als moederstichting voor Stichting Monumentenwacht Fryslân en Stichting Monumentenwacht Drenthe en is enig aandeelhouder van Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. De stichting is lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en hanteert in dit verband de op 15 januari 1995 bij de Kamer en Koophandel te Amersfoort gedeponeerde algemene voorwaarden. Zowel de moederstichting als de dochterstichtingen zijn vrijgesteld van BTW, hebben sinds de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn per ook aangemerkt als Culturele Instelling. 7

8 Directie en raad van toezicht De stichting past de Principes en Best Practice bepalingen van de code Cultural Governance onverkort toe. Na zorgvuldige analyse is in 2009, bij de bestuurlijke fusie van de stichtingen Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe, gekozen voor het raad van toezicht-model. De taken van de directie zijn bij directiereglement nader omschreven en bestaan uit het besturen van de stichting, waarbij het accent ligt op de dagelijkse leiding en uitvoering van beleid, welk beleid vooraf wordt goedgekeurd door de raad van toezicht. Deze directie is gelijk aan het bestuur van de vennootschap. Alle beperkende bepalingen voor de directie zoals deze gelden in de stichting, gelden ook voor het bestuur van de vennootschap. De taken van de raad van toezicht zijn bij reglement raad van toezicht vastgelegd en bestaan met name uit het houden van toezicht op de directie en het vooraf goedkeuren van beleid. Tot directeur van de stichting is benoemd mevrouw A. Draijer, tevens directeur van de Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. De raad van toezicht was op als volgt samengesteld: de heer Sj. Kremer, voorzitter aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig Drents burgemeester (Fryslân) nevenfuncties: voorzitter stichting Restauratie Opleidings Projecten Noord-Nederland bestuurslid Restauratie Opleidings Projecten Nederland vice voorzitter raad van toezicht Bibliotheekservice Fryslân lid Provinciale Commissie Fryslân en Verenigings Raad AVRO lid financiële en audit Commissie AVRO lid raad van commissarissen NV WMD lid raad van commissarissen BV Noordwater penningmeester Gemeenschappelijke Regeling Bestuurs Academie Nood Nederland GR BANN de heer G.K. Kramer, vice voorzitter en secretaris aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig fiscalist (Fryslân) nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Sport Fryslân bestuurslid stichting Fryske Olympiade bestuurslid Koninklijke IJsvereniging Thialf lid Organisatie Comité Thialf lid adviesraad stichting Uitwisseling lid Programmabeleid Bepalend Orgaan Omrop Fryslân De heer A. van der Broek aftredend: (1e termijn) profiel: voormalig directeur Stichting DBF nevenfuncties: bestuurslid stichting Industrieel Erfgoed Friesland zelfstandig adviseur 8

9 De heer W.M. van Dijk aftredend: (1e termijn) profiel: architect (Drenthe) nevenfuncties: adviseur stichting i.o. Z22 lid Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Libau (voorheen Drents plateau) eigenaar Forum beheer B.V. mevrouw A.M. Kleine Deters aftredend: (1e termijn) profiel: wethouder (Drenthe) nevenfuncties: ambassadeur Project Beter en Concreter, VNG en ministerie BZ en EZ bestuurslid GGD Drenthe bestuurslid Reestmond, WSW bestuurslid IGSD Steenwijkerland/Westerveld lid raad van advies Achmea zorgkantoor jurylid sportverkiezingen gemeente Emmen De raad van toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd, waarbij o.a. besloten is over het algemene beleid en de strategie, de begroting en de jaarrekening en de eigen werkwijze en taakverdeling. Hiervan is verslag opgemaakt en dit verslag is besproken en gearchiveerd. De raad van toezicht heeft ook haar eigen functioneren en de relatie met de directeur geëvalueerd en een delegatie heeft met de directeur een functioneringsgesprek en een gecombineerd beoordelings- en doelstellingengesprek gehouden. Hiervan is verslag opgemaakt en dit verslag is besproken en gearchiveerd. 9

10 Organisatie raad van toezicht directie 0,6 fte preventiemedewerker administratie/secretariaat 2,4 fte team Monumentenwacht team Monumentenadvies 8,4 fte 5 fte De teams Monumentenwacht en Monumentenadvies werken onafhankelijk van elkaar en staan ieder onder eigen leiding. Ze werken in beide provincies en zijn verdeeld gehuisvest, al naar gelang het accent van de activiteiten per medewerker. De administratie en het secretariaat zijn eveneens verdeeld gehuisvest. De teamleider Monumentenwacht vervult tevens de functie van preventiemedewerker. Samen met een extern veiligheidskundige werkt hij volgens een plan van aanpak dat voortdurend wordt geactualiseerd. In 2012 is een VCAhandboek opgesteld, dat de basis vormt voor de audits waarmee in 2013 het VCA-certificaat is verlengd. Het ziekteverzuim is in 2013 uitgekomen op 0,3% (2012: 4,3%) en op de werkplekken hebben zich geen incidenten voorgedaan. Het aantal medewerkers per 31 december is in 2013 afgenomen van 19 naar 18 en de formatie is afgenomen van 17,4 fte naar 16,4 fte. De gemiddelde leeftijd is in 2013 toegenomen van 43,7 naar 44,6 jaar en de gemiddelde diensttijd is toegenomen van 12,0 naar 12,3 jaar. Eén monumentenwachter is bezig met de gespecialiseerde opleiding Restauratie-medewerker aan het ROC van Twente in Almelo en één is in opleiding tot vrijwillige molenaar. Daarnaast is één van de projectleiders begonnen aan de opleiding bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg aan de Hogeschool van Utrecht. Verder zijn er nog 25 overige scholingsdagen gevolgd, gemiddeld 1,5 per fte. 10

11 Beleid Voor de periode heeft de directeur het beleidsplan " brengt monumentenbeleid in de praktijk" opgesteld, met als doelstellingen: 1. nog meer abonnees werven 2. verdere ontplooiing aanvullende dienstverlening 3. uitvoering wind- en waterdichtregeling herbestemming 4. gebiedsgerichte projecten Friese accenten liggen bij de samenwerking binnen het Monumintehûs en in het Deltaplatform Fryske Tsjerken. Drentse accenten liggen bij de door Libau Drenthe (voorheen Drents Plateau) georganiseerde samenwerkingskansen. Voor de in de loop van 2011 opgerichte vennootschap heeft de directie, in haar functie als bestuurder, het bedrijfsplan "vertrouwd en onafhankelijk" opgesteld. Jaarlijks vult de directeur deze plannen nader in met een activiteitenplan en een productbegroting, die door de raad van toezicht worden vastgesteld. 11

12 Stichting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland Jaarrekening 2013 opgemaakt door de directie en vastgesteld door de raad van toezicht op 4 juni

13 Inhoud Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de geconsolideerde balans 8 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 12 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten over Toelichting op de enkelvoudige balans 16 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 18 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 Resultaatbestemming 23 Staat van baten en lasten met productplan Monumentenwacht Fryslân 24 Jaarplan

14 Geconsolideerde balans per 31 december ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen totaal activa PASSIVA GROEPSVERMOGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN totaal passiva

15 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 werkelijk begroot werkelijk BATEN Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Omzet Monumentenadvies Subsidiebaten LASTEN Personeelskosten Afschrijvingen Overige lasten Extra budget voor optimalisatie/werving FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten resultaat

16 Toelichting algemeen Activiteiten Stichting Monumentenwacht Fryslân en Stichting Monumentenwacht Drenthe (hierna: de stichtingen) voeren regelmatige bouwkundige inspecties uit aan een zo groot mogelijk aantal cultuurhistorische bouwwerken en verrichten eventueel kleine herstelwerkzaamheden. Monumentenadvies Noord & Oost Nederland B.V. (hierna: de vennootschap) adviseert en begeleidt de eigenaren van deze bouwwerken. Groepsverhoudingen De stichtingen en de vennootschap vormen samen een groep en zijn verbonden door dezelfde klantenkring, namelijk eigenaren van cultuurhistorische bouwwerken. Hiervoor verzorgt de moederstichting onder meer het uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspecties, zo nodig met noodherstel, en het adviseren en begeleiden van eigenaren. Onderlinge transacties De transacties tussen de stichtingen en de vennootschap hebben in de regel alleen betrekking op het doorbelasten van kosten. Consolidatie In de consolidatie zijn opgenomen: * Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland te Zweeloo * Stichting Monumentenwacht Fryslân te Leeuwarden * Stichting Monumentenwacht Drenthe te Zweeloo * Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. te Leeuwarden Continuïteit De groep heeft over 2013 een positief resultaat behaald en de verwachting voor 2014 en de toekomst is dat de resultaten positief zullen blijven. 16

17 Waarderingsgrondslagen Tenzij anders vermeld zijn deze waarderingsgrondslagen ook van toepassing op de enkelvoudige rekening. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa Deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. In de staat van baten en lasten wordt het aandeel van het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Opbrengsten van producten en diensten worden opgenomen in het jaar waarin de producten zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze producten en diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 17

18 Omzet Omzet wordt opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Subsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 18

19 Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA VASTE ACTIVA stand stand per per Materiële vaste activa Bedrijfswagens Kantoor Leeuwarden Kantoor Zweeloo De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa variëren van 10 tot 33,33%. VLOTTENDE ACTIVA stand stand per per Vorderingen en overlopende activa Nog te factureren Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa De vorderingen hebben, tenzij anders aangegeven, alle een looptijd korter dan een jaar. Door gerichte actie zijn de vorderingen in het verslagjaar beduidend teruggelopen, waarbij de voorziening dubieuze debiteuren slechts beperkt nodig bleek. Liquide middelen rente% per Friesland Bank klimspaardeposito ,00% Friesland Bank internetsparen ,90% SNS meersparen ,75% Deutsche Bank vermogensspaarrekening ABN AMRO vermogensspaarrekening ,70% Rabobank bedrijfsspaarrekening Rabobank deposito (vm. Friesland Bank) ,00% Betaalrekeningen Alle liquide middelen zijn zonder kosten vrij opneembaar. 19

20 PASSIVA GROEPSVERMOGEN Voor een toelichting op het groepsvermogen verwijzen wij naar de toelichting op de enkelvoudige balans. Het verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans per bedraagt: Groepsvermogen Enkelvoudig eigen vermogen Dit verschil wordt veroorzaakt door het eigen vermogen per van Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe: totaal MW Fryslân MW Drenthe Resultaatreserves Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve archeologieproject Bestemmingsreserve interieurproject Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds Fjouwerhûs Bestemmingsfonds boerderijproject Bestemmingsfonds interieurproject De resultaatreserves zijn gevormd uit het resultaat van de bedrijfsvoering. Deze reserves fungeren als weerstandsvermogen om in minder goede tijden de activiteiten te kunnen blijven voortzetten en zullen worden aangewend in het kader van de statutaire doelstelling. Het archeologieproject is in 2013 opgestart om de kennis en ervaring van de landelijke Archeologische Monumentenwacht, die in 2013 failliet is gegaan, niet verloren te laten gaan. Daarom is samen met enkele andere provinciale Monumentenwachten het initiatief genomen om deze archeologische inspecties voortaan vanuit de provincies aan te bieden. Beide voormalige archeologische monumentenwachters zetten zich nu, via Erfgoedbeheer van de ADC Roel Brandtstichting, in voor een opleidings- en borgingsprogramma. De extra kosten worden verspreid over een periode van 2 jaar. Het interieurproject is in 2013 door Monumentenwacht Fryslân opgestart met een gift van de provincie Fryslân à ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Voor een kwalitatief hoogwaardige opzet moet fors geïnvesteerd worden in opleiding en begeleiding. Daarom is uit eigen middelen een extra donatie à toegevoegd. Monumentenwacht Drenthe sluit aan op dit initiatief. 20

21 Het bestemmingsfonds Fjouwerhûs is door Monumentenwacht Fryslân gevormd uit de opbrengsten van verkoop van een door schenking verkregen boerderij. Dit dient te worden besteed aan de (toekomstige) huisvesting van Monumentenwacht Fryslân. Het boerderijproject wordt vanaf 2012 door Monumentenwacht Fryslân uitgevoerd met de rente van het bestemmingsfonds Fjouwerhûs (1,75% resp. 1,70%). Eigenaren van een monumentale boerderij kunnen vergoeding van de inspectiekosten krijgen, als ze kunnen aantonen dat ze aan de hand van het inspectierapport subsidie hebben aangevraagd voor de instandhouding. Volgens afspraak met de provincie zijn de overschotten van de budgetsubsidie 2010 en 2011 hieraan toegevoegd omdat uit de MonumentenMonitor blijkt dat de Friese boerderijen er (bijna) het slechtste bij staan. Omdat steeds meer boerderij-eigenaren het fonds benutten (3 in 2011, 7 in 2012 en 25 in 2013) wordt het overschot van 2013 ook weer aan dit bestemmingsfonds toegevoegd. VOORZIENINGEN stand stand per per Voorziening jubileumuitkeringen De voorziening jubileumuitkeringen is opgebouwd ten behoeve van de rechten van de huidige werknemers op een jubileumuitkering. KORTLOPENDE SCHULDEN stand stand per per Af te dragen werkgeverslasten Af te dragen BTW Openstaand verlof Opgebouwde vakantietoelage Crediteuren Overige kortlopende schulden Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen Huur vestiging Leeuwarden De huurverplichting per 1 januari 2005 voor de vestiging te Leeuwarden bedroeg voor het jaar De huur is voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 jaar. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst is deze huurverplichting gezamenlijk met Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland Apart van deze samenwerkingsovereenkomst is per 1 augustus 2012 ook een huurverplichting aangegaan voor een kelderbox in ditzelfde pand, deze bedroeg 103 per maand (excl. BTW). Ook deze huur is voor onbepaalde tijd, met een gelijklopende opzegtermijn van 1 jaar. 21

22 Huur vestiging Zweeloo De huurverplichting per 1 december 2002 voor de vestiging te Zweeloo bedraagt 1 per jaar. De huur wordt sinds 1 december 2007 jaarlijks stilzwijgend verlengd. Per 1 oktober 2012 is het gehuurde uitgebreid. Deze ruimte is op eigen kosten geschikt gemaakt als kantoor, onder voorwaarde dat de verhuurder de huur niet verhoogt en een evenredig deel van de kosten (totaal ) vergoedt als hij de huur binnen 5 jaar opzegt. Subsidierelaties In subsidierelaties geldt dat de jaarrekening mede een functie vervult in het proces van het afleggen van verantwoording van de ontvangen dan wel toegekende subsidies. In het algemeen geldt bij zodanige subsidierelaties dat er een terugbetalingsverplichting kan ontstaan indien en voor zover er naderhand, naar de mening van de subsidiegever, in onvoldoende mate is voldaan aan de door hen gestelde voorwaarden. Lidmaatschap Vereniging Monumentenwacht Nederland De stichting is namens Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe lid van de Vereniging Monumentenwacht Nederland en betaalt daarvoor jaarlijks een vooraf vastgestelde bijdrage. De bijdrage voor 2013 bedraagt , die ieder voor de helft wordt doorbelast aan Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe. Het lidmaatschap is steeds per einde van het jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Onlangs is duidelijk geworden dat de Vereniging in liquiditeitsproblemen is geraakt en een faillissement behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft naar verwachting geen extra financiële consequenties. Fiscale eenheid omzetbelasting De stichting vormt samen met de dochterstichtingen Monumentenwacht Fryslân en Monumentenwacht Drenthe en Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De stichting is hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de groepsmaatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Aansprakelijkheid De stichting is onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van haar deelneming Monumentenadvies Noord & Oost Nederland b.v. ANBI-status De stichting is, evenals de dochterstichtingen, per door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en per ook als Culturele Instelling. 22

23 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten BATEN werkelijk begroot werkelijk Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten Monumentenwacht Abonnementen Inspecties Aanvullend advies (uitlopende verplichtingen) Subsidiebaten Subsidie provincie Fryslân Subsidie provincie Drenthe Omzet Monumentenadvies Provincie Fryslân en provincie Drenthe hebben een budgetsubsidie toegezegd. Daarvoor worden producten geleverd in de vorm van bouwkundige inspecties van cultuurhistorische bouwwerken in Fryslân en Drenthe en eventueel kleine herstelwerkzaamheden. De subsidievoorwaarden zijn verantwoord in het jaarverslag. Na inzending van het jaarverslag en de jaarrekening zullen de subsidies worden vastgesteld. LASTEN werkelijk begroot werkelijk aantal fte per 31 december ,4 17,4 17,4 Personeelskosten Bruto salarissen met vakantietoelage Werkgeverslasten Inleen personeel Afschrijvingen Overige lasten Overige personeelskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten

24 Toelichting op de pensioenen De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het betreft een collectieve regeling waarbij meerdere werkgevers zijn aangesloten. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling. De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2013 volgens opgave van het fonds 105,9% (2012: 96,2%). In 2013 bedroeg de totale Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De volgende kosten waren lager dan begroot: - afschrijvingen, want het afschrijvingsregime voor de inspectiebussen is vorig jaar aangepast; - kantoorkosten, want er is bezuinigd op de automatiseringskosten, - vervoerskosten, want er is bezuinigd op de brandstof- en verzekeringskosten en er is een inspectiebus minder. Maar de volgende kosten waren hoger dan begroot: - personeelskosten, door inleen van personeel voor het opvangen van pieken in het werk van de adviesorganisatie (flexibele schil); - overige personeelskosten, door eenmalige kosten voor een incidentele pre-pensioenregeling; - algemene kosten, door het boerderijproject en de uitgebreidere jubileumviering van Monumentenwacht Fryslân en omdat er meer gebruik is gemaakt van hoogwerkers. FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rentebaten Toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers De rentebaten zijn hoger dan begroot omdat het liquiditeitsbeleid is geoptimaliseerd. 24

25 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Rekening courant Liquide middelen totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves VOORZIENINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Overige kortlopende schulden totaal passiva

Jaarrekening 2012. met steun van:

Jaarrekening 2012. met steun van: Jaarrekening 2012 met steun van: ondertekend door de raad van toezicht op 15 april 2013 Inhoud Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD EN OOST NEDERLAND JAARVERSLAG 2015

STICHTING MONUMENTENWACHT NOORD EN OOST NEDERLAND JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Monumentenwacht Noord & Oost Nederland Burg.Tonkensstraat 5, 7851 AG Zweeloo KvK 01 15 81 68 ANBI-RSIN 8209 80 523 Het schema toont de aspecten die de respondenten van ons klantenonderzoek

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011

Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 Stichting Monumentenwacht Fryslân Jaarverslag 2011 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân is gevestigd in Leeuwarden, Emmakade NZ

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011

Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011 Stichting Monumentenwacht Drenthe Jaarverslag 2011 met steun van: opgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2012 Algemeen Stichting Monumentenwacht Drenthe is gevestigd in Zweeloo, Burg.Tonkensstraat

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

stichting monumentenwacht overijssel en flevoland

stichting monumentenwacht overijssel en flevoland Jaarverslag 2015 vastgesteld door de raad van toezicht op 30 maart 2016 Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland Heinoseweg 6a, 7722 JP Dalfsen KvK 41 02 27 97 met subsidie van: Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie