Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen."

Transcriptie

1 Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland Postbus 1000 BaanStede Postbus AK Purmerend T (0299) F (0299) E I Gemeente Waterland 2 5 APR BA MONNICKENDAM GESCAND Afdeling: Bestuurssecretariaat Datum: 19 april 2012 Bezoekadres: Einsteinstraat 103, 1446 VE Purmerend Onze referentie: Jaarstukken 2011 Onderwerp: Ontwerpjaarverslag en -jaarrekening Geacht college, Hierbij doen wij u het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening over het jaar 2011 toekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 41, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling inzake het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland kan de Raad van uw gemeente binnen zes weken na dagtekening van deze kennisgeving ons bestuur van zijn commentaar met betrekking tot dit ontwerp doen blijken. Namens het dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland Bijlage: - Samenvatting jaarstukken BTW-nummer: NL B01 KvK-nummer: Amsterdam

2 BaanStede Samenvatting Jaarstukken 2011 Met de bedoeling zo transparant mogelijk te rapporteren, zijn de jaarstukken van Baanstede over 2011 wel uitvoerig geworden. Om de belangrijkste thema's snel te kunnen vinden, is deze samenvatting gemaakt: In het hoofdstuk 'Algemeen' staat veel over de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV), de bezuinigingen op het WSW-budget en de gevolgen daarvan. Het gaat dan om de formatiereductie van het ambtelijk personeel, en de reorganisaties in de bedrijfsvoering (pagina's 3 en 4 en pagina 16). Op de programmarekening en de toelichting daar op staan de financiële effecten ervan, pagina's 48, 50 en 51. Het gaat hier om frictiekosten die als herstructureringskosten aangemerkt kunnen worden. Alsdan volgt in de toekomst dekking vanuit het herstructureringsfonds; Als voorbode op de invoering van de WWNV heeft het bestuur het besluit genomen geen WSW-dienstverbanden voor onbepaalde tijd meer aan te gaan. Het gevolg was wel een minder goed sluitende realisatie op de taakstelling, d.w.z. een minder optimale benutting van het budget voor 2011 (pagina 8 en 15); In 2011 is er een grote WSW-instroom vanaf de wachtlijst gerealiseerd. De WSWtaakstelling (plaatsingsruimte) t.o.v was nl. fors hoger. Op de pagina's 10 en 11 staat meer informatie; Een belangrijke oorzaak in de tegenvallende omzet van 2011 lag in de sterke terugval in re-integratietrajecten voor andere doelgroepen (t.o.v. begroot), zie pagina 9. Op pagina 23 staat een nadere toelichting op de activiteiten van het betreffende bedrijfsonderdeel (de 'Regie-unit'). Op de programmarekening en de toelichting daarop staan de financiële effecten ervan, pagina's 45 en 46. In 2011 nam het bestuur het besluit om het eigen vermogen van Baanstede af te bouwen en te benutten ter matiging van de gemeentelijke bijdragen over 2011 en Als gevolg daarvan moesten ter vervanging van het afnemende eigen vermogen voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten een 2-tal nieuwe leningen bij de BNG worden aangetrokken; De bedrijfsonderdelen 'Assemblage&Verpakken' (Beschut werken) en 'Druk, copy en post' hebben in 2011 een goede omzet (beter dan begroot) gerealiseerd ; Baanstede kampt met een groot negatief subsidieresultaat; dat is het verschil tussen het ontvangen WSW-subsidie en de WSW-loonkosten. Door de bezuinigingen op het subsidie (voor 2011 bijna 5%) in combinatie met loonstijgingen, wordt het tekort steeds groter (pagina 46, 47 en 48); Het resultaat vóór bestemming over 2011 is iets slechter dan begroot, pagina 34. De enorme tegenvaller in de omzet is gecompenseerd door voordelen op de ambtelijke salariskosten, de overige personeelskosten en de externe dienstverlening, zie pagina 44 voor een specificatie. Het tekort wordt voor 50% gedragen door het eigen vermogen van Baanstede, voor de rest wordt een aanvullende bijdrage bij de gemeenten gedeclareerd; De bijlage bevat een overzicht van omzetten van de deelnemende gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten naar rato van het aantal WSW-geplaatsten ook passend werk gunnen.

3 Jaarstukken 2011 periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland BaanStede Denkt mee. Werkt mee.

4 Inhoud Jaarverslag 2011 Programmaverantwoording: Algemeen 1 Sociaal 10 Bedrijfsvoering 22 Paragrafen 26 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december Programmarekening Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen 36 Toelichting balans 38 Toelichting programmarekening 44 Gemeentelijke bijdragen SiSa-bijlage, verantwoordingsinformatie WSW 55 Controleverklaring Bijlage, Omzetten deelnemende gemeenten

5 Algemee Jaarverslag 2011 Algemeen Bestuur De uitvoering van de WSW is in het werkgebied van Baanstede georganiseerd via de Gemeenschappelijk Regeling Zaanstreek-Waterland, opgericht per 1 januari De Gemeenschappelijke Regeling wordt gevormd door 9 gemeenten. Elke gemeente levert één lid voor het Algemeen Bestuur (AB). De 5 grootste deelnemers (in aantal geplaatste WSW-FTE's) leveren de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). Bestuurlijk stonden dit jaar vanzelfsprekend de overheidsingrepen op de WSW volop in de aandacht. Het betrof dan niet alleen de forse budgettaire bezuinigingen, maar ook de verwachtingen rond de aangekondigde wet 'Werken naar Vermogen' (WNV). Het DB heeft dit jaar vergaderd op respectievelijk op 2 februari, 9 maart, 12 april (ingelast), 7 september en 26 oktober. Het AB heeft vergaderd op 20 april, 6 juli, 28 september en 14 december. In de vergadering van 6 juli zijn de jaarstukken over 2010 vastgesteld, alsmede de begroting Daarnaast werden discussies gevoerd over het weerstandsvermogen van Baanstede en enkele theoretische notities. De voorstellen in deze notities moeten vooral in het licht van de financiële problematiek gezien worden. Vanzelfsprekend worden de genomen besluiten verder toegelicht in de relevante paragrafen, dan wel de begroting voor Voorbereidingen Wet Werken Naar Vermogen De wet Werken naar Vermogen heeft niet alleen betrekking op de uitvoering van de WSW, maar raakt een bredere doelgroep die in het zorgkader van de gemeenten vallen of zullen komen. Om die reden is ook de voorbereiding breder opgepakt. In het najaar van 2011 is daartoe een projectgroep opgericht; de projectgroep heeft in samenwerking met Ernst&Young een rapport uitgebracht met een aantal mogelijke toekomstscenario's. De groep bestond uit beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten en Baanstede. De externe ondersteuning werd tot 1 januari 2012 verzorgd door Ernst&Young, daarna door een ingehuurde projectleider. Op 30 november 2011 is een conferentie gehouden met als deelnemers de wethouders van de 9 gemeenten ondersteund door hun beleidsambtenaren en enkele ambtenaren van Baanstede. In deze conferentie is het rapport van Ernst&Young de leidraad geweest en werden de vijf denkrichtingen besproken, incl. een globaal financieel perspectief. Bij het schrijven van deze tekst was er nog geen definitieve keuze gemaakt. pagina 1

6 Algemeen Het bestuur bestond in 2011 uit: Gemeente DB/AB Beemster dhr. J.R.P.L. Dings AB Edam-Volendam dhr. T.G.C. Luyckx DB+AB Landsmeer dhr. MJ. Prins AB Oostzaan dhr. E.J. Taams AB Purmerend dhr. B. Daan (voorzitter) DB+AB Waterland dhr. B.G. Schalkwijk DB+AB Wormerland mevr. 3.M.E. de Groot DB+AB Zaanstad mevr. B. Visser (vicevoorzitter) DB+AB Zeevang mevr. E.M. de Koekkoek (tot 6 juli) AB Zeevang dhr. M.W.F. Habold (vanaf 6 juli) AB Baanstede organisatie Algemeen Het jaar 2011 werd voor Baanstede vooral gekenmerkt uitwerkingen van de overheidsbezuinigingen. De voor 2010 niet-geïndexeerde en voor 2011 zelfs verlaagde WSW-subsidie in combinatie met stijgende loonkosten, trekt een zware wissel op de financiële huishouding van Baanstede. In het najaar van 2010 was dit al bekend en ook dat dit niet zonder consequenties kon blijven. Later werden daar verwachtingen over de wet 'Werken naar vermogen' aan toegevoegd. Hierop vooruitlopend waren daarom al scenario's in het bestuur behandeld. Vooralsnog was gekozen voor een 'tussenscenario' waarin 2 andere uitersten ('sterfhuis' en 'volle kracht vooruit') op de wat langere termijn toch optioneel bleven. Recentere ontwikkelingen maken het noodzakelijk deze scenario's te herijken en daarna verder uit te werken. Het is ook duidelijk dat de scenario's een volledig commitment van de 9 gemeenten vereisen, hetzij in de vorm van het dragen van exploitatietekorten, dan wel in de vorm van het gunnen van zoveel mogelijk werk, zowel traditioneel als in de vorm van n iet-s W-trajecten. De groei in de jaren 2009 en 2010, waarmee enkele gemeenten Baanstede betrokken in hun arbeidsmarktbeleid voor participatie, activering, socialisering en arbeidsmarktreintegratie van andere doelgroepen, is volledig omgeslagen. Het aantal personen uit niet- SW-doelgroepen is in 2011 fors gedaald. Vanzelfsprekend bleef ook de hieraan gekoppelde omzet sterk achter. De begrote omzet uit diensten en leveringen kwam eveneens onder druk te staan omdat ook het aantal intern geplaatste niet-sw-cliënten daalde. Daarnaast speelde in 2011 de ontwikkeling rond de gewenste eenduidige regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de wet Werken naar Vermogen (WWNV). In 2011 verscheen o.m. de Hoofdlijnennotitie, met daarin de eerste indicaties over de kansen en bedreigingen voor gemeenten. De verwachte ingangsdatum is 1 januari In 2011 is een proces gestart waarin de gemeenten een studie hebben gemaakt van de consequenties en de mogelijkheden van deze wetgeving, waarover elders meer. pagina 2

7 Algemeen Naast bovenstaande aandachtspunten kenmerkt 2011 zich nog door: De terugtreding wegens vroegpensioen van dhr. H. Bokhorst als Algemeen directeur en de aanstelling van diens opvolger, dhr. F. Verheul; De opdracht aan de nieuwe directeur met als kernpunten de begroting te realiseren en het gekozen scenario uit te voeren, voorbereidingen te treffen voor de invoering van de WWNV en voorstellen te doen om de tekorten terug te dringen; Het vertrek van de manager van de Regie-unit en de aanstelling van haar interim vervangster; De gereedkoming van de verbouwing van de voormalige drukkerij tot kantoor- en instructieruimten en de eraan gekoppelde terugverhuizing van medewerkers van directie en stafdiensten van de Voltastraat naar de Einsteinstraat; De realisatie van een ambtelijke formatiereductie van 11,5 FTE (ca. 13% van de totale ambtelijke formatie) per 1 januari 2012; Diverse activiteiten gericht op externe communicatie, zoals de aanpassing van huisstijl en het logo, en de voorbereidingen op de grote Baanstede-netwerkdag in 2012; Omvorming 'Startbaan' in 'DnA' ('Direct Naar Arbeid') en de opening van de DnA-afdeling in Wormerveer; De opening van het 'fietsenpakhuis' in Zaandam; De herhuisvesting van Groen Purmerend en de schildersgroep. Baanstede gaat er vanuit dat deze jaarstukken, naast de begroting en andere rapportages, bijdraagt aan de transparantie van de activiteiten en resultaten van het werkvoorzieningsschap. Bezuinigingen en de effecten ervan op de organisatie De overheid heeft over de belangrijkste aspecten van de WWNV gecommuniceerd via een zgn. 'Hoofdlijnennotitie'. Een belangrijk onderwerp hierin is de bescherming van bestaande (CAO-)rechten van personen die op 15 mei 2011 een SW-dienstverband of indicatie hadden. Bij de invoering van de WWNV per 2013 zal dit een grote invloed op de bedrijfsvoering hebben. De loonkosten zullen immers doorstijgen bij sterk verlaagde subsidies. Om het aantal WSW-dienstverbanden voor onbepaalde tijd te beperken, is in september door het bestuur besloten personen met een tijdelijk SW-dienstverband na een maximale duur terug te plaatsen op de WSW-wachtlijst. Naast de volumebeperking is ook de verlaging van het WSW-subsidiebedrag per SE een bron van grote financiële zorgen. Er zijn helaas slechts maatregelen denkbaar die hiervoor tot beperkte hoogte compensatie kunnen bieden. De belangrijkste hier relevante component was de reductie van de ambtelijke formatie met 11,5 FTE, welke in de loop van 2011 gerealiseerd is. Volgens de begroting zouden een aantal personen eerder gebruik maken van de regeling voor vervroegd uittreden (FPU), tijdelijke dienstverbanden met personen beëindigd worden en boventalligen ontslagen. De in 2011 bereikte resultaten vertonen een afwijkend beeld. Aan 4 personen werd een 'FPU-regeling' aangeboden; er is helaas door niemand gebruik van gemaakt. Om de geplande reductie toch te realiseren, zijn andere formatieplaatsen vervallen. Het gaat hier m.n. om opheffing van de Facilitaire Dienst en enkele individuele plaatsen op andere stafafdelingen. Dit heeft een anders dan gewenste resterende bezetting tot gevolg gehad alsmede hogere frictiekosten. pagina 3

8 Algemeen De daarvoor in aanmerking komende tijdelijke ambtelijke dienstverbanden zijn in 2011 beëindigd. Iets meer en sneller dan verwacht vonden de betrokkenen een andere werkgever, waardoor het risico op een WW-claim van het UWV geringer werd. Mede door de ongunstige berichtgevingen heeft een enkele andere ambtenaar het besluit genomen Baanstede te verlaten. Om maximale flexibiliteit in de ambtelijke bezetting te behouden, worden vacatures hoofdzakelijk via externe dienstverlening vervuld. Op korte termijn is dit door de hogere tarieven financieel minder aantrekkelijk, maar voor de langere termijn onder de huidige omstandigheden toch de betere oplossing. Er bestaat dan immers geen risico op een WWclaim van het UWV. In het najaar werd voor de boventalligen een Sociaal plan opgesteld, afgeleid van dat van de gemeente Zaanstad. Na raadpleging van de OR en de vakbonden is dit plan in werking getreden. Bij het schrijven van deze tekst zijn de boventalligen op non-actief gesteld. Voor één persoon is alsnog een regeling getroffen, voor de anderen wordt via outplacement naar een oplossing gezocht. Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat per ultimo 2011 kwantitatief wel de gewenste reductie is bereikt. Het moge duidelijk zijn dat de samenstelling van de resterende ambtelijke bezetting kwalitatief niet aansluit op de planning en de behoefte. Financiering en verantwoording Baanstede beheert het WSW-budget en taakstelling van de 9 deelnemende gemeenten: zij dragen de subsidie volledig over aan Baanstede en Baanstede draagt een relevant deel over aan SW-bedrijven die WSW-dienstverbanden realiseerden voor inwoners van die gemeenten. Baanstede legt echter geen verantwoording af voor WSW-dienstverbanden die door andere SW-bedrijven worden gerealiseerd. De WSW-afrekeningen over 2010 en de subsidiestromen (via bevoorschotting vanuit de gemeenten) zijn tijdig en correct verlopen. Door centraal beheer van taakstellingen kan er beter invulling gegeven worden aan de sociale doelstelling en wordt de vereiste kennis gecentraliseerd. Dit is gewenst omdat de bewaking van de taakstelling per gemeente gecompliceerd is: zo is bijv. de overdracht meestal met een vertraging van max. 2 jaar gebonden aan de oorspronkelijke woongemeente van de geplaatste SW-geïndiceerden. Verzoeken tot subsidieoverdracht moeten dus aan de (voormalige) woongemeenten gericht worden; voor Baanstede zijn dat inmiddels meer dan 10 'buitengemeenten'. Vooral verhuizingen van SW-geïndiceerden van andere gemeenten leiden soms tot discussie. Iets dergelijks geldt ook voor mutaties in SW-dienstverbanden bij andere SW-bedrijven. Ook ontstaan er interpretatieverschillen over de begrippen 'warme overdracht', 'woongemeente' en 'subsidiegemeente' in combinatie met mutaties daarin op de peildatum. Steeds meer SW-bedrijven nemen in deze harde standpunten in. In 2011 werd voor het eerst door 'Openbare lichamen', rechtspersonen die zijn ingesteld op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (zoals Baanstede), de uitvoering van de WSW via SiSa rechtstreeks verantwoord. Voor de indicatoren hoefde de gemeente dus zelf niets te rapporteren. Na het afronden van de dossiercontroles en het opstellen van de WSWverantwoordingsinformatie over 2011, is het overzicht met de prestatie-indicatoren opgesteld. Deze is als bijlage bij de jaarrekening opgenomen. pagina 4

9 Algemeen Het programma Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen verantwoordingsstukken inzicht te geven in de kosten en opbrengsten per programma. In de stukken geeft men daartoe aan wat de organisatie heeft bereikt, welke activiteiten daarvoor nodig zijn geweest en welke financiële stromen dit opleverde. Baanstede voert activiteiten t.b.v. doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit. Het gaat in hoofdlijnen om: De uitvoering van de WSW via het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland ('Baanstede'), een openbaar lichaam o.b.v. een Gemeenschappelijke Regeling); Arbeidsparticipatie en re-integratie van niet-sw doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het eventuele werkgeverschap van deze groepen is belegd bij de stichting 'Regiobaan'. Deze jaarstukken omvatten o.m. de 'programmarekening' van de activiteiten die uitgevoerd worden door Baanstede. De activiteiten van de stichting Regiobaan worden wel in samenhang met en onder regie van Baanstede geoptimaliseerd, maar er worden separaat jaarstukken voor opgesteld. Consolidatie is niet toegestaan. De Sociale Werkvoorziening via de Gemeenschappelijke Regeling De uitvoering van de SW behelst aangepaste werkgelegenheid te scheppen voor mensen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, als gevolg van lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen, er niet in slagen werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De wet bepaalt tevens dat de aangepaste werkgelegenheid gericht dient te zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Personen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten woonachtig zijn in Nederland, jonger zijn dan 65 jaar en als werkzoekende ingeschreven staan. Betrokkene moet in staat zijn een minimumprestatie te leveren van 15% van een normale arbeidsprestatie, minimaal één uur aaneengesloten kunnen werken en de begeleidingstijd moet gelimiteerd zijn tot ca. 15% van de te werken arbeidstijd. pagina 5

10 Algemeen Typering Baanstede Jaarlijks laat Cedris, de brancheorganisatie, een bedrijfsvergelijkend onderzoek onder haar leden uitvoeren. De resultaten van het onderzoek over 2010 kwamen in 2011 beschikbaar. Een analyse hiervan leverde de volgende aandachtspunten op: Omgeving Onze regio kent 3,0 WSW-gesubsidieerden per 1000 inwoners (2009: 3,2). Landelijk is dat 4,5 per 1000 inwoners (2009: 5). Het aantal WSW-gesubsidieerden per 1000 inwoners is in onze regio dus laag en de oorzaak van een relatief laag aandeel in de landelijke WSW-taakstelling; Medewerkers Van de SW-medewerkers bij Baanstede behoort nog een hoog percentage tot.de 'oude doelgroep' (geïndiceerd vóór 1998), hoger dan het landelijke beeld. De WSW-medewerkers bij Baanstede zijn ook gemiddeld iets ouder dan landelijk. Baanstede heeft dus meer SW-ers met oude rechten die niet geherindiceerd worden, niet tot de categorie 'Ernstig' kunnen behoren (hetgeen tot relatief minder subsidie leidt), maar vaker wel een sleutelfunctie bezetten en dus een hoger loon hebben. Baanstede heeft weinig professionals (ambtelijk personeel): dat werd in 2010 nog steeds met veel SW-sleutelmedewerkers gecompenseerd. De professionals zijn daardoor echter weer wel relatief'duur': de SW-sleutelmedewerkers bezetten vooral de sleutelfuncties in de lagere loonschalen. De ongesubsidieerde professionals komen daardoor hoofdzakelijk in de hogere loonschalen voor; Werkladder Werk en gemeenten Loonkosten De verdeling op de WSW-werkladder geeft voor Baanstede een gunstig beeld: het percentage extern geplaatsten is hoog; Baanstede krijgt relatief veel traditioneel werk van de gemeenten, maar er wordt weinig of geen Deta/BW bij diezelfde gemeenten gerealiseerd; De gemiddelde WSW-loonkosten zijn bij Baanstede hoog. Over de hele groep met een intern WSW-dienstverband betekent dit momenteel jaarlijks een groot financieel nadeel in de vorm van een negatief subsidieresultaat. Matrix targets In 2011 is via het ambtelijk vooroverleg gesproken over de matrix van targets in het kader van de gemeentelijke regievoering op de WSW. De eerder gebruikte matrix omvatte o.m. doelstellingen omtrent de realisatie van de WSW-taakstelling, het ziekteverzuim, en de aantallen te realiseren leer/werkplekdagen voor personen uit niet- SW doelgroepen. Er werd per kwartaal separaat op gerapporteerd. Het bestuur heeft besloten om een enigszins gewijzigde set van kengetallen op te nemen in de standaardrapportages van Baanstede. Dat is gerealiseerd. pagina 6

11 Algemeen WSW-taakstelling De uitvoering van de WSW wordt grotendeels aangestuurd door het ministerie van SZW via de 'taakstelling'. Het ministerie stelt jaarlijks budget beschikbaar ter financiering van de uitvoering van de WSW. Dit budget wordt per gemeente uitgedrukt in een aantal SE's (Standaard Eenheden) en met een bedrag per SE vertaald in een maximum jaarsubsidie. In veel gevallen is de uitvoering van de WSW door gemeenten via een samenwerkingsverband overgedragen aan een andere rechtspersoon, zo ook aan Baanstede. Baanstede realiseert ook SW-werkplekken voor inwoners van andere, niet deelnemende gemeenten Op dezelfde manier realiseren andere SW-bedrijven ook SWwerkplekken voor inwoners van de 9 gemeenten die deelnemen in Baanstede. Het gemiddeld aantal te realiseren SE's voor 2011 is eind 2010 bekendgemaakt. Het gaat voor de deelnemende gemeenten om deze aantallen: Taakstelling oorspronkelijk na uitruil Beemster 16,22 18,22 Edam-Volendam 92,23 90,23 Landsmeer 8,75 8,75 Oostzaan 15,31 12,81 Purmerend 313,32 311,32 Waterland 23,33 26,83 Wormerland 26,25 21,75 Zaanstad 470,98 474,98 Zeevang 10,39 11,89 Totaal 976,78 976,78 Hierop moet het aantal te realiseren plaatsingen van inwoners uit de deelnemende gemeenten door andere SW-bedrijven (destijds begroot op 75,00 SE, werkelijk 63,35 SE) en de plaatsingen bij Baanstede van inwoners van andere gemeenten (begroot op 20,00 SE, werkelijk 15,41 SE) gecorrigeerd worden. De per saldo te realiseren bezetting bij Baanstede is nacalculatorisch te berekenen op 928,84 SE. Hiervan was subsidiabel 925,98 SE. Dit was begroot op 921,78 SE, een onbegroot voordelig subsidieverschil van 4,20 SE (een bedrag van ). Vanzelfsprekend staan hier ook extra loonkosten tegenover. De aantallen SW-werkplekken die andere SW-bedrijven voor inwoners van 'onze' deelnemende gemeenten realiseren, zijn een bron van onzekerheid, alsmede de tijdigheid van de informatievoorziening. Dit verstoort daarmee de mogelijkheid om nauwkeurig op de taakstelling te sturen, terwijl realisatie op taakstelling per gemeente juist een belangrijke doelstelling is. In augustus heeft Baanstede o.b.v. de realisaties van het eerste halfjaar en prognoses van de bezetting per gemeente, via intergemeentelijke overdracht van taakstelling, aangestuurd op optimale invulling van de taakstelling van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben Baanstede gemachtigd dit zelfstandig uit te voeren. De taakstelling voor 2011 was fors hoger dan die over De eindstand van 2010 was dan ook ver onder het voor 2011 te realiseren niveau. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn daarom maandelijks enkele tientallen nieuwe SW-dienstverbanden gerealiseerd, met als doel op het gewenste niveau als jaargemiddelde te komen. pagina 7

12 Sociaal In deze tabel zijn verwerkt de dienstverbanden in het kader van Begeleid Werken, de dienstverbanden die andere SW-bedrijven realiseren voor inwoners van deelnemende gemeenten en de dienstverbanden die Baanstede realiseert voor niet-deelnemende gemeenten. In genoemde realisatie zijn niet opgenomen de personen die niet subsidiabel zijn, i.v.m. formele vereisten, zoals bijv. detentie of een ongeldige indicatie. Het natuurlijk verloop was dit jaar hoger dan geprognosticeerd. Dit had tot gevolg dat er gedurende meer maanden een hoge instroom nodig was. Medio 2011 was het de verwachting over 2011 uit te komen op een kleine overreaiisatie op de collectieve taakstelling met evenwel per gemeente afwijkingen naar zowel onder- als overreaiisatie. Om toch tot een nauwkeuriger realisatie per gemeente te komen, is dit onderling gecompenseerd door intergemeentelijke uitruil van taakstelling. Hierdoor dragen gemeenten die anders zouden onderrealiseren taakstelling over aan gemeenten in een situatie van overreaiisatie. Dit is een projectie voor 2011: Verloop WSW 2011 Realisatie per maand Financieringsruimte 955 -H A/oortschriidend gemiddelde 945 i i 915 as 905 r i ft OS 5^ De stand van zaken m.b.t. de prognose op de realisatie van de WSW-taakstelling luidde destijds: Gemeente verwachting vóór uitruil SE SE uitruil na uitruil Beemster overreaiisatie 1,41-1,00 0,41- Edam-Volendam onderrealisatie 1,04 1,50-0,46- Landsmeer overreaiisatie 0,28-0,28- Oostzaan onderrealisatie 2,33 2,50-0,17- Purmerend onderrealisatie 1,58 2,00-0,42- Waterland overreaiisatie 3,68-3,50 0,18- Wormerland onderrealisatie 5,50 6,00-0,50- Zaanstad overreaiisatie 6,21-6,00 0,21- Zeevang overreaiisatie 1,64-1,50 0,14- Per saldo 2, ,76- Door de uitruil zouden alle gemeenten in een situatie van een beperkte overreaiisatie komen. Terugbetalen (bij onderrealisatie) is voor de individuele gemeente weliswaar budgetneutraal maar sociaal ongewenst. Binnen optimale solidariteit in het Openbaar Lichaam levert uitruil indirect en/of op termijn voor die gemeenten ook financieel voordeel op omdat de totale subsidiederving geringer zal zijn. Bij overreaiisatie moet immers een andere vorm van financiering gevonden worden. pagina 14

13 Sociaal O.b.v. de toen bekende gegevens en prognoses is de uitruil uitgevoerd. Een negatief getal is taakstelling afstaan, een positief getal is taakstelling ontvangen. Uitruil leidt ook tot een verlegging van de geldstromen. In september nam het bestuur het besluit geen SW-dienstverbanden voor onbepaalde tijd meer te laten ontstaan. Een aantal SW-geïndiceerden met een intern en tijdelijk dienstverband moesten derhalve op de wachtlijst teruggeplaatst worden. De WSWrealisatie onderging hierdoor onvoorziene en niet meer corrigeerbare effecten. Als gevolg hiervan ontstonden bij enkele gemeenten toch onderrealisaties. De uiteindelijke gerealiseerde standen per gemeente zijn: Gemeente SE Beemster 0,38 overrealisatie Edam-Volendam 0,51 overrealisatie Landsmeer 0,58 overrealisatie Oostzaan 0,22 overrealisatie Purmerend 0,86- onderrealisatie Waterland 0,61 overrealisatie Wormerland 0,15- onderrealisatie Zaanstad 1,85- onderrealisatie Zeevang 0,01- onderrealisatie 0,57- Uitstroom In de WSW-verantwoordingsinfo over 2011 staat onder indicator B de uitstroom opgenomen. Onder uitstroom wordt verstaan het einde van het WSW-dienstverband bij Baanstede. Mutaties van en naar Begeleid Werken zitten hier dus niet in, want beide vormen dienstverbanden vallen onder de WSW. De meestvoorkomende oorzaken van uitstroom zijn (vroeg)pensioen en 2 jaar ziekte, intrekking van de indicatie of ondergrens. Dit jaar stroomden er veel personen direct vanaf de wachtlijst de SW in, dus zonder 'filterwerking' van de pré-sw-regeling. In veel gevallen blijkt dan dat het dienstverband toch te hoog gegrepen is. In 2011 stroomden er dus ook relatief veel personen uit, tijdens de proeftijd, bij einde contract of 'op eigen verzoek'. Verslag van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GeOR) Het jaar 2011 werd voor de GeOR een druk jaar; met de wet Werken naar Vermogen in het vizier en de wisseling in de directiekamer stond er veel te gebeuren. De wijzigingen waren samengepakt in één plan: het 'Revitaliseringsplan'. Met een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie Revitalisering werd het plan aan de onderhandelingstafel met de bestuurder doorgespit. Nog vóór de zomer liet de GeOR zijn nieuwe bestuurder weten zich in grote lijnen in zijn plan te kunnen vinden. De verschillende onderdelen dienden wel van advies dan wel instemmingsaanvragen te worden voorzien. Dit verliep niet altijd zonder intensieve discussies in de GeOR, hetgeen indirect leidde tot belangrijke aderlatingen uit de GeOR-gelederen. Zo werd de basis waarop de raad zijn werk moest doen te smal. Besloten werd daarom in het najaar tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. Bij het maken van dit verslag heeft deze actie nog niet tot het gewenste resultaat geleid en zullen andere maatregelen moeten worden overwogen om het overleg met de directie gaande te houden. pagina 15

14 Sociaal De ondernemingsraad werd in 2011 vijf keer om instemming gevraagd en elf keer om advies waaronder een adviesaanvraag voor een Sociaal plan voor het ongesubsidieerd personeel, hetgeen nog niet eerder in de geschiedenis van Baanstede is voorgekomen. In het najaar van 2011, m.b.t. het bestuursbesluit over de SW-contracten voor bepaalde tijd, ontstonden moeizame en soms pijnlijke discussies in de GeOR. Ongesubsidieerde medewerkers Ambtelijke formatiereductie In 2011 is het oorspronkelijke plan voor de reductie in de ambtelijke formatie uitgevoerd met als doel een reductie per 1 januari 2012 van 11,5 FTE (ca. 13% van de totale ambtelijke formatie). Het deel betreffende het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden werd sneller dan gepland gerealiseerd. Ook namen een aantal ambtenaren op eigen initiatief ontslag. De realisatie hiervan heeft geleid tot ca aan externe frictiekosten die in 2011 in de diverse kostensoorten zijn opgenomen. Het betreft gemaakte kosten voor juridisch advies, outplacement, eenmalige uitkeringen en toevoegingen aan de voorziening voor personeelskosten, m.n. ter dekking van de WW-claim van het UWV. De plannen om ambtenaren te laten uistromen die nog gebruik konden maken van de FPUregeling, zijn helaas niet gerealiseerd. Het betrof 4 FTE. Om toch op de gewenste reductie uit te komen, werden nieuwe plannen ontwikkeld. Deze omhelsde o.m. de opheffing van de Facilitaire Dienst en het bedrijfsmaatschappelijk werk. De betrokken medewerkers hebben echter ambtelijke aanstellingen voor onbepaalde tijd. Er moest derhalve eerst een sociaal plan komen. Dit heeft helaas wel toekomstige hogere frictiekosten tot gevolg. De medewerkers zijn inmiddels boventallig verklaard. In die periode konden er geen aanstellingen op ambtelijke vacatures plaatsvinden. Dit veroorzaakte een niet optimale mix van de ambtelijke bezetting, hetgeen ten dele werd gecompenseerd door inhuur van externe krachten. In 2011 traden 2 niet-gesubsidieerde medewerkers in dienst (2 FTE). In dezelfde periode eindigde het dienstverband van 17 ambtenaren (15 FTE). Uit de nieuwe SW-instroom ontstaan echter helaas geen nieuwe sleutelmedewerkers meer. Naarmate bestaande SW-sleutelmedewerkers door pensionering zullen uitstromen, moeten zij eigenlijk juist vervangen door ongesubsidieerd personeel. Wijzigingen in de omvang van het dienstverband leverde per saldo een afname op van 0,1 FTE. Per 31 december 2010 was het aantal niet-gesubsidieerde FTE's bij Baanstede in totaal 82,06. Per 31 december 2011 was dit 68,95 FTE's. Er was een jaargemiddelde begroot van 89 FTE, gerealiseerd is 75,8 FTE. pagina 16

15 Sociaal Samenstelling dienstverbanden per 31 december 2011 Soort dienstverband personen in FTE Ambtelijk 75 68,95 Begeleid Werken 86 74,23 Regiobaan 20 17,72 WSW , ,58 Daarnaast zijn er nog een beperkt aantal personen zonder dienstverband als cliënt bij Baanstede in traject. De samenstelling (naar primaire afdeling) van de medewerkers met een SW of BWdienstverband per ultimo 2011 luidt in FTE als volgt: Bedrijfsonderdeel Assembl. Druk& & Copy en Detach. Gemeente Verpakk. Post en BW Groen Overig Totaal Beemster 3,22 1,00 6,00 8,61 0,89 19,72 Edam-Volendam 27,83 7,33 13,80 30,23 7,39 86,58 Landsmeer 3,50 2,39 2,00 1,30 9,19 Oostzaan 3,47 3,00 2,80 9,27 Purmerend 102,64 23,89 62,31 67,83 28,30 284,97 Waterland 8,58 6,22 11,33 1,89 28,02 Wormerland 1,83 1,83 8,44 7,67 1,89 21,66 Zaanstad 128,73 28,36 91,65 145,99 32,98 427,71 Zeevang 3,89 2,39 4,80 1,00 12,08 Niet-deeln. gem. 1,67 1,00 7,19 3,00 2,86 15,72 Totaal 285,36 63,41 203,39 284,26 78,50 914,92 Medewerkers die 'vanuit de lijn' werken op locatie (groepsgewijs gedetacheerd met eigen leiding) of zijn gedetacheerd (meestal tijdelijk of op orderbasis), staan hier t.b.v. de volledigheid opgenomen onder het bedrijfsonderdeel van oorsprong. Ditzelfde geldt voor de groep SW-sleutelmedewerkers. De kolom 'Detach, en BW' betreft personen die structureel en individueel elders werkzaam zijn. Handicapcategorie Dienstbetrekkingen Wachtlijst FTE % personen % Ernstig 70,02 7,7% 34 24,5% Licht/matig 361,58 39,5% ,5% Oude doelgroep (matig) 483,32 52,8% 0,0% Totaal 914,92 100,0% ,0% Uit deze gegevens blijkt dat ruim 52% van de actieve dienstverbanden een oorspronkelijke indicatiedatum heeft uit 1997 of eerder. Dit betekent dat deze medewerkers tot de zgn. 'oude doelgroep' behoren. Deze groep kent de handicapcategorie 'Ernstig' niet en behoeft niet te worden geherindiceerd. Het salaris is relatief hoog. Het percentage is gedaald omdat er in 2011 veel nieuwe instroom was. pagina 17

16 Sociaal Uit de UWV kwartaalrapportages blijkt dat de mate waarin het UWV in onze regio personen indiceert in de categorie 'Ernstig' lager is dan het landelijk gemiddelde. Omdat deze groep voor de berekening van de realisatie op de WSW-taakstelling meetelt met de factor 1,25 moet Baanstede meer WSW-dienstbetrekkeningen aangaan (en dus meer loonkosten maken) om de taakstelling optimaal te benutten. De gemiddelde leeftijd op 31 december 2011 is 46 jaar (nagenoeg gelijk aan 2010). Naarmate de leeftijd oploopt, neemt de productiviteit af en vanaf de leeftijd van 58 jaar ontstaan additionele verlofrechten conform de WSW-CAO. De gemiddelde duur van het dienstverband op 31 december 2011 is 14 jaar. Dit kengetal is t.o.v gedaald door de grote instroom. Re-integratieladder Baanstede streeft ernaar zoveel mogelijk SW-medewerkers gesubsidieerd te plaatsen bij reguliere werkgevers. Daar dit voor vele van de meeste SW-medewerkers niet of nog niet mogelijk is, zijn de werkplannen erop gericht de werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid zodanig te ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk SW-medewerkers externe plaatsing haalbaar wordt. Uiteraard vraagt dit medewerking en inzet van reguliere werkgevers. De stand van zaken op 31 december 2011 naar plaats op de werkladder voor de groep WSW-medewerkers is: 3x Vs trede omschrijving FTE Extern individueel 1 Ongesubsidieerd 32,3% 2 Begeleid Werken 74,23 3a Individueel gedetacheerd (extern) 129,15 3b Individueel gedetacheerd (intern) 92,49 Extern in groep 4 Groepsdetacheringen 137,01 37,3% 5 Werken op locatie 204,27 Beschut intern 6 Beschut intern 277,77 30,4% 7 Test&training 914,92 Werkladder Begeleid Werken Blndividueel gedetacheerd (extern) 10,1% Individueel gedetacheerd (intern) Groepsdetacheringen Werken op locatie Beschut intern pagina 18

17 Sociaal Loonkosten SW-medewerkers De loonkosten per WSW-FTE liggen bij Baanstede ruim boven het landelijke gemiddelde. De SW-loonkosten vormen een groot deel van de lasten op de programmarekening maar zijn op korte termijn en intern slechts moeizaam te beïnvloeden. Baanstede kent een relatief groot aantal SW-sleutelmedewerkers. Enerzijds hebben die een tamelijk hoog salaris, anderzijds vervangen zij ongesubsidieerd personeel. De WSW-CAO laat het toe het minimumloon gedurende maximaal 5 jaar aan te houden, zolang men nog in het instroomtraject zit. Daarna wordt dit op functieloonniveau gebracht. In 2010 werd het WSW-subsidiebedrag per SE al niet meer geïndexeerd voor de ontwikkeling van de loonkosten, voor 2011 is het bedrag met bijna 5% verlaagd. Het verschil tussen de SW-loonkosten en het ertegenover staand subsidie ( = het subsidieresultaat) is daardoor in 2011 sterk verslechterd. Rekening houdend met de CAOafspraken zijn ook de vooruitzichten vanzelfsprekend financieel zeer ongunstig. De WSWloonkosten zullen immers stijgen, met deze belangrijke oorzaken: Afspraken voor generieke loonsverhogingen (WSW-CAO); Verhogingen van het Wettelijk MinimumLoon (WML); Plaatsing van personen op WML-niveau naar functieloonschalen omdat die personen die niet meer in ontwikkeltraject zijn (en na max. 5 jaar); Salarisgroei van personen door promotie naar hogere schalen of tredes binnen de WSW-loonschalen. Daarnaast wijzigen de loonkosten door ontwikkeling in de sociale lasten of maatregelen in de sfeer van afdrachtverminderingen. De WSW-CAO eindigde op 1 februari De onderhandelingen over een nieuwe CAO verlopen moeizaam en hebben nog niet tot resultaat geleid. Verdeling WSW-medewerkers over loonschalen 25% 20% 15% Baanstede Landelijk 10% 5% 0% In het huidige loongebouw van Baanstede zijn de schalen 0 t/m Dl bedoeld voor functieionen van WSW-personeel. Bijna 78% van al het WSW-personeel (dus incl. sleutelmedewerkers) is ingedeeld in de schalen 0 t/m Dl, landelijk is dat ruim 84%. Baanstede streeft naar een loongebouw waarin cliënten ten hoogste volgens schaal B2 beloond kunnen worden. Hogere schalen zijn dan alleen bedoeld voor SWsleutelmedewerkers. Momenteel is bijna 40% ingedeeld in de schalen 0 t/m B2, landelijk is dat 44%. pagina 19

18 Sociaal Ziekteverlof De Arbodienstverlening wordt geleverd door 'Minks Arbo&Zorg'. Het ziekteverlof over 2011 vertoonde het volgende beeld: 15% 14% 13,9% Verzuimpercentages SW 2011 per maand gemiddeld 13% 12,8% 12% 11% 10,7% 11,1% _1,.6% li;.4% 10% 10,1% 12 maands gemiddelde vanaf januari 2010 In 2011 is verder gewerkt aan de implementatie van het verzuimprotocol van Baanstede. Het verzuimprotocol is uitgereikt aan alle leidinggevenden binnen Baanstede. Zij hebben in hun werkoverleggen de medewerkers hierover ingelicht. Tegelijkertijd is gestart met de ontwikkeling van een ziekteverlofkaartje: een kaartje op creditcard formaat met de belangrijkste punten uit het verzuimprotocol: rechten, maar ook de plichten van een medewerker met ziekteverlof. Voor (nieuwe) medewerkers komt een brief waarin de belangrijkste punten uit het verzuimprotocol genoemd worden. Met de brief krijgen nieuwe medewerkers het ziekteverlofkaartje uitgereikt. Hiermee wil Baanstede bij medewerkers het besef laten groeien dat bij een ziekteverlofaanvraag van hen een actieve rol wordt verwacht om het ziekteverlof zo kort mogelijk te laten duren. Dit jaar is aan de coördinator Poortwachter een administratieve kracht toegevoegd. Zij onder andere de controle op de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) door leidinggevenden, trajectmanagers en HRM-adviseurs verbeterd. Hierbij wordt gekeken of de stappen die voorgeschreven zijn in de WvP goed worden uitgevoerd. Baanstede verkeert momenteel in onrustig vaarwater. Deze onrust is in alle geledingen van het bedrijf merkbaar: de medewerkers lezen de berichten in de krant over (de gevolgen van) de bezuinigingen bij Baanstede en horen op het nieuws de mogelijke veranderingen in de relevante wetgeving. Voor hen is de drempel daardoor lager om ziekteverlof op te nemen. Andere aandachtspunten zijn het verder implementeren van het gezondheidsbeleid, waarbij o.a. een gezonde leefstijl en voeding, schuldproblematiek, alcoholbeleid en verzuimbeheersing belangrijke speerpunten zijn. pagina 20

19 Sociaal De SW-Adviesraad Zaanstreek-Waterland Op grond van de verordening 'Cliëntenparticipatie', die door alle aan de GR deelnemende gemeenten is vastgesteld, is er één gezamenlijke SW-raad voor de hele regio. De SWraad bestaat uit 8 leden; voornamelijk SW-geïndiceerden, die werkzaam zijn bij Baanstede of bij een ander SW-bedrijf, begeleid werken, of op de wachtlijst staan. Re-integratieladder Baanstede streeft ernaar zoveel mogelijk SW-medewerkers gesubsidieerd te plaatsen bij reguliere werkgevers. Daar dit voor vele van de meeste SW-medewerkers niet of nog niet mogelijk is, zijn de plannen erop gericht de werknemersvaardigheden én zelfredzaamheid zodanig te ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk SW-medewerkers externe plaatsing haalbaar wordt. Uiteraard vraagt dit medewerking en inzet van reguliere werkgevers. Gezien de huidige economische omstandigheden zijn vele werkgevers terughoudend bij het in dienst nemen van SW-medewerkers. In een aantal gevallen worden (individuele) detacheringen of plaatsingen in BW juist beëindigd. Per ultimo 2011 luidde de stand van zaken m.b.t. externe plaatsingen als volgt: in % van het werk- nemers- FTE bestand Begeleid Werken 74,23 8,1% Individueel gedetacheerd 129,15 14,1% Intern gedetacheerd (SW-sleutelmedewerkers) 92,49 10,1% Groepsgedetacheerd/Werken op locatie 341,28 37,3% 637,15 69,6% Trajecten niet-sw In de afgelopen periode zijn, in overleg met de opdrachtgevers, een aantal contractvormen gehanteerd rond trajecten voor niet-sw doelgroepen. Hieronder een samenvatting van de aantallen. Sommige trajecten starten en eindigen binnen het jaar, sommige personen doorlopen meer trajecten. Traject Totaal stand per Waterlandbaan Waterlandtalentbaan 38 Pré-SW 2 Wormerland wil-wel/werkt 5 Direct werk/pré-sw stage 17 8 Voortraject 5 2 KoM traject 33 BBL/inburgeraars 14 1 KoW-traject Loondispensatie 13 7 KWW/DLW Zaanstad Commerciële trajecten 5 Totaal pagina 21

20 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsonderdelen, algemeen Juridische zaken, commissie bezwaarschriften De commissie bezwaarschriften van Baanstede heeft in 2010 twee klachten ontvangen. Een van beide klachten betreffende een arbeidsgeschil is uiteindelijk niet door de commissie behandeld, omdat werkgever en medewerker een schikking overeenkwamen. Wel behandeld is een bezwaarschrift tegen de toekenning van een vergoeding voor begeleiding in het kader van een persoonsgebonden budget begeleid werken (PGB). Het door de commissie uitgebrachte advies is overgenomen door het bestuur van Baanstede. Bij de Rechtbank in Haarlem is naar aanleiding van een eerdere bezwaarprocedure tegen de PGB toekenning beroep aangetekend. Dit beroep is door de rechter ongegrond verklaard. Automatisering Dit jaar is het project voor de vervanging van XAL, het centrale financiële systeem, afgerond. Begin 2009 was de ontwikkeling van dit ERP-pakket stopgezet, waardoor er op termijn een continuïteitsrisico zou kunnen ontstaan. Sinds 1 januari 2011 werkt Baanstede met AX2009 van Microsoft, een modulair opgebouwd ERP-systeem met een goede integratie met de Officesuite. De basisfunctionaliteit van XAL is per 1 januari 2011 ondergebracht in AX2009. In dit jaar zijn in samenwerking met de dealer, CrimsonWing, de kinderziektes en schoonheidsfoutjes uit het systeem gehaald. Microsoft bood een aantrekkelijke 'inruilregeling' voor gebruikers die overstappen van XAL op AX2009. Voor de licenties hoeft dan niet extra betaald te worden. Wel zijn er kosten i.v.m. inrichting van het pakket, conversie van stambestanden en opleiding van gebruikers. Deze zijn boekhoudkundig in 2011 verwerkt. Omdat het systeem modulair uitbreidbaar is, is er ook perspectief op een geïntegreerde module voor HRM, de aanlevering van salarismutaties, digitalisering van inkomende facturen en archivering, alsmede een cliëntvolgsysteem. Deze modules zouden de huidige separate pakketten kunnen vervangen, en daarmee een oplossing betekenen voor de problemen, extra werkzaamheden en risico's die samenhangen met niet-geïntegreerde gegevensbestanden en processen. Deze opties zullen in 2012 nader bestudeerd worden. pagina 22

Jaarstukken 2011 periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Jaarstukken 2011 periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 Jaarstukken 2011 periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 18 april 2012 Inhoud Jaarverslag 2011 Programmaverantwoording: Algemeen 1 Sociaal 10 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

GESCAND OP i w w.baanstede.n1. Gemeente Wormerland

GESCAND OP i w w.baanstede.n1. Gemeente Wormerland Baan -4e Postbus 404 1440 AK Purmerend T (0299) 469 369 F (0299) 469 169 Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten - 3 MEI 2013 GESCAND OP i w w.baanstede.n1 Gemeente Wormerland Afdeling

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 periode: 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Jaarstukken 2013 periode: 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Jaarstukken 2013 periode: 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 16-apr-14 Inhoud Jaarverslag 2013 Programmaverantwoording Algemeen 1 Sociaal 6 Bedrijfsvoering 14

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Reactie op zienswijzen en moties Transitieplan Baanstede 2013-2017

Reactie op zienswijzen en moties Transitieplan Baanstede 2013-2017 Reactie op zienswijzen en moties Transitieplan Baanstede 2013-2017 gemeente zienswijze/motie reactie/advies Beemster Geen zienswijze op het transitieplan - ontvangen.. Edam-Volendam 1. Het transitieplan

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 periode: 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

Jaarstukken 2014 periode: 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Jaarstukken 2014 periode: 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 15-apr-15 Inhoud Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording Algemeen 1 Sociaal 6 Bedrijfsvoering 14

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 -

Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen. (WWnV) - 2 - Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 - Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur)

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2017 staat voor BaanStede in het teken van de voorbereidingen voor de overdracht van haar medewerkers en activiteiten naar drie nieuwe uitvoeringsorganisatie: het participatiebedrijf

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 5 augustus 2009 Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening

Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Gevolgen Participatiewet voor de sociale werkvoorziening Nav het rapport Optimaliseren verdienvermogen: - impressies van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering/ financiën van het (SW-)bedrijf -

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018

Gewijzigde begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018 Gewijzigde begroting 2014 Begroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018 Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 27 augustus 2014 Inhoud Algemeen 1 Gewijzigde begroting 2014 4 Bedrijfsvoering 9 Aannames 11

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 Raad van Advies Halfjaarrapportage exploitatie NV 2016 Overwegingen en advies Raad van Advies Niet corresponderende cijfers Er wordt geconstateerd dat cijfers niet altijd

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Zaanstreek-Waterland. Participatie en BaanStede 1 juni 2016

Regionale raadsbijeenkomst Zaanstreek-Waterland. Participatie en BaanStede 1 juni 2016 Regionale raadsbijeenkomst Zaanstreek-Waterland Participatie en BaanStede 1 juni 2016 Programma Terugblik Uitwerking Gedeelde regionale uitgangspunten Toekomstvisie Vervolgstappen Wat betekent dit voor

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van het collegebesluit betreffende het indienen van de aanvraag Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD

Nadere informatie

Aanbiedingsnotitie aan de Raad

Aanbiedingsnotitie aan de Raad Aanbiedingsnotitie aan de Raad Betreft: Herstructureringsplan Wet Sociale Werkvoorziening Kop van Noord-Holland t.b.v. het indienen van de aanvraag bij de Commissie Herstructurering Wsw om in aanmerking

Nadere informatie