Bijlage bij voortgangsrapportage kabinetsstandpunt Brinkman d.d. 4 november Afkortingen: - pva = plan van aanpak - su = specifieke uitkering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij voortgangsrapportage kabinetsstandpunt Brinkman d.d. 4 november 2005. Afkortingen: - pva = plan van aanpak - su = specifieke uitkering"

Transcriptie

1 Bijlage bij voortgangsrapportage kabinetsstandpunt Brinkman d.d. 4 november 2005 Afkortingen: - pva = plan van aanpak - su = specifieke uitkering Naam Specifieke Uitkering AFLOOP BZK- Herindeling Den Haag 2004 onveranderd BZK- Productencatalogus reeds beëindigd onveranderd BZK- Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming 2004 onveranderd BZK- Stimuleringsregeling Pro-actieve dienstverlening reeds beëindigd onveranderd BZK- Tijdelijke stimuleringsregeling Innovatie Openbaar Bestuur 2006 onveranderd BZK- Uitkeringen Wethouders reeds beëindigd onveranderd BZK- Veegactie catalogus reeds beëindigd onveranderd EZ- Bijdrage regiogelden 2009 onveranderd EZ- ISP reeds beëindigd onveranderd EZ- PNL regulier reeds beëindigd onveranderd EZ- Tipp-regeling reeds beëindigd onveranderd uitfinanciering EZ- Winkelcriminaliteit 2004 onveranderd JUS- Criem/Preventiebeleid onveranderd mogelijk terugvordering JUS- Opvang en integratie Antilliaanse jongeren 2004 onveranderd mogelijk nabetalingen

2 JUS- Zorgwet VVTV reeds beëindigd onveranderd afwikkeling oude dossiers LNV- Duurzame inrichting glastuinbouw 2005 onveranderd OCW- Belvedère (ISV en ILG) 2009 onveranderd OCW- Bestuurlijke krachtenbundeling niet vermeld reeds beëindigd OCW- Culturele centra 2004 onveranderd uitfinanciering OCW- Cultuurspreiding Zeeland 2004 onveranderd OCW- Monumenten (kanjerregeling) reeds beëindigd heropend (cf OCW- OALT 2004 onveranderd OCW- OALT-leraren reeds beëindigd onveranderd OCW- OALT-outplacement reeds beëindigd onveranderd OCW- Onderwijs zieke leerlingen ; vertraagde wetgeving OCW- Onderwijskansen 2006 onveranderd OCW- Schoolbegeleidingsdiensten ; vertraagde wetgeving OCW- Vangnet schoolzwemmen SZW- Agenda voor de toekomst 2006 onveranderd SZW- Kinderopvang en buitensch.opvang alleenstaande ouders 2004 onveranderd laatste betalingen in 2005/06 SZW- Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang 2004 onveranderd SZW- Regeling uitkeringen kinderopvang 2004 onveranderd SZW- Tijdelijke regeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2005 onveranderd SZW- Tijdelijke stim.regeling samenwerkingsverband Abw 2007 onveranderd SZW- Tijdelijke stim.regeling samenwerkingsverband Bbz en 2006 onveranderd

3 IOAZ SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige handhaving 2004 onveranderd financiële afwikkeling SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering en controle SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen vindt plaats V&W- Baggerplannen bebouwd gebied (vertraging afwikkeling aanvragen) mogelijk V&W- Bijdrage OV-investeringen De Boer 2005 onveranderd V&W- Deltaplan grote rivieren regeling is afgesloten; einddatum onder V&W- Stimulering marktwerking 2004 onveranderd voorbehoud V&W- Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast regeling is in 2004 volledig beschikt VROM- Besluit woninggebonden subsidies reeds beëindigd onveranderd VROM- BIRK geen nieuwe verplichtingen na 2006 VROM- Geluidhinder (vliegvelden) reeds beëindigd onveranderd VROM- Handhaving milieu 2005 onveranderd VROM- Hoofdinfrastructuursubsidie groeikernen 2004 onveranderd VROM- Industrielawaai 2004 onveranderd VROM- IPSV 2004 onveranderd VROM- Klimaatconvenant BANS 2008 onveranderd VROM- Klimaattaken 2006 onveranderd VROM- Landelijke gebieden 2005 onveranderd

4 VROM- Locatiesubsidies 2004 onveranderd VROM- Milieudrukvermindering 2008 onveranderd VROM- Nieuwe sleutelprojecten 2009 onveranderd VROM- Stad en Milieu reeds beëindigd onveranderd VROM- Stille wegdekken 2005 onveranderd VROM- Stimulering intensief ruimtegebruik 2004 onveranderd VROM- Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit 2005 onveranderd VROM- Uitvoeringskosten vangnetregeling 2005 onveranderd VWS- Breedtesportimpuls 2006 VWS- Tijdelijke regeling kwal.verbetering indicatiestelling 2004 onveranderd VWS- Tijdelijke RIO-regeling 2004 onveranderd VWS- Tijdelijke stimul.regeling advies- & meldpunten huiselijk geweld 2007 onveranderd VWS- Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2004 onveranderd AFLOOP - nieuw BZK- Bijdrageregeling totstandbrenging Veiligheidsregio s nieuw 2006 EZ- Kwaliteitsimpuls Badplaatsen nieuw 2005 EZ- Subsidieregeling Aanpak Urgente Bedrijfslocaties nieuw 2007 EZ- TOPPER-regeling nieuw 2010 SZW- Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 nieuw 2005; mogelijk geen s.u. SZW- Stimuleringsregeling emancipatie allochtone vrouwen nieuw 2006

5 VWS- Advies- en steunpunten huiselijk geweld nieuw 2007 VWS- Regeling Opvoedingsondersteuning nieuw 2008 VWS- Regeling Buurt, Onderwijs en Sport ( BOS ) nieuw 2010 AFKOOP BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G15 (streven is 2005) BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G4 (streven is 2005) BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G6 (streven is 2005) BZK- Werkgelegenheidsimpuls (streven is 2005) LNV- Bosuitbreiding PPS? LNV- Stadsmeierrechten Groningen reeds afgekocht; dossier nog niet definitief gesloten VROM- Budget sociale sector VROM- Geldelijke steun huurwoningen VROM- Huisvesting gehandicapten VROM- Stedelijke vernieuwing Lelystad VROM- Toegelaten instellingen 1968 VROM- Woonwagenbewoners OVERHEVELING FIN- Kostenwaardering onroerende zaken 2006;

6 OCW- Fries 2005; OCW- Friese taal & cultuur 2005; OCW- Friese taal additioneel 2005; V&W- Bijdrage hoofdvaarwegen Groningen en Friesland V&W- Bijdrage overige vaarwegen/brokx nat VROM- Programmafinanciering Externe Veiligheid 2010; VWS- Bijdrageregeling Sociaal vervoer AWBZ -gemeenten ; koppeling aan WMO VWS- Stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk reeds overgeheveld VWS- Tijdelijke regeling jeugdgezondheidszorg 2007; OVERHEVELING - nieuw SZW- Bijdragebesluit zelfstandigen VWS- Dure woningaanpassingen Wvg nieuw geïnventariseerd; ; koppeling aan WMO BUNDELEN BZK-Leefbaarheid partiële GSB-steden evaluatie 2007 BZK-Sociale integratie en veiligheid (GSB) evaluatie 2007

7 EZ- Fysieke stadseconomie (GSB) loopt t/m 2009 EZ- Niet-fysieke stadseconomie (GSB) loopt t/m 2009 JUS- Regeling inburbering Nieuwkomers (GSB) ; evaluatie 2007 JUS- Regeling inburgering Oudkomers (GSB) ; evaluatie 2007 JUS- Regeling onderwijshuisvesting asielzoekers (Asiel) JUS- Regeling opvang asielzoekers (Asiel) financiële afwikkeling loopt JUS- Regeling opvangcentra asielzoekers (Asiel) LNV- Gebiedsgericht beleid (ILG) ; evaluatie na 2013 LNV- Effectgerichte maatregelen(ilg) ; evaluatie na 2013 LNV- Groene Hart impuls (ILG) ; evaluatie na 2013 LNV- Nationale Parken (ILG) ; evaluatie na 2013 LNV- Ontwikkeling Landschappen (ILG) ; evaluatie na 2013 OCW- Culturele diversiteit ; evaluatie 2007 OCW- Cultuur en school ; evaluatie 2007 OCW- Educatie (GSB) ; evaluatie 2007 OCW- GOA (GSB) ; evaluatie 2007 OCW- Lump sum voortgezet onderwijs materiële kosten (VO) OCW- Lump sum voortgezet onderwijs personele kosten (VO) OCW- Speciaal (voortgezet) onderwijs materiële kosten (S(V)O) OCW- Speciaal (voortgezet) onderwijs personeelskosten (S(V)O) OCW- Speciaal Basisonderwijs materiële kosten (SBO) bundeling is gerealiseerd bundeling is gerealiseerd ; bundeling door ontschotting ; bundeling door ontschotting ; bundeling door ontschotting

8 OCW- Speciaal Basisonderwijs personeelskosten (SBO) ; bundeling door ontschotting OCW- Basisonderwijs materiële kosten (BO) ; bundeling door ontschotting OCW- Basisonderwijs personeelskosten (BO) ; bundeling door ontschotting OCW- Leerplichtige Asielzoekers ; tijdstip van bundeling niet bepaald V&W- Bijdrage exploitatie OV (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Duurzaam veilig (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Gebundelde doeluitkering plus (BDU Verkeer en Vervoer) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Kapitaallasten stad- en streekvervoer (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Sociale veiligheid (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Toegankelijkheid OV (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Verdi (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 V&W- Vervoermanagement (BDU V&V) bundeling is gerealiseerd; evaluatie 2010 VROM- Gebiedsgericht milieubeleid (ILG) ; evaluatie na 2013 VROM- ISV (GSB) ; evaluatie 2007 VROM- Afscherming verkeerslawaai ; evaluatie 2010 VROM- Bodemsanering (deels met ISV in GSB) ; evaluatie 2007 VROM- Spoorweglawaai ; evaluatie 2010 VROM- Verkeersmaatregelen ; evaluatie 2010

9 VWS- Maatsch.en vrouwenopvang en verslavingsbeleid (GSB) ; evaluatie 2007 BUNDELEN - nieuw SZW- IOAW SWZ- IOAZ BLIJFT BZK- Bommenregeling BZK- Rampenbestrijding (IBDUR) BZK- Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten BZK- Schadevergoeding rampen en zware ongevallen EZ- EFRO-programma's EZ- Kompas voor het Noorden wordt opgevolgd door Pieken in de Delta JUS- Stimuleringsregeling Criminaliteitspreventie OCW- Beeldende kunst & vormgeving OCW- Excessieve kosten Archeologie OCW- Kernstafsubsidie pedologische instituten OCW- Regionale meld- en coördinatiecentra OCW- Monumenten onderhoud OCW- Monumenten restauratie wordt gebundeld wordt gebundeld

10 SZW- Wet werk en inkomens kunstenaars SZW- Wet werk en bijstand (2 regelingen: Inkomens- en Werkdeel) SZW- WSW Centraal SZW- WSW Decentraal VROM- Besluit Locatiegebonden Subsidies VROM- Schadevergoedingen VWS- Doeluitkering jeugdhulpverlening VWS- Heroïne-experimenten VWS- Topsportevenementen- en accommodatiebeleid NIEUW/AANGEKONDIGD JUS- Aangeleverde processen-verbaal vervalt OCW- Pilots schakelklassen in voorbereiding SZW- Bevorderen arbeidsparticipatie ouderen vervalt V&W- Veerponten Noordzeekanaal in voorbereiding VWS- Diagnoses geslachtsziekten (ggd's) vervalt VWS- Experimenten jeugdzorg in voorbereiding VWS- Proeftuinen WMO in voorbereiding

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 30 885 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar (Wijziging

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage Begrotingsbeleid Het kabinet wil de overheidsfinanciën weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak.

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier 2013 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 11 Vestigingsklimaat 41 Leefbaarheid 75 Bestuur 99 3.0 Inzicht financiële

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011

Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Vóór en mét elkaar! Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Versie vergadering Gemeenteraad d.d. 11 december 2007 INHOUDSOPGAVE pag. 2 1 Inleiding pag. 5 1.1 Totstandkoming

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007

Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Wmo beleidsplan 2008-2011 Gemeente Vaals Sector Maatschappij Versie 24 oktober 2007 Pagina 1 van 57 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. LOKALE KADERS... 6 2.1. BELEIDSKADERS...6 2.2. BLIK OP VAALS...7 2.3.

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie