Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XIII (Minïsterie van Economische Zaken) voor het jaar 99 Nr. BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Tijdens het overleg d.d. november 99 met de Vaste Commissie van Economische Zaken in het kader van het begrotingsonderzoek is door staatssecretaris Buk en mijzelf naar aanleiding van een aantal, meer technische vragen, nadere schriftelijke informatie toegezegd. Aan deze toezegging wil ik hierbij tegemoet komen. Gevraagd is naar de overweging die ertoe heeft geleid geen prijscom pensatie toe te kennen voor artikel. Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie. Die overweging was, dat in het verleden een vast programmabedrag is overeengekomen. Dat bedrag is niet prijsgevoelig en het Ministerie van Economische Zaken krijgt dus geen prijsbijstelling uitgekeerd. Voorts is een nadere toelichting gevraagd op de overheveling van f, miljoen ten laste van het budget 99 van artikel.9 Regiopro gramma's naar het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Deze toelichting luidt als volgt: In het politiek beraad 9 is overeengekomen dat in het kader van ISP III (96 t/m 99) een jaarlijks bedrag van f, miljoen ten laste van de ISP-middelen op de EZ-begroting wordt overgeboekt naar het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten behoeve van het programma «Kleine Kernen Plattelandsstructuur». De verlaging ten laste van het ISP-budget 99 die in de begroting 99 werd aangemeld houdt verband met de regulier voor 99 geraamde jaartranche «Kleine Kernen». Volgend jaar zal de laatste overboeking in dit kader plaatsvinden. Naast de ISP-bijdrage van in totaal f 6 miljoen ( maal f, miljoen) stelt het Ministerie van Welzijn, Volks gezondheid en Cultuur eenzelfde bedrag beschikbaar voor dit programma. Daarnaast zijn enkele bestedingsoverzichten gevraagd. Deze overzichten zijn opgenomen in de bijlagen tot en met. 9F ISSN9 SDU uitgeverij 's Gravenhage 99 Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

2 - In bijlage van deze brief treft u een overzicht aan waarin is aange geven in welke vorm en mate en voor welke groep, in het kader van de afslanking, gebruik gemaakt is van flankerend beleid. - In bijlagen, en zijn gespecificeerde bestedingsoverzichten opgenomen inzake de artikelen. Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie,. Bevordering regionale bedrijfsinvesteringen en.9 Regio-programma's. De Minister van Economische Zaken, J. E. Andriessen Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

3 Bijlage Overzicht inzat flankerend beleid bij EZ exclusief CBS met ingang van 9 Schaal Wachtgeld Wachtg./VUT VUT 6 jr. VUT 6 jr. enz Inval. pensioen tnan " " " 6" * Bij EZ zijn relatief veel en werkzaam in lagere functies, zoals secretaressen, admin. krachten en typistes. In het begin van de afslankingsperiode hebben met name uit deze categorie jongeie en op eigen verzoek gebruik gemaakt van de zgn. remplacanten regeling Dit betekent dat anderen die als gevolg van de afslanking hun arbeidsplaats dreigden te verliezen bij EZ in dienst konden blijven Schaal Outplacement Inmiddels hebben 9 van de mensen, met behulp van outpla cement een functie elders gevonden. - Tot op heden werd een bedrag van ± f beschikbaar gesteld voor individuele studiekosten (t.b.v. ± personen) in het kader van de om, her en bijscholing. Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

4 Overzicht inzet flankerend beleid bij CBS met ingang van 9 Schaal Wachtgeld Wachtg./VUT VUT 6 jr. VUT 6 jr. enz Inval pensioen ' " 6" " schalen voor Statistische ambtenaren In het kader van het flankerend beleid zijn bij CBS voor de ruim medewerksters van de dependance Apeldoorn, de volgende activiteiten op het gebied van om, her en bijscholing verricht: - een beroepenvoorlichtingsdag. Aan deze dag hebben alle medewerksters deelgenomen; - externe bijscholingscursussen in samenwerking met het Arbeids bureau. Hieraan hebben vier medewerkster deelgenomen; - een cursus Wordperfect. Alle medewerksters hebben deze cursus gevolgd; - een interne cursus boekhouden. Aan deze cursus nemen medewerksters deel. Het betreft hier activiteiten in het kader van het flankerend beleid waaraan uitsluitend en hebben deelgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

5 Bijlage Bestedingsoverzicht artikel.: struktuurversterkende projekten in het kader van de BRT-kompensatie beschikbaar gekompenseerd naar IPR budget 9 besteed in de periode 9-99 (nov) bestedingsruimte (xf mln., 6,- 9,,9-, Specifikatie besteding,9 mln jaar projekt Zuiden Noorden toeristische projekten isolatieprogramma Luchthaven Zuid-Limburg bronnenbad Nieuwschans buitendijkse assemblageplaats Harlingen oost-west baan Luchthaven Zuid-Limburg toeristische projekten aanvulling bijdrage Thialf Heerenveen provincie t.b.v. AVEBE verdubbeling rijksweg aquadukt r.w. + verdubb Grouw-Heerenveen bronnenbad Nieuwschans centrum Drachten/Smallingerland,, 6,,,,,,,6,, 9,, 6, totaal 6, 6,9 Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

6 Bijlage Toezeggingen centrale deel Investeringspremieregeling (IPR) in 9 (artikel.); investeringen en premies x f mln. Industriöle vestigingen Noord-Brabant ümburg,9,,9, 9, 6, 6,,,,, 9,9,,9,6 6,6, 6, 9 6 Stuwende dienstverlenende vestigingen Noord Brabant Limburg 9,,6,,6 9,6,,6,9,, 9 Industriële uitbreidingen Noord-Brabant Limburg 9 9,,,,,6, 96,,,,,,,, 9,, Stuwend dienstverlenende uitbreidingen Noord-Brabant Limburg,9 9,6,,,,,6,,, 6,.6,, 9 6 Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

7 Stuwende toeristische uitbreidingen en vestigingen Noord Brabant Limburg,,,6,,,9,, 9, 6,, 6,,.,6,,, 6 9 Noord-Brabant Limburg ,9 9, 96,9,9,,,, 96,,, 9,,,,9,,, Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

8 Bijlage Bestedingsoverzicht 9 artikel.9: Regio-programma's Integraal Structuurplan Noorden des Lands (xf mln.) beschikbaar (incl. overloop 9), besteed 9,- naar 99 doorgeschoven, specifikatie besteding, mln Technologie, innovatie en industrie - stimulering noordelijke scheepsbouw, - Pet-scan research oentrum, - agementsteun innovatie zakelijke dienstverlening, - onderzoek innovatiemogelijkheden kleme bedrijven, - intensivering onderzoek en ontwikkeling in akkerbouw, - projektontwikkelaar ISP, - busmessclub informatietechnologie, - ontwikkeling modulair ziekenhuisbed,6 - produktie automatisering robotica centrum (PARC-II), - uitvoering energieprojekt noordelijke marktsektor, totaal, Onderwijs-arbeidsmarkt/kennistransfer - HBO-tranferpunt,6 - technisch opleidingscentrum,9 - Engels-Nederlands -level onderwijs, - stichting agement en ondernemersopleidingen (CMO), - praktijkwerkplaats schilderen, - bedrijfsschool, totaal, Midden en kleinbedrijf - collectieve aanpak kwaliteitszorg metaalbedrijven, - haalbaarheidsonderzoek computernetwerk, - noorderlijk technisch wegenbouwcentrum, - haalbaarheidsonderzoek noordelijk confectiecentrum, - voorlichtingsprojekt automatisering MKB, totaal, Infrastructuur - verbinding S- en rijksweg te Sneekerhoek, - wegverbinding Roden-Leek A, - verdubbeling A, - rijksweg -Dalweg, - aanpassing infrastructuur industrieterrein Hoogkerk, - industrieterrein De Haare/De Heeg Coevorden, - ontsluiting industrieterrein Wolvega, - verbetering vaarweg Drachten-Prinses Margrietkanaal, - overbruggingsregeling loodskosten Eenshaven, totaal, Agrarische Sector - haalbaarheidsonderzoek wormenkweek, - proeftuincomplex ZO-, - onderwijsaccomodatie praktijkschool Oenkerk, - onderzoek akkerbouwbedrijven veenkoloniên, - schapenfok, - aquacultuur, - regionaal onderzoekscentrum, - begeleiding vollegrondsgroenteteelt, - bijdrage milieu-investeringen,9 - haalbaarheidsonderzoek nrd diepvriesindustiïe, totaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

9 Sectorprogramma's - kleine kernen 9, - agrarische structuurversterking 99, - natuur en landschapsonderhoud 9, - toerisme, totaal, Oost- en Zuidoost - geïntegreerd Actieprogramma Oostelijk ISP-gebied,9 - uitvoeringsprogramma versnelde herinrichting 99, totaal,9_ totaal ISP, Regio programma's voor Twente, Midden- en Noord-Brabant ( x f mln.) beschikbaar (incl. overloop 9) 9,9 besteed 9 9,- naar 99 doorgeschoven, specifikatie besteding 9, mln Twente Technologie en Telematica - centrum supergeleiding, - biomagnetisch centrum, - zinkvonkerosie, - biomedisch technologisch centrum Twente. - recycling beitsbaden. _ totaal, Midden en Kleinbedrijf - demoproject confectie, - pooling technische infrastructuur MKB, - co-makership Twente, - co-makership-actie op specifiek terrein, totaal,6 Infrastructuur - ontsluitmg industrieterrein De Marssteden, - revitalisering textielpanden Gelderold en KNKS, - bedrijvenparkcentum, totaal, Toerisme - Ribo: samenhangend toeristisch programma, totaal Twente, Midden- Nieuwe technologie - ontwikkeling van een nieuw type flow sensor, Onderwijs-arbeidsmarkt - opleiding werkloze academici, - in de techniek, - CAD/VIS: bedrijfskennis op specifiek informatieterr., totaal, Midden en Kleinbedrïjf - demonstatieprojekt logistiek, - Bogis: bijdrage in bedrijfssonroerendgoed info syst, - Europa 99: doorlichtingsmethodiek MKB, totaal, Infrastructuur - transportcentrum ABC, - keten bedrijvencentra,6 totaal, Toerisme - De Bijland, Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

10 Agrarische sector - demoprojekt preibewaring - ontwikkelingsprojekt mestdroging totaal totaal Midden-, Noord Brabant Onderwijs arbeidsmarkt/kennistransfer - Rede/IHBO Eindhoven, - European Design Centre, - haalbaarheidsonderzoek CAE-AC, totaal, Midden en Kleinbedrijf - Micro-strat. invoering inovaties in dienstensector, - spin-off regio Den Bosch, - gezamenlijke bedrijfsmilieudienst, - schoenen innovatieprojekt, totaal, Infrastructuur - World Trade Centre, - ontsluiting mdustrieterrem De Borchwerf, totaal, Toerisme - Parkland,6 Agrarische sector - weefselkweek - grootgroenproductie totaal totaal Noord Brabant totaal Regiogelden Perspectievennota Zuid-Limburg (xf mln.) beschikbaar (incl. overloop 9) 69, besteed 9,- naar 99 doorgeschoven, specifikatie besteding, mln Technologie en Telematica - ontwikkeling agement export systemen, - automatiseringscentrum Limburg, - Telematica Platform Limburg, - experiment Pay Per View, - informaticaprojekt gezondheidszorg, totaal, Onderwijs-arbeidsmarkt/kennistransfer - research instituut voor Bedrijfswetenschappen, - Engelstahg onderwijs (intern. Baccalaureaat), - bibliotheek automatisering Limburg (fase ), - beroepen informatie centrum Limburg, totaal, Infrastructuur - ontwikkeling bedrijfsterrein Maastricht, - openbare infrastructuur Heerlen, - ontwikkeling technoport Europe, - verkeersvoorziening Nuth, - isolatieprojekt Maastricht Aiport, totaal 9,9 Toerisme - theater Vrijthof Maastricht, - haalbaarheidsonderzoek biologica, totaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

11 Programma Oostelijk Zuid Limburg - onderzoeksprogramma, - technologie centrum, - promotie activiteiten, - programrna agement.6 totaal, totaal PNL, Tweede Kamer, vergaderjaar 99-99, XIII, nr.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1990 Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en de Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 580 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 a Infrastructuurfonds

Rijksbegroting 2015 a Infrastructuurfonds Rijksbegroting 2015 a Infrastructuurfonds Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 200 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS (A) Aangeboden 20 mei 2015 kst-34200-a-1 ISSN 0921-7371

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 239 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.

Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten Stadhoudersplantsoen 12 2517 JL Den Haag Telefoon 070 370 87 08 www.gzp.nl gzp@hpa.agro.nl Jaarrekening INHOUDSOPGAVE A KERNCIJFERS EN INRICHTING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 121 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Begroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Tweede Kamer der Staten-Generaa! Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Feiten & Cijfers WWW.RATHENAU.NL 2015

Feiten & Cijfers WWW.RATHENAU.NL 2015 Feiten & Cijfers WWW.RATHENAU.NL 2015 Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019 Jan van Steen In dit overzicht presenteert het cijfers over de directe financiële en indirecte fiscale steun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een

Nadere informatie

Programmabegroting 2008

Programmabegroting 2008 Programmabegroting 2008 2 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABEGROTING 2008 Inleiding. 5 Deel 1. Begroting 2008 in één oogopslag.... 7 Deel 2. Programmaplan 2008-2011... 17 Deel 3. Paragrafen 183 Deel 4. Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

2. voorbeeld beleidsartikel

2. voorbeeld beleidsartikel Artikel Algemene doelstelling Rol en verantwoordelijkheid minister Beleidsartikel 3. Innovatie (van het fictieve Ministerie van Groei en Geluk) Een relatief sterke positie van Nederland in de EU op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie