Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2013"

Transcriptie

1 Werken bij Gearhing Personeelsgids 2013

2

3 Inhoudsopgave Beste medewerker 5 1. Gearhing 6 Motto, missie en visie 6 Organogram 9 Speerpunten beleid 12 Primaire arbeidsvoorwaarden Wat verwacht Gearhing 15 van haar medewerkers Professioneel gedrag 15 Competentieontwikkeling 15 Taakbeleid 16 Gedragsregels Wat je van Gearhing 19 kunt verwachten Scholing, loopbaanwensen, 19 mobiliteit Preventie van verzuim 22 verzuimcultuur en ziekte Personeelsvoordelen Wie doet wat bij Gearhing 30 Colofon 31 3

4 Heb je opmerkingen of suggesties voor aanvullingen voor deze personeelsgids? Mail ze naar:

5 Beste medewerker, Speciaal voor jou: een personeelsgids met daarin alles wat voor jou als medewerker van Gearhing van belang is. Dit kleine overzichtelijke boekje bevat beknopte informatie en ver wijzingen naar andere informatiebronnen waar je uitgebreide en actuele informatie kunt vinden, zoals onze website, intranet en de CAO PO*. * Op Intranet vind je actuele informatie, de Handboeken van Bestuur, belangrijke adressen, actueel beleid, brochures, personeelsaangelegenheden en informatie vanuit de GMR. Je kunt hier ook de CAO PO raadplegen, waarnaar deze brochure veel verwijst. In het strategisch beleidsplan staat wat er van alle mede werkers van Gearhing wordt verwacht: we nemen onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij we niet volgend maar pro actief handelen we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen we zijn professionals die ruimte en verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording afleggen we werken aan onze persoonlijke ontwikkeling en onze bijdrage aan de ontwikkeling van het team en de school Met vriendelijke groet, College van bestuur Gearhing 5

6 6 1. Gearhing Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs. De scholen liggen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Motto, missie en visie Motto Het motto van Gearhing geeft de essentie van ons bestaan weer: Samenwerkend maken we het verschil. Missie Gearhing bouwt wegen en bruggen voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Ze kunnen daarbij rekenen op een excellente werkgever. Visie Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden thuisnabij onderwijs het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze normen en waarden (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst de bewustwording van burgerschap,

7 het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving Gearhing realiseert excellent werk geverschap door: een veilig en inspirerend werkklimaat competentiegericht integraal personeelsbeleid het bevorderen van netwerken en aandacht voor initiatief en inspraak binnen Gearhing en middelen zo laag mogelijk in de organisatie effectiviteit, efficiëntie en daadkracht integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus integriteit, transparantie en openheid kwaliteitsbeleid een optimale inzet van middelen partnerschap met ouders 7 Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: de eigenheid van elke school in haar eigen context sturing op hoofdlijnen verantwoordelijkheden, bevoegdheden

8 8 Scholen Op de scholen van Gearhing zijn leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires, intern begeleiders en conciërges werkzaam. Elk onderwijsteam heeft een directeur, een manager bedrijfsvoering en een administratief medewerker. Binnen twee onderwijsteams werkt een adjunct-directeur. Binnen Gearhing zijn de functies van leerkracht verdeeld in LA of LB (stafleerkracht). Directeuren De directeur geeft leiding aan het onderwijsteam en is integraal verantwoordelijk voor personele zorg, onderwijskwaliteit en financieel beleid. Bestuursbureau De medewerkers op het bestuursbureau zorgen voor ondersteuning en aansturing van de scholen op het gebied van beleid, beheer en administratie. Medezeggenschap Om de kwaliteit van onderwijs- en personeelsbeleid te optimaliseren, stimuleert Gearhing actieve medezeggenschap en betrekken we de (G)MR zo vroeg mogelijk bij het ontwikkelen van ons beleid. Dit doen we op schoolniveau in de MR

9 Organogram College van bestuur Raad van Toezicht Bestuursbureau GMR 9 Directie Directie Directie Directie Directie Directie Directie Onderwijsteam 1 Onderwijsteam 2 Onderwijsteam 3 Onderwijsteam 4 Onderwijsteam 5 Onderwijsteam 6 Onderwijsteam 7 MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR

10 10 en OMR (onderwijsteam medezeggenschap). Op organisatieniveau en over zaken die alle scholen of meerdere onderwijsteams aangaan doen we dit in de GMR. De (G)MR heeft instemmings- en/ of adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen, zoals onderwijskundige doelstellingen, personeelswelzijn, financieel beleid en huisvesting. Meer informatie over de MR, OMR en GMR kun je vinden op ons intranet. College van bestuur (CvB) Het CvB is het bevoegd gezag van Gearhing en bestaat uit een voorzitter en een lid. Als eindverantwoordelijke is het CvB verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het strategisch beleid. Het CvB vertegenwoordigt de organisatie naar onder andere overheid, gemeenten, inspectie, GMR en behartigt de belangen van de organisatie bij publiek- en privaatrechtelijke organen. Raad van toezicht (RvT) De RvT houdt toezicht op het functioneren van het CvB en adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd.

11 Gearhing scholen 1 Onderwijsteam 2 Onderwijsteam Onderwijsteam De Wynbrekker Twa Yn Ien De Reinbôge (Bantega) 3 De Pipegaal De Skulpe De Welle De Totem Marnewier De Opslach (Arum) It Leech De Utskoat It Iepen Stee 4 Onderwijsteam 5 Onderwijsteam 6 Onderwijsteam It Pertoer De Krunenstrobbe De Gielguorde De Pikeloer Folefinne Dûbelspan Tweespan De Dam De Meerpaal De Kogge De Blinker t Hazzeleger 7 Onderwijsteam Mied Skoalle De Stjelp De Reinbôge (Kubaard) De Opslach (Wommels) De Romte 11

12 12 Speerpunten beleid Gearhing maakt samenwerkend het verschil. De hierbij te realiseren doelen zijn: Realiseren van hoogwaardig onderwijs als excellente werkgever Gearhing heeft de governance op orde en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid Gearhing realiseert hoogwaardig onderwijs Gearhing anticipeert op krimp Kleine scholen zijn sterke scholen Gearhing heeft een optimale bedrijfs voering Alle beleidsdocumenten kun je vinden op ons Intranet. Primaire arbeidsvoorwaarden Tijdelijk dienstverband Er zijn twee soorten benoemingen voor tijdelijk dienstverband. De eerste is een payroll benoeming. Je bent dan werkzaam voor Gearhing, maar je komt op de loon lijst van een uitzendbureau, waarbij het uitzend bureau het werkgeverschap van Gearhing overneemt. Een tweede tijdelijk dienst verband kan een vervangingsbenoeming zijn. Deze wordt bekostigd door het vervangingsfonds. Hierbij kan ook sprake zijn van detachering, samenwerking of uitzendwerk. Vast dienstverband Voordat je in vaste dienst komt bij Gearhing krijg je eerst een benoeming voor bepaalde tijd. Wanneer je in dit eerste jaar goed

13 functioneert maak je kans op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Als je na negen maanden diensttijd geen bericht hebt ontvangen over voortzetting van het dienstverband, meld dit dan schriftelijk bij de medewerkers P&O van Gearhing. Alle nieuwe medewerkers hebben recht op introductie en begeleiding. Zowel bij een tijdelijk als een vast dienstverband heb je recht op een gesprek over je functioneren (onderdeel van de gesprekkencyclus) en een beoordelingsgesprek. Salaris Je salaris wordt maandelijks rond de 25e dag van de maand betaald. De hoogte van je salaris hangt af van de werktijdfactor (wtf) en je functie. Deze wtf is voor onderwijzend personeel afhankelijk van het aantal lesuren per week. Met vragen over je salaris kun je terecht bij je directeur. De salarisadministratie wordt uitgevoerd door de Onderwijs Service Groep (OSG) in Leeuwarden. Een uitleg van je salarisspecificatie vind je op ons Intranet. Je vakantie-uitkering bedraagt 8% van je jaarsalaris en wordt uitgekeerd in de maand mei. In december wordt een eindejaarsuitkering uitgekeerd. Dit is een in de CAO PO vastgesteld percentage van je jaarsalaris. 13

14

15 2. Wat Gearhing van medewerkers verwacht Professioneel gedrag Gearhing medewerkers geven inhoud aan de gewenste kwaliteitsverbeteringen in de scholen. Je bepaalt samen met je leidinggevende welke persoonlijke competenties je hierbij nodig hebt en waar nodig ontwikkel je nieuwe vaardigheden. We geven binnen de organisatie samen inhoud aan professioneel gedrag door bewuste keuzes te maken, elkaar daarop aan te spreken en achteraf verantwoording af te leggen. Gearhing richt zich binnen de onderwijsteams op het gebied van professionali sering vooral op communi catie en samenwerken. Voor het versterken van de professionele cultuur, team ontwikkeling en de daarbij passende communicatie biedt Gearhing begeleiding. Meer informatie over professioneel gedrag kun je vinden in het strategisch beleidsplan. In de wet BIO staan de bekwaamheidseisen voor leraren en hun verantwoordelijkheid om deze actueel te houden. Een leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het bekwaamheidsdossier. Meer informatie over bekwaamheidseisen kun je vinden op Competentieontwikkeling Het voortdurend ontwikkelen van com petenties is vanzelfsprekend geworden. Gearhing verwacht dat medewerkers actie ondernemen om hun eigen professionaliteit 15

16 16 te verhogen. Je maakt daarom zelf in overleg met je leidinggevende jaarlijks afspraken over je ontwikkelingspunten. Je wordt in de gelegenheid gesteld functioneringsvraagstukken te bespreken. Ook vinden er regelmatig beoordelingsgesprekken plaats. De uitkomsten zijn uitgangspunt om samen met je leidinggevende keuzes te maken voor jouw ontwikkeling in de toekomst. De uit voering van competentiemanagement wordt gewaarborgd door voortdurend en struc tureel gesprekken te voeren over het functioneren en de professionele ontwik keling van alle medewerkers binnen Gearhing. Taakbeleid Het taakbeleid van Gearhing is gericht op het handelen als professional, waarbij het schoolteam de uit te voeren taken kiest, rekening houdend met ieders competenties. Je maakt zelf keuzes in het uitoefenen van jouw taak en je legt achteraf verantwoording af in de gesprekscyclus over de gerealiseerde kwaliteit. Het bijwonen van vergaderingen en studiedagen is niet verplicht. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om de afweging te maken of je bij een vergadering of scholing aanwezig bent. Je zorgt er ook zelf voor dat je de informatie krijgt. Meer informatie over taakbeleid is te vinden op ons Intranet.

17 Gedragsregels Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor alle mensen die bij de school betrokken zijn. Een medewerker van Gearhing heeft een voorbeeldfunctie. Dat zien wij terug in gedrag, houding, taalgebruik en in het naleven van algemene fatsoensnormen. Meer informatie over gedragsregels kun je vinden in het schoolveiligheidsplan op Intranet. 17 Nieuws Gearhing We verwachten van onze medewerkers dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het beleid binnen Gearhing. Regelmatig kijken op ons Intranet is een vanzelf sprekend onderdeel van het werk.

18

19 3. Wat je van Gearhing kunt verwachten Scholing, loopbaanwensen en mobiliteit Scholing op gezamenlijk niveau Medewerkers met specifieke taken, zoals IB, bedrijfshulpverlening, ICT of vakonderwijs ontvangen samen met collega s van andere scholen gezamenlijke scholing. De directeuren van de scholen stellen in overleg de gewenste jaarlijkse scholing vast. De kosten komen ten lasten van het gezamenlijk personeelsbeleid. Scholing op individueel niveau op de eigen school Binnen de jaartaak is er 10% ruimte voor deskundigheidsbevordering. Gearhing verwacht dat die ruimte benut wordt. De werkgever kan de helft invullen. De directeur bespreekt de persoonlijke ontwikkeling, scholing en professionali sering met de medewerker. De Lerarenbeurs maakt het voor iedere docent van primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in een aantal gevallen ook de vervanging op school. Meer informatie hierover vind je op de website: 19

20 20 Scholing op individueel niveau vanuit het bestuur Het bestuur kan ook individuele scholing- of professionaliseringsopdrachten verstrekken voor: het verrichten van een specifieke taak of functie naar aanleiding van het functioneren van een medewerker een inspectierapport een (deels) arbeidsongeschikte medewerkers in het kader van re-inte gratie (Wet Verbeterde Poortwachter) De kosten komen ten laste van de deel begroting personeelsbeleid. Waar mogelijk worden subsidies aan gevraagd en ingezet. Gearhing Akademy De Gearhing Akademy is een in ontwikkeling zijnde (virtuele) plek waar vraag en aanbod van cursussen en activiteiten bij elkaar gebracht worden. Er zijn aanbieders van kennis en activiteiten (cursussen, workshops, excursies etc.) en geïnteresseerden (vragers, zoekers). Het is een middel om de talenten van de medewerkers optimaal te benutten en hen te stimuleren contact met elkaar te hebben, van en met elkaar te leren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Loopbaanwensen en mobiliteit Gearhing biedt verschillende vormen van mobiliteit en loopbaan ontwikkeling. Binnen de organisatie kun je in een ander onderwijsteam worden geplaatst.

21

22 22 Ook kun je meer of minder gaan werken. Mobiliteit buiten Gearhing in de vorm van detachering kan in principe voor maximaal één jaar. Ook outplacement, het bewust zoeken naar ander werk, behoort tot de mogelijkheden. Gedwongen mobiliteit komt voort uit afname van het leerlingen aantal, onderwijskundige keuzes of functioneren. Gearhing gaat met de betrokken medewerker in gesprek en op zoek naar een passende oplossing. Ieder jaar vindt een inventarisatie plaats van de loopbaanwensen van de mede werkers van Gearhing. Alle betrokkenen krijgt hierover persoonlijk bericht. Preventie van verzuim verzuimcultuur en ziekte Tredin is de arbodienst van Gearhing.

23 Iedere medewerker kan zelf contact opnemen voor een spreekuurbezoek bij de arbeidsdeskundige of de bedrijfs arts. De spreekuurgegevens zijn altijd ver trouwelijk en bespreking/terug koppeling met leidinggevende vindt alleen plaats met toestemming van betrokken medewerker. Een medewerker die zich (nog) niet ziek heeft gemeld en advies en/of begeleiding nodig heeft kan het preventief spreekuur bezoeken. Meer informatie over verzuim kun je vinden in het Verzuimbeleid. Dit document staat op ons Intranet. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Gearhing biedt elk jaar haar medewerkers de gelegenheid om vrijwillig een PMO te ondergaan. De bedrijfsarts zet hierbij een verzameling van methoden in om de gezondheid van de medewerkers te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Ziekte Leidinggevende en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor het omgaan met ziekteverzuim. Gearhing heeft de afspraken hierover vastgelegd in een verzuimprotocol Als je ziek bent, meld je je uiterlijk voor 07:30 uur bij je leidinggevende, tenzij anders afgesproken. Je verzoek om ziekte verlof wordt dan kort besproken. In de loop van de eerste ziektedag belt de leidinggevende de zieke medewerker om te vragen naar de oorzaak, de vermoedelijke duur, het eventuele verpleegadres en bereikbaarheid. De medewerker is niet verplicht om vragen over de oorzaak van de ziekte te beantwoorden. Leidinggevende en medewerker 23

24

25 hebben vervolgens minimaal wekelijks contact over herstel en vervolgafspraken. De verzuimbrochure op ons Intranet verschaft meer informatie over ziekteverzuim. Arbeidsomstandigheden (Arbo) Gearhing zet zich in voor excellent werkgeverschap. Een gezond werkklimaat is hier van een onderdeel. Het gaat dan over fysieke omstandigheden, onderling gedrag en het welzijn van de individuele medewerker. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en dragen in grote mate bij aan een positief werkklimaat. Van medewerkers wordt een actieve inzet verwacht als ze mogelijkheden zien om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te ver beteren. Veiligheid in de werk omgeving heeft prio riteit. Daarom brengen we regelmatig de risico s in kaart met Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Medewerkers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Daarnaast wordt het personeel tweejaarlijks een welzijnsonderzoek gehouden. Personeelsvoordelen Voor medewerkers in vaste dienst geldt een aantal persoonlijke voordelen. Ziektekosten Gearhing biedt via OSG de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij de Friesland Zorg verzekeraar. Er geldt hier door een korting van 8% voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met 25

26 26 De Friesland in Leeuwarden, telefoon: of via Vermeld hierbij het werkgeversnummer van Gearhing: Centraal Beheer Achmea verstrekt flinke kortingen op een groot aantal verzekering en. Heb je belangstelling en wil je profiterenvan het collectiviteit voordeel, dan kun je even Apeldoorn bellen : Vermeld hierbij het werk geversnummer van Gearhing: Kijk voor meer informatie op: betaalt de fiets met brutoloonbestanddelen, waardoor het fiscale voordeel kan oplopen tot 52%. Het fiscale voordeel geldt binnen dit plan ook voor de fietsverzekering en de Nationale Fietsbon voor aanschaf van accessoires en onderhoud. Uiteraard controleer je vooraf of je aan de voorwaarden voldoet. SURFspot Via SURFspot is het mogelijk om met onderwijskorting diverse ICT-producten voor thuisgebruik aan te schaffen. Meer informatie over SURFspot kun je vinden op Fietsplan Met het Nationale Fietsplan kan op een fiscaal vriendelijke manier een nieuwe fiets aangeschaft worden. De medewerker Loyalis IPAP Arbeidsongeschiktheidsverzekering Je kunt gebruik maken van de IPAP verze ke ring van Loyalis. Mocht je (gedeeltelijk)

27 arbeids ongeschikt raken dan krijg je minstens 70% van je huidige inkomen enje blijft pensioen opbouwen. Ook als je partner niet in de sector overheid, onderwijs, defensie, politie of bouw werkt, kan hij of zij deel nemen. Op deze manier wordt het gezins inkomen verzekerd. Deze IPAP brochure van Loyalis kun je downloaden op: Individuele re-integratie subsidie van Loyalis Voor een medewerker die verzekerd is bij Loyalis kan een subsidie aangevraagd worden voor verzuimpreventie en re-integratie. Meer informatie over de re-integratie subsidie en aanvragen daarvan kun je vinden op 27

28 28 Pensioenregeling Als je in dienst treedt bij Gearhing, word je opgenomen in de pensioenregeling van het ABP. Op je salaris worden dan diverse premies ingehouden die verband houden met je pensioenvoorzieningen. De regeling geldt voor alle aanstellingen. Je kunt meer informatie vinden op: Een brochure kun je tele fonisch bestellen bij de Stichting Pensioenfonds ABP: CAO s en het primair onderwijs Er gelden twee CAO s voor het primair onderwijs. De algemene onderwijs CAO tussen het ministerie en de vakbonden. Het gaat daarbij om primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris. De CAO PO tussen werkgeversbonden en vakbonden. Deze CAO verschaft werkgevers en werknemers de spelregels van de overige arbeidsvoorwaarden, zoals regelgeving reiskosten, vergoedingen, verlof en BAPO. Op Intranet kun je hier meer over vinden. Je kunt ook de CAO PO raadplegen. Klachtenprocedure Indien je klachten en/of bezwaren hebt, wend je je in eerste instantie tot de be trokkene. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, richt je je tot je leidinggevende. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook kun je afhankelijk van de aard van je bezwaar een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie.

29 Meer informatie over de klachtenprocedure kun je vinden op Intranet. De gegevens van de klachtencommissie staan achter in de gids.

30 30 4. Wie doet wat bij Gearhing Raad van Toezicht Wiebe van der Werf Evert Salverda Carla van der Velde Frans Hoekstra Marie Christien van Deursen Hans Werkman College van Bestuur Vacant voorzitter Jan Schlaman lid Secretariaat Jenneke van den Bogert Marjolein van den Berg Bureaumedewerkers Rob Schuilenburg manager personeel en organisatie Juliëtte Werkhoven senior beleidsmedewerker onderwijskwaliteit/p&o Rein Brandsma beleidsmedewerker financiën/gebouwen Bestuursbureau Gearhing De Wymerts 7F 8701 WT Bolsward Het bestuursbureau is van maandag t/m donderdag te bereiken van: 8.00 uur uur. Telefoon: Website: Intranet:

31 Leerlingzorg Marian van Duinen Vertrouwenspersoon voor alle medewerkers Mevrouw J. Draaisma, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Arbo-Unie Telefoon: Arbodienst Tredin Postbus AH Lelystad Telefoon: Fax: Website: Klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: Fax: Website: Voor het Primair Onderwijs geldt dat de uitspraak van de commissie voor beide partijen bindend is. Na de uitspraak van de commissie kan de medewerker zich tot de kantonrechter wenden, die de zaak vanwege het bindend karakter van de uitspraak marginaal zal toetsen. 31

32 32 Gearhing heeft de informatie in deze gids zo zorgvuldig mogelijk weer gegeven. Desondanks kunnen er on juistheden in vermeld staan, bijvoor beeld door wijzig ingen in de regelgeving. Daar om kun je aan deze gids geen rechten ontlenen. Wanneer je onjuist heden in de vermelde gegevens aantreft, meld ze dan bij het kantoor van Gearhing via met als vermelding personeelsgids. Colofon Vormgeving en productie: HFCM Onderwijs Fotografie: Jelle de Boer

33

34 Gearhing De Wymerts 7F 8701 WT Bolsward T E I Gearhing samenwerkend maken we het verschil

Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2016

Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2016 Werken bij Gearhing Personeelsgids 2016 Gearhing... samenwerkend maken we het verschil Beste medewerker, Speerpunt van Gearhing is om de leraar in staat te stellen zijn vak terug te nemen. Eigenaarschap

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 2 DATUM: 29

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College

Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College Activiteitenplan & begroting Medezeggenschapsraad Tabor College 2016 2017 1. INLEIDING In een activiteitenplan beschrijft de Medezeggenschapsraad (MR) welke activiteiten hij wil uitvoeren binnen de kaders

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 7. DATUM: 26

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs

Werk en inkomen primair onderwijs. Tijdelijk werk in het primair onderwijs Werk en inkomen primair onderwijs Tijdelijk werk in het primair onderwijs 2 Steeds meer leraren en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po) hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Gearhing samenwerkend maken we het verschil

Jaarverslag 2013. Gearhing samenwerkend maken we het verschil Jaarverslag 2013 Gearhing samenwerkend maken we het verschil Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Gearhing 4 2. Het model Raad van Toezicht 4 en College van Bestuur Veranderen van percepties 6 Interview met Alex

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom

CAO PO 2014-2015. 1 april 2015. Petra Oosterom CAO PO 2014-2015 1 april 2015 Petra Oosterom PRAKTISCH Presentatie komt digitaal beschikbaar via scholen Programma: Presentatie nieuwe cao: 40-urige werkweek Taakbeleid Vakantie Professionalisering Duurzame

Nadere informatie

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega,

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, s c h o l e n g r o e p Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid (AOV- voorheen IPAP) Beste collega, In het kader van goed werkgeverschap hebben wij per 1 november 2016 een zeer gunstige collectieve

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066

ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft ledenraadpleging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201101749 Lbr: 11/066 bijlage(n)

Nadere informatie

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur d.d.: Vastgesteld door het DTO d.d.: 14 juni 2010 Vastgesteld door de GMR d.d.: Geschreven door: projectgroep functiemix: Rita Gerritse

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Inleiding Samenstelling van de Commissie

Inleiding Samenstelling van de Commissie Bezwarencommissie CAO VO Jaarverslag 2009 Inleiding De Commissie is ingesteld door de Cao-partijen en strekt haar werkzaamheden uit over scholen voor voortgezet onderwijs die onder het gezag staan van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward Profielschets lid College van Bestuur Gearhing Primair Onderwijs Bolsward Hengelo (o), 7 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over Gearhing Primair Onderwijs Algemene informatie 3 Missie 3 Strategische

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs

Werk en inkomen voortgezet onderwijs. Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs Werk en inkomen voortgezet onderwijs Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs AOb Tijdelijk werk in het voortgezet onderwijs 2 Steeds meer docenten en ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie