Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken bij Gearhing. Personeelsgids 2013"

Transcriptie

1 Werken bij Gearhing Personeelsgids 2013

2

3 Inhoudsopgave Beste medewerker 5 1. Gearhing 6 Motto, missie en visie 6 Organogram 9 Speerpunten beleid 12 Primaire arbeidsvoorwaarden Wat verwacht Gearhing 15 van haar medewerkers Professioneel gedrag 15 Competentieontwikkeling 15 Taakbeleid 16 Gedragsregels Wat je van Gearhing 19 kunt verwachten Scholing, loopbaanwensen, 19 mobiliteit Preventie van verzuim 22 verzuimcultuur en ziekte Personeelsvoordelen Wie doet wat bij Gearhing 30 Colofon 31 3

4 Heb je opmerkingen of suggesties voor aanvullingen voor deze personeelsgids? Mail ze naar:

5 Beste medewerker, Speciaal voor jou: een personeelsgids met daarin alles wat voor jou als medewerker van Gearhing van belang is. Dit kleine overzichtelijke boekje bevat beknopte informatie en ver wijzingen naar andere informatiebronnen waar je uitgebreide en actuele informatie kunt vinden, zoals onze website, intranet en de CAO PO*. * Op Intranet vind je actuele informatie, de Handboeken van Bestuur, belangrijke adressen, actueel beleid, brochures, personeelsaangelegenheden en informatie vanuit de GMR. Je kunt hier ook de CAO PO raadplegen, waarnaar deze brochure veel verwijst. In het strategisch beleidsplan staat wat er van alle mede werkers van Gearhing wordt verwacht: we nemen onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij we niet volgend maar pro actief handelen we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen we zijn professionals die ruimte en verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording afleggen we werken aan onze persoonlijke ontwikkeling en onze bijdrage aan de ontwikkeling van het team en de school Met vriendelijke groet, College van bestuur Gearhing 5

6 6 1. Gearhing Gearhing is het bevoegd gezag van 29 scholen voor primair onderwijs. De scholen liggen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland. Motto, missie en visie Motto Het motto van Gearhing geeft de essentie van ons bestaan weer: Samenwerkend maken we het verschil. Missie Gearhing bouwt wegen en bruggen voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkingsscholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs. Ze kunnen daarbij rekenen op een excellente werkgever. Visie Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door het unieke van elk kind als uitgangspunt te nemen met aandacht voor: de ontwikkeling van het denken, doen en het welbevinden thuisnabij onderwijs het stimuleren van een positief kritische houding vanuit onze normen en waarden (geluk, liefde, vrede, respect, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en democratie) waardoor de leerling voorbereid is op de toekomst de bewustwording van burgerschap,

7 het stimuleren van actieve deelname aan de maatschappelijke omgeving Gearhing realiseert excellent werk geverschap door: een veilig en inspirerend werkklimaat competentiegericht integraal personeelsbeleid het bevorderen van netwerken en aandacht voor initiatief en inspraak binnen Gearhing en middelen zo laag mogelijk in de organisatie effectiviteit, efficiëntie en daadkracht integrale verantwoordelijkheid op alle niveaus integriteit, transparantie en openheid kwaliteitsbeleid een optimale inzet van middelen partnerschap met ouders 7 Om hoogwaardig onderwijs en excellent werkgeverschap te realiseren staat Gearhing voor: de eigenheid van elke school in haar eigen context sturing op hoofdlijnen verantwoordelijkheden, bevoegdheden

8 8 Scholen Op de scholen van Gearhing zijn leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires, intern begeleiders en conciërges werkzaam. Elk onderwijsteam heeft een directeur, een manager bedrijfsvoering en een administratief medewerker. Binnen twee onderwijsteams werkt een adjunct-directeur. Binnen Gearhing zijn de functies van leerkracht verdeeld in LA of LB (stafleerkracht). Directeuren De directeur geeft leiding aan het onderwijsteam en is integraal verantwoordelijk voor personele zorg, onderwijskwaliteit en financieel beleid. Bestuursbureau De medewerkers op het bestuursbureau zorgen voor ondersteuning en aansturing van de scholen op het gebied van beleid, beheer en administratie. Medezeggenschap Om de kwaliteit van onderwijs- en personeelsbeleid te optimaliseren, stimuleert Gearhing actieve medezeggenschap en betrekken we de (G)MR zo vroeg mogelijk bij het ontwikkelen van ons beleid. Dit doen we op schoolniveau in de MR

9 Organogram College van bestuur Raad van Toezicht Bestuursbureau GMR 9 Directie Directie Directie Directie Directie Directie Directie Onderwijsteam 1 Onderwijsteam 2 Onderwijsteam 3 Onderwijsteam 4 Onderwijsteam 5 Onderwijsteam 6 Onderwijsteam 7 MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR MR / OMR

10 10 en OMR (onderwijsteam medezeggenschap). Op organisatieniveau en over zaken die alle scholen of meerdere onderwijsteams aangaan doen we dit in de GMR. De (G)MR heeft instemmings- en/ of adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen, zoals onderwijskundige doelstellingen, personeelswelzijn, financieel beleid en huisvesting. Meer informatie over de MR, OMR en GMR kun je vinden op ons intranet. College van bestuur (CvB) Het CvB is het bevoegd gezag van Gearhing en bestaat uit een voorzitter en een lid. Als eindverantwoordelijke is het CvB verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het strategisch beleid. Het CvB vertegenwoordigt de organisatie naar onder andere overheid, gemeenten, inspectie, GMR en behartigt de belangen van de organisatie bij publiek- en privaatrechtelijke organen. Raad van toezicht (RvT) De RvT houdt toezicht op het functioneren van het CvB en adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd.

11 Gearhing scholen 1 Onderwijsteam 2 Onderwijsteam Onderwijsteam De Wynbrekker Twa Yn Ien De Reinbôge (Bantega) 3 De Pipegaal De Skulpe De Welle De Totem Marnewier De Opslach (Arum) It Leech De Utskoat It Iepen Stee 4 Onderwijsteam 5 Onderwijsteam 6 Onderwijsteam It Pertoer De Krunenstrobbe De Gielguorde De Pikeloer Folefinne Dûbelspan Tweespan De Dam De Meerpaal De Kogge De Blinker t Hazzeleger 7 Onderwijsteam Mied Skoalle De Stjelp De Reinbôge (Kubaard) De Opslach (Wommels) De Romte 11

12 12 Speerpunten beleid Gearhing maakt samenwerkend het verschil. De hierbij te realiseren doelen zijn: Realiseren van hoogwaardig onderwijs als excellente werkgever Gearhing heeft de governance op orde en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid Gearhing realiseert hoogwaardig onderwijs Gearhing anticipeert op krimp Kleine scholen zijn sterke scholen Gearhing heeft een optimale bedrijfs voering Alle beleidsdocumenten kun je vinden op ons Intranet. Primaire arbeidsvoorwaarden Tijdelijk dienstverband Er zijn twee soorten benoemingen voor tijdelijk dienstverband. De eerste is een payroll benoeming. Je bent dan werkzaam voor Gearhing, maar je komt op de loon lijst van een uitzendbureau, waarbij het uitzend bureau het werkgeverschap van Gearhing overneemt. Een tweede tijdelijk dienst verband kan een vervangingsbenoeming zijn. Deze wordt bekostigd door het vervangingsfonds. Hierbij kan ook sprake zijn van detachering, samenwerking of uitzendwerk. Vast dienstverband Voordat je in vaste dienst komt bij Gearhing krijg je eerst een benoeming voor bepaalde tijd. Wanneer je in dit eerste jaar goed

13 functioneert maak je kans op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Als je na negen maanden diensttijd geen bericht hebt ontvangen over voortzetting van het dienstverband, meld dit dan schriftelijk bij de medewerkers P&O van Gearhing. Alle nieuwe medewerkers hebben recht op introductie en begeleiding. Zowel bij een tijdelijk als een vast dienstverband heb je recht op een gesprek over je functioneren (onderdeel van de gesprekkencyclus) en een beoordelingsgesprek. Salaris Je salaris wordt maandelijks rond de 25e dag van de maand betaald. De hoogte van je salaris hangt af van de werktijdfactor (wtf) en je functie. Deze wtf is voor onderwijzend personeel afhankelijk van het aantal lesuren per week. Met vragen over je salaris kun je terecht bij je directeur. De salarisadministratie wordt uitgevoerd door de Onderwijs Service Groep (OSG) in Leeuwarden. Een uitleg van je salarisspecificatie vind je op ons Intranet. Je vakantie-uitkering bedraagt 8% van je jaarsalaris en wordt uitgekeerd in de maand mei. In december wordt een eindejaarsuitkering uitgekeerd. Dit is een in de CAO PO vastgesteld percentage van je jaarsalaris. 13

14

15 2. Wat Gearhing van medewerkers verwacht Professioneel gedrag Gearhing medewerkers geven inhoud aan de gewenste kwaliteitsverbeteringen in de scholen. Je bepaalt samen met je leidinggevende welke persoonlijke competenties je hierbij nodig hebt en waar nodig ontwikkel je nieuwe vaardigheden. We geven binnen de organisatie samen inhoud aan professioneel gedrag door bewuste keuzes te maken, elkaar daarop aan te spreken en achteraf verantwoording af te leggen. Gearhing richt zich binnen de onderwijsteams op het gebied van professionali sering vooral op communi catie en samenwerken. Voor het versterken van de professionele cultuur, team ontwikkeling en de daarbij passende communicatie biedt Gearhing begeleiding. Meer informatie over professioneel gedrag kun je vinden in het strategisch beleidsplan. In de wet BIO staan de bekwaamheidseisen voor leraren en hun verantwoordelijkheid om deze actueel te houden. Een leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het bekwaamheidsdossier. Meer informatie over bekwaamheidseisen kun je vinden op Competentieontwikkeling Het voortdurend ontwikkelen van com petenties is vanzelfsprekend geworden. Gearhing verwacht dat medewerkers actie ondernemen om hun eigen professionaliteit 15

16 16 te verhogen. Je maakt daarom zelf in overleg met je leidinggevende jaarlijks afspraken over je ontwikkelingspunten. Je wordt in de gelegenheid gesteld functioneringsvraagstukken te bespreken. Ook vinden er regelmatig beoordelingsgesprekken plaats. De uitkomsten zijn uitgangspunt om samen met je leidinggevende keuzes te maken voor jouw ontwikkeling in de toekomst. De uit voering van competentiemanagement wordt gewaarborgd door voortdurend en struc tureel gesprekken te voeren over het functioneren en de professionele ontwik keling van alle medewerkers binnen Gearhing. Taakbeleid Het taakbeleid van Gearhing is gericht op het handelen als professional, waarbij het schoolteam de uit te voeren taken kiest, rekening houdend met ieders competenties. Je maakt zelf keuzes in het uitoefenen van jouw taak en je legt achteraf verantwoording af in de gesprekscyclus over de gerealiseerde kwaliteit. Het bijwonen van vergaderingen en studiedagen is niet verplicht. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om de afweging te maken of je bij een vergadering of scholing aanwezig bent. Je zorgt er ook zelf voor dat je de informatie krijgt. Meer informatie over taakbeleid is te vinden op ons Intranet.

17 Gedragsregels Elke leerkracht voelt zich verantwoordelijk voor alle mensen die bij de school betrokken zijn. Een medewerker van Gearhing heeft een voorbeeldfunctie. Dat zien wij terug in gedrag, houding, taalgebruik en in het naleven van algemene fatsoensnormen. Meer informatie over gedragsregels kun je vinden in het schoolveiligheidsplan op Intranet. 17 Nieuws Gearhing We verwachten van onze medewerkers dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het beleid binnen Gearhing. Regelmatig kijken op ons Intranet is een vanzelf sprekend onderdeel van het werk.

18

19 3. Wat je van Gearhing kunt verwachten Scholing, loopbaanwensen en mobiliteit Scholing op gezamenlijk niveau Medewerkers met specifieke taken, zoals IB, bedrijfshulpverlening, ICT of vakonderwijs ontvangen samen met collega s van andere scholen gezamenlijke scholing. De directeuren van de scholen stellen in overleg de gewenste jaarlijkse scholing vast. De kosten komen ten lasten van het gezamenlijk personeelsbeleid. Scholing op individueel niveau op de eigen school Binnen de jaartaak is er 10% ruimte voor deskundigheidsbevordering. Gearhing verwacht dat die ruimte benut wordt. De werkgever kan de helft invullen. De directeur bespreekt de persoonlijke ontwikkeling, scholing en professionali sering met de medewerker. De Lerarenbeurs maakt het voor iedere docent van primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in een aantal gevallen ook de vervanging op school. Meer informatie hierover vind je op de website: 19

20 20 Scholing op individueel niveau vanuit het bestuur Het bestuur kan ook individuele scholing- of professionaliseringsopdrachten verstrekken voor: het verrichten van een specifieke taak of functie naar aanleiding van het functioneren van een medewerker een inspectierapport een (deels) arbeidsongeschikte medewerkers in het kader van re-inte gratie (Wet Verbeterde Poortwachter) De kosten komen ten laste van de deel begroting personeelsbeleid. Waar mogelijk worden subsidies aan gevraagd en ingezet. Gearhing Akademy De Gearhing Akademy is een in ontwikkeling zijnde (virtuele) plek waar vraag en aanbod van cursussen en activiteiten bij elkaar gebracht worden. Er zijn aanbieders van kennis en activiteiten (cursussen, workshops, excursies etc.) en geïnteresseerden (vragers, zoekers). Het is een middel om de talenten van de medewerkers optimaal te benutten en hen te stimuleren contact met elkaar te hebben, van en met elkaar te leren, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Loopbaanwensen en mobiliteit Gearhing biedt verschillende vormen van mobiliteit en loopbaan ontwikkeling. Binnen de organisatie kun je in een ander onderwijsteam worden geplaatst.

21

22 22 Ook kun je meer of minder gaan werken. Mobiliteit buiten Gearhing in de vorm van detachering kan in principe voor maximaal één jaar. Ook outplacement, het bewust zoeken naar ander werk, behoort tot de mogelijkheden. Gedwongen mobiliteit komt voort uit afname van het leerlingen aantal, onderwijskundige keuzes of functioneren. Gearhing gaat met de betrokken medewerker in gesprek en op zoek naar een passende oplossing. Ieder jaar vindt een inventarisatie plaats van de loopbaanwensen van de mede werkers van Gearhing. Alle betrokkenen krijgt hierover persoonlijk bericht. Preventie van verzuim verzuimcultuur en ziekte Tredin is de arbodienst van Gearhing.

23 Iedere medewerker kan zelf contact opnemen voor een spreekuurbezoek bij de arbeidsdeskundige of de bedrijfs arts. De spreekuurgegevens zijn altijd ver trouwelijk en bespreking/terug koppeling met leidinggevende vindt alleen plaats met toestemming van betrokken medewerker. Een medewerker die zich (nog) niet ziek heeft gemeld en advies en/of begeleiding nodig heeft kan het preventief spreekuur bezoeken. Meer informatie over verzuim kun je vinden in het Verzuimbeleid. Dit document staat op ons Intranet. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Gearhing biedt elk jaar haar medewerkers de gelegenheid om vrijwillig een PMO te ondergaan. De bedrijfsarts zet hierbij een verzameling van methoden in om de gezondheid van de medewerkers te bewaken, te bevorderen en te beschermen. Ziekte Leidinggevende en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor het omgaan met ziekteverzuim. Gearhing heeft de afspraken hierover vastgelegd in een verzuimprotocol Als je ziek bent, meld je je uiterlijk voor 07:30 uur bij je leidinggevende, tenzij anders afgesproken. Je verzoek om ziekte verlof wordt dan kort besproken. In de loop van de eerste ziektedag belt de leidinggevende de zieke medewerker om te vragen naar de oorzaak, de vermoedelijke duur, het eventuele verpleegadres en bereikbaarheid. De medewerker is niet verplicht om vragen over de oorzaak van de ziekte te beantwoorden. Leidinggevende en medewerker 23

24

25 hebben vervolgens minimaal wekelijks contact over herstel en vervolgafspraken. De verzuimbrochure op ons Intranet verschaft meer informatie over ziekteverzuim. Arbeidsomstandigheden (Arbo) Gearhing zet zich in voor excellent werkgeverschap. Een gezond werkklimaat is hier van een onderdeel. Het gaat dan over fysieke omstandigheden, onderling gedrag en het welzijn van de individuele medewerker. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en dragen in grote mate bij aan een positief werkklimaat. Van medewerkers wordt een actieve inzet verwacht als ze mogelijkheden zien om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te ver beteren. Veiligheid in de werk omgeving heeft prio riteit. Daarom brengen we regelmatig de risico s in kaart met Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Medewerkers zijn verplicht om hieraan mee te werken. Daarnaast wordt het personeel tweejaarlijks een welzijnsonderzoek gehouden. Personeelsvoordelen Voor medewerkers in vaste dienst geldt een aantal persoonlijke voordelen. Ziektekosten Gearhing biedt via OSG de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij de Friesland Zorg verzekeraar. Er geldt hier door een korting van 8% voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met 25

26 26 De Friesland in Leeuwarden, telefoon: of via Vermeld hierbij het werkgeversnummer van Gearhing: Centraal Beheer Achmea verstrekt flinke kortingen op een groot aantal verzekering en. Heb je belangstelling en wil je profiterenvan het collectiviteit voordeel, dan kun je even Apeldoorn bellen : Vermeld hierbij het werk geversnummer van Gearhing: Kijk voor meer informatie op: betaalt de fiets met brutoloonbestanddelen, waardoor het fiscale voordeel kan oplopen tot 52%. Het fiscale voordeel geldt binnen dit plan ook voor de fietsverzekering en de Nationale Fietsbon voor aanschaf van accessoires en onderhoud. Uiteraard controleer je vooraf of je aan de voorwaarden voldoet. SURFspot Via SURFspot is het mogelijk om met onderwijskorting diverse ICT-producten voor thuisgebruik aan te schaffen. Meer informatie over SURFspot kun je vinden op Fietsplan Met het Nationale Fietsplan kan op een fiscaal vriendelijke manier een nieuwe fiets aangeschaft worden. De medewerker Loyalis IPAP Arbeidsongeschiktheidsverzekering Je kunt gebruik maken van de IPAP verze ke ring van Loyalis. Mocht je (gedeeltelijk)

27 arbeids ongeschikt raken dan krijg je minstens 70% van je huidige inkomen enje blijft pensioen opbouwen. Ook als je partner niet in de sector overheid, onderwijs, defensie, politie of bouw werkt, kan hij of zij deel nemen. Op deze manier wordt het gezins inkomen verzekerd. Deze IPAP brochure van Loyalis kun je downloaden op: Individuele re-integratie subsidie van Loyalis Voor een medewerker die verzekerd is bij Loyalis kan een subsidie aangevraagd worden voor verzuimpreventie en re-integratie. Meer informatie over de re-integratie subsidie en aanvragen daarvan kun je vinden op 27

28 28 Pensioenregeling Als je in dienst treedt bij Gearhing, word je opgenomen in de pensioenregeling van het ABP. Op je salaris worden dan diverse premies ingehouden die verband houden met je pensioenvoorzieningen. De regeling geldt voor alle aanstellingen. Je kunt meer informatie vinden op: Een brochure kun je tele fonisch bestellen bij de Stichting Pensioenfonds ABP: CAO s en het primair onderwijs Er gelden twee CAO s voor het primair onderwijs. De algemene onderwijs CAO tussen het ministerie en de vakbonden. Het gaat daarbij om primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris. De CAO PO tussen werkgeversbonden en vakbonden. Deze CAO verschaft werkgevers en werknemers de spelregels van de overige arbeidsvoorwaarden, zoals regelgeving reiskosten, vergoedingen, verlof en BAPO. Op Intranet kun je hier meer over vinden. Je kunt ook de CAO PO raadplegen. Klachtenprocedure Indien je klachten en/of bezwaren hebt, wend je je in eerste instantie tot de be trokkene. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, richt je je tot je leidinggevende. Als dit niet tot een oplossing leidt, kun je een vertrouwenspersoon inschakelen. Ook kun je afhankelijk van de aard van je bezwaar een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie.

29 Meer informatie over de klachtenprocedure kun je vinden op Intranet. De gegevens van de klachtencommissie staan achter in de gids.

30 30 4. Wie doet wat bij Gearhing Raad van Toezicht Wiebe van der Werf Evert Salverda Carla van der Velde Frans Hoekstra Marie Christien van Deursen Hans Werkman College van Bestuur Vacant voorzitter Jan Schlaman lid Secretariaat Jenneke van den Bogert Marjolein van den Berg Bureaumedewerkers Rob Schuilenburg manager personeel en organisatie Juliëtte Werkhoven senior beleidsmedewerker onderwijskwaliteit/p&o Rein Brandsma beleidsmedewerker financiën/gebouwen Bestuursbureau Gearhing De Wymerts 7F 8701 WT Bolsward Het bestuursbureau is van maandag t/m donderdag te bereiken van: 8.00 uur uur. Telefoon: Website: Intranet:

31 Leerlingzorg Marian van Duinen Vertrouwenspersoon voor alle medewerkers Mevrouw J. Draaisma, Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Arbo-Unie Telefoon: Arbodienst Tredin Postbus AH Lelystad Telefoon: Fax: Website: Klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: Fax: Website: Voor het Primair Onderwijs geldt dat de uitspraak van de commissie voor beide partijen bindend is. Na de uitspraak van de commissie kan de medewerker zich tot de kantonrechter wenden, die de zaak vanwege het bindend karakter van de uitspraak marginaal zal toetsen. 31

32 32 Gearhing heeft de informatie in deze gids zo zorgvuldig mogelijk weer gegeven. Desondanks kunnen er on juistheden in vermeld staan, bijvoor beeld door wijzig ingen in de regelgeving. Daar om kun je aan deze gids geen rechten ontlenen. Wanneer je onjuist heden in de vermelde gegevens aantreft, meld ze dan bij het kantoor van Gearhing via met als vermelding personeelsgids. Colofon Vormgeving en productie: HFCM Onderwijs Fotografie: Jelle de Boer

33

34 Gearhing De Wymerts 7F 8701 WT Bolsward T E I Gearhing samenwerkend maken we het verschil

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep

Welkom bij de Gemiva-SVG Groep 3 Gemiva-SVG Groep Welkom bij de Gemiva-SVG Groep Welkom De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een handicap Gemiva-SVG Groep AA WELKOM BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP MAART 2005 Welkom 5 1. Gemiva-SVG Groep

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam

GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD. Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP RANDSTAD Valenciadreef 15 3067 WL Rotterdam Brinnummer 00TU Bestuursnummer 43591 Tel. nummer 010 2862 930 Fax 010 456 45 17 E-mail rotterdam@gsr.nl Website www.gsr.nl PDCA-PERIODE

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005

Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005 Manage uw meesterschap Onderwijspersoneel Begeleiding, advies, training, scholing 2004-2005 Inhoudsopgave Algemeen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie