Visie van VVD Aalburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie van VVD Aalburg"

Transcriptie

1 Introductie De VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, een liberale politieke partij die staat voor vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Deze zin maakt het niet makkelijker om te begrijpen waar de VVD voor staat. Graag willen wij dat verduidelijken: Vrijheid komt iedereen toe. Iemand die zijn eigen keuzes kan maken leert daarvoor ook verantwoordelijkheid te dragen en kan daarop worden aangesproken. Vrijheid kan slechts worden beleefd in besef van verantwoordelijkheid. Een mens behoort de gevolgen van zijn doen en laten zelf te dragen. Het streven naar sociale gerechtigheid mag daarom niet leiden tot het verdwijnen van het besef van eigen verantwoordelijkheid. Vrijheid gaat samen met verdraagzaamheid. Vrije mensen laten anderen vrij in hun geloofsbelijdenis, levensbeschouwing, meningsuiting en met inachtneming van maatschappelijke normen, hun gedrag. Sociale rechtvaardigheid is een invulling waarbij de overheid gelijke kansen voor iedereen behoort te garanderen. De overheid moet bijstand verstrekken aan hen die het nodig hebben. Gelijke kansen op ontwikkeling en ontplooiing voor iedereen is van oudsher een liberaal beginsel. Mensen zijn gelijkwaardig. De democratische rechtsstaat kent gelijke kansen, gelijke rechten en plichten voor iedereen. Ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, taal, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. In de praktijk vertaalt dit zich concreet in een politieke partij voor mensen met een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid, respect voor anderen en voor de leefomgeving centraal staan. De VVD kijkt niet naar de afkomst maar juist naar de toekomst; niet naar de groep maar naar het individu; niet naar het geloof maar naar het gedrag! De VVD is er voor een ieder die iets van zijn of haar leven wil maken. Daarom is het belangrijk om mensen niet afhankelijk te maken van de overheid maar te zorgen dat men op eigen benen kan staan. De VVD is zowel op landelijk niveau (in de 1 e en 2 e kamer), op provinciaal niveau maar ook op het gemeentelijk niveau actief. Vele radsleden zijn dagelijks bezig met de belangen van de inwoners van hun gemeente Eens in de 4 jaar worden er verkiezingenvoor onder andere de gemeenteraad gehouden. U als inwoner van de gemeente Aalburg, heeft dan het recht een volksvertegenwoordiger te kiezen. De VVD roept u als burger op uw verantwoordelijkheid hierin te nemen. Maak gebruik van uw stemrecht! Want niet gekozen is altijd mis! Partijen waar u niet achter kan en wilt staan kunnen door de meerderheid van de stemmen uiteindelijk uw belangen een andere invulling geven. Daarom is het belangrijk op 3 maart te gaan stemmen!

2 Visie van VVD Aalburg Aalburg is een plaats in een groene en waterrijke omgeving. Een zelfstandig (plattelands) gemeente om in te wonen, te werken en te ondernemen. Een gemeente waar zaken als vrij ondernemerschap, onderwijs, sport, cultuur, geloof belijden en kinderopvang voldoende voorhanden en bereikbaar zijn. Dat is ook waar de VVD voor staat. Zo legt de VVD accent op het op orde krijgen van de gemeentefinanciën, op kwaliteit in plaats van kwantiteit bij bouwplannen en op veiligheid voor haar burgers. De VVD wil werk maken van een bereikbare, betaalbare en betrouwbare gemeente. Als liberale partij staat de VVD voor keuzevrijheid. Ieder individu moet zichzelf kunnen ontplooien en is ook zelf verantwoordelijk. Wij gaan er vanuit dat wanneer inwoners, bedrijven en overheid hun verantwoordelijkheid nemen, zij samen sterk staan en dat het algemeen belang wordt gediend. Daarbij is de gemeentelijke overheid klein, d.w.z. geen groot ambtenarenapparaat, zelfstandig en deskundig. De overheid zorgt voor effectief toezicht en stimuleert eigen initiatief van burgers en bedrijven. Ook in de huidige economisch moeilijke omstandigheden wil de VVD blijven investeren in zaken die voor de inwoners in Aalburg van groot belang zijn: veiligheid, onderwijs, cultuur en sport. Het betekent wel, dat we nog scherper dan normaal op de kleintjes moeten letten waar het keuzes en financiering betreft. In het kader van werkgelegenheid kan de overheid slechts faciliteren door de regels en wetgeving voor werkgevers c.q. ondernemers te vereenvoudigen. De nu nog bestaande plannen, groot én klein, komen ten goede aan de inwoners van Aalburg. Graag wil de VVD dat plannen elk hun invulling gaan krijgen in de komende jaren. Daarom is het belangrijk hiervoor het geld goed te beheren, zoals elk huishouden dat in Aalburg doet. Lenen kost geld, ook voor de gemeente! Eerst sparen, dan pas uitgeven en niet andersom. En net als in elk huishouden in Aalburg, is sparen eenvoudig te realiseren! Wordt de afweging in een huishouden gemaakt van wel op vakantie gaan of een nieuwe auto, zo kan in de gemeente de afweging worden gemaakt wel waterwoningen (autarkische woningen) aan de Veense Plassen of zorgen voor de met klinkers bestraatte wegen in de dorpen? Behouden we Veldzicht nog tot 2017 of gaan we toch zorgen dat Woudrichem ook een zwembad krijgt? Net als in elk huishouden in Aalburg is ook voor de gemeente overzichtelijk-heid van belang. Niet alleen in het huishoudboekje en in het huishoudportemonneetje maar ook in het keukenkastje en de voorraadkast. Dat geldt ook voor de gemeente! De VVD wil dan ook geen loze beloftes doen. Maar de VVD wil, zeker nu het economisch minder gaat, ook niet blind grijpen naar verhoging van de lokale belasting zoals OZB of van heffingen en leges. Dat betekent dat er in de eerste plaats prioriteiten moeten worden gesteld en natuurlijk dat er bezuinigd wordt op geldverspillende projecten en subsidies. Of dat deze zelfs worden stopgezet. Het kan daarom noodzakelijk zijn om met nieuwe plannen te wachten totdat de al in gang gezette plannen zijn uitgevoerd en de nodige financiële armslag hiervoor is gecreëerd. Dat zijn geen populaire maatregelen, maar het zal moeten gebeuren. De VVD is bereid hiervoor wederom bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen.

3 Programma VVD De VVD Aalburg richt zich vooral op het simpel te houden. Voor de periode wil de VVD Aalburg vooral haar rechtse signatuur benadrukken. Dit is nodig aangezien de laatste jaren op landelijk niveau de verschillen tussen de linkse en rechtse politieke partijen minder groot zijn geworden. Uit de vele verkiezingsprogramma s van de verschillende partijen blijkt dat voor de komende verkiezing deze tendens zich ook op lokaal niveau begeeft. Ter verduidelijking hebben wij daarom gemeend de verschillen tussen linkse en rechtse signaturen eens naast elkaar te zetten. Links Gelijkwaardigheid Eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht Bescherming van de zwakkeren Belangen van de samenleving als geheel Actieve overheid Rechts Vrijheid Persoonlijke en economische vrijheid Internationale bescherming van deze vrijheden Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven Terugdringende overheid De VVD Aalburg onderscheidt zich door het accent te leggen op de financiën en onderschrijft het adagium zonder geld, geen beleid. De VVD afdeling Aalburg wil net als alle andere politieke partijen het goede voor de inwoners van Aalburg. Evenals alle andere partijen staat ook de VVD afdeling Aalburg voor kwaliteit boven kwantiteit maar zeker ook voor behoud van zelfstandigheid boven doeltreffendheid! Plannen zoals Plan de Eng, het Maasoeverproject, de Veense Put, de Brede School, invulling van het Centrum van Jeugd en Gezin, gezamenlijk zwembad, subsidies aan verenigingen, monumentenzorg en alle andere projecten kosten nu eenmaal geld. De VVD wil graag in Aalburg zaken op orde brengen, zonder de inwoners dubbel te belasten. De VVD staat alom bekend om haar degelijk beheer van financiën met een sluitende begroting. Helaas staat de gemeente Aalburg er financieel niet rooskleurig voor. Het tafelzilver is verkocht en de opbrengsten zijn niet duurzaam geïnvesteerd. De VVD Aalburg zal in de komende periode alle plannen die ons worden voorgelegd op een viertal punten beoordelen: Is het passend voor de gemeente Aalburg? Is het financieel haalbaar? Is het eenvoudig van opzet? Welk consequenties heeft het op de lokale lasten die naar de inwoners worden doorvertaald?

4 Daarom kiest de VVD om in de periode zich sterk maken voor: 1. een financieel solide beleid; 2. een sterke, efficiënte met behoud van een zelfstandig gemeente Aalburg, zonder bureaucratie en met zo min mogelijk regels; 3. geen onnodig extra verhoging van de lokale lasten. Deze drie punten zijn essentieel om alle plannen naar behoren te kunnen realiseren en ervoor te waken dat Aalburg onder curatele zal komen te staan van het Rijk (het zgn. Artikel 12 gemeente). Financieel solide beleid De VVD wil dat Aalburg haar van oorsprong zo mooie landelijke karakter behoudt. De groengebieden rondom Aalburg zijn een kostbaar bezit. Het maakt Aalburg aantrekkelijk voor bewoners, geeft recreatieve mogelijkheden en is een visitekaartje voor bezoekers. Zaken die niet goed gaan, dienen snel te worden aangekaart en opgelost. Bij de ontwikkeling van het Veense Plassengebied, pleit de VVD dan ook voor mogelijke verdere ontwikkeling wanneer dit ook financieel volledig onderbouwd kan worden. Daarom is het van cruciaal belang de gemeentelijke financiën op orde te brengen. In Aalburg heeft het huidige bestuur ambitieuze plannen voorgelegd. Plannen die in de komende jaren ten uitvoer zouden kunnen worden gebracht. Om deze plannen te kunnen realiseren is geld nodig. Heel veel geld! Helaas staat de gemeente Aalburg er financieel niet rooskleurig voor. Het huidige bestuur heeft de afgelopen jaren totaal niet gelet op de grote uitgaven, noch om reserves te creëren toen het economisch klimaat nog goed ging. De vele onderzoeken door ingehuurde bedrijven met hun rapporten hebben veel gekost en worden nauwelijks toegepast! Onacceptabel wat de VVD betreft! Hoe kan een financieel solide beleid succesvol worden gevoerd? Om een financieel solide beleid met succes te kunnen doorvoeren is het van belang om prioriteiten te stellen. Ervoor te waken dat elk project geen extra geld kost en binnen de begroting blijft. Dat betekent dus ook voor onvoorziene uitgaven te reserveren. Net als in ieder huishouden waarbij er gespaard wordt, dan wel rekening wordt gehouden, met onverwachte tegenvallende kosten. Zoals een wasmachine die altijd onverwacht en op het meest onplezierige moment ermee stopt! De afweging wordt dan ook simpelweg gemaakt: wordt er een monteur gebeld of gaan we naar de Harense Smit om een nieuwe te kopen?

5 Een sterke, efficiënte gemeente, met behoud van een zelfstandig Aalburg, zonder bureaucratie en met zo min mogelijk regels Zo langzamerhand voorziet de overheid in de behoeften aan werk en inkomen, zorg, ontspanning, kunst en cultuur, sport en voedt zelfs onze kinderen op. Alles ervoor over hebben om vooral genoeg uitkeringen en subsidies te hebben, met als resultaat een enorme toename van de bureaucratie. Het kon allemaal door het invoeren van hogere belastingen, regels en maatregelen met als doel de burgers tevreden te stellen. Ambities voor een sterk, onafhankelijk gemeentebestuur is de VVD heel veel waard! Aalburg blijft Aalburg! Maar helaas groeien de bomen niet tot aan de hemel. Zeker in deze tijden van financiële onzekerheden is het van belang om een krachtig bestuur te hebben. Een bestuur dat duidelijk maakt al het geld te willen investeren voor de behoefte van haar eigen gemeente, en juist niet investeren in het imago van een goede buur voor de omliggende gemeenten. De VVD hecht veel waarde aan het samen op trekken met de buurtgemeenten, maar alleen als er voor beide partijen dan ook daadwerkelijk winst c.q. voordeel kan worden behaald! Op dit moment kost de samenwerking met de buurtgemeenten alleen maar geld en is het voordeel voor de gemeente Aalburg nog ver te zoeken! Het samenvoegen van Woudrichem en Werkendam kan, maar dan zonder Aalburg!! Hoe kan een sterke, efficiënte en behoud van een kleine overheid worden gerealiseerd? Ten eerste om een bestuur te vormen dat duidelijke prioriteiten stelt en niet benauwd is om geldverslindende aangegane samenwerkingsvormen en/of projecten (zoals de WAVA) al dan niet tijdelijk, stop te zetten. Houdt gemaakte afspraken tegen het licht en kijk waar het mogelijk is minder of niet te investeren. Soms is het chargeren van problemen een eenvoudige wijze om aan oplossingen te komen. Verder wil de VVD dat de overheid terugkeert naar haar kerntaken: veiligheid, handhaving openbare orde, voorzien in collectieve goederen als zorg/onderwijs/infrastructuur en het bieden van sociale zekerheid. Met andere woorden, net zoals in een gemiddeld huishouden in Aalburg waar óf vader óf moeder de broek aan heeft en duidelijkheid verschaft. Zo weten de kinderen wat wél of niet mag! In het geval als vader zijn baan kwijt is, dan kan de afweging worden gemaakt om het abonnement van de krant op te zeggen óf de aanschaf van een vaatwasser uit te stellen? Hoe kan een overheid zonder bureaucratie en met zo min mogelijk regels worden gerealiseerd? Aalburg is goed dreef naar een overheid waarbij de bureaucratie al minder is. Zeker het digitaal loket waarbij Aalburg het voortouw heeft genomen, heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De snelheid van bijvoorbeeld een bouwaanvraag kan al binnen een

6 week zijn behandeld, zo ook de vraag om een nieuw rijbewijs, identiteitsbewijs en paspoort. Dat is goed geregeld. Maar het kan altijd nog beter! De VVD is ervan overtuigd dat een overheid zonder bureaucratie juist in Aalburg gerealiseerd kan worden. Het behoud van een kleine overheid, dus géén groot ambtenarenapparaat, staat dan ook hoog in het vaandel van de VVD! Nieuwe wet- en regelgeving moet tot grotere tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening leiden door de administratieve lasten voor burgers en ondernemers te verminderen: minder regels, meer service! Noch de inwoners, noch de bedrijven in Aalburg zitten te wachten op allerlei procedures voor simpele bouwklusjes, waar vervolgens weer léges voor betaald moeten worden. Bovendien moet de leesbaarheid van wet- en regelgeving worden vergroot. Een burger wordt geacht de wet te kennen, maar dan mag toch op zijn minst verwacht worden dat deze wet in normaal Nederlands is opgesteld! Minder regels betekent ook dat de regels die er zijn beter nageleefd en gehandhaafd kunnen worden. Natuurlijk verwacht de VVD ook dat anderen hun (preventieve) steentje bijdragen, zoals ouders, Jeugdzorg, verslavingszorg en leerkrachten, maar het begint bij ieder individu. De overheid moet daarbij wel een stevig en eenduidig sluitstuk bieden. Daarom vindt de VVD Aalburg dat de overheid niet nog meer regels moet maken, maar de regels die er al zijn goed moet handhaven. Geen onnodig extra verhoging van de lokale lasten Plannen maken voor een beter en leefbaar Aalburg is altijd een goed streven! Het komt immers alle inwoners ten goede. Zo zijn er in de afgelopen jaren vele plannen gemaakt en een aantal komen nu zelfs ten uitvoer. Andere zullen in de komende jaren worden afgewogen. Het ontwikkelen van het Maasoerverplan, waarbij de Veense Put een belangrijk onderdeel van vormt, evenals de ontwikkeling van de oevers langs de Maas, is een prachtig plan! De Zuidrand van Eethen, waarbij zowel het GDC terrein en de Brede School gedachte samen worden opgepakt, is een prachtig plan! De bouw van woningen in plan De Eng in Veen, is een prachtig plan! Het afkopen van een varkensfokkerij in Genderen, een goede beslissing! Een bomenbeleid om de oorspronkelijke natuur in Aalburg weer terug te krijgen, een prachtig plan! Een zwembad in Andel, die we samen bouwen met Woudrichem, een prachtig plan! Elk plan is prachtig, een aanvulling voor de leefbaarheid van Aalburg! De VVD is een groot voorstander van al deze genoemde plannen. Maar helaas liet de financiële onderbouwing (d.w.z. de wijze waarop deze plannen zouden moeten worden betaald) zulke grote onzekerheden voor de toekomst achter dat dit de VVD door het tegen stemmen niet in dank is afgenomen. De VVD wil dan ook geen onrealistische beloftes doen. Maar de VVD wil, zeker nu het economisch minder gaat, ook zorgen dat de financiële middelen van de gemeente weer op orde komen. Om dat te kunnen doen zullen er maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen door bewust te kiezen en prioriteiten te stellen. Een bestuur dat niet op de

7 huishoudportemonnee heeft gelet en daardoor hoge kosten heeft gecreëerd, mag de ontstane tekorten niet zomaar bij de burgers halen door verhoging van de lokale belastingen zoals de verhoging op de onroerend goed belasting (OZB) of van heffingen en leges. Dat vindt de VVD onacceptabel. Hoe kan dan bezuinigingen worden doorgevoerd zonder verhoging van de lokale lasten? Om het antwoord op deze vraag te kunnen geven, is het noodzakelijk om het linkse en rechtse gedachtegoed of grondbeginsel te weten. Deze hebben wij hierboven al aangegeven. Heel kort zou het antwoord kunnen zijn: dit kan door eerst te sparen! Vanaf het begin, bij het bedenken, van een plan komen al de nodige kosten. Deze kosten zijn nodig om gespecialiseerde bureaus in te schakelen. Hiervoor wordt al dan niet geld vrijgemaakt. De politieke partijen spreken in deze fase al hun standpunt uit of ze nu wel of niet een dergelijk plan steunen. Afhankelijk van de stemmen wordt vervolgens het plan wel of niet verder ontwikkeld. En opnieuw kost dit geld! Het meest moeilijke van plannen maken, is het inschatten van de kosten! Zeker in het huidige economische klimaat. Dat maakt dat het juist nu belangrijk is, nog meer dan in het verleden, de kosten steeds goed in de gaten te houden. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat naast de kosten ook steeds moet worden gekeken hoe deze kosten worden gedekt. Met andere woorden, hoe wordt het betaald? Veelal worden hiervoor al gelden gereserveerd. Gelden die in het verleden al voor een plan of project zijn gereserveerd. Maar vaak wordt ook gebruik gemaakt van de opbrengsten van de lokale belastingen en heffingen. Deze opbrengsten worden door de lokale bevolking en bedrijven opgehoest. Daarom is de VVD voorstander van het sparen voordat een plan wordt ontwikkeld, zodat er duidelijkheid bestaat of iets wel of juist niet te realiseren is. Daarom is de VVD een felle tegenstander van extra verhoging van lokale lasten (d.w.z. de extra bijdrage bovenop de lokale belastingen)! Kortom, de VVD streeft simpelweg naar een sluitend huishoudboekje! Net zoals u dat bij u thuis ook doet! De VVD doet u dan ook geen verkiezingsbeloftes! Wij houden het simpel: eerst sparen, dan pas uitgeven! Aalburg een bereikbare, betaalbare en betrouwbare gemeente! Kies daarom rechts, de VVD, zeker nu!

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Het geld van Roosendaal

Het geld van Roosendaal Het geld van Roosendaal Hoe weet u als inwoner en als belastingbetaler dat er goed wordt omgegaan met het door u ingebrachte belastinggeld? Deze vraag proberen wij in dit document voor u te beantwoorden.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat

Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Democratiequiz met achtergrondinformatie over democratie en rechtstaat Beschrijving van de activiteit De quiz wordt gespeeld op de wijze van petje op, petje af. In de plaats van petjes krijgen de kinderen

Nadere informatie

5 Politieke opvattingen

5 Politieke opvattingen 5 Politieke opvattingen Henk van der Kolk In dit hoofdstuk laten we zien: Over de taken die het gemeentebestuur zou moeten uitvoeren bestaan sterke meningsverschillen. Vooral over de opvang van asielzoekers

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College

Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Beschouwing van de PvdA fractie op de ombuigingsvoorstellen van het College Voorzitter geachte leden van de raad en aanwezig publiek Wij als Raad hebben het college de opdracht gegeven in het kader van

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1980 Noot van de editor De beginselprogramma's zijn gescand, en zover nodig gecorrigeerd. Hierdoor is het mogelijk dat de tekst niet meer

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE GL EN TL MAATSCHAPPIJLEER VBO-MAVO-D 300030-580-561c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012

PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 PvdA Amsterdam, 7 mei 2012 Ten geleide Voor de Partij van de Arbeid geldt wet en regel én onze eigen moraal van soberheid en dienstbaarheid. In ons dagelijks politiek handelen laten wij ons daar door leiden.

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken.

Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken. Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken. Om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben heb ik de betekenis van de woorden beleid en visie opgezocht in het woordenboek. Beleid, de maatregelen die de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college,

Nieuwkoop. Zienswijze notitie Breedband. Geacht college, Nieuwkoop Zienswijze notitie Breedband Geacht college, Op 5 december 2014 ontvingen wij van u een brief over breedband Nieuwkoop. Hierin vraagt u ons, onze visie op breedband internet kenbaar te maken

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

In ons verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie het volgende opgenomen:

In ons verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie het volgende opgenomen: Wijziging verordening Winkeltijden: Dat een verordening die al weer 12 jaar van kracht is tegen het licht wordt gehouden kan geen kwaad. Er wordt ons een mening gevraagd over meerdere wijzigingen, waarbij

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen?

VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? VERKIEZINGSKRANT Waarom stemmen op 21 maart? Waarover gaat de gemeente? Hoe bepaal ik op wie ik stem? Hoe kan ik stemmen? Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken

Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken Programmabegroting 2011 Wat omvat het programma? Het programma omvat de beleidsvelden: Bijstandsverlening; Werkgelegenheid; Inkomensvoorziening; Minimabeleid; Maatschappelijke participatie; Ouderenzorg;

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers

Initiatiefvoorstel SP & PvdA. Van groot belang voor de kleine ondernemer. Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Initiatiefvoorstel SP & PvdA Van groot belang voor de kleine ondernemer Voorstellen ter ondersteuning van ZZP ers en kleine ondernemers Inleiding Vandaag de dag komen er steeds meer ZZP ers (zelfstandige

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding?

WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding? WAAR HET BIJ EEN HYPOTHEEKADVIES ÉCHT OM GAAT: Passen de maandlasten in uw financiële huishouding? 1 U overweegt een woning te kopen. U gaat dan waarschijnlijk voor de financiering hiervan een hypothecair

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie