Nummer archiefinventaris: Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1950) (1996) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...8 Openbaarheidsbeperkingen...8 Beperkingen aan het gebruik...8 Aanvraaginstructie... 8 Citeerinstructie... 8 Archiefvorming...9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Institutionele Ontwikkeling en Taken van het directoraat-generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (DG ABA) en de daaronder Ressorterende (Buiten)diensten, Directie Arbeidsmarkt:...10 Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid:...10 Directie Arbeidsverhoudingen:...10 Directie Internationale Zaken:...10 Looncontroledienst ( ) is taakvoorganger van de Loontechnische Dienst:...10 Loontechnische Dienst ((1962) ) is taakopvolger van de Looncontroledienst: Loonbureau ( ) is taakvoorganger van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden:...11 Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden ( ) is taakopvolger van het Loonbureau: Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen ( ):...11 Wetgevingsbeleid en Internationale Arbeidsverhoudingen:...11 Ontslagtaken: Algemeen Secretariaat:...11 Personeel: Geschiedenis van het archiefbeheer...12 Inhoud en structuur van het archief...13 Inhoud Selectie en vernietiging...13 Verantwoording van de bewerking...13 Omvang voor en na bewerking...15 Verwant materiaal...16 Verwante archieven...16 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen ORGANISME Instelling en ontwikkeling Financieel beheer Archiefbeheer Publiciteit en voorlichting Gebouwen voor de dienst bestemd Organisatie van de administratieve en technische dienst Notulen en vergaderstukken van ondersteunende afdelingen Beleidsbepalingen, regeling van bestuurs- en beheershandelingen en wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak Representatief optreden Toezicht, controle, inspectie, onderzoek PERSONEEL Verhouding tussen het personeel en het orgaan...28

4 4 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Personeelsbezetting, formatie Ambtelijke bevoegdheden Rechten van het personeel Andere personeelsaangelegenheden TAAKUITVOERING Algemeen Beleidsvoorbereiding en vormgeving van het algemeen financieel en sociaal-economisch beleid Arbeidsmarkt en werkgelegenheid Arbeidsmarkt Analyse van de specifieke werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling Ontwikkelen van het economisch structuurbeleid ten behoeve van de werkgelegenheid door middel van bijdragen aan het technologiebeleid en versterking van de economische structuur Arbeidsbemiddeling Verrichten van werkzaamheden ten aanzien van de arbeidsvoorziening Voorbereiding van en advisering over het beleid inzake ontslagtaken Bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs- en scholingsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt Beroepsonderwijs en stages Volwasseneneducatie Analyseren van en adviseren over de positie van minder kansrijke categorieën op de arbeidsmarkt Algemeen Jeugdigen Etnische minderheden Langdurig werklozen Overige groeperingen Verrichten van werkzaamheden inzake coördinatie en advisering op het brede welzijnsgebied Economisch- en arbeidsvoorwaarden en inkomensbeleid Ontwikkelen van het sociaal-economisch en budgettair beleid, alsmede de algemeeneconomische aspecten van de werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling Arbeidsvoorwaardenbeleid Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van cao-bepalingen Inkomensbeleid, gericht op aanvaardbare inkomens-verhoudingen, koopkracht- en loonontwikkeling Adviseren over de aanvaardbaarheid van inkomens-verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen daarin Volgen van de ontwikkeling van inkomens in brede zin (o.a. loonkosten, winstinkomens, prijzen, koopkracht etc.) Adviseren over beleid in de secundaire en tertiaire sfeer Overheidsbemoeiing met norminkomens Verzorgen van het beleid ten aanzien van het niveau en de aanpassing van het wettelijk minimumloon Vermogensbeleid Arbeidsverhoudingen Algemeen Ontwikkelen en voeren van een beleid inzake rechtspositionele vraagstukken Ontwikkelen en voeren van beleid inzake de (on)gelijke behandeling van mannen en vrouwen Ontwikkelen en voeren van beleid inzake arbeidsconflicten en stakingen Ontwikkelen en voeren van beleid inzake arbeidsduur- en arbeidstijdverkorting en de flexibilisering van deeltijdarbeid Ontwikkelen en voeren van beleid inzake vakantie, verlof en vrije dagen Ontwikkelen van het extern beleid inzake mede-zeggenschap en overlegstructuren...93

5 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden Uitvoering van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (SER) Algemeen Hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen Hoofdproductschappen en productschappen Sociaal-Economische Raad (SER) Behandeling van overige medezeggenschapsvraagstukken Internationale zaken Internationaal-politieke en sociaal-economische aspecten van de Europese integratie Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Internationale sociaal-economische samenwerking Het (doen) uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek Algemeen Arbeidsmarktonderzoek Onderzoek in het kader van het arbeidsvoorwaarden- en inkomensbeleid Onderzoek in het kader van arbeidsverhoudingen COMMISSIES WAARVAN DG ABA HET SECRETARIAAT VOERT Dienstcommissies ABA Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden Commissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet (Cie. Van Dijk) BUITENDIENSTEN Looncontroledienst (LCD) Loontechnische Dienst (LTD) Instelling, ontwikkeling en opheffing Financiën Archiefbeheer Uitoefening van de dienst Organisatie van de administratieve en technische dienst Personeelsbeheer Dienstcommissie Loonbureau Instelling, ontwikkeling en opheffing Archiefbeheer Personeelsbeheer Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) Instelling en ontwikkeling Inspectie en controle door of vanwege hoger gezag Financieel beheer Archiefbeheer Uitoefening en organisatie van de dienst Personeelsbeheer Dienstcommissie Samenwerking en overleg Jaarverslagen Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) Instelling en ontwikkeling Archiefbeheer Organisatie van de administratieve en technische dienst Voorlichting en representatie Personeelsbeheer...139

6

7 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 7 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies Periode: merendeel Archiefbloknummer: S14 Omvang: 118,00 meter; 2487 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies. Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden bevat onder meer archiefbescheiden betreffende beschikkingen op beroepen ex artikel 14 van de Wet op Ondernemingsraden, rapporten van door het ministerie gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken door externe onderzoeksinstituten en vergaderstukken en werkdossiers van de Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden. Ook zijn er veel bescheiden betreffende de arbeidsvoorwaarden van verschillende arbeids- en bedrijfssectoren in het archief te vinden.

8 8 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan worden Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies, (1950) (1996), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden, , inv.nr....

9 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 9 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Institutionele Ontwikkeling en Taken van het directoraat-generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (DG ABA) en de daaronder Ressorterende (Buiten)diensten, INSTITUTIONELE ONTWIKKELING EN TAKEN VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR ALGEMENE BELEIDSAANGELEGENHEDEN (DG ABA) EN DE DAARONDER RESSORTERENDE (BUITEN)DIENSTEN, In de periode zijn er verschillende omvangrijke reorganisaties geweest. Met name in het begin van de jaren tachtig, in 1987 en 1994 werden vanwege redenen van efficiency, economische en politieke omstandigheden (werkgelegenheidsbevordering, versterking van de marktsector) directies, afdelingen en buitendiensten opgericht, opgeheven, gefuseerd en afgesplitst. Per 1 mei 1994 zijn de Arbeidsinspectie (AI), Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA), Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) en Loontechnische Dienst (LTD) samengevoegd tot de Dienst voor Inspectie en Informatie (I-SZW). Eind 1994 werden alle onderdelen van het ministerie, dus ook de directoraten-generaal, waaronder het DG ABA, opgeheven en alle taken van het ministerie herverdeeld over nieuwe beleids-, facet-, toezichthoudende en ondersteunende directies en diensten. Gedurende de periode voerde het DG ABA beleidstaken uit betreffende: algemeen financiële en sociaal-economische zaken; aanvaardbare inkomensverhoudingen en een evenwichtige koopkrachtontwikkeling; arbeidsvoorwaarden in de markt- en collectieve sector; beïnvloeden van caoonderhandelingen zodat meer rekening gehouden wordt met het algemeen belang; medezeggenschap, evenwichtige arbeidsverhoudingen, gelijke behandeling en beloning van mannen en vrouwen; ontslagbeleid en het toezicht op de uitvoering daarvan door de regionaal-directeuren voor de Arbeidsvoorziening; vertegenwoordiging van de rijksoverheid in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening; duurzame werkgelegenheid, functioneren van de arbeidsmarkt en bestrijding van de werkloosheid; opsporen van strafbare feiten op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorziening en sociale zekerheid; internationale sociaal-economische samenwerking. Volgens een in maart 1991 samengesteld overzicht werd de aanpak van bovengenoemde taken gerealiseerd vanuit vier beleidsdirecties: de Directie Arbeidsmarkt (AM), Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid (AEI), Directie Arbeidsverhoudingen (AV) en Directie Internationale Zaken (IZ). Een aantal taken betreffende de uitvoering van wetten en wettelijke regelingen, zoals het verzamelen van informatie omtrent de feitelijke toepassing daarvan, alsmede voorlichtende, toezichthoudende en inspecterende taken waren ondergebracht bij de drie buitendiensten: DCA, LTD en DIA. Ter ondersteuning van het management van het directoraat-generaal dienden vier stafafdelingen: Wetgevingsbeleid en Internationale Arbeidsverhoudingen (WBIA), Ontslagtaken (OT), Algemeen Secretariaat (AS) en Personeel (P). Nadere omschrijving van de taken van bovengenoemde diensten en van enkele taakvoorgangers volgt hieronder:

10 10 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Directie Arbeidsmarkt: DIRECTIE ARBEIDSMARKT: ontwikkelen van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en analyse van de werkgelegenheidsen werkloosheidsontwikkeling; bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs- en scholingsbeleid in relatie tot de arbeidsmarkt; analyseren van en adviseren over de positie van minder kansrijke categorieën op de arbeidsmarkt; verrichten van werkzaamheden betreffende coördinatie en advisering op het brede welzijnsgebied; advisering betreffende beleidsinhoudelijke, bestuurlijk-organisatorische en financiële aspecten van het arbeidsvoorzieningsbeleid; Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid: DIRECTIE ALGEMEEN ECONOMISCH EN INKOMENSBELEID: ontwikkelen van het sociaal-economisch en budgettair beleid, alsmede betreffende de algemeeneconomische aspecten van de werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling; inkomensbeleid, gericht op aanvaardbare inkomensverhoudingen, koopkracht- en loonontwikkeling; Directie Arbeidsverhoudingen: DIRECTIE ARBEIDSVERHOUDINGEN: behartigen van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de markt- en collectieve sector; behandelen van rechtspositionele en andere specifieke vraagstukken op het terrein van de arbeidsverhoudingen; verrichten van werkzaamheden op het gebied van de (on)gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere (non-)discriminatie bij de arbeid; ontwikkelen van het externe beleid betreffende medezeggenschap en overlegstructuren; Directie Internationale Zaken: DIRECTIE INTERNATIONALE ZAKEN: verrichten van werkzaamheden van coördinerende, adviserende en uitvoerende aard betreffende internationaal-politieke en sociaal-economische aspecten van de Europese integratie (EEG, Benelux, Raad van Europa), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Verenigde Naties en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO); behandelen van vraagstukken, verband houdende met vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten; verstrekken van informatie over en coördinatie van subsidieaanvragen voor het Europees Sociaal Fonds en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS); Looncontroledienst ( ) is taakvoorganger van de Loontechnische Dienst: LOONCONTROLEDIENST ( ) IS TAAKVOORGANGER VAN DE LOONTECHNISCHE DIENST: toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van lonen en andere arbeidsvoorwaarden; opsporen van de bij of krachtens het BBA 1945 strafbaar gestelde feiten; Loontechnische Dienst ((1962) ) is taakopvolger van de Looncontroledienst: LOONTECHNISCHE DIENST ((1962) ) IS TAAKOPVOLGER VAN DE LOONCONTROLEDIENST: verrichten van informatieve taken betreffende de toepassing van (collectieve) arbeidsverhoudingen, mede op basis van eigen onderzoek en analyse van verzamelde gegevens; toezicht houden op de naleving van voorschriften omtrent geldende lonen en andere arbeidsvoorwaarden, op de toepassing van beloningsmethodieken en op de naleving van vergunningsvoorschriften betreffende de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en commerciële arbeidsbemiddeling; het adviseren van overheid en bedrijfsleven omtrent de mogelijkheden, opbouw en toepassing van beloningsmethodieken; verlenen van vergunningen tot werktijdverkorting ex artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945); uitvoeren van de Wet Loonkostenreductie op Minimumniveau;

11 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 11 Loonbureau ( ) is taakvoorganger van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden: LOONBUREAU ( ) IS TAAKVOORGANGER VAN DE DIENST COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDEN: analyseren en registreren van ingediende cao's; beschikbaar stellen van gegevens daarover aan de toetsende organen Stichting van de Arbeid en College van Rijksbemiddelaars, alsmede aan de minister, de Confrontatiecommissie, de Looncontroledienst, de Loontechnische Dienst, het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek; Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden ( ) is taakopvolger van het Loonbureau: DIENST COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDEN ( ) IS TAAKOPVOLGER VAN HET LOONBUREAU: verrichten van registrerende taken die voortvloeien uit het gestelde in de artikelen 4, 5 en 6 van de Wet op de Loonvorming en uit het bepaalde in de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector; uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan de Wet op het Algemeen Verbindend en Onverbindend Verklaren van Bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomsten en het uit dien hoofde optreden als ministerieel waarnemer bij krachtens cao ingestelde fondsen; verrichten van informatieve taken op het terrein van de collectief geregelde arbeidsverhoudingen, mede op basis van eigen onderzoek en analyse van verzamelde gegevens; Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen ( ): DIENST INSPECTIE ARBEIDSVERHOUDINGEN ( ): instellen van onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik ten aanzien van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorziening en sociale zekerheid, alsmede het opsporen van daarmede verband houdende strafbare feiten; houden van toezicht op de naleving en het opsporen van overtredingen van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (tewerkstellingsvergunningen) en de Arbeidsvoorzieningswet (uitzendarbeid en commerciële arbeidsbemiddeling); Wetgevingsbeleid en Internationale Arbeidsverhoudingen: WETGEVINGSBELEID EN INTERNATIONALE ARBEIDSVERHOUDINGEN: functioneren als staf ten behoeve van het directoraat-generaal ten aanzien van het wetgevingsbeleid, nationale en internationale juridische aangelegenheden; Ontslagtaken: ONTSLAGTAKEN: zorgdragen voor de voorbereiding van en advisering over beleid betreffende ontslagtaken in het kader van het BBA 1945 en het verrichten van daaraan verbonden uitvoeringswerkzaamheden; toezicht houden op de uitvoering van ontslagtaken, voor zover gedelegeerd aan de regionaaldirecteuren voor de Arbeidsvoorziening; verzorgen van periodieke informatie over ontwikkelingen die de ontslagtaken aangaan; Algemeen Secretariaat: ALGEMEEN SECRETARIAAT: verlenen van managementondersteuning op organisatorisch, informatica-, financieeleconomisch, materieel en administratief terrein, waaronder mede begrepen de administratieve organisatie en de interne controle; verrichten van de organisatorische voorbereiding en nazorg op het gebied van beleidsontwikkeling, beleidsonderbouwend onderzoek, parlementaire aangelegenheden en voorlichtingsbeleid; verrichten van de apparaatzorg, waaronder huisvesting en inkoop;

12 12 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Personeel: PERSONEEL: ontwikkelen van het sociaal beleid ten behoeve van het directoraat-generaal, alsmede het deelnemen aan de voorbereiding van het sociaal beleid ten behoeve van het ministerie; assisteren van het management bij de uitvoering van het personeelbeleid en de organisatieveranderingen; verstrekken van informatie over en het voeren van de personeelsadministratie. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER In 1997 werden door het Ministerie van SZW in het kader van eerder genoemd meerjarenconvenant de archiefbescheiden, opgemaakt en ontvangen in de periode ca op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden ter bewerking aangeboden. Overbrenging van een overheidsarchief

13 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 13 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD In het bestand van het DG ABA waren vele beleidsterreinen van Sociale Zaken vertegenwoordigd. Vaak waren in de stukken twee of meer beleidsterreinen tegelijk aan de orde. Dit hing samen met het feit dat op de terreinen inkomen en arbeid zaken spelen die in elkaars verlengde liggen, waardoor al snel diverse andere beleidsterreinen erbij worden betrokken. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Uitgangspunt van de bewerking vormde het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) 'Het verdiende loon, rapport van een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode ', samengesteld door A. Ettekoven en A.T. Spieksma onder auspiciën van de Rijksarchiefdienst/PIVOT en het Ministerie van SZW/directie AZ. Als selectieinstrument was het concept-bsd inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid, behorende bij het bovengenoemde RIO beschikbaar. Bovendien werden de volgende vernietigingslijsten gebruikt: 'Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgens beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 1986', kenmerk MMA/AR-1326 en CA.KAZ.- 86/149. 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken behorende tot de archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, behorende bij de beschikking van de ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 16 januari 1967/Nr ', zoals gewijzigd bij de beschikking van 20 augustus 1991 nr. CDAZ/91/1982 en CD/A91/708 en de beschikking van 12 juli 1994 nr. CDAZ/94/1111 en A RWS/NF. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De archieven van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden zijn door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) bewerkt in het kader van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CAS. De bewerking vond plaats bij de CAS in Winschoten in de periode augustus 1997 tot augustus Bestanden die als eerste bewerkt werden en tot het beleidsterrein behoorden, waren de volgende: Taakvoorgangers Algemene Beleidsaangelegenheden (ABA) 23 m ABA blok m ABA/Algemeen Secretariaat;.07 en.08 8 m Loontechnische Dienst, gedeelte vanaf m Diverse departementale en interdepartementale werkgroepen betreffende de inkomenspolitiek en Commissie van Toezicht of Advies 12 m ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt m ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt m ABA/Algemeen Secretariaat m

14 14 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Loonwet en loonmaatregelen 3 m Dienstcommissie ABA m Werktijdverkorting m I-SZW/CK (vm. LTD-betaalstukken) 8 m I-SZW/CK (vm. LTD-administratie) 13 m Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden 10 m Loontechnische Dienst 17 m Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen 8m Directie Arbeidsverhoudingen 17 m Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden 2 m Commissie Gelijke Behandeling 8 m Gezien het bovenstaande werd besloten om van het bestand DG ABA een klassieke inventaris te vervaardigen. De indeling van de inventaris zou gebaseerd worden op de door de administraties gehanteerde archiefcode. Tijdens de afwerking van de inventaris bleek dat het gebruik van de code voor de indeling vele nadelen had. De code gaat teveel uit van onderwerpen zonder rekening te houden met de context. Ter verduidelijking van het bovenstaande volgen hieronder enkele voorbeelden: code dossier (vrouwenarbeid) Verbetering van de deelname van de vrouw aan het arbeidsproces (kinderen) Kinderopvang (zorg voor meisjes en vrouwen) Algemene Wet Gelijke Behandeling Alle hierboven genoemde dossiers hebben als context de (on)gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsproces. Bovenstaande nadelen waren aanleiding om een voorstel te maken voor een nieuwe indeling. De nieuw gemaakte indeling sluit aan bij de door het DG ABA verrichte taken en plaatst de beschrijvingen in de juiste context. Bovendien is het beter mogelijk om in de toekomst verwijzingen te maken vanuit de toegangen per beleidsterrein naar dit bestand. Het taakgedeelte van de buitendiensten is, voor zover betrekking hebbend op het beleidsterrein inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid, opgenomen in de institutionele toegang behorend bij dit beleidsterrein. De begincesuur voor het ABA-gedeelte is vastgesteld op 1 januari Stukken, gedateerd voor 1 januari 1980, die een samenhangend geheel vormen binnen een dossier met stukken van na die datum zijn niet afgezonderd. De eindcesuur 31 december 1994, is vastgesteld in verband met de herinrichtingoperatie van het ministerie. Als gevolg hiervan werden per 1 januari 1995 de directoraten-generaal opgeheven. De cesuren van de buitendiensten worden bepaald door de oprichtings- en opheffingsdatum van de betreffende diensten.

15 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 15 Omvang voor en na bewerking OMVANG VOOR EN NA BEWERKING De omvang van de verschillende bestanden voor de bewerking bedroeg ca. 344 meter. Voor bewaring is ca. 225 meter aangewezen. Hiervan is ca. 140 meter ABA-archief uit de periode (waaronder.07/.08 en buitendiensten) en 10,5 meter ABA-archief uit de periode ,5 meter archief is opgenomen in de institutionele toegang op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden. Tot slot werd 61,25 meter afgescheiden als vreemd archief.

16 16 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Archiefbescheiden van het DG ABA en taakvoorgangers uit de periode voor 1979 zijn opgenomen in de in 1993 door de CAS vervaardigde inventaris (CAS/ITW-inventaris nr. 141). Zie: Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal voor ALgemene Beleidsaangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en WErkgelegenheid (1921-) , toegang

17 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden 17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1. ORGANISME 1.1 Instelling en ontwikkeling 1. ORGANISME 1.1 INSTELLING EN ONTWIKKELING 1-30 Stukken betreffende het reorganiseren van het directoraat-generaal, pakken en 17 omslagen 1 Ad Hoc Werkgroep Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden - Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen Afdeling Ontslagtaken pak 3 Algemeen pak 4 Algemeen 1986 pak 5 Algemeen 1987 pak 6 Algemeen pak 7 Algemeen Secretariaat - Algemeen pak 8 Algemeen Secretariaat - Bureau Documentaire Informatievoorziening Decentralisatie van de personeelsfunctie pak 10 Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden pak 11 Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid Directie Algemene Beleidsplanning - Afdeling Documentatie, Informatie en Statistische Analyse Directie Algemene Beleidsplanning - Algemeen pak 15 Directie Algemene Economische Aangelegenheden - Bureau Statistiek en Documentatie Directie Algemene Sociale Aangelegenheden Directie Arbeidsmarkt Directie Arbeidsverhoudingen Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid Directie Bijzondere Vraagstukken van Arbeidsverhoudingen Directie Macro-Economische Aangelegenheden Herallocatie van de werktijdverkorting ex artikel 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen Herbezinning Arbeidsverhoudingen/Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming/Loontechnische Dienst/Loonbureau - Begeleidingsgroep pak 24 Herbezinning Arbeidsverhoudingen/Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming/Loontechnische Dienst/Loonbureau - Nota's en rapporten Herbezinning Arbeidsverhoudingen/Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming/Loontechnische Dienst/Loonbureau - Clustergroep

18 18 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Herbezinning Arbeidsverhoudingen/Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming/Loontechnische Dienst/Loonbureau - Loontechnische Dienst-groep van Loonbureau , pak 28 Loontechnische Dienst , pak 29 Project Invoering en Evaluatie Strategische Beleidsplanning pak 30 Projectgroep Inventarisatie Knelpunten Directies Algemene Economische Aangelegenheden/Algemene Sociale Aangelegenheden - Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening Stukken betreffende het reorganiseren van het ministerie, pakken en 1 omslag 31 Algemeen Algemeen Projectgroep Integrale Probleemvelden Tachtiger Jaren Werkgroep Decentralisatie Centrale Afdeling Kabinets- en Administratieve Zaken Samenvoeging uitvoerende- en buitendiensten Samenvoeging uitvoerende- en buitendiensten Dienst voor Inspectie en Informatie , omslag 39 Stukken betreffende de organisatie van de taken en de werkzaamheden van het directoraat-generaal en zijn onderdelen, pak 40 Stukken betreffende het voeren van de discussie over de kerntaken van het ministerie, pak 41 Stukken betreffende de instelling, samenstelling en de werkzaamheden van de Taakgroep Middelen, pak 42 Stukken betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Subgroep Financiën van de Taakgroep Middelen, pak 1.2 Financieel beheer 1.2 FINANCIEEL BEHEER Stukken betreffende het deelnemen aan rondes tot heroverweging van overheidsuitgaven op de rijksbegroting, pakken Stukken betreffende het adviseren inzake de bespreking en afhandeling van de Voorjaarsnota's 1982, 1983 en 1984, omslag

19 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Stukken betreffende het adviseren betreffende bezuinigingen ('ombuigingen in de uitgaven') op de sociale zekerheid, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector en de volksgezondheid, pak Stukken betreffende het bijdragen aan de samenstelling van de begrotingen van het ministerie, pakken en 1 omslag 47 Begroting 1983, Begroting 1985, Begroting 1986, Begroting 1986, Begroting 1987, Begroting 1987, Begroting 1988, Begroting 1988, Begroting 1989, Begroting 1989, Begroting 1990, Begroting 1991, Begroting 1991, Begroting 1992, Begroting 1993, Begroting 1994, , omslag Stukken betreffende de samenstelling en werkzaamheden van de Heroverwegingswerkgroep Demografische Ontwikkeling en Collectieve Uitgaven, pakken en 1 omslag 63 Algemeen , omslag 65 Vergaderstukken Rapporten Vergaderstukken Stukken betreffende de totstandkoming van het financieel jaaroverzicht over 1988, omslag 68 Stukken betreffende de totstandkoming van het Algemene Beleidsaangelegenheden-bestedingsplan 1990, omslag 69 Financieel verslag van de Afdeling Financieel-Economische en Materiële Zaken over het 1e halfjaar 1990, deel 70 Stukken betreffende het verbeteren van de financiële administratie, omslag 71 Stukken betreffende de invoering van de geïntegreerde verplichtingenkasadministratie, omslag

20 20 SZW / Dir.-Gen. Algemene Arbeidsaangelegenheden Stukken betreffende de organisatie van het financieel beheer, omslag 73 Stukken betreffende de voorbereiding van de deelname aan het debat over de Voorjaarsnota 1993, omslag 74 Stukken betreffende het ontwikkelen van een methode voor de allocatie van financiële middelen voor onderzoek, omslag 75 Jaarverantwoording over 1993, stuk 76 Stukken betreffende de controle door de Accountantsdienst van de financiële verantwoording over 1994 en de Administratieve Organisatie/Interne Controleprocessen in 1995, omslag 1.3 Archiefbeheer 1.3 ARCHIEFBEHEER 77 Stukken betreffende de overdracht en overname van archiefstukken, pak Stukken betreffende het behandelen van post, de afdoening van stukken en het beheren van archief, pakken Stukken betreffende de vernietiging van archiefstukken, pak 1.4 Publiciteit en voorlichting 1.4 PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 81 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Werkgroep Onderzoek Publieke Opinie ten aanzien van de begeleiding van onderzoek naar het peilen van de kennis en opinie van de bevolking of categorieën van de bevolking in algemene zin, omslag 82 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens voor interviews van de minister en de staatssecretaris met de media, omslag 83 Stukken betreffende het medeorganiseren van het werkbezoek van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, omslag 84 Stukken betreffende het becommentariëren van rapportages inzake het te voeren

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening,

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.84 Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, 1949-1980 Auteur: SSA-AGV Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie