LEGKAART VAN VERGRIJZING. studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEGKAART VAN VERGRIJZING. studie"

Transcriptie

1 LEGKAART VAN VERGRIJZING studie

2 Legkaart van vergrijzing

3 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij adviseert de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen de raad ook om advies vragen. Gemeenten kunnen in speciale gevallen van lokaal onderwijsbeleid een beroep doen op de Onderwijsraad. De raad gebruikt in zijn advisering verschillende (bijvoorbeeld onderwijskundige, economische en juridische) disciplinaire aspecten en verbindt deze met ontwikkelingen in de praktijk van het onderwijs. Ook de internationale dimensie van educatie in Nederland heeft steeds de aandacht. De raad adviseert over een breed terrein van het onderwijs, dat wil zeggen van voorschoolse educatie tot aan postuniversitair onderwijs en bedrijfsopleidingen. De producten van de raad worden gepubliceerd in de vorm van adviezen, studies en verkenningen. Daarnaast initieert de raad seminars en website-discussies over onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijsbeleid. De raad bestaat uit zestien leden die op persoonlijke titel zijn benoemd. Studie Legkaart van vergrijzing. Studies naar de zilveren (onderwijs)generatie, uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nr /656, december ISBN Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, Bestellingen van publicaties: Onderwijsraad Nassaulaan JS Den Haag (070) of via de website: Ontwerp en opmaak: Balyon Grafische Vormgeving bv Drukwerk: Drukkerij Artoos Onderwijsraad, Den Haag Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

4 LEGKAART VAN VERGRIJZING Studies naar de zilveren (onderwijs)generatie Redactie: J.G.L. Thijssen & H. Maassen van den Brink

5

6 Ten geleide De verkenning Vergrijsd maar niet verzilverd die de Onderwijsraad thans uitbrengt steunt mede op de studies (secundaire analyses) die in deze bundel zijn samengebracht. Daarnaast is een secundaire analyse verricht die voor raadpleging geplaatst is op de website van de Onderwijsraad, De drie hier opgenomen analyses geven een schat aan informatie over de positie van ouderen op de arbeidsmarkt in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder. De studies worden voorafgegaan door een inleidend deel en worden afgesloten met een epiloog. De aldus ontstane vijf delen van deze bundel vormen een interessante legkaart van vergrijzing, maar zoals in de epiloog wordt opgemerkt deze legkaart van vergrijzing is bepaald niet compleet. Ondanks de rijkdom aan details die de studie geeft zijn er ontbrekende puzzelstukken van de legkaart aan te wijzen die met name op het personeelsbeleid betrekking hebben. De Onderwijsraad vindt het van groot belang dat, zoals hij in zijn verkenning aangeeft, personeelsbeleid met gebruikmaking van de huidige ervaringen in de volle breedte van het onderwijs met kracht verder wordt ontwikkeld. De raad vindt dit aspect ook daarom van groot belang omdat hij ervan overtuigd is dat de huidige innovaties in het onderwijssysteem als gevolg van maatschappelijke veranderingen, beter worden geïmplementeerd en beklijven als onderwijsinstellingen erin

7 slagen de ervaring en kunde van de zilveren onderwijsgeneratie daarvoor in te zetten. De raad meent dat er veel expertise bij deze generatie aanwezig is. De noodzaak van een omslag naar ouderenbeleid nieuwe stijl, waarin behoud van oudere leraren voorop staat door te kijken naar de inzetbaarheidsmogelijkheden, is door de raad in voornoemde verkenning uitgebreid beargumenteerd. De raad dankt de auteurs van de hier gebundelde studies voor hun waardevolle bijdrage alsmede de beide redacteuren voor het samenstellen en het in- en uitleiden van deze studie. Namens de Onderwijsraad, prof. dr. A.M.L. van Wieringen Voorzitter

8 Inhoudsopgave I OP ZOEK NAAR KARAKTERISTIEKEN VAN VIJFTIGPLUSSERS IN HET ONDERWIJS (J.G.L. THIJSSEN & H. MAASSEN VAN DEN BRINK) 13 1 Inleiding 2 Van schademodel naar inzetbaarheidsmodel 3 Overwegingen voor een ommekeer 4 Onderwijs als bijzondere sector? 5 Verdere onderdelen van deze studie Literatuur II HET BEHOUD VAN MENSELIJK KAPITAAL IN HET ONDERWIJS (P. DORHOUT, H. MAASSEN VAN DEN BRINK & W. GROOT) 27 1 Arbeidsmarktpositie 1.1 Inleiding: de vergrijzende bevolking in Nederland 1.2 Participatie van ouderen 1.3 Productiviteit, beloning, leeftijd en scholing 1.4 Opvattingen van werkgevers over vergrijzing 1.5 Loopbanen van oudere werknemers 1.6 Conclusie 2 Scholing en training 2.1 Inleiding: ouderen en scholing 2.2 Determinanten van scholing van (oudere) werknemers 2.3 Leerstijlen 2.4 Opleidingskosten 2.5 Opbrengsten van scholing voor (oudere) werknemers 2.6 Scholing en baantevredenheid 2.7 Conclusie 3 Ziekte en gezondheid 3.1 Inleiding 3.2 Beoordeling van gezondheid en ziekte 3.3 Aanloop tot ziekte: werkdruk en baantevredenheid 3.4 Scholing, ziekteverzuim en werkdruk

9 3.5 Ziekteverzuim 3.6 Ziekte en arbeidsmarktpositie 3.7 Arbeidsongeschiktheid 3.8 Conclusie 4 Uittreding van oudere werknemers 4.1 Inleiding 4.2 Persoonskenmerken en uittredingsgedrag 4.3 Baankenmerken en uittredingsgedrag 4.4 De invloed van sociale zekerheid en pensioenregelingen 4.5 Conclusie 5 Hrm- en overheidsbeleid 5.1 Inleiding 5.2 Uitgangspunten voor leeftijdsbewust beleid 5.3 Ouderenbeleid in bedrijven 5.4 Overheidsbeleid 5.5 Conclusie 6 Samenvatting en conclusies 6.1 Het behoud van het menselijk kapitaal 6.2 Beleidsaanbevelingen 6.3 Mogelijkheden vergroten voor partieel werken, gecombineerd met partieel pensioen 6.4 Verlaging werkdruk oudere leraren 6.5 Cash bonus bij stoppen op 62-, 65- en 70-jarige leeftijd 6.6 Bieden van meer carrièreperspectieven 6.7 Oudere leerkrachten nemen weinig deel aan cursussen en opleidingen 6.8 Ouderen uit de WAO 6.9 Verlenging van loonschalen in het onderwijs 6.10 Effecten van ontslagprecedures Literatuur Lijst van tabellen en figuren

10 III HET BEHOUD VAN MENSELIJK KAPITAAL IN HET ONDERWIJS: CIJFERS EN TRENDS (P. DORHOUT, H. MAASSEN VAN DEN BRINK & W. GROOT) Inleiding 2 OSA Arbeidsaanbodpanel Inleiding 2.2 Vergrijzing 2.3 Cursusdeelname 2.4 Werkgever betaalt opleiding 2.5 Mobiliteit 2.6 Op zoek naar een andere baan 2.7 Lonen 2.8 Ziekteverzuim 2.9 Aansluiting opleiding en werk 2.10 Inwerktijd 2.11 Inzetbaarheid 2.12 Tevredenheid 2.13 Dienstverband en functieduur 3 CERRA Seniorenpanel Inleiding 3.2 Inkomen 3.3 Tevredenheid 3.4 Ziekte 3.5 Uittreding 3.6 Voorzieningen bij uittreding 4 Samenvatting en conclusies Literatuur Lijst van tabellen IV INSTELLINGSBELEID EN ARBEIDSPARTICIPATIE IN HET ONDERWIJS (A.L.M. DE WOLF, I. HOOGENBERG, Q. KOOLS, C. R. VINK & B.J.D. VAN WOLPUT) Inleiding 1.1 Een secundaire analyse op basis van het onderzoek Taakbeleid 1.2 De responsgroep nader bekeken 1.3 De onderzochte variabelen 1.4 Onderzoeksvragen 2 Kenmerken van onderwijzend personeel van vijftigplus 2.1 Achtergrondkenmerken 2.2 Arbeidsparticipatiefactoren

11 3 Opvattingen onder leraren van vijftigplus en hun directieleden over arbeidssatisfactie, beleid en management 3.1 Arbeidssatisfactie Werkbeleving Aspecten met betrekking tot de zwaarte van het vak Maatregelen om de werklast te verminderen 3.2 Management Functioneringsgesprekken Bespreekbaar stellen werkproblemen Invloed leraren 3.3 Beleid Ziekteverzuimbeleid (preventie) Deskundigheidsbevorderingbeleid Beloningsbeleid Leeftijdsbewust personeelsbeleid 4 De relatie tussen de beleidsontwikkeling van scholen, de werkbeleving en de uitstroom van leraren van vijftigplus 4.1 Indicatoren voor de werkbeleving van leraren 4.2 Beleidsinstrumenten 4.3 Beperkingen van deze analyse 4.4 Opbouw van de analyse 4.5 Primair onderwijs 4.6 Voortgezet onderwijs 5 Samenvatting en conclusies 5.1 Achtergrondkenmerken van vijftigplussers 5.2 Arbeidsgebonden percepties Arbeidssatisfactie Management Beleid 5.3 Relatie tussen beleidsontwikkeling en de werkbeleving/uitstroom van leraren van vijftigplus 5.4 Nader onderzoek Literatuur Lijst van tabellen en figuren

12 V CONTOUREN VAN EEN ZILVEREN ONDERWIJSGENERATIE (J.G.L. THIJSSEN & H. MAASSEN VAN DEN BRINK) Inleiding 2 Legkaart van vergrijzing: opbrengsten van onderzoeksbijdragen 2.1 Algemeen 2.2 Terugblik op deel II 2.3 Terugblik op deel III 2.4 Terugblik op deel IV 3 Ontbrekende delen van de legkaart 4 Conclusies Literatuur

13

14 Deel I Op zoek naar karakteristieken van vijftigplussers in het onderwijs J.G.L. Thijssen & H. Maassen van den Brink Legkaart van vergrijzing, Deel I 13

15 1 Inleiding Problemen die samenhangen met vervroegde uitstroom van oudere werknemers uit het arbeidsproces krijgen de laatste tijd veel aandacht. Dat geldt ook voor oudere werknemers in het onderwijs. De vervroegde uitstroom van oudere werknemers is in Westerse landen een vrij algemeen voorkomend verschijnsel, ofschoon er evidente verschillen bestaan tussen landen in aard en omvang van uitstroomroutes (Agerwal & DeGroote, 1998; Taylor & Walker, 1997; Thunnissen et al., 2000; Walker, 1999). De meer recente aandacht voor vervroegde uitstroom van oudere werknemers wordt primair gevoed vanuit belangen op macroniveau om de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen. Personeelsleden van 50 jaar en ouder vormen in veel arbeidsorganisaties een kleine minderheid, althans een groep die minder dan evenredig vertegenwoordigd is. Zeker in Nederland is de arbeidsparticipatie boven de 50 jaar gering. Zelfs ook boven de 40 jaar is er al sprake van een uitgedunde actieve beroepsbevolking. Wie de grens tussen de eerste en de tweede loopbaanhelft passeert (grofweg 40 jaar), lijkt in een gevarenzone terecht te komen. Langs diverse uitstroomroutes hebben oudere werknemers in de afgelopen decennia het arbeidsproces massaal verlaten. Prepensioen, VUT (Vervroegde Uittreding), WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheid) en WW (Werkloosheidswet) zijn de meest bekende algemene regelingen. Daarnaast hebben per arbeidsorganisatie of per branche diverse andere, minder algemeen bekende varianten van uitstroomregelingen bestaan als overbrugging naar de doorgaans op 65-jarige leeftijd ingaande pensioenvoorzieningen (Henkens, 1998; Maassen van den Brink, 1994). Lange tijd hebben veel arbeidsorganisaties (deels op overheidskosten) oudere personeelsleden systematisch vervangen door jongere personeelsleden. Dat is een reden waarom wel gesproken wordt over een verversingsbeleid of een verversingsstrategie. De laatste tijd wordt herhaaldelijk betoogd dat dit type ouderenbeleid oude stijl waarin een collectieve vervroegde uitstroom zo dominant is, herzien dient te worden (Commissie Sociaal- Economische Deskundigen, CSED, 2001; Remery et al., 2001; Thunnissen et al., 2000). Op de vraag of een dergelijke omslag in beleid snel en succesvol kan worden gemaakt, past een situatieafhankelijk antwoord. Een omslag in ouderenbeleid is een kwestie van maatwerk dat past bij de eigen karakteristieken van werkgevers en werknemers. Toch lijken de meeste werksituaties ook weer niet zo uniek dat men van ervaringen elders geheel niets zou kunnen leren. Daarom is het van belang te weten in hoeverre de situatie van vijftigplussers in het onderwijs afwijkt van elders, zowel wat persoonsgebonden als wat contextuele kenmerken betreft. In deze bijdrage beschrijven wij in meer algemene zin diverse veranderingen die zich hebben voltrokken rond de vervroegde uitstroom van oudere werknemers. Bovendien wordt een schets gegeven van de motieven en overwegingen die ten grondslag liggen aan de roep om een ouderenbeleid nieuwe stijl. Tot slot zal nader worden ingegaan op specifieke vragen hieromtrent in de onderwijssector. 14 Onderwijsraad, december 2002

16 2 Van schademodel naar inzetbaarheidsmodel De laatste decennia heeft niet steeds dezelfde samenhang bestaan tussen beschikbare, bijna geheel op uitstroom gerichte arbeidsvoorwaarden en de beoordeling van daarvoor in aanmerking komende oudere personeelsleden. Toch is inzicht daarin voor een beleidsmatige herbezinning wenselijk, vooral ook omdat het beleidsdenken van diverse bij ouderenbeleid betrokken actoren zich in verschillende historische stadia bevindt (Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 1994; Thijssen, 1997 en 2001). Dat geldt zeker voor de Nederlandse situatie die we hier in het bijzonder in beschouwing nemen. Aanvankelijk bestond in de praktijk van de meeste arbeidsorganisaties een relatie tussen de beoordeling van oudere personeelsleden, en de arbeidsvoorwaarden bij vervroegde uitstroom, die modelmatig te schetsen is als een zogenoemd schademodel. Kern van de aan het schademodel ten grondslag liggende benadering is dat personeelsleden die (buiten hun schuld) te maken krijgen met bepaalde calamiteiten (onvrijwillig ontslag, gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) daarvoor een zekere compensatie dienen te ontvangen (in geld en/of tijd) om de gevolgen van dit verlies te verzachten. Het gaat hier om een voorziening die weliswaar deel uitmaakt van een hele reeks van naoorlogse sociale voorzieningen, maar die een vorm van systematische sociale zorg betekent die aansluit bij een eeuwenoude, typisch Nederlandse traditie (Kloek & Mijnhardt, 2001, p. 48). Van een echt ouderenbeleid is in dit stadium nog geen sprake. De facto is het een soort hardheidsclausule om te voorkomen dat zich zeer schrijnende gevallen voordoen. Daarbij gaat het om deficiënties bij die personeelsleden die dat redelijkerwijze zelf niet hadden kunnen voorkomen. Het betreffende schademodel is schetsmatig weergegeven in figuur 2.1. Figuur 2.1: Schademodel Beoordeling deficiëntie Arbeidsvoorwaardelijke compensatie In een latere fase zijn de arbeidsvoorwaardelijke mogelijkheden om uit te stromen sterk verruimd. Regelingen voor divers vormen van vervroegde uittreding ontstonden, in het bijzonder VUT-regelingen, ten einde werkloosheid van jongeren te voorkomen. Na een periode van terughoudendheid nam de benutting van deze uitstroomregelingen sterk toe. Ook het gebruik van reeds bestaande, op andere doelen gerichte instrumenten (WAO, WW) steeg evident, niet zelden door een creatief gebruik van voorzieningen. Er ontstond Legkaart van vergrijzing, Deel I 15

17 een zekere algemene standaardisatie van leeftijdsgebaseerde uitstroommogelijkheden, met een grote gemeenschappelijkheid over alle bedrijven en branches heen en over alle functieniveaus heen (Hibbeln & Velema, 1993). Deze gestandaardiseerde arbeidsvoorwaardelijke condities vormden als het ware een etalage waaruit de meest gunstige regeling kon worden gekozen door ouderen op eigen initiatief, maar ook op initiatief van hun managers. Personeelsadviseurs waren niet zelden behulpzaam bij het vinden van de meest gunstige en creatieve uitwegen. De beschikbare uitstroomregelingen dienden als vertrekpunt om te beoordelen in hoeverre deze bruikbaar waren voor bepaalde ouderen. Niet zelden wordt over het hanteren van dit etalagemodel gesproken als een oneigenlijk gebruik van arbeidsvoorwaarden, omdat oorzaak en gevolg nogal eens zijn omgekeerd. In figuur 2.2 wordt een schetsmatige weergave van dit etalagemodel gegeven, dat de basis vormt van een ouderenbeleid oude stijl : maatregelen die een collectieve vervroegde uitstroom mogelijk maken. Figuur 2.2: Etalagemodel Beoordeling bruikbaarheid Arbeidsvoorwaardelijke standaardisatie Vanuit diverse beleidsorganen en vakpublicaties wordt tegenwoordig een ouderenbeleid nieuwe stijl gepropageerd, waarin de beoordeling van iemands inzetbaarheidsmogelijkheden het vertrekpunt vormt (vergelijk Thijssen, 1997; Thunnissen, 2001). Omdat er grote verschillen in inzetbaarheid binnen eenzelfde categorie (functiegroep en/of leeftijdsklasse) van oudere personeelsleden zullen voorkomen, zullen arbeidsvoorwaarden toegespitst worden op de betreffende situatie, waardoor van standaardisatie geen sprake meer zal zijn. Deze toegespitste arbeidsvoorwaarden impliceren voor het oordelend management een gedifferentieerd gebruik van beschikbare beleidsmaatregelen met als uiteindelijk oogmerk een zo optimaal mogelijke arbeidsparticipatie van oudere werknemers. De beschikbare maatregelen mogen zich niet beperken tot financiële uitstroomcondities, ofschoon het verschil tussen uitstroombevorderende en uitstroomremmende financiële regelingen voor de arbeidsparticipatie evident is. De aandacht zal vooral gericht moeten zijn op maatregelen die op positieve wijze het behoud van oudere krachten voor het arbeidsproces kunnen beïnvloeden door het verlichten van hun belasting (arbeidsinhoudelijke aanpassingen) alsook, en in de eerste plaats, door het benutten van hun belastbaarheid, waartoe maatregelen nodig zijn als loopbaangesprekken, scholingsactiviteiten, coaching, en dergelijke. Uitgangspunt is de inzetbaarheid van oudere personeelsleden te optimaliseren door beschikbare beleidsmaatregelen in een bepaalde prioriteitsorde te gebruiken afhankelijk van de beoordeling van iemands inzetbaarheid: eerst kijken naar het onverkort benutten van iemands belastbaarheid, als dat niet mogelijk blijkt wordt gezocht naar arbeidsinhoudelijke belastingverlichting et cetera. Gezien de invalshoek die bij de beoordeling wordt gekozen, namelijk de inzetbaarheidsmogelijkheden van ouderen, wordt hier gesproken van een inzetbaarheidsmodel (zie figuur 2.3). 16 Onderwijsraad, december 2002

18 Figuur 2.3: Inzetbaarheidsmodel Beoordeling inzetbaarheid Arbeidsvoorwaardelijke differentiatie Slechts een bescheiden voorhoede van best practices heeft in de afgelopen periode de implementatie van een dergelijk inzetbaarheidsmodel nagestreefd. Het betreft overigens een model dat vele varianten toelaat, zo laten praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland zien (Thunnisssen et al., 2000; Walker, 1999). Ofschoon het natuurlijk gemakkelijker is naar het voorbeeld van dergelijke best practices te handelen dan zelf het wiel uit te vinden, is van een meer algemene adoptie en integratie in het human-resourcemanagementbeleid (hrm) nog geen sprake. Dat heeft met name te maken met de niet geringe situatiegebonden condities die voor een succesvolle implementatie nodig zijn. Zonder het belang van aanmoedigende voorwaarden van buitenaf te onderschatten, kan worden gesteld dat de realisatiemogelijkheden van een inzetbaarheidsmodel primair afhangen van organisatie-interne voorwaarden, met name van bepaalde managementcondities. Allereerst is het voor de succesvolle implementatie van een inzetbaarheidsbeleid noodzakelijk dat de directe managers van oudere werknemers beschikken over een adequaat ouderenbeleidskader. Met beschikken wordt hier bedoeld dat zo n beleidskader aan lijnmanagers voldoende kapstokken biedt voor het dagelijks handelen in de praktijk en dat lijnmanagers over dit beleidskader goed zijn geïnformeerd. Een te globaal beleidskader en te weinig informatie over prioriteiten en gebruiksmogelijkheden maken lijnmanagers tot streetlevel bureaucrats, dat wil zeggen tot lokale bevelhebbers met zoveel discretionaire ruimte dat nauwelijks richting wordt gegeven aan hun dagelijks handelen om de beoogde beleidseffecten te bereiken (Bakker & Van Waarden, 1999; Lipsky, 1980). Daarnaast dienen managers in staat en bereid te zijn tot gedifferentieerd oordelen, terwijl zij ook over de competentie moeten beschikken om bij hun oordeel passende maatregelen te treffen (Thijssen, 1997). Het mag duidelijk zijn dat dergelijke condities lang niet altijd gerealiseerd worden. Voor veel managers is gedifferentieerd oordelen over wel of niet vervroegd uitstromen een taboe. Zij percipiëren het als een politiek incorrecte vorm van ongelijkheid wanneer aan de ene ondergeschikte een uitstroommogelijkheid wordt geboden vanwege te beperkte inzetbaarheid, terwijl die aan een andere ondergeschikte wordt onthouden omdat die voldoende inzetbaar is. Dat er desondanks vanuit diverse actoren op macroniveau wordt aangedrongen op ombuiging van collectieve uitstroom naar optimalisering van inzetbaarheid betekent dat er voor een dergelijke ommekeer zwaarwegende overwegingen zijn aan te voeren. Legkaart van vergrijzing, Deel I 17

19 3 Overwegingen voor een ommekeer De collectieve vervroegde uitstroom van ouderen uit het arbeidsproces ligt de laatste tijd onder vuur. Aan de kritiek die naar voren wordt gebracht liggen uiteenlopende overwegingen ten grondslag. In zijn algemeenheid twee typen argumenten aangevoerd. Enerzijds wordt aan de economische haalbaarheid van bestaande uitstroomregelingen getwijfeld. Zeker op langere termijn lijkt het onmogelijk alle bestaande vervroegde uitstroomregelingen te continueren, terwijl ook een mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en een eventuele aanpassing van het AOW-stelsel in de discussie worden betrokken. Dat het al dan niet instandhouden van dergelijke regelingen met name te maken heeft met de leeftijdsopbouw van de (beroeps)bevolking ligt voor de hand. Anderzijds wordt aan de sociale noodzaak van een ruim gebruik van uitstroomregelingen getwijfeld. Het wordt mogelijk geacht arbeidskrachten veel langer bij het arbeidsproces te betrekken en het moment van uittreden in sterkere mate afhankelijk te maken van de competenties en preferenties van individuele werknemers zelf (Groot & Maasen van den Brink, 1997a en 1997b). Op beide typen argumenten gaan we nader in. Twijfels aan de economische haalbaarheid worden vooral ingegeven door demografische factoren. Ontgroening en vergrijzing zijn kenmerkend voor de Nederlandse bevolking. De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal niet-werkenden wordt ongunstiger, waardoor allerlei voorzieningen (niet alleen uitstroomregelingen) onder druk komen te staan. Traditiegetrouw wordt de Nederlandse bevolkingsopbouw van jong naar oud weergegeven als een piramide. Echter, de basis van de piramide wordt smaller (ontgroening, in casu minder jongeren) en de top wordt breder (vergrijzing, in casu meer ouderen), waardoor de bevolkingsopbouw, ook de opbouw van de potentiële beroepsbevolking, veeleer de vorm krijgt van een urn dan van een piramide. De vervroegde uitstroom van oudere werknemers is in het verleden vaak gemotiveerd met ruimte maken voor jongeren die aan de slag willen. Op de huidige arbeidsmarkt is eerder sprake van schaarste, terwijl in de toekomst eveneens veeleer schaarste dan overschot aan arbeidskrachten wordt verwacht (Dorhout, Maassen van den Brink & Groot, 2002). Twijfels omtrent de economische haalbaarheid hebben dus niet alleen te maken met de vraag of vervroegd uittredende arbeidskrachten een voldoende financiële compensatie kunnen regelen voor hun terugval in inkomen die ontstaat wanneer ze eerder dan op 65-jarige leeftijd stoppen met werken. Die twijfels hebben te maken met de macro-economische arbeidsmarktproblemen. In een samenleving die voornamelijk uit niet-werkende ouderen bestaat wordt men geconfronteerd met grote problemen, zelfs als die ouderen allemaal relatief rijk zijn. Het gebrek aan voldoende jongeren die betaalde arbeid verrichten zal zich in een dergelijke samenleving pijnlijk doen gevoelen, met name wat betreft de behoefte aan dienstverlenende arbeid in de zorg waarvan deze rijke ouderen gebruik zouden willen maken. 18 Onderwijsraad, december 2002

20 Twijfels aan de sociale noodzaak van een ruim gebruik van uitstroomregelingen hebben te maken met zich wijzigende maatschappelijke en theoretische inzichten. In het verleden waren allerlei maatregelen erop gericht iedereen via collectieve regelingen in te dekken tegen risico s zowel op de arbeidsmarkt als daarbuiten. In onze huidige samenleving is er sprake van een toenemende individualisering, hetgeen onder meer betekent dat mensen naar eigen inzicht en voorkeur willen bepalen hoe zij zaken regelen. De eigen verantwoordelijkheid en mondigheid nemen toe, mede door het gestegen opleidingsniveau van de bevolking. Het zoeken naar verbetering van persoonlijk welzijn en het vermijden van vastlopen in de werksituatie kunnen dan belangrijke individuele uitstroommotieven vormen. Tegelijkertijd neemt de bereidheid af mee te betalen aan het instandhouden van collectieve voorzieningen en neemt de druk toe gebruik te maken van scholingsfaciliteiten om op de arbeidsmarkt aantrekkelijk te blijven tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Niet alleen inzichten omtrent de noodzaak tot collectieve zorg hebben zich gewijzigd, ook de theoretische inzichten omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden van ouderen zijn veranderd (Van der Heijden, 1998; Onstenk, 2001; Thijssen, 2001; Thunnisen et al., 2000). Moderne theorievorming geeft reden tot optimisme. De steun voor de pessimistische aanname betreffende de sterke, onontkoombare samenhang tussen toenemende leeftijd enerzijds en afnemende professionele flexibiliteit en ontwikkelingspotentie anderzijds brokkelt snel af. Legkaart van vergrijzing, Deel I 19

21 4 Onderwijs als bijzondere sector? De hiervoor in hun algemeenheid geschetste economische en sociale factoren kunnen in gewicht verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak en van organisatie tot organisatie. Voor een reflectie op het ouderenbeleid in het onderwijs is het nodig een sectorspecifiek beeld te krijgen van de stand van zaken betreffende deze economische en sociale factoren. Dat is onder meer van belang om te bepalen in welke mate het wenselijk en haalbaar is om de in paragraaf 2 geschetste omslag naar een ouderenbeleid nieuwe stijl in het onderwijs door te voeren naar voorbeeld van (een voorhoede van) andersoortige organisaties. Congressen en publicaties hebben in het afgelopen decennium veel aandacht besteed aan de zogeheten lifetime employability in allerlei bedrijfstakken, met als meest belangrijke doelgroep de zogenoemde zilveren generatie, dat wil zeggen de groep mensen die 25 jaar geleden voor het eerst de arbeidsmarkt heeft betreden, thans ongeveer 50 jaar of ouder (Van der Heijden, 1998; Walker, 1999). Daarbij wordt in het midden gelaten of zilveren een epitheton ornans is dat als metafoor dient voor de ideaaltypische haarkleur van ouderen, dan wel symbool staat voor een 25-jarig arbeidsjubileum. De aandacht voor deze zilveren generatie in analyses en beschouwingen van onder meer wetenschappelijke instituten, overheids(advies)organen, werkgevers en werknemers heeft in de afgelopen periode zeker geleid tot gewijzigde inzichten omtrent de ouderenproblematiek en oplossingsrichtingen (CSED, 2001; Boerlijst, Van der Heijden & Van Assen, 1993; Van der Heijden, 1998; Henkens, 1998; Taylor & Walker, 1997; Thijssen, 1997; Thunnissen et al., 2000; Walker, 1999). Een goed algemeen informatieoverzicht van de zilveren onderwijsgeneratie ontbreekt echter. In 2001 is op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een congres gehouden met als titel Oud & Nieuw. Een congres dat te beschouwen is als een eerste exploratie van de mogelijkheden en beperkingen om de arbeidsmarktparticipatie van oudere docenten te analyseren en te verbeteren. Dit congres omvatte bijdragen met resultaten van studies die in andere sectoren hebben plaatsgevonden, alsmede presentaties met enkele onderwijsspecifieke cases en visies die na afloop zijn gebundeld (Wansink, 2001). De zilveren onderwijsgeneratie, zo was de assumptie van vele congresgangers, geldt als een bijzondere categorie waarvoor deels andere vraagstukken essentieel zijn dan in andere branches. Dit zou in het bijzonder gelden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is echter de vraag in hoeverre de zilveren onderwijsgeneratie daadwerkelijk een generatie apart is, die wat betreft persoonsgebonden en contextuele karakteristieken evident afwijkt van andere arbeidsmarktsectoren. De aard en omvang van de vergrijzingsproblematiek worden tot dusverre uiteenlopend getaxeerd, hetgeen mede wordt veroorzaakt door de beperkt beschikbare, fragmentarische informatie. Wel kunnen we concluderen dat er ook in het onderwijsveld een steeds breder draagvlak ontstaat voor de eerder 20 Onderwijsraad, december 2002

22 beschreven omkering van de massale vervroegde uitstroom uit het arbeidsleven (Wansink, 2001). Dat is opmerkelijk omdat zeker ook in het onderwijs lange tijd sprake is geweest van een alom geaccepteerde collectieve verversingsstrategie (ouderen eruit, jongeren erin). Voornoemde redenen zijn voor de Onderwijsraad aanleiding geweest om na afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een nadere verkenning te verrichten naar de zilveren onderwijsgeneratie, een verkenning die vooral nodig is indien men voor een beleidsomslag aanvullende beleidsmaatregelen goed verantwoord wil nemen. Dergelijke beleidsmaatregelen mogen niet op drijfzand gefundeerd te worden. Zoals hiervoor reeds is aangegeven bestaat er geen goed overzicht van feitelijke, actuele informatie, terwijl de diverse percepties van de zilveren onderwijsgeneratie evident van elkaar verschillen. Naast opvattingen over de beslist unieke problematiek van een vergrijzende onderwijsgeneratie in een meer dan ooit veranderende onderwijsomgeving, kan men ook nogal relativerende opvattingen signaleren over het bijzondere karakter van deze zilveren generatie. Als basis voor een verkenning van deze problematiek zijn diverse studies verricht die in deze bundel zijn opgenomen, voorafgegaan door een inleiding en gevolgd door een terugblik. Het doel van de bijdragen aan deze studiebundel is met voorhanden zijnde gegevens uit diverse hoeken de legkaart van vergrijzing zo veel mogelijk te completeren, waardoor tevens een beeld wordt verkregen van de puzzelstukken die mogelijk nog ontbreken. Bij de realisatie van deze studiebundel is zo veel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande onderzoeksinitiatieven, alsook bij diverse beschikbare databestanden en publicaties. Er zijn ten behoeve van deze bundel geen nieuwe onderzoeksgegevens verzameld. De mogelijke behoefte daaraan kan eventueel blijken uit de ontbrekende puzzelstukken die in deze studie worden gesignaleerd. Legkaart van vergrijzing, Deel I 21

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS C. Remery K. Henkens J. Schippers J. van Doorne-Huiskes P. Ekamper nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no.

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Advies. Naar doelmatiger onderwijs

Advies. Naar doelmatiger onderwijs Advies Naar doelmatiger onderwijs Naar doelmatiger onderwijs Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemiddeld

Onbekend maakt onbemiddeld Onbekend maakt onbemiddeld Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door gemeenten Alex Driesens Studentnummer 114105 Parttime Masteropleiding Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie

COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS. studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS studie COMPETENTIES: VAN COMPLICATIES TOT COMPROMIS OVER SCHUIFJES EN BEGRENZERS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919.

Nadere informatie

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid Tilburg, 21 oktober 2009 Dr. G.H.M. Evers Dr. M.J.M. Kerkhofs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 De vraagstelling

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009

Arbeidsmarktanalyse 2009. Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Arbeidsmarktanalyse 2009 Raad voor Werk en Inkomen 20 april 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Conclusies en aanknopingspunten voor het beleid 5 I Conclusies 5 II Beschouwing 6 III Maatregelen overheid en

Nadere informatie

Verkenning. Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

Verkenning. Maatschappelijke achterstanden van de toekomst Verkenning Maatschappelijke achterstanden van de toekomst Maatschappelijke achterstanden van de toekomst Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Onderwijs in de markt

Onderwijs in de markt Onderwijs in de markt Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied

Nadere informatie

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID D. Scheele, J.J.M. Theeuwes en G.J.M. de Vries (red.) Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht

Nadere informatie

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Verslag van de ROA enquête 2011 Didier Fouarge Andries de Grip Raymond Montizaan ROA-R-2011/9 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Een vergelijking tussen tien landen

Een vergelijking tussen tien landen GEZINSBELEID IN EEN INTERNATIONAAL KADER Een vergelijking tussen tien landen - eindrapport - Drs. J. Stouten Drs. M. van Gent Dr. M. Gemmeke Amsterdam, april 2008 Regioplan publicatienr. 1674 Regioplan

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie