PERSPECTIEVEN OP EEN LANGER ARBEIDSLEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSPECTIEVEN OP EEN LANGER ARBEIDSLEVEN"

Transcriptie

1 PERSPECTIEVEN OP EEN LANGER ARBEIDSLEVEN Tom van Oosterhout & Bert Breij Dit onderzoek is een initiatief van ILC Nederland 30 mei 2014

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Waarom een langer arbeidsleven? Demografische ontwikkelingen De betaalbaarheid van (staats)pensioenen De financieel-economische positie van ouderen De sociale positie van oudere werknemers Ouderen op de arbeidsmarkt Beleving van de relatie tussen ouderen en werk Conclusies Perspectieven van een langer arbeidsleven en duurzame inzetbaarheid Determinanten Interventies Het actorperspectief De procesbenadering Het resultaatniveau Conclusies Wat kan de wetenschap nog meer doen? Wat laten politiek en wetenschap onderbelicht? Op weg naar een perspectiefrijk arbeidsleven 28 Literatuurlijst 30 3

4

5 1. Inleiding In 2012 hebben wij in opdracht van ILC Nederland (voorheen ILC Zorg voor Later) onderzoek gedaan naar de drijfveren van werknemers als het gaat om een langer arbeidsleven (Van Oosterhout & Breij, 2013: 5). Dit onderzoek was gebaseerd op individuele gesprekken met 23 werknemers, 10 werkgevers en enkele deskundigen. De verslagen van de gesprekken hebben wij geanalyseerd en die analyses vervolgens met elkaar vergeleken. De uitkomst van die vergelijking hebben we daarna getoetst aan theoretische en empirische inzichten die we hebben aangetroffen in wetenschappelijke literatuur. De belangrijkste conclusie die wij hebben getrokken uit ons onderzoek is dat er vier persoonlijke drijfveren lijken te zijn waarvan we aannemen dat die een rol spelen in de overwegingen van werknemers over een langer arbeidsleven. Dit zijn: het arbeidsbesef (de beleving van arbeid in de breedste zin van het woord), de beleving van de invloed van de sociale omgeving, normen en waarden en de beleving van de invloed van situationele of contetuele factoren. De beleving van de invloed van de sociale omgeving, in het bijzonder de beleving van de opvattingen van de partner, worden door werknemers als doorslaggevend ervaren. Normen en waarden, zoals een goed mens zijn, hard werken en plichtsbesef, spelen volgens werknemers weliswaar een belangrijke rol in hun overwegingen over een langer arbeidsleven, maar die normen en waarden worden door hen primair gekoppeld aan de beleving van de sociale omgeving. Contetuele factoren, zoals de CAO of wet- en regelgeving, spelen bij werknemers in al die overwegingen geen rol van betekenis. Als het gaat om de beslissing om al dan niet langer door te werken, vinden werknemers dat ze dit zelf bepalen. De werkgevers zeggen daarentegen dat die contetuele factoren juist doorslaggevend zijn voor een langer arbeidsleven en tonen over het algemeen weinig interesse voor een langere inzetbaarheid van werknemers. Een jaar later verscheen van onze hand een artikel waarin wij uitgebreider ingaan op de theoretische onderbouwing van deze conclusies (Van Oosterhout en Breij, 2014). Deze verdieping heeft onze opvatting versterkt dat de drijfveren van werknemers, als het gaat om een langer arbeidsleven, maar zeer beperkt aansluiten bij de hedendaagse politieke ambities op dit punt. Die ambities komen er op neer dat er langer moet worden gewerkt, terwijl de werknemers die wij hebben gesproken vinden dat ze dit zelf wel bepalen. Op verzoek van ILC Nederland hebben wij in vervolg op ons onderzoek uit 2012, in 2014 een inventariserend onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke stand van zaken rond het vraagstuk van een langer arbeidsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt als input voor een door het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging en ILC Nederland op 12 maart 2014 in De Burcht in Amsterdam georganiseerde werkconferentie. Aan de werkconferentie hebben wetenschappers, vertegenwoordigers van de sociale partners en uitvoeringsorganisaties deelgenomen. 5 De conferentie had als doel: een overzicht te bieden van de kennis over doorwerken en duurzame inzetbaarheid; na te gaan over welke aspecten meer kennis nodig is; te inventariseren welke onderzoeken momenteel worden uitgevoerd of worden voorbereid en te bezien of daartussen meer samenwerking en afstemming mogelijk en gewenst is. De resultaten van de werkconferentie en onze inventarisatie van de wetenschappelijke stand van zaken hebben de indruk gewekt dat de politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over nut en noodzaak van een langer arbeidsleven achter de rug is. Het zou er nu vooral om gaan hoe dat langere arbeidsleven te verwezenlijken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Maar als we kijken naar de al jaren achtereen stijgende leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, lijkt ook die vraag aan actualiteit in te boeten. Het langere arbeidsleven lijkt met relatief

6 weinig inspanningen van de betrokken partijen een feit te worden. De overheid heeft één ingrijpende maatregel getroffen, de verhoging van de leeftijd waarop mensen recht krijgen op een staatspensioen. De werkgevers hanteren over het algemeen maar één instrument om oudere werknemers te behouden; ze laten ze minder uren werken. De werknemers blijken massaal te kiezen voor de zogenaamde default option; in weerwil van het idee dat ze het zelf uitmaken, houden zij vast aan de collectief gemaakte pensioenafspraken. 6 Met relatief weinig inspanningen een maimaal resultaat boeken, lijkt goed nieuws voor degenen die verantwoordelijk zijn voor die inspanningen. Toch vindt de OECD dat er nog winst is te boeken door met name het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers, het wegnemen van de terughoudendheid van werkgevers om ouderen in dienst te nemen en het verder lonend maken van langer doorwerken. 1 Het kabinet is het met de OECD eens en maakt zich ook grote zorgen over de langdurige werkloosheid onder ouderen. Ze probeert die met verschillende maatregelen aan te pakken, samen met de sociale partners. Het kabinet biedt diverse incentives voor werkgevers als ze ouderen in dienst nemen, de sociale partners ontwikkelen sectorplannen en het UWV voert het actieplan 55pluswerkt uit. Bovendien wordt wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met het programma duurzame inzetbaarheid verspreid via bijeenkomsten en communicatiecampagnes. Dit programma is weliswaar gericht op alle werknemers, maar de minister verwacht dat ook oudere werknemers er van profiteren. Toch blijft het de vraag hoe de oudere werknemers zelf zich voelen bij de huidige ontwikkelingen en de druk die ogenschijnlijk op hen wordt uitgeoefend om langer door te werken. Op grond van de uitkomsten van de studie die wij in 2012 hebben uitgevoerd, constateren wij dat de drijfveren van werknemers nauwelijks aansluiten bij die van de politiek als het gaat om een langer arbeidsleven. Daar komt bij dat werknemers onverschilligheid ervaren bij werkgevers als het om een langer arbeidsleven gaat (zie ook: Henkens et al, 2009). Er lijkt sprake van algemene gevoelens van onrust en onbehagen bij werknemers. Wij hebben de indruk dat in het perspectief van de overweldigende noodzaak van het langere arbeidsleven of van duurzame inzetbaarheid wel erg gemakkelijk over deze gevoelens wordt heengestapt. Los van de vraag of dit verstandig is, is het nog maar de vraag of de onrust en het onbehagen van werknemers wel wordt veroorzaakt door de noodzaak van een langer arbeidsleven of duurzame inzetbaarheid. Het is immers aannemelijk dat die gevoelens ook door andere verwachtingen kunnen zijn ingegeven. Werknemers kunnen zich immers ook zorgen maken over de eigen financieel-economische en sociale toekomst, of over het behoud van werk, of de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden, of over de overgang van een werkend naar een niet-werkend bestaan, of over het mogelijke verlies aan eigenwaarde. We hebben inderdaad gegevens gevonden die deze veronderstellingen aannemelijk maken (zie 2). Dit alles roept de vraag op of bij concepten als een langer arbeidsleven of duurzame inzetbaarheid niet teveel de nadruk ligt op de disciplinering van de burgerij tot bruikbaar human capital. (Trommel, 2009: 35). Uit onze analyse van onderzoek naar een langer arbeidsleven, langer doorwerken, pensionering en duurzame inzetbaarheid, die in deze rapportage is opgenomen, blijkt inderdaad dat er sprake is van een eenzijdige oriëntatie (zie 3, 4 en 5). Wij bepleiten daarom het gebruik van termen als een perspectiefrijk of veelzijdig arbeidsleven, waarin zowel ruimte is voor de voortdurende uitdaging van maatschappelijke en economische belangen, als voor de verschillende andere belangen van werknemers, zoals persoonlijke ontplooiing, een gezond evenwicht tussen werk en privé en zekerheid van werk en inkomen. 1 Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 april 2014 (referentie ).

7 We volstaan tot slot niet met de eenvoudige conclusie dat een meer perspectiefrijke oriëntatie voor de hand ligt. We zullen ook beargumenteren waartoe die oriëntatie op de eerste plaats op dit moment dient bij te dragen: verbetering van de kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden ( 6). 7

8 2. Waarom een langer arbeidsleven? In de onderbouwing van de noodzaak van een langer arbeidsleven overheerst het argument van de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzieningen. Die betaalbaarheid zou onder druk staan door de demografische ontwikkelingen en de huidige crisis. Daarom is voor veel politici, bestuurders, beleidsmakers, werknemers, werkgevers en wetenschappers een langer arbeidsleven onvermijdelijk. Maar in onderzoeksrapportages van een belangenorganisatie als AARP 2 (2007) en internationale onderzoeksinstituten als de EEO 3 (2012) en de OECD 4 (2013; 2014) wordt niet alleen naar de oudedagsvoorzieningen verwezen om een langer arbeidsleven te bepleiten. Veel ouderen vinden arbeid en het bijbehorende inkomen waardevol. 8 In de huidige discussies over een langer arbeidsleven of over duurzame inzetbaarheid speelt de spanning tussen de wil om te werken en die ervaren onrust en dat onbehagen geen rol van betekenis. Daarnaast is het ook de vraag of er voldoende aandacht is voor de aanhoudende vooroordelen jegens ouderen, algemeen in de samenleving, maar zeker ook op het werk. Een vraag die ook opgaat voor de gevolgen van een onderbroken arbeidsleven voor de financieeleconomische en sociale positie van ouderen. We zullen hierna de urgentie van deze vragen nader proberen te onderbouwen. Duidelijk wordt dat werknemers zich over meer zorgen maken dan een langer arbeidsleven of duurzame inzetbaarheid. 2.1 Demografische ontwikkelingen Wereldwijd worden de demografische ontwikkelingen als de belangrijkste drijvende kracht gezien achter de pleidooien voor een langer arbeidsleven (zie Tabel 1). In 2007 constateerde AARP, onder een sample van werknemers in de G7-landen, dat over een periode van vijf jaar (dus tot en met 2012) van de onderzochte werknemers van 50 jaar en ouder 41% met pensioen zou gaan. De uittreding uit de arbeidsmarkt van wat wel de babyboomgeneratie wordt genoemd, wordt doorgaans als één van de oorzaken gezien dat de laatste jaren het besef is gegroeid dat meer oudere mensen langer moeten werken (EEO, 2012). Overigens gingen in 2007 wereldwijd de meeste werknemers nog op dezelfde leeftijd met pensioen als in 1970 (AARP, 2007). 2 AARP = American Association of Retired Persons. AARP is a nonprofit, nonpartisan organization, with a membership of more than 37 million, that helps people turn their goals and dreams into real possibilities, strengthens communities and fights for the issues that matter most to families such as healthcare, employment security and retirement planning. We advocate for consumers in the marketplace by selecting products and services of high quality and value to carry the AARP name as well as help our members obtain discounts on a wide range of products, travel, and services. Op 22 april 2014 gedownload van: 3 EEO = European Employment Observatory. 4 OECD = Organisation for Economic Co-operation (OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

9 Tabel 1: Demografische ontwikkelingen in de G7 landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de USA. Demografische veranderingen* G7 s population age 50+ G7 s population * In procenten (Bron: AARP, 2007) Eén van de gevolgen van deze wereldwijde uittredingstrend is dat labor markets in the world s most highly developed economies seem certain to favor sellers of talent (i.e., employees) more than buyers (i.e., employers) for the foreseeable future. (AARP, 2007: 7) De vraag naar arbeid wordt in de ontwikkelde landen dus groter dan het aanbod. AARP (2007) verondersteld niet dat deze verwachte achteruitgang in het aanbod kan worden opvangen door een toename van immigra tie en productiviteit. AARP (2007) gaat er van uit dat de krimpende arbeidspopulatie alleen een halt kan worden toegeroepen als oudere werknemers wordt toegestaan na de pensionering door te werken. Daarmee is de vraag of werknemers dit wel willen uiterst actueel en relevant geworden. 2.2 De betaalbaarheid van (staats)pensioenen 9 Op basis van eigen onderzoek komt de OECD (2013) tot de conclusie dat de pensioenuitgaven zullen stijgen en dat tegelijkertijd mensen in de toekomst minder pensioen zullen krijgen. Dit zal volgens de OECD (2013) vooral consequenties hebben voor mensen met lagere inkomens en niet alle landen hebben voorzieningen voor de opvang van dit probleem getroffen. De OECD (2013) verwacht dat de situatie nog nijpender zal worden voor mensen die een onderbroken arbeidsleven achter de rug hebben, zoals vrouwen, werklozen en arbeidsongeschikten. Toch zijn de EEO (2012) en de OECD (2013) er niet gerust op dat de aanpassingen van de pensioenvoorzieningen van de laatste jaren toereikend zijn om de verwachte tekorten te dekken. In een aantal landen, waaronder Nederland, is mede daarom de leeftijd verhoogd waarop men recht krijgt op een staatspensioen (EEO, 2012). De formele pensioengerechtigde leeftijden variëren in Europa overigens flink, namelijk tussen 62 en 69 jaar. De EEO (2012) ziet het ook als een probleem dat de pensioenleeftijden van mannen en vrouwen niet overal even goed op elkaar zijn afgestemd. Vermoedelijk is dit een probleem omdat de partner die eerder de arbeidsmarkt kan verlaten, druk uitoefent op de partner die daar niet toe in staat is om dit ook te doen (Henkens et al., 2009). Opnieuw is het de vraag welke gevoelens al die veranderingen bij werknemers los maken. Hoe kijken werknemers er tegen aan dat ze jaren hebben gewerkt vanuit de veronderstelling op een bepaalde leeftijd met pensioen te kunnen gaan, met een bepaald (waardevast?) inkomen, en nu min of meer worden gedwongen langer te werken met het uitzicht op een lager pensioen? Zijn ze teleurgesteld? Beschouwen ze dit als contractbreuk? Wat betekent dit voor hun werkhouding? 2.3 De financieel-economische positie van ouderen De OECD (2013) beschouwt de vermindering van de armoede onder ouderen als één van de grootste politieke successen van de bij de OECD aangesloten landen. Ondanks de financiële en economische recessie daalde de gemiddelde armoederatio van ouderen van 15,1% in 2007 naar 12,8% in 2010 (OECD, 2013: 13): In many OECD countries, the risk of poverty is higher at younger ages. Incomes of people aged 65 years and older in OECD countries reach, on average, about 86% of the level of disposable income of the total population Ouderen profiteren ook meer

10 van publieke voorzieningen (OECD, 2013: 14): about 40% of older people s etended income is made up of in-kind public services, compared to 24% for the working-age population. Wel is het duidelijk dat vrouwen, die doorgaans langer leven dan mannen, minder rijk zijn dan mannen en dat ze een lager pensioen hebben. In het bijzonder als zij langdurig zorg nodig hebben, lopen ze een groot risico arm te worden (OECD, 2013). Daarnaast constateert het OECD (2013: 14): Because of stigma, lack of information on entitlement, and other factors, not all elderly people who need last-resort benefits claim them. There is thus a certain degree of hidden old-age poverty. 10 Uit het EEO-onderzoek (2012) blijkt dat er een relatie is tussen de afschaffing van regelingen voor vroegpensioen en het aantal sociale uitkeringen (bijstand; werkloosheidsuitkering). Die afschaffing leidt kennelijk gemakkelijk tot een ruimer gebruik van sociale uitkeringen. In sommige landen zijn daar maatregelen tegen getroffen, maar in andere landen juist niet omdat die willen voorkomen dat deze groep afglijdt in armoede. De Lange et al. (2011: 325) hebben voor Nederland gevonden dat: Van de 55-plussers die in de periode 2000 tot 2007 stopten met werken, circa 60% met pensioen (ging). De rest stopte met werken via een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (25%) of zonder recht op een uitkering (15%). De zorgen van werknemers over risico s als werkloosheid en een lager inkomen of pensioen zijn dus reëel. Maar in algemene zin kan worden geconcludeerd dat op dit moment de vooruitzichten op de financieel-economische positie van oudere werknemers die met pensioen gaan nog redelijk gunstig is. Of dit ook de komende jaren zo zal blijven, is de vraag. Zoals het ook de vraag is of werknemers deze onzekere situatie onderkennen en zo ja, hoe ze daar op zullen reageren. Blijven ze om die reden langer aan het werk? 2.4 De sociale positie van oudere werknemers Een opvallende uitkomst van het AARP-onderzoek (2007) is dat de bijdrage van oudere werknemers in alle zeven onderzochte landen en door alle leeftijdsgroepen als positief wordt beoordeeld. Tegelijkertijd worden vooroordelen jegens ouderen op het werk, door werkgevers en minstens 60% van de werknemers van 50 jaar en ouder, als een belangrijke drempel gezien om oudere werknemers aan te nemen. AARP (2007) constateert dat dit mogelijk een reden is voor het gebrekkige vertrouwen dat werknemers lijken te hebben in de maatregelen die door hun werkgever zijn getroffen om ouderen langer aan het werk te houden. Een wantrouwen dat, zo signaleert AARP (2007), overigens ook kan zijn aangewakkerd door de zorgen die werkgevers zeggen te hebben over de kosten en de gezondheid van oudere werknemers en hun capaciteiten om zich aan te passen aan veranderende werkomstandigheden. 2.5 Ouderen op de arbeidsmarkt Evenals de OECD (2013; 2014) constateert de EEO (2012), dat in de meeste EU-landen, en zeker in Nederland, de participatiegraad van oudere werknemers te laag is. Dat die participatie zo laag is, is opvallend want AARP (2007) heeft gevonden dat werknemers, mannen én vrouwen, veel langer willen en kunnen doorwerken dan in voorgaande generaties (zie ook Ybema et al., 2009a). Eén-derde van hen verwacht na hun pensionering ook gewoon door te werken (AARP, 2007). Werknemers zonder CAO willen ook langer doorwerken dan mensen met een CAO. Ybema et al. (2009a) vermoeden dat hier financiële motieven meespelen. Overigens is de nettoarbeidsparticipatie van ouderen (55+) in Nederland de laatste jaren fors gestegen (zie Tabel 2). Daarnaast is in 2013 voor het eerst in de geschiedenis het aantal mensen dat met pensioen ging op een leeftijd van 65 jaar en ouder met 48% hoger dan het aantal mensen dat tussen 60 en 65 met pensioen ging (Arts & Otten, 2014).

11 Tabel 2: De netto-arbeidspopulatie in Nederland van mannen en vrouwen van 55 tot en met 65 jaar. Netto-arbeidsparticipatie* jaar , , , ,0 * In procenten (Bron: CBS Statline, geraadpleegd op dinsdag 22 april 2014) Ook al is de feitelijke participatie van ouderen op de arbeidsmarkt in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen, toch is er nog altijd sprake van een lage werkgelegenheidsgraad, een lage kennisontwikkeling en een geringe mobiliteit op latere leeftijd [en] (wijzen) de waargenomen patronen op belemmeringen op de arbeidsmarkt. De meeste oudere werklozen hebben een lage kans op werkhervatting, sommige ouderen investeren wel erg weinig in kennis en de beperkte mobiliteit van werkende ouderen leidt tot verschraling van het werk. (Euwals et al., 2013: 3) Maar is de lage participatiegraad nu een gevolg van eterne factoren, zoals de crisis? Vermoedelijk niet, want oudere werknemers blijken daar doorgaans weinig last van te hebben (CBS Statline, geraadpleegd op 22 april 2014; zie ook De Beer, 2014). Of zijn er andere factoren in het geding, bijvoorbeeld de werkomstandigheden? Of hebben ouderen er gewoon geen zin meer in? Beleving van de relatie tussen ouderen en werk Ybema et al. (2009a: 8) maken onderscheid tussen werkgerelateerde factoren die willen doorwerken tot de 65 e beïnvloeden en factoren die kunnen doorwerken beïnvloeden. Willen doorwerken wordt voor oudere werknemers belemmerd door burnoutklachten en intern ongewenst gedrag (pesten, agressie en intimidatie door collega s of leidinggevende) Kunnen

12 doorwerken tot de 65 e wordt, naar men aanneemt, vooral bepaald door een (matige of slechte) gezondheid (arbeidshandicap, en ook burnout) en de arbeidsomstandigheden (fysiek zwaar werk, hoge taakeisen, minder sociale steun van de leidinggevende, fleibele werktijden). Werknemers in beroepen als zorgverlener en leerkracht/docent geven vaker aan dat zij niet kunnen doorwerken. In de afgelopen jaren blijkt er zowel in langer door willen werken als in langer door kunnen werken een verschuiving te zijn opgetreden ten faveure van langer doorwerken (zie Figuur 1 uit De Lange et al, 2011: 326). Zoals we hiervoor zagen geldt dit ook voor de netto-arbeidsparticipatie. 12 De Lange et al. (2011: 329) signaleren nog een aantal andere ontwikkelingen. Pensionering zou meer een individueel keuzemoment zijn geworden dan een automatisch einde van de loopbaan. De tweede ontwikkeling is de toenemende behoefte aan fleibiliteit zowel in werktijden, als in het tijdstip van het pensioen, als de keuze van de vorm van het pensioen. Wij hebben bovendien geconstateerd dat werknemers de keuze of ze wel of niet langer doorwerken ook ervaren als een individuele aangelegenheid (Van Oosterhout en Breij, 2013). Tot slot willen we hier ook nog wijzen op de wijd verbreide vooroordelen die er over oudere werknemers bestaan en waarover we in onze eerder publicaties hebben bericht (Van Oosterhout & Breij, 2013; 2014; zie ook 2.5). Deze vooroordelen blijken een grote rol te spelen bij de loopbaankansen van ouderen en berusten niet op feiten (Van Oosterhout & Breij, 2013:34): Kennis en ervaring, betrouwbaarheid en de beheersing van emoties verbeteren alleen maar bij het ouder worden en wel tot leeftijden ver na de 60 jaar Er is ook geen negatief verband gevonden tussen leeftijd en werkvermogen of vitaliteit Leeftijdsdiscriminatie wordt gezien als de meest voorkomende vorm van discriminatie in Europa, dus behoort, naar het oordeel van de EEO (2012) de bestrijding daarvan zowel voor overheden als bedrijven een belangrijk speerpunt te zijn. Waar staan de werknemers in deze discussie? Op grond van de gesprekken die wij met werknemers hebben gevoerd (zie Van Oosterhout & Breij, 2013; 2014), concluderen wij dat de meeste werknemers overwegend positieve gevoelens ervaren als ze over hun werk praten. Daarbij verwijzen ze overigens bijna altijd naar de individuele taak die ze uitvoeren, binnen een contet zoals ze die zelf als aanvaardbaar definiëren. Verstoringen in die individuele taak worden door de werknemers die wij hebben gesproken over het algemeen toegewezen aan vermeende veranderingen in die contet. De dwang om langer te werken, zal zeker als zo n verandering worden gezien. Welke gevoelens die dwang oproept bij werknemers en wat de invloed daarvan is op hun drijfveren om al dan niet langer te werken, is nauwelijks bekend. 2.7 Conclusies De noodzaak van een langer arbeidsleven wordt doorgaans beargumenteerd met de aanname dat de betaalbaarheid van de (staats)pensioenen onder druk staat door gelijktijdige ontgroening en vergrijzing (EEO, 2012; OECD, 2013). Er zijn steeds minder jongere werknemers die de kosten van sociale en zorgvoorzieningen voor de oude dag kunnen financieren. Dit lijkt een mondiaal verschijnsel. De verwachting is ook dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ontwricht raken. Veel vakmensen gaan de komende tien jaar met pensioen. Dit zijn collectieve belangen die samenhangen met de financiering van publieke voorzieningen. Deze collectieve belangen vallen niet per definitie samen met de belangen van individuele werknemers. Mannen en vrouwen die op latere leeftijd onvrijwillig werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden, lopen immers het risico nooit meer aan een betaalde baan te komen, wat een rechtstreekse bedreiging is van hun financieel-economische positie. Onvrijwillige werkloosheid leidt ook tot een onderbroken arbeidsleven met als gevolg lagere pensioenen. Werknemers maken zich zorgen over deze risico s ook als die niet altijd reëel zijn. De achterblijvende participatie van ouderen op de Nederlandse arbeidsmarkt is ook niet alleen een collectief belang. Er zijn nog altijd veel oudere werklozen die dolgraag aan de slag gaan. Onrust

13 en onbehagen worden bovendien geprikkeld omdat ouderen de indruk hebben dat ze op de arbeidsmarkt onnodig worden geconfronteerd met bijzonder hardnekkige vooroordelen. Aan de ene kant worden oudere werknemers verleid, dan wel voelen zij zich gedwongen door de omstandigheden, om met even veel inzet en enthousiasme nog langer door te werken, aan de andere kant groeit bij hen onzekerheid over hun positie. Uit onze voorgaande analyse kan worden afgeleid dat het bestaande, vooral beleidsgerichte, onderzoek gefieerd lijkt op de noodzaak van een langer arbeidsleven en duurzame inzetbaarheid en daarmee onvoldoende inzicht biedt in de aan de positie van werknemers verbonden risico s en in de wijze waarop werknemers die positie en risico s beleven. De vraag is of de nu volgende analyse van de bestaande wetenschappelijke kennis van de voorwaarden die zijn verbonden aan de realisatie van een langer arbeidsleven, dan wel de duurzame inzetbaarheid, dit inzicht wel geeft. Dat langere arbeidsleven en die duurzame inzetbaarheid worden immers gezien als het beste middel tegen de kwaal: de dreigende onbetaalbaarheid van oudedagsvoorzieningen. 13

14 3. Perspectieven van een langer arbeidsleven en duurzame inzetbaarheid De socioloog Elchardus (2013) vindt de eenzijdige oriëntatie op een langer arbeidsleven als oplossing voor de hedendaagse financieringsvraagstukken rond de oudedagsvoorzieningen een enge focus. Hij opteert voor een politiek die de lusten en lasten beter over de levensloop verdeelt en noemt verplichte pensionering een vorm van discriminatie. In het perspectief van de opmerking van de OECD (2014) dat in Nederland relatief weinig 65-plussers aan het werk zijn, lijkt dit een zinnige opmerking. Het is immers niet uitgesloten dat afschaffing van die verplichting er toe leidt dat meer 65-plussers doorwerken. Maar ook Elchardus (2013) gaat er aan voorbij dat werknemers nog heel wat andere zorgen hebben dan een langer arbeidsleven, zoals we hiervoor aannemelijk hebben gemaakt. Werknemers zijn ook bezorgd over de risico s die zijn verbonden aan een lager pensioen, een onderbroken arbeidsleven, discriminatie op het werk en de arbeidsmarkt en werkloosheid. 14 Is het mogelijk om die zorgen een meer vooraanstaande plek te geven in het debat over de manier waarop een langer arbeidsleven vorm zou moeten krijgen? Wij hebben deze vraag proberen te beantwoorden door de twee belangrijkste invalshoeken die in het debat over het langere arbeidsleven aan de orde zijn, te analyseren. Welke determinanten bepalen een langer arbeidsleven en welke interventies kunnen de verschillende betrokkenen inzetten om dat doel te bereiken. Het resultaat van die analyse is dat determinanten nog niet zo eenvoudig te doorgronden blijken te zijn. Daarnaast ontbreken ons inziens bij de interventies de perspectieven van de verschillende actoren die worden geacht die interventies in te zetten en het procesmatige perspectief. Beide bevindingen hebben ons er toe gebracht om te concluderen dat tot nu toe ook onvoldoende aandacht is besteed aan het resultaatniveau. Het is nog helemaal niet zo duidelijk waar al die inspanningen uiteindelijk toe bij behoren te dragen? Een langer arbeidsleven? Lagere collectieve lasten? Betere vakmensen? Een veelzijdig arbeidsleven? Tevreden en gelukkige werknemers? Een betere wereld? 3.1 Determinanten Uit onderzoek naar een langer arbeidsleven blijkt dat er een grote mate van overeenstemming bestaat over de determinanten waarvan men aanneemt dat die bijdragen aan een langer arbeidsleven en de interventies die worden ingezet om die determinanten te beïnvloeden (AARP, 2007; Van Amsterdam & Proper, 2013; Brouwer et al., 2012; EEO, 2012; Kanfer et al., 2012; De Lange et al., 2011; OECD, 2013, 2014; Ybema et al., 2009a). In Tabel 3 zijn de determinanten op basis van vier bronnen ingedeeld in zes categorieën: persoonskenmerken, werkgerelateerde persoonskenmerken, werkkenmerken, organisatiekenmerken, familiekenmerken en macroeconomische kenmerken. Het blijkt overigens nog niet zo eenvoudig om te doorgronden wat nu precies de betekenis is van een specifieke determinant. Een (matige of slechte) gezondheid blijkt gerelateerd aan uitstroom naar een uitkering en komt vooral voor bij werknemers van 55 tot 59 jaar (Ybema et al., 2009a; zie ook: Bongers et al., 2009; Brouwers et al., 2012; Van der Hoeven et al., 2011; Hupkens, 2006; Kraan et al., 2011; Otten et al., 2012; Peter & Hasselhorn, 2013). Maar een achteruitgang in lichamelijke gezondheid bij oudere werknemers beïnvloedt in de meeste beroepen de prestaties niet of nauwelijks (Van Amsterdam en Proper. 2013). Peter en Hasselhorn (2013: 418) vroegen zich af of gezondheid wel een goed begrip is om te beoordelen of iemand kan werken. Uit een vergelijking van arbeidsdeelname en de gezonde levensverwachting van de bevolking in verschillende Europese landen concludeerden zij dat wo die gesunde Lebenserwartung gemessen ab dem Alter von 50 Jahren am höchsten ist,

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS C. Remery K. Henkens J. Schippers J. van Doorne-Huiskes P. Ekamper nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no.

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Prof. dr. Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Inhoud Inleiding 7 1 Wat is vitaliteit? 9 2 Waarom is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van belang? 12

Nadere informatie

Kène Henkens. Hanna van Solinge. Harry van Dalen. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Kène Henkens. Hanna van Solinge. Harry van Dalen. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Doorwerken over de drempel van het pensioen Kène Henkens Hanna van Solinge Harry van Dalen Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Doorwerken over de drempel van het pensioen Doorwerken over

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid Dr. Annet H. de Lange lectoraat human resource management Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID IN DE SUPERMARKTBRANCHE Verslag van de onderzoekscommissie Onder redactie

Nadere informatie

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid

Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid Verslag van de ROA enquête 2011 Didier Fouarge Andries de Grip Raymond Montizaan ROA-R-2011/9 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10

Inhoudsopgave. Voorwoord 6 Inleiding 8. Deel I De hoofdlijnen 10 www.rwi.nl Raad voor Werk en Inkomen Juli 2011 2 Arbeidsmarktanalyse 2011 Raad voor Werk en Inkomen Inhoudsopgave Voorwoord 6 Inleiding 8 Deel I De hoofdlijnen 10 1 De analyse 10 1.1 Ontwikkeling werkgelegenheid

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid

De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid De rol van werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid Tilburg, 21 oktober 2009 Dr. G.H.M. Evers Dr. M.J.M. Kerkhofs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 De vraagstelling

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemiddeld

Onbekend maakt onbemiddeld Onbekend maakt onbemiddeld Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door gemeenten Alex Driesens Studentnummer 114105 Parttime Masteropleiding Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

netspar industry series Van-Werk-Naar-Werk voor oudere boventallige werknemers in Zweden en Nederland

netspar industry series Van-Werk-Naar-Werk voor oudere boventallige werknemers in Zweden en Nederland De kloof overbruggen tussen werkloosheid en pensioen Van-Werk-Naar-Werk voor oudere boventallige werknemers in Zweden en Nederland Irmgard Borghouts - van de Pas netspar industry series opinion 62 Irmgard

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De Digitale Kloof wordt dieper

De Digitale Kloof wordt dieper 3 De Digitale Kloof wordt dieper Van ongelijkheid in bezit naar ongelijkheid in vaardigheden en gebruik van ICT Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk (Universiteit Twente) SQM en Infodrome @ United Knowledge Den

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie