Human Resource Management - deeltijd oud curriculum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instelling specifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleiding specifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Human Resource Management, deeltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Human Resource Management Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Human Resource Management 1

2 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Het college van bestuur kan eisen stellen aan de werkkring van een student in de periode dat hij een deeltijdopleiding volgt. Aan deze eisen moet zijn voldaan voordat de werkzaamheden in de werkkring als onderwijseenheden worden aangemerkt (artikel 7.27 WHW). De kwaliteit van de werkplek wordt door een examinator van de opleiding beoordeeld aan de hand van een werkplekscan. De aard, de inhoud, het niveau van de werkkring/werkzaamheden, alsmede de leerdoelen die moeten worden gerealiseerd en de relatie daarvan met het onderwijsprogramma zijn gelijk aan de bij de stage courses geldende bepalingen De opleiding Human Resource Management heeft een deeltijdopleiding. In de deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de werkkring: 1. De werkkring bevindt zich in het HRM werkveld en heeft een minimale omvang van 24 uren per week gedurende de gehele opleiding; 2. De werkzaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende onderwijseenheden uitgevoerd kunnen worden; 3. De werkzaamheden kunnen ingezet worden bij praktijkopdrachten, stage en afstuderen; 4. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten in zijn organisatie te laten uitvoeren; 5. Je bent 21 jaar of ouder of je hebt recent (< 3 jaar geleden) de MBO SJM-4 opleiding afgerond; 6. Je bent tenminste 3 jaar werkzaam binnen Human Resource Management of je hebt recent (< 3 jaar geleden) de MBO SJM-4 opleiding afgerond; 7. Voor inschrijving heeft een intakegesprek plaatsgevonden, waarin de relevantie van de werkplek en de mogelijke ontwikkeling daarin beoordeeld. De werkplek moet door de opleiding worden goedgekeurd; 8. Een eventuele onderbreking van de professionele activiteiten (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of baanwisseling) mag maximaal drie maanden duren. Bij een langere onderbreking dient de studie (tijdelijk) te worden gestaakt tot het moment dat de student weer professioneel actief is Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Niet van toepassing 2

3 2.1.6 Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Invulinstructie: vermeld o.a. basiskenmerken van de opleiding, omgevingsontwikkelingen, kansen voor opleiding en beroep, contexten, functies (categorieën, voorbeelden). Zie voor opzet van de profielen Competenties (art 3.2 OER HZ) De competenties en deeltaken voor de opleiding Human Resource Management zijn de volgende: Startcompetentie 1, Ontwikkelen van visie en beleid De HRM-er is in staat om vanuit zijn expertise op strategisch niveau adequaat beleid en visie te ontwikkelen en hierover te communiceren waarbij hij effectief de sociale processen verbindt met de technische, economische en commerciële processen in de organisatie, om de organisatie zo succesvol mogelijk te doen zijn. 1.1 ontwikkelt op strategisch niveau visie en beleid 1.2 draagt zorg voor de verbinding tussen de sociale processen met de technische, economische en commerciële processen Startcompetentie 2. Ontwikkelen, implementeren van, en werken met personeelsinstrumenten De HRM-er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beleid van de organisatie, die personele middelen in te zetten die leiden tot een effectieve organisatie. Hij activeert daartoe de indoor- en uitstroom van personeel zodanig dat de strategische doelstellingen van de organisatie optimaal bereikt worden, met inachtneming van sociaal maatschappelijke en ethische aspecten ontwikkelt personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid 2.2. implementeert ontwikkelde personeelsinstrumenten 2.3. adviseert hoe en welke personeelsinstrumenten in te zetten om in-, door- en uitstroom te activeren binnen de strategische, tactische & operationele doelstellingen van de organisatie Startcompetentie 3, Begeleiden & coachen De HRM-er is in staat de doelstellingen van de individuele medewerker met die van de organisatie te verbinden, om zowel voor het individu als de organisatie een succesvol resultaat te bereiken. Als actieve gesprekspartner voor management en medewerker optimaliseert hij de effectiviteit van de organisatie legt verbinding tussen de doelstellingen van individu(en) en organisatie en stemt deze waar mogelijk op elkaar af adviseert management en medewerker(s) vanuit verschillende rollen over hoe verbindingen tot stand kunnen komen begeleidt het proces dat moet leiden tot optimalisatie van de organisatie effectiviteit. 3

4 Startcompetenties 4, Probleemaanpak De HRM-er is in staat om (complexe) probleem situaties tijdig te signaleren, analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen signaleert zelfstandig vraagstukken op sociaal en organisatorisch vlak analyseert de geconstateerde vraagstukken mobiliseert de juiste actoren en middelen. Startcompetentie 5, Professionaliseren De HRM-er werkt voortdurend pro-actief aan zijn eigen professionaliteit, volgt de actuele ontwikkelingen in het eigen vakgebied en daarbuiten op zowel nationaal als internationaal niveau, vormt daar een uitgesproken visie op, en kan deze vervolgens integreren in zijn eigen handelen maar kan daardoor ook zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de HR professie. 5.1 volgt actief de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op zet waar nodig zijn eigen onderzoek op om zijn visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 5.3. integreert zijn visie (op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen) in zijn eigen taakuitvoering 5.4. draagt zijn onderbouwde visie op ontwikkelingen in zijn vakgebied actief uit (bv. via publicaties, lezingen, gastcolleges) Startcompetentie 6, Onderzoeken De hbo-bachelor HRM stelt een onderzoeksvraag op over een.. probleem, bedenkt een methode om daarop een antwoord te krijgen, verzamelt en analyseert gegevens, formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag en doet verslag aan derden van het geheel aan activiteiten en bevindingen. 6.1 De hbo-bachelor HRM doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. 6.2 De hbo-bachelor HRM voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel (laten) uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt waar nodig bij. 6.3 De hbo-bachelor HRM interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueert hij resultaten en het proces en doet hiervan verslag. 6.4 De hbo-bachelor HRM gedraagt zich volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) De opleiding Human Resource Management is en bacheloropleiding met een vierjarig studieprogramma en heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten worden behaald in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. De studielast is 28 uur per 1 EC. 4

5 Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Human Resource Management International naam: B Human Resource Management Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Deeltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: N.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. 5

6 6

7 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Er zijn geen zittende studenten in deze fase van de opleiding. De instroom van deze opleiding is stopgezet per Cursussen hoofdfase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 EC Cursuscode CU03229 Titel van de cursus De organisatie binnenstebuiten Niveau 1/2 Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo (deeltijd) Studiejaar - semester 3 e jaar semester 1 Omschrijving op OBB rooster 2 Inhoud van de cursus Om het beleid van een organisatie te kunnen herzien, maak je eerst een analyse van de huidige omgeving. Er kan immers sprake zijn van tegenstrijdige informatie, er kunnen interpretatieverschillen optreden waardoor je keuzes moet maken. Daarna beschrijf je de gewenste situatie, waarna je advies uitbrengt. In dat advies houd je rekening met de randvoorwaarden vanuit de organisatie en de omgeving. Het advies moet immers zodanig reëel zijn dat de directie het ook daadwerkelijk kan implementeren. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) C1 BA-domeincompetentie 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens BBA 1 De BBA is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt1.1 Toetsen van strategisch beleid aan de eisen vanuit de omgeving en het voorstellen van aanpassingen van het beleid aan de (maatschappelijke en wettelijke) eisen. Ld1.1.1 Je kunt met de theoretische begrippen vanuit strategische management en de organisatiepsychologie de werkelijke situatie van een organisatie verklaren. Ld1.1.2 Je kunt theoretische organisatiekundige begrippen toepassen op de gekozen organisatie, zodanig dat Ld1.1.3 Je kunt de omgeving van een zelf gekozen organisatie analyseren aan de hand van een aantal gegeven aspecten Ld1.1.4 Je kunt voor deze organisatie de belangrijkste onderwerpen beschrijven Dt1.2 Vertalen van ontwikkelingen, trends in de externe omgeving naar het strategische beleid van de organisatie, het netwerk of de keten. 7

8 C2 C3 Ld1.2.1 Je kunt een verband leggen tussen de externe omgeving van een organisatie en en de gevolgen, die deze voor de interne organisatie kan hebben Ld1.2.2 Je kunt adviseren in hoeverre een organisatie de geformuleerde organisatiedoelstellingen moet aanpassen aan de hand van de omgevingsanalyse. BA-domeincompetentie 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden besluitvorming. BBA 1 De BBA is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt2.1 Vertalen van het strategische ( of politieke) beleid van de organisatie naar tactisch beleid voor een organisatie of functionele eenheid daarvan en van daaruit adviseren naar het management Ld2.1.1 Je kunt op grond van praktijkonderzoek de samenhang tussen de verschillende elementen van strategie, structuur en cultuur voor een zelf gekozen organisatie beschrijven. Ld2.1.2 Je kunt een adviesrapport schrijven, dat in foutloos Nederlands geschreven is geven hoe waarin deze bovenbeschreven samenhang voor een organisatie verbeterd kan worden en dit voorzien van aanbevelingen Ld2.1.3 Je kunt een foutloos adviesrapport schrijven voorzien van aanbevelingen. BA-domeincompetentie 8 Zelfsturende competentie (interpersoonlijke) Dt3.1 Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen. Dit wijst op betrokkenheid en op kritische zelfbeoordeling Ld3.1.1 Je kunt met medestudenten concrete werkafspraken maken Ld3.1.2 Je kunt je aan deadlines houden Ld3.1.3 Je kunt respect tonen voor andermans mening en je kunt beargumenteerd je mening inbrengen in het groepsproces. Ld3.1.4 Je kunt een kritische reflectie op eigen en andermans inbreng in het groepsproces geven 8

9 7 Planning van de toetsen lesweken Tussentoets : Toets met open vragen aan de hand van een casus 2 Onderzoeks voorstel 3 Rapportage /verslag 4 Reflectiever slag toets contactactiviteiten Herkansing: zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 8 Vorm van de toetsen 9 Inhoud van de toetsen naam soort toets bodemcijfe gewicht r 1 Tussentoets: casus-toets Casustoets met open vragen gericht op beheersing van begrippen van strategisch management en organisatiepsychologie 55 50% 2 Onderzoeksvoors tel 3 Rapportage/versl ag Onderzoeksvoorstel en vragenlijst 55 Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Integratie van theorie en praktijk van een 55 50% bestaande organisatie 4 Reflectieverslag Reflectie gebaseerd op oordeel over eigen bijdrage bij het tot stand komen van het verslag in vergelijking met groepsgenoten 55 Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Toelichting: Na bestudering van rubriek 8 weet de student wat er getoetst wordt en welke onderdelen het belangrijkst zijn. a Beschrijf wat je toetst en geef de relatie aan met de leerdoelen in rubriek 3. b Zorg dat het gewicht aan de aspecten parate kennis, inzicht, vaardigheden e.d. correspondeert met de leerdoelen in rubriek 3. Tussentoets: casus-toets In deze toets wordt Ld1.1.1 getoetst 9

10 Onderzoeksvoorstel Met dit voorstel en de daarbij behorende vragenlijst wordt een deel van Ld2.1.1 getoetst Rapportage/verslag In deze toets worden Ld1.1.2, Ld1.1.3, Ld1.1.4, Ld1.2.1, Ld1.2.2, Ld2.1.1, Ld2.1.2, Ld2.1.3 getoetst Reflectieverslag Hierbij worden Ld3.1.1, Ld3.1.2, Ld3.1.3, Ld3.1.4 getoetst 10 Beoordelingseisen per toets na bestudering van rubriek 9 weet de student aan welke eisen hij moet voldoen. a Noteer onveranderlijke (stabiele) eisen. Werk de criteria bij elke eis uit op het beoordelingsformulier en/of het antwoordprotocol bij de toets. Tussentoets: casus-toets In deze toets wordt Ld1.1.1 getoetst LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. LV5 kritisch verwerken Je formuleert en onderbouwt je mening en komt tot een gezamenlijk standpunt bij de toets voorbereiding. Onderzoeksvoorstel Met dit voorstel en de daarbij behorende vragenlijst wordt een deel van Ld2.1.1 getoetst Je onderzoeksvoorstel dient de volgende items te bevatten: Eenduidige probleemstelling Interviewvragenlijst voor manager en medewerker Taakverdeling groepsleden Voorlopige hoofdstukindeling Planning en gewenste bijdrage docent OnderzoeksLd1.1 niveau 1, 1.3 niveau 1, Ld 4.1 LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. Rapportage/verslag In deze toets worden Ld1.1.2, Ld1.1.3, Ld1.1.4, Ld1.2.1, Ld1.2.2, Ld2.1.1, Ld2.1.2,Ld2.1.3 getoetst Je beschrijving van het organisatiebeleid is realistisch en herkenbaar voor het management en medewerkers van de organisatie. Het door jou geformuleerde probleem is helder beargumenteerd en wordt (h)erkend door het management en medewerkers. Alle in de context van de organisatie zich voordoende ontwikkelingen worden beschreven en meegenomen bij het analyseren van het probleem. Je schrijft een helder rapport waarin je oordeel helder wordt beargumenteerd/onderbouwd. Je confronteert kansen met bedreigingen en beschrijft een duurzame aanpak om een kans te pakken of een bedreiging te pareren. De aanbevelingen van je rapport zijn uitvoerbaar binnen de gestelde tijd, binnen het gegeven budget en met de beschikbare mensen. OnderzoeksLd2.1 niveau 1,Ld 3.1 niveau 1, Ld3.2 niveau 2, Ld 4.1 LV3 analyseren, relateren, structureren Je moet in deze cursus goed kunnen analyseren en structureren, omdat je in een beperkt aantal bladzijden een organisatie moet kunnen beschrijven en analyseren. LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. 10

11 LV5 kritisch verwerken Je formuleert en onderbouwt je mening en komt tot een gezamenlijk standpunt. Reflectieverslag Hierbij worden Ld3.1.1, Ld3.1.2, Ld3.1.3, Ld3.1.4 getoetst Je dient een actieve bijdrage te leveren aan de assessment Je kunt je bijdrage aan het groepsproduct mondeling toelichten. Door je groepsleden wordt je op de volgende punten (groepsproces) geëvalueerd: o Enthousiasme/participatie o Met ideeën komen tijdens groepsbespreking o Bijdrage aan het functioneren als een team o Organiseren/controleren van de groep LV 1 zelfkennis Omdat aan het eind van deze cursus (o.a.) een zelfevaluatie plaatsvindt zul je in staat moeten zijn om te beschrijven waar je al goed in bent en waar wellicht nog (meer) aandacht aan besteed moet worden 11

12 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau 2 CU04310 Cursusjaar Deelnemers Communicatie in Organisaties (Communicatiepracticum) Deeltijd Studiejaar - semester 2-1 Omschrijving op rooster Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) CiO In de training staat het leren hanteren van specifieke gesprekken op het werk centraal. Van belang is dat je reflecteert op het behalen van het behalen van gespreksdoelen en het hanteren van gespreksvaardigheden. Je gaat na of je effectief bent in je communicatie. Eerst oefen je drie groepen vaardigheden die in allerlei soorten gesprekssituaties van belang zijn: de luister-, zendervaardigheden en regulerende vaardigheden. Daarna oefen je het voeren van tweegesprekken: het interviewen, de selectie-, sollicitatie- en exitgesprekken, als ook functionerings- en beoordelingsgesprekken, begeleidings- en adviesgesprekken en het voeren van slechtnieuws-gesprekken. Naast het leren hanteren van verschillende fasen in de gesprekken met daarbij behorende vaardigheden zijn attitudeaspecten van belang, evenals de (vermeende) rechten van werknemers. Na vergaderen en besluitvorming is er een oefening in conflicthantering en onderhandelen. C4 De HRM-er is in staat om (complexe) sociale en organisatorische vraagstukken tijdig te signaleren, analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen. Dt 4.1 De HRM-er signaleert zelfstandig vraagstukken op sociaal en organisatorisch vlak Dt 4.2 De HRM-er analyseert de geconstateerde vraagstukken Leerdelen in sociale context 1 Je kunt je zelf-monitoring-capaciteit verder ontwikkelen 2 Je kunt lezen en gebruik maken van de informatie die de sociale situatie biedt 3 Je kunt het bewust zijn van het actuele eigen gedrag reflecties vergroten 4 Je kunt effectief, gepast gedrag in specifieke situaties inzetten en de eigen gedragsmogelijkheden daartoe vergroten 5 Je kunt reflecteren op het waarschijnlijke effect van je eigen gedrag op de interactiepartner(s) 6 Je kunt gebruik maken van het aangereikte gereedschap om retrospectief te reflecteren op sociaal gedrag en daar lering uit kunnen trekken. Leerdoelen in tweegesprekken 1 Je kunt een gespreksstrategie opzetten teneinde specifieke gespreksdoelen te bereiken. 2 Je kunt tijdens het gesprek vasthouden aan en uitvoering geven aan de gekozen gespreksstrategie 3 je kunt op natuurlijke en effectieve wijze de geleerde vaardigheden toepassen en inzetten 4 Je kunt eventueel omschakelen en inspelen op het onverwachte van de interactiesituatie en hier overwogen keuzes in maken. 12

13 8 Inhoud van de toetsen Planning van de toetsen Toets vorm Omschrijving Resultaattype Factor Bodemcijfer Accenten Logboek Voortgangstoets Simulatie, bijvoorbeeld simulator of game Logboek met reflecties van oefeningen en aanwezigheidsplicht gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren, verbeteringen aangeven gesprek 2 in organisatie voeren, opnemen, analyseren, verbeteringen aangeven + verslag Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Numeriek K Numeriek I lesweken T H T HT 1 2 inlevermoment contactactiviteiten K Meer informatie is te vinden in de studieplanning (zie VLD) Herkansing: Regeling: Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 9 Beoordelingseisen per toets Voorwaarde voor beoordeling: Aanwezigheidsplicht en logboek Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100% voor de practicumbijeenkomsten (zie planning). Om dringende reden mag je maximaal driemaal afwezig zijn. Verzuim meld je vooraf aan de docent via mail. Bij meer dan driemaal afwezig moet je doorgaans de gehele cursus opnieuw volgen. Dit is ter beoordeling van de docent. Logboek: reflecties van oefeningen en eindreflectie - De reflecties zijn gericht op het eigen gedrag en communicatieve vaardigheden - De reflecties zijn systematisch en volgens voorgeschreven format opgesteld. - De reflecties zijn volledig. - Alle reflecties tezamen leiden tot een consistent reflectieverslag. Voortgangstoets: Gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren en verbeteringen aangeven - Je voert in de rol van gespreksleider een specifiek gesprek van 8 tot 12 minuten. - Je past een gespreksmodel met in te zetten vaardigheden toe. - Je schrijft het gesprek letterlijk uit en typeert je gedrag in termen van vaardigheden. - Je analyseert en reflecteert op je gedrag tijdens dit gesprek, waarbij je suggesties geeft voor het handhaven en/of verandering van je gedrag. - Het verslag voldoet aan de eisen van een zakelijk rapport. Simulatie: Gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren en verbeteringen aangeven - Eisen zijn gelijk aan die van de voortgangstoets, alleen wordt gesprek niet letterlijk uitgeschreven, maar samenvattend. 13

14 14

15 Algemene gegevens EC Cursuscode Titel van de cursus Niveau 2 7,5 EC CU03325 Cursusjaar 2012/2013 Deelnemers Studiejaar - semester 2-2 Omschrijving op rooster Werken met Personeelsinstrumenten Deeltijd Werken met Personeelsinstrumenten Cursusbeschrijving Nr Rubriek Toelichting 2 Inhoud van de cursus Deze cursus is een vervolg op de cursus Personeelsmanagement Hoezo? In de cursus Werken met Personeelsinstrumenten onderzoek je op jouw stageplaats hoe de personeelsinstrumenten in de praktijk worden toegepast. Tevens ga je onderzoeken hoe de relatie tussen de verschillende personeels instrumenten op jouw stageplaats is. Je wisselt deze ervaringen uit met medestudenten. Vervolgens concretiseer je enkele personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid op jouw stageplaats, waarna je voor de stageplaats een PIM maakt. Je volgt actief de ontwikkelingen in jouw vakgebied en aanverwante domeinen en vormt je daarop een visie. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) Startcompetentie :2.1, ontwikkelt personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid Dt 2.1 Ontwikkelt personeelsinstrumenten Ld Ld Ld Je kunt het geformuleerde strategische beleid benoemen Je kunt personeelsinstrumenten ontwikkelen Je kunt het strategische beleid van de organisatie vertalen naar het tactisch HRM beleid volgt actief de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op. Dt 5.1 Volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en aanverwante domeinen Ld Ld Je kunt de ontwikkelingen in het vakgebied benoemen Je kunt de ontwikkelingen in aanverwante domeinen benoemen 15

16 4 Vorm van de toetsen Planning van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht Uitwerking persoonlijke opdrachten Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Uitwerking groepsopdrachten Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Nieuwsberichten ingeleverd Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Notitie Schriftelijk individueel 5,5 100% lesweken T H T HT 1 inlevermoment contactactiviteiten Meer informatie is te vinden in de studieplanning (zie VLD) Herkansing: Voor de tussentoets en de eindtoets wordt een gelijkwaardige herkansingsmogelijkheid geboden. Regeling: Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 8 Inhoud van de toetsen Leerdoelen Vraagniveau reproductie Vraagniveau inzicht Vraagniveau toepassing x x x X X Vraagniveau synthese 9 Beoordelings-eisen per toets Toets Leerdoelen: Notitie schrijven: Bevat een beschrijving van de strategische doelen van de organisatie. Bevat een beschrijving hoe de strategische doelen bepaald zijn en wie erbij betrokken zijn. Er zit een pim in. Taalgebruik aantrekkelijk, correct en aanvaardbaar Bevat correct voor- en nawerk. Literatuurreferenties zijn volgens de APA-norm opgesteld. Omvang is 1000 tot 1500 woorden (ca. 4 A4). 16

17 Algemene gegevens EC Per stage 7,5 EC (totaal 30 EC) Cursuscode CU03643; CU04365; CU03553; CU05368 Titel van de cursus Oriënterende stages HRM Niveau 2, 3 Cursusjaar Deelnemers Deeltijd Semester Leerjaar 2: S3, S4; Leerjaar 3: S5, S6 Omschrijving op rooster O-stage Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus Het leuke van de stage is dat je in het beroep werkt waarvoor je opgeleid wordt. Je kunt op deze manier ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. De stage werkzaamheden moeten je voldoende gelegenheid bieden om je tijdens de stageperioden te oriënteren op het beroepenveld en inzicht te krijgen in de taken, de organisatiestructuur en de werkwijze van de organisatie en de branche. De opdrachten omvatten afgeronde taken op HRM-terrein en leiden tot het bereiken van de competenties. 3 Competenties (C ), deeltaken (Dt) en leerdoelen (Ld). 6 Vorm van de toetsen C 1 tot en met 6 Je legt in je POP vast aan welke competenties je tijdens de stages werkt. Hoewel je wel invloed hebt op wat je in je stages wilt leren en welke competenties je wilt ontwikkelen, zijn de stage niet vrijblijvend. Wat voor opdrachten je ook uitvoert, bij welk bedrijf je ook stage loopt, voor elke stagiair geldt dat hij de afgesproken competenties en de afgesproken onderzoekscompetenties op het vereiste niveau heeft verworven. Het niveau wordt bepaald door de Dublin Descriptoren. Dit zijn de maatstaven die het hbo-niveau van je werk bepalen. Fase Op te leveren producten 1 oriëntatie Deelportfolio 1 met Plan van aanpak (go/no go) 2 uitvoering Deelportfolio 2 met Functioneren, zelfbeoordeling en reflecties, bewijslast voor verworven competenties, verbeterplan (go/no go) 3 afronding Deelportfolio 3 met Presentatie, functioneren, zelfbeoordeling en bewijslast voor verworven competenties (cijfer) 17

18 7 Planning van de toetsen doorloopti jd Fase 1 Fase 2 Fase Portfolio 8 Inhoud van de toetsen Herkansing: Een stagecursus kun je niet herkansen. Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling Tabel 7.2 A Toetsmatrijs van de stages 1 & 3 Toets Beoordeling Gewicht Bodemcijfer Stageplan Portfolio (met functioneren & (zelf)beoordeling) Cijfer 100% 55 Tabel 7.2 B Toetsmatrijs van de stage 2 & 4 Toets Beoordeling Gewicht Bodemcijfer Stageplan Portfolio (met functioneren & (zelf)beoordeling) Cijfer 50% 55 Stagepresentatie Cijfer 50% 55 9 Beoordelingseisen per toets(onderdeel) Docenten verwachten van je dat je kwaliteit levert. Zo mag je van een portfolio verwachten dat het toegankelijk is. Als de ene beoordelaar onder toegankelijkheid echter verstaat dat het portfolio een inhoudsopgave moet hebben en de andere vindt dat de tekst leesbaar moet zijn, kun je niet van een betrouwbare beoordeling spreken. Om resultaten betrouwbaar te kunnen meten is het goed om te beginnen met het formuleren van de eisen waaraan prestaties moeten voldoen. Daarna is het zaak om de eisen om te zetten in concreet meetbare eenheden. Dit proces noemen we het operationaliseren van beoordelingseisen. Deze criteria vind je op de beoordelingsformulieren in de bijlagen bij de stage handleiding. Alle beoordelaars gebruiken deze formulieren voor het beoordelen van stagiairs. Op deze manier wordt de betrouwbaarheid van de beoordeling versterkt. 18

19 Algemene gegevens EC 7,5 EC. Cursuscode CU Titel van de cursus Strategisch Personeelsbeleid. Niveau 3 Cursusjaar Deelnemers Deeltijd; Voltijd. Studiejaar - semester Deeltijd 2-2; Voltijd 3-1 Omschrijving op rooster SPB 2 Inhoud van de cursus Een organisatie herziet en bepaalt haar toekomstvisie en strategische keuzen meestal eens in de paar jaar. Vaak komt daaruit voort dat de koers (iets) wordt verlegd, waardoor de organisatie (deels) anders moet gaan werken. Medewerkers krijgen andere taken (erbij) en moeten zich andere kennis en vaardigheden eigen maken. Soms ook moeten nieuwe medewerkers worden geworven met andere kennis of vaardigheden dan tot nu toe gebruikelijk. De HRM-adviseur ontwerpt het personeelsmanagement voor de organisatie in de gewijzigde situatie. Vanzelfsprekend gebeurt dat op basis van de strategische keuzes van die organisatie. De HRM-adviseur zorgt er op die manier voor dat het ontworpen personeelsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Je schrijft als HRM-adviseur een adviesrapport. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) C1 Informatie verzamelen. Lang en effectief omgaan met detailinformatie. Ontwikkelfase 3: aandacht hebben voor de essentie. Dt1.1 Dt1.2 Neemt informatie niet klakkeloos van anderen over, kijkt kritisch naar de aangeboden informatie. Ld1.1.1 Je kunt organisatiekundige begrippen zodanig hanteren dat je een heldere organisatieanalyse kunt schetsen en de samenhang kunt laten zien. Ld1.1.2 Je kunt het stappenplan voor het ontwikkelen van het strategisch personeelsbeleid toepassen. Ld1.1.3 Je kunt beleidsstukken en strategische nota`s doorgronden en de consequenties voor het personeelsbeleid benoemen en inpassen. Herkent de essenties en grote lijnen tijdens een probleemsituatie. Ld1.2.1 Je kunt aan de hand van het klavermodel een organisatie in essentie beschrijven. Ld1.2.2 Je kunt de SWOT/analyse toepassen, de confrontatiematrix opstellen en er acties en aanbevelingen voor het personeelsbeleid aan verbinden. 19

20 C2 C3 Probleemanalyse. Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens. Ontwikkelfase 3: probleemanalyse in complexe situaties. Dt2.1 Beschrijft de samenhang tussen ontwikkelingen en processen van de organisatie en externe omgeving en het te ontwerpen personeelsbeleid. Ld2.1.1 Je kunt een complexe verandersituatie terug brengen tot een aantal componenten. Ld2.1.2 Je kunt informatie verzamelen, het achterliggende belang opmerken en je er een oordeel vormen in het kader van het personeelsbeleid. Oordeelsvorming en advisering. Gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Ontwikkelfase 3: complexe situaties en diffuse afwegingscriteria. Dt 3.1 Komt tot een eindoordeel of conclusie die een conceptuele gedachtesprong vereist. Ld Je kunt aangeven welk alternatief het beste aansluit bij toekomstige ontwikkelingen. 6 Vorm van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht 1 Adviesrapport individueel Planning van de toetsen lesweken T H T HT X X X X X X X X X Er is geen toets in te roosteren. De uiterste inleverdatum van het adviesrapport is de vrijdag van de herhalings toetsweek. Het bodemcijfer voor de beoordeling is 55 punten. Leidt de beoordeling tot een onvoldoende (minder dan 55 punten) dan kan het adviesrapport worden aangevuld/verbeterd en binnen 4 weken voor een herbeoordeling worden ingediend. Is het dan onverhoopt nog steeds onvoldoende, dan krijg je een nieuwe opdracht in volgende cursusjaar. Colleges worden in overleg met de studenten gepland. Inroosteren lesweken nee toets contactactiviteiten 20

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Sport & Bewegingseducatie voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Hbo-bacheloropleiding Human Resource Management Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 30 oktober 2013 2/53 Inleiding Dit visitatierapport bevat

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho 34609 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie