Human Resource Management - deeltijd oud curriculum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instelling specifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleiding specifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Human Resource Management, deeltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Human Resource Management Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Human Resource Management 1

2 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Het college van bestuur kan eisen stellen aan de werkkring van een student in de periode dat hij een deeltijdopleiding volgt. Aan deze eisen moet zijn voldaan voordat de werkzaamheden in de werkkring als onderwijseenheden worden aangemerkt (artikel 7.27 WHW). De kwaliteit van de werkplek wordt door een examinator van de opleiding beoordeeld aan de hand van een werkplekscan. De aard, de inhoud, het niveau van de werkkring/werkzaamheden, alsmede de leerdoelen die moeten worden gerealiseerd en de relatie daarvan met het onderwijsprogramma zijn gelijk aan de bij de stage courses geldende bepalingen De opleiding Human Resource Management heeft een deeltijdopleiding. In de deeltijdopleiding worden de volgende eisen gesteld aan de werkkring: 1. De werkkring bevindt zich in het HRM werkveld en heeft een minimale omvang van 24 uren per week gedurende de gehele opleiding; 2. De werkzaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende onderwijseenheden uitgevoerd kunnen worden; 3. De werkzaamheden kunnen ingezet worden bij praktijkopdrachten, stage en afstuderen; 4. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten in zijn organisatie te laten uitvoeren; 5. Je bent 21 jaar of ouder of je hebt recent (< 3 jaar geleden) de MBO SJM-4 opleiding afgerond; 6. Je bent tenminste 3 jaar werkzaam binnen Human Resource Management of je hebt recent (< 3 jaar geleden) de MBO SJM-4 opleiding afgerond; 7. Voor inschrijving heeft een intakegesprek plaatsgevonden, waarin de relevantie van de werkplek en de mogelijke ontwikkeling daarin beoordeeld. De werkplek moet door de opleiding worden goedgekeurd; 8. Een eventuele onderbreking van de professionele activiteiten (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of baanwisseling) mag maximaal drie maanden duren. Bij een langere onderbreking dient de studie (tijdelijk) te worden gestaakt tot het moment dat de student weer professioneel actief is Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Niet van toepassing 2

3 2.1.6 Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) Niet langer van toepassing voor dit programma. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Invulinstructie: vermeld o.a. basiskenmerken van de opleiding, omgevingsontwikkelingen, kansen voor opleiding en beroep, contexten, functies (categorieën, voorbeelden). Zie voor opzet van de profielen Competenties (art 3.2 OER HZ) De competenties en deeltaken voor de opleiding Human Resource Management zijn de volgende: Startcompetentie 1, Ontwikkelen van visie en beleid De HRM-er is in staat om vanuit zijn expertise op strategisch niveau adequaat beleid en visie te ontwikkelen en hierover te communiceren waarbij hij effectief de sociale processen verbindt met de technische, economische en commerciële processen in de organisatie, om de organisatie zo succesvol mogelijk te doen zijn. 1.1 ontwikkelt op strategisch niveau visie en beleid 1.2 draagt zorg voor de verbinding tussen de sociale processen met de technische, economische en commerciële processen Startcompetentie 2. Ontwikkelen, implementeren van, en werken met personeelsinstrumenten De HRM-er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beleid van de organisatie, die personele middelen in te zetten die leiden tot een effectieve organisatie. Hij activeert daartoe de indoor- en uitstroom van personeel zodanig dat de strategische doelstellingen van de organisatie optimaal bereikt worden, met inachtneming van sociaal maatschappelijke en ethische aspecten ontwikkelt personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid 2.2. implementeert ontwikkelde personeelsinstrumenten 2.3. adviseert hoe en welke personeelsinstrumenten in te zetten om in-, door- en uitstroom te activeren binnen de strategische, tactische & operationele doelstellingen van de organisatie Startcompetentie 3, Begeleiden & coachen De HRM-er is in staat de doelstellingen van de individuele medewerker met die van de organisatie te verbinden, om zowel voor het individu als de organisatie een succesvol resultaat te bereiken. Als actieve gesprekspartner voor management en medewerker optimaliseert hij de effectiviteit van de organisatie legt verbinding tussen de doelstellingen van individu(en) en organisatie en stemt deze waar mogelijk op elkaar af adviseert management en medewerker(s) vanuit verschillende rollen over hoe verbindingen tot stand kunnen komen begeleidt het proces dat moet leiden tot optimalisatie van de organisatie effectiviteit. 3

4 Startcompetenties 4, Probleemaanpak De HRM-er is in staat om (complexe) probleem situaties tijdig te signaleren, analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen signaleert zelfstandig vraagstukken op sociaal en organisatorisch vlak analyseert de geconstateerde vraagstukken mobiliseert de juiste actoren en middelen. Startcompetentie 5, Professionaliseren De HRM-er werkt voortdurend pro-actief aan zijn eigen professionaliteit, volgt de actuele ontwikkelingen in het eigen vakgebied en daarbuiten op zowel nationaal als internationaal niveau, vormt daar een uitgesproken visie op, en kan deze vervolgens integreren in zijn eigen handelen maar kan daardoor ook zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de HR professie. 5.1 volgt actief de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op zet waar nodig zijn eigen onderzoek op om zijn visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 5.3. integreert zijn visie (op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen) in zijn eigen taakuitvoering 5.4. draagt zijn onderbouwde visie op ontwikkelingen in zijn vakgebied actief uit (bv. via publicaties, lezingen, gastcolleges) Startcompetentie 6, Onderzoeken De hbo-bachelor HRM stelt een onderzoeksvraag op over een.. probleem, bedenkt een methode om daarop een antwoord te krijgen, verzamelt en analyseert gegevens, formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag en doet verslag aan derden van het geheel aan activiteiten en bevindingen. 6.1 De hbo-bachelor HRM doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. 6.2 De hbo-bachelor HRM voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel (laten) uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt waar nodig bij. 6.3 De hbo-bachelor HRM interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueert hij resultaten en het proces en doet hiervan verslag. 6.4 De hbo-bachelor HRM gedraagt zich volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) De opleiding Human Resource Management is en bacheloropleiding met een vierjarig studieprogramma en heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten worden behaald in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. De studielast is 28 uur per 1 EC. 4

5 Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Human Resource Management International naam: B Human Resource Management Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Deeltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: N.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. 5

6 6

7 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Er zijn geen zittende studenten in deze fase van de opleiding. De instroom van deze opleiding is stopgezet per Cursussen hoofdfase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 EC Cursuscode CU03229 Titel van de cursus De organisatie binnenstebuiten Niveau 1/2 Cursusjaar Deelnemers werkenden / havo-mbo-vwo (deeltijd) Studiejaar - semester 3 e jaar semester 1 Omschrijving op OBB rooster 2 Inhoud van de cursus Om het beleid van een organisatie te kunnen herzien, maak je eerst een analyse van de huidige omgeving. Er kan immers sprake zijn van tegenstrijdige informatie, er kunnen interpretatieverschillen optreden waardoor je keuzes moet maken. Daarna beschrijf je de gewenste situatie, waarna je advies uitbrengt. In dat advies houd je rekening met de randvoorwaarden vanuit de organisatie en de omgeving. Het advies moet immers zodanig reëel zijn dat de directie het ook daadwerkelijk kan implementeren. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) C1 BA-domeincompetentie 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens BBA 1 De BBA is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt1.1 Toetsen van strategisch beleid aan de eisen vanuit de omgeving en het voorstellen van aanpassingen van het beleid aan de (maatschappelijke en wettelijke) eisen. Ld1.1.1 Je kunt met de theoretische begrippen vanuit strategische management en de organisatiepsychologie de werkelijke situatie van een organisatie verklaren. Ld1.1.2 Je kunt theoretische organisatiekundige begrippen toepassen op de gekozen organisatie, zodanig dat Ld1.1.3 Je kunt de omgeving van een zelf gekozen organisatie analyseren aan de hand van een aantal gegeven aspecten Ld1.1.4 Je kunt voor deze organisatie de belangrijkste onderwerpen beschrijven Dt1.2 Vertalen van ontwikkelingen, trends in de externe omgeving naar het strategische beleid van de organisatie, het netwerk of de keten. 7

8 C2 C3 Ld1.2.1 Je kunt een verband leggen tussen de externe omgeving van een organisatie en en de gevolgen, die deze voor de interne organisatie kan hebben Ld1.2.2 Je kunt adviseren in hoeverre een organisatie de geformuleerde organisatiedoelstellingen moet aanpassen aan de hand van de omgevingsanalyse. BA-domeincompetentie 2 Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden besluitvorming. BBA 1 De BBA is op operationeel niveau in staat met en vanuit verschillende disciplines een bedrijf te starten, te voeren en te verantwoorden binnen een duurzaam perspectief. Dt2.1 Vertalen van het strategische ( of politieke) beleid van de organisatie naar tactisch beleid voor een organisatie of functionele eenheid daarvan en van daaruit adviseren naar het management Ld2.1.1 Je kunt op grond van praktijkonderzoek de samenhang tussen de verschillende elementen van strategie, structuur en cultuur voor een zelf gekozen organisatie beschrijven. Ld2.1.2 Je kunt een adviesrapport schrijven, dat in foutloos Nederlands geschreven is geven hoe waarin deze bovenbeschreven samenhang voor een organisatie verbeterd kan worden en dit voorzien van aanbevelingen Ld2.1.3 Je kunt een foutloos adviesrapport schrijven voorzien van aanbevelingen. BA-domeincompetentie 8 Zelfsturende competentie (interpersoonlijke) Dt3.1 Nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen. Dit wijst op betrokkenheid en op kritische zelfbeoordeling Ld3.1.1 Je kunt met medestudenten concrete werkafspraken maken Ld3.1.2 Je kunt je aan deadlines houden Ld3.1.3 Je kunt respect tonen voor andermans mening en je kunt beargumenteerd je mening inbrengen in het groepsproces. Ld3.1.4 Je kunt een kritische reflectie op eigen en andermans inbreng in het groepsproces geven 8

9 7 Planning van de toetsen lesweken Tussentoets : Toets met open vragen aan de hand van een casus 2 Onderzoeks voorstel 3 Rapportage /verslag 4 Reflectiever slag toets contactactiviteiten Herkansing: zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 8 Vorm van de toetsen 9 Inhoud van de toetsen naam soort toets bodemcijfe gewicht r 1 Tussentoets: casus-toets Casustoets met open vragen gericht op beheersing van begrippen van strategisch management en organisatiepsychologie 55 50% 2 Onderzoeksvoors tel 3 Rapportage/versl ag Onderzoeksvoorstel en vragenlijst 55 Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Integratie van theorie en praktijk van een 55 50% bestaande organisatie 4 Reflectieverslag Reflectie gebaseerd op oordeel over eigen bijdrage bij het tot stand komen van het verslag in vergelijking met groepsgenoten 55 Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Toelichting: Na bestudering van rubriek 8 weet de student wat er getoetst wordt en welke onderdelen het belangrijkst zijn. a Beschrijf wat je toetst en geef de relatie aan met de leerdoelen in rubriek 3. b Zorg dat het gewicht aan de aspecten parate kennis, inzicht, vaardigheden e.d. correspondeert met de leerdoelen in rubriek 3. Tussentoets: casus-toets In deze toets wordt Ld1.1.1 getoetst 9

10 Onderzoeksvoorstel Met dit voorstel en de daarbij behorende vragenlijst wordt een deel van Ld2.1.1 getoetst Rapportage/verslag In deze toets worden Ld1.1.2, Ld1.1.3, Ld1.1.4, Ld1.2.1, Ld1.2.2, Ld2.1.1, Ld2.1.2, Ld2.1.3 getoetst Reflectieverslag Hierbij worden Ld3.1.1, Ld3.1.2, Ld3.1.3, Ld3.1.4 getoetst 10 Beoordelingseisen per toets na bestudering van rubriek 9 weet de student aan welke eisen hij moet voldoen. a Noteer onveranderlijke (stabiele) eisen. Werk de criteria bij elke eis uit op het beoordelingsformulier en/of het antwoordprotocol bij de toets. Tussentoets: casus-toets In deze toets wordt Ld1.1.1 getoetst LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. LV5 kritisch verwerken Je formuleert en onderbouwt je mening en komt tot een gezamenlijk standpunt bij de toets voorbereiding. Onderzoeksvoorstel Met dit voorstel en de daarbij behorende vragenlijst wordt een deel van Ld2.1.1 getoetst Je onderzoeksvoorstel dient de volgende items te bevatten: Eenduidige probleemstelling Interviewvragenlijst voor manager en medewerker Taakverdeling groepsleden Voorlopige hoofdstukindeling Planning en gewenste bijdrage docent OnderzoeksLd1.1 niveau 1, 1.3 niveau 1, Ld 4.1 LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. Rapportage/verslag In deze toets worden Ld1.1.2, Ld1.1.3, Ld1.1.4, Ld1.2.1, Ld1.2.2, Ld2.1.1, Ld2.1.2,Ld2.1.3 getoetst Je beschrijving van het organisatiebeleid is realistisch en herkenbaar voor het management en medewerkers van de organisatie. Het door jou geformuleerde probleem is helder beargumenteerd en wordt (h)erkend door het management en medewerkers. Alle in de context van de organisatie zich voordoende ontwikkelingen worden beschreven en meegenomen bij het analyseren van het probleem. Je schrijft een helder rapport waarin je oordeel helder wordt beargumenteerd/onderbouwd. Je confronteert kansen met bedreigingen en beschrijft een duurzame aanpak om een kans te pakken of een bedreiging te pareren. De aanbevelingen van je rapport zijn uitvoerbaar binnen de gestelde tijd, binnen het gegeven budget en met de beschikbare mensen. OnderzoeksLd2.1 niveau 1,Ld 3.1 niveau 1, Ld3.2 niveau 2, Ld 4.1 LV3 analyseren, relateren, structureren Je moet in deze cursus goed kunnen analyseren en structureren, omdat je in een beperkt aantal bladzijden een organisatie moet kunnen beschrijven en analyseren. LV4 concretiseren Je zult steeds een vertaling moeten maken van theoretische begrippen naar wat in een organisatie daadwerkelijk gebeurt. 10

11 LV5 kritisch verwerken Je formuleert en onderbouwt je mening en komt tot een gezamenlijk standpunt. Reflectieverslag Hierbij worden Ld3.1.1, Ld3.1.2, Ld3.1.3, Ld3.1.4 getoetst Je dient een actieve bijdrage te leveren aan de assessment Je kunt je bijdrage aan het groepsproduct mondeling toelichten. Door je groepsleden wordt je op de volgende punten (groepsproces) geëvalueerd: o Enthousiasme/participatie o Met ideeën komen tijdens groepsbespreking o Bijdrage aan het functioneren als een team o Organiseren/controleren van de groep LV 1 zelfkennis Omdat aan het eind van deze cursus (o.a.) een zelfevaluatie plaatsvindt zul je in staat moeten zijn om te beschrijven waar je al goed in bent en waar wellicht nog (meer) aandacht aan besteed moet worden 11

12 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau 2 CU04310 Cursusjaar Deelnemers Communicatie in Organisaties (Communicatiepracticum) Deeltijd Studiejaar - semester 2-1 Omschrijving op rooster Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) CiO In de training staat het leren hanteren van specifieke gesprekken op het werk centraal. Van belang is dat je reflecteert op het behalen van het behalen van gespreksdoelen en het hanteren van gespreksvaardigheden. Je gaat na of je effectief bent in je communicatie. Eerst oefen je drie groepen vaardigheden die in allerlei soorten gesprekssituaties van belang zijn: de luister-, zendervaardigheden en regulerende vaardigheden. Daarna oefen je het voeren van tweegesprekken: het interviewen, de selectie-, sollicitatie- en exitgesprekken, als ook functionerings- en beoordelingsgesprekken, begeleidings- en adviesgesprekken en het voeren van slechtnieuws-gesprekken. Naast het leren hanteren van verschillende fasen in de gesprekken met daarbij behorende vaardigheden zijn attitudeaspecten van belang, evenals de (vermeende) rechten van werknemers. Na vergaderen en besluitvorming is er een oefening in conflicthantering en onderhandelen. C4 De HRM-er is in staat om (complexe) sociale en organisatorische vraagstukken tijdig te signaleren, analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen. Dt 4.1 De HRM-er signaleert zelfstandig vraagstukken op sociaal en organisatorisch vlak Dt 4.2 De HRM-er analyseert de geconstateerde vraagstukken Leerdelen in sociale context 1 Je kunt je zelf-monitoring-capaciteit verder ontwikkelen 2 Je kunt lezen en gebruik maken van de informatie die de sociale situatie biedt 3 Je kunt het bewust zijn van het actuele eigen gedrag reflecties vergroten 4 Je kunt effectief, gepast gedrag in specifieke situaties inzetten en de eigen gedragsmogelijkheden daartoe vergroten 5 Je kunt reflecteren op het waarschijnlijke effect van je eigen gedrag op de interactiepartner(s) 6 Je kunt gebruik maken van het aangereikte gereedschap om retrospectief te reflecteren op sociaal gedrag en daar lering uit kunnen trekken. Leerdoelen in tweegesprekken 1 Je kunt een gespreksstrategie opzetten teneinde specifieke gespreksdoelen te bereiken. 2 Je kunt tijdens het gesprek vasthouden aan en uitvoering geven aan de gekozen gespreksstrategie 3 je kunt op natuurlijke en effectieve wijze de geleerde vaardigheden toepassen en inzetten 4 Je kunt eventueel omschakelen en inspelen op het onverwachte van de interactiesituatie en hier overwogen keuzes in maken. 12

13 8 Inhoud van de toetsen Planning van de toetsen Toets vorm Omschrijving Resultaattype Factor Bodemcijfer Accenten Logboek Voortgangstoets Simulatie, bijvoorbeeld simulator of game Logboek met reflecties van oefeningen en aanwezigheidsplicht gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren, verbeteringen aangeven gesprek 2 in organisatie voeren, opnemen, analyseren, verbeteringen aangeven + verslag Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Numeriek K Numeriek I lesweken T H T HT 1 2 inlevermoment contactactiviteiten K Meer informatie is te vinden in de studieplanning (zie VLD) Herkansing: Regeling: Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 9 Beoordelingseisen per toets Voorwaarde voor beoordeling: Aanwezigheidsplicht en logboek Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100% voor de practicumbijeenkomsten (zie planning). Om dringende reden mag je maximaal driemaal afwezig zijn. Verzuim meld je vooraf aan de docent via mail. Bij meer dan driemaal afwezig moet je doorgaans de gehele cursus opnieuw volgen. Dit is ter beoordeling van de docent. Logboek: reflecties van oefeningen en eindreflectie - De reflecties zijn gericht op het eigen gedrag en communicatieve vaardigheden - De reflecties zijn systematisch en volgens voorgeschreven format opgesteld. - De reflecties zijn volledig. - Alle reflecties tezamen leiden tot een consistent reflectieverslag. Voortgangstoets: Gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren en verbeteringen aangeven - Je voert in de rol van gespreksleider een specifiek gesprek van 8 tot 12 minuten. - Je past een gespreksmodel met in te zetten vaardigheden toe. - Je schrijft het gesprek letterlijk uit en typeert je gedrag in termen van vaardigheden. - Je analyseert en reflecteert op je gedrag tijdens dit gesprek, waarbij je suggesties geeft voor het handhaven en/of verandering van je gedrag. - Het verslag voldoet aan de eisen van een zakelijk rapport. Simulatie: Gesprek in organisatie voeren, opnemen, analyseren en verbeteringen aangeven - Eisen zijn gelijk aan die van de voortgangstoets, alleen wordt gesprek niet letterlijk uitgeschreven, maar samenvattend. 13

14 14

15 Algemene gegevens EC Cursuscode Titel van de cursus Niveau 2 7,5 EC CU03325 Cursusjaar 2012/2013 Deelnemers Studiejaar - semester 2-2 Omschrijving op rooster Werken met Personeelsinstrumenten Deeltijd Werken met Personeelsinstrumenten Cursusbeschrijving Nr Rubriek Toelichting 2 Inhoud van de cursus Deze cursus is een vervolg op de cursus Personeelsmanagement Hoezo? In de cursus Werken met Personeelsinstrumenten onderzoek je op jouw stageplaats hoe de personeelsinstrumenten in de praktijk worden toegepast. Tevens ga je onderzoeken hoe de relatie tussen de verschillende personeels instrumenten op jouw stageplaats is. Je wisselt deze ervaringen uit met medestudenten. Vervolgens concretiseer je enkele personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid op jouw stageplaats, waarna je voor de stageplaats een PIM maakt. Je volgt actief de ontwikkelingen in jouw vakgebied en aanverwante domeinen en vormt je daarop een visie. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) Startcompetentie :2.1, ontwikkelt personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid Dt 2.1 Ontwikkelt personeelsinstrumenten Ld Ld Ld Je kunt het geformuleerde strategische beleid benoemen Je kunt personeelsinstrumenten ontwikkelen Je kunt het strategische beleid van de organisatie vertalen naar het tactisch HRM beleid volgt actief de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op. Dt 5.1 Volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied en aanverwante domeinen Ld Ld Je kunt de ontwikkelingen in het vakgebied benoemen Je kunt de ontwikkelingen in aanverwante domeinen benoemen 15

16 4 Vorm van de toetsen Planning van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht Uitwerking persoonlijke opdrachten Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Uitwerking groepsopdrachten Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Nieuwsberichten ingeleverd Actieve deelname Geldt als voorwaarde voor het toekennen van studiepunten Notitie Schriftelijk individueel 5,5 100% lesweken T H T HT 1 inlevermoment contactactiviteiten Meer informatie is te vinden in de studieplanning (zie VLD) Herkansing: Voor de tussentoets en de eindtoets wordt een gelijkwaardige herkansingsmogelijkheid geboden. Regeling: Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling 8 Inhoud van de toetsen Leerdoelen Vraagniveau reproductie Vraagniveau inzicht Vraagniveau toepassing x x x X X Vraagniveau synthese 9 Beoordelings-eisen per toets Toets Leerdoelen: Notitie schrijven: Bevat een beschrijving van de strategische doelen van de organisatie. Bevat een beschrijving hoe de strategische doelen bepaald zijn en wie erbij betrokken zijn. Er zit een pim in. Taalgebruik aantrekkelijk, correct en aanvaardbaar Bevat correct voor- en nawerk. Literatuurreferenties zijn volgens de APA-norm opgesteld. Omvang is 1000 tot 1500 woorden (ca. 4 A4). 16

17 Algemene gegevens EC Per stage 7,5 EC (totaal 30 EC) Cursuscode CU03643; CU04365; CU03553; CU05368 Titel van de cursus Oriënterende stages HRM Niveau 2, 3 Cursusjaar Deelnemers Deeltijd Semester Leerjaar 2: S3, S4; Leerjaar 3: S5, S6 Omschrijving op rooster O-stage Cursusbeschrijving 2 Inhoud van de cursus Het leuke van de stage is dat je in het beroep werkt waarvoor je opgeleid wordt. Je kunt op deze manier ervaren wat werken inhoudt en ontdekken waar je sterke en zwakke kanten liggen en waardoor je gemotiveerd wordt. Je ontwikkelt een eigen werkstijl, je bouwt contacten op met collega s, klanten en andere relevante personen en breidt daardoor je netwerk uit. Daarnaast ervaar je in hoeverre je je kunt concentreren op een opdracht in een praktijksituatie en of je wel of niet gevoelig bent voor tijdsdruk. De stage werkzaamheden moeten je voldoende gelegenheid bieden om je tijdens de stageperioden te oriënteren op het beroepenveld en inzicht te krijgen in de taken, de organisatiestructuur en de werkwijze van de organisatie en de branche. De opdrachten omvatten afgeronde taken op HRM-terrein en leiden tot het bereiken van de competenties. 3 Competenties (C ), deeltaken (Dt) en leerdoelen (Ld). 6 Vorm van de toetsen C 1 tot en met 6 Je legt in je POP vast aan welke competenties je tijdens de stages werkt. Hoewel je wel invloed hebt op wat je in je stages wilt leren en welke competenties je wilt ontwikkelen, zijn de stage niet vrijblijvend. Wat voor opdrachten je ook uitvoert, bij welk bedrijf je ook stage loopt, voor elke stagiair geldt dat hij de afgesproken competenties en de afgesproken onderzoekscompetenties op het vereiste niveau heeft verworven. Het niveau wordt bepaald door de Dublin Descriptoren. Dit zijn de maatstaven die het hbo-niveau van je werk bepalen. Fase Op te leveren producten 1 oriëntatie Deelportfolio 1 met Plan van aanpak (go/no go) 2 uitvoering Deelportfolio 2 met Functioneren, zelfbeoordeling en reflecties, bewijslast voor verworven competenties, verbeterplan (go/no go) 3 afronding Deelportfolio 3 met Presentatie, functioneren, zelfbeoordeling en bewijslast voor verworven competenties (cijfer) 17

18 7 Planning van de toetsen doorloopti jd Fase 1 Fase 2 Fase Portfolio 8 Inhoud van de toetsen Herkansing: Een stagecursus kun je niet herkansen. Zie 2.2.5a van deze uitvoeringsregeling Tabel 7.2 A Toetsmatrijs van de stages 1 & 3 Toets Beoordeling Gewicht Bodemcijfer Stageplan Portfolio (met functioneren & (zelf)beoordeling) Cijfer 100% 55 Tabel 7.2 B Toetsmatrijs van de stage 2 & 4 Toets Beoordeling Gewicht Bodemcijfer Stageplan Portfolio (met functioneren & (zelf)beoordeling) Cijfer 50% 55 Stagepresentatie Cijfer 50% 55 9 Beoordelingseisen per toets(onderdeel) Docenten verwachten van je dat je kwaliteit levert. Zo mag je van een portfolio verwachten dat het toegankelijk is. Als de ene beoordelaar onder toegankelijkheid echter verstaat dat het portfolio een inhoudsopgave moet hebben en de andere vindt dat de tekst leesbaar moet zijn, kun je niet van een betrouwbare beoordeling spreken. Om resultaten betrouwbaar te kunnen meten is het goed om te beginnen met het formuleren van de eisen waaraan prestaties moeten voldoen. Daarna is het zaak om de eisen om te zetten in concreet meetbare eenheden. Dit proces noemen we het operationaliseren van beoordelingseisen. Deze criteria vind je op de beoordelingsformulieren in de bijlagen bij de stage handleiding. Alle beoordelaars gebruiken deze formulieren voor het beoordelen van stagiairs. Op deze manier wordt de betrouwbaarheid van de beoordeling versterkt. 18

19 Algemene gegevens EC 7,5 EC. Cursuscode CU Titel van de cursus Strategisch Personeelsbeleid. Niveau 3 Cursusjaar Deelnemers Deeltijd; Voltijd. Studiejaar - semester Deeltijd 2-2; Voltijd 3-1 Omschrijving op rooster SPB 2 Inhoud van de cursus Een organisatie herziet en bepaalt haar toekomstvisie en strategische keuzen meestal eens in de paar jaar. Vaak komt daaruit voort dat de koers (iets) wordt verlegd, waardoor de organisatie (deels) anders moet gaan werken. Medewerkers krijgen andere taken (erbij) en moeten zich andere kennis en vaardigheden eigen maken. Soms ook moeten nieuwe medewerkers worden geworven met andere kennis of vaardigheden dan tot nu toe gebruikelijk. De HRM-adviseur ontwerpt het personeelsmanagement voor de organisatie in de gewijzigde situatie. Vanzelfsprekend gebeurt dat op basis van de strategische keuzes van die organisatie. De HRM-adviseur zorgt er op die manier voor dat het ontworpen personeelsbeleid bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen. Je schrijft als HRM-adviseur een adviesrapport. 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leerdoelen (Ld) C1 Informatie verzamelen. Lang en effectief omgaan met detailinformatie. Ontwikkelfase 3: aandacht hebben voor de essentie. Dt1.1 Dt1.2 Neemt informatie niet klakkeloos van anderen over, kijkt kritisch naar de aangeboden informatie. Ld1.1.1 Je kunt organisatiekundige begrippen zodanig hanteren dat je een heldere organisatieanalyse kunt schetsen en de samenhang kunt laten zien. Ld1.1.2 Je kunt het stappenplan voor het ontwikkelen van het strategisch personeelsbeleid toepassen. Ld1.1.3 Je kunt beleidsstukken en strategische nota`s doorgronden en de consequenties voor het personeelsbeleid benoemen en inpassen. Herkent de essenties en grote lijnen tijdens een probleemsituatie. Ld1.2.1 Je kunt aan de hand van het klavermodel een organisatie in essentie beschrijven. Ld1.2.2 Je kunt de SWOT/analyse toepassen, de confrontatiematrix opstellen en er acties en aanbevelingen voor het personeelsbeleid aan verbinden. 19

20 C2 C3 Probleemanalyse. Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens. Ontwikkelfase 3: probleemanalyse in complexe situaties. Dt2.1 Beschrijft de samenhang tussen ontwikkelingen en processen van de organisatie en externe omgeving en het te ontwerpen personeelsbeleid. Ld2.1.1 Je kunt een complexe verandersituatie terug brengen tot een aantal componenten. Ld2.1.2 Je kunt informatie verzamelen, het achterliggende belang opmerken en je er een oordeel vormen in het kader van het personeelsbeleid. Oordeelsvorming en advisering. Gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen. Ontwikkelfase 3: complexe situaties en diffuse afwegingscriteria. Dt 3.1 Komt tot een eindoordeel of conclusie die een conceptuele gedachtesprong vereist. Ld Je kunt aangeven welk alternatief het beste aansluit bij toekomstige ontwikkelingen. 6 Vorm van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht 1 Adviesrapport individueel Planning van de toetsen lesweken T H T HT X X X X X X X X X Er is geen toets in te roosteren. De uiterste inleverdatum van het adviesrapport is de vrijdag van de herhalings toetsweek. Het bodemcijfer voor de beoordeling is 55 punten. Leidt de beoordeling tot een onvoldoende (minder dan 55 punten) dan kan het adviesrapport worden aangevuld/verbeterd en binnen 4 weken voor een herbeoordeling worden ingediend. Is het dan onverhoopt nog steeds onvoldoende, dan krijg je een nieuwe opdracht in volgende cursusjaar. Colleges worden in overleg met de studenten gepland. Inroosteren lesweken nee toets contactactiviteiten 20

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases.

reflectieopdrachten en door middel van het toepassen van het analysemodel in praktijkcases. Toelichting vooraf Een van onze auteurs, Pierre Winkler, heeft op verzoek van de landelijke kenniskring ethiek in het mbo, een lezing gehouden over plaats en vormgeving van ethiek in SLB, Burgerschap en

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider

Sport, Gezondheid en Management. Cursusjaar 2015/2016. Stage jaar 2. Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2015/2016 Stage jaar 2 Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Danny Sims Naam John van Apeldoorn werkveldbegeleider: Organisatie: Eco coachen

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM Hogeschool HHM en Psychologie BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2 Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM jll -Fontys Hngeschonl HRM en Geachte praktijkbegeleider, U heeft een van onze studenten

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs Doel van het diploma Met dit diploma laten makelaars en taxateurs zien dat ze kritische professionals zijn met kennis van de ethiek. Deze kennis en houding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen

Medewerker contractmanagement. Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Denkkracht: 3. Analytisch vermogen Begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen. Dit houdt in dat er verschillende onderdelen of aspecten met elkaar

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie