Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen 29 Risicobeheersing 35 Vooruitblik Bestuurdersverklaring In Control Verantwoording 40 Bestuurdersverklaring 42 Assurance-rapport In control verantwoording 47 Bericht Raad van Commissarissen 59 Jaarrekening 60 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Geconsolideerd grondslagen voor de financiële verslaggeving 74 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Enkelvoudige grondslagen van waardering en resultaatbepaling 89 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over Overige gegevens 95 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 1 MN Jaarverslag 2013

3

4 Opmaat

5 Voorwoord Het afgelopen jaar kende voor MN en haar opdrachtgevers pijnlijke momenten, maar ook tekenen van hoop. Pijnlijk was het dat in Nederland onze grootste opdrachtgevers zich voor het eerst in hun geschiedenis gedwongen zagen de pensioenen te verlagen. Die verlaging trof alle betrokken deelnemers. Het waren echter vooral de gepensioneerden die hun koopkracht het afgelopen jaar scherp zagen dalen, zeker omdat enkele maanden voor de pensioenverlaging ook fiscale maatregelen van de overheid een substantiële hap namen uit het netto inkomen. Het jaar 2013 gold als opmaat naar een nieuw pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel is krachtig, omdat werkgevers en werknemers het stelsel de afgelopen decennia steeds tijdig hebben weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo n verbouwing is ook nu weer nodig. De stijgende levensverwachting, demografische veranderingen, onstuimige economische omstandigheden en meer en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt vragen om passende pensioenantwoorden. Dat zien we overigens niet alleen in Nederland, maar ook bij onze opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk. Een steeds verder terugtredende overheid vraagt daarnaast om andere oplossingen op het gebied van inkomenszekerheid, iets waar we met onze verzekeringsactiviteiten op inspelen. Die passende antwoorden bestaan wat MN betreft in ieder geval uit meer maatwerk, ook op individueel niveau, maar mét behoud van de pijlers onder de kracht van ons stelsel: collectiviteit en solidariteit. Want een collectief en solidair pensioen levert uiteindelijk de beste uitkomsten op. Ook ondernemingspensioenfondsen waarderen steeds meer de kracht van het grote collectief. De afgelopen jaren zien we in Nederland steeds meer van deze fondsen aansluiting zoeken bij het grote bedrijfstakpensioenfonds in hun sector. Zij worden daartoe mede gedreven door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving en de moeilijke economische omstandigheden. Wij zien deze ontwikkeling ook bij onze opdrachtgevers. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verbouwd, zoveel is zeker. Maar de tijd begint te dringen. Na jarenlange discussie tussen sociale partners en opeenvolgende kabinetten, stond ook 2013 in het teken van voortdurend debat. In het najaar bleek er in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak voor de kabinetsplannen te bestaan en moest het kabinet terug naar de tekentafel. Die nieuwe vertraging maakt het voor pensioenfondsen en uitvoerders steeds moeilijker om tot een zorgvuldige besluitvorming en uitvoering te komen én op tijd klaar te zijn om per 1 januari 2015 van start te gaan met een nieuwe pensioenregeling. 4 Voorwoord

6 Opmaat Of 2013 ook de opmaat vormde naar betere economische tijden, zal de geschiedenis nog moeten uitwijzen. Maar de voorzichtige tekenen van herstel zijn er. In de reële economie was daar overigens nog weinig van te merken. De werkloosheid liep het afgelopen jaar in heel Europa verder op en de huizenmarkt bleef in zwaar weer verkeren. Veel gezinnen merken dagelijks de gevolgen van die ontwikkelingen. Maar ondanks de sombere cijfers uit de reële economie, leken de financiële markten het afgelopen jaar een duidelijk voorschot te nemen op economisch herstel. Voor pensioenfondsen was dat positief. Behoorlijke rendementen en vooral een stijgende rente deden de financiële positie van de fondsen goed. Desondanks verkeerden een aantal fondsen eind 2013 nog net onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daardoor is de kortingsproblematiek ook in 2014 nog steeds niet van tafel. MN draagt samen met haar opdrachtgevers waar mogelijk actief bij aan het economische herstel. Zo was MN actief betrokken bij de oprichting van het NL Ondernemingsfonds, dat de moeizame kredietvoorziening aan het Nederlandse bedrijfsleven een impuls moet geven. MN doet dat vanuit de overtuiging dat voor een goede oude dag meer nodig is dan pensioen alleen. Dat pensioen moet ook genoten kunnen worden in een wereld waar de economie bloeit, waar voldoende werkgelegenheid is en waar de samenleving de middelen heeft voor goede zorg en goed wonen. Want welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan. Aan een toekomst waarin dat mogelijk is en blijft, werkt MN graag mee. Dat doen we samen met onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers en al onze medewerkers. Den Haag, 3 april 2014 Rudolf Hagendijk, Directievoorzitter 5 MN Jaarverslag 2013

7 Profiel MN Als uitvoerder van pensioenen en verzekeringen en als vermogensbeheerder werkt MN aan de financiële toekomstvoorziening van bijna twee miljoen Nederlanders. In opdracht van verschillende pensioenfondsen int en belegt MN premies en keert MN pensioenen uit. Naast pensioenen voert MN ook inkomensverzekeringen en andere sociale collectieve regelingen uit. Het totaal aan beheerd vermogen bedroeg op 31 december ,2 miljard euro. De verantwoordelijkheid die MN voor deze activiteiten draagt, is geformuleerd in onze missie en visie, die door een heldere strategie worden vormgegeven en door een weloverwogen structuur worden gedragen. Missie Wij realiseren de vitale financiële toekomst die mensen verdienen. Vitale financiële toekomst Onze diensten, producten en werkzaamheden zijn gericht op de opbouw en het behoud van een gezonde financiële positie voor individuen. Door bij te dragen aan de gezonde financiële positie van mensen leveren wij hun essentiële bouwstenen voor een duurzame, vitale toekomst. Die mensen verdienen De producten die wij leveren, komen tot stand door bijdragen en premies die deelnemers als werknemer verdienen. Door werkgerelateerde regelingen te realiseren, dragen wij samen met sociale partners, pensioenfondsen en verzekeraars een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij werken eerlijk en transparant, omdat mensen daar recht op hebben. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Samen met deze pensioenfondsen voeren wij die op aantoonbaar kostenefficiënte wijze uit. 6 Profiel MN

8 Opmaat Visie en ondernemingsstrategie Onze missie laat zich vertalen in een visie, die als stip op de horizon van MN dient: Dé financiële dienstverlener in de marktsector voor collectieve inkomensen pensioenoplossingen Onze strategie, waarin wij onze missie en visie willen realiseren, is gebaseerd op drie routes: het optimaliseren van de dienstverlening aan bestaande opdrachtgevers, productontwikkeling voor deze groep en het benutten van marktkansen. Strategische routes Randvoorwaarden Route 1 Optimaliseren dienstverlening bestaande klanten Anticipeer op informatiebehoefte Realiseer effectieve bedrijfsprocessen Realiseer efficiënte bedrijfsprocessen Going concern & Changes First Time Right Output Informatievoorziening Wet- & Regelgeving Route 2 Productontwikkeling bestaande klanten Voer pro-actief de dialoog (communicatie) met klanten over vernieuwende oplossingen Realiseer deze vernieuwende oplossingen Business Cases Nieuwe Pensioenregelingen Hybride Verzekeringen Duurzaamheid IT Compliance Route 3 Marktontwikkeling Dé partij voor de marktsector Nieuwe marktkansen signaleren; opportunity-driven Omdat wij een versnelling zien van veelal samenhangende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving, toenemende druk op transparantie en kostenefficiëntie, zijn de doelstellingen bij deze drie routes in 2013 aangescherpt met de randvoorwaarden compliance, IT en duurzaamheid. Compliance omdat veel van onze veranderingen worden ingezet om te voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving. IT omdat de inrichting van het IT-landschap in grote mate bepalend is voor de wijze waarop, en snelheid waarmee wij veranderingen in onze producten en processen kunnen doorvoeren. Duurzaamheid omdat dat een vaste randvoorwaarde is voor de wijze waarop wij omgaan met bijvoorbeeld productontwikkeling, streven naar kostenefficiëntie en maatschappelijk verantwoord beleggen. 7 MN Jaarverslag 2013

9 Op basis van onze strategie hebben we een drietal kritieke succesfactoren vastgesteld: effectieve klantbediening, aanpassingsvermogen en kostenbewustzijn. Om de realisatie hiervan te borgen, zijn de succesfactoren vertaald in meetbare kritieke performance indicatoren. Voor ieder van deze succesfactoren is een aantal doelstellingen en activiteiten opgenomen. Kernactiviteiten MN houdt zich bezig met de volgende kernactiviteiten: Pensioenadministratie en verzekeringen We verzorgen voor een belangrijk deel van onze opdrachtgevers de volledige pensioenadministratie. Dat wil zeggen dat we premies innen, rechten bijhouden en pensioenen uitkeren. Daarnaast administreren we inkomensverzekeringen voor verschillende verzekeraars. Hierbij verzorgen we het hele proces: van offertes, via acceptatie en polisbeheer, tot het berekenen en uitkeren van schades. Communicatie Een complex onderwerp als pensioenen of verzekeringen vraagt om heldere communicatie, die we namens en samen met onze opdrachtgevers voor hun deelnemers en werkgevers verzorgen. We vinden het belangrijk om het bewustzijn van de deelnemers te verhogen in hun pensioen of verzekering. Daarom doen we er alles aan om hun inzicht te geven in hun persoonlijke situatie. (Beleids)advisering We beperken ons niet tot de uitvoering van pensioenregelingen. We zetten onze kennis en ervaring in om onze klanten gedegen en op maat te adviseren over de huidige en toekomstige situatie. Wij geven beleggingsadvies, voeren onderzoeken uit en ondersteunen ook op actuarieel, juridisch, technisch en organisatorisch vlak. We onderscheiden daarbij nieuwe ontwikkelingen van de waan van de dag. Vermogensbeheer Wij beheren de vermogens van onze opdrachtgevers. Daarbij springen twee activiteiten bijzonder in het oog: Fiduciair management en Maatschappelijk verantwoord beleggen. MN stond aan de wieg van fiduciair management en we zijn een van de partijen die het concept van fiduciair management het meest vergaand ontwikkeld hebben. We adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het hele proces van vermogensbeheer. Met deze integrale benadering stemmen we alle vermogensbeheeractiviteiten optimaal op elkaar af. Van beleidsadvisering en portefeuillebeheer tot risicocontroles en rapportages. Dit is geruststellend voor opdrachtgevers, vooral in een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan pensioenfondsbesturen. 8 Profiel MN

10 Opmaat Opdrachtgevers en MN zijn zich bewust van de maatschappelijke gevolgen van het beleggingsbeleid. We hebben dan ook de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. We nemen deze vanzelfsprekend mee in onze adviezen aan opdrachtgevers en in het beleid dat we gezamenlijk ontwikkelen. Vanuit onze fiduciaire rol zorgt MN dat verantwoord beleggen verweven is in investeringsbeslissingen en de uitoefening van aandeelhoudersrechten. De principes van de PRI heeft MN uitgewerkt in tien leidende beginselen voor verantwoord ondernemen en beleggen, gebaseerd op internationale verdragen. Operationeel zorgen we voor integratie van milieu-, sociale en governance factoren in al ons werk, een uitsluitingbeleid en betrokken aandeelhouderschap. Opdrachtgevers / markt Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, sociale partners of paritair samengestelde instellingen en afkomstig uit de Metaal en Techniek, Metalektro, Koopvaardij en andere sectoren. Aandeelhoudersstructuur Per 24 maart 2014 ziet onze aandeelhoudersstructuur schematisch er als volgt uit: Stichting Vakraad Metaal en Techniek Pensioenfonds Metaal en Techniek Pensioenfonds van de Metalektro Raad van Overleg Metalektro Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Stichting Administratiekantoor MN 95% 5% Mn Services N.V. Structuur Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van MN bestaat uit vier onafhankelijke leden. Binnen de Raad van Commissarissen zijn twee kerncommissies ingesteld; de Auditcommissie en de Remuneratie- & Benoemingscommissie. Deze commissies bereiden besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van Commissarissen op het gebied van financiële, audit- en riskonderwerpen (Auditcommissie) en op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen (Remuneratie- & Benoemingscommissie). 9 MN Jaarverslag 2013

11 Hoofddirectiestructuur In 2013 kreeg MN een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur is opgebouwd vanuit een brede hoofddirectie met acht personen, waarbinnen klantcoördinatie en klantbediening een prominente rol hebben gekregen. In het eerste kwartaal van 2014 hebben we een directeur verzekeringen toegevoegd. De dagelijkse leiding van MN is in handen van de Hoofddirectie. De Hoofddirectie bestaat uit de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de interne besturing van MN en haar dochterondernemingen. De Directievoorzitter vormt samen met de Directeur Klantrelaties de statutaire directie. De Hoofddirectie bestaat uit de volgende leden: Directievoorzitter Rudolf Hagendijk Directeur Klantrelaties Walter Mutsaers Directeur Beleggingen Paul Versteeg Directeur Fiduciar Management Wouter Pelser Financieel Directeur Kor Bosscher Directeur Informatievoorziening Jeroen van Rooden Directeur Pensioenen Maarten van der Tuin Directeur Verzekeringen Frank van de Ven Verantwoordelijk voor het verbinden van organisatiedoelen met doelen van de opdrachtgevers in lijn met de missie en kernwaarden van de Vennootschap Verantwoordelijk voor het creëren van klanttevredenheid en een klantgerichte organisatie door op te reden als centrale schakel tussen opdrachtgevers en organisatie Verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleggingen binnen de verkregen mandaten en het voeren van de beleggingsadministratie Verantwoordelijk voor het vormen en uitdragen van de huisvisie inzake beleggingen en het vertalen hiervan naar het beleggingsbeleid en de portefeuilleconstructie voor opdrachtgevers Ondersteunt op objectieve wijze de realisatie en de ontwikkeling van de strategie en de daarbij behorende risico s ter bewaking van de (financiële) gezondheid van de Vennootschap Verantwoordelijk voor het leiden en besturen van de Informatievoorziening door voortbrenging en levering van adequate (toekomstvaste, robuuste, schaalbare) ICT-voorzieningen Verantwoordelijk voor de bestuursadvisering aan opdrachtgevers en het beheer van de pensioenadministratie Verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringsadministratie van opdrachtgevers 10

12 Opmaat Kerncijfers x x x x Netto-omzet (99%) (98%) (100%) (96%) Overige opbrengsten (1%) (2%) -452 (0%) (4%) Som der bedrijfsopbrengsten (100%) (100%) (100%) (100%) Personeelskosten (56%) (55%) (54%) (51%) Werkzaamheden derden (19%) (20%) (20%) (24%) (75%) (75%) (74%) (75%) Afschrijvingen en waardeverminderingen (5%) (6%) (6%) (7%) Overige bedrijfslasten (20%) (19%) (20%) (18%) (25%) (25%) (26%) (25%) Som der bedrijfslasten (100%) (100%) (100%) (100%) Resultaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Groepsvermogen Balanstotaal Personeel Aantal werknemers per 31 december Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO'ers) Opdrachtgever gerelateerd * Gefactureerde premieomzet x 1 mln Belegd vermogen ultimo jaar x 1 mln Aantal uitkeringen x * De opdrachtgever gerelateerde kerncijfers betreffen voor opdrachtgevers gefactureerde premies respectievelijk het aantal uitkeringen op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Daarnaast wordt het belegd vermogen voor opdrachtgevers op het gebied van vermogensbeheer vermeld. 11 MN Jaarverslag 2013

13 Personalia Raad van Commissarissen dr. Kees Linse (1949) Treedt af in juni 2014 President-commissaris sinds 27 oktober 2010 Lid Raad van Commissarissen sinds september 2010 Lid Auditcommissie sinds 21 maart 2011 drs. Ella Vogelaar (1949) Treedt af in december 2014 Lid Raad van Commissarissen sinds februari 2011 Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie sinds 21 maart 2011 Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen MRC Global, Houston, US Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel Nederland B.V. Lid Bestuur Technologiestichting STW Voorzitter Raad van Toezicht TNO Voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage Voorzitter Spoorwegpensioenfonds tot en met 4 febuari 2014 dr. Kees Korevaar (1950) Treedt af in december 2017 Lid Raad van Commissarissen sinds februari 2011 Voorzitter Auditcommissie sinds maart 2014 Functie: Zelfstandig adviseur/interim-manager Nevenfuncties: Voorzitter bestuur LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn) Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Mitros Voorzitter Bestuur Nisa for Nisa (vrouwencentrum Amsterdam- Slotervaart) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Resto VanHarte Lid Klachtencommissie Governance en beloning MBO Lid Adviesraad RAI-vereniging Lid Raad van Advies kappersbrancheorganisatie ANKO Beroep: Arbeids- en organisatiepsycholoog Functie: Senior adviseur Altersum Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen IHC Merwede 12 Personalia

14 Opmaat mr. Cees van Woudenberg (1948) Treedt af in december 2014 Lid Raad van Commissarissen sinds december 2010 Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie sinds 21 maart 2011 mr. Peter Kok (1954) Lid Raad van Commissarissen van december 2010 tot en met 17 december 2013 Voorzitter Auditcommissie van 21 maart 2011 tot en met 17 december 2013 Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Grolsch N.V. Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Lid Raad van Toezicht Het Gelders Orkest Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht ANWB Lid Raad van Commissarissen Vesteda Lid Raad van Commissarissen Optimix Investment Funds NV Lid Bestuur Stichting Toetsing Verzekeraars Lid Bestuur Stichting Bewindvoering Bewoners s Heeren Loo West-Nederland De leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. 13 MN Jaarverslag 2013

15 Hoofddirectie drs. Rudolf Hagendijk (1952) Directievoorzitter Achtergrond Bestuurskundige Werkzaam bij MN sinds 1997 Voorzitter sinds 1 februari 2005 Nevenfuncties: Member Executive Board Europe China Institute of Nyenrode Business University Lid Raad van Advies Pensioen, Bestuur en Management Lid van de Raad van Advies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam drs. Walter Mutsaers (1967) Directeur Klantrelaties drs. Paul Versteeg (1959) Directeur Beleggingen (vanaf 1 januari 2014) Achtergrond Econoom Werkzaam bij MN sinds 2014 drs. Wouter Pelser (1968) Directeur Fiduciair Management Achtergrond Econoom Werkzaam bij MN sinds 2001 mr. Maarten van der Tuin (1964) Directeur Pensioenen Achtergrond Jurist Werkzaam bij MN sinds 2008 Achtergrond Bedrijfseconoom Werkzaam bij MN sinds 2006 Nevenfuncties: Lid bestuur Jong Ondernemen ir. Frank van der Ven (1965) Directeur Verzekeringen (vanaf 1 april 2014) Achtergrond Bedrijfskundige Werkzaam bij MN sinds 2012 drs. Kor Bosscher, RA (1970) Financieel Directeur Achtergrond Econoom en Registeraccountant Werkzaam bij MN sinds 2008 drs. Jeroen van Rooden (1958) Directeur Informatievoorziening Achtergrond Neerlandicus Werkzaam bij MN sinds Personalia

16 Opmaat Leden ondernemingsraad Externe accountant Tjeerd Haasbroek (voorzitter) Egbert Vroomman (vice-voorzitter) Pim Kasting Kasper Klaren Michael Kuijper Ben Hoogerheyde Ines Strohschein Debbie Sprenger Pieter Verheggen Harrie Ruis Susan Schuurmans PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 15 MN Jaarverslag 2013

17

18 Verslag Hoofddirectie

19 Governance MN heeft in 2013 samen met de economische eigenaren, Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij, PME en PMT, en de aandeelhouders, de sociale partners uit deze bedrijfstakken, onderzocht welke strategische opties voor MN openstaan. Doel van deze gesprekken was te komen tot een strategie en governance die passen bij de snel veranderende omstandigheden, om daarmee een verdere verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening te bereiken en daarnaast een verdere verlaging van de uitvoeringskosten per pensioendeelnemer te realiseren. Hiermee brengt MN haar ultieme doel dichterbij: een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers van de opdrachtgevers van MN. De gesprekken hebben geleid tot de vaststelling van het strategisch kader voor MN: de kaders waarbinnen MN haar strategie en ondernemingsplan kan bepalen. Het strategisch kader bevat uitgangspunten over: de markten waarop MN zich begeeft; de producten en diensten die MN levert; de wijze waarop MN de huidige klanten bedient en nieuwe klanten acquireert. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de initiatieven waarover besluitvorming van de aandeelhouders wordt gevraagd. Het strategietraject heeft geleid tot een wijziging van de statuten en tot wijzigingen in de governance van MN. Voorheen hadden de pensioenfondsen als certificaathouder geen zeggenschap over hun aandelen, dat is nu gewijzigd. Sociale partners en pensioenfondsen van Metaal & Techniek en Metalektro zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een stichting die 95% aandeelhouder van MN is. Deze stichting heeft certificaten uitgegeven aan de pensioenfondsen PMT en PME. Bpf Koopvaardij bezit 5% van de aandelen in MN. Ten slotte hebben de fondsen PMT, PME en Bpf Koopvaardij met MN hun onderlinge werkmodellen verder ingevuld. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen MN en de pensioenfondsen zal niet ingrijpend wijzigen: de huidige werkmodellen blijven gehandhaafd en er gaan geen functies van MN over naar de fondsen. Naast de rollen en verantwoordelijkheden van deze functies zijn ook de diverse overlegstructuren tussen MN en de betrokken fondsbesturen en bestuursbureaus besproken. Om deze afstemming goed te stroomlijnen, werken MN en de pensioenfondsen gezamenlijk aan een optimaal, uniform klantbedieningsmodel. Het strategietraject is mede een aanleiding geweest om de verzekeringsorganisatie binnen MN apart te positioneren. Dit, zoals toegelicht bij de hoofddirectiestructuur op pagina Verslag Hoofddirectie

20 Verslag Hoofddirectie Bestuur en Toezicht De Wet Bestuur en Toezicht is per 1 januari 2013 in werking getreden. Volgens deze wet moeten grote vennootschappen zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de directie en in de Raad van Commissarissen. In 2013 vormden, net als in de jaren daarvoor, de heren Hagendijk en Mutsaers de statutaire directie van MN. Zij maken beiden deel uit van de Hoofddirectie die verantwoordelijk is voor de besturing van MN. Ten tijde van hun benoeming in respectievelijk 2001 en 2006 richtte MN het selectieproces op zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. In beide gevallen is de keuze destijds niet op een vrouw gevallen. De wettelijke bepaling over een evenwichtige vertegenwoordiging was op dat moment overigens nog niet van kracht. De Raad van Commissarissen van MN wordt gevormd door vier commissarissen, onder wie één vrouw. Ook ten tijde van deze benoemingen, eind 2010, bestond de bepaling voor een evenwichtige vertegenwoordiging nog niet. Dat neemt niet weg dat MN ook hier tijdens het selectieproces heeft gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. In 2013 heeft MN een diversiteitsbeleid ingezet dat er op is gericht om tot een grotere bezetting van vrouwen te komen in de hogere functies binnen MN. MN zal bij benoeming van leden van de Hoofddirectie en Raad van Commissarissen in de profielschets expliciet rekening houden met een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen binnen de Hoofddirectie en Raad van Commissarissen. 19 MN Jaarverslag 2013

21 Organisatieontwikkelingen in 2013 Klantorganisatie Om de klant nog beter te kunnen bedienen, zijn na de introductie van de nieuwe Hoofddirectiestructuur ook veranderingen ingezet in de onderliggende organisatieonderdelen. De klantorganisatie, die het contact met de klanten moet stroomlijnen, ondergaat hiermee een verdere professionaliseringsslag. Zo heeft MN Klantenteams ingericht met een samenstelling die is afgestemd op de taakverdeling die onze opdrachtgevers hanteren. Hierin werken zowel vertegenwoordigers uit de klantorganisatie als vanuit de business units samen om de interne coördinatie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Pensioenen & Verzekeringen In 2013 begon MN met de voorbereidingen om de verlaging van pensioenaanspraken door te voeren. In samenspraak met de opdrachtgevers PME en PMT is dit proces met grote zorgvuldigheid doorlopen. Daarnaast stond 2013 in Nederland in het teken van de nieuwe pensioenfondsregelingen. Hiervoor heeft MN mogelijke scenario s ontwikkeld, waardoor we zo flexibel mogelijk veranderingen door kunnen voeren. Als uitvoerder maakt MN zich echter wel zorgen over de korte tijdspanne tussen de besluitvorming in de loop van 2014 en het realiseren van de opdracht per 1 januari Het Nederlands kabinet heeft in 2013 het wetsvoorstel Financieel Toetsingskader in consultatie gebracht. MN heeft samen met de pensioenfondsen PMT en PME meegewerkt aan een reactie. Mede op basis van deze reactie heeft het kabinet gekozen voor één contract: een tussenvariant die elementen uit het nominale en reële contract zal bevatten. Gegevens foutloos en nog sneller delen met de deelnemers. Dat stond in 2013 bovenaan de managementagenda van het organisatieonderdeel Pensioenen & Verzekeringen. Daartoe zijn verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Een grote stap was de lancering van de nieuwe deelnemersportalen, waardoor deelnemers up-to-date inzicht hebben in hun pensioen. 20 Verslag Hoofddirectie

22 Verslag Hoofddirectie Ook innovatie en ontwikkeling stonden opnieuw hoog op de agenda bij Pensioenen & Verzekeringen. Dat bleek onder andere uit de tender over een Europees pensioentraceersysteem, die de Europese Commissie toekende aan een consortium waar ook MN deel van uit maakt. Dit systeem moet mensen in staat stellen hun in verschillende banen verworven pensioenaanspraken bij te houden. Niet alleen bij pensioenen zijn grote veranderingen gaande, dat geldt ook voor verzekeringen. Ontwikkelingen van overheidswege kunnen een verdergaande privatisering van regelingen tot gevolg hebben op het gebied van bijvoorbeeld de werkloosheid; een ontwikkeling die we eerder bij de privatisering van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen hebben gezien. MN bereidt zich nu al voor op deze ontwikkelingen om hierop tijdig in te kunnen spelen. Dit in overleg met de sociale partners, via de versterking van het strategisch partnership met NV Schade en via de deelnemingen CBM en UVVS. Fiduciair Management & Beleggingen In aansluiting op de nieuwe Hoofddirectiestructuur zijn de vermogensbeheeronderdelen Fiduciair Management en Beleggingen in 2013 zelfstandig gepositioneerd. Fiduciair Management staat daarbij opgesteld voor de beleggingsvisie en het advies op maat aan opdrachtgevers, het integrale portefeuillebeheer en het rapporteren daarover. Onder Beleggingen vallen de uitvoering van het interne beheer door MN en de beleggingsadministratie. De onderlinge samenwerking en de efficiëntie is versterkt door nadrukkelijker te gaan werken op basis van ketenprocessen. De dekkingsgraden van de vermogensbeheeropdrachtgevers hebben over de brede linie een verder herstel laten zien. Belangrijke aandachtspunten in 2013 waren het herijken van de investment beliefs (beleggingsovertuigingen) van MN, het dossier investeren in Nederland en het vernieuwen van diverse productstrategieën. Maatschappelijk verantwoord beleggen blijft onverminderd van belang en MN zet zich in om de ESG integratie in de beleggingen verder te verhogen. Fiduciair Management en Beleggingen hebben ook veel aandacht besteed aan goede rapportages, onder meer op het gebied van kosten, een onderwerp dat voor opdrachtgevers en maatschappij sterk van belang blijft. Informatievoorziening In 2013 heeft MN de langetermijnvisie van het organisatieonderdeel Informatievoorziening verder ingevuld. Zwaartepunt hierin is het ontwikkelen van nieuwe, flexibele IT-architectuur. Met die nieuwe architectuur willen we de uitvoering voor Pensioenen & Verzekeringen en de vermogensbeheerorganisatie optimaal ondersteunen. Flexibele servicegerichte systemen en up-to-date applicaties moeten MN in staat stellen zo soepel mogelijk in te spelen op de veranderingen die in de loop van 2014 hun beslag moeten krijgen. Zo worden nieuwe deelnemersportalen en een nieuw platform voor pensioenregelingen en verzekeringen opgeleverd. 21 MN Jaarverslag 2013

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

vertrouwen Jaarverslag 2009

vertrouwen Jaarverslag 2009 vertrouwen Jaarverslag 2009 4 Colofon Tekst: Concept en vormgeving: Opmaak: Fotografie: Druk: Mn Services Castel Communicatie Castel Mediaproducties Peter Tahl, Joël van Houdt Koninklijke De Swart, Den

Nadere informatie

apg Groep NV Jaarverslag 2014

apg Groep NV Jaarverslag 2014 apg Groep NV Jaarverslag APG Groep NV JAARVERSLAG Profiel van APG De financiële dienstverlener APG verzorgt voor pensioenfondsen diensten zoals pensioenadministratie, pensioencommunicatie, asset management

Nadere informatie

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) 316 01 60 Fax (070) 316 04 75 www.mn-services.nl + + + waarin zekerheden verkruimelden, maar waarin

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

APG Groep NV Jaarverslag

APG Groep NV Jaarverslag APG Groep NV Jaarverslag b c APG Groep NV Jaarverslag APG GROEP NV JAARVERSLAG INHOUD JAARVERSLAG g APG IN DE NETWERKSAMENLEVING 5 PROFIEL APG 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 15 BERICHT

Nadere informatie

p koers Jaarverslag 2014 1

p koers Jaarverslag 2014 1 p koers Jaarverslag 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Risicomanagement 123 Directieverslag 4 Verslag raad van commissarissen 39 Verslag raad van commissarissen 40 Pre-advies raad van commissarissen 47 Geconsolideerde

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Jaarverslag Univé Groep

Jaarverslag Univé Groep Jaarverslag Univé Groep 2013 Daar plukt ú de vruchten van! JAARVERSLAG 2013 UNIVÉ GROEP Univé Groep bestaat uit: Coöperatie Univé U.A. N.V. Univé Schade N.V. Univé Her Redutch B.V. Stichting Univé Rechtshulp

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds De Fracties

Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Stichting Pensioenfonds De Fracties Hogeweg 1, 1521 AZ Wormerveer Postbus 4, 1520 AA Wormerveer Telefoon: 075-629 29 11 Telefax: 075-628 94 55 Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

PGGM Jaarverslag 2006

PGGM Jaarverslag 2006 PGGM Jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Kengetallen en kerncijfers 8 2006 in hoofdlijnen, leeswijzer 10 Verslag van het bestuur en de hoofddirectie Strategie 14 Doelen en resultaten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie