Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen 29 Risicobeheersing 35 Vooruitblik Bestuurdersverklaring In Control Verantwoording 40 Bestuurdersverklaring 42 Assurance-rapport In control verantwoording 47 Bericht Raad van Commissarissen 59 Jaarrekening 60 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Geconsolideerd grondslagen voor de financiële verslaggeving 74 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Enkelvoudige grondslagen van waardering en resultaatbepaling 89 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over Overige gegevens 95 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 1 MN Jaarverslag 2013

3

4 Opmaat

5 Voorwoord Het afgelopen jaar kende voor MN en haar opdrachtgevers pijnlijke momenten, maar ook tekenen van hoop. Pijnlijk was het dat in Nederland onze grootste opdrachtgevers zich voor het eerst in hun geschiedenis gedwongen zagen de pensioenen te verlagen. Die verlaging trof alle betrokken deelnemers. Het waren echter vooral de gepensioneerden die hun koopkracht het afgelopen jaar scherp zagen dalen, zeker omdat enkele maanden voor de pensioenverlaging ook fiscale maatregelen van de overheid een substantiële hap namen uit het netto inkomen. Het jaar 2013 gold als opmaat naar een nieuw pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel is krachtig, omdat werkgevers en werknemers het stelsel de afgelopen decennia steeds tijdig hebben weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zo n verbouwing is ook nu weer nodig. De stijgende levensverwachting, demografische veranderingen, onstuimige economische omstandigheden en meer en meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt vragen om passende pensioenantwoorden. Dat zien we overigens niet alleen in Nederland, maar ook bij onze opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk. Een steeds verder terugtredende overheid vraagt daarnaast om andere oplossingen op het gebied van inkomenszekerheid, iets waar we met onze verzekeringsactiviteiten op inspelen. Die passende antwoorden bestaan wat MN betreft in ieder geval uit meer maatwerk, ook op individueel niveau, maar mét behoud van de pijlers onder de kracht van ons stelsel: collectiviteit en solidariteit. Want een collectief en solidair pensioen levert uiteindelijk de beste uitkomsten op. Ook ondernemingspensioenfondsen waarderen steeds meer de kracht van het grote collectief. De afgelopen jaren zien we in Nederland steeds meer van deze fondsen aansluiting zoeken bij het grote bedrijfstakpensioenfonds in hun sector. Zij worden daartoe mede gedreven door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving en de moeilijke economische omstandigheden. Wij zien deze ontwikkeling ook bij onze opdrachtgevers. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verbouwd, zoveel is zeker. Maar de tijd begint te dringen. Na jarenlange discussie tussen sociale partners en opeenvolgende kabinetten, stond ook 2013 in het teken van voortdurend debat. In het najaar bleek er in de Eerste Kamer onvoldoende draagvlak voor de kabinetsplannen te bestaan en moest het kabinet terug naar de tekentafel. Die nieuwe vertraging maakt het voor pensioenfondsen en uitvoerders steeds moeilijker om tot een zorgvuldige besluitvorming en uitvoering te komen én op tijd klaar te zijn om per 1 januari 2015 van start te gaan met een nieuwe pensioenregeling. 4 Voorwoord

6 Opmaat Of 2013 ook de opmaat vormde naar betere economische tijden, zal de geschiedenis nog moeten uitwijzen. Maar de voorzichtige tekenen van herstel zijn er. In de reële economie was daar overigens nog weinig van te merken. De werkloosheid liep het afgelopen jaar in heel Europa verder op en de huizenmarkt bleef in zwaar weer verkeren. Veel gezinnen merken dagelijks de gevolgen van die ontwikkelingen. Maar ondanks de sombere cijfers uit de reële economie, leken de financiële markten het afgelopen jaar een duidelijk voorschot te nemen op economisch herstel. Voor pensioenfondsen was dat positief. Behoorlijke rendementen en vooral een stijgende rente deden de financiële positie van de fondsen goed. Desondanks verkeerden een aantal fondsen eind 2013 nog net onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Daardoor is de kortingsproblematiek ook in 2014 nog steeds niet van tafel. MN draagt samen met haar opdrachtgevers waar mogelijk actief bij aan het economische herstel. Zo was MN actief betrokken bij de oprichting van het NL Ondernemingsfonds, dat de moeizame kredietvoorziening aan het Nederlandse bedrijfsleven een impuls moet geven. MN doet dat vanuit de overtuiging dat voor een goede oude dag meer nodig is dan pensioen alleen. Dat pensioen moet ook genoten kunnen worden in een wereld waar de economie bloeit, waar voldoende werkgelegenheid is en waar de samenleving de middelen heeft voor goede zorg en goed wonen. Want welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan. Aan een toekomst waarin dat mogelijk is en blijft, werkt MN graag mee. Dat doen we samen met onze aandeelhouders, onze opdrachtgevers en al onze medewerkers. Den Haag, 3 april 2014 Rudolf Hagendijk, Directievoorzitter 5 MN Jaarverslag 2013

7 Profiel MN Als uitvoerder van pensioenen en verzekeringen en als vermogensbeheerder werkt MN aan de financiële toekomstvoorziening van bijna twee miljoen Nederlanders. In opdracht van verschillende pensioenfondsen int en belegt MN premies en keert MN pensioenen uit. Naast pensioenen voert MN ook inkomensverzekeringen en andere sociale collectieve regelingen uit. Het totaal aan beheerd vermogen bedroeg op 31 december ,2 miljard euro. De verantwoordelijkheid die MN voor deze activiteiten draagt, is geformuleerd in onze missie en visie, die door een heldere strategie worden vormgegeven en door een weloverwogen structuur worden gedragen. Missie Wij realiseren de vitale financiële toekomst die mensen verdienen. Vitale financiële toekomst Onze diensten, producten en werkzaamheden zijn gericht op de opbouw en het behoud van een gezonde financiële positie voor individuen. Door bij te dragen aan de gezonde financiële positie van mensen leveren wij hun essentiële bouwstenen voor een duurzame, vitale toekomst. Die mensen verdienen De producten die wij leveren, komen tot stand door bijdragen en premies die deelnemers als werknemer verdienen. Door werkgerelateerde regelingen te realiseren, dragen wij samen met sociale partners, pensioenfondsen en verzekeraars een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij werken eerlijk en transparant, omdat mensen daar recht op hebben. Voorbeelden hiervan zijn de pensioenen van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Samen met deze pensioenfondsen voeren wij die op aantoonbaar kostenefficiënte wijze uit. 6 Profiel MN

8 Opmaat Visie en ondernemingsstrategie Onze missie laat zich vertalen in een visie, die als stip op de horizon van MN dient: Dé financiële dienstverlener in de marktsector voor collectieve inkomensen pensioenoplossingen Onze strategie, waarin wij onze missie en visie willen realiseren, is gebaseerd op drie routes: het optimaliseren van de dienstverlening aan bestaande opdrachtgevers, productontwikkeling voor deze groep en het benutten van marktkansen. Strategische routes Randvoorwaarden Route 1 Optimaliseren dienstverlening bestaande klanten Anticipeer op informatiebehoefte Realiseer effectieve bedrijfsprocessen Realiseer efficiënte bedrijfsprocessen Going concern & Changes First Time Right Output Informatievoorziening Wet- & Regelgeving Route 2 Productontwikkeling bestaande klanten Voer pro-actief de dialoog (communicatie) met klanten over vernieuwende oplossingen Realiseer deze vernieuwende oplossingen Business Cases Nieuwe Pensioenregelingen Hybride Verzekeringen Duurzaamheid IT Compliance Route 3 Marktontwikkeling Dé partij voor de marktsector Nieuwe marktkansen signaleren; opportunity-driven Omdat wij een versnelling zien van veelal samenhangende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving, toenemende druk op transparantie en kostenefficiëntie, zijn de doelstellingen bij deze drie routes in 2013 aangescherpt met de randvoorwaarden compliance, IT en duurzaamheid. Compliance omdat veel van onze veranderingen worden ingezet om te voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving. IT omdat de inrichting van het IT-landschap in grote mate bepalend is voor de wijze waarop, en snelheid waarmee wij veranderingen in onze producten en processen kunnen doorvoeren. Duurzaamheid omdat dat een vaste randvoorwaarde is voor de wijze waarop wij omgaan met bijvoorbeeld productontwikkeling, streven naar kostenefficiëntie en maatschappelijk verantwoord beleggen. 7 MN Jaarverslag 2013

9 Op basis van onze strategie hebben we een drietal kritieke succesfactoren vastgesteld: effectieve klantbediening, aanpassingsvermogen en kostenbewustzijn. Om de realisatie hiervan te borgen, zijn de succesfactoren vertaald in meetbare kritieke performance indicatoren. Voor ieder van deze succesfactoren is een aantal doelstellingen en activiteiten opgenomen. Kernactiviteiten MN houdt zich bezig met de volgende kernactiviteiten: Pensioenadministratie en verzekeringen We verzorgen voor een belangrijk deel van onze opdrachtgevers de volledige pensioenadministratie. Dat wil zeggen dat we premies innen, rechten bijhouden en pensioenen uitkeren. Daarnaast administreren we inkomensverzekeringen voor verschillende verzekeraars. Hierbij verzorgen we het hele proces: van offertes, via acceptatie en polisbeheer, tot het berekenen en uitkeren van schades. Communicatie Een complex onderwerp als pensioenen of verzekeringen vraagt om heldere communicatie, die we namens en samen met onze opdrachtgevers voor hun deelnemers en werkgevers verzorgen. We vinden het belangrijk om het bewustzijn van de deelnemers te verhogen in hun pensioen of verzekering. Daarom doen we er alles aan om hun inzicht te geven in hun persoonlijke situatie. (Beleids)advisering We beperken ons niet tot de uitvoering van pensioenregelingen. We zetten onze kennis en ervaring in om onze klanten gedegen en op maat te adviseren over de huidige en toekomstige situatie. Wij geven beleggingsadvies, voeren onderzoeken uit en ondersteunen ook op actuarieel, juridisch, technisch en organisatorisch vlak. We onderscheiden daarbij nieuwe ontwikkelingen van de waan van de dag. Vermogensbeheer Wij beheren de vermogens van onze opdrachtgevers. Daarbij springen twee activiteiten bijzonder in het oog: Fiduciair management en Maatschappelijk verantwoord beleggen. MN stond aan de wieg van fiduciair management en we zijn een van de partijen die het concept van fiduciair management het meest vergaand ontwikkeld hebben. We adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het hele proces van vermogensbeheer. Met deze integrale benadering stemmen we alle vermogensbeheeractiviteiten optimaal op elkaar af. Van beleidsadvisering en portefeuillebeheer tot risicocontroles en rapportages. Dit is geruststellend voor opdrachtgevers, vooral in een tijd waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan pensioenfondsbesturen. 8 Profiel MN

10 Opmaat Opdrachtgevers en MN zijn zich bewust van de maatschappelijke gevolgen van het beleggingsbeleid. We hebben dan ook de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. We nemen deze vanzelfsprekend mee in onze adviezen aan opdrachtgevers en in het beleid dat we gezamenlijk ontwikkelen. Vanuit onze fiduciaire rol zorgt MN dat verantwoord beleggen verweven is in investeringsbeslissingen en de uitoefening van aandeelhoudersrechten. De principes van de PRI heeft MN uitgewerkt in tien leidende beginselen voor verantwoord ondernemen en beleggen, gebaseerd op internationale verdragen. Operationeel zorgen we voor integratie van milieu-, sociale en governance factoren in al ons werk, een uitsluitingbeleid en betrokken aandeelhouderschap. Opdrachtgevers / markt Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, sociale partners of paritair samengestelde instellingen en afkomstig uit de Metaal en Techniek, Metalektro, Koopvaardij en andere sectoren. Aandeelhoudersstructuur Per 24 maart 2014 ziet onze aandeelhoudersstructuur schematisch er als volgt uit: Stichting Vakraad Metaal en Techniek Pensioenfonds Metaal en Techniek Pensioenfonds van de Metalektro Raad van Overleg Metalektro Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Stichting Administratiekantoor MN 95% 5% Mn Services N.V. Structuur Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van MN bestaat uit vier onafhankelijke leden. Binnen de Raad van Commissarissen zijn twee kerncommissies ingesteld; de Auditcommissie en de Remuneratie- & Benoemingscommissie. Deze commissies bereiden besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van Commissarissen op het gebied van financiële, audit- en riskonderwerpen (Auditcommissie) en op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen (Remuneratie- & Benoemingscommissie). 9 MN Jaarverslag 2013

11 Hoofddirectiestructuur In 2013 kreeg MN een nieuwe organisatiestructuur. Deze structuur is opgebouwd vanuit een brede hoofddirectie met acht personen, waarbinnen klantcoördinatie en klantbediening een prominente rol hebben gekregen. In het eerste kwartaal van 2014 hebben we een directeur verzekeringen toegevoegd. De dagelijkse leiding van MN is in handen van de Hoofddirectie. De Hoofddirectie bestaat uit de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de interne besturing van MN en haar dochterondernemingen. De Directievoorzitter vormt samen met de Directeur Klantrelaties de statutaire directie. De Hoofddirectie bestaat uit de volgende leden: Directievoorzitter Rudolf Hagendijk Directeur Klantrelaties Walter Mutsaers Directeur Beleggingen Paul Versteeg Directeur Fiduciar Management Wouter Pelser Financieel Directeur Kor Bosscher Directeur Informatievoorziening Jeroen van Rooden Directeur Pensioenen Maarten van der Tuin Directeur Verzekeringen Frank van de Ven Verantwoordelijk voor het verbinden van organisatiedoelen met doelen van de opdrachtgevers in lijn met de missie en kernwaarden van de Vennootschap Verantwoordelijk voor het creëren van klanttevredenheid en een klantgerichte organisatie door op te reden als centrale schakel tussen opdrachtgevers en organisatie Verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleggingen binnen de verkregen mandaten en het voeren van de beleggingsadministratie Verantwoordelijk voor het vormen en uitdragen van de huisvisie inzake beleggingen en het vertalen hiervan naar het beleggingsbeleid en de portefeuilleconstructie voor opdrachtgevers Ondersteunt op objectieve wijze de realisatie en de ontwikkeling van de strategie en de daarbij behorende risico s ter bewaking van de (financiële) gezondheid van de Vennootschap Verantwoordelijk voor het leiden en besturen van de Informatievoorziening door voortbrenging en levering van adequate (toekomstvaste, robuuste, schaalbare) ICT-voorzieningen Verantwoordelijk voor de bestuursadvisering aan opdrachtgevers en het beheer van de pensioenadministratie Verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringsadministratie van opdrachtgevers 10

12 Opmaat Kerncijfers x x x x Netto-omzet (99%) (98%) (100%) (96%) Overige opbrengsten (1%) (2%) -452 (0%) (4%) Som der bedrijfsopbrengsten (100%) (100%) (100%) (100%) Personeelskosten (56%) (55%) (54%) (51%) Werkzaamheden derden (19%) (20%) (20%) (24%) (75%) (75%) (74%) (75%) Afschrijvingen en waardeverminderingen (5%) (6%) (6%) (7%) Overige bedrijfslasten (20%) (19%) (20%) (18%) (25%) (25%) (26%) (25%) Som der bedrijfslasten (100%) (100%) (100%) (100%) Resultaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Groepsvermogen Balanstotaal Personeel Aantal werknemers per 31 december Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO'ers) Opdrachtgever gerelateerd * Gefactureerde premieomzet x 1 mln Belegd vermogen ultimo jaar x 1 mln Aantal uitkeringen x * De opdrachtgever gerelateerde kerncijfers betreffen voor opdrachtgevers gefactureerde premies respectievelijk het aantal uitkeringen op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Daarnaast wordt het belegd vermogen voor opdrachtgevers op het gebied van vermogensbeheer vermeld. 11 MN Jaarverslag 2013

13 Personalia Raad van Commissarissen dr. Kees Linse (1949) Treedt af in juni 2014 President-commissaris sinds 27 oktober 2010 Lid Raad van Commissarissen sinds september 2010 Lid Auditcommissie sinds 21 maart 2011 drs. Ella Vogelaar (1949) Treedt af in december 2014 Lid Raad van Commissarissen sinds februari 2011 Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie sinds 21 maart 2011 Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen MRC Global, Houston, US Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel Nederland B.V. Lid Bestuur Technologiestichting STW Voorzitter Raad van Toezicht TNO Voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage Voorzitter Spoorwegpensioenfonds tot en met 4 febuari 2014 dr. Kees Korevaar (1950) Treedt af in december 2017 Lid Raad van Commissarissen sinds februari 2011 Voorzitter Auditcommissie sinds maart 2014 Functie: Zelfstandig adviseur/interim-manager Nevenfuncties: Voorzitter bestuur LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn) Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Mitros Voorzitter Bestuur Nisa for Nisa (vrouwencentrum Amsterdam- Slotervaart) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Resto VanHarte Lid Klachtencommissie Governance en beloning MBO Lid Adviesraad RAI-vereniging Lid Raad van Advies kappersbrancheorganisatie ANKO Beroep: Arbeids- en organisatiepsycholoog Functie: Senior adviseur Altersum Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen IHC Merwede 12 Personalia

14 Opmaat mr. Cees van Woudenberg (1948) Treedt af in december 2014 Lid Raad van Commissarissen sinds december 2010 Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie sinds 21 maart 2011 mr. Peter Kok (1954) Lid Raad van Commissarissen van december 2010 tot en met 17 december 2013 Voorzitter Auditcommissie van 21 maart 2011 tot en met 17 december 2013 Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Grolsch N.V. Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Lid Raad van Toezicht Het Gelders Orkest Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht ANWB Lid Raad van Commissarissen Vesteda Lid Raad van Commissarissen Optimix Investment Funds NV Lid Bestuur Stichting Toetsing Verzekeraars Lid Bestuur Stichting Bewindvoering Bewoners s Heeren Loo West-Nederland De leden van de Raad van Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. 13 MN Jaarverslag 2013

15 Hoofddirectie drs. Rudolf Hagendijk (1952) Directievoorzitter Achtergrond Bestuurskundige Werkzaam bij MN sinds 1997 Voorzitter sinds 1 februari 2005 Nevenfuncties: Member Executive Board Europe China Institute of Nyenrode Business University Lid Raad van Advies Pensioen, Bestuur en Management Lid van de Raad van Advies van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam drs. Walter Mutsaers (1967) Directeur Klantrelaties drs. Paul Versteeg (1959) Directeur Beleggingen (vanaf 1 januari 2014) Achtergrond Econoom Werkzaam bij MN sinds 2014 drs. Wouter Pelser (1968) Directeur Fiduciair Management Achtergrond Econoom Werkzaam bij MN sinds 2001 mr. Maarten van der Tuin (1964) Directeur Pensioenen Achtergrond Jurist Werkzaam bij MN sinds 2008 Achtergrond Bedrijfseconoom Werkzaam bij MN sinds 2006 Nevenfuncties: Lid bestuur Jong Ondernemen ir. Frank van der Ven (1965) Directeur Verzekeringen (vanaf 1 april 2014) Achtergrond Bedrijfskundige Werkzaam bij MN sinds 2012 drs. Kor Bosscher, RA (1970) Financieel Directeur Achtergrond Econoom en Registeraccountant Werkzaam bij MN sinds 2008 drs. Jeroen van Rooden (1958) Directeur Informatievoorziening Achtergrond Neerlandicus Werkzaam bij MN sinds Personalia

16 Opmaat Leden ondernemingsraad Externe accountant Tjeerd Haasbroek (voorzitter) Egbert Vroomman (vice-voorzitter) Pim Kasting Kasper Klaren Michael Kuijper Ben Hoogerheyde Ines Strohschein Debbie Sprenger Pieter Verheggen Harrie Ruis Susan Schuurmans PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 15 MN Jaarverslag 2013

17

18 Verslag Hoofddirectie

19 Governance MN heeft in 2013 samen met de economische eigenaren, Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij, PME en PMT, en de aandeelhouders, de sociale partners uit deze bedrijfstakken, onderzocht welke strategische opties voor MN openstaan. Doel van deze gesprekken was te komen tot een strategie en governance die passen bij de snel veranderende omstandigheden, om daarmee een verdere verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening te bereiken en daarnaast een verdere verlaging van de uitvoeringskosten per pensioendeelnemer te realiseren. Hiermee brengt MN haar ultieme doel dichterbij: een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemers van de opdrachtgevers van MN. De gesprekken hebben geleid tot de vaststelling van het strategisch kader voor MN: de kaders waarbinnen MN haar strategie en ondernemingsplan kan bepalen. Het strategisch kader bevat uitgangspunten over: de markten waarop MN zich begeeft; de producten en diensten die MN levert; de wijze waarop MN de huidige klanten bedient en nieuwe klanten acquireert. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de initiatieven waarover besluitvorming van de aandeelhouders wordt gevraagd. Het strategietraject heeft geleid tot een wijziging van de statuten en tot wijzigingen in de governance van MN. Voorheen hadden de pensioenfondsen als certificaathouder geen zeggenschap over hun aandelen, dat is nu gewijzigd. Sociale partners en pensioenfondsen van Metaal & Techniek en Metalektro zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een stichting die 95% aandeelhouder van MN is. Deze stichting heeft certificaten uitgegeven aan de pensioenfondsen PMT en PME. Bpf Koopvaardij bezit 5% van de aandelen in MN. Ten slotte hebben de fondsen PMT, PME en Bpf Koopvaardij met MN hun onderlinge werkmodellen verder ingevuld. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen MN en de pensioenfondsen zal niet ingrijpend wijzigen: de huidige werkmodellen blijven gehandhaafd en er gaan geen functies van MN over naar de fondsen. Naast de rollen en verantwoordelijkheden van deze functies zijn ook de diverse overlegstructuren tussen MN en de betrokken fondsbesturen en bestuursbureaus besproken. Om deze afstemming goed te stroomlijnen, werken MN en de pensioenfondsen gezamenlijk aan een optimaal, uniform klantbedieningsmodel. Het strategietraject is mede een aanleiding geweest om de verzekeringsorganisatie binnen MN apart te positioneren. Dit, zoals toegelicht bij de hoofddirectiestructuur op pagina Verslag Hoofddirectie

20 Verslag Hoofddirectie Bestuur en Toezicht De Wet Bestuur en Toezicht is per 1 januari 2013 in werking getreden. Volgens deze wet moeten grote vennootschappen zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de directie en in de Raad van Commissarissen. In 2013 vormden, net als in de jaren daarvoor, de heren Hagendijk en Mutsaers de statutaire directie van MN. Zij maken beiden deel uit van de Hoofddirectie die verantwoordelijk is voor de besturing van MN. Ten tijde van hun benoeming in respectievelijk 2001 en 2006 richtte MN het selectieproces op zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. In beide gevallen is de keuze destijds niet op een vrouw gevallen. De wettelijke bepaling over een evenwichtige vertegenwoordiging was op dat moment overigens nog niet van kracht. De Raad van Commissarissen van MN wordt gevormd door vier commissarissen, onder wie één vrouw. Ook ten tijde van deze benoemingen, eind 2010, bestond de bepaling voor een evenwichtige vertegenwoordiging nog niet. Dat neemt niet weg dat MN ook hier tijdens het selectieproces heeft gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. In 2013 heeft MN een diversiteitsbeleid ingezet dat er op is gericht om tot een grotere bezetting van vrouwen te komen in de hogere functies binnen MN. MN zal bij benoeming van leden van de Hoofddirectie en Raad van Commissarissen in de profielschets expliciet rekening houden met een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen binnen de Hoofddirectie en Raad van Commissarissen. 19 MN Jaarverslag 2013

21 Organisatieontwikkelingen in 2013 Klantorganisatie Om de klant nog beter te kunnen bedienen, zijn na de introductie van de nieuwe Hoofddirectiestructuur ook veranderingen ingezet in de onderliggende organisatieonderdelen. De klantorganisatie, die het contact met de klanten moet stroomlijnen, ondergaat hiermee een verdere professionaliseringsslag. Zo heeft MN Klantenteams ingericht met een samenstelling die is afgestemd op de taakverdeling die onze opdrachtgevers hanteren. Hierin werken zowel vertegenwoordigers uit de klantorganisatie als vanuit de business units samen om de interne coördinatie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Pensioenen & Verzekeringen In 2013 begon MN met de voorbereidingen om de verlaging van pensioenaanspraken door te voeren. In samenspraak met de opdrachtgevers PME en PMT is dit proces met grote zorgvuldigheid doorlopen. Daarnaast stond 2013 in Nederland in het teken van de nieuwe pensioenfondsregelingen. Hiervoor heeft MN mogelijke scenario s ontwikkeld, waardoor we zo flexibel mogelijk veranderingen door kunnen voeren. Als uitvoerder maakt MN zich echter wel zorgen over de korte tijdspanne tussen de besluitvorming in de loop van 2014 en het realiseren van de opdracht per 1 januari Het Nederlands kabinet heeft in 2013 het wetsvoorstel Financieel Toetsingskader in consultatie gebracht. MN heeft samen met de pensioenfondsen PMT en PME meegewerkt aan een reactie. Mede op basis van deze reactie heeft het kabinet gekozen voor één contract: een tussenvariant die elementen uit het nominale en reële contract zal bevatten. Gegevens foutloos en nog sneller delen met de deelnemers. Dat stond in 2013 bovenaan de managementagenda van het organisatieonderdeel Pensioenen & Verzekeringen. Daartoe zijn verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Een grote stap was de lancering van de nieuwe deelnemersportalen, waardoor deelnemers up-to-date inzicht hebben in hun pensioen. 20 Verslag Hoofddirectie

22 Verslag Hoofddirectie Ook innovatie en ontwikkeling stonden opnieuw hoog op de agenda bij Pensioenen & Verzekeringen. Dat bleek onder andere uit de tender over een Europees pensioentraceersysteem, die de Europese Commissie toekende aan een consortium waar ook MN deel van uit maakt. Dit systeem moet mensen in staat stellen hun in verschillende banen verworven pensioenaanspraken bij te houden. Niet alleen bij pensioenen zijn grote veranderingen gaande, dat geldt ook voor verzekeringen. Ontwikkelingen van overheidswege kunnen een verdergaande privatisering van regelingen tot gevolg hebben op het gebied van bijvoorbeeld de werkloosheid; een ontwikkeling die we eerder bij de privatisering van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen hebben gezien. MN bereidt zich nu al voor op deze ontwikkelingen om hierop tijdig in te kunnen spelen. Dit in overleg met de sociale partners, via de versterking van het strategisch partnership met NV Schade en via de deelnemingen CBM en UVVS. Fiduciair Management & Beleggingen In aansluiting op de nieuwe Hoofddirectiestructuur zijn de vermogensbeheeronderdelen Fiduciair Management en Beleggingen in 2013 zelfstandig gepositioneerd. Fiduciair Management staat daarbij opgesteld voor de beleggingsvisie en het advies op maat aan opdrachtgevers, het integrale portefeuillebeheer en het rapporteren daarover. Onder Beleggingen vallen de uitvoering van het interne beheer door MN en de beleggingsadministratie. De onderlinge samenwerking en de efficiëntie is versterkt door nadrukkelijker te gaan werken op basis van ketenprocessen. De dekkingsgraden van de vermogensbeheeropdrachtgevers hebben over de brede linie een verder herstel laten zien. Belangrijke aandachtspunten in 2013 waren het herijken van de investment beliefs (beleggingsovertuigingen) van MN, het dossier investeren in Nederland en het vernieuwen van diverse productstrategieën. Maatschappelijk verantwoord beleggen blijft onverminderd van belang en MN zet zich in om de ESG integratie in de beleggingen verder te verhogen. Fiduciair Management en Beleggingen hebben ook veel aandacht besteed aan goede rapportages, onder meer op het gebied van kosten, een onderwerp dat voor opdrachtgevers en maatschappij sterk van belang blijft. Informatievoorziening In 2013 heeft MN de langetermijnvisie van het organisatieonderdeel Informatievoorziening verder ingevuld. Zwaartepunt hierin is het ontwikkelen van nieuwe, flexibele IT-architectuur. Met die nieuwe architectuur willen we de uitvoering voor Pensioenen & Verzekeringen en de vermogensbeheerorganisatie optimaal ondersteunen. Flexibele servicegerichte systemen en up-to-date applicaties moeten MN in staat stellen zo soepel mogelijk in te spelen op de veranderingen die in de loop van 2014 hun beslag moeten krijgen. Zo worden nieuwe deelnemersportalen en een nieuw platform voor pensioenregelingen en verzekeringen opgeleverd. 21 MN Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag 2014 Voorwoord Op 1 januari 2015 zijn er in het Nederlandse pensioenstelsel belangrijke veranderingen doorgevoerd die het stelsel weerbaarder moet maken tegen de uitdagingen waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 7 Leeswijzer 8 Kerncijfers 9 Profiel MN 15 Mvo-organisatie 19 Interactie met onze stakeholders

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 7 Leeswijzer 8 Kerncijfers 9 Profiel MN 15 Mvo-organisatie 19 Interactie met onze stakeholders Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 7 Leeswijzer 8 Kerncijfers 9 Profiel MN 15 Mvo-organisatie 19 Interactie met onze stakeholders 25 Maatschappelijke context 27 Marktontwikkelingen 28 Verlaging pensioenen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Specifiek Kader voor de Verbonden Partij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Directie Concern, A400, H. van Dreumel Geactualiseerd 19 jan 2011 op basis van jaarverslag

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2014 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2014. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 VG SABIC IP Gerard Rutten Algemeen Directeur DPS 2016-000103 In vogelvlucht. 1.DPS even voorstellen 2.Pensioenontwikkelingen in Nederland 2 DSM Pension Services

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

PMT transparant in kosten pensioen

PMT transparant in kosten pensioen PMT transparant in kosten pensioen PMT is het pensioenfonds van de sector Metaal en Techniek. De werkgevers en werknemers in de bedrijfstak besturen het fonds. Als bedrijfstakpensioenfonds is PMT not-for-profit,

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Delen uitkomsten Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Patrick Corveleijn DNB Toezicht Pensioenen, 14 November 2016 Agenda Introductie: aanleiding en opzet onderzoek Uitkomsten Algemeen beeld Beleid Risicomanagement

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsvoorwaarden en Overleg

Nadere informatie

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co

Variabel beloningsbeleid Identified Staff Kempen & Co Variabel beloningsbeleid Identified Staff u 2014 heeft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, dat vanzelfsprekend voldoet aan de geldende wettelijke vereisten. Belangrijke doelen van dit

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie