Onderwijs- en examenregeling (OER) 2000/2001 voor de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling (OER) 2000/2001 voor de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen."

Transcriptie

1 Dit is de Onderwijs- en examenregeling voor het collegejaar De in deze regeling opgenomen programma s zijn geldig voor de studenten die in september 2000 met hun opleiding zijn begonnen. De artikelen 9 tot en met 17 zijn niet meer geldig. Hiervoor gelden de regelingen uit de Onderwijs- en examenregeling , hoofdstuk 6. Dit met uitzondering van artikel 11, lid over de toelating tot het afstudeerproject, dat van kracht blijft voor doctoraalprogramma s. De 12 studiepunten, genoemd in dit lid komen overeen met 17 ects. In de onderwijs- en examenregelingen van en zijn overgangsmaatregelen opgenomen die ook van toepassing zijn op de programma s uit de Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling (OER) 2000/2001 voor de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Inhoudsopgave Vooraf 1. INLEIDING 2. ALGEMENE BEPALINGEN OPLEIDINGEN FSW 3. BELEIDS- EN ORGANISATIEWETENSCHAPPEN. PERSONEELWETENSCHAPPEN 5. PSYCHOLOGIE 6. SOCIOLOGIE 7. VTW 8. KEUZEVAKKEN FSW 9. SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN Vooraf Artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) draagt de decaan op voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling (OER) vast te stellen. Het artikel schrijft voor hetgeen daarin tenminste moet worden geregeld. De bepaling hanteert begrippen, welke soms elders in de wet regeling vinden. Voor een goed begrip wordt de regeling van enkele elementaire begrippen hierna, toegesneden op de faculteit, geparafraseerd. Het initieel onderwijs wordt aangeboden in de vorm van opleidingen. Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De studielast van een opleiding en van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in hele studiepunten. Een studiepunt is gelijk aan veertig uur studie. De studielast van een opleiding bedraagt 168 studiepunten. Aan elke opleiding is een examen verbonden; aan elke onderwijseenheid een tentamen. Elk tentamen omvat een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden, alsmede een beoordeling daarvan. Als alle tentamens met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen afgelegd (paperclip-examen), tenzij de examencommissie tot een apart onderzoek voor het examen besluit.

2 Een opleiding kent een propedeutische fase van 2 studiepunten, waaraan een propedeutisch examen is verbonden. In de OER kan de verplichting tot deelneming aan praktische oefeningen worden opgelegd als voorwaarde voor toelating tot een tentamen. In de regel wordt slechts vastgesteld, of aan de verplichting is voldaan; wordt de deelname beoordeeld, dan is sprake van (een onderdeel van) een tentamen met betrekking tot een onderwijseenheid, die geheel of gedeeltelijk is ingericht in de vorm van een praktische oefening. Tentamens kunnen dan ook in verscheidene onderdelen uiteenvallen. De waardering voor een onderdeel van een tentamen is geen beoordeling, en daartegen kan dan ook geen beroep worden ingesteld. De beoordeling komt dan tot stand door saldering van de resultaten van de toetsen van alle onderdelen van een tentamen. I INLEIDING 1 Reikwijdte van de regeling. 1.1 De hoofdstukken II, VIII EN IX zijn van toepassing op alle opleidingen. 1.2 De bepalingen van de hoofdstukken III tot en met VII zijn uitsluitend van toepassing op de daarin onderscheiden opleidingen. 1.3 Op de opleiding Arbeid en sociale zekerheid is de OER 1998/1999 van toepassing alsmede de afbouwregeling (per brief kenmerk OWI/98.119/cb op 12/11/98 aan alle studenten ASZ toegezonden), met uitzondering van de bepalingen betreffende aangelegenheden, welke in de hoofdstukken II en VIII van deze OER zijn geregeld. 2 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a) student: hij of zij die is ingeschreven als student of als extraneus b) major: het programma van de postpropedeutische fase met uitzondering van de minor. c) minor: een samenhangend pakket onderwijseenheden met een omvang van 20 studiepunten naar keuze dat door de student in het doctoraal programma moet worden opgenomen. II ALGEMENE BEPALINGEN OPLEIDINGEN FSW 3 Doel van de opleidingen Met de opleidingen van de faculteit wordt beoogd zodanige kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen bij te brengen op het gebied van de betreffende disciplines c.q. multidisciplines dat de afgestudeerde in staat is tot zelfstandige wetenschaps- en beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een eventuele postdoctorale vervolgopleiding. Voltijds/deeltijds De opleidingen van de faculteit kunnen zowel voltijds als deeltijds worden gevolgd. 5 De examens van de opleidingen In de opleidingen kunnen de volgende examens worden afgelegd: a) het propedeutisch examen; b) het doctoraal examen.

3 3Onderwijs- en Examenregeling 2000/ De inhoud van de opleidingen 6.1 De samenstelling van de propedeuse van iedere opleiding is vermeld in het desbetreffende deel van deze regeling. 6.2 Het doctoraal gedeelte van iedere opleiding omvat: - een Major met een omvang van 106 studiepunten; - een Minor met een omvang van 20 studiepunten. 6.3 De samenstelling van de Major is per opleiding vermeld in het desbetreffende deel van deze regeling. 6. Als bijlage bij deze OER is een overzicht opgenomen van de Minors die binnen de faculteit worden aangeboden. Alle Minors die binnen de FSW aangeboden worden kunnen zonder toestemming van de examencommissie worden opgenomen in het doctoraalprogramma van alle opleidingen. 6.5 Een andere invulling van de Minor-component in het doctoraal programma is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de examencommissie. Mogelijke invullingen zijn: - een Minor van buiten de FSW, waarvan niet bij voorbaat is bepaald dat deze mag worden opgenomen in het doctoraal programma; - een door de student zelf samengestelde Minor bestaande uit onderwijseenheden die worden verzorgd binnen de FSW of daarbuiten; - een Minor bestaande uit onderwijseenheden die worden gevolgd aan een buitenlandse universiteit. 7. Volledig programma Als een student van een bepaalde opleiding een Major-Minorcombinatie samenstelt waarin overlappende onderwijseenheden zitten, dient hij/zij dit programma tot 126 studiepunten aan te vullen met onderwijseenheden naar keuze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de examencommissie komen daarvoor alle onderwijseenheden in aanmerking die binnen de FSW op doctoraalniveau worden verzorgd. 8. Vrij doctoraal Een student heeft op basis van artikel 7.3, lid 5 van de Whw het recht zelf een doctoraal programma samen te stellen dat bestaat uit onderwijseenheden die binnen of buiten de faculteit worden verzorgd. Dit programma behoeft de goedkeuring van de examencommissie, die tevens aangeeft tot welke opleiding van de faculteit het samengestelde programma wordt geacht te behoren. 9. Vorm van de tentamens 9.1 Tentamens kunnen op verschillende manieren worden afgelegd, te weten: mondeling, schriftelijk of op een andere wijze. Een tentamen kan zijn opgebouwd uit verschillende toetsen die op verschillende tijdstippen worden afgenomen. 9.2 Per onderwijseenheid wordt in de elektronische studiegids de tentamenvorm vermeld.

4 Onderwijs- en Examenregeling 2000/2001 Aanvullingen of wijzigingen ten opzichte van de tekst in de elektronische studiegids worden door de examinator uiterlijk bij de aanvang van het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid via de elektronische studiegids bekend gemaakt. 9.3 Het afnemen van een mondeling tentamen is openbaar. Als de betreffende examinator dan wel de student daartegen bezwaar maakt neemt de examencommissie een beslissing ter zake. 9. Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden onderwijseenheden af te sluiten op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. 10. Aantal tentamengelegenheden Tot het afleggen van tentamens wordt driemaal de gelegenheid gegeven: a) de eerste gelegenheid aan het einde van het trimester waarin de betreffende onderwijseenheid is aangeboden; b) de tweede gelegenheid in de loop van het trimester, volgend op het trimester waarin de betreffende onderwijseenheid is aangeboden, met uitzondering van de tweede gelegenheid voor het derde trimester, die in augustus plaatsvindt; c) de derde gelegenheid in augustus, met uitzondering van de onderdelen van het derde trimester waarvoor de derde gelegenheid plaatsvindt tijdens het eerste trimester van het nieuwe studiejaar Gelegenheid tot herhaalde deelname in hetzelfde studiejaar aan practica wordt in beginsel niet toegestaan Met betrekking tot de data waarop (her)tentamens worden afgenomen geldt het volgende: 1) De data voor schriftelijke (her)tentamens worden door het onderwijsinstituut vastgelegd en gepubliceerd in de elektronische studiegids. 2) De data voor mondeling af te leggen (her)tentamens worden bepaald in onderling overleg tussen docent en student. c) Voor het inleveren van opdrachten/werkstukken die deel uit maken van het tentamen worden door de docent drie inleverdata vastgesteld, corresponderend met de drie gelegenheden die een student heeft om een onderwijseenheid af te ronden. De inleverdata worden uiterlijk bij de aanvang van het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid opgenomen in de elektronische studiegids. De data dienen zich te bevinden in de perioden genoemd in artikel Toelating tot het afleggen van (onderdelen van) het doctoraal examen Het doctoraal examen of een onderdeel daarvan kan niet worden afgelegd dan nadat het propedeutisch examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd of vrijstelling voor het afleggen daarvan is verkregen Voor zover aan de deelname aan een onderwijseenheid specifieke ingangseisen worden gesteld, worden deze vermeld in de elektronische studiegids In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de student die het propedeutisch examen nog niet heeft behaald en ook geen vrijstelling

5 5Onderwijs- en Examenregeling 2000/2001 daarvan heeft verkregen onder de volgende voorwaarden deelnemen aan onderdelen van het doctoraal examen: a) hij/zij heeft ten minste 28 studiepunten behaald die behoren tot het propedeutisch examen; b) hij/zij voldoet aan de ingangseisen die voor het betreffende onderwijseenheid zijn geformuleerd. Dit recht op deelname aan onderwijseenheden uit de doctoraal fase geldt voor een periode tussen de 12 en 2 maanden na de eerste inschrijving voor de propedeuse die toegang geeft tot de doctoraal fase. Voor deeltijdstudenten is deze termijn tussen de 12 en de 36 maanden. 11. Voor deelname aan de onderdelen van het afstuderen is voorafgaande goedkeuring van de examencommissie vereist. Deze goedkeuring wordt verleend als de student van de onder-delen uit het doctoraalprogramma - exclusief de onderdelen van het afstuderen - niet meer dan 12 studiepunten heeft open staan De student wordt toegelaten tot de verdediging van het afstudeeronderzoek c.q. de afstudeerstage als deze door de afstudeercommissie als voldoende zijn aanvaard en tevens is voldaan aan alle andere verplichtingen. De afstudeercommissie wordt benoemd door de examencommissie en bestaat volgens de Regels en richtlijnen van de examencommissie ten minste uit een eerste beoordelaar, tevens begeleidend docent, en een twee beoordelaar, die niet bij de begeleiding van het afstuderen betrokken is geweest De examencommissie kan in bijzondere gevallen ten voordele van de student afwijken van het bepaalde in het tweede t/m vijfde lid. 12. Bekendmaking van tentamenresultaten Voor de uitslagen van schriftelijke tentamens geldt dat deze binnen de navolgende termijnen dienen te zijn vastgesteld: 1) meerkeuze-tentamen:10 werkdagen na de dag waarop het tentamen is afgelegd; b) open vragen tentamen: 15 werkdagen na de dag waarop het tentamen is afgelegd. Onmiddellijk na de vaststelling van uitslag geeft de examinator de benodigde gegevens door aan het Onderwijsinstituut, dat deze door geleidt naar Bureau Examens. De officiele uitslag wordt bekend gemaakt op de publicatieborden in de hal van gebouw C, uiterlijk een week na het verstrijken van de in de vorige volzin genoemde termijn. De uitslag wordt tevens bekend gemaakt op KUBweb Terstond na het afleggen van een mondeling tentamen stelt de examinator de uitslag vast en reikt de student dienaangaande een schriftelijke verklaring uit. De examinator stuurt een afschrift van deze verklaring door aan het Onderwijsinstituut, dat zorgt voor verwerking door Bureau Examens Voor de vaststelling van de uitslagen van andere tentamenvormen geldt een termijn van 15 werkdagen, ingaande op de dag die in de elektronische studiegids is vermeld als uiterste datum voor de afsluiting van het betreffende onderdeel.

6 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ In gevallen waarin dit artikel niet voorziet bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen Bij de bekendmaking van de uitslag van een onderdeel van het doctoraal examen wordt de student gewezen op het inzagerecht, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 13. Geldigheidsduur De geldigheidsduur van behaalde tentamens is onbeperkt. In afwijking hiervan kan de examencommissie m.b.t. een onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar (deeltijd: 9 jaar) geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 1. Inzagerecht 1.1 Gedurende drie weken na de uiterste datum van bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen of na ontvangst van een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag, krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 1.2 Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen van vragen en opdrachten van het betreffende tentamen, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 1.3 De docent kan bepalen dat de inzage of kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen, waarvan het laatste niet later wordt bepaald dan twee weken na de in het eerste lid bedoelde uiterste datum. 15. Vrijstelling van tentamens De examencommissie kan op voorstel van de examinator vrijstelling verlenen van een tentamen, op grond van: - behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding; dan wel - buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring. 16. Tijdvakken en frequentie afleggen examens 16.1 Tot het afleggen van het propedeutisch examen wordt ten minste tweemaal per jaar de gelegenheid geboden Tot het afleggen van het doctoraalexamen wordt de gelegenheid geboden zodra de student voldoende bewijzen van door hem/haar behaalde tentamens van de onderdelen van de opleiding overlegt. Hiertoe behoort ook de goedkeuring van het afstudeerproject Datum en tijdstip van het doctoraal examen worden door de afstudeercommissie en de student in onderling overleg bepaald. 16. De student dient het doctoraalexamen uiterlijk drie weken voor de bepaalde datum aan te vragen bij Bureau Examens van de universiteit. 17. Uitslag examen

7 7Onderwijs- en Examenregeling 2000/ De examencommissie stelt de uitslag van het doctoraalexamen vast, zodra dit examen is afgelegd In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student m.b.t. een of meer onderdelen van de opleiding, indien en voorzover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. 18. Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 18.1 Deficiënties in de vooropleiding m.b.t. het vak wiskunde worden opgeheven door het met goed gevolg afleggen van de toets Wiskunde, afgenomen door de Faculteit der Sociale Wetenschappen Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal - in geval van toelating op grond van Buitenlands diploma - wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van de toets Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Programma II. 19. Colloquium doctum Bij het toelatingsonderzoek, als bedoeld in artikel 7.29 van de Whw, wordt onderzocht of de door de kandidaat genoten vooropleiding en ervaring voldoende waarborgen biedt voor een gunstig verloop van de studie en of eventuele deficiënties met betrekking tot met name wiskunde, moderne talen en Nederlands moeten worden gecorrigeerd. 20. Studievoortgang en studiebegeleiding 20.1 Het onderwijsinstituut draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat ten minste eenmaal per half jaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem/haar behaalde resultaten Het onderwijsinstituut draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.

8 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ III BELEIDS- EN ORGANISATIEWETENSCHAPPEN 21. Samenstelling propedeuse Beleids- en organisatiewetenschappen 21.1 De propedeuse omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast, uitgedrukt in studiepunten: Sociologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Organisatiewetenschappen 100 Organisatie en beleid 1039 Inleiding Beleidswetenschappen Sociaal-economische geschiedenis Inleiding Psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Sociale psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Economie 2100 MTO-01-MAW: Inleiding Methodenleer MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek MTO-03-MAW: Inductieve statistiek Academische vaardigheden BOW Academische vaardigheden BOW Academische vaardigheden BOW 3: paper De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid omvatten een practicum: 210 MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek 2106 MTO-03-MAW: Inductieve statistiek 1001 Academische vaardigheden BOW Academische vaardigheden BOW Academische vaardigheden BOW 3: paper 22. Samenstelling Major Beleids- en organisatiewetenschappen 22.1 Het doctoraal examen omvat voor alle studenten de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Bedrijfseconomie 1760 Arbeids- en organisatiesociologie Inleiding Arbeids- en organisatiepsychologie 1058 Strategische besluitvorming 1005 Structurering van werkprocessen Sociale filosofie Economische sociologie 1035 Practicum organisatie-onderzoek Arbeidsmarktvraagstukken 1038 Practicum strategische beleidsanalyse Wetenschapsfilosofie 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse Indien de onderwijseenheid Sociale filosofie deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan de onderwijseenheid Organisatie en beleid in het doctoraal programma op te nemen.

9 9Onderwijs- en Examenregeling 2000/ MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Organisatieverandering en -ontwikkeling 1066Strategische beleidsontwikkeling 1065Magement van technologie en innovatie 1057Relaties en netwerken van organisaties 312 Internationaliseringsprocessen 1063Onderneming en maatschappij Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 0200Individueel onderzoeksvoorstel - BOW Afstudeeronderzoek - BOW De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid, omvatten een practicum: 1035 Practicum organisatie-onderzoek 1038 Practicum strategische beleidsanalyse 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek 0200 Individueel onderzoeksvoorstel - BOW

10 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ IV PERSONEELWETENSCHAPPEN 23. Samenstelling propedeuse Personeelwetenschappen 23.1 De propedeuse omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast, uitgedrukt in studiepunten: Sociologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Personeelwetenschappen Inleiding Recht/sociaal recht 1039 Inleiding Beleidswetenschappen Sociaal-economische geschiedenis Inleiding Psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Sociale psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Economie 2100 MTO-01-MAW: Inleiding Methodenleer MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek MTO-03-MAW: Inductieve statistiek Academische vaardigheden PEW Academische vaardigheden PEW Academische vaardigheden PEW 3: paper De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid omvatten een practicum: 210 MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek 2106 MTO-03-MAW: Inductieve statistiek Academische vaardigheden PEW Academische vaardigheden PEW Academische vaardigheden PEW 3: paper 2. Samenstelling Major Personeelwetenschappen Het doctoraal examen omvat voor alle studenten de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1760 Arbeids- en organisatiesociologie Bedrijfseconomie Inleiding Arbeids- en organisatiepsychologie Skill-lab interview en enquête Skill-lab werving en selectie 2 Skill-lab naar keuze uit de volgende twee: Skill-lab adviesvaardigheden Skill-lab juridische vaardigheden Onderzoekspracticum PEW Sociale filosofie Wetenschapsfilosofie 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse Indien de onderwijseenheid Sociale filosofie deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan een keuzevak van studiepunten in het doctoraal programma op te nemen.

11 11Onderwijs- en Examenregeling 2000/ MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Probleemveld 1: Waardering van arbeid Probleemveld 2: Organisatie, leidinggeven en besluitvorming Probleemveld 3: Technologie en arbeid Probleemveld : Arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt Probleemveld 5: Strategie en beleid 8 Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: Individueel onderzoeksvoorstel-pew Afstudeeronderzoek-PEW De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid, omvatten een practicum: Skill-lab interview en enquête Skill-lab werving en selectie Skill-lab naar keuze uit de volgende twee: Skill-lab adviesvaardigheden Skill-lab juridische vaardigheden Onderzoekspracticum PEW 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Probleemveld 1: Waardering van arbeid Probleemveld 2: Organisatie, leidinggeven en besluitvorming Probleemveld 3: Technologie en arbeid Probleemveld : Arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt Probleemveld 5: Strategie en beleid Individueel onderzoeksvoorstel- PEW

12 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ V PSYCHOLOGIE 25. Samenstelling propedeuse Psychologie 25.1 De propedeuse omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast, uitgedrukt in studiepunten: Inleiding en geschiedenis van de psychologie Ontwikkelingsleer Fysiologische psychologie Persoonlijkheidsleer Functieleer Inleiding Sociale psychologie voor psychologen Sociologie voor psychologen Filosofie 2200 MTO-01-PSY: Inleiding Methodenleer MTO-02: Beschrijvende statistiek MTO-03: Inductieve statistiek Academische vaardigheden Psychologie Academische vaardigheden Psychologie Academische vaardigheden Psychologie 3: paper De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid omvatten een practicum: Functieleer Inleiding Sociale psychologie 2200 MTO-01-PSY: Inleiding Methodenleer 2103 MTO-02: Beschrijvende statistiek 2105 MTO-03: Inductieve statistiek Academische vaardigheden Psychologie Academische vaardigheden Psychologie Academische vaardigheden Psychologie 3: paper 26. Samenstelling Majors binnen de opleiding Psychologie 26.1 Majors Psychologie Een student van de opleiding Psychologie dient een van de volgende Majors op te nemen in het doctoraal programma: - Major Arbeids- en organisatiepsychologie - Major Economische Psychologie - Major Kinder- en jeugdpsychologie - Major Klinische gezondheidspsychologie 26.2 Verplichte onderwijseenheden Tot elke Major binnen de opleiding Psychologie behoren de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Biologische psychologie Psychopathologie Cultuurpsychologie 3 3 Indien de onderwijseenheid Cultuurpsychologie deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan een onderwijseenheid naar keuze op te nemen, behorend tot de

13 13Onderwijs- en Examenregeling 2000/ Testtheorie en Testdiagnostiek Beroepsvaardigheden: Beroepsethiek Wetenschapsfilosofie 2310 MTO-0-PSY: Experimentele onderzoeksmethoden MTO-05-PSY: Correlationele onderzoeksmethoden MTO-06-PSY: Correlationele onderzoeksmethoden Beroepsvaardigheden: Dataverzameling Beroepsvaardigheden: Gesprekstechnieken Beroepsvaardigheden: Groepsvaardigheden Onderzoekspracticum 26.3 Keuze van twee inleidingen op een Major onderwijseenheden van de gekozen Major.

14 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ De student dient in het doctoraalprogramma twee van de volgende vier onderwijseenheden op te nemen : Inleiding Arbeids- en organisatiepsychologie Inleiding Economische psychologie Inleiding Kinder-en jeugdpsychologie Inleiding Klinische psychologie 26. Verplichte onderwijseenheden per Major Afhankelijk van de gekozen Major zijn de volgende onderwijseenheden verplicht: Major Arbeids- en organisatiepsychologie 21020Inleiding Arbeids- en organisatiepsychologie Organisatiepsychologie Personeelspsychologie Arbeidspsychologie 21032Organisatieverandering en -ontwikkeling 2100Analyse en ontwerp arbeid 2108Diagnostische processen en modellen van arbeid en organisatie Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 00210Individueel onderzoeksvoorstel 3 - Afstudeeronderzoek Arbeids- en organisatiepsychologie 1 tot 20 - Afstudeerstage Arbeids- en organisatiepsychologie 1 tot 20 De studiebelasting van Afstudeeronderzoek en Afstudeerstage bedraagt te zamen maximaal 3 studiepunten Major Economische Psychologie Inleiding Economische psychologie Consumentenbeslissingsgedrag Psychologische marketing Macro-economische psychologie 21026Kwalitatieve informatieverwerving 2109Financieel gedrag Een van deze inleidingen is per definitie de verplichte inleiding van de gekozen Major (zie art. 26.). Als de tweede inleiding behoort tot de gekozen Minor ontstaat conform art. 7 ruimte voor een extra keuzevak van studiepunten.

15 15Onderwijs- en Examenregeling 2000/ Assessment van marktonderzoek Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 00210Individueel onderzoeksvoorstel Psychologie 3 - Afstudeeronderzoek Economische psychologie 1 tot 20 - Afstudeerstage Economische psychologie 1 tot 20 De studiebelasting van Afstudeeronderzoek en Afstudeerstage bedraagt te zamen maximaal 3 studiepunten Major Kinder- en jeugdpsychologie 21019Inleiding Kinder-en jeugdpsychologie 2207Psychosociale ontwikkelingsproblematiek Ontwikkelingsstoornissen 2206 Ontwikkelingsneuropsychologie 2201Diagnostiek kinder- en jeugdpsychologie Institutionele zorg- en behandelmethoden Klinische vaardigheden Kinder- en jeugdpsychologie Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 00210Individueel onderzoeksvoorstel Psychologie 3 - Afstudeeronderzoek Kinder-en jeugdpsychologie 1 tot 20 - Afstudeerstage Kinder-en jeugdpsychologie 1 tot 20 De studiebelasting van Afstudeeronderzoek en Afstudeerstage bedraagt te zamen maximaal 3 studiepunten Major Klinische gezondheidspsychologie Inleiding Klinische psychologie 2210 Gezondheidspsychologie 50025Psychosomatische ziekten en klachten 31303Gender en gezondheid 2208Klinische gezondheidspsychologie 22021Diagnostiek en behandelingsmethoden Klinische vaardigheden Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 00210Individueel onderzoeksvoorstel Psychologie 3 - Afstudeeronderzoek Klinische gezondheidspsychologie 1 tot 20 - Afstudeerstage Klinische gezondheidspsychologie 1 tot 20

16 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ De studiebelasting van Afstudeeronderzoek en Afstudeerstage bedraagt te zamen maximaal 3 studiepunten Practica in het doctoraal De volgende onderwijseenheden uit de vorige leden van dit artikel, omvatten een practicum: Testtheorie en Testdiagnostiek 2310 MTO- voor psychologie: Experimentele onderzoeksmethoden 2311 MTO-5 voor psychologie: Correlationele onderzoeksmethoden MTO-6 voor psychologie: Correlationele onderzoeksmethoden Beroepsvaardigheden: Dataverzameling Beroepsvaardigheden: Gesprekstechnieken Beroepsvaardigheden: Groepsvaardigheden 2003 Onderzoekspracticum Psychologie Institutionele zorg- en behandelmethoden Diagnostiek en behandelingsmethoden Individueel onderzoeksvoorstel Psychologie

17 17Onderwijs- en Examenregeling 2000/2001 VI SOCIOLOGIE 27. Samenstelling propedeuse Sociologie 27.1 De propedeuse omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast, uitgedrukt in studiepunten: Sociologie voor maatschappijwetenschappen Hoofdvragen van de sociologie Hoofdvragen van de sociologie Inleiding Organisatiewetenschappen Sociaal-economische geschiedenis Inleiding Psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Sociale psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Economie 2100 MTO-01-MAW: Inleiding Methodenleer MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek MTO-03-MAW: Inductieve statistiek Academische vaardigheden Sociologie Academische vaardigheden Sociologie Academische vaardigheden Sociologie 3: paper De volgende van de in het vorige lid genoemde propedeuse-onderdelen omvatten een practicum: 210 MTO-02-MAW: Beschrijvende statistiek 2106 MTO-03-MAW: Inductieve statistiek Academische vaardigheden Sociologie Academische vaardigheden Sociologie Academische vaardigheden Sociologie 3: paper 28. Samenstelling Major Sociologie 28.1 Het doctoraal examen omvat voor alle studenten de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1760 Arbeids- en organisatiesociologie Sociologische tradities Moderne theoretische sociologie Waarden en normen in de (post) moderne samenleving Stelsels van zorg en zekerheid in de verzorgingsstaat (Major Sociologie) Sociale filosofie Wetenschapsfilosofie 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Economische Sociologie 5 Indien de onderwijseenheid Sociale filosofie deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan een keuzevak van studiepunten in het doctoraal programma op te nemen.

18 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ Maatschappijgeschiedenis Theorie en Onderzoek : Waarden en normen Theorie en Onderzoek: Solidariteit en verdelende rechtvaardigheid 6 Onderwijseenheden met een totale omvang van 12 studiepunten naar keuze uit: 12 de onderdelen van de Major BOW de onderdelen van de Major PEW de onderdelen van de Major VTW de onderdelen die deel uitmaken van de bij deze OER gevoegde Minors Onderwijseenheid vrij te kiezen uit alle onderwijseenheden die binnen de FSW op doctoraal niveau worden aangeboden Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: 00221Individueel onderzoeksvoorstel-sociologie Afstudeerproject-sociologie De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid, omvatten een practicum: 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek 3106 Theorie en Onderzoek: Waarden en normen 3107 Theorie en Onderzoek: Solidariteit en verdelende rechtvaardigheid Individueel onderzoeksvoorstel-sociologie 6 Indien de onderwijseenheid maatschappijgeschiedenis deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan de onderwijseenheid sociaaleconomische geschiedenis in het doctoraal programma op te nemen.

19 19Onderwijs- en Examenregeling 2000/2001 VII VRIJETIJDWETENSCHAPPEN 29. Samenstelling propedeuse Vrijetijdwetenschappen 29.1 De propedeuse omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast, uitgedrukt in studiepunten: Sociologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Vrijetijdwetenschappen Inleiding Vrijetijdwetenschappen Organisatie en beleid Sociaal-economische geschiedenis Inleiding Psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Sociale psychologie voor maatschappijwetenschappen Inleiding Economie 2100 MTO-01-MAW: Inleiding Methodenleer MTO-02: Beschrijvende statistiek MTO-03: Inductieve statistiek Academische vaardigheden VTW Academische vaardigheden VTW Academische vaardigheden VTW 3: paper De volgende van de in het vorige lid genoemde propedeuse-onderdelen omvatten een practicum: 2100 MTO-01-MAW: Inleiding Methodenleer 210 MTO-02: Beschrijvende statistiek 2106 MTO-03: Inductieve statistiek Academische vaardigheden VTW Academische vaardigheden VTW Academische vaardigheden VTW 3: paper 30. Samenstelling Major Vrijetijdwetenschappen 30.1 Het doctoraal examen omvat voor alle studenten de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Bedrijfseconomie 5013 Grondslagen vrijetijdsonderzoek Participatie en consumptie in de vrije tijd Consumentenbeslissingsgedrag Globalization Sociale filosofie Allocatie en besteding van tijd Interventies in de vrije tijd Interventies in de vrije tijd Psychologische marketing Wetenschapsfilosofie 7 Indien de onderwijseenheid Sociale filosofie deel heeft uitgemaakt van het propedeutisch examen, dient de student in plaats hiervan de Inleiding VTW 2' in het doctoraal programma op te nemen.

20 Onderwijs- en Examenregeling 2000/ MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Probleemveld participatie in toerisme, sport, cultuur Probleemveld beleid in toerisme, sport, cultuur Probleemveld organisatie in toerisme, sport, cultuur 8 Een onderwijseenheid naar keuze. Het afstuderen dient betrekking te hebben op een thematiek die aansluit bij het gevolgde Majorprogramma en omvat de volgende onderdelen: Individueel onderzoeksvoorstel-vtw Afstudeeronderzoek-VTW De volgende onderwijseenheden uit het vorige lid, omvatten een practicum: 2210 MTO-0-MAW: Causale analyse MTO-05-MAW: Causale analyse MTO-06-MAW: Beleids- en evaluatieonderzoek Probleemveld participatie in toerisme, sport, cultuur Probleemveld beleid in toerisme, sport, cultuur Probleemveld organisatie in toerisme, sport, cultuur Individueel onderzoeksvoorstel-vtw

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Dit is de Onderwijs- en examenregeling voor het collegejaar 2002-2003. De in deze regeling opgenomen programma s zijn geldig voor de studenten die in september 2002 met hun opleiding zijn begonnen. Hoofdstuk

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2004-2005 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2005-200 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2003-2004 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

*=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica. Onderwijs- en Examenregeling. van de opleiding informatica

*=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica. Onderwijs- en Examenregeling. van de opleiding informatica Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding informatica (september 1997) *=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica Deze Onderwijs- en Examenregeling is een regeling,

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 200-2007 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2010-2011 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht besproken in de Faculteitsraad op 20 juni 2000 daarna vastgesteld door de Decaan. Toepasselijkheid Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleidingen Human Resource Studies, Leisure Studies, Organisation Studies, Psychologie en Geestelijke Gezondheid, Sociale Psychologie en Sociologie Faculteit

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleidingen Human Resource Studies, Leisure Studies, Organisation Studies, Sociologie, Psychologie en Geestelijke Gezondheid en Sociale Psychologie Faculteit

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie en Sociologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003

Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003 Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Onderwijs en examenreglement (OER) en Regels en richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Studiejaar 2002-2003 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Bacheloropleiding communicatiewetenschap Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Masteropleiding Medische Psychologie Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Tilburg University INHOUD DEEL I ALGEMEEN... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie