International Joint Research Master Work & Organizational Psychology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "International Joint Research Master Work & Organizational Psychology"

Transcriptie

1 Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master X Nieuwe joint degree Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging bestaande opleiding Naam instelling Maastricht University Contactpersoon/contactpersonen Fred Zijlstra, Herco Fonteijn Contactgegevens Herco Fonteijn Dept. Work and Social Psychology Fac. Psychology and Neuroscience Universiteitssingel 40, P.O. Box MD Maastricht Tel Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding maakt het Ad deel uit In geval van een Ad, indien van toepassing: welke bve-instelling verzorgt mede het programma Graad Inhoud (korte beschrijving programma) International Joint Research Master Work & Organizational Psychology Master of Science De internationale arbeidsmarkt en arbeids- en organisatorische processen veranderen in hoog tempo. Organisaties moeten inzicht krijgen in deze veranderingen om zich aan de nieuwe ontwikkelingen te kunnen aanpassen. Toekomstige arbeids- en organisatiepsychologen moeten, wanneer ze organisaties helpen betekenis te geven aan hun ervaringen en interventies, in staat zijn zowel fundamenteel als toegepast onderzoek te verrichten. Doel van een onderzoeksmaster arbeids- en organisatiepsychologie moet daarom zijn studenten vertrouwd te maken met typen onderzoek die zowel in een academische als professionele context van belang zijn, zoals evaluatieonderzoek, translationeel onderzoek en interventieonderzoek. Deze verschillende vormen van onderzoek moeten voldoen aan specifieke methodologische eisen en dwingen onderzoekers ertoe zich te herkennen en te verdiepen in de context waarbinnen zij werken. Het opschalen van kleinschalig onderzoek naar grote organisaties, ontwerp van op feiten gebaseerde interventies, valorisatie en verhandelen van onderzoeksoutputs,

2 maatschappelijke interactie en samenwerking met ondernemers zijn dan ook voorbeelden van specifieke competenties van onderzoekers die met hun outputs een positief effect willen bereiken voor wat betreft exploitatie en innovatie. De voorgestelde International Joint Research Master (IJRM) leidt arbeids- en organisatiepsychologen op volgens een wetenschapper-innovatormodel : behalve het produceren van onderzoek dat gericht is op de academische gemeenschap moeten arbeids- en organisatiepsychologen in staat zijn zich bezig te houden met onderzoeksvormen die van invloed zijn op de samenleving, organisaties en hun leden. In ons wetenschapper-innovatormodel gaan we ervan uit dat een brede definitie van de term "onderzoek" onder meer fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, R&D, innovatie- en translationeel onderzoek, evaluatieonderzoek en niet-standaard advies omvat. De voorgestelde IJRM geeft een actueel overzicht van arbeids- en organisatiepsychologie in combinatie met hoogwaardige onderzoekstraining, gericht op fundamenteel en toegepast onderzoek. Daarnaast ontwikkelt de opleiding competenties die onmisbaar zijn voor onderzoekers die waarde willen genereren voor de samenleving of voor organisaties, zoals internationale en valorisatiecompetenties en competenties voor het vaststellen van en communiceren en samenwerken met belanghebbenden, niet zijnde wetenschappelijke financiers of beoordelaars (bijvoorbeeld beleidsadviseurs, ondernemers en overige belanghebbenden in de waardeketen voor kenniswerk). Ondernemerseigenschappen van toekomstige onderzoekers, zoals zelfstartend en proactief zijn en in staat obstakels weg te nemen, passen bij de actieve onderwijsbenadering die met de opleiding wordt ingevoerd. Via de IJRM kunnen studenten een joint degree behalen aan drie gerenommeerde universiteiten, te weten de Universiteit Maastricht, de Universitat de València in Spanje en de Leuphana Universität Lüneburg in Duitsland. Door de opleiding aan te bieden in drie landen wordt van studenten verwacht dat ze interculturele competenties ontwikkelen, naast een bovengemiddeld inzicht in het belang van een internationale context bij het verrichten van onderzoek. De opleiding is zodanig opgezet dat wordt voldaan aan de vereisten om in aanmerking te komen voor het bijzondere kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs (http://www.nvao.net/page/downloads/beoordelingskader_bkk_kleinschalig_e n_intensief_onderwijs_4_nov_2011.pdf ) en voor het bijzondere kenmerk internationalisering (http://www.nvao.net/page/downloads/beoordelingskader_bkk_internationalis ation_ pdf) of het Europese equivalent daarvan (zie De tweejarige masteropleiding levert 120 EC op: een overzicht van de opleiding is te vinden in onderstaande tabel. De opleiding bestaat uit cursussen over relevante onderwerpen op het gebied van personeelspsychologie (HRM), organisatiepsychologie en arbeidspsychologie, aangevuld met cursussen die van belang zijn voor de onderzoekspraktijk (bijvoorbeeld cursussen geavanceerde statistiek en methodologie, kritisch lezen en bespreken van papers, schrijven van subsidieaanvragen en communiceren met diverse doelgroepen). Studenten studeren minimaal één semester aan elk van de drie deelnemende universiteiten. De staf bestaat volledig uit actieve onderzoekers van de drie

3 universiteiten. Het onderwijzend personeel maakt deel uit van het mobiliteitsplan en geeft les aan de drie bij de opleiding betrokken universiteiten. De opleiding begint met een semester aan de Universiteit Maastricht. In een korte inleidende module (2 EC) wordt een overzicht van de master gegeven en maken studenten een SWOT-analyse van hun toekomstige beroep. Vervolgens leren studenten in vier modules (20 EC) hoe kennis op het gebied van arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie wordt gegenereerd en volgen ze een module onderzoeksmethoden (8 EC). In het tweede semester gaan de studenten naar de Leuphana-universiteit in Lüneburg, waar ze het verschil ervaren tussen het opnemen en het produceren van wetenschappelijke kennis, met cursussen gericht op internationale en interculturele competenties (10 EC), kritische analyse van onderzoek en het schrijven van een onderzoeksvoorstel (10 EC) plus uitvoeren van (groeps)onderzoek (10 EC). Semester 1 Maastricht Semester 2 Leuphana Semester 3 Valencia Semester 4 M/L/V Introduction (2 EC) Critical reading; writing a research proposal (10 EC) Human Resources Psychology: Interventions and practices (10 EC) Human Resources Work Psychology Organisation and Cognition International aspects of HRM Intercultural negotiation Research and design Interventions in Work Psychology: work design and team work Interventions in Organizational Psychology: organizational change and development Intervention methods in Work and Organizational Psychology and Program evaluation (5 ECTS) Research Project / Master Thesis (30EC) Human Performance Group research project (5EC) Advanced Research Skills and Research Ethics (5EC) Statistics and research methodology (8 EC) 30 EC 30 EC 30 EC 30 EC Het tweede jaar begint aan de universiteit van Valencia, waar de studenten zich richten op onderzoeksprogramma's voor de ontwikkeling van interventies en veranderingen, op wetenschappelijke kennis rond het ontwerp van programma s, instrumenten en methodes, op de uitvoering en evaluatie van prototypes, op de generaliseerbaarheid van kennis, instrumenten en methodes

4 en op (quasi-)experimentele ontwerpen voor het evalueren van interventies in organisaties en geavanceerde statistiek (30 EC). Ondertussen werken de studenten aan een voorstel voor het onderzoeksproject dat in Maastricht, Lüneburg of Valencia wordt uitgevoerd. Tijdens het laatste semester werken de studenten aan dit onderzoeksproject dat wordt afgerond met de masterscriptie (30 EC). Na de verdediging wordt de scriptie beoordeeld door twee begeleiders van twee universiteiten. De opleiding voldoet aan het referentiemodel voor curricula voor academisch onderwijs en training op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. Dit model, ontwikkeld door het European Network of Organizational Psychologists (ENOP), wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als basis voor curriculumontwikkeling voor arbeids- en organisatiepsychologie in Europa (http://www.enop.ee/enop/index.php/curriculum). De IJRM onderscheidt zich van het ENOP-curriculum door extra aandacht voor onderzoekscompetenties. In de leerdoelstellingen van de voorgestelde onderzoeksmaster is vastgelegd dat de studenten de volgende kerncompetenties ontwikkelen: - Ontwerp en uitvoering van onderzoek - Ontwikkeling van onderzoeksmethoden en -instrumenten en van interventies - Gegevensanalyse - Wetenschappelijk schrijven - Schrijven van onderzoeksvoorstellen/fondsenwerving - Verspreiding en valorisatie van onderzoek - Innovatie Daarnaast worden onderstaande ondersteunende competenties ontwikkeld: - Mondelinge communicatie - Identificeren van en communiceren met belanghebbenden - Interculturele competentie - Teamwork - Organizational Citizenship Behaviour - Planning & organisatie en projectmanagement - Ethiek - Zelfregulering en zelfmanagement - Ontwikkelen en begeleiden Onderwijsprincipes De opleiding ondersteunt (inter)actief onderwijs in kleine groepen waar wordt gewerkt aan authentieke taken of problemen en gaat uit van onderwijsprincipes die worden toegepast in probleemgestuurd onderwijs (PGO) en soortgelijke methodes (onderzoeksgebaseerd onderwijs, onderwijs in teams en projectonderwijs). PGO stimuleert samenwerking tussen docenten en zelfgereguleerd leren bij studenten en het schept een uitstekende omgeving voor het geïntegreerd opdoen van kennis en vaardigheden in relatie tot authentieke professionele en wetenschappelijke problemen. Bovendien zorgt het voor een studentgerichte onderwijsomgeving waarvan het belang wordt onderschreven door het ESG Framework (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area; zie de norm onder 1.3 in ESG: Instellingen moeten ervoor zorgen dat de opleidingen zodanig worden aangeboden dat studenten worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de totstandkoming van het leerproces en dat dit eveneens tot uitdrukking komt in de beoordeling van de studenten.

5 Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding Croho (sub)onderdeel en motivering Geplande startdatum opleiding Indien nadere vooropleidingseis en worden gesteld: voorstel daartoe. https://www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/esg_- _draft_endoresed_by_bfug.pdf, p. 8). De actieve benadering van het leerproces die in deze opleiding wordt toegepast stimuleert ook de ontwikkeling van persoonlijk initiatief en ondernemersgeest. De culturele diversiteit die tot uitdrukking komt in zowel de inhoud van de opleiding als de teams van staf en studenten stimuleert de ontwikkeling van een daadwerkelijk internationale "international classroom". Internationale samenwerking is de motor achter onderwijsinnovatie: nieuwe onderwijsmethoden dringen door tot universiteiten, gestimuleerd door docentenmobiliteit en door evaluatie door studenten en alumni (of co-creaties). Een gedeelde, op competenties gebaseerde lesmethodologie met flexibele onderwijspaden is een van de gewenste resultaten van een gezamenlijke opleiding. Studentenmobiliteit en co-teaching geven bovendien een impuls aan online/virtueel onderwijs en samenwerking. De combinatie van internationalisatie aan het thuisfront ("internationalisation at home") en fysieke mobiliteit schept optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van internationale competenties. Daarnaast worden extracurriculaire activiteiten geprogrammeerd, ter ondersteuning van de academische en beroepsmatige gemeenschapsvorming. Dankzij speciale aandacht voor valorisatie in het tweede jaar van de opleiding kunnen externe belanghebbenden bij de masteropleiding worden betrokken. Docenten, studenten en externe belanghebbenden, van wie sommigen worden gekozen tot leden van een adviesraad, creëren samen ontwikkelingservaringen om ervoor te zorgen dat de masteropleiding zich voortdurend aanpast en zich blijft ontwikkelen om de trends in het vakgebied te kunnen volgen. 120 EC Voltijd Maastricht (Nederland), Valencia (Spanje), Lüneburg (Duitsland) De opleiding richt zicht op een internationaal diverse groep studenten met een BSc-diploma in de psychologie die sterk georiënteerd zijn op onderzoek. De strenge toelatingsprocedure garandeert een optimale aansluiting tussen student en opleiding. Gedrag en Maatschappij. Dit sluit aan bij reeds bestaande psychologieopleidingen in Nederland. 1 september 2016 Voor de onderzoeksmaster gelden diverse selectiecriteria. Studenten hebben een BSc-diploma in de psychologie en een gedegen achtergrond op het gebied van onderzoeksmethoden en statistiek (minimaal 30 EC), zoals moet blijken uit de resultaten van een toelatingsexamen. Daarnaast dienen zij een cv en een afschrift van examenresultaten, een motivatieverklaring en een bewijs van beheersing van de Engelse taal te overleggen, ter beoordeling door een gezamenlijke toelatingscommissie, bestaande uit leden van alle deelnemende

6 universiteiten. Indien een capaciteitsbeperki ng wordt ingesteld: hoogte en motivering. Korte beschrijving arbeidsmarktmog elijkheden (beroepen en branches) Aanvankelijk is de capaciteit beperkt tot 40 studenten ter bevordering van een intensieve, kleinschalige onderwijsomgeving. Mede hierdoor ontstaat een coherente groep van peers en ontstaan nauwe contacten tussen docenten en studenten. Gezien het feit dat de studenten regelmatig van locatie veranderen, dient hun voortgang scherp in de gaten te worden gehouden. Een beperkte capaciteit leidt naar verwachting tot een hogere onderwijskwaliteit. De geboden onderzoekstraining op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie (met aandacht voor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, R&D, innovatie- en translationeel onderzoek, evaluatieonderzoek en niet-standaard advies) bereidt voor op banen als onderzoeker in en buiten Nederland. Een substantieel deel van de afgestudeerden van deze Research Master zal naar verwachting instromen in PhD trajecten, terwijl de overigen banen met een sterke onderzoekscomponent kunnen bemachtigen (vgl. Research_Master_Review_2011.pdf p.49). Overige informatie (indien gewenst)

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding x Nieuwe opleiding hbo master Nieuwe opleiding Joint Degree

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Entrepreneurship (MCE) Master in Finance and Accounting (MFA) Master

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 Visitatierapport Verslag van de visitatie die plaatsvond op 12 oktober en 2 november 2010 Utrecht, December

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag

Format samenvatting aanvraag Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Master Design Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuwe

Nadere informatie

hbo-bachelor International Food & Agribusiness HAS Hogeschool Den Bosch 20 februari 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor International Food & Agribusiness HAS Hogeschool Den Bosch 20 februari 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor International Food & Agribusiness HAS Hogeschool Den Bosch 20 februari 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

CURRICULUMRICHTLIJNEN

CURRICULUMRICHTLIJNEN CURRICULUMRICHTLIJNEN voor programma s ter bevordering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor ondervertegenwoordigde groepen volwassen studenten 101298-CP-1-2002-1-AT-GRUNDTVIG-G1 C CURRICULUM

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding

Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Adviesrapport Accreditatie HBO master opleidingen Master of Business Administration deeltijd, tevens aanvraag toets nieuwe opleiding Business School Nederland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie