Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid 2008-2009"

Transcriptie

1 AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Studiegids Minor Arbeid AIAS University of Amsterdam

2 Minor Arbeid Coördinator: prof dr P.T. de Beer, AIAS, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV, Amsterdam Inleiding De minor arbeid biedt een afgerond, interdisciplinair opleidingsprogramma rond het thema arbeid en organisatie. In de minor worden theoretische en praktische aspecten van arbeid gecombineerd vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. De vakken worden aangeboden op bachelorniveau. De minor staat open voor studenten uit de brede bachelor Gedrag en Samenleving en ook voor studenten die een extra kwalificatie willen verwerven op het gebied van arbeid, hetzij naast een major in een ander vak, hetzij naast een volledige bachelorstudie. De minor is ook te volgen voor andere dan reguliere studenten, in de vorm van contractonderwijs. Het onderwijs kan ook in deeltijd worden gevolgd, en wordt overdag of s avonds aangeboden. De roosters zijn te vinden bij de diverse modules in deze gids (wijzigingen voorbehouden) en ze zijn op te vragen bij de desbetreffende faculteit. De minor wordt aangeboden door de Faculteit der Maatschappij en Gedragwetenschappen in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), een samenwerkingsverband van de volgende afdelingen van de Universiteit van Amsterdam: arbeidseconomie, arbeids- en organisatiesociologie, arbeids- en organisatiepsychologie en arbeids- en sociaal verzekeringsrecht. Het AIAS is een interdisciplinair instituut en is actief op zowel het terrein van onderzoek als dat van onderwijs. Het organiseren van de minor is een van de onderwijsactiviteiten van het AIAS. Voor de minor Arbeid kan worden gekozen uit een beperkt en gespecialiseerd (30 EC) of een meer uitgebreid en breder (60 EC) programma. In deze studiegids wordt alleen het beperkte programma weergegeven. Einddoel De minor arbeid biedt in de brede variant kennis van en inzicht in het beheer van de factor arbeid, waarbij de economische, juridische, medische, psychologische en sociologische benaderingen van arbeid en organisatie centraal staan. Studenten dienen methodologische en inhoudelijke kennis te hebben van de organisatie en structuur van het arbeidsbestel en de positie en onderlinge relaties van ondernemingen, belangenorganisatie en de overheid daarbinnen, met name van de positie van de menselijke arbeid op individueel, groeps- en organisatieniveau en de vormgeving en inhoud van sociale voorzieningen en verzekeringen op sectoraal en maatschappelijk niveau. Studenten moeten samen kunnen werken in een multidisciplinair samengestelde groep en daarbij de eigen kennis en opvattingen over arbeid samenvoegen met de kennis en opvattingen uit andere disciplines. Voor wie is de minor bedoeld? De minor staat open voor alle studenten die een kwalificatie willen verwerven op het gebied van arbeid en organisatie. Het is met name gericht op studenten die zich, vanuit hun toekomstig beroepsperspectief of vanuit persoonlijke belangstelling, willen verdiepen in de verschillende aspecten van het thema arbeid en organisatie. De minor sluit -afhankelijk van de bacheloropleidingaan op de Masterprogramma s in Social policy in urban areas en in Comparative Labour and Organisation Studies (COLOS). De ingangseis is minimaal een propedeusediploma en een equivalent van enkele ondersteunende bachelormodules. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen gediplomeerde HBO-studenten toegang 1

3 krijgen. Iedere student moet een plan met de invulling van de minor ter goedkeuring voorleggen aan de onderwijscoördinator van het AIAS. Het programma van de minor staat onder toezicht van de stuurgroep van het AIAS bestaande uit de deelnemende hoogleraren. Daarnaast is er een examencommissie die dagelijkse besluiten neemt en de werkstukken in de interdisciplinaire module beoordeelt. De minor bestaat uit 30 of 60 EC, verdeeld over een of twee studiejaren. De kleine variant (30 ECTS) bestaat uit een verplichte module Arbeid, organisatie en beleid, de module Arbeidsverhoudingen en een kleine scriptie (10 ECTS). De grote variant (60 ECTS) bestaat uit de kleine variant aangevuld met vakken op het terrein van arbeidsrecht, arbeidseconomie en A&Opsychologie. Ook wordt een grote (20 ECTS) in plaats van kleine scriptie (10 ECTS) geschreven. In verband met ingangseisen en roostering van vakken is het aan te raden ten minste drie maanden voor de daadwerkelijke aanvang van de minor een planning te maken. Binnen de minor Arbeid bestaat de mogelijkheid te kiezen en te combineren. De gemaakte keuzes worden vastgelegd. 2

4 Verplichte Onderwijsmodule Module Sociologie Basismodule Arbeid, Organisatie & Beleid: Inleiding Arbeids- & Organisatiesociologie (Open UvA college) 30G1 Admin. code SOCA Studielast 10 Ingangseis Bachelor- en minorstudenten: propedeusebul; premasterstudenten: geen Periode(n) Semester 1 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Docent(en) Inlichtingen Onderdeel van Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap dr. J.P. Bruggeman, dr. J.J. De Deken (coördinator), drs. O. Nuys en mw. drs. L. Putman dr. J.J. De Deken OZ Achterburgwal 185 kamer SPH Bachelor Sociologie Minor Sociologie Schakelprogramma Sociologie Inhoud De sociologische studie van arbeid en organisatie vraagt aandacht voor de zeer uiteenlopende manieren waarop arbeid georganiseerd kan zijn en organisaties ingericht kunnen worden. De nadruk ligt op de samenhang tussen arbeidsprocessen op microniveau, de organisatie als sociale eenheid op mesoniveau en de samenleving en haar instituties (arbeidsmarkt, verzorgingsstaat) op macroniveau. De principiële vragen waarmee we ons zullen bezig houden zijn: Waarom zijn er organisaties? Hoe werkt de arbeidsmarkt? Wie controleert de arbeid? Wie controleert de controleur? Hoe kunnen leden het beleid en de leiding van hun organisatie beïnvloeden? Wanneer werken organisaties beter dan markten? Wat zijn de gevolgen van technologische innovaties voor de structuur van organisaties? Onder welke omstandigheden zijn organisaties in staat van hun fouten te leren? Wat is flexibilisering en wat betekent dit voor mens en organisaties? Waarom werken mensen niet voor zichzelf maar voor organisaties? Voor goede antwoorden op deze vragen hebben we theorie nodig. Theorieën richten de aandacht op een kernvraag waarop een antwoord - een steekhoudende verklaring - gezocht wordt. Daartoe moeten we begrippen vormen en een analysekader ontwerpen. In dit programma zullen we enkele van deze kernvragen, theorieën, begrippen en analysekaders behandelen. Enerzijds behandelt deze module de belangrijkste historische mijlpalen in de arbeids- en organisatiesociologie. Anderzijds gaan we systematisch te werk en volgen we recente wetenschappelijke theorieën om de gestelde vragen te beantwoorden. Tot slot plaatsen we de sociologische bijdragen ten opzichte van inzichten uit andere wetenschappen, met name de economie en de psychologie. Aanmelden via Studieweb (http://studieweb.student.uva.nl) Onderwijsvorm hoorcollege en werkgroep 3

5 Onderwijstijden zie roosterinformatie op de roosterpagina van de opleidingssite (Http://www.student.uva.nl/soc/roosters.cfm) Studie-materiaal Handel, Michael J. (2003) The Sociology of Organizations. London: Sage. Ehrenreich, Barbara (2005) De Achterkant van de Amerikaanse droom. Amsterdam: Atlas een reader over arbeidssociologie teksten uit de digitale bibibliotheek Toetsvorm opdrachten, tussentoets en tentamen Toetsdata zie roosterinformatie op de roosterpagina van de opleidingssite (http://www.student.uva.nl/soc/roosters.cfm) Verplichte Onderwijsmodule Verdiepingsmodule specialisatie: Arbeidsverhoudingen 31G105 Admin. code SOCA Studielast 10 Ingangseis bachelor- en minorstudenten: propedeusebul en Basismodule/A-module AO&B of V&B; premasterstudenten: geen Studiejaar Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) prof.dr. P.T. de Beer Inlichtingen prof.dr. P.T. de Beer Plantage Muidergracht Onderdeel van Bachelor Sociologie Minor Sociologie Schakelprogramma Sociologie Leerdoel Doel van de verdiepingsmodule is om de studenten inzicht te bieden in de verschillende aspecten van arbeidsverhoudingen. Het gaat hierbij om kennis van de actoren en instituties op het terrein van arbeidsverhoudingen (vakbonden, werkgevers(organisaties), OR, SER, Stichting van de Arbeid, CAO, AVV, etc.), basale kennis van de belangrijkste theoretische inzichten t.a.v. arbeidsverhoudingen (sociologisch, economisch en juridisch) en kennis van de geschiedenis en van het huidige functioneren van de arbeidsverhoudingen. De nadruk ligt in de module op de Nederlandse arbeidsverhoudingen, oftewel het Poldermodel, maar er wordt ook enige aandacht besteed aan de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen op Europees niveau. 4

6 Inhoud In de verdiepingsmodule komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Introductie: wat zijn arbeidsverhoudingen? 2. Actoren: werknemers, werkgevers, vakbonden, werkgeversorganisaties, OR, overheid. 3. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in Nederland (met nadruk op de periode sinds 1945). Sociologische perspectieven op arbeidsverhoudingen: conflictbenadering, functionalistische benadering. 4. Economische perspectieven op arbeidsverhoudingen: theorie van collectieve actie en publieke goederen; effect van vakbonden en CAO s op de loonvorming. 5. Juridische perspectieven op arbeidsverhoudingen: het arbeidscontract, de CAO, driekwart dwingend recht. 6. Arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau: directe participatie (autonomie, werkoverleg), indirecte participatie (OR) en financiële participatie (aandelenbezit) Arbeidsverhoudingen op sectorniveau: de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), algemeen verbindend verklaring, O&O-fondsen. 8. Arbeidsverhoudingen op nationaal niveau: de instituties van het poldermodel, zoals de Sociaaleconomische Raad (SER), de Stichting van de Arbeid (STAR), het belang van centrale akkoorden, en de invloed van de overheid. 9. Arbeidsverhoudingen op supranationaal niveau: grensoverschrijdende samenwerking tussen vakbonden en werkgeversorganisaties, de Europese sociale dialoog, de Europese Ondernemingsraad (EOR), op weg naar een Europese CAO?, de rol van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 10. Als capita selecta worden verder, in samenwerking met enkele gastdocenten, enkele specifieke thema s behandeld, zoals CAO-onderhandelingen, stakingen en het opstellen van een SERadvies. Aanbevolen voorkennis geen Aanmelden via Studieweb Onderwijsvorm werkgroep met verplichte aanwezigheid Onderwijstijden zie roosterinformatie op de roosterpagina van de opleidingssite (http://www.student.uva.nl/soc/roosters.cfm) Studie-materiaal reader met artikelen Aantal deelnemers max. 25 Toetsvorm opdrachten en literatuurtentamen 5

7 Verplichte Onderwijsmodule Scriptiemodule EC s 10 (grote variant: 20) Docent(en) dhr. prof. dr. P.T. de Beer en dhr. dr. M.J.S.M. van der Meer Onderwijsvorm individueel project In de scriptie wordt aan de hand van een in overleg met de docenten gekozen thema een probleemstelling geformuleerd. Vervolgens wordt een theoretisch argument ontwikkeld en wordt empirisch materiaal verzameld om de probleemstelling in het licht van de theorie te beantwoorden. Keuzevakken Human Resources Management (HRM) [VV] 7132 Admin. code AFEE Studielast 5 ( 140 uren) Ingangseis Propedeuse Periode(n) Semester 1 blok 1, voertaal Engels Zie ook Semester 2 blok 2, voertaal Engels Zie ook Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Faculteit Economie en Bedrijfskunde Docent(en) mw. Dr. A.E. Keegan (coördinator) Verdiepingsmodule specialisatie: Organisatieadviesprocessen (OAP) 31G104 Admin. code SOCA Studielast 10 Ingangseis Bachelor- en minorstudenten: propedeusebul en minimaal Basismodule/Amodule AO&B of vergelijkbare kennis; premasterstudenten: geen Periode(n) Semester 2 blok 1 en 2 Onderwijsinstituut Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap Docent(en) drs. R.J.A.M. Hulst Inlichtingen drs. R.J.A.M. Hulst OZ Achterburgwal 185 kamer SPH

8 Economie van Organisatie en Management 1 [VV] 7121 Admin. code AFEE Studielast 10 ( 280 uren) Ingangseis Propedeuse + Industriële Organisatie: Marktwerking en Mededinging [BV] (5 EC) of Strategisch Management [BV] (5 EC) of Micro-economie [BV] (10 EC) of Microeconomics [CC] (10 EC) of Financiering [BV] (5 EC) of Finance [CC] (5 EC) Periode(n) Semester 1 blok 1 en 2 Zie ook Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Faculteit Economie en Bedrijfskunde Docent(en) mw. dr. S. Dominguez Martinez (coördinator) Inlichtingen mw. dr. S. Dominguez Martinez Roetersstraat 11 kamer E Strategisch Management [BV] 6019 Admin. code AFEE Studielast 5 ( 140 uren) Periode(n) Semester 1 blok 1 Semester 2 blok 2 Onderwijsinstituut Onderwijsinstituut Faculteit Economie en Bedrijfskunde Docent(en) drs. E. Dirksen (coördinator), drs. ing. A.C.J. Meulemans, dr. M.L. van der Veen en dr. C. Williams Microeconomics: Labour Economics [VV-AEC] 335BEU Admin. code AFEE Studielast 5 ( 140 hours) Ingangseis Propedeuse + Microeconomics [CC] (10 EC) / Micro-economie [BV] (10 EC) or Industrial Organisation [CC] (5 EC) / Industriële Organisatie: Marktwerking en Mededinging [BV] (5 EC) Periode(n) Semester 2 block 2, voertaal English Zie ook Onderwijsinstituut Educational institute Faculty of Economics and Business Docent(en) prof.dr. J Hartog (coördinator) Inlichtingen prof.dr. J Hartog Roetersstraat 11 kamer E

9 Arbeidsrecht B1100 Admin. code FDRA Studielast 5 Periode(n) Semester 2 blok 2 Onderwijsinstituut Amsterdam College of Law Verzorgd door Leerstoelgroep Arbeidsrecht Docent(en) mw. mr. Y.B. Berkeljon (coördinator), mw. mr. drs. B.B.B. Lanting en prof. dr. E. Verhulp Inlichtingen mw. M.A.H. Kroon Oudemanhuispoort 4-6 kamer B Heffingen sociale zekerheid (uitkering en premie in de sociale zekerheid) - Privatissimum M2150 Admin. code FDRA Studielast 5 Periode(n) Semester 1 blok 2 Onderwijsinstituut Amsterdam Graduate Law School Verzorgd door Leerstoelgroep Arbeidsrecht Docent(en) mw. mr. drs. B.B.B. Lanting en prof. dr. J. Riphagen Inlichtingen mw. M.A.H. Kroon Oudemanhuispoort 4-6 kamer B Arbeids- & Organisatiepsychologie 512P Admin. code PSY Studielast 4 Periode(n) Semester 2 Onderwijsinstituut Psychologie Docent(en) Dr. M.J.J. Handgraaf 8

10 Arbeid, gezondheid en werkstress BA01V Admin. code PSY Studielast 9 Ingangseis Propedeuse en onderzoekspracticum Periode(n) Semester 1 blok 1 Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie Docent(en) mw. Dr M van Hooff Inlichtingen Secretariaat Arbeids- & Organisatie psychologie Roetersstraat 15 kamer A Motivatie en arbeidsgedrag BA03V Admin. code PSY Studielast 6 Ingangseis Propedeuse en onderzoekspracticum Periode(n) Semester 1 blok 2 Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie Docent(en) mw. dr. ing. I.E. de Pater Inlichtingen Secretariaat Arbeids- & Organisatie psychologie Roetersstraat 15 kamer A Leiderschap BA04 Admin. code PSY Studielast 6 Ingangseis Propedeuse en onderzoekspracticum Periode(n) Semester 1 blok 2 Onderwijsinstituut Psychologie Verzorgd door programmagroep arbeids- en organisatiepsychologie Docent(en) mw. Dr A. de Hoogh Inlichtingen Secretariaat Arbeids- & Organisatie psychologie Roetersstraat 15 kamer A

11 University of Amsterdam Plantage Muidergracht TV Amsterdam The Netherlands Tel Fax

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER Leergang Werknemerskunde ORGANISEREN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE WERKNEMER 8 donderdagen februari-november 2006 Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief belicht. Er

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law

Studiegids 2013-2014. Erasmus School of Law Studiegids 2013-2014 Erasmus School of Law 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene onderwijsinformatie... 4 Numerus fixus... 4 Bindend Studieadvies... 4 Taaltoets... 6 Compensatoir toetsen... 6 Onderwijsvormen

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Project Ontologie HRM in de bachelor of science opleidingen bedrijfskunde en economie

Project Ontologie HRM in de bachelor of science opleidingen bedrijfskunde en economie Project Ontologie HRM in de bachelor of science opleidingen bedrijfskunde en economie Auteur: dr. F. Kluijtmans HRM in de bachelor of science opleidingen bedrijfskunde en economie... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie