Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 12. Deeltijdopleiding"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 12 Deeltijdopleiding

2 Overzicht Deeltijdopleiding Bachelor Psychologie Eerste en tweede studiejaar: propedeuse Zesjarig programma Voorbereidende statistiek Inleiding in de Psychologie Psychofysiologie Statistiek Functieleer Sociale Psychologie Ontwikkelingspsychologie (incl. opv & ondw) Persoonlijkheidsleer Psychopathologie Methoden van Onderzoek I Arbeids- en Organisatiepsychologie Verwerking van en Rapportage over Teksten I Proefpersoonuren en Testweek Derde en vierde studiejaar: tweede bachelorfase Methoden van Onderzoek 2a, 2b, SPSS & Onderzoekspracticum Grondslagen van de Psychologie VRT-2 Gesprekspracticum Kernthema s, keuzevakken, of specialisatievakken Vijfde en zesde studiejaar: vervolg tweede bachelorfase Verplichte cursussen specialisatie Keuze-onderdelen per specialisatie Bachelorthese TOTAAL 0 ec 9 ec 11 ec 1 ec 30 ec 12 ec ec 0-21 ec 9-12 ec 180 ec 1. Algemene informatie: Bachelor Psychologie in deeltijd In dit deel van de studiegids volgt specifieke informatie voor deeltijd studenten. Voor alle overige informatie verwijzen wij naar de andere delen van de studiegids. Gebruik bij het zoeken de trefwoordenlijst achter in de gids. De Bachelor Psychologie De opleiding is opgesplitst in een bachelor- en een mastergedeelte. Voor de bachelor Psychologie is een deeltijdinschrijving mogelijk. Voor de master is uitsluitend een voltijdinschrijving mogelijk, omdat elke master Psychologie een tijdrovende stage en een intensief afstudeerwerkstuk kent. De aansluitmaster duurt één jaar (full-time), de Research Master duurt twee jaar (full-time) en de master de Gezondheidszorgpsychologie duurt anderhalf jaar. In dit hoofdstuk beperken we ons dus tot de bacheloropleiding in deeltijd. Aard en tempo van de deeltijdopleiding De bacheloropleiding Psychologie wordt in deeltijd aangeboden, maar het betreft geen avondopleiding. Een deeltijdinschrijving biedt de mogelijkheid om tegen een lager collegegeldtarief de studie in een eigen tempo te volgen, bijvoorbeeld halftijds. In dit hoofdstuk wordt het halftijdse programma als standaard genomen maar men kan het tempo zelf bepalen. Zo zijn er ook deeltijdstudenten die het voltijdtempo aanhouden. Er wordt zeer beperkt avondonderwijs aangeboden. In het verleden werden de propedeuse en tevens een deel van de vervolgopleiding in de avonduren aangeboden maar dit leidde er 418

3 toe dat veel studenten dachten dat de studie in enkele avonden per week te doen was. Van de studenten die met de studie startten, behaalde slechts een kwart het doctoraalexamen. Gestopte studenten gaven aan weliswaar zeer gemotiveerd te zijn, tevreden te zijn over het geboden onderwijsprogramma, maar niet (meer) in staat te zijn de studie te combineren met werk en gezin. Om enerzijds efficiënt om te gaan met de beperkte stafomvang en middelen, en anderzijds te bevorderen dat de juiste doelgroep wordt aangesproken, is besloten het avondonderwijs grotendeels af te schaffen en de opleiding te richten op mensen die (veel) minder werken dan full time. Onderwijs in de avonduren Enkele vakken worden zowel overdag als in de avonduren aangeboden. In het collegejaar gaat het hierbij om het propedeusevak Inleiding in de Psychologie en het onderdeel Testweek. Daarnaast wordt ook het tweedejaars onderdeel Onderzoekspracticum s avonds verzorgd voor deeltijdstudenten, terwijl er ook een avondwerkgroep SPSS bestaat. Niveau De deeltijdopleiding is qua niveau gelijkwaardig aan de voltijdopleiding. De programmaeisen voor deeltijdstudenten zijn gelijk aan de eisen van het voltijdprogramma. Er is een klein verschil in het propedeuseprogramma waarop later in dit hoofdstuk wordt teruggekomen. Studiebelasting De opleiding Psychologie hanteert een semestersysteem: elk jaar is in twee semesters van twintig weken verdeeld. De gehele bachelor telt 180 ec. Als men in zes jaar de bachelor Psychologie wil behalen, kan een programma worden gekozen waarbij per semester een of meer studieonderdelen worden gevolgd die samen een studielast van ongeveer 1 geven. Per jaar volgt men zo dus twee maal vijftien ec en wordt het jaartotaal 30 ec. Met een deeltijdinschrijving heeft de student de keuze om meer of minder dan deze 30 ec per jaar te volgen. Deeltijdstudenten moeten afhankelijk van hun eigen planning - rekenen op een studiebelasting van ongeveer 15 à 25 uur per week. Van deze uren wordt een deel besteed aan het volgen van colleges en (vaak verplichte) werkgroepen. De resterende uren worden besteed aan zelfstudie. Studieduur Wie de bachelor Psychologie halftijds volgt is zes jaar met de opleiding bezig. Zoals eerder gezegd is het tempo vrij. In de voorlichting wordt wel meestal uitgegaan van dit tempo. De eerste twee jaren van de deeltijdopleiding zijn dan ingeruimd voor de prope deuse. In het derde en vierde studiejaar wordt aandacht besteed aan de onderzoeksvaardigheden in de psychologie, staat reflectie centraal, wordt een gesprekspracticum aangeboden naast het tweede vak uit de schrijflijn (VRT-2) en volgt men keuzeonderdelen. In het vijfde en zesde studiejaar volgt men de vakken van de gekozen specialisatie. Daarin schrijft men ter afsluiting van de Bacheloropleiding Psychologie een bachelorthese. Collegegeld De Universiteit van Amsterdam kent twee verschillende tarieven voor het collegegeld. Deeltijdstudenten die op 1 september 2009 jonger zijn dan 30 jaar betalen 1215,-. Ook als men tijdens het studiejaar 30 jaar wordt, betaalt men dit tarief. Voor deeltijdstudenten ouder dan 30 jaar geldt het tarief van 1458,-. Voor alle duidelijkheid: bij inschrijving als deeltijdstudent is er geen recht op studiefinanciering. Voor nadere informatie over collegegeld wordt verwezen naar Studenten Services (Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA, Amsterdam, tel , 419

4 Wiskunde Iedereen die geen wiskunde op VWO niveau heeft gehad, dient in de eerste week van de studie het tentamen voorbereidende statistiek af te leggen. Dit tentamen vormt een ingangseis voor verscheidene propedeusevakken. Het is echter sterk af te raden deze toets af te wachten. Veel verstandiger is het om reeds voor de start van de opleiding een vrijstelling te behalen voor dit tentamen door het afleggen van een wiskunde toets. Meer informatie over de wiskunde-eis staat in de wiskundebrochure, verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie. Plaats van onderwijs Alle colleges vinden plaats in het gebouw van de afdeling Psychologie, of in naburige gebouwen. Tijd en plaats van tentamens Tentamens zijn over het hele jaar verspreid en worden over het algemeen overdag afgenomen. Tentamens vinden doorgaans elders in de stad plaats in speciale tentamenzalen. Faciliteiten Het gebouw van de afdeling is op doordeweekse dagen geopend van Niet alle faciliteiten zijn op deze tijden geopend. De Psychologie bibliotheek is de de Pierson Révész Bibliotheek, gevestigd op de Roetersstraat 11, boven de mensa Agora. Voor meer informatie, zie het opleidingsstatuut. Op de eerste etage bevinden zich een studiezaal en een computerzaal. Beide zalen zijn iedere doordeweekse avond open totdat het gebouw sluit. Bij de studentenvereniging VSPA kunnen VSPA-leden boeken tegen een korting van 10% (onder voorbehoud) worden aangeschaft. Hier kunnen ook de syllabi voor het lopende semester worden aangeschaft. Voor meer informatie over de boekenbalie van de VSPA, zie het opleidingsstatuut. Informatie startende deeltijdstudenten Psychologie is een opleiding met een numerus fixus: er worden jaarlijks maximaal 75 deeltijdstudenten toegelaten. Na aanmelding en plaatsing via de IB-groep te Groningen (www.studielink.nl) schrijft men zich in bij de Centrale Studentenadministratie van de Universiteit van Amsterdam waarvoor men inschrijfformulieren krijgt toegestuurd. Bovendien schrijft men zich in bij de afdeling Psychologie middels een intakeprocedure via het internet. Hiervoor wordt men na plaatsing uitgenodigd. Voor eerstejaarsdeeltijdstudenten wordt een introductieavond georganiseerd op dinsdagavond 25 augustus 2009 van uur. Studieadvies en begeleiding Wanneer men korte vragen heeft over allerlei zaken die betrekking hebben op de (deeltijd)studie kan men die stellen bij de Onderwijsbalie Psychologie, kr Wanneer men kwesties heeft die wat ingewikkelder zijn kan men die bespreken met de studieadviseurs (zie voor adressen en spreekuren voorin deze gids). 2. Studieprogramma De opleiding Psychologie kent de bachelor-masterstructuur: het bachelorgedeelte duurt drie jaar in voltijd; deeltijdstudenten verdelen dit meestal over zes jaar. Na het behalen van het bachelordiploma is het mogelijk een master te volgen (uitsluitend middels een fulltime inschrijving). 420

5 2.1 Studieprogramma Bachelor psychologie Studieprogramma bachelor opleiding met deeltijdinschrijving Het curriculum bevat in totaal 180 ec. In het hiernavolgende programma wordt uitgegaan van een halftijds tempo. Bachelor: Propedeuse (eerste en tweede jaar deeltijd) De propedeuse in deeltijd bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereidende statistiek 1 0 ec Inleiding in de Psychologie Psychofysiologie Statistiek 9 ec Functieleer Sociale Psychologie Ontwikkelingspsychologie (incl. opv & ondw) Persoonlijkheidsleer Psychopathologie Methoden van Onderzoek I Arbeids- en Organisatiepsychologie Verwerking van en Rapportage over Teksten I 11 ec Proefpersoonuren en Testweek 1 ec Totaal 60 ec Ingangseisen Voorbereidende statistiek 1 vormt een ingangseis voor de onderdelen Statistiek, MvOI en VRT1. De propedeusevakken kennen verder geen ingangsvoorwaarden op één vak na: Verwerking van en Rapportage over Teksten I. Om toegelaten te worden tot het onderdeel VRT-1 is het noodzakelijk dat men vergevorderd is in de propedeuse (> 40 ec) en de vakken Statistiek en Methoden van Onderzoek I zijn behaald. Bijzonderheden deeltijd propedeuse Het verschil met de propedeuse voor voltijdstudenten betreft twee zaken: een deeltijdstudent hoeft maar 10 (i.p.v. 25) proefpersoonuren te halen (zie verder de cursusomschrijving in hoofdstuk 2) een deeltijdstudent volgt geen practicum groepen waarin VRT is opgenomen gedurende een jaarprogramma met twee practicumgroepbijeenkomsten per week, maar in plaats daarvan een cursus VRT-1 speciaal voor deeltijdstudenten; deze kent slechts één verplichte bijeenkomst per week (zie verder de cursusomschrijving). Roostering deeltijd propedeuse Inleiding in de Psychologie (5) Propedeuse Semester 1 Semester 2 Sociale Psychologie (5) Ontwikkelingspsychologie (incl. opv. & onderw.)(5) Arbeids- & Organisatiepsychologie (4) Psychofysiologie (4) Psychopathologie (4) Persoonlijkheidsleer (4) Functieleer (4) Methoden van Onderzoek 1 (4) Testweek Statistiek (9) Proefpersoonuren Verwerking van en Rapportage over Teksten (VRT-1) (11) (let op: deze cursus kent zware ingangseisen) 1 Studenten met wiskunde op VWO niveau krijgen een vrijstelling voor dit onderdeel. Het vormt een ingangseis voor de onderdelen Statistiek, MvOI en VRT1. Meer informatie is te vinden in de wiskundebrochure verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie. 421

6 Aanbevolen wordt in het eerste deeltijdjaar de bovenste twee rijen te volgen en in het tweede deeltijdjaar de resterende propedeuseonderdelen. Het is ook mogelijk de propedeuse in één jaar af te ronden, maar dit vergt een zorgvuldige planning in overleg met de studieadviseur, in verband met de strenge ingangseisen voor VRT-1. Als u dit wilt, komt u dan al in september overleggen! De cursus VRT-1 wordt overigens ook in het 1e semester aangeboden zodat er meerdere planningen mogelijk zijn. Het bachelorprogramma na de propedeuse (jaar 3 t/m 6) Zie voor uitgebreide informatie over de Bacheloropleiding Psychologie ook de hoofdstukken 3 en 4 hierover eerder in de studiegids. Het bachelorprogramma bestaat na de propedeuse uit de volgende onderdelen: Methoden v. Onderzoek 2a, 2b, SPSS & Onderzoekspracticum 30 ec Grondslagen van de Psychologie VRT-2 Gesprekspracticum Keuzevakken, kernthema s of specialisatievakken 12 ec Onderdelen bij de gekozen specialisatie 60 ec Totaal 120 ec Bijzonderheden Het is van belang te weten dat de propedeuse moet zijn afgerond voordat gestart kan worden met MvO 2a en SPSS. Bovendien vormen MvO 2a en SPSS een toelatingsvoorwaarde voor het Onderzoekspracticum. Omdat het deeltijd-onderzoekspracticum (basisdeel plus onderzoeksdeel) samen drie kwart studiejaar vergt start dit onderdeel slechts eenmaal per jaar. Zorgvuldige planning is dus van belang. In schema ziet het er zo uit: Semester 1 Semester 2 10 weken 10 weken 20 weken MvO 2A () & SPSS (1 ec) Ingangseis: Propedeuse Deeltijd Onderzoekspracticum Basisdeel Ingangseis: MvO 2A & SPSS MvO2b (3 ec) & Deeltijd Onderzoekspracticum Onderzoeksdeel (12 ec) Ingangseis: Basisdeel OP 7 ec 8 ec 1 De overige verplichte tweedejaarsonderdelen (VRT-2, het Gesprekspracticum en Grondslagen van de Psychologie) worden meerdere malen per jaar gegeven. Deze laten zich dan ook veel makkelijker plannen. Zoals duidelijk wordt in de cursusomschrijving vergt het Gesprekspracticum twee volle dagen per week; dit maakt voor de meeste deeltijdstudenten een zorgvuldige planning noodzakelijk. Overleg tijdig (d.w.z. uiterlijk in de aanmeldingsperiode voorafgaand aan het semester waarin u het Gesprekspracticum wilt volgen) met de studieadviseur zodat deze u kan helpen bij de indeling. Specialisatie Na de verplichte vakken kiest men voor een specia lisatie. Daarbinnen zijn weer verschillende keuzes mogelijk. Zie voor het overzicht van de verschillende specialisaties in de bachelor en de programma-eisen het algemene hoofdstuk over de specialisaties en de hoofdstukken per specialidatie. Voor de verschillende onderdelen uit de specialisatie zijn 422

7 ingangseisen vastgesteld. Raadpleeg hiervoor de inhoudelijke informatie over de vakken elders in deze gids. 3. Informatie oude stijl programma voor deeltijdstudenten Deeltijdstudenten die zijn gestart voor 2003 kunnen nog tot 2011 doctoraalexamen oude stijl afleggen. Onderstaand wordt daar kort aandacht aan besteed. Voor uitgebreidere uitleg kan een oudere studiegids (met name 2004/2005) worden geraadpleegd Opzet en eisen van het doctoraalprogramma oude stijl Afstudeereisen, algemeen Om af te studeren in de Psychologie moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Die eisen houden in dat men Basiscursussen, VV s, TMP s, keuzevakken en een afstudeeropdracht opneemt in het programma, waarbij van elke categorie een bepaald aantal punten moet worden behaald, zoals hierna wordt aangegeven. Elk afstudeerprogramma moet als volgt worden samengesteld: 1. Basiscursussen (BC s) 20 ec 2. Verbredings- en Verdiepingscursussen (VV s) 20 ec 3. Technische, Methodologische & Practische cursussen (TMP s) 20 ec 4. Keuze uit extra Basiscursus, VV of TMP 10 ec 5. Keuzevakken (int. of ext, mogen ook BC s, VV s of TMP s zijn) 20 ec 6. Afstudeeropdracht 50 ec (stage, scriptie, colloquia en werkstuk) Totaal 140 EC Aan deze eisen moet altijd worden voldaan, ook als er geen afstudeerrichting wordt gekozen en men zelf een programma samenstelt uit onderdelen van verschillende afstudeerrichtingen! 3.2 Afstuderen in een afstudeerrichting Om in een afstudeerrichting af te studeren moet een bepaald aantal onderdelen bij die richting zijn ondergebracht, d.w.z. dat de keuzes die men maakt ook aan inhoudelijke criteria moeten voldoen! Men moet in elk geval de basis cursussen van die afstudeerrichting hebben gevolgd (20 ec). Voorts volgt men voor minstens 20 ec Verbredings- en/of Verdiepings cursussen (VV s) en/of Technische Methodologische of Praktische Vaardigheids cursussen (TMP s) bij diezelfde afstudeerrichting, waarbij men soms kan kiezen uit het aanbod van de betreffende programmagroep. Die keuze is vaak beperkt (zie verderop in deze tekst). In 2004/2005 is in de bachelor/master structuur het onderscheid tussen basiscursussen, VV s en TMP s verdwenen omdat in het nieuwe derde jaar sprake is van een meer verplicht programma. Niettemin treft men bij de overgangsregelingen per afstudeerrichting aan hoe er verder gestudeerd moet worden als men bepaalde VV s en TMP s nog niet heeft voltooid (zie studiegids 2004/2005, ook in te zien bij de Onderwijsbalie!). De afstudeeropdracht wordt volledig bij de eigen afstudeerrichting onder gebracht en bestaat uit een scriptie, een stage, een werkstuk en het volgen van colloquia. Meer informatie hierover wordt bij de beschrijving van de verschillende programma s van de afstudeerrichtingen vermeld. 423

8 3.3. Uitleg m.b.t. de verschillende onderdelen van de afstudeeropdracht In het laatste studiejaar oude stijl worden 50 ec besteed aan de afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit de volgende onderdelen: - Stage Code ST 1... TEN MINSTE 7,2 ec - Scriptie Code SC... TEN MINSTE 7,2 ec - Werkstuk Code WE... TEN MINSTE 17,2 ec - Colloquia Code Q000 1, Men moet in totaal 50 ec behalen voor de afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht wordt ondergebracht bij de gekozen afstudeerrichting, tenzij geen afstudeerrichting is gekozen Doctoraalexamen & Judicia Het Doctoraal Examen Psychologie betreft een formele uitreiking van het getuig schrift (de bul) waarop men recht heeft zodra men aan alle ver plichtingen heeft voldaan en men is ingeschreven als student bij de universiteit. Wanneer een student alle examen onderdelen - ook de colloquia! -van het doctoraalprogramma heeft voltooid, kan het examen worden aangevraagd. Het is aan te bevelen, een paar weken van te voren het aanvraagformulier en de bijbehorende informatiebrief bij de Onderwijsbalie, kamer 218 af te halen. Voor meer informatie wordt verder verwezen naar hoofdstuk 14 van deze studiegids. Daarin is tevens de huidige regeling m.b.t. de judicia opgenomen. Doctoraalexamens, d.w.z. de uitreiking van het bij het doctoraalexamen behorende diploma + dossiergetuigschrift vinden, programmagroepsgewijs, aan het einde van elke maand plaats, behalve in juli, augustus en december. Elke programmagroep heeft een vaste afstudeerdag en probeert op eigen wijze aan deze plechtigheid een zeker cachet te geven. Elke programmagroep beschrijft in het eigen hoofdstuk in deze gids hoe de uitreiking in zijn werk gaat en op welke dagen van de maand uitreikingen plaatsvinden. 424

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR ~ NL ~ STUDENTENSTATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR 1. ALGEMENE BEPALINGEN 4 2.

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma

Hoofdstuk 1. Onderwijsprogramma algemeen. Studieprogramma Hoofdstuk 1 Onderwijsprogramma algemeen Studieprogramma 1. Inleiding Het onderwijs in de psychologie aan de UvA wordt verzorgd door twee scholen: het College Psychology en de Graduate School of Psychology.

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Sport, Gezondheid en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen studiejaar 2014-2015 Inhoud Deel 1: Onderwijs aan de HAN 5 Algemene bepalingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie