Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen"

Transcriptie

1 Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen Samenvatting onderzoeksresultaten: Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc In opdracht van Van Der Burgt Digitaal Leren M.m.v.: Henk van der Burgt, Ron Ghijssen, Frans Guelen en Hen Willemse Augustus 2012 Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 1

2 Ook zorgleerlingen maken in een digitale leeromgeving goede vorderingen Uitspraak Henk van der Burgt (Docent Merletcollege) Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, of gebruikt in bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artéduc Van der Burgt Digitaal Leren. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j 0 het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijke vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor zover het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de beide genoemde partijen te wenden Artéduc, s-hertogenbosch en Van der Burgt Digitaal Leren Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de SLOA-middelen van de VO-raad Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 2

3 Aanleiding De directe aanleiding voor dit onderzoeksproject is tweeledig. Allereerst zijn de ervaringen met zorgleerlingen in de digitale lessen wis- en rekenkunde binnen het Merletcollege baanbrekend. Tijdens besprekingen van resultaten (in bijvoorbeeld rapportvergaderingen) blijkt vaak, dat aandachts- en leerproblemen die deze leerlingen hebben, bij vakken die op een traditionele manier verzorgd worden, niet voorkomen bij de lessen waar digitaal cognitieve vaardigheden worden aangeleerd. In tegendeel zelfs. Vaak blijken leerlingen met bijvoorbeeld autistische stoornissen juist opvallend beter te presteren in een digitale leeromgeving. Daarom heeft het Merletcollege reden om passend onderwijs voor haar leerlingen te realiseren, door middel van het aanbieden van een digitale leeromgeving. Hierdoor kunnen ook deze leerlingen succesvolle resultaten voor taal- en rekenonderwijs binnen het voortgezet onderwijs behalen. Het onderzoek is er allereerst op gericht om leersucces van leerlingen in het voortgezet onderwijs, die gebruik maken van de digitale leeromgeving, in beeld te brengen. Aansluitend wordt bekeken of de resultaten specifiek voor zorgleerlingen succesvol zijn en wat de significante bijdrage van de digitale leeromgeving voor de zorgleerling is. Hiervoor is een digitaal meetinstrument ontwikkeld, waarbij de kwaliteit van digitale leerprocessen van zowel reguliere als zorgleerlingen in beeld gebracht kan worden. Vervolgens worden op basis van de onderzochte succesfactoren aanbevelingen gedaan t.a.v. de optimalisatie van de kwaliteit van de digitale leeromgeving voor leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. Figuur 1 toont het onderzoeksdesign, waarop het uiteindelijke onderzoek gebaseerd is. Figuur 1: Conceptueel model onderzoek en ontwikkeling Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Leercontext Digitaal leerproces Succesvol leerresultaat Categorie leerling Over zorgleerling, digitaal leerproces en succesvol leerresultaat Centraal staat de vraag of digitaal leren een succesvolle bijdrage kan leveren voor het onderwijsaanbod aan zorgleerlingen. Als dat zo is, zou men op deze wijze toch passend onderwijs kunnen verzorgen. Om antwoord te krijgen op deze vraag is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek beantwoord moet worden. Allereerst moet er verkend worden naar welke inhoud onderzoek gedaan moet worden en wat eerdere onderzoeken al hebben aangetoond. Dit onderzoek wil in kaart brengen of een digitaal leerproces voor zorgleerlingen succesvolle leerresultaten kan opleveren. Aansluitend wil het de succesfactoren voor digitaal leren in kaart brengen. Binnen deze onderzoekscontext staan dus 4 begrippen centraal, te weten: zorgleerling, digitaal leerproces, succesvol leerresultaat en succesfactoren voor digitaal leren. Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 3

4 Om deze begrippen en hun onderliggende relatie via een meetinstrument te kunnen onderzoeken, moeten hun betekenissen in kaart worden gebracht. In de eerste fase is deskresearch (oftewel literatuuronderzoek) gedaan om antwoorden te krijgen op onderzoeksvraag 1.1 tot en met 1.5: 1. Wat is een zorgleerling? 2. Wat houdt een digitaal leerproces in? 3. Wanneer is een leerresultaat succesvol? 4. Wat zijn succesfactoren voor digitaal leren? 5. Welke factoren van een zorgleerling en digitaal leren zijn van invloed op het leersucces? Allereerst wordt de zorgleerling gezien als een leerling die: naast het reguliere onderwijsaanbod extra zorg en begeleiding nodig heeft om een (passende) opleiding te kunnen volgen en met succes af te ronden in de termijn die door de wet- en regelgeving is vastgesteld. Het begeleidingsaanbod speelt hierbij in op de volgende problemen: Cognitieve problemen Leerproblemen Gedragsproblemen Sociaal-emotionele problemen (sociale problemen en opvoedings- en opgroeiproblemen) Fysieke problemen Ontwikkelingsproblemen Communicatieproblemen Een reguliere leerling daarentegen: neemt deel aan het reguliere onderwijsaanbod zonder extra zorg en weet zijn of haar opleiding succesvol af te ronden in de termijn die door de wet- en regelgeving is vastgesteld. Deze leerlingen ondergingen een digitaal leerproces, dat een leerproces is, dat ondersteund wordt met digitaal en online leermateriaal, waarbij het succes afhankelijk is van de kwaliteit en hanteerbaarheid van het materiaal in samenspel met de begeleiding en een constructief leerklimaat. Hierbij moet men denken aan een compleet, online, elektronisch leerplatform, waarbij alle aspecten van het opleidingsproces (van gebruikersregistratie tot opdrachtinhoud, controle van leerlingactiviteiten, opslag van de resultaten en de uiteindelijke presentatie van verslagen) efficiënt gebruikt en verwerkt worden. Elke leerling heeft zijn of haar individuele leerprogramma en leerlingvolgsysteem, waarbij kennisoverdracht grotendeels door het leerprogramma wordt gerealiseerd en aansluit bij de leerroute van de individuele leerling. Een optimaal gebruikersgemak, verwachtingen ten aanzien van een beter resultaat, mogelijkheid tot zelfsturing en aandacht voor de transfer beïnvloeden het succes van het digitaal leerproces. Na deelname aan dit digitale leerproces is voor zowel de reguliere als de zorgleerlingen in kaart gebracht of ze een succesvol leerresultaat hebben verkregen m.b.t. kennis, motivatie, studiehouding (waaronder toepassen van kennis, leer- en ontwikkelvaardigheden (plannen, reguleren, beheersen en modificeren van denkprocessen), resource managementvaardigheden (beheersing van middelen die tijdens het leren gebruikt kunnen worden, zoals tijd, mate van inspanning, mate van assistentie van docenten of Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 4

5 medeleerlingen), probleemoplossende en reflectievaardigheden en informatie- en communicatievaardigheden) en zelfregulering (waaronder verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)." Constructie en validatie onderzoeksinstrument Om de leerresultaten van de verschillende categorieën leerlingen en de bijbehorende invloedrijke en authentieke factoren van het leerproces op het leerresultaat in beeld te brengen is het instrument Leerkwaliteit in Beeld ontwikkeld, dat bestaat uit: 1. Talent (CITO scores primair onderwijs) 2. Studiehouding en motivatie (motivatie, concentratie en planning) 3. Voorkennis (instaptoets) 4. Werkhouding leerproces (inzet, werkhouding en lesinhoud en leerprogramma) 5. Toets (eindtoets) 6. Evaluatie leerproces (digitale leeromgeving bestaande uit programma, docent en onderwijsondersteuner en omgeving) 7. Evaluatie studiehouding en motivatie (motivatie, concentratie en planning) Aangezien dit onderzoeksinstrument bestaat uit items die op basis van literatuuronderzoek bij elkaar zijn gevoegd, is een 'validatiestudie' verricht. Onder minimaal 200 deelnemers is het instrument afgenomen en op basis van hun scores zowel op meetmoment 1 als 2 (voor- en na het leerproces) is een Principale Componentenanalyse (PCA) in SPSS 13.0 uitgevoerd. Resultaat van deze analyse is een gevalideerd en betrouwbaar onderzoeksinstrument om de relatie tussen zorgleerling en (succesvol) digitaal leren in kaart te brengen. Tabel 1 toont de gevalideerde subschalen van het instrument Leerkwaliteit in beeld met de bijbehorende Cronbach s Alpha s om de betrouwbaarheid vast te kunnen stellen. Gezien het feit dat deze scores redelijk ver boven het cijfer 0.6 liggen, kunnen we vaststellen dat de subschalen een redelijke grote mate van betrouwbaarheid hebben. Tabel 1: Overzicht items en subschalen onderdeel 2, 7, 4 en 6 instrument Leerkwaliteit in Beeld Overzicht items en subschalen onderdeel 2, 7, 4 en 6 van instrument Leerkwaliteit in Beeld Cronbach s Alpha (N = 291) Schaal: (Evaluatie) studiehouding en motivatie (onderdeel 2 en 7) Motivatie Concentratie Planning Schaal: Werkhouding leerproces (onderdeel 4) Inzet Werkhouding Lesinhoud en leerprogramma Schaal: Evaluatie leerproces (onderdeel 6) Digitale leeromgeving: Programma docent en onderwijsondersteuner - omgeving Resultaat 1: Leersucces voor (zorg)leerling in een digitale leeromgeving Aansluitend is onder circa 300 leerlingen gekeken naar de leerresultaten voor het vak wis- en rekenkunde. Hierbij heeft men als eerste een antwoord gekregen op de vraag welk leersucces de leerlingen geboekt hebben. Is het zo dat de leerlingen na deelname aan het leerproces een succesvol leerresultaat behalen? De tweede basale onderzoeksvraag luidde dan ook: Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 5

6 2. Is er sprake van een succesvol leerresultaat onder reguliere en zorgleerlingen van het voortgezet onderwijs van het Merletcollege na deelname aan een digitaal leerproces wis- en rekenkunde? Op basis van de dataverzameling is daarnaast in kaart gebracht of de progressie nu verschilt voor zorg- en reguliere leerlingen. Er zijn daarom 2 groepen samengesteld, te weten: reguliere leerlingen die deelnemen aan een digitaal leerproces; zorgleerlingen die deelnemen aan een digitaal leerproces. Er wordt gekeken of de resultaten voor zorgleerlingen anders zijn dan voor reguliere leerlingen. De bedoeling is dat men inzage krijgt voor welke groep digitaal leren een succesvolle methode is. Hiermee wordt antwoord gegeven op de derde basale onderzoeksvraag: 3. Verschilt de mate van succesvol leerresultaat en studiehouding & motivatie van de zorgleerling met dat van de reguliere leerling na deelname aan het digitale leerproces? Nadere analyse van de onderzoeksresultaten wees uit dat vrijwel alle zorg- en reguliere leerlingen een beter toetsresultaat hadden na deelname aan het digitale leerproces. Dus in dat opzicht kan men constateren, dat ook voor zorgleerlingen digitaal leren een passende vorm voor passend onderwijs is. De aanleiding van het onderzoek was om te kijken of digitaal leren naast de reguliere leerlingen ook de zorgleerlingen in de klas kon houden en het toetsresultaat en evt. de studiehouding en de motivatie kon verbeteren. Dat is dus het geval (zie tabellen 2A en 2B). Er waren naast een verbeterd toetsresultaat ook neveneffecten te constateren m.b.t. de mate van motivatie, concentratie en planning. Uit tabel 2A blijkt, dat voor zowel de reguliere als de zorgleerlingen we een vooruitgang zien op deze gebieden van circa 40% met uitzondering van de zorgleerlingen voor motivatie, waarbij duidelijk wordt dat 50% van de zorgleerlingen een betere motivatie hebben gekregen. Daarnaast zien we in tabel 2B dat circa 60% van de leerlingen die meer tijd nodig hebben respectievelijk 65% van de leerlingen met dyslexie een betere motivatie hebben gekregen en 50% van de leerlingen met een LWOO indicatie betere planningsvaardigheden hebben verkregen. Daarentegen heeft slechts circa 25% van de leerlingen met dyslexie een betere concentratie gekregen. Tabel 2A: Toename voor totale groep, reguliere en zorgleerlingen (in %) Groepen leerlingen à Totale groep Reguliere leerlingen Zorgleerlingen Variabelen voor Kennis, Vaardigheden en Houding â Motivatie (N = 291) 45.2 (N = 201) 43.1 (N = 90) 50.0 Concentratie Planning Toetsresultaat (Cognitie) Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 6

7 Tabel 2B: Toename voor categorie zorgleerlingen (in %) Categorie zorg- leerlingen à Tijd Dyslexie LWOO indicatie Variabelen voor Kennis, Vaardigheden en Houding â (N = 53) (N = 31) (N = 42) Motivatie Concentratie Planning Toetsresultaat (Cognitie) Resultaat 2: Succesfactoren voor een succesvol leerresultaat Nadat de resultaten voor de verschillende groepen in kaart zijn gebracht wordt gekeken of het digitaal leerproces één van de succesfactoren is voor een succesvol leerresultaat onder de zorgleerlingen. Dit is in kaart gebracht door middel van een correlatie- en regressieanalyse in SPSS Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 4.1 Welke factoren van de leercontext beïnvloeden het leersucces van zorgleerlingen? 4.2 Zijn elementen van de digitale leeromgeving van invloed op een succesvol leerresultaat onder zorgleerlingen? Uit de correlatie- en regressieanalyses onder de factoren van het leerproces blijkt, dat met name: de digitale leeromgeving de meest invloedrijke factor is ten aanzien van concentratie voor de totale groep leerlingen en motivatie van de reguliere leerlingen; de lesinhoud en het leerprogramma de meest invloedrijke factor is ten aanzien van concentratie voor de groep zorgleerlingen, de leerlingen die meer tijd nodig en deels voor de leerlingen met dyslexie; het feit of men wel of geen zorgleerling is bepalend is voor het toetsresultaat. In feite blijkt hieruit dat de digitale leeromgeving en de bijbehorende lesinhoud en het leerprogramma wel van invloed is op de neveneffecten naast het toetsresultaat, wat in dit onderzoek ook gedefinieerd is als leerresultaat. Dus de elementen van de digitale leeromgeving zijn van invloed op een succesvol leerresultaat en vooral ook onder zorgleerlingen. Digitaal leren is kortom ook een passende vorm voor passend onderwijs voor zorgleerlingen. Resultaat 3: Schooloverstijgend model Uiteindelijk is in een vijfde en tevens laatste fase een schooloverstijgend model ontwikkeld op basis van de voorgaande antwoorden op de deelonderzoeksvragen. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de twee laatste onderzoeksvragen, te weten: 5.1 In welke mate is deelname van een zorgleerling aan een digitaal leerproces geschikt om succesvolle leerresultaten in hun primaire leerproces te kunnen realiseren? 5.2 Aan welke indicatoren moet een digitale leeromgeving voor zorgleerlingen voldoen om een succesvol leerresultaat te realiseren? Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 7

8 Uit het onderzoek blijkt, dat de volgende indicatoren van de digitale leeromgeving van belang zijn om een succesvol leerresultaat onder zorgleerlingen (en reguliere leerlingen) te realiseren: Gebruik van kwalitatief hoogwaardig en goed hanteerbaar digitaal en online leermateriaal, dat rekening houdt met bepaalde leerstijlen (met eventueel momenten van herhaling, interactie en reflectie) en een optimaal gebruikersgemak heeft refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma Constructief leerklimaat met begeleiding bestaande uit: Een compleet, online, elektronisch leerplatform, waarbij alle aspecten van het opleidingsproces (van gebruikersregistratie tot opdrachtinhoud, controle van leerlingactiviteiten, opslag van de resultaten en de uiteindelijke presentatie van verslagen) efficiënt gebruikt en verwerkt worden. Een individueel leerprogramma en leerlingvolgsysteem voor elke leerling, waarbij kennisoverdracht grotendeels door het leerprogramma wordt gerealiseerd en aansluit bij de leerroute van de individuele leerling. Refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma: Expliciete verwachtingen ten aanzien van een beter resultaat refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma. Mogelijkheid tot zelfsturing refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma. Aandacht voor transfer refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma. Flexibel gebruik van materiaal, waarbij aangeboden moet worden dat de deelnemer zelf thuis achter de PC, maar ook met ondersteuning van een begeleider refererend aan de lesinhoud en het leerprogramma. Een docent (samen met een onderwijsondersteuner) of face to face, die de balancerende rol tussen expert en mentor inneemt. Samenvattend Samenvattend kan worden geconcludeerd dat digitaal leren een passende vorm voor passend onderwijs kan zijn, als men bij passend onderwijs refereert aan zorgleerlingen. Er moet echter een klein voorbehoud gemaakt worden. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op self reports van de leerlingen van één instelling in het voortgezet onderwijs. Om van een schooloverstijgend model te kunnen spreken zou men dit onderzoek in meerdere scholen moeten kunnen uitvoeren. De uitdaging voor de praktijk ligt nu daar om een digitale leeromgeving in meerdere instellingen van voortgezet onderwijs te implementeren en ook daar te kijken wat de mogelijke succesvolle leerresultaten onder zorgleerlingen (en reguliere leerlingen) kunnen zijn, want naast een verbeterd toetsresultaat kunnen we ook constateren dat door digitaal leren studiehouding en motivatie van zorgleerlingen verbeterd worden, terwijl ze in de klas blijvend kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 8

9 Bijlage: Onderzoeksmethode Onderzoeksvragen Het onderzoek richt zich op de effecten van digitaal leren onder leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen reguliere en zorgleerlingen. De eerste opdracht is om in kaart te brengen of de leerlingen een succesvol leerresultaat boeken. Aangezien de verwachting is dat zorgleerlingen net als reguliere leerlingen een succesvol leerresultaat kunnen behalen, is het de vraag of een succesvol leerresultaat voor beide groepen het geval is. En als dat inderdaad het geval is dan is het de vraag of de digitale leeromgeving daar ook enige invloed op heeft. Er zijn dus drie soorten onderzoeksvragen waar middels dit onderzoek een antwoord op geformuleerd moet worden, te weten: 1. Is er sprake van een succesvol leerresultaat onder reguliere en zorgleerlingen van het voortgezet onderwijs van het Merletcollege na deelname aan een digitaal leerproces wis- en rekenkunde? 2. Verschilt de mate van succesvol leerresultaat en studiehouding & motivatie van de zorgleerling met dat van de reguliere leerling na deelname aan het digitale leerproces? 3.1 Welke factoren van de leercontext beïnvloeden het leersucces van zorgleerlingen? 3.2 Zijn elementen van de digitale leeromgeving van invloed op een succesvol leerresultaat onder zorgleerlingen? Procedure Om antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvragen is onder 291 leerlingen van het Merletcollege op 7 momenten een vragenlijst of toets afgenomen. De toets of vragenlijst is door alle leerlingen individueel gemaakt of ingevuld tijdens de lessen digitaal leren van het vak wis- en rekenkunde. Hierbij werd een korte instructie gegeven door de docent, die bij elke klas de vragenlijsten en toetsen heeft afgenomen. Daarnaast werd elke vragenlijst en toets ingeleid met een korte instructie, waarin het doel van de vragenlijst of toets werd toegelicht. De leerlingen volgden allemaal via het programma Rekenblokken de module Meten en Meetkunde. Na het invullen van de vragenlijsten en toetsen, verzonden de leerlingen deze digitaal en werden de resultaten automatisch verzameld via "Google Docs" in een databestand. Er zijn 3 meetmomenten geweest. Bij aanvang, halverwege en 1 week na het volgen van de module Meten en Meetkunde. Instrument Voor het meten van de effecten van digitaal leren onder reguliere en zorgleerlingen is het meetinstrument Leerkwaliteit in Beeld gebruikt. Dit instrument is ontwikkeld in samenwerking met Van der Burgt Digitaal Leren en drs. I. Heere (sectordirecteur van SG WereDi). Het meetinstrument is gebaseerd op onder andere het deskresearch. Het instrument Leerkwaliteit in Beeld bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Talent: Aan de hand van de CITO scores wordt het algemene talent van de leerling bepaald. 2. Studiehouding en motivatie: Vervolgens wordt tijdens de module aan de leerling gevraagd of hij of zij online een korte vragenlijst over motivatie en studiehouding wil invullen. Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 9

10 3. Voorkennis: Het derde onderdeel is een instaptoets, waarbij wordt bepaald wat de leerling al weet op een bepaald gebied, bijv. voor de module Meten en Meetkunde van wis- en rekenkunde. 4. Werkhouding leerproces: Tijdens de module wordt op een tweede moment in beeld gebracht hoe de werkhouding en het leerproces van de leerling verlopen. 5. Toets (prestaties): De uiteindelijke toets voor de module is het vijfde onderdeel van het instrument Leerkwaliteit in Beeld. Met deze toets wordt bepaald of de leerling de module wel of niet voldoende heeft afgerond. Dit is gelijk aan onderdeel 3 van dit meetinstrument. 6. Evaluatie leerproces: Het zesde onderdeel is een korte vragenlijst, waarbij de leerling terugkijkt op zijn of haar leerproces. 7. Evaluatie studiehouding en motivatie: Ten slotte wordt tijdens een nieuwe module aan de leerling gevraagd of hij of zij online een korte vragenlijst over motivatie en studiehouding wil invullen. De resultaten van onderdeel 1 Talent wordt aangeleverd door het primair onderwijs en betreft enkel en alleen de CITO scores van de leerlingen. Onderdeel 3 en 5 zijn identiek en betreffen een ontwikkelde toets door het programma Rekenblokken. Onderdelen 2, 4, 6 en 7 moesten echter nog ontwikkeld worden, waarbij onderdeel 2 gelijk moest zijn aan onderdeel 7. Op basis van een Principale Componentenanalyse in SPSS 15.0 zijn de subschalen met bijbehorende items van deze onderdelen vastgesteld. Tabel 3 toont de juiste benamingen van de schalen, subschalen, en bijbehorende Cronbach s Alpha s van onderdeel 2 en 7, 4 en 6 van het instrument Leerkwaliteit in Beeld. Tabel 3: Overzicht items en subschalen onderdeel 2, 7, 4 en 6 instrument Leerkwaliteit in Beeld Overzicht items en subschalen onderdeel 2, 7, 4 en 6 van instrument Leerkwaliteit in Beeld Cronbach s Alpha (N = 291) Schaal: (Evaluatie) studiehouding en motivatie (onderdeel 2 en 7) Motivatie Concentratie Planning Schaal: Werkhouding leerproces (onderdeel 4) Inzet Werkhouding Lesinhoud en leerprogramma Schaal: Evaluatie leerproces (onderdeel 6) Digitale leeromgeving: Programma docent en onderwijsondersteuner - omgeving Statistische analyses Om een antwoord te kunnen geven op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn er een drietal statistische analyses uitgevoerd. Allereerst is er een verschilmaat berekend tussen enerzijds de cognitieve score op de eindtoets van het vak wis- en rekenkunde, te weten KPI 5 en anderzijds de cognitieve score op de instaptoets van het vak wis- en rekenkunde, te weten KPI 3. Daarnaast zijn er verschilmaten berekend tussen de eerste meting op de evaluatie van studiehouding en motivatie (KPI7) en studiehouding en motivatie (KPI2) voor de onderdelen motivatie, concentratie en planning. Dit om naast de toetsscores in kaart te brengen of de leerlingen ook een betere studiehouding en motivatie hebben gekregen na deelname aan het digitale leerproces. Aansluitend is een correlatieanalyse gedaan om te bepalen welke factoren van het leerproces (te weten: inzet, werkhouding en lesinhoud en leerprogramma) voor zowel de reguliere als de zorgleerlingen van invloed waren op het verkregen resultaat op cognitief gebied, studiehouding en Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 10

11 motivatie. Vervolgens is middels een regressieanalyse bepaald welke factoren van het leerproces de meest authentieke en invloedrijke factoren waren voor het verkregen resultaat. Afhankelijk van het soort variabele is gekozen voor een enkelvoudige of meervoudige lineaire regressieanalyse, ANOVA test of een T test. Onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestond uit leerlingen van het voortgezet onderwijs, die onderwijs volgen aan het Merletcollege te Grave. Alle leerlingen namen deel aan de module Meten en Meetkunde van het vak wisen rekenkunde. Uit tabel 4 blijkt dat de groep zorgleerlingen circa 30% van de totale onderzoeksdoelgroep is, terwijl de groep reguliere leerlingen circa 70% van de totale onderzoeksdoelgroep is. Daarnaast zit bijna 60% van de leerlingen in leerjaar 1, terwijl bijna 40% van de leerlingen in leerjaar 2 zit. Met betrekking tot de zorgproblematiek kunnen we opmerken dat met name de leerlingen die meer tijd nodig hebben, dyslexie hebben en een LWOO indicatie (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) hebben van redelijke omvang zijn. De andere indicatoren van zorgproblematiek komen zeer marginaal tot niet voor (m.u.v. AD(H)D). Ten slotte is 69.1% niet geïndiceerd als zorgleerling, terwijl 13.7% respectievelijk 17.1% geïndiceerd is als zorgleerling met eenvoudige respectievelijk meervoudige zorgproblematiek. Tabel 4: Kenmerken onderzoeksdoelgroep digitaal leren leerlingen wis- en rekenkunde Merletcollege in % (N=291) Soort leerling à Totaal Reguliere Kenmerk â leerlingen (N=201) Klas Leerjaar Leerjaar Zorgindicatie Meer tijd Dyslexie AD(H)D Autisme Spectrum Syndroom Dyscalculie Diabetes Auditief gehandicapt Visueel gehandicapt LWOO indicatie Lichamelijke handicap / beperking Meervoudige Zorgproblematiek Zorgleerlingen (N=90) Onderzoeksresultaten Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Artéduc M. de Greef 11

Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen

Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen Effect en randvoorwaarden van digitaal leren voor reguliere en zorgleerlingen Onderzoeksresultaten: Digitaal leren ook een passende vorm voor passend onderwijs Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Met dank aan: Mariët Förrer CPS Onderwijsontwikkeling en advies Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Leeslink Inhoud 1 Invullen

Nadere informatie

Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer

Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer Tussenevaluatie Taal op de Werkvloer Onderdeel van het programma Tel mee met Taal van de Ministeries OCW, SZW & VWS Artist: Alicia Martin / Photographer: Maurice de Greef www.volwassenenleren.nl Dr. Maurice

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 auteurs Ina Cijvat Brenda van Rijn Handleiding groepsoverzicht en groepsplan De wereld in getallen Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 auteurs Ina Cijvat Brenda van Rijn Handleiding groepsoverzicht en groepsplan Pluspunt Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Impactonderzoek naar trajecten basisvaardigheden in Drenthe Voorjaar 2019

Impactonderzoek naar trajecten basisvaardigheden in Drenthe Voorjaar 2019 Impactonderzoek naar trajecten basisvaardigheden in Drenthe Voorjaar 2019 Prof. Dr. Mien Segers - Maastricht University Dr. Maurice de Greef - Maastricht University MSc. Marieke Buisman - Kohnstamm Instituut

Nadere informatie

Door dr. Maurice de Greef

Door dr. Maurice de Greef Educatietrajecten van ROC ID College zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt onder inwoners in de regio Holland-Rijnland Door dr. Maurice de Greef In de regio Holland-Rijnland

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Kleuterplein Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht 2 Opstellen van het groepsplan Rekenen 3 Opstellen van het groepsplan Klanken

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE REHABILITATIE DOOR EDUCATIE ONDERZOEK NAAR EEN BEGELEID LEREN-PROGRAMMA VOOR MENSEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Lies Korevaar 3 Rehabilitatie door educatie Onderzoek naar een Begeleid Leren-Programma

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN DISTRIBUTEURSPORTAAL

INLOGLES LEERLINGEN DISTRIBUTEURSPORTAAL INLOGLES LEERLINGEN DISTRIBUTEURSPORTAAL Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen

Nadere informatie

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE

ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ONDERSTEUNEND COMMUNICEREN BIJ DEMENTIE ISBN 978-90-368-1699-1 ISBN 978-90-368-1700-4 (ebook) 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL)

Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL) Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL) Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL) Prof. dr. J.D. van der Ploeg Prof. dr. E.M. Scholte Bohn Stafleu van Loghum Houten, 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd

ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd Praktische handleiding voor signalering, screening en diagnostiek prof. dr. J. Buitelaar drs. E. van Daalen dr. C. Dietz

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Leercoach

Leercoaching in het hbo. Leercoach Leercoaching in het hbo Leercoach Leercoaching in het hbo Een kapstok om studenten uit te dagen zelf de regie te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu

Nadere informatie

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners

Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners Educatietrajecten in Den Haag zorgen voor betere taalbeheersing, plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij inwoners Door dr. Maurice de Greef De gemeente Den Haag heeft participatie hoog in het

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN BRIGHT ABOUT MONEY

IMPACTMETING VAN BRIGHT ABOUT MONEY IMPACTMETING VAN BRIGHT ABOUT MONEY IMPACTMETING VAN BRIGHT ABOUT MONEY - eindrapport - Y. Bleeker MSc (Regioplan) dr. M. Witvliet (Regioplan) dr. N. Jungmann (Hogeschool Utrecht) Regioplan Jollemanhof

Nadere informatie

Wie heeft de regie? Kwaliteit van bestaan in de praktijk. John Sijnke

Wie heeft de regie? Kwaliteit van bestaan in de praktijk. John Sijnke Wie heeft de regie? Wie heeft de regie? Kwaliteit van bestaan in de praktijk John Sijnke Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009 Alle rechten

Nadere informatie

Pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs. Alex Coenen

Pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs. Alex Coenen Pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs Alex Coenen Inhoud 1. Inleiding 2. de pilot 3. conclusies en discussie Doel van deze bijeenkomst Informeren Gelegenheid bieden om vragen

Nadere informatie

Effectief opleiden voor praktijkopleiders

Effectief opleiden voor praktijkopleiders Taakgericht instrueren en motiveren Effectief opleiden voor praktijkopleiders Ton Rijkers Copyright: Uitgeverij Nelissen B.V., Baarn 1999 Omslag: Matt Art Concept & Design, Haarlem ISBN: 97890244 14222

Nadere informatie

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Voortgezette regressie- en variantieanalyse

Voortgezette regressie- en variantieanalyse Voortgezette regressie- en variantieanalyse Voortgezette regressie- en variantieanalyse Frans W. Siero Mark Huisman Henk A.L. Kiers Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 13 Technische problemen 14 Malmberg

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor jezelf Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Samenspel en samenklank

Samenspel en samenklank Samenspel en samenklank Samenspel en samenklank De besturingsfilosofie en organisatiestructuur van het UMC Utrecht Geert Blijham en Ernest Müter Skipr is een crossmediaal communicatieplatform voor beslissers

Nadere informatie

INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo

INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo INLOGLES SCHOOLPORTAAL / ELO mbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 10 Technische problemen 11 Malmberg s-hertogenbosch

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders J. De Bouw, K. De Martelaer, K. Struyven en L. Haerens 31/12/2011 Inleiding Aanleiding onderzoek:

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Cursus. Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen

Cursus. Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen Cursus Leerlingen met specifieke begeleidingsvragen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Sietske van Es Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12 INLOGLES ENTREE MBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 12 Technische problemen 13 Malmberg s-hertogenbosch Alle

Nadere informatie

Rekenen Oefenboek (2) Geschikt voor LVS-toetsen van CITO 3.0 Groep 6

Rekenen Oefenboek (2) Geschikt voor LVS-toetsen van CITO 3.0 Groep 6 Rekenen Oefenboek (2) Geschikt voor LVS-toetsen van CITO 3.0 Groep 6 2019 Junior Einstein bv Enschede, the Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Wet van Ohm J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

HET BELANG VAN DE RELATIE

HET BELANG VAN DE RELATIE HET BELANG VAN DE RELATIE Een onderzoek naar het verband tussen de werkalliantie en de motivatie voor begeleiding bij jongeren met een licht verstandelijke beperking - samenvatting eindrapport - Regioplan:

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap Werken in sph Redactie: Dick de Bie Marijke van Bommel Mathieu Heemelaar Raymond Kloppenburg Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap

Nadere informatie

AANNAMEBELEID Juni 2019

AANNAMEBELEID Juni 2019 AANNAMEBELEID Juni 2019 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene beschrijving van toelating tot het voortgezet onderwijs blz. 3 Onderwijsaanbod en brugperiode blz. 4 Traject tot aanmelding blz. 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Stoppen met roken Cursus

Stoppen met roken Cursus Stoppen met roken Stoppen met roken Cursus F.A. Willemsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid.

Met ingang van het schooljaar hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Beleid rond begaafdheid voor leerlingen van De Vosseschans Met ingang van het schooljaar 2009-2010 hanteert de Vosseschans structureel beleid rond het omgaan met hoogbegaafdheid. Dit wil niet zeggen dat

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Actief leren voor een beroep

Actief leren voor een beroep Actief leren voor een beroep Actief leren voor een beroep Activiteiten voor leerlingen in het mbo niveau 3 en 4 Nicolien van Halem Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

COOL Speciaal Cohortonderzoek onderwijsloopbanen in speciaal (basis)onderwijs in 2010/11. Kohnstamm Instituut/ITS September 2012

COOL Speciaal Cohortonderzoek onderwijsloopbanen in speciaal (basis)onderwijs in 2010/11. Kohnstamm Instituut/ITS September 2012 COOL Speciaal Cohortonderzoek onderwijsloopbanen in speciaal (basis)onderwijs in 2010/11 Kohnstamm Instituut/ITS September 2012 Achtergrond Passend onderwijs: prestaties en loopbanen van zorgleerlingen,

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY

8FSLDBIJFS /[EPMJMGEXMIRMZIEY Medicijnen Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008 2008 Bohn Stafleu van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Aeres VMBO Ede Versie 1.2 Vastgesteld op 5 november 2018 Ouderadviesraad 1 oktober 2018 Looptijd 2019 Inhoud 1 Schoolondersteuningsprofiel 4 1.1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Draagt lesmateriaal bij aan het vergroten van financiële vaardigheden van basisschoolleerlingen?

Draagt lesmateriaal bij aan het vergroten van financiële vaardigheden van basisschoolleerlingen? Draagt lesmateriaal bij aan het vergroten van financiële vaardigheden van basisschoolleerlingen? Effectiviteitsonderzoek naar lesmateriaal Wijzer in geldzaken voor groep 7 www.wijzeringeldzaken.nl Inleiding:

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Protocol overgang van PO naar VO

Protocol overgang van PO naar VO Protocol overgang van PO naar VO Afspraken Het schooladvies is gebaseerd op de resultaten die de leerling heeft gehaald gedurende zijn schoolloopbaan, maar ook op de bredere kennis die het team heeft van

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie

Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Angststoornissen en hypochondrie Diagnostiek en behandeling P.M.G. Emmelkamp T.K. Bouman S. Visser Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Denken + Doen = Durven

Denken + Doen = Durven 1 Denken + Doen = Durven Werkboek voor ouders Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2008 2 Denken + Doen = Durven Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Denken + Doen = Durven, Werkboek voor ouders, is onderdeel

Nadere informatie

Voeding, uitscheiding en diagnostiek

Voeding, uitscheiding en diagnostiek Voeding, uitscheiding en diagnostiek Werkcahier Kwalificatieniveau Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige en verzorgende beroepsvaardigheden Houten 2008

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Zoek het even lekker zelf uit

Zoek het even lekker zelf uit Zoek het even lekker zelf uit IN DE KLAS Dyslectische kinderen leren lezen Anneke Smits & Tom Braams Dyscalculie en rekenproblemen Marisca Milikowski Autisme in school Ina van Berckelaer-Onnes (red.) Aan

Nadere informatie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie ONTWERPRAPPORT Naam auteur Elles Lelieveld Vakgebied Economie Titel De juiste stappen, een onderzoek naar de problemen en oplossingen van opgaven over het boxenstelsel Onderwerp Het aanleren van een stappenplan

Nadere informatie

Vitamine B12 deficiëntie

Vitamine B12 deficiëntie Vitamine B12 deficiëntie Quality of life Retrospectief onderzoek Dit rapport bevat de analyses van de B12 Quality of Life Questionnaire, waarin meer dan 200 personen met een lage vitamine B12 waarde zijn

Nadere informatie

Maaike Smit en Suzanne Verdonschot. Praktijkonderzoek. Motor voor verandering in organisaties

Maaike Smit en Suzanne Verdonschot. Praktijkonderzoek. Motor voor verandering in organisaties Maaike Smit en Suzanne Verdonschot Praktijkonderzoek Motor voor verandering in organisaties Praktijkonderzoek praktijkonderzoek Motor voor verandering in organisaties Maaike Smit Suzanne Verdonschot Springer

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Prof. dr. M.W. van Tulder Prof. dr. B.W. Koes. Evidence-based handelen bij lage rugpijn

Prof. dr. M.W. van Tulder Prof. dr. B.W. Koes. Evidence-based handelen bij lage rugpijn Prof. dr. M.W. van Tulder Prof. dr. B.W. Koes Evidence-based handelen bij lage rugpijn Prof. dr. M.W. van Tulder Prof. dr. B.W. Koes Evidence-based handelen bij lage rugpijn Epidemiologie, preventie, diagnostiek,

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs

Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Doorverwijzen naar het voortgezet onderwijs Ouderversie 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De plaatsingswijzer... 4 2. Uitstroomprofielen in groep 6... 5 3. Voorlopig advies in groep 7... 6 4. Advisering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12 INLOGLES ENTREE mbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 12 Technische problemen 13 Malmberg s-hertogenbosch Alle

Nadere informatie

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek

Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Dyslexie de baas! 1 3 Dyslexie de baas! Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 4 Dyslexie de baas! 2009 Bohn

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Auteurs Nicolien van Halem Henny de Leeuw Tera Stuut Johan van t Wout Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

VISEON 2.0. Groep 3 tot en met 8

VISEON 2.0. Groep 3 tot en met 8 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem VISEON 2.0 Groep 3 tot en met 8 nieuwe categorieën, compleet beeld van sociaal-emotionele ontwikkeling unieke combinatie leerkrachtlijst, leerlinglijst en

Nadere informatie

Quick scan dyslexie in po en vo

Quick scan dyslexie in po en vo Quick scan dyslexie in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Strategie en resultaat

Strategie en resultaat Strategie en resultaat Hoe goed zijn Nederlandse organisaties in het omzetten van strategie in resultaat? Het antwoord op die vraag krijgen, dat was het doel van het onderzoek van Yvonne Nijkamp Msc, dat

Nadere informatie

i n s t a p h a n d l e i d i n g

i n s t a p h a n d l e i d i n g jaargroep reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p h a n d l e i d i n g h e t t a f e l m o d e l Jaargroep instap Inleiding Middels het instapprogramma maken de leerlingen kennis met

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Dyslexie de baas! Werkboek. Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009

Dyslexie de baas! Werkboek. Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009 1 Dyslexie de baas! Werkboek Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009 3 Dyslexie de baas! Werkboek voor cursisten Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Illustraties door Marcel Jurriëns

Nadere informatie

Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp

Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp Bewaken vitale functies en verlenen van eerste hulp Werkcahier Kwalificatieniveau Verpleegtechnisch handelen deel 4: Geerard Siereveld Cees van Stipdonk Johan van t Wout Skillslab-serie voor verpleegkundige

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015)

Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Protocol doubleren en versnellen (def. versie 5/1/2015) Op Daltonschool Neptunus willen we elk kind het onderwijs bieden dat het nodig heeft. Wij vormen ons onderwijs voor elk kind zo optimaal mogelijk,

Nadere informatie

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen

Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep. Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Richtlijnen voor de overgang naar de volgende groep Doubleren of Versnellen; te nemen stappen Interne begeleiding Mei 2017 Wat zijn de criteria voor overgang naar de volgende groep en de te nemen stappen

Nadere informatie