Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling"

Transcriptie

1 Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Welk pensioen kunt u verwachten bij pensionering? Welk kapitaal kunt u opbouwen? Hoe wordt uw pensioenkapitaal belegd? Welke kosten worden in rekening gebracht? Houdt uw pensioen zijn waarde? Toetsing van uw pensioen 6 2 Welk pensioen kunnen uw partner en kinderen verwachten bij uw overlijden? Overlijden tijdens uw huidige dienstverband Overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband Overlijden na uw pensioendatum 8 3 Welk pensioen kunt u verwachten bij arbeidsongeschiktheid? 9 4 Wat moet ik nu doen? 10 5 Veranderingen op uw werk of in uw persoonlijke situatie Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Wat gebeurt er met mijn pensioenkapitaal als ik uit dienst treed? 12 6 Uw keuzemogelijkheden Eerder met pensioen gaan Minder partnerpensioen Deeltijdpensioen 12 7 Overige informatie Welke informatie moet over en weer worden verstrekt? Waar kan ik heen met mijn klachten? Nuttige adressen 14 ii

3 Inleiding In deze pensioenbrochure zijn de Premiepensioenregeling en de WIA-excedentregeling van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland beschreven. Als u in dienst treedt bij Hewlett-Packard Nederland B.V. vanaf 1 januari 2015, wordt u automatisch deelnemer aan de Premiepensioenregeling De administrateur voor de pensioenregeling is AON Hewitt. Deze pensioenbrochure geeft het pensioenreglement op hoofdlijnen weer en is dus niet uitputtend. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan deze brochure; uw rechten (en plichten) vindt u in het pensioenreglement en in de statuten van het pensioenfonds. U kunt het geldende pensioenreglement downloaden via of opvragen bij het pensioenfonds. Deze brochure gaat onder meer in op de vragen: Welke pensioenen kan ik verwachten? Wat moet ik nu doen? Wat betekenen veranderingen op mijn werk of in mijn persoonlijke situatie voor mijn pensioen? Wat zijn mijn keuzemogelijkheden? Bewaar deze brochure goed! Misschien hebt u deze in de toekomst nog nodig. 1 Welk pensioen kunt u verwachten bij pensionering? Zodra u deelnemer wordt aan de Premiepensioenregeling, bouwt u een pensioenbeleggingssaldo op. U bent deelnemer vanaf de eerste dag dat u voor Hewlett-Packard Nederland B.V. werkt en u op dat moment 21 jaar of ouder bent. Bent u op dat moment nog geen 21 jaar? Dan wordt u pas deelnemer vanaf de 1 e dag dat u 21 jaar bent. U bent geen deelnemer meer wanneer uw dienstverband wordt beëindigd. Uw pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de pensioengrondslag als premie bepaald. Per maand wordt een bedrag op een pensioenrekening op uw naam gestort. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenbeleggingssaldo op. Robeco belegt namens het pensioenfonds de premies in beleggingsfondsen. Met het pensioenbeleggingssaldo moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar. De hoogte van de pensioenen is vooraf niet bekend. Het aanwezige saldo op uw pensioenrekening bij pensionering is namelijk afhankelijk van de toekomstige beleggingsopbrengsten, de pensioendatum die u kiest en de aankoopfactoren die de verzekeraar van uw keuze hanteert. Beleggingsopbrengsten verhogen de waarde van het pensioenbeleggingssaldo en beleggingsverliezen verlagen de waarde van het pensioenbeleggingssaldo. Standaard gaat uw ouderdomspensioen in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de AOWgerechtigde leeftijd bereikt, als vastgelegd in de AOW. U kunt er echter voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Hierover leest u meer in onderdeel Welk kapitaal kunt u opbouwen? Voor elke deelnemer wordt een pensioenrekening geopend bij Robeco. Zodra u bent aangemeld bij Robeco, ontvangt u van Robeco meer informatie over uw pensioenbeleggingsrekening. Gedurende uw dienstverband worden voor u maandelijks premies op de rekening gestort. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van uw salaris. In 2015 bedraagt het maximaal pensioengevend salaris ,-- in geval van een voltijd dienstverband. Omdat u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd van de overheid een basispensioen ontvangt, de AOW-uitkering, bouwt u niet over het volledige (gemaximeerde) pensioengevend salaris pensioen op. Op uw salaris wordt daarom een bedrag in mindering gebracht, de franchise. In de Premiepensioenregeling bedraagt de franchise ,-- (peildatum 1 januari 2015). De franchise wordt ieder jaar aangepast. Uw jaarsalaris minus de franchise is de pensioengrondslag. 3

4 De jaarlijkse premie die op uw pensioenrekening wordt gestort is een percentage van de pensioengrondslag. De hoogte van het percentage is afhankelijk van uw leeftijd. In de volgende tabel ziet u de verschillende percentages. Leeftijd per 1 januari Jaarlijkse premie (% pensioengrondslag) % jaar 5, jaar 6, jaar 7, jaar 9, jaar 11, jaar 14, jaar 17, jaar 21, jaar 27, jaar 31,8 Als deelnemer betaalt u zelf ook een deel van de premie. Op dit moment betalen alle deelnemers aan de Premiepensioenregeling 4,9% de eigen-bijdrage-grondslag aan deelnemersbijdrage. Deze premie is onderdeel van de totale premie zoals die volgens de tabel wordt uitgerekend. De eigen-bijdragegrondslag is gelijk aan uw salaris verminderd met de eigen-bijdrage-franchise. Deze franchise wordt jaarlijks per de peildatum vastgesteld en is gelijk aan 1,5 keer 100/75e van de AOW-uitkering voor een gehuwde afgerond op gehele naar boven. In 2015 bedraagt de franchise ,--. De premie wordt elk jaar in januari vastgesteld en wordt in maandelijkse termijnen gestort op uw pensioenbeleggingsrekening. Uw deelnemersbijdrage wordt maandelijks ingehouden op uw salaris. Rekenvoorbeeld Stel, u bent 37 jaar en uw jaarsalaris is ,--*. Uw pensioengrondslag is dan: ,-- -/ ,-- = ,-- De premie die jaarlijks op uw pensioenrekening wordt gestort is: 9,6% x ,-- = 2.626,37 Het deel dat u zelf betaalt, uw jaarlijkse deelnemersbijdrage is: 4,9% x ( ,-- -/ ,--) = 1.030,81 * Let op: het pensioengevend salaris is in 2015 gemaximeerd op ,--. Op uw pensioendatum moet u met het op dat moment opgebouwde pensioenbeleggingssaldo een levenslang ouderdomspensioen en een levenslang partnerpensioen inkopen bij een verzekeraar naar keuze. De hoogte van de in te kopen pensioenen wordt bepaald op basis van de aankooptarieven van de verzekeraar van uw keuze. De hoogte van het partnerpensioen is standaard gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen. 4

5 Denkbare situaties waarin de werkgever de bijdrage aan de Premiepensioenregeling kan verminderen Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de werkgever genoodzaakt is de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds te verminderen of zelfs geheel te beëindigen. De Pensioenwet bepaalt dat dit alleen mogelijk is als de omstandigheden ingrijpend wijzigen. De werkgever is in deze gevallen wettelijk verplicht zowel het bestuur van het pensioenfonds als u hiervan op de hoogte te brengen. Het pensioenbeleggingssaldo dat u al hebt opgebouwd, blijft bestaan. Maar de jaarlijkse premie die in de toekomst op uw pensioenrekening wordt gestort, verandert. 1.2 Hoe wordt uw pensioenkapitaal belegd? Standaard wordt bij Robeco uw profiel ingesteld als Volledig Beheer. Hierbij worden de ingelegde premies door Robeco belegd op basis van door het fonds vastgestelde adviesmixen. Een adviesmix is een voor een bepaalde leeftijdsgroep geschikte spreiding over aandelen, obligaties en spaargeld. Als u jong bent, dan wordt een groter deel belegd in aandelen en minder in obligaties en spaargeld. Als u ouder wordt, wordt het deel dat in obligaties wordt belegd groter en het deel dat in aandelen wordt belegd kleiner. Als u deelnemer wordt, belegt Robeco uw pensioenkapitaal volgens de adviesmix die hoort bij uw leeftijdscategorie. Zodra u een volgende leeftijdscategorie bereikt, worden de beleggingen door Robeco automatisch aangepast aan de adviesmix die bij deze categorie hoort. Zelf een adviesmix kiezen U kunt er ook voor kiezen om zelf de verantwoordelijkheid voor uw beleggingen over te nemen. In dat geval kiest u voor het profiel Eigen Beheer. U kiest dan zelf de beleggingsmix. Hierbij kunt u een bestaande adviesmix van Robeco kiezen of u stelt zelf een mix samen uit de aangeboden beleggingsfondsen. In de brochure die u van Robeco ontvangt, kunt u meer lezen over de verschillende adviesmixen. Wat moet u doen als u zelf een adviesmix wilt kiezen? Als u zelf een adviesmix wilt kiezen of uw eigen beleggingsmix wilt samenstellen, dan kunt u de wijziging zelf doorgeven aan Robeco via Hiervoor moet u inloggen met de inloggegevens die u van Robeco ontvangt. Pas nadat u het daarvoor bestemde formulier en het klanten risicoprofiel ondertekend naar Robeco hebt verstuurd, wordt u het profiel Eigen Beheer toegekend. Op basis van het klant- en risicoprofiel dat u hebt ingevuld, zal Robeco u adviseren over de verdeling van uw beleggingen. Hierbij houdt Robeco rekening met de duur tot uw pensioendatum. Naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, zal Robeco u adviseren om minder risicovol te beleggen. Robeco informeert u minimaal één keer per jaar of uw beleggingen nog aansluiten bij uw klant- en risicoprofiel. Let op, de beleggingsopbrengsten zijn onzeker. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het risico bestaat dat u niet de (volledige) inleg op de pensioenrekening behoudt, aangezien koersen en inkomsten van beleggingsproducten kunnen dalen of stijgen. 1.3 Welke kosten worden in rekening gebracht? De maandelijkse premie wordt op uw pensioenrekening bijgeschreven. Er zijn geen aan- en verkoopkosten als er beleggingen worden gekocht of verkocht. Wel worden kosten berekend voor het dagelijks beheer van de beleggingsfondsen en ter dekking van gemaakte kosten. Via het deelnemersportaal zijn de kosten per beleggingsfonds terug te vinden. Leest u voor een uitleg over kosten ook de brochure van Robeco Uw pensioen en Flexioen. Andere kosten zoals de uitvoeringskosten en de premie voor het partner-, wezen- en WIAexcedentpensioen worden door de werkgever betaald. 5

6 1.4 Houdt uw pensioen zijn waarde? Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van: hoeveel pensioenpremie is betaald; hoeveel beleggingssaldo er is na het beleggen van de pensioenpremies; hoeveel pensioen u met dat beleggingssaldo kunt kopen. Of uw pensioen na uw pensionering zijn waarde kan behouden, is afhankelijk van de verzekeraar die u kiest op uw pensioendatum. 1.5 Toetsing van uw pensioen Uw Pensioenfonds is verplicht om bij bepaalde gebeurtenissen zoals waardeoverdracht, echtscheiding, overlijden of pensioeningang uw pensioen te toetsen aan fiscale bovengrenzen. Dit volgt uit Loonbelasting wetgeving. In artikel 22 van het Premiepensioenreglement leest u meer over deze fiscale toetsing. Wanneer van het totale saldo op uw beleggingsrekening(en) op het toetsmoment een hoger pensioen kan worden aangekocht dan wat u in een middelloonpensioenregeling zou hebben opgebouwd dan krijgt u recht op het laagste van deze twee. 2 Welk pensioen kunnen uw partner en kinderen verwachten bij uw overlijden? In de Premiepensioenregeling is voor uw partner en kinderen een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen ontvangen uw partner en kinderen als u overlijdt. Met partner bedoelen wij de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: Een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand. Onder bepaalde voorwaarden ook ongehuwd samenwonen. In het pensioenreglement staan de precieze voorwaarden. De risico s die het pensioenfonds loopt in verband met het overlijden van een deelnemer zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Binnen het partner- en wezenpensioen wordt onderscheid gemaakt tussen Overlijden tijdens uw huidige dienstverband Overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband Overlijden na uw pensioendatum 6

7 2.1 Overlijden tijdens uw huidige dienstverband Voor uw partner Zolang u in dienst bent bij Hewlett-Packard Nederland B.V., is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat u geen partnerpensioen opbouwt. Uw partner ontvangt alleen een partnerpensioen als u op het moment van overlijden deelnemer bent aan de Premiepensioenregeling. Als u geen deelnemer meer bent, stopt de verzekering. Uw partner ontvangt dan geen uitkering meer van deze verzekering, indien u na de beëindiging van deze verzekering overlijdt. In paragraaf 2.2 kunt u lezen wat er gebeurt bij overlijden na beëindiging van uw dienstverband bij Hewlett-Packard Nederland B.V. Om te bepalen hoeveel het partnerpensioen bedraagt, wordt berekend hoeveel jaar u deelnemer aan het pensioenfonds zou zijn geweest. Hierbij gaan we ervan uit dat u tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd deelnemer zou zijn gebleven. Dit noemen we het bereikbaar aantal pensioenjaren. Voor ieder pensioenjaar gelegen vóór 2015 heeft uw partner recht op 1,225% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Voor ieder pensioenjaar vanaf 2015 tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft uw partner recht op 1,16% van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Na ingang wordt dit partnerpensioen niet geïndexeerd. Het pensioengevend salaris waaruit de pensioengrondslag (voor de risicodekking) wordt berekend bedraagt in 2015 maximaal ,-. Uw partner krijgt deze uitkering levenslang van een verzekeraar, vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden tot en met de maand waarin uw partner zelf overlijdt. Rekenvoorbeeld Stel, u bent in dienst getreden op uw 37 e en u overlijdt als u 45 jaar bent. Uw jaarsalaris is op dat moment ,--*. Uw pensioengrondslag is dan: ,-- -/ ,-- = ,-- Uw bereikbaar aantal pensioenjaren is = 30 jaar. Wanneer van deze 30 jaar 1 jaar is gelegen voor 2015 en 29 jaren zijn gelegen vanaf 2015 dan is het partnerpensioen voor uw partner: (1 x 1,225% x ,--) + (29 x 1,16% x ,--) = 9.538,37 per jaar * Let op: het pensioengevend salaris (voor de risicodekking) is in 2015 gemaximeerd op ,-- bij een voltijd dienstverband. Daarnaast heeft uw partner bij overlijden tijdens uw dienstverband recht op een tijdelijk partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat u geen tijdelijk partnerpensioen opbouwt. Als u geen deelnemer meer bent, stopt de verzekering. Uw partner ontvangt dan geen uitkering meer van deze verzekering, indien u na de beëindiging van deze verzekering overlijdt. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt jaarlijks ,75 (peildatum 1 januari 2015) voor een deelnemer met een volledige werktijd. Indien u op de peildatum minder dan de bij de werkgever geldende volledige werktijd werkzaam bent, wordt het voormelde bedrag vermenigvuldigd met de deeltijdfactor zoals beschreven in onderdeel 5.1. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de dag na overlijden van de deelnemer en wordt uitgekeerd tot de 67-jarige leeftijd van de partner dan wel de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner indien deze eerder wordt bereikt. Voor nog niet ingegane uitkeringen zal de hoogte van het tijdelijk partnerpensioen per 1 januari van ieder jaar worden aangepast met het percentage waarmee de consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens, afgeleide reeks) van de maand oktober afwijkt van genoemd prijsindexcijfer van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. Deze verhoging geldt niet voor reeds ingegane pensioenen. 7

8 Voor uw kinderen Ook het wezenpensioen is tijdens uw dienstverband verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat als u overlijdt terwijl u deelnemer bent aan de Premiepensioenregeling, uw kinderen een wezenpensioen krijgen. Het wezenpensioen per kind is gelijk aan 20% van het bereikbare partnerpensioen op risicobasis. Na ingang wordt dit wezenpensioen niet geïndexeerd. Een verzekeraar betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot het einde van de maand waarin het kind 18 jaar wordt. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot zij 27 jaar zijn of tot zij klaar zijn met studeren als dit eerder is. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e verjaardag. Rekenvoorbeeld Stel, het partnerpensioen voor uw partner is: (1 x 1,225% x ,--) + (29 x 1,16% x ,--) = 9.538,37 per jaar Het wezenpensioen is dan: 20% x 9.538,37 = 1.907,67 per jaar per kind 2.2 Overlijden na beëindiging van uw huidige dienstverband Als u overlijdt nadat uw dienstverband is beëindigd, maar vóór uw pensioendatum, wordt het dan aanwezige pensioenbeleggingssaldo gebruikt voor de aankoop van één of meer pensioenen. Voor uw partner en/of kinderen worden pensioenen aangekocht bij een verzekeraar. De hoogte van de pensioenen is vooraf niet bekend. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw pensioenbeleggingssaldo op het moment dat u overlijdt. Uw partner krijgt deze uitkering levenslang, vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden tot en met de maand waarin uw partner zelf overlijdt. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen tot het einde van de maand waarin het kind 18 jaar wordt. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot zij 27 jaar zijn of tot zij klaar zijn met studeren als dit eerder is. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e verjaardag. Bij beëindiging van uw dienstverband wordt uw verzekering voor tijdelijk partnerpensioen gestopt. In geval van uw overlijden na beëindiging van uw dienstverband, ontvangt uw partner geen uitkering van tijdelijk partnerpensioen. 2.3 Overlijden na uw pensioendatum Zodra u met pensioen gaat, wordt een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt voor de aankoop van een partnerpensioen. Wanneer u overlijdt na uw pensioendatum, heeft uw partner recht op het partnerpensioen dat u hebt aangekocht bij pensionering. Als u bij pensionering geen behoefte hebt aan (het volledige) partnerpensioen, bijvoorbeeld omdat u geen partner hebt, kunt u ervoor kiezen om alleen ouderdomspensioen aan te kopen. Hebt u wel een partner, dan moet hij of zij ermee akkoord gaan dat u geen of minder partnerpensioen aankoopt. Het partnerpensioen bij pensionering bedraagt standaard 70% van het ouderdomspensioen dat uit het pensioenkapitaal wordt aangekocht. Uw partner krijgt deze uitkering levenslang, vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden tot en met de maand waarin uw partner zelf overlijdt. 8

9 3 Welk pensioen kunt u verwachten bij arbeidsongeschiktheid? Wanneer u vanwege arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kunt werken, kan het zijn dat uw huidige dienstverband (gedeeltelijk) wordt beëindigd. Op dat moment hebt u recht op twee voorzieningen vanuit het pensioenfonds: Premievrije voortzetting van de opbouw van uw pensioenkapitaal WIA-excedentpensioen 3.1 Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijft u deelnemer aan de Premiepensioenregeling. U bent arbeidsongeschikt als u twee jaar ziek bent en recht hebt op een WIA-uitkering. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt de opbouw van het saldo van uw pensioenrekening volledig voortgezet. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, wordt de opbouw van het saldo van uw pensioenrekening voor een deel voortgezet. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt u geen deelnemersbijdrage meer. Blijft u voor het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent in dienst van de werkgever dan neemt u voor dit deel op de reguliere wijze deel aan de Premiepensioenregeling en de WIA-excedentregeling. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt het pensioenfonds om te bepalen voor welk deel de opbouw van het saldo van uw pensioenrekening wordt voortgezet. In de volgende tabel staat voor hoeveel procent de opbouw van het saldo van uw pensioenrekening doorgaat als u arbeidsongeschikt bent. Voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? Voor hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door? 80 tot 100% arbeidsongeschikt 100,0 65 tot 80% arbeidsongeschikt 72,5 55 tot 65% arbeidsongeschikt 60,0 45 tot 55% arbeidsongeschikt 50,0 35 tot 45% arbeidsongeschikt 40,0 0 tot 35% arbeidsongeschikt 0,0 % Voorbeeld: Als u voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent (dit betekent volledig arbeidsongeschikt), gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal volledig door. Daarnaast blijft het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd zolang u volledig arbeidsongeschikt blijft. Als u voor 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent, gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal voor 60% door. Daarnaast blijft het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen voor 60% verzekerd zolang u arbeidsongeschikt blijft. Voor 40% blijft u in dienst van de werkgever en ontvangt u salaris. Over dat salaris wordt de normale storting berekend. Ook het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen zijn voor deze 40% verzekerd. Uw pensioenopbouw gaat dus volledig door. Indien u uit dienst treedt, gaat de pensioenopbouw uitsluitend door voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. 9

10 3.2 WIA-excedentpensioen De wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA of WGA) bedraagt maximaal 70% van het maximum jaarloon voor uitkeringen: ,-- (peildatum 1 januari 2015). Is uw pensioengevend jaarsalaris hoger dan deze grens, dan hebt u recht op een WIA-excedentpensioen. U ontvangt het WIA-excedentpensioen van een verzekeraar. Zolang u de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid ontvangt, hebt u recht op het WIA-excedentpensioen. De pensioenuitkering stopt uiterlijk wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het WIA-excedentpensioen bedraagt, bij volledige arbeidsongeschiktheid, 70% van het verschil tussen uw pensioengevend jaarsalaris en het maximum jaarloon ten tijde van het ontstaan van de ziekte. Na ingang wordt dit WIAexcedentpensioen niet geïndexeerd. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een lager percentage. De percentages komen overeen met de bij premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid vermelde tabel. Rekenvoorbeeld: Stel u bent 70% arbeidsongeschikt en uw fultime jaarsalaris is ,--. Uw WIAexcedentpensioen is dan: 72,5% x 70% x ( ,-- -/ ,--) = 72,5% x 70% x 2.204,-- = 1.027,18 per jaar 4 Wat moet ik nu doen? 4.1 Uw oude pensioen meenemen Hebt u al eerder gewerkt? Dan hebt u waarschijnlijk via uw vorige werkgever pensioen opgebouwd. U kunt dit pensioen overdragen naar Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Dit heet waardeoverdracht. Hieronder leest u daar meer over. Is het verstandig uw oude pensioen over te dragen? Dat hangt af van de verschillen in de pensioenregelingen. Als u de verschillen tussen uw oude pensioenregeling en de Premiepensioenregeling weet, kunt u een verstandige keuze maken. Denkt u hierbij aan: Is er verschil in de pensioenleeftijd bij beide regelingen? Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld in beide regelingen? Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen? Heb ik voorkeur voor slechts één pensioenuitvoerder of vind ik het niet erg om mijn pensioen van meerdere pensioenuitvoerders te krijgen? Wat betekent de waardeoverdracht financieel voor u? Dit kunnen we voor u berekenen. Indien u dit wenst, vraagt u dan binnen zes maanden nadat u in dienst bent gekomen een offerte aan. Wij vragen vervolgens een overzicht van uw pensioenen op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Met de gegevens van uw vorige pensioenuitvoerder maken wij de offerte. Het kan maximaal vijf maanden duren voordat u de offerte ontvangt, geteld vanaf het moment van ontvangst van uw verzoek. Houdt u daar rekening mee. Als u akkoord gaat met onze offerte, ondertekent u die. Wij regelen de waardeoverdracht dan voor u. De waarde van uw vorige pensioenen wordt dan gestort op uw pensioenrekening bij Robeco. Pensioenfondsen mogen niet meewerken aan waardeoverdracht als een pensioenfonds in een financieel moeilijke situatie zit. Dan kunnen er bij een pensioenfonds geen waardeoverdrachten binnenkomen en ook geen waardeoverdrachten uit het pensioenfonds gaan. Zodra de financiële situatie van het pensioenfonds is hersteld, krijgt u bericht en kunt u alsnog waardeoverdracht aanvragen. 10

11 4.2 Uw partner aanmelden Zoals u hebt kunnen lezen in onderdeel 2, heeft uw partner recht op een partnerpensioen na uw overlijden. Het is dus belangrijk dat uw partner bekend is bij het pensioenfonds. Op de brief die u bij deze brochure hebt ontvangen, is weergegeven of uw partner bekend is. Als deze gegevens niet juist zijn, kunt u de juiste gegevens van uw partner doorgeven aan de administrateur van het pensioenfonds. Woont u ongehuwd samen? Meld uw partner dan aan bij het pensioenfonds. Stuur hiervoor een brief met de gegevens van uw partner en een kopie van uw samenlevingsovereenkomst naar: Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland p/a AON Hewitt Postbus AB AMSTERDAM Een digitaal kopie van uw samenlevingsovereenkomst kunt u per naar het pensioenfonds sturen naar 5 Veranderingen op uw werk of in uw persoonlijke situatie 5.1 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Als u in deeltijd gaat werken, dan wordt daar rekening mee gehouden in de hoogte van de jaarlijkse premie. De storting op uw pensioenrekening is dan verhoudingsgewijs lager dan wanneer u voltijd werkt. Dit geldt tevens voor het niveau van het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen en voor het WIA-excedentpensioen. 5.2 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Gevolgen voor het partnerpensioen Als uw relatie wordt beëindigd vóór uw pensioendatum, heeft uw ex-partner recht op de waarde van het partnerpensioen. Ook als u ongehuwd samenwoonde en er sprake was van een samenlevingscontract. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Om de waarde van het bijzonder partnerpensioen te bepalen, wordt berekend welke pensioenen op de echtscheidingsdatum kunnen worden aangekocht. De waarde van het levenslange partnerpensioen wordt vervolgens op uw pensioenbeleggingssaldo in mindering gebracht. Voor uw ex-partner wordt de waarde van het partnerpensioen apart geadministreerd. Op het moment dat u overlijdt, wordt voor uw ex-partner van dit saldo een bijzonder partnerpensioen aangekocht. Als uw relatie wordt beëindigd na uw pensioendatum, heeft uw ex-partner recht op het levenslange partnerpensioen dat u op uw pensioendatum hebt aangekocht. Uiteraard heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen als u op de pensioendatum geen partnerpensioen hebt aangekocht. Gevolgen voor uw ouderdomspensioen Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioenbeleggingssaldo dat u tijdens de duur van uw huwelijk of partnerschap hebt opgebouwd. Dit wordt verevening van ouderdomspensioen genoemd. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van het pensioensaldo nadat het bijzonder partnerpensioen in mindering is gebracht op het saldo. Verevening is wettelijk niet van toepassing op ongehuwd samenwonende deelnemers. Wel hebt u dan de mogelijkheid om samen met uw ex-partner bij het pensioenfonds het verzoek in te dienen om het pensioenbeleggingssaldo te verdelen. 11

12 5.3 Wat gebeurt er met mijn pensioenkapitaal als ik uit dienst treed? Als uw dienstbetrekking wordt beëindigd, bent u geen deelnemer meer aan de Premiepensioenregeling en de WIA-excedentregeling. Er worden dan geen nieuwe stortingen gedaan. Het saldo op uw pensioenrekening dat u al hebt opgebouwd, blijft staan en fluctueert met de beleggingsrendementen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Bovendien stopt de verzekering voor het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen, wezenpensioen, en WIAexcedentpensioen op risicobasis. Als uw dienstbetrekking wordt beëindigd wegens uw arbeidsongeschiktheid, blijft u deelnemer aan de Premiepensioenregeling en de WIA-excedentregeling. In onderdeel 3 staat hoe dat gaat. Ook worden de verzekering van het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen, wezenpensioen en WIAexcedentpensioen op risicobasis voortgezet. Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Als u bij een andere werkgever in dienst treedt, dan is de kans groot dat u daar ook een pensioenregeling hebt. U kunt er dan voor kiezen om uw pensioenkapitaal van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland mee te nemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Op het moment dat u gaat deelnemen aan de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever, ontvangt u van de nieuwe pensioenuitvoerder meer informatie over waardeoverdracht. U vraagt de waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Gaat u akkoord met de waardeoverdracht, dan wordt het aanwezige pensioenbeleggingssaldo overgedragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. 6 Uw keuzemogelijkheden 6.1 Eerder met pensioen gaan In principe gaat uw pensioen in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, als vastgelegd in de AOW. Wilt u eerder met pensioen, dan kunt u dat aanvragen bij het pensioenfonds. Op z n vroegst kunt u met pensioen als u 55 jaar bent. Als u eerder met pensioen gaat dan uw 60-jarige leeftijd, moet u vanaf die datum ook daadwerkelijk stoppen met werken. Houd er wel rekening mee dat uw pensioen lager wordt als uw pensioen eerder ingaat. 6.2 Minder partnerpensioen Op de pensioendatum wordt het op dat moment opgebouwde pensioenkapitaal aangewend voor de aankoop van levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen. Standaard is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. U kunt er echter ook voor kiezen om minder partnerpensioen aan te kopen. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee akkoord gaan. De verkregen pensioenen dienen wel te worden getoetst aan de fiscale wetgeving. In het pensioenreglement is voor iedere soort pensioen een maximum opgenomen. 6.3 Deeltijdpensioen U kunt ook met deeltijdpensioen gaan. Dat betekent dat u bijvoorbeeld tussen uw 60 e en de maand volgend op de maand waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt in deeltijd gaat werken. U spreekt met uw werkgever af hoeveel uur u nog doorwerkt. U kunt hier geen afspraken over maken met het pensioenfonds. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kunt u met deeltijdpensioen voor 40%. Dit betekent dat u 40% van het dan aanwezige pensioenbeleggingssaldo kunt gebruiken om bij een verzekeraar een pensioenuitkering aan de kopen (eventueel in combinatie met een partnerpensioen). Voor 60% blijft u meedoen met de Premiepensioenregeling. Voor dit deel wordt uw pensioenbeleggingssaldo verder opgebouwd. In het pensioenreglement vindt u hierover meer informatie. Dit deeltijdpensioen moet minimaal 6 maanden duren. Als u met uw werkgever een deeltijdpensioen bent overeengekomen, dan kunt u dit pensioen aanvragen bij het pensioenfonds. Doe dat minimaal 6 maanden voordat u met deeltijdpensioen wilt gaan. 12

13 7 Overige informatie 7.1 Welke informatie moet over en weer worden verstrekt? Welke informatie moet ik geven? U bent verplicht om het pensioenfonds alle informatie te geven die nodig is om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld als u verhuist, arbeidsongeschikt raakt, een partner hebt/krijgt, kinderen hebt/krijgt of gaat scheiden. Ook als u onjuistheden aantreft op de informatie die u toegezonden krijgt van het pensioenfonds, bent u verplicht om dat zo spoedig mogelijk door te geven. U kunt bij het pensioenfonds navragen welke informatie u precies aan het pensioenfonds moet geven. Welke informatie ontvang ik over mijn pensioen? U ontvangt in ieder geval elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker. En het vereenvoudigt het maken van uw financiële planning. Als uw dienstverband met Hewlett-Packard Nederland B.V. is beëindigd, krijgt u niet meer ieder jaar een overzicht, maar één keer in de vijf jaar. Na pensionering ontvangt u jaarlijks een pensioenoverzicht van de verzekeraar waar u uw pensioen hebt aangekocht. Welke informatie moet het pensioenfonds mij in het algemeen geven? Als u behoefte hebt aan aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. Zij kunnen u de volgende informatie toesturen: Het premiepensioenreglement. Het jaarverslag en de jaarrekening. De uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en het pensioenfonds. Een berekening van de gevolgen van uw keuzes. Bijvoorbeeld als u kiest voor deeltijdpensioen of eerder stoppen met werken. Informatie die speciaal voor u relevant is. Als de toezichthouder het pensioenfonds een aanwijzing heeft gegeven. Dat betekent dat de toezichthouder vindt dat het pensioenfonds iets niet goed doet en aangeeft wat er wel moet gebeuren. Of er een bewindvoerder is aangewezen voor het pensioenfonds. Hoe het pensioenfonds omgaat met klachten. Welke informatie kan het pensioenfonds mij geven met betrekking tot mijn pensioenrekening? De volgende informatie is beschikbaar: Als u hebt gekozen voor Eigen Beheer informatie over uw beleggingen. Robeco informeert u jaarlijks of uw beleggingen nog aansluiten bij uw klant- en risico-profiel. Informatie over de beleggingen en advies inzake de beleggingsmogelijkheden, de feitelijke adviesmix, de risicopositie en de kosten in verband met de beleggingen. Een indicatie met betrekking tot het mogelijk te bereiken pensioenbeleggingssaldo op de pensioendatum en de daarbij gehanteerde aannames. Het risico is aanwezig dat het daadwerkelijk te bereiken beleggingssaldo lager is. Een indicatie van de pensioenen die kunnen worden aangekocht met het op de pensioendatum aanwezige pensioenbeleggingssaldo en de daarbij gehanteerde aannames. Het risico is aanwezig dat het daadwerkelijk in te kopen pensioen lager is. 7.2 Waar kan ik heen met mijn klachten? Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u een klacht indienen bij het pensioenfonds. U kunt in het klachtenreglement lezen hoe dat precies moet en wat er met uw klacht wordt gedaan. Dit klachtenreglement kunt u opvragen bij het pensioenfonds. 13

14 7.3 Nuttige adressen Hieronder vindt u nog een aantal nuttige adressen. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland p/a AON Hewitt t.a.v. pensioenadministratie Postbus AB AMSTERDAM Telefoonnummer: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV DEN HAAG Telefoonnummer: Website: Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op het internet: UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op het internet: Of u kunt bellen naar: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR DEN HAAG Telefoonnummer: Website: In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie over de Premiepensioenregeling en de WIAexcedentregeling. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze brochure. Het pensioenreglement Premiepensioenregeling 2015 is leidend. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen hebt. Deze vragen kunt u dan stellen aan de pensioenadministrateur van het pensioenfonds (telefoonnummer: ), Voor uitgebreide informatie over uw pensioenregeling verwijzen wij u ook naar de website van het pensioenfonds Hier kunt u het volledige pensioenreglement downloaden. Hebt u nog vragen over de belegging van uw pensioenbeleggingssaldo? Lees dan de brochure van Robeco Uw pensioen en Flexioen of kijk op Robeco is telefonisch bereikbaar via nummer gedurende kantooruren ( ). 14

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Middelloonregeling 2014, Premiepensioenregeling 2014 en WIA-excedentregeling 2014

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Middelloonregeling 2014, Premiepensioenregeling 2014 en WIA-excedentregeling 2014 Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Middelloonregeling 2014, Premiepensioenregeling 2014 en WIA-excedentregeling 2014 Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie