Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv

2 Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Pension Invest Plan-RIZIV sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53 te B Brussel, RPR Brussel, BTW BE Het Pension Invest Plan-RIZIV bestaat uit de bijzondere voorwaarden. Zij bevatten de concrete gegevens van het Pension Invest Plan-RIZIV. In de bijzondere voorwaarden worden onder meer vermeld: uw naam en adres, de naam en geboortedatum van de verzekerde, de looptijd, de aanvangsdatum, en de algemene voorwaarden. Zij omschrijven de algemene werking van het Pension Invest Plan-RIZIV. Zij zijn van toepassing op de Pension Invest Plannen-RIZIV die vanaf 26 november 2012 gesloten worden, tenzij in uw bijzondere voorwaarden anders is bepaald. De algemene voorwaarden bepalen onder meer uw en onze rechten en verplichtingen, de waarborgen, Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt eventueel aangevuld met het verzekeringsvoorstel, met de medische verklaring en met de bijvoegsels. Aan het Pension Invest Plan-RIZIV is een solidariteitsstelsel verbonden. Het solidariteitsreglement omschrijft onze solidariteitsprestaties. Wegwijs in de algemene voorwaarden De inhoudstafel bevindt zich vóór de algemene voorwaarden. Zij geeft u een algemeen overzicht van alle artikels van de algemene voorwaarden zodat u een welbepaald onderwerp waar u naar op zoek bent, gemakkelijk kunt terugvinden. De verklarende woordenlijst met betrekking tot de Pension Invest Plannen-RIZIV volgt na de algemene voorwaarden. De verklarende woordenlijst geeft u uitleg over de gebruikte technische en juridische verzekeringstermen en bepaalt de draagwijdte van sommige woorden. Telkens een woord uit de verklarende woordenlijst voor het eerst wordt gebruikt, staat het schuin gedrukt en is het voorzien van een sterretje*. De fiscale informatie en de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u achteraan de algemene voorwaarden. Wegwijs in het solidariteitsreglement In het solidariteitsreglement zijn de inhoudstafel, de artikels, de verklarende woordenlijst en fiscale informatie met betrekking tot de solidariteitsprestaties opgenomen. Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE , ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder het FSMA nr A voor AG Insurance nv F70283N 26/11/2012

3 Inhoudstafel Algemene voorwaarden van het Pension Invest Plan-RIZIV Deel I: Kenmerken van het Pension Invest Plan-RIZIV Artikel 1 Wat is het Pension Invest Plan-RIZIV? 4 Artikel 2 Doel en kenmerken van het Pension Invest Plan-RIZIV 4 Deel II: Contract Kapitaalsopbouw Artikel 3 Sluiting en inwerkingtreding van het contract 4 Artikel 4 Wat is de looptijd van het contract? 5 Artikel 5 Betaling van de premie(s) 5 Artikel 6 Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? 5 Artikel 7 Onze waarborgen: het verzekerd kapitaal leven en het verzekerd kapitaal overlijden 5 Deel III: Contract Bescherming Artikel 8 Sluiting en inwerkingtreding van het contract 5 Artikel 9 Wat is de looptijd van het contract? 5 Artikel 10 Betaling van de premie(s) 5 Artikel 11 Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? 6 Artikel 12 Onze waarborgen: minimum kapitaal en supplementair kapitaal 6 Deel IV: Gemeenschappelijke bepalingen voor de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming Artikel 13 Basis van de contracten, tariefgarantie en onbetwistbaarheid 6 Artikel 14 Aanduiding van de begunstigde 7 Artikel 15 Wat zijn de uitgesloten risico s? 7 Artikel 16 Wat betalen wij uit indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een Artikel 17 uitgesloten risico? 8 Welke documenten moeten ons bezorgd worden voor de uitbetaling van de verzekerde prestaties? 8 Artikel 18 Winstdeling 8 Artikel 19 Kan het contract nog worden opgezegd nadat het is gesloten? 8 Artikel 20 Kunt u uw contract afkopen? 8 Artikel 21 Kunt u het contract opnieuw in werking stellen? 9 Artikel 22 Kan er een voorschot verkregen worden op de verzekerde prestaties? 9 Artikel 23 Welke bijkomende informatie met betrekking tot uw Pension Invest Plan-RIZIV ontvangt u? 9 Artikel 24 Eventuele taksen en kosten 9 Artikel 25 Verandering van woonplaats en schriftelijke communicatie 9 Artikel 26 Vragen om informatie en klachten 10 Artikel 27 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 10 Artikel 28 Sociale pensioenovereenkomst en wetgeving inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen 10 Verklarende woordenlijst 10 Fiscale informatie 12 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 12 Solidariteitsreglement 13 3/18

4 Algemene voorwaarden van het Pension Invest Plan-RIZIV Deel I: Kenmerken van het Pension Invest Plan-RIZIV Artikel 1 Wat is het Pension Invest Plan-RIZIV? Het Pension Invest Plan-RIZIV is een sociale pensioenovereenkomst*. Een sociale pensioenovereenkomst combineert de opbouw van een rust- en overlevingspensioen met solidariteitsprestaties. A. Pensioenopbouw: contract Kapitaalsopbouw en contract Bescherming Het Pension Invest Plan-RIZIV is een verzekeringsspaarplan dat bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat kan aangevuld worden met een contract Bescherming. Het contract Kapitaalsopbouw laat u* toe een kapitaal samen te stellen. Indien de verzekerde* in leven is op de einddatum van het contract, betalen wij* dit kapitaal uit aan de door u aangeduide begunstigde bij leven*. Indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, waarborgen wij de betaling van een kapitaal aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden*. De artikels over het contract Kapitaalsopbouw vindt u terug in deel II en IV van deze algemene voorwaarden. Het contract Bescherming verstrekt een bijkomende dekking indien de verzekerde overlijdt tijdens de verzekerde periode. Afhankelijk van het type bescherming zullen wij aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden een minimum kapitaal of een supplementair kapitaal uitbetalen. Daardoor wordt de overlijdensdekking van uw contract Kapitaalsopbouw op een efficiënte wijze vervolledigd in geval van voortijdig overlijden. De artikels over het contract Bescherming vindt u terug in deel III en IV van deze algemene voorwaarden. Beide contracten zijn individuele levensverzekeringscontracten. B. Solidariteitsprestaties Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, kunt u ook genieten van onze solidariteitsprestaties*. Bij volledige arbeidsongeschiktheid* zorgen wij voor een premiefinanciering van uw Pension Invest Plan-RIZIV en keren wij u ook een maandelijkse rente uit. De artikels over deze solidariteitsprestaties vindt u terug in het solidariteitsreglement dat opgenomen is na deze algemene voorwaarden. C. Op maat van de zorgverstrekkers Als zorgverstrekker kunt u van een jaarlijkse RIZIV-bijdrage* genieten. U bent wettelijk verplicht deze bijdrage aan te wenden voor een overeenkomst die bij invaliditeit een vervangingsinkomen garandeert of voor een sociale pensioenovereenkomst. Aangezien het Pension Invest Plan- RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, kunt u de jaarlijkse RIZIV-bijdragen aanwenden als premies* voor uw Pension Invest Plan-RIZIV. Van uw jaarlijkse RIZIV-bijdrage, die op uw contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming wordt gestort, dienen wij ter financiering van het solidariteitsstelsel eerst een solidariteitsbijdrage* af te houden. Vervolgens worden met deze jaarlijkse RIZIV-bijdrage de verschuldigde premies en/of de premies die wij hebben voorgeschoten voor uw contract Bescherming betaald. Tenslotte wordt het saldo van uw jaarlijkse RIZIV-bijdrage gestort op uw contract Kapitaalsopbouw. De solidariteitsprestaties die door ons als premie worden gestort, worden op dezelfde wijze verwerkt. Op het Pension Invest Plan-RIZIV aanvaarden wij enkel premiestortingen die afkomstig zijn van het RIZIV en/of de solidariteitsprestaties die wij op uw contract(en) storten. Artikel 2 Doel en kenmerken van het Pensioen Invest Plan-RIZIV Het Pension Invest Plan-RIZIV bestaat uit een contract Kapitaalsopbouw dat u toelaat een kapitaal samen te stellen. Bij leven van de verzekerde op de einddatum, bij pensionering of vanaf 60 jaar kunt u dan over het opgebouwde kapitaal of de afkoopwaarde ervan beschikken. Komt de verzekerde voortijdig te overlijden, dan betalen wij het kapitaal overlijden uit aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden. Het contract Kapitaalsopbouw kan worden aangevuld met een contract Bescherming. Dit contract biedt een bijkomende dekking bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw. Wij bieden u de keuze uit: 1) De optie minimum kapitaal waarbij wij de betaling van een kapitaal waarborgen indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. De som van dit kapitaal en van het overlijdenskapitaal van het contract Kapitaalsopbouw is minstens gelijk aan het gewenste totaal verzekerd kapitaal bij overlijden, dat vermeld is in uw contract. 2) De optie supplementair kapitaal waarbij wij de betaling van het in uw contract vastgestelde kapitaal waarborgen indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Op iedere jaarlijkse vervaldag* beschikt u over de mogelijkheid om zonder kosten om te schakelen van de optie minimum kapitaal naar de optie supplementair kapitaal en omgekeerd. Deze mogelijkheid kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. Ons solidariteitsstelsel komt tussen indien u zou getroffen worden door een volledige arbeidsongeschiktheid. Deel II : Contract Kapitaalsopbouw Artikel 3 - Sluiting en inwerkingtreding van het contract Uw contract Kapitaalsopbouw is een door ons voorafgetekende polis*. Deze polis houdt een aanbod in tot sluiten van het contract onder de voorwaarden die erin beschreven zijn. Het contract treedt in werking zodra de bijzondere voorwaarden door u zijn ondertekend en de eerste premie is betaald. De datum van inwerkingtreding* is echter ten vroegste de aanvangsdatum* die in uw bijzondere voorwaarden is bepaald. Indien de verzekerde niet meer in leven is op de datum van inwerkingtreding van het contract, betalen wij de premie terug en eindigt het contract, zonder uitbetaling van een verzekerde prestatie. 4/18

5 Artikel 4 - Wat is de looptijd van het contract? Uw contract Kapitaalsopbouw is een tijdelijk contract waarvan de einddatum vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Indien de verzekerde in leven is op deze einddatum, dan betalen wij het verzekerd kapitaal leven uit aan de begunstigde bij leven. Indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, dan betalen wij het verzekerd kapitaal overlijden uit aan de begunstigde bij overlijden. Indien na het bereiken van de einddatum of na het overlijden van de verzekerde nog een RIZIV-bijdrage zou worden gestort op het contract, zullen wij het daarmee overeenstemmend kapitaal leven of overlijden uitbetalen aan de begunstigde. Artikel 5 - Betaling van de premie(s) Als tegenprestatie voor onze verbintenis, namelijk het waarborgen van het verzekerd kapitaal bij leven of bij overlijden van de verzekerde, dient er een sluitingspremie, eventueel gevolgd door latere premies, betaald te worden. Iedere gestorte premie, verminderd met de risicopremie voor de overlijdensdekking, verhoogt het reeds opgebouwde kapitaal bij leven. Deze premie wordt verwerkt aan het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de storting van deze premie. Het tarief dat wordt toegepast op de gestorte premies is gewaarborgd voor de nog resterende looptijd van het contract. Het tarief dat van toepassing zal zijn op de toekomstige premies kan wijzigen, maar het toegepaste tarief zal eveneens gewaarborgd zijn voor de nog resterende looptijd van het contract. Op dit contract kunnen enkel de RIZIV-bijdragen en de solidariteitsprestaties die wij als premie uitbetalen, worden gestort. Artikel 6 - Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? De betaling van een premie of een gedeelte ervan is niet verplicht. Indien de eerste premie niet wordt betaald, treedt het contract niet in werking. Dit betekent dat wij geen enkele prestatie zullen uitbetalen. Bij niet-betaling van een volgende premie blijft het reeds opgebouwde kapitaal behouden. Artikel 7 - Onze waarborgen: het verzekerd kapitaal leven en het verzekerd kapitaal overlijden Bij leven van de verzekerde op de einddatum van het contract betalen wij het kapitaal leven uit, vermeerderd met de verworven winstdeling* bij leven. Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract betalen wij 101% van de reserve*, inclusief 101% van de reserve van de winstdeling, die al gevormd is op het moment van overlijden. Onder bepaalde voorwaarden kent de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen*, aan de begunstigde het recht toe om de omvorming van het kapitaal in een rente te vragen. In dat geval zullen wij uw kapitaal zelf omvormen in een rente of overdragen naar een andere pensioeninstelling die de toepasselijke wetgeving naleeft. Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld zich dit ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico van artikel 15, betalen wij niet de verzekerde prestatie uit, maar wel de prestatie voorzien in artikel 16. Het verzekerd kapitaal leven en de einddatum van het contract worden bepaald in uw bijzondere voorwaarden en in de bijvoegsels. Deel III: Contract Bescherming Artikel 8 - Sluiting en inwerkingtreding van het contract A. Voorstel Indien u een contract Bescherming wenst te sluiten, kunnen wij een verzekeringsvoorstel voor u opmaken. Dit voorstel houdt geen verbintenis tot sluiten van het contract in, noch voor u, noch voor ons. Wij zullen u ook een medische verklaring geven die de verzekerde moet invullen en ondertekenen. Zo nodig zal de verzekerde ook gevraagd worden andere medische formaliteiten te vervullen. Deze documenten dienen om ons in te lichten over het te verzekeren risico. B. Sluiting en inwerkingtreding Nadat wij het risico hebben aanvaard, kan het contract gesloten worden door de ondertekening van de bijzondere voorwaarden. Het contract treedt in werking op de dag van de sluiting ervan. De datum van inwerkingtreding is echter ten vroegste de aanvangsdatum die in uw bijzondere voorwaarden is bepaald. Indien de verzekerde niet meer in leven is op de datum van inwerkingtreding van het contract, betalen wij de premie terug en eindigt het contract, zonder uitbetaling van de verzekerde prestaties. Artikel 9 - Wat is de looptijd van het contract? Uw contract loopt tot de jaarlijkse vervaldag die vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend verlengd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. Deze jaarlijkse stilzwijgende verlenging eindigt ten laatste op de uiterste einddatum die vermeld is in uw bijzondere voorwaarden. Artikel 10 - Betaling van de premie(s) Als tegenprestatie voor onze verbintenis, namelijk het waarborgen van het verzekerd kapitaal bij overlijden van de verzekerde, dient jaarlijks een premie te worden betaald. Deze premie dekt het risico van overlijden tot de volgende jaarlijkse vervaldag. Indien de dekking minder dan 1 jaar bedraagt op de aanvangsdatum van het contract of op de laatste jaarlijkse vervaldag, zal enkel een pro-rata van de premie worden aangerekend. In afwachting van de storting van de jaarlijkse RIZIV-bijdrage schieten wij de betaling van de premies voor. Wanneer de jaarlijkse RIZIV-bijdrage effectief op uw Pension Invest Plan-RIZIV wordt gestort, wordt eerst de solidariteitsbijdrage afgehouden en worden vervolgens de voorgeschoten en/of nog verschuldigde premies van uw contract Bescherming betaald. Het saldo van de RIZIV bijdrage wordt op uw contract Kapitaalsopbouw gestort. De solidariteitsprestaties die wij als premie storten, worden op dezelfde wijze verwerkt. Bij de aanvang en op de jaarlijkse vervaldag worden het kapitaal overlijden en de daarmee overeenstemmende premie berekend en aan u meegedeeld. Het tarief dat van toepassing is op deze berekening is gewaarborgd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. 5/18

6 De premie is niet meer verschuldigd indien de verzekerde niet meer in leven is op de vervaldag. Artikel 11 - Wat zijn de gevolgen van niet-betaling van de premie(s)? De betaling van een premie of een gedeelte ervan is niet verplicht. Indien geen jaarlijkse RIZIV-bijdrage wordt gestort, zullen wij u een aangetekende brief sturen. Met deze brief brengen wij u op de hoogte dat uw contract Bescherming zal beëindigd worden indien de premie niet betaald wordt binnen 30 dagen te rekenen vanaf deze verzending. Artikel 12 - Waarborgen: minimum kapitaal en supplementair kapitaal Het overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode geeft aanleiding tot de betaling van een minimum kapitaal of een supplementair kapitaal aan de begunstigde bij overlijden, naargelang het contract Bescherming. Onder bepaalde voorwaarden kent de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen aan de begunstigde het recht toe om de omvorming van het kapitaal in een rente te vragen. In dat geval zullen wij uw kapitaal zelf omvormen in een rente of overdragen naar een andere pensioeninstelling die de toepasselijke wetgeving naleeft. Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld zich dit ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico van artikel 15, betalen wij niet de verzekerde prestatie uit, maar wel de prestatie voorzien in artikel 16. Het verzekerd kapitaal overlijden, het nummer van uw contract Kapitaalsopbouw waarmee uw contract Bescherming is verbonden en de uiterste einddatum van uw contract worden bepaald in uw bijzondere voorwaarden en in de bijvoegsels. A. Minimum kapitaal 1) Wat is onze waarborg bij de dekking minimum kapitaal? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de uitbetaling van het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming. Dit minimum kapitaal betalen wij uit bovenop het kapitaal overlijden van uw contract Kapitaalsopbouw. Bij de sluiting van uw contract Bescherming stelt u het totaal verzekerd kapitaal overlijden vast dat u wilt gewaarborgd hebben in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode. Dit kapitaal is minstens gelijk aan de som van de gewaarborgde kapitalen overlijden van het contract Kapitaalsopbouw en van het contract Bescherming. 2) Bepaling van het minimum kapitaal Bij de sluiting en op iedere jaarlijkse vervaldag wordt het gewaarborgd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming bepaald als het positieve verschil tussen: het totaal verzekerd kapitaal bij overlijden, verminderd met de eventuele afhoudingen* die reeds op uw contract Kapitaalsopbouw werden verricht en 101% van de reserve van uw contract Kapitaalsopbouw op de sluitingsdatum of op de jaarlijkse vervaldag. Het nieuwe kapitaal overlijden is geldig tot de volgende jaarlijkse vervaldag en wordt u meegedeeld via een bijvoegsel. 3) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. De premie zal in dat geval aangepast worden. In geval van vermeerdering van het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden vóór de jaarlijkse vervaldag kunnen wij een extra premie vragen. Een vermindering van het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden heeft pas uitwerking vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. 4) Einde van de dekking Uw contract Bescherming eindigt automatisch van zodra het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming nul bedraagt op de jaarlijkse vervaldag. Meer bepaald zal dit het geval zijn vanaf het ogenblik dat het bedrag dat overeenstemt met 101% van de reserve van uw contract Kapitaalsopbouw groter is dan of gelijk is aan het gewenste totaal verzekerd kapitaal overlijden, verminderd met de eventueel uitgevoerde afhoudingen. B. Supplementair kapitaal 1) Wat is onze waarborg bij de dekking supplementair kapitaal? Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode, waarborgen wij de uitbetaling van het verzekerd kapitaal overlijden van uw contract Bescherming. Dit supplementair kapitaal betalen wij bovenop het kapitaal overlijden van uw contract Kapitaalsopbouw. Het supplementair kapitaal blijft in principe onveranderd gedurende de ganse looptijd van uw contract. 2) Wijzigingen Mits ons akkoord kunt u beslissen het supplementair kapitaal te vermeerderen of te verminderen. Deze wijziging kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie. De premie zal in dat geval aangepast worden. In geval van vermeerdering van het supplementair kapitaal vóór de jaarlijkse vervaldag kunnen wij een extra premie vragen. Een vermindering van het kapitaal heeft pas uitwerking vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Deel IV: Gemeenschappelijke bepalingen voor de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming Artikel 13 - Basis van de contracten, tariefgarantie en onbetwistbaarheid A. Uw verklaringen, de verklaringen van de verzekerde en de vermeldingen die voorkomen in de geneeskundige getuigschriften en in andere documenten die wij ontvangen naar aanleiding van de sluiting of de wijziging van het contract, vormen de basis van het contract en maken daarvan volledig deel uit. B. De contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming kunnen niet worden afgesloten ter dekking of wedersamenstelling van een krediet. Tijdens de looptijd van uw contract kunt u echter wel een voorschot op het verzekerd kapitaal van uw contract Kapitaalsopbouw krijgen, uw pensioenrechten in pand geven of de afkoopwaarde van uw contract Kapitaalsopbouw toewijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet. 6/18

7 Deze voorschotten, inpandgevingen en toewijzingen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet zijn enkel toegestaan om u in staat te stellen op het grondgebied van de Europese Unie onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. De voorschotten moeten worden terugbetaald zodra die goederen uit uw vermogen verdwijnen. C. Voor het contract Kapitaalsopbouw zijn de technische grondslagen van het toegepaste tarief gewaarborgd voor de gestorte premies, maar zij kunnen wijzigen voor de toekomstige premies. Voor het contract Bescherming zijn de technische grondslagen van het tarief dat toegepast wordt bij de berekening van de verzekerde prestaties en de daarmee overeenstemmende premie gewaarborgd tot de volgende jaarlijkse vervaldag. D. Het contract is onbetwistbaar vanaf het ogenblik dat het in werking treedt, behalve in geval van bedrog. Daarnaast kunnen wij de nietigheid van het contract niet inroepen op grond van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens door u of door de verzekerde, behalve indien dit opzettelijk is gebeurd. E. Indien de leeftijd van de verzekerde onjuist is opgegeven, worden de verzekerde prestaties vermeerderd of verminderd in functie van de werkelijke leeftijd die in acht had moeten genomen worden. F. Alle in uw contract vermelde datums nemen een aanvang om nul uur. Artikel 14 - Aanduiding van de begunstigde A. Totdat de verzekerde prestaties opeisbaar worden, hebt u het recht één of meerdere begunstigden aan te duiden. Tijdens de looptijd van uw contract kunt u ook de begunstiging herroepen of wijzigen zolang de begunstiging niet is aanvaard. De begunstigde heeft door zijn aanduiding recht op de verzekerde prestaties. Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, bent u de begunstigde bij leven en kunt u best bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw kinderen, uw nalatenschap, als begunstigde bij overlijden aanduiden. B. De begunstiging kan steeds aanvaard worden. Zolang u leeft, kan deze aanvaarding slechts gebeuren door een bijvoegsel bij uw contract, dat ondertekend wordt door uzelf, door de begunstigde en door ons. C. Indien de begunstiging is aanvaard, kunt u uw recht van afkoop* en uw recht van herroeping of wijziging van de begunstiging enkel uitoefenen mits de geschreven toestemming van de aanvaardende begunstigde. D. Wij kunnen enkel rekening houden met de aanduiding, de herroeping of de wijziging van de begunstiging indien u ons hiervan schriftelijk verwittigt. E. Indien u geen begunstigde hebt aangeduid of indien de begunstiging geen gevolgen kan hebben of herroepen is, komen de verzekerde prestaties toe aan uzelf of aan uw nalatenschap. Wanneer de begunstigde overlijdt vóór de verzekerde, komen de verzekerde prestaties toe aan uzelf of aan uw nalatenschap, tenzij u een andere begunstigde hebt aangeduid. Artikel 15 - Wat zijn de uitgesloten risico s? A. Uitgesloten risico s, tenzij anders overeengekomen Tenzij anders is overeengekomen in uw bijzondere voorwaarden, zijn de hieronder opgesomde risico s niet gedekt. 1) Specifieke luchtvaartrisico s a) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan boord van een luchtvaartuig met ultra-lichte motor, van een prototype of van een toestel dat gebruikt wordt bij competities, demonstraties, snelheidsproeven, raids, records of recordpogingen, met inbegrip van de voorbereiding erop. b) Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van parachutisme, bijvoorbeeld parasailing of valschermspringen, tenzij de verzekerde verplicht werd het luchtvaartuig te verlaten waarvoor de luchtvaartrisico s gedekt zijn door het contract. c) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval dat voortvloeit uit het beoefenen van het zweefvliegen of het trekken van zweefvliegtuigen, indien daartoe geen machtiging was verkregen van de bevoegde instanties. d) Het overlijden van de verzekerde door een ongeval aan boord van een militair toestel, behalve als het gaat om een transporttoestel of een toestel dat een luchtexcursie maakt. 2) Oorlogs- en oproerrisico s a) Het overlijden van de verzekerde in België, als gevolg van een oorlogsgebeurtenis. Onder oorlogsgebeurtenis wordt verstaan een gebeurtenis die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een offensieve of een defensieve actie van een oorlogvoerende mogendheid of van eender welke gebeurtenis van militaire aard. Deze uitsluiting wordt uitgebreid met het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van om het even welke oorzaak, wanneer hij actief deelneemt aan de vijandelijkheden. b) Het overlijden van de verzekerde in het buitenland als gevolg van een oorlogsgebeurtenis, zoals hierboven bepaald, als het conflict reeds bestond op het ogenblik dat de verzekerde in dat land aankomt. Indien het conflict ontstaat tijdens het verblijf van de verzekerde, blijft het overlijden verzekerd tegen de oorlogsgebeurtenis gedurende de eerste 30 dagen van de vijandelijkheden, op voorwaarde dat de verzekerde hieraan niet actief deelneemt of er zich niet vrijwillig aan blootstelt. c) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden met politieke, ideologische of sociale ondergrond, al dan niet gepaard gaand met opstand tegen de overheid of tegen eender welke gevestigde macht, indien de verzekerde er actief aan deelneemt. De verzekerden, die ingezet worden door een Belgische overheid voor het handhaven van de orde in België, blijven verzekerd tegen het oproerrisico van zodra het contract minstens sedert 2 jaar in werking is getreden. B. Altijd uitgesloten risico s De hieronder opgesomde risico s zijn nooit gedekt. 1) Het overlijden van de verzekerde als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de datum van de inwerkingtreding, het opnieuw in werking stellen of de verhoging van de verzekerde waarborgen die niet voorzien waren vanaf de aanvangsdatum van het contract. In de laatste twee gevallen heeft de uitsluiting enkel betrekking op het deel van de verzekerde prestaties die het voorwerp uitmaken van het opnieuw in werking stellen of van de verhoging. 2) Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringsnemer (indien deze niet dezelfde persoon is als de verzekerde) of van één van de begunstigden. Onze vrijstelling van betaling is in dit laatste geval beperkt tot het bedrag dat had moeten worden uitgekeerd aan deze begunstigde. 7/18

8 Wanneer het een verzekering betreft, aangewend tot waarborg of wedersamenstelling van een krediet, wordt voor de toepassing van dit punt als begunstigde beschouwd, elke persoon die, indien er geen verzekering was geweest, voor het geheel of voor een deel tot het betalen van de schuld zou gehouden zijn. Onze vrijstelling van betalen is beperkt tot het aandeel van de betrokken begunstigde in de schuld. 3) Het overlijden van de verzekerde dat het gevolg is van een rechtelijke veroordeling of dat zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een daad die gelijk is aan of zou kunnen gekwalificeerd worden als een misdaad of een opzettelijk wanbedrijf met de verzekerde als dader of mededader en waarvan hij de gevolgen had kunnen voorzien. Artikel 16 - Wat betalen wij uit indien het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico? Wanneer het overlijden van de verzekerde het gevolg is van een uitgesloten risico, betalen wij de theoretische afkoopwaarde* uit, berekend op de dag van het overlijden. Indien het overlijden veroorzaakt is door de opzettelijke daad of op aansporing van een begunstigde, betalen wij niet de verzekerde prestaties of het gedeelte ervan dat voor hem bestemd was. Wij keren dan de theoretische afkoopwaarde daarvan uit, hetzij aan uzelf of aan uw rechthebbenden, hetzij aan uw schuldeiser indien de verzekering aangewend is tot waarborg of wedersamenstelling van een krediet. Artikel 17 - Welke documenten moeten ons bezorgd worden voor de uitbetaling van de verzekerde prestaties? A. Bij leven van de verzekerde op de einddatum van het contract Kapitaalsopbouw betalen wij de verzekerde prestaties uit na ontvangst van: de originele bijzondere voorwaarden en bijvoegsels; een levensbewijs van de verzekerde; andere documenten die wij zouden vragen omdat ze voor ons noodzakelijk zijn voor de vereffening van het contract. B. Bij overlijden van de verzekerde tijdens de verzekerde periode betalen wij de verzekerde prestaties uit na ontvangst van: de originele bijzondere voorwaarden en bijvoegsels; een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde; een geneeskundig getuigschrift dat de oorzaken en de omstandigheden van zijn overlijden vermeldt; een akte of attest van erfopvolging wanneer de begunstigde(n) niet met naam werd(en) aangeduid; andere documenten die wij zouden vragen omdat ze voor ons noodzakelijk zijn voor de vereffening van het contract. C. Indien het kapitaal bij ons zou omgevormd worden in een rente, kunnen wij de uitbetaling ervan afhankelijk maken van de voorlegging van een levensbewijs van de rentegenieter. Artikel 18 - Winstdeling A. Wat is winstdeling? Wanneer we overgaan tot winstdeling, betekent dit dat we gratis afstand doen van een deel van onze winst ten voordele van bepaalde categorieën verzekeringscontracten. Als we aan uw contract winstdeling toekennen, brengt dit een verhoging van het verzekerd kapitaal bij leven of bij overlijden met zich mee. De winstdeling die werd toegekend aan uw contract en de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal is gewaarborgd. De toekenning van een toekomstige winstdeling mag, overeenkomstig de wetgeving, niet gewaarborgd worden. Zij is afhankelijk van de economische conjunctuur en van onze bedrijfsresultaten. De winstdeling wordt toegekend volgens de regels van het winstdelingsplan dat op het betrokken jaar van toepassing is. B. Welke contracten geven recht op winstdeling? Momenteel geeft het contract Kapitaalsopbouw recht op winstdeling, zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Dit gebeurt onder de vorm van een definitieve verhoging van het eindkapitaal dat aan de begunstigde bij leven wordt uitgekeerd. Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract, wordt het verzekerd kapitaal overlijden van het contract Kapitaalsopbouw verhoogd met 101% van de winstdelingsreserve, berekend op de datum van overlijden. De winstdeling wordt toegekend voor het gedeelte van het contract dat niet het voorwerp uitmaakt van een door ons gegeven voorschot. Het contract Bescherming geeft momenteel geen recht op winstdeling. C. Kunnen de voorwaarden van toekenning van winstdeling veranderen? De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van winstdeling te kunnen genieten, kunnen in de toekomst wijzigen. Er kunnen ook nieuwe voorwaarden worden opgelegd. Indien zo n wijziging invloed heeft op uw contract, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u een wijziging van één van de technische elementen* van uw contract vraagt, is het recht op winstdeling afhankelijk van de nieuwe kenmerken van uw contract en van het winstdelingsplan dat op dat ogenblik van toepassing is. Artikel 19 - Kan het contract nog worden opgezegd nadat het is gesloten? A. Opzegging door u U hebt het recht om zowel uw contract Kapitaalsopbouw als uw contract Bescherming schriftelijk op te zeggen binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding ervan. We zullen dan de betaalde premie terugstorten, verminderd met de bedragen die reeds werden verbruikt om het risico van overlijden te dekken. B. Opzegging door ons Wanneer uw contract een voorafgetekende polis is, beschikken wij ook over de mogelijkheid het contract op te zeggen binnen 30 dagen nadat wij de polis hebben ontvangen. De opzegging treedt in werking 8 dagen nadat wij u hiervan in kennis hebben gesteld. Wij storten dan de betaalde premie volledig terug. Artikel 20 - Kunt u uw contract afkopen? A. Recht van afkoop U kunt uw contract volledig afkopen wanneer u over het recht van afkoop beschikt en de nodige formaliteiten uitvoert. Wij betalen u dan de afkoopwaarde* uit. In bepaalde gevallen kan de uitoefening van uw recht van afkoop beperkt zijn. Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, kunt u uw contract slechts afkopen op het ogenblik van uw pensionering of vanaf het ogenblik dat u de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. 8/18

9 Daarnaast kunt u bijvoorbeeld uw contract niet afkopen indien u het recht van afkoop hebt overgedragen of in pand gegeven aan een derde. Indien de begunstigde heeft aanvaard, moet u voor de uitoefening van het recht van afkoop over het schriftelijk akkoord van deze begunstigde beschikken. B. Hoe kunt u uw recht van afkoop uitoefenen en hoe wordt de afkoopwaarde berekend? Als u uw contract wenst af te kopen, dient u dit schriftelijk bij ons aan te vragen. Voor de berekening van de afkoopwaarde wordt rekening gehouden met de datum van de aanvraag van de afkoop. De afkoop heeft uitwerking op de datum waarop u het kwijtschrift of elk ander gelijkwaardig document voor akkoord ondertekent. Vanaf dat ogenblik zijn de prestaties niet langer verzekerd. Het ondertekend kwijtschrift en de originele bijzondere voorwaarden dienen ons te worden bezorgd. Daarna betalen we de theoretische afkoopwaarde van uw contract uit, verminderd met een afkoopvergoeding en de eventuele verplichte inhoudingen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing. De afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde, met een minimumafkoopvergoeding van 75 EUR. Dit bedrag van 75 EUR wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100) geïndexeerd. De afkoopvergoeding bedraagt 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk in het 5de, 4de, 3de, 2de of laatste jaar vóór de einddatum van het contract, onverminderd de toepassing van de voornoemde minimumafkoopvergoeding. De afkoopvergoeding wordt niet toegepast wanneer de verzekerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de aanvraag van de afkoop. Artikel 21 - Kunt u het contract opnieuw in werking stellen? Wanneer uw contract afgekocht of gereduceerd is, kunt u het contract opnieuw in werking stellen voor de bedragen die op de datum van de afkoop of van de reductie verzekerd waren. Deze mogelijkheid kunnen wij afhankelijk maken van een risicoselectie waarvan de kosten door u gedragen worden. U dient de wederinwerkingstelling schriftelijk bij ons aan te vragen binnen 3 maanden die volgen op de afkoop of binnen 3 jaar die volgen op de reductie van uw verzekeringscontract. Voor een afgekocht contract dient u ons de afkoopwaarde terug te storten en wordt bij de wederinwerkingstelling de premie aangepast, rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik van de afkoop. Voor een gereduceerd contract gebeurt het opnieuw in werking stellen door de premie aan te passen, rekening houdend met de theoretische afkoopwaarde op het ogenblik waarop het contract opnieuw in werking wordt gesteld. Artikel 22 - Kan er een voorschot verkregen worden op de verzekerde prestaties? U kunt van ons onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen op het verzekerd kapitaal van het contract Kapitaalsopbouw en dit tegen afgifte van uw originele bijzondere voorwaarden. De modaliteiten van het voorschot zijn opgenomen in de voorschotovereenkomst die tussen u en ons dient te worden afgesloten. Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, kunnen wij u enkel een voorschot toestaan om u in staat te stellen op het grondgebied van de Europese Unie onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. Het voorschot moet worden terugbetaald zodra de goederen uit uw vermogen verdwijnen. Het bedrag van het voorschot kan niet groter zijn dan het minimum dat de afkoopwaarde tijdens heel de nog te lopen duur van het contract kan bereiken en wordt beperkt tot het bedrag dat voor vereffening vatbaar is en rekening houdend met eventuele wettelijke afhoudingen. Op de winstdelingen kunt u geen voorschot ontvangen. Er wordt geen voorschot toegestaan op de contracten Bescherming. Artikel 23 Welke bijkomende informatie met betrekking tot uw Pension Invest Plan-RIZIV ontvangt u? Voor uw contract Kapitaalsopbouw zullen wij u iedere verhoging van uw kapitaal leven naar aanleiding van een premiebetaling meedelen. Voor uw contract Bescherming zal u bij iedere jaarlijkse vervaldag een bijvoegsel ontvangen dat zowel het bedrag van het kapitaal overlijden als de daarmee overeenstemmende premie vermeldt. Bovendien delen wij u tijdig alle informatie mee die door de wetgeving op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen is voorzien. Zo zal u onder meer jaarlijks een pensioenfiche ontvangen. Artikel 24 - Eventuele taksen en kosten De belastingen, taksen of rechten die bestaan of die onder om het even welke benaming zouden gevestigd worden na de sluiting van het contract en die krachtens de sluiting of de uitvoering van het contract verschuldigd (zouden) zijn, vallen ten laste van u, de rechthebbenden, de begunstigde(n) of de rentegenieter naargelang het geval. Er kunnen kosten aangerekend worden wanneer er bijzondere uitgaven veroorzaakt worden door toedoen van u, van de verzekerde, van de begunstigde of van de rentegenieter. We kunnen onder meer kosten aanrekenen voor het verstrekken van duplicaten, specifieke overzichten en attesten, voor het opzoeken van adresgegevens en wanneer we op uw vraag een technisch element van uw contract wijzigen. Artikel 25 - Verandering van woonplaats en schriftelijke communicatie A. Indien u uw woonplaats wijzigt, gelieve dan uw nieuw adres onmiddellijk aan ons mee te delen met vermelding van het nummer van uw contract. Indien dit niet gebeurt, worden alle mededelingen en kennisgevingen geldig toegestuurd op het adres dat in uw contract is vermeld of op het laatste adres dat ons is meegedeeld. B. Indien in deze algemene voorwaarden staat dat wij schriftelijk moeten verwittigd worden, wil dit zeggen door middel van een voorgedrukt document dat behoorlijk is ingevuld, gedateerd en ondertekend of door middel van een gedagtekend en ondertekend schrijven. Alle voorgedrukte documenten die noodzakelijk zijn voor de verrichtingen die u wenst uit te voeren zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis. C. Alle termijnen die aanvangen op de datum van ontvangst van het geschrift door ons, vangen aan op hun datum van ontvangst op onze maatschappelijke zetel. 9/18

10 Artikel 26 - Vragen om informatie en klachten Wanneer u vragen hebt over dit contract kunt u steeds contact opnemen met uw BNP Paribas Fortis-kantoor of tussenpersoon. Zij zullen u graag informatie geven of samen met u zoeken naar een oplossing. Indien u een klacht hebt, kunt u die overmaken aan de Klachtendienst van AG Insurance nv, E.Jacqmainlaan 53 te B Brussel. Daarnaast kunt u klacht neerleggen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel. Een klacht ontneemt u niet de mogelijkheid een rechtzaak te beginnen. Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgische recht, en momenteel voornamelijk de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, is van toepassing op dit verzekeringscontract. Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Artikel 28 - Pensioenovereenkomst en wetgeving inzake aanvullende pensioenen voor zelfstandigen In deze algemene voorwaarden zijn er, naast de contractsvoorwaarden van het Pension Invest Plan-RIZIV, ook een aantal bepalingen opgenomen die overgenomen zijn uit de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en uit artikel 54 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 dat het sociaal statuut van sommige zorgverstrekkers regelt. Bij wijziging van deze wetgeving zijn de nieuwe wettelijke bepalingen automatisch van toepassing. Wij kunnen deze algemene voorwaarden dan aanpassen aan deze nieuwe wetgeving, zonder dat uw akkoord hiertoe vereist is. Verklarende woordelijst Aanvangsdatum Is de datum vanaf wanneer de duur van het contract begint te lopen. Deze datum wordt vermeld in uw bijzondere voorwaarden. Afhoudingen Zijn verminderingen van de theoretische afkoopwaarde van uw contract Kapitaalsopbouw die voortvloeien uit bijvoorbeeld een gedeeltelijke afkoop. Afkoop Is de verbreking van het contract waarbij de waarborg eindigt en we de afkoopwaarde van het contract uitbetalen. Afkoopwaarde Is het bedrag dat we dienen te storten wanneer het contract wordt afgekocht. Dit bedrag is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde verminderd met een eventuele afkoopvergoeding en is beperkt tot het kapitaal overlijden. Begunstigde(n) bij leven Is of zijn de perso(o)n(en), die u kunt aanduiden in de bijzondere voorwaarden van het contract Kapitaalsopbouw om het verzekerde kapitaal te ontvangen in geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract. Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, bent u de begunstigde bij leven. Begunstigde(n) bij overlijden Is of zijn de perso(o)n(en), die u kunt aanduiden in de bijzondere voorwaarden van de contracten Kapitaalsopbouw en Bescherming om het verzekerd kapitaal te ontvangen in geval overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. Aangezien het Pension Invest Plan-RIZIV een sociale pensioenovereenkomst is, kunt u best bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw kinderen, uw nalatenschap, als begunstigde bij overlijden aanduiden. Datum van inwerkingtreding Is de datum vanaf wanneer het contract uitwerking heeft, de datum vanaf wanneer dus de prestaties verzekerd zijn. De datum van inwerkingtreding kan niet vroeger zijn dan de aanvangsdatum van het contract. Jaarlijkse RIZIV-bijdrage In het kader van de wettelijke regelingen van sociale voordelen voor sommige zorgverstrekkers kan het RIZIV een bijdrage voor een welbepaald jaar vaststellen. Deze RIZIV-bijdrage wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt. U bent verplicht de jaarlijkse RIZIV-bijdrage aan te wenden voor een verzekering die bij invaliditeit een vervangingsinkomen garandeert of voor een sociale pensioenovereenkomst. Jaarlijkse vervaldag De eerste jaarlijkse vervaldag is vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract Bescherming. De volgende jaarlijkse vervaldagen hebben plaats telkens een jaar later. Het zijn de datums waarop het kapitaal overlijden en de daarmee overeenstemmende premie worden berekend. Premie Is het bedrag dat moet betaald worden als tegenprestatie voor de waarborgen die we verlenen. Reserve van het contract Is het bedrag dat bij ons is gevormd door kapitalisatie van de betaalde premie(s), verminderd met de verbruikte sommen. RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sociale pensioenovereenkomst Levensverzekeringscontract dat gesloten is in toepassing van artikel 46 van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad 31 december 2002). De sociale pensioenovereenkomst voorziet in de opbouw van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen waaraan ook een solidariteitsstelsel verbonden is. Solidariteitsbijdrage Percentage dat, ter financiering van het solidariteitsstelsel, wordt afgehouden van de jaarlijkse RIZIV-bijdrage die wordt gestort op uw Pension Invest Plan-RIZIV en van de solidariteitsprestaties die wij als premie op uw Pension Invest Plan-RIZIV storten. Solidariteitsprestaties Ons solidariteitsstelsel omvat de volgende solidariteitsprestaties: de financiering van de opbouw van uw aanvullend rusten/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid; de financiering van de opbouw van uw aanvullend rusten/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van invaliditeit; een vergoeding onder de vorm van een rente tijdens de eerste 5 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid. 10/18

11 Technisch element Is een gegeven dat in de verzekeringstechniek gebruikt wordt voor de berekening van de verzekeringsprestaties, bijvoorbeeld: het bedrag van het verzekerd kapitaal, de looptijd, de premie, Theoretische afkoopwaarde Is de reserve van uw contract die bij ons is gevormd door de kapitalisatie van de betaalde premie(s), verminderd met de verbruikte sommen. U Is de verzekeringsnemer van het contract, dit betekent de persoon die het contract sluit met ons en die gebruik kan maken van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn beschreven. U bent ook de aangeslotene bij het solidariteitsstelsel. Verzekerde Is de verzekeringsnemer en de persoon op wiens hoofd de verzekering wordt gesloten. De verzekerde van het contract Kapitaalsopbouw en van het contract Bescherming is dezelfde persoon. Volledige arbeidsongeschiktheid Is de vermindering van uw lichamelijke geschiktheid voor de uitoefening van een beroepsactiviteit die verenigbaar is met uw kennis, aanleg en ervaring, met minstens 2/3. Deze vermindering van de lichamelijke geschiktheid dient bij medische beslissing vastgesteld te zijn: zij dient door de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds of door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV erkend te zijn. U dient ons het attest van deze geneesheer of van deze Raad over te maken. Voorafgetekende polis Is een verzekeringspolis die vooraf door ons is ondertekend en die een aanbod inhoudt tot het sluiten van een contract onder de voorwaarden die erin beschreven zijn. Het contract is gesloten van zodra u het ondertekend hebt en treedt in werking van zodra de eerste premie betaald is. Wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Artikels 41 e.v. van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad 31 december 2002), die het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen regelen. Wij Zijn de verzekeraar met wie het verzekeringscontract wordt gesloten: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te B Brussel. Winstdeling Is een definitieve en gratis afstand van een deel van onze winst ten gunste van het contract. 11/18

12 Fiscale informatie Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/05/2006 A. Inkomstenbelastingen en andere bepalingen De jaarlijkse RIZIV-bijdragen die u als premie voor uw Pension Invest Plan-RIZIV aanwendt, zijn vrijgestelde beroepsinkomsten. De kapitalen en afkoopwaarden van het Pension Invest Plan RIZIV worden als volgt belast: De wettelijke RIZIV-inhouding van 3,55% wordt verricht bij elke uitkering. De solidariteitsbijdrage van 1% of 2% kan verschuldigd zijn. Vervolgens worden de kapitalen en afkoopwaarden die uitgekeerd worden bij leven van de verzekerde op de einddatum, in één van de vijf jaren eraan voorafgaand of bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum, belast in de personenbelasting via het systeem van de omzettingsrente. Dit systeem komt erop neer dat het uitgekeerde kapitaal of de afkoopwaarde wordt omgezet in een fictieve rente. Wanneer het kapitaal echter ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij leven die minstens tot aan die leeftijd actief is gebleven, dan zal de fictieve rente berekend worden op 80% van het bruto-eindkapitaal. Het bedrag van de rente wordt bepaald op basis van de leeftijd van de verkrijger op het tijdstip van de uitkering en stemt overeen met een bepaald percentage van het uitgekeerde kapitaal of de afkoopwaarde. Deze fictieve rente moet de verkrijger bij zijn beroepsinkomen voegen, gedurende 10 jaar indien hij op het moment van de uitkering 65 jaar of ouder was, of gedurende 13 jaar indien hij jonger was. Winstdelingen worden niet belast. B. Successierechten Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op de verzekerde prestaties. C. Up to date Deze informatie is gebaseerd op de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/05/2006. U kunt u steeds wenden tot uw BNP Paribas Fortis-kantoor of tussenpersoon voor meer gedetailleerde en geactualiseerde fiscale informatie. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De verzekeringsnemer en in voorkomend geval de verzekerde, hierna de betrokkenen, gaan akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens door AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, te B Brussel, en door Fortis Bank nv, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, te B Brussel, zijnde de verantwoordelijken voor de verwerking. De betrokkenen gaan akkoord met de registratie en de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het beheer van de relaties die uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeien, het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen en de commerciële prospectie inzake producten gepromoot door de vennootschappen van de financiële groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt. De betrokkenen gaan akkoord met de uitwisseling van die gegevens tussen AG Insurance en de vennootschappen van de financiële groepen waarvan AG Insurance deel uitmaakt en/of de verzekeringsbemiddelaars waarmee AG Insurance werkt, alsook met de mededeling ervan aan derden wanneer de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten dit vereist of in geval van wettig belang. Dit akkoord geldt ook indien de mededeling zou gebeuren naar landen buiten de Europese Unie. De toegang tot de persoonsgegevens is strikt beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. De weigering van de betrokkenen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen waar AG Insurance en/of Fortis Bank om vraagt, kan het ontstaan van contractuele relaties verhinderen, de aard van contractuele relaties wijzigen of het beheer van contractuele relaties beïnvloeden. De betrokkenen geven hun uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking door AG Insurance van de persoonsgegevens die hun gezondheid betreffen, onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg alsook onder dezelfde voorwaarden voor de verwerking door de eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars gevestigd in België of in het buitenland. Indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking of voor de uitvoering van de overeenkomsten gaan de betrokkenen akkoord dat dergelijke gegevens bij andere personen ingezameld worden. De persoonsgegevens die de gezondheid betreffen worden verwerkt met het oog op bovenvermelde doeleinden, met uitzondering van de commerciële prospectie. De betrokkenen hebben het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing. De betrokkene wendt zich hiervoor tot zijn kantoor of zijn tussenpersoon. In de mate dat het gaat om persoonsgegevens die hen betreffen, hebben zij eveneens een recht op toegang en een recht op verbetering van onjuiste gegevens. Hiertoe dient schriftelijk een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld(e) adres(sen). 12/18

13 Solidariteitsreglement Wegwijs in het solidariteitsreglement De inhoudstafel bevindt zich vóór de artikels van het solidariteitsreglement. Zij geeft u een algemeen overzicht van alle artikels van het solidariteitsreglement zodat u een welbepaald onderwerp waar u naar op zoek bent, gemakkelijk kunt terugvinden. De verklarende woordenlijst met betrekking tot het solidariteitsreglement volgt na de artikels. De verklarende woordenlijst geeft u uitleg over de gebruikte technische en juridische termen en bepaalt de draagwijdte van sommige woorden. Telkens een woord uit de verklarende woordenlijst voor het eerst wordt gebruikt, staat het schuin gedrukt en is het voorzien van een sterretje*. De fiscale informatie vindt u volledig achteraan dit solidariteitsreglement. Inhoudstafel Deel I : Onze solidariteitsprestaties Artikel 1 Wat zijn onze solidariteitsprestaties? 14 Artikel 2 Voor wie en door wie wordt het solidariteitsstelsel ingericht? 14 Artikel 3 Geldigheidsduur van het solidariteitsreglement 14 Artikel 4 Financiering van de opbouw van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid 14 Artikel 5 Financiering van de opbouw van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van invaliditeit 14 Artikel 6 Uitkering van een rente tijdens de eerste 5 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid 15 Deel II : Gemeenschappelijke bepalingen voor alle solidariteitsprestaties Artikel 7 Aansluiting en opzegging 15 Artikel 8 Solidariteitsbijdrage 16 Artikel 9 Begin en einde van uw recht op solidariteitsprestaties 16 Artikel 10 Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? 16 Artikel 11 Uitgesloten risico s 16 Artikel 12 Onderzoek van uw arbeidsongeschiktheid 16 Artikel 13 Terugvordering en schorsing van de solidariteitsprestaties 17 Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 17 Verklarende woordenlijst 17 Fiscale informatie 18 13/18

14 Solidariteitsreglement Deel I : Onze solidariteitsprestaties Artikel 1 - Wat zijn onze solidariteitsprestaties? Aan uw sociale pensioenovereenkomst* is een solidariteitsstelsel verbonden. Het omvat de volgende solidariteitsprestaties waarop u* recht hebt indien u door ziekte of ongeval volledig arbeidsongeschikt* zou worden: de financiering van de opbouw van uw aanvullend rusten/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid*; de financiering van de opbouw van uw aanvullend rusten/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van invaliditeit*; een vergoeding onder de vorm van een rente tijdens de eerste 5 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid. Onze solidariteitsprestaties zorgen er bijgevolg voor dat uw volledige arbeidsongeschiktheid niet het einde betekent van de opbouw van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen. Daarnaast ontvangt u ook voor de eerste 5 jaar van uw volledige arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente, die u een financiële ondersteuning geeft in een periode waarin u te maken kan hebben met een inkomensverlies en extra medische uitgaven. Artikel 2 - Voor wie en door wie wordt het solidariteitsstelsel ingericht? Dit solidariteitsstelsel is exclusief voor de zorgverstrekkers die genieten van de sociale voordelen van het RIZIV* en die bij ons een sociale pensioenovereenkomst hebben afgesloten. Het solidariteitsstelsel wordt gefinancierd door de solidariteitsbijdragen* van alle aangeslotenen* bij dit stelsel. Wij* zijn de inrichter, de uitvoerder en de verzekeraar van het solidariteitsstelsel: de solidariteitsprestaties worden bij ons verzekerd. Alle aangeslotenen zijn de verzekerden en ook de begunstigden van deze verzekering. De premies voor deze verzekering worden ten laste genomen door het solidariteitsstelsel. Artikel 3 - Geldigheidsduur van het solidariteitsreglement Dit solidariteitsreglement treedt in werking op 1 januari 2004 en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Het is stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar. De kenmerken van dit solidariteitsreglement kunnen gewijzigd worden met uitwerking op 1 januari volgend op de wijziging. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen. Artikel 4 - Financiering van de opbouw van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid A. Wat houdt deze solidariteitsprestatie in? Indien u volledig arbeidsongeschikt wordt, waarborgen wij de uitbetaling van een uitkering voor de dagen van arbeidsongeschiktheid tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering wordt als premie op uw sociale pensioenovereenkomst gestort. Zo zorgen wij tijdens deze periode voor een verdere financiering van uw rust- en/of overlevingspensioen. B. Bepaling van de gefinancierde premie Op de verjaardag van uw sociale pensioenovereenkomst wordt de gefinancierde premie als volgt bepaald: de jaarpremie* wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid, die vallen tussen de voorgaande verjaardag en deze verjaardag. Indien de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid geëindigd is omdat u niet langer arbeidsongeschikt bent en u nadien opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens een andere ziekte of een ander ongeval, dan wordt de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid als een nieuwe arbeidsongeschiktheid beschouwd waarbij een nieuw tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid ingaat. Indien binnen 14 dagen nadat uw arbeidsongeschiktheid geëindigd is, u opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval, dan wordt de periode van primaire arbeidsongeschiktheid geacht door te lopen, maar hebt u voor de dagen waarop u niet arbeidsongeschikt bent geen recht op de solidariteitsprestaties. Indien u na 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval, dan is de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid geëindigd en wordt de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid als een nieuwe arbeidsongeschiktheid beschouwd waarbij een nieuw tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid ingaat. C. Duur van de gefinancierde premie De premiefinancieringen worden toegekend voor de dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid kennen wij geen premiefinanciering toe. Deze solidariteitsprestatie neemt een einde in de gevallen voorzien in artikel 9. Ze neemt in ieder geval een einde op de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en uiterlijk op de 1ste van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. D. Uitbetaling van de gefinancierde premie De gefinancierde premie wordt op uw sociale pensioenovereenkomst gestort, op de verjaardag ervan en wordt daarna verder verwerkt als een premie. Artikel 5 - Financiering van de opbouw van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen tijdens de vergoede periode van invaliditeit A. Wat houdt deze solidariteitsprestatie in? Indien u na de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid, volledig arbeidsongeschikt blijft, waarborgen wij de uitbetaling van een uitkering voor de dagen van arbeidsongeschiktheid gedurende de vergoede periode van invaliditeit. Deze uitkering wordt als premie op uw sociale pensioenovereenkomst gestort. Zo zorgen wij tijdens deze periode voor een verdere financiering van uw aanvullend rust- en/of overlevingspensioen. 14/18

15 B. Bepaling van de gefinancierde premie Op de verjaardag van uw sociale pensioenovereenkomst wordt de gefinancierde premie als volgt bepaald: de jaarpremie wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van arbeidsongeschiktheid tijdens de vergoede periode van invaliditeit, die vallen tussen de voorgaande verjaardag en deze verjaardag. Hierbij wordt dezelfde jaarpremie gebruikt als bij de bepaling van de premiefinanciering voor de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Indien de vergoede periode van invaliditeit geëindigd is omdat u niet langer arbeidsongeschikt bent en u nadien opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens een andere ziekte of een ander ongeval, dan wordt de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid als een nieuwe arbeidsongeschiktheid beschouwd waarbij een nieuw tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid ingaat. Indien binnen 3 maanden nadat uw arbeidsongeschiktheid geëindigd is, u opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval, dan wordt de periode van invaliditeit geacht door te lopen maar hebt u voor de dagen waarop u niet arbeidsongeschikt bent geen recht op de solidariteitsprestaties. Indien u na 3 maanden opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval, dan is de vergoede periode van invaliditeit geëindigd en wordt de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid als een nieuwe arbeidsongeschiktheid beschouwd waarbij een nieuw tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid ingaat. C. Duur van de gefinancierde premie De premiefinancieringen worden toegekend voor de dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de vergoede periode van invaliditeit. Deze solidariteitsprestatie neemt een einde in de gevallen voorzien in artikel 9. Ze neemt in ieder geval een einde op de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en uiterlijk op de 1ste van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. D. Uitbetaling van de gefinancierde premie De gefinancierde premie wordt op uw sociale pensioenovereenkomst gestort, op de verjaardag ervan en wordt daarna verder verwerkt als een premie. Artikel 6 - Uitkering van een rente tijdens de eerste 5 jaar van volledige arbeidsongeschiktheid A. Wat houdt deze solidariteitsprestatie in? Indien u volledig arbeidsongeschikt wordt, waarborgen wij de uitbetaling van een maandelijkse rente en dit voor de eerste 5 jaar van uw volledige arbeidsongeschiktheid. Deze rente zorgt voor een ondersteunend inkomen in de periode waarin er, door uw arbeidsongeschiktheid, een inkomensverlies en extra medische kosten kunnen ontstaan. B. Bepaling van de rente Op de laatste bankwerkdag van de maand wordt het bedrag van de maandelijkse rente voor die maand als volgt bepaald: de jaarrente wordt gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met het aantal dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de betrokken maand. De jaarrente is het product van de rentecoëfficiënt bepaald in onderstaande tabel, met de jaarpremie. Hierbij wordt dezelfde jaarpremie gebruikt als bij de bepaling van de premiefinanciering voor de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Leeftijd (*) Rentecoëfficient < % % % % % Vanaf 65 25% (*) de werkelijke leeftijd in volle jaren op 1 januari van het jaar waarin u arbeidsongeschikt wordt. De jaarrente is beperkt tot het wettelijk vastgestelde maximumbedrag, dat momenteel EUR bedraagt. C. Duur van de uitkering van de rente Deze rente wordt u toegekend voor de dagen van volledige arbeidsongeschiktheid tijdens de eerste 5 jaar van uw volledige arbeidsongeschiktheid. Voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen rente. Indien u arbeidsongeschikt wordt vóór de wettelijke pensioenleeftijd of vóór uw 65ste verjaardag, dan wordt u een rente uitbetaald voor de eerste 5 jaar van de periodes van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit. Voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen rente. De vergoede periodes van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit eindigen of worden geacht door te lopen in dezelfde gevallen als voorzien voor de premiefinanciering in artikels 4B. en 5B. Nadat u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en in ieder geval na uw 65ste verjaardag, wordt de duur van uw arbeidsongeschiktheid vastgesteld door onze adviserende arts. Deze solidariteitsprestatie wordt toegekend voor de eerste 5 jaar van uw arbeidsongeschiktheid, eventueel verminderd met de jaren van arbeidsongeschiktheid tijdens de periodes van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit die er onmiddellijk aan voorafgaan. Voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid ontvangt u geen rente. Deze solidariteitsprestatie neemt een einde in de gevallen voorzien in artikel 9. D. Uitkering van de rente Deze rente wordt maandelijks, ten laatste op de 5de bankwerkdag van de volgende maand, aan u uitbetaald. Deel II: Gemeenschappelijke bepalingen voor alle solidariteitsprestaties Artikel 7 - Aansluiting en opzegging Bij de sluiting van een sociale pensioenovereenkomst bij ons is de verzekeringsnemer van dit levensverzekeringscontract automatisch aangesloten bij het solidariteitsstelsel. De aansluiting is niet afhankelijk van het resultaat van een medische vragenlijst of onderzoek. U kunt op elk ogenblik uw aansluiting bij het solidariteitsstelsel schriftelijk opzeggen. De opzegging gaat in op 1 januari volgend op de dag waarop wij uw opzegging ontvangen hebben. Na deze opzegging geniet u vanaf 1 januari volgend op uw opzegging niet meer van de solidariteitsprestaties. Daarnaast kunnen geen jaarpremies die betrekking hebben op de dienstjaren ná de opzegging, meer gestort worden op uw sociale pensioenovereenkomst bij ons. 15/18

16 Artikel 8 - Solidariteitsbijdrage De solidariteitsbijdrage wordt afgehouden van de jaarpremie die wordt gestort op uw sociale pensioenovereenkomst. Deze bijdrage bedraagt 10% van de jaarpremie en wordt onmiddellijk, op het ogenblik van storting van de jaarpremie, afgehouden ter financiering van het solidariteitsstelsel. De solidariteitsbijdrage wordt ook afgehouden van de gefinancierde premies die wij op uw sociale pensioenovereenkomst storten. Wij kunnen het percentage van de solidariteitsbijdrage jaarlijks aanpassen. Het nieuwe percentage is van toepassing op alle jaarpremies die worden gestort op de sociale pensioenovereenkomsten vanaf 1 januari volgend op de aanpassing. De aanpassing van het percentage wordt u vóór 1 januari meegedeeld. In overeenstemming met de huidige wetgeving kan dit percentage echter nooit minder dan 10% bedragen. Artikel 9 - Begin en einde van uw recht op solidariteitsprestaties Aangezien het solidariteitsreglement verbonden is met uw sociale pensioenovereenkomst, hebt u recht op de solidariteitsprestaties op voorwaarde dat uw sociale pensioenovereenkomst in werking is getreden en nog steeds van kracht is. Bovendien dient er een jaarpremie voor uw sociale pensioenovereenkomst gestort te zijn in het burgerlijk jaar (hierna genoemd: jaar 1) voorafgaand aan het burgerlijk jaar waarin u arbeidsongeschikt wordt. Indien er in dat jaar 1 geen RIZIV-bijdrage werd gestort voor uw sociale pensioenovereenkomst, maar wij wel in dat jaar 1 over een vaststaande schuldvordering* op het RIZIV beschikken, dan wordt deze vordering gelijkgesteld met de storting van de jaarpremie. Is er in het jaar 1 geen storting van de RIZIV-bijdrage noch een vaststaande schuldvordering op het RIZIV, dan wordt de gefinancierde premie, die in dat jaar 1 op uw sociale pensioenovereenkomst is gestort, gelijkgesteld met de storting van een jaarpremie. Uw recht op de solidariteitsprestaties wordt bepaald overeenkomstig het solidariteitsreglement dat op het ogenblik van de aanvang van uw arbeidsongeschiktheid van toepassing is. Dit brengt onder meer met zich mee dat de solidariteitsprestaties tijdens de vergoede periodes slechts eenmaal worden bepaald, zoals voorzien in artikels 4, 5 en 6. Wordt de periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit beëindigd, dan wordt uw recht op de solidariteitsprestaties voor uw nieuwe arbeidsongeschiktheid bepaald overeenkomstig het solidariteitsreglement dat op het ogenblik van de aanvang van uw nieuwe arbeidsongeschiktheid van toepassing is. Het recht op de solidariteitsprestaties blijft door u verworven zolang uw sociale pensioenovereenkomst van kracht blijft. Bijgevolg vervalt uw recht onder meer bij: opzegging van de sociale pensioenovereenkomst binnen 30 dagen na de inwerkingtreding ervan; afkoop van de sociale pensioenovereenkomst; overdracht van de reserve van uw sociale pensioenovereenkomst naar een sociale pensioenovereenkomst die niet bij ons werd afgesloten; het overlijden van de verzekerde van de sociale pensioenovereenkomst; het bereiken van de einddatum van de sociale pensioenovereenkomst. Indien u uw aansluiting bij het solidariteitsstelsel opzegt, geniet u niet meer van de solidariteitsprestaties vanaf 1 januari volgende op de ontvangst van uw opzeggingsbrief. Artikel 10 - Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Bij arbeidsongeschiktheid dient u ons het attest van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds of van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het RIZIV, dat uw arbeidsongeschiktheid erkent, te bezorgen en dit binnen 30 dagen na de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen u ook vragen om ons andere documenten over te maken indien deze voor ons nodig zijn bij het toekennen van de solidariteitsprestaties. Nadat u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en in ieder geval na uw 65ste verjaardag, wordt het bestaan en de duur van uw arbeidsongeschiktheid bepaald door onze adviserende arts, overeenkomstig artikel 12. Elke wijziging van het bestaan, de graad of de duur van de arbeidsongeschiktheid en de gehele of gedeeltelijke hervatting van de beroepsactiviteiten moeten ons schriftelijk worden meegedeeld binnen 8 dagen. Artikel 11 - Uitgesloten risico s Wij voorzien geen solidariteitsprestaties bij moederschap. U kunt dus niet van onze solidariteitsprestaties genieten indien uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van zwangerschap, bevalling, ontijdige geboorte of miskraam. Daarnaast worden er geen solidariteitsprestaties toegekend indien uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een van de volgende risico s: 1) Opzettelijke daden, kennelijk roekeloos gedrag of onverantwoord rijgedrag, zelfmoordpoging, of vrijwillige deelneming aan misdaden, wanbedrijven, vechtpartijen, weddingschappen of uitdagingen, door u gepleegd. 2) Het gebruik door u van geneesmiddelen, opwekkende of verdovende middelen op een onverantwoorde wijze; alcoholisme en de aandoeningen die er het gevolg van zijn, dronkenschap en alcoholintoxicatie. 3) Plastische chirurgie. 4) Beroepsmatige sportbeoefening en de voorbereiding erop, zelfs als nevenactiviteit; elke beoefening in competitieverband van wintersport en de voorbereiding erop; de voorbereiding en de deelneming aan wedstrijden als bestuurder of passagier van rij- of voertuigen of als berijder van dieren. 5) Natuurrampen, kernsplitsing of -fusie, radioactiviteit of ioniserende stralingen. 6) Oorlog of burgeroorlog; oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden indien u er actief aan deelneemt; terrorisme, zoals gedefinieerd in de Belgische wetgeving. Artikel 12 Onderzoek van uw arbeidsongeschiktheid Wij kunnen het bestaan, de duur en de graad van uw arbeidsongeschiktheid laten toetsen door onze adviserende arts of door een arts die wij hiervoor zullen aanstellen. Deze zal nagaan of uw lichamelijke geschiktheid voor de uitoefening van een beroepsactiviteit die verenigbaar is met uw kennis, aanleg en ervaring, verminderd is met minstens 2/3 en of deze vermindering van de lichamelijke geschiktheid bij medische beslissing vastgesteld is. Naar aanleiding van een controleonderzoek dient u zich door de door ons aangeduide artsen te laten onderzoeken, zelfs indien dit onderzoek een hospitalisatie met zich meebrengt. Het controleonderzoek en de eventuele hospitalisatie vinden steeds in België plaats en gebeuren binnen 30 dagen nadat wij u daartoe hebben uitgenodigd. De kosten van het controleonderzoek en van de hospitalisatie worden door ons gedragen. 16/18

17 U dient op de vragen die door onze adviserende arts worden gesteld met het oog op het toekennen van de solidariteitsprestaties, te antwoorden binnen 30 dagen. U dient uw toestemming te geven aan de geneesheren die u behandelen of behandeld hebben, om aan onze adviserende arts de inlichtingen, die nodig zijn bij de uitvoering van dit solidariteitsreglement, mee te delen. Artikel 13 - Terugvordering en schorsing van de solidariteitsprestaties Wij hebben het recht om de solidariteitsprestaties terug te vorderen indien zou blijken dat deze ten onrechte werden uitgekeerd. Dit is onder meer het geval indien u niet (langer) beantwoordt aan de definitie van volledige arbeidsongeschiktheid van dit solidariteitsreglement. Indien u één van de verplichtingen van het solidariteitsreglement niet of niet-tijdig nakomt, kunnen wij onze solidariteitsprestaties schorsen. Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgische recht, en momenteel voornamelijk de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen* en haar uitvoeringsbesluiten, is van toepassing op dit solidariteitsreglement. In dit solidariteitsreglement zijn er een aantal bepalingen opgenomen die overgenomen zijn uit de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en uit artikel 54 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 dat het sociaal statuut van sommige zorgverstrekkers regelt. Bij wijziging van deze wetgeving zijn de nieuwe wettelijke bepalingen automatisch van toepassing. Wij kunnen deze artikels dan aanpassen aan deze nieuwe wetgeving, zonder dat uw akkoord hiertoe vereist is. Dit solidariteitsreglement is ook gebaseerd op de sociale wetgeving*. Bij wijziging van deze wetgeving blijven de artikels van de vergoede periodes van primaire arbeidsongeschiktheid en van invaliditeit en de beëindiging ervan evenwel behouden. Alle geschillen in verband met dit reglement behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Verklarende woordenlijst Aangeslotene U, de verzekeringsnemer van een sociale pensioenovereenkomst. Jaarlijkse RIZIV-bijdrage In het kader van de wettelijke regelingen van sociale voordelen voor sommige zorgverstrekkers kan het RIZIV een bijdrage voor een welbepaald jaar vaststellen. Deze RIZIVbijdrage wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt. U bent verplicht de jaarlijkse RIZIV-bijdrage aan te wenden voor een verzekering die bij invaliditeit een vervangingsinkomen garandeert of voor een sociale pensioenovereenkomst. Jaarpremie De jaarlijkse RIZIV-bijdrage (of het gedeelte ervan) die het RIZIV op uw sociale pensioenovereenkomst heeft gestort in het burgerlijk jaar (hierna genoemd: jaar 1) voorafgaand aan het burgerlijk jaar waarin u arbeidsongeschikt werd. Indien er in dat jaar 1 geen RIZIV-bijdrage werd gestort, maar wij wel over een vaststaande schuldvordering op het RIZIV beschikken, dan wordt het bedrag van deze vordering (of het gedeelte ervan) dat bestemd is voor uw sociale pensioenovereenkomst, gelijkgesteld met een storting van de jaarpremie. Indien er in de loop van dat jaar 1 geen RIZIV-bijdrage werd gestort en wij ook geen vaststaande schuldvordering op het RIZIV hebben, dan wordt de gefinancierde premie die door ons op uw sociale pensioenovereenkomst wordt gestort tijdens het jaar 1, gelijkgesteld met een storting van de jaarpremie. Werden er in het jaar 1 meerdere RIZIV bijdragen gestort op uw sociale pensioenovereenkomst, dan wordt er voor de berekening van de solidariteitsprestaties enkel rekening gehouden met de laatst gestorte RIZIV-bijdrage. Werd er in jaar 1 geen RIZIV-bijdrage gestort maar beschikken wij over meerdere bestaande schuldvorderingen, dan wordt er rekening gehouden met het bedrag van de laatst vaststaande schuldvordering (of het gedeelte ervan) dat bestemd is voor uw sociale pensioenovereenkomst. RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sociale pensioenovereenkomst Levensverzekeringscontract dat gesloten is in toepassing van artikel 46 van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad 31 december 2002). De sociale pensioenovereenkomst voorziet in de opbouw van een aanvullend rust- en/of overlevingspensioen waaraan ook een solidariteitsstelsel verbonden is. Sociale wetgeving Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of, indien toepasselijk, het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. Solidariteitsbijdrage Percentage dat, ter financiering van het solidariteitsstelsel, wordt afgehouden van de jaarlijkse RIZIV-bijdrage die wordt gestort op uw sociale pensioenovereenkomst en van de solidariteitsprestaties die wij als premie op uw sociale pensioenovereenkomst storten. U Is de verzekeringsnemer van de sociale pensioenovereenkomst en de aangeslotene bij dit solidariteitsstelsel. Vaststaande schuldvordering op het RIZIV De schuldvordering op het RIZIV wordt beschouwd als door ons verworven indien wij op onze maatschappelijke zetel het RIZIV-formulier tijdig ontvangen. Het RIZIV-formulier dient door u correct ingevuld en ondertekend te zijn zodat het RIZIV op basis van dit formulier zijn bijdrage zal storten op uw sociale pensioenovereenkomst bij ons. Vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid/vergoede periode van invaliditeit De vergoede periode bij volledige arbeidsongeschiktheid bestaat uit 2 tijdvakken: de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid en de vergoede periode van invaliditeit. De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt niet vergoed. De vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid betreft dus de 11 maanden die volgen op de eerste maand van arbeidsongeschiktheid. De vergoede periode van invaliditeit vangt aan wanneer de vergoede periode van primaire arbeidsongeschiktheid verstreken is. De periodes eindigen ten laatste de 1 ste van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. 17/18

18 Volledige arbeidsongeschiktheid Is de vermindering van uw lichamelijke geschiktheid voor de uitoefening van een beroepsactiviteit die verenigbaar is met uw kennis, aanleg en ervaring, met minstens 2/3. Deze vermindering van de lichamelijke geschiktheid dient bij medische beslissing vastgesteld te zijn: zij dient door de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds of door de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het RIZIV erkend te zijn. U dient ons het attest van deze geneesheer of van deze Raad over te maken. Wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Artikels 41 e.v. van de programmawet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad 31 december 2002) die het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen regelt. Wij Zijn de verzekeraar die het solidariteitsstelsel inrichten en uitvoeren: AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te B Brussel. Fiscale informatie Overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/05/2006 Overeenkomstig de huidige fiscale wetgeving zijn de volgende bepalingen van toepassing op de solidariteitsbijdragen en prestaties. A. Solidariteitsbijdragen De solidariteitsbijdragen die worden afgehouden van de jaarlijkse RIZIV-bijdragen en van de solidariteitsprestaties die als premie op uw sociale pensioenovereenkomst worden gestort, zijn geen aftrekbare beroepskosten. B. Solidariteitsprestaties De gefinancierde premies worden niet belast op het ogenblik van hun storting als premie voor de sociale pensioenovereenkomst. Bij de uitbetaling van een verzekerde prestatie van uw sociale overeenkomst wordt de reserve, die o.a. door deze gefinancierde premies werd gevormd, wel in aanmerking genomen voor de bepaling van de belastbare basis. De renten die wij u uitkeren bij arbeidsongeschiktheid, kunnen worden belast in de inkomstenbelastingen. C. Up to date Deze informatie is gebaseerd op de Belgische fiscale wetgeving van kracht op 01/05/2006. U kunt u steeds wenden tot uw BNP Paribas Fortis-kantoor of tussenpersoon voor meer gedetailleerde en geactualiseerde fiscale informatie. 18/18

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-VAPZ. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-VAPZ. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-VAPZ van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-VAPZ Woord vooraf Het Pension Invest Plan-VAPZ wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima PENSION- FISCAAL SPAREN - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION FISCAAL SPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Renteplan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Renteplan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Renteplan Woord vooraf Het Renteplan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Renteplan sluit

Nadere informatie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie

Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie Post Optima JUNIOR Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima JUNIOR ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan Verzekeringsbon. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan Verzekeringsbon. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Fix & Income Plan Verzekeringsbon van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Fix & Income Plan Algemene voorwaarden van de Verzekeringsbon Woord vooraf Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Pension Invest Plan-RIZIV. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Pension Invest Plan-RIZIV van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Pension Invest Plan-RIZIV Woord vooraf Het Pension Invest Plan-RIZIV wordt gesloten tussen U, de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden. Business Invest Plan Business Invest Plan Dual. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Business Invest Plan Business Invest Plan Dual Woord vooraf Het Business Invest Plan (Dual)

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden ALJI4 1 1 Omschrijving van de verzekering De verzekering waarborgt binnen de hierna omschreven voorwaarden de uitkering aan de begunstigde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Junior Invest Plan Pension Invest Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Junior Invest Plan Pension Invest Plan Woord vooraf Het Invest Plan wordt gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Verzekering Krediet op Afbetaling. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Verzekering Krediet op Afbetaling. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Verzekering Krediet op Afbetaling van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Verzekering Krediet op Afbetaling Woord vooraf De Verzekering Krediet op Afbetaling wordt

Nadere informatie

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015

Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 Post Optima PENSION - ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima PENSION ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 23.03.2015 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A,

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid POLIS LEVENSVERZEKERING ALJ06 1 begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder: U: De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij: De verzekeraar. Verzekerde:

Nadere informatie

Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014

Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 Post Optima INCOME Plus Algemene voorwaarden AG Insurance Post Optima INCOME Plus ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20.12.2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Waarom dit addendum? Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Fix & Income Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Fix & Income Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van het Fix & Income Plan Woord vooraf Het Fix & Income Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Woord vooraf Het Home Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Home Invest Plan sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance

Woord vooraf Het Home Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Home Invest Plan sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance Algemene voorwaarden levensverzekeringen Home Invest Plan van AG Insurance nv AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Woord vooraf Het Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Invest Plan sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance nv, met ma

Woord vooraf Het Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het Invest Plan sluit met AG Insurance en Wij, AG Insurance nv, met ma Algemene voorwaarden levensverzekeringen Junior Invest Plan Pension Invest Plan van AG Insurance nv AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Free Invest Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Free Invest Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Free Invest Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Free Invest Plan Woord vooraf Het Free Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid Algemene voorwaarden AFJI5 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar. Verzekerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN AG Insurance Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 09/01/2017 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014

Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014 Post Optima Invest Algemene Voorwaarden AG Insurance Post Optima INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Editie 20/10/2014 bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel, erkend onder FSMA-nr 016.290 A, treedt

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Het Home Invest Plan wordt eventueel aangevuld met het verzekeringsvoorstel, met de medische verklaring en met de bijvoegsels.

Het Home Invest Plan wordt eventueel aangevuld met het verzekeringsvoorstel, met de medische verklaring en met de bijvoegsels. Algemene voorwaarden levensverzekering Home Invest Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Home Invest Plan Woord vooraf Het Home Invest Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Planning for Pension. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Planning for Pension. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Planning for Pension van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Planning for Pension Woord vooraf Het Planning for Pension wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Invest Bon. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Invest Bon. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Smart Invest Bon van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Smart Invest Bon Woord vooraf De Smart Invest Bon wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer, die de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. LEVENSLANGE OVERLIJDENSVERZEKERING BLZ. 1 Begripsomschrijvingen In dit contract wordt verstaan onder : U : De verzekeringnemer, de persoon die het contract sluit met de verzekeraar. Wij : De verzekeraar.

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

3 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid LIFE HOME PLAN ALJ70 1 1 Aanvang van de verzekering De verzekering treedt in werking op de datum en volgens de modaliteiten die in de bijzondere voorwaarden vermeld zijn, op voorwaarde dat de eerste storting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AG Safe+

Algemene voorwaarden. AG Safe+ AG Safe+ 0079-8163635N-20122014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 IBAN : BE02 1401 2004

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering ARTIKEL 1 DEFINITIE Verzekeringnemer Is de natuurlijke persoon die het contract afsluit. Verzekerde De natuurlijke persoon die in die hoedanigheid met naam

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Waardering van het risico op basis van de opgegeven inlichtingen. Aanvang van de verzekering. Uitvoering van de stortingen

Doel van de verzekering. Waardering van het risico op basis van de opgegeven inlichtingen. Aanvang van de verzekering. Uitvoering van de stortingen LIFE PENSION PLAN - VAPZ BLZ. 1 Doel van de verzekering Deze pensioenovereenkomst heeft tot doel voor u een aanvullend pensioen op te bouwen. Het moment van uitkering en de omvang van het aanvullend pensioen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence

Algemene Voorwaarden Allianz Excellence Algemene Voorwaarden Allianz Excellence 1 Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities Hoofdstuk II Artikel 1 Artikel 2 Artikel Artikel Artikel Artikel 6 Contract Doel van het contract Inwerkingtreding van

Nadere informatie

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN

sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN sterrekening ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden. De waarborg(en) die u, de verzekeringnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Future Plan. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Junior Future Plan. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Junior Future Plan van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Junior Future Plan Woord vooraf Het Junior Future Plan wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. AG Target+

Algemene voorwaarden levensverzekering. AG Target+ Algemene voorwaarden levensverzekering AG Target+ AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Belgische

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden

VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden VERZEKERINGSCONTRACT OVERLIJDEN Algemene Voorwaarden Avenue des Nerviens 85, b 2, Nerviërslaan Bruxelles 1040 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN. Referentie IT26-03/2015 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? BELFIUS INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-03/2015 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? De verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex-8 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent RPR Luik BTW BE

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid

1 Doelgroep. 2 Aanvang van de verzekering. 3 Aanpassing van de verzekering. 4 Waardering van het risico - onbetwistbaarheid POLIS HOSPITALISATIEPLAN BLZ. 1 1 Doelgroep De verzekering is bedoeld voor volgende personen: - De natuurlijke personen die reeds zijn aangesloten bij een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering

Algemene voorwaarden levensverzekering Algemene voorwaarden levensverzekering AG Fund+ 0079-8162835N 20062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene Voorwaarden Groepsverzekering Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Fund Plan Private. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Fund Plan Private. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Smart Fund Plan Private van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Smart Fund Plan Private Woord vooraf Het Smart Fund Plan Private wordt afgesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Invest Portfolio. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Smart Invest Portfolio. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Smart Invest Portfolio van AG Insurance nv Algemene voorwaarden Smart Invest Portfolio Woord vooraf De Smart Invest Portfolio wordt gesloten tussen U, de verzekeringsnemer,

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levensverzekering. Overlijdensverzekeringen en Bescherming bij Invaliditeit. van AG Insurance nv

Algemene voorwaarden levensverzekering. Overlijdensverzekeringen en Bescherming bij Invaliditeit. van AG Insurance nv Algemene voorwaarden levensverzekering Overlijdensverzekeringen en Bescherming bij Invaliditeit van AG Insurance nv Algemene voorwaarden van de overlijdensverzekeringen Algemene voorwaarden van de Bescherming

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden

Groepsverzekering. Algemene voorwaarden Groepsverzekering Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSVERZEKERING INHOUDSOPGAVE DEFINITIES verduidelijking van sommige gebruikte termen. Deze algemene voorwaarden gelden als kader voor de groepsverzekering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE Inhoudstafel Blz. I. Definities 4 II. Algemene draagwijdte van het contract 5 Artikel 1 : Hoofdwaarborg 5 Artikel 2 : Premies 5 Artikel 3 : Aanvang van het contract

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CertiFlex Fiscaal CERTIFLEX PENSIOEN Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 luik www.ethias.be Verzekeringstussenpersoon ingeschreven onder het FSMA nr. 14101A in de categorie verzekeringsagent

Nadere informatie

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6

III De rechten van de begunstigde 6 Recht op de verzekerde uitkeringen art. 17 6 Recht om de begunstiging te aanvaarden art. 18 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Levensverzekering Ref. 5-001-2009-01 INHOUDSTAFEL Inleiding 3 I Omvang van de verzekering 3 Wat is het doel van het contract? art. 1 3 Welke waarborgen zijn mogelijk? art. 2 3 U hebt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIFE PENSION PLAN VAPZ

ALGEMENE VOORWAARDEN LIFE PENSION PLAN VAPZ Doel van de verzekering Deze pensioenovereenkomst heeft tot doel voor u een aanvullend pensioen op te bouwen. Bij uw wettelijke pensionering wordt u de reserve die op dat tijdstip opgebouwd is uitgekeerd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schuldsaldoverzekering Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal Bescherming bij invaliditeit

Algemene voorwaarden Schuldsaldoverzekering Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal Bescherming bij invaliditeit Schuldsaldoverzekering Bescherming bij invaliditeit F02200N / 0079-8174932N-30042014 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie