Aanvraag Format Eigen Kracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Format Eigen Kracht"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het doel van dit project is het activeren van (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen die ontmoedigd zijn geraakt in hun zoektocht naar (vrijwilligers)werk. Dit activeringstraject staat in het teken van het hervinden van de eigen kwaliteiten en empowerment van de deelneemsters. Vrouwen die participeren in dit project zullen eerst meedoen aan de Tafel van Eén, verzorgd door Women Inc, waarna een passend vervolgtraject wordt gezocht binnen het regionale Werkbedrijf of andere organisaties in de regio. Vervolgtrajecten kunnen bestaan uit onder andere vrijwilligerswerk, leerwerktrajecten, en scholing. BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Nick Pijnappels, Datum ambtelijk voorstel 17 februari 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Het Format van de aanvraag Rijksmiddelen voor het project Eigen Kracht (ter ondersteuning van (NUG)-vrouwen), gedurende de periode , vast te stellen. 2. De aanvullende a-structurele formatie ten behoeve van de extra personele inzet bij het bureau Inburgering in de periode vast te stellen op 0,5 fte; 3. De formatiekosten uit beslispunt 2 te dekken uit het product Werk ( //61093) van het Programma Werk & Inkomen; Steller Nick Pijnappels Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 24 februari 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.23 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel Aanvraag Format Eigen Kracht

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Het ministerie van OCW biedt centrumgemeenten co-financiering ter ondersteuning van een activeringstraject voor vrouwen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen de ambitie van het rijk om voor deze groep vrouwen maatschappelijke participatie beter bereikbaar te maken. 2 Juridische aspecten Er zijn geen juridische consequenties. 3 Doelstelling Het Rijk heeft de ambitie van 20% doorstroom naar werk of een leerwerkplek. Wij steunen die ambitie. 4 Argumenten Effectieve toeleiding naar werk In het coalitieakkoord wordt de nadruk gelegd op het bieden van perspectief aan bijstandsgerechtigden. Van hen wordt verwacht dat zij zelf gebruik maken van de aangeboden kansen om hun positie op de arbeidsmarkt de versterken. De doelgroep van dit project, dat bestaat uit zowel bijstandsgerechtigden als ook niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), heeft van oorsprong een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kansen voor deze groep zijn zeer gering, of worden door de vrouwen zelf als zeer gering ervaren. Deelneemsters hebben veelal een verouderd scholingsprofiel of een gebrek aan recente werkervaring. Het project Eigen Kracht biedt de deelneemsters perspectief door hen in positieve zin te confronteren met de eigen capaciteiten, en de daartoe behorende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij willen het beoogde doel 20% doorstroom naar werk of een leerwerktraject - realiseren door gebruik te maken van De Tafel van Eén, verzorgd door Women INC. Daarnaast bieden wij aanvullend daarop de deelneemsters een vervolgtraject binnen de huidige infrastructuur van het Werkbedrijf en de gemeente Nijmegen. De eerste editie van het project Eigen Kracht is door betrokkenen als succesvol ervaren. De evaluatie van de procesgang en resultaten van de vorige editie van het project laten zien dat het inzetten van eigen personeel zeer positief bijdraagt aan de werving, begeleiding, en doorstroom van de deelneemsters na deelname aan de Tafel van Eén. Deze extra inzet geeft ons onder andere de mogelijkheid om vrouwen te benaderen die niet vaak in contact staan met de reguliere kanalen van de gemeente. Na deelname aan de Tafel van Eén willen deze vrouwen veelal graag alsnog re-integreren op de arbeidsmarkt. Bovenal wordt het door de deelneemsters als prettig ervaren om een vast contactpersoon te hebben wie hen binnen de gemeentelijke structuur en die van het Werkbedrijf kan begeleiden naar de volgende stap richting (betaald) werk. 5 Financiën Het project Eigen Kracht heeft een financiële omvang van ,-. Hiervan wordt ,- bijgedragen door het Rijk in het kader van de decentralisatie uitkering Eigen Kracht De co-financiering van ,- die de gemeente Nijmegen als matchingsbijdrage in het project steekt, is (als overloop van het project Eigen Kracht 2014) voorzien binnen het product Werk ( /61093.S ). Formatiewijziging

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Van de ,- aan middelen die voor het project beschikbaar zijn, wordt in 2015 en 2016 jaarlijks ,- ingezet voor de a-structurele ophoging van de formatie van het Bureau Inburgering met 0,487 fte per jaar. Deze formatie-uitbreiding biedt tevens de kans om in de kosten van herschikkers van het Bureau Inburgering met per jaar te verminderen. De Tafel van Eén De overige project-middelen van zullen worden ingezet ter bekostiging van de Tafel van Eén, die door Women Inc zal worden georganiseerd. Begrotingswijziging In de bijgevoegde begrotingswijziging BW worden de Rijksmiddelen van de decentralisatie-uitkering in de stadsbegroting opgenomen. Daarnaast ramen we ook de a- structurele uitbreiding van de formatie van het Bureau Inburgering. 6 Participatie en Communicatie Het project zal in goed overleg en afstemming plaatsvinden, waarbij de gemeente Nijmegen, het Regionaal WerkBedrijf, en Women INC. de voornaamste partijen zijn. De verantwoordelijk ambtenaar zal, samen met de afdeling communicatie van de gemeente Nijmegen, het project zichtbaar maken voor de doelgroep. Dit zal gebeuren door middel van, bijvoorbeeld, een aankondiging in De Brug, flyers en folders in wijkcentra, en een actieve persoonlijke benadering van de doelgroep. 7 Uitvoering en evaluatie De personele inzet op het project Eigen Kracht zal vanuit de gemeente Nijmegen worden gefinancierd. De ambtenaar krijgt een aanstelling van afgerond 0,5 FTE. De deelneemsters zullen voornamelijk geworven worden in de gemeente Nijmegen, maar deelname staat ook open voor vrouwen uit de regio. Het project zal zichtbaar gemaakt worden binnen het Regionale WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De ambtenaar van de gemeente verantwoordelijk voor de deelneemsters zal tevens de gegevens voor de evaluatie verzamelen. Bovendien zal beleidsmatig landelijk contact gehouden worden met andere participerende centrumgemeenten en zal er afstemming worden gezocht. Dit laatste is tevens van belang om de gegevens zo goed mogelijk met elkander te kunnen vergelijken na afloop van het project. 8 Risico Aan dit voorstel zijn geen risico s gebonden. Bijlage(n): Format Eigen Kracht Nijmegen ; BW-01406; BW bijsluiter; controle BW Ter inzage: Toelichting project Eigen Kracht

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3

5 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 februari 2015 Samenvatting Het project Eigen Kracht is een activeringstraject voor vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De deelneemsters doen mee aan de Tafel van Eén, verzorgd door Women INC. Na afloop van de tafelserie zullen de deelneemsters actief begeleid worden vanuit de gemeente Nijmegen naar werk of scholing. Om deze actieve begeleiding mogelijk te maken voor de periode (de looptijd van het project) is een a-structurele uitbreiding van de formatie nodig op het Bureau Inburgering. De deelneemsters aan dit project zijn bijstandsgerechtigden en nietuitkeringsgerechtigden (NUG). Voorstel om te besluiten 1. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Nick Pijnappels, , Raadsvoorstel Begrotingswijziging Aanvraag Format Eigen Kracht

6 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Middels het vaststellen van deze begrotingswijziging (BW-01406) stelt u het product Werk in staat om 0,5 fte in te zetten ten behoeve van het project Eigen Kracht voor de periode Een bedrag van ,- wordt in 2015 en 2016 ingezet voor de a-structurele ophoging van de formatie van het Bureau Inburgering met 0,487 fte per jaar. Deze formatieuitbreiding biedt tevens de kans om in de kosten van herschikkers van het Bureau Inburgering met per jaar te verminderen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Vanuit het programma Werk & Inkomen voeren wij de Participatiewet uit. De doelstelling is om instroom in de bijstand te voorkomen en uitstroom uit de bijstand te bevorderen, alsmede armoede en schuldenproblematiek actief te bestrijden en voorkomen. Tevens geeft deze wet ons een inspanningsverplichting ten aanzien van nietuitkeringsgerechtigden. Middels dit project beogen wij een invulling te geven aan deze inspanningsverplichting door (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. 1.2 Relatie met programma De uitvoering van de Participatiewet valt binnen het programma Economie en Werk. 2 Doelstelling Het doel van het voorstel is middelen beschikbaar te stellen voor het programma Economie en Werk, product Werk, zodat bureau Inburgering in staat wordt gesteld om (afgerond) 0,5 fte in te zetten op het project Eigen Kracht. 3 Argumenten Effectieve toeleiding naar werk In het coalitieakkoord wordt de nadruk gelegd op het bieden van perspectief aan bijstandsgerechtigden. Van hen wordt verwacht dat zij zelf gebruik maken van de aangeboden kansen om hun positie op de arbeidsmarkt de versterken. Aanvullend geeft de Participatiewet ons een inspanningsverplichting aangaande niet-uitkeringsgerechtigden. De deelneemsters aan dit project hebben van oorsprong een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kansen voor deze groep zijn zeer gering, of worden door de vrouwen zelf als zeer gering ervaren. Deelneemsters hebben veelal een verouderd scholingsprofiel of een gebrek aan recente werkervaring. Het project Eigen Kracht biedt de deelneemsters perspectief door hen in positieve zin te confronteren met de eigen capaciteiten, en de daartoe behorende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Om bovenstaande doelgroep blijvend perspectief te bieden kiezen wij er voor hen na afloop van de Tafel van Eén binnen ons netwerk en (aanverwante) organisaties actief te begeleiden. Om dit mogelijk te maken is een personele inzet van (afgerond) 0,5 fte vereist om een coördinerend ambtenaar aan te stellen die de werving, begeleiding, en evaluatie van het project Eigen Kracht verzorgt. De verantwoordelijk ambtenaar is ook de primair contactpersoon van de deelneemsters. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Aanvraag Format Eigen Kracht

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 4 Risico s Aan dit voorstel zijn geen risico s gebonden. 5 Financiën Het project Eigen Kracht heeft een financiële omvang van ,-. Hiervan wordt ,- bijgedragen door het Rijk in het kader van de decentralisatie uitkering Eigen Kracht De co-financiering van ,- die de gemeente Nijmegen als matchingsbijdrage in het project steekt, is (als overloop van het project Eigen Kracht 2014) voorzien binnen het product Werk ( /61093.S ). Formatiewijziging Van de ,- aan middelen die voor het project beschikbaar zijn, wordt in 2015 en 2016 jaarlijks ,- ingezet voor de a-structurele ophoging van de formatie van het Bureau Inburgering met 0,487 fte per jaar. Deze formatie-uitbreiding biedt tevens de kans om in de kosten van herschikkers van het Bureau Inburgering met per jaar te verminderen. De Tafel van Eén De overige project-middelen van zullen worden ingezet ter bekostiging van de Tafel van Eén, die door Women Inc zal worden georganiseerd. Begrotingswijziging In de bijgevoegde begrotingswijziging BW worden de Rijksmiddelen van de decentralisatie-uitkering in de stadsbegroting opgenomen. Daarnaast ramen we ook de a- structurele uitbreiding van de formatie van het Bureau Inburgering. 6 Participatie en Communicatie Het project zal in goed overleg en afstemming plaatsvinden, waarbij de gemeente Nijmegen, het Regionaal WerkBedrijf, en Women INC. de voornaamste partijen zijn. De verantwoordelijk ambtenaar zal, samen met de afdeling communicatie van de gemeente Nijmegen, het project zichtbaar maken voor de doelgroep. Dit zal gebeuren door middel van, bijvoorbeeld, een aankondiging in De Brug, flyers en folders in wijkcentra, en een actieve persoonlijke benadering van de doelgroep. 7 Uitvoering en evaluatie De personele inzet op het project Eigen Kracht zal vanuit de gemeente Nijmegen worden gefinancierd. De ambtenaar krijgt een aanstelling van afgerond 0,5 fte. De deelneemsters zullen voornamelijk geworven worden in de gemeente Nijmegen, maar deelname staat ook open voor vrouwen uit de regio. Het project zal zichtbaar gemaakt worden binnen het Regionale WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De ambtenaar van de gemeente verantwoordelijk voor de deelneemsters zal tevens de gegevens voor de evaluatie verzamelen. Bovendien zal beleidsmatig landelijk contact gehouden worden met andere participerende centrumgemeenten en zal er afstemming worden gezocht. Dit laatste is tevens van belang om de gegevens zo goed mogelijk met elkander te kunnen vergelijken na afloop van het project. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Aanvraag Format Eigen Kracht

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): BW-01406; Ter inzage: Format Eigen Kracht Nijmegen Raadsvoorstel Begrotingswijziging Aanvraag Format Eigen Kracht

9 Bijlage: Voorwaarden voor deelname en cofinanciering Eigen Kracht De gemeente toont aan de hand van bijgaand format aan dat het project Eigen Kracht aan de volgende voorwaarden voldoet. Het project : - Heeft als doel vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Een inperking tot laagopgeleide vrouwen en vrouwen zonder uitkering is niet meer noodzakelijk. Het is echter wel de bedoeling dat het project en de financiering zich richten op (her)intreedsters op de arbeidsmarkt en niet op vrouwen met een recent arbeidsverleden. - Heeft een substantiële kwantitatieve ambitie ten aanzien van het aantal deelneemsters dat wordt geactiveerd en ten aanzien van het percentage dat doorstroomt naar werk of een leerwerkplek. Het ambitieniveau van het Eigen Kracht project en de resultaten van de afgelopen drie jaar zijn daarbij richtinggevend. Circa 150 deelneemsters per jaar en een uitstroomniveau dat hoger ligt dan het nu (gemiddeld) bereikte niveau van 20%. - Vormt een extra inspanning t.o.v. de situatie waarin er geen vervolgtraject zou komen. Het gaat dus niet om lopend of reeds voorgenomen re-integratie- of participatiebeleid. - Wordt helder ingebed in de gemeentelijke organisatie met verbinding naar werk en inkomen en welzijn. Ten behoeve van het project - Worden financiële middelen door de gemeente ingezet. De hoogte van de cofinanciering is gelijk aan het bedrag dat de gemeente zelf financiert met een maximum van ,- per jaar. - Wordt met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio overlegd over deelname aan het project of een gezamenlijk project. - Wordt samengewerkt met scholingsinstellingen, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties om een goede uitstroom van de deelneemsters naar werk, opleiding, vrijwilligerswerk of anderszins mogelijk te maken. Indien het format vóór 15 september 2014 wordt ingediend bij het ministerie en het vervolgens wordt goedgekeurd, ontvangt de gemeente de voor 2015 bestemde decentralisatie uitkering van ,- nog eind Indien de gemeente na deze datum een format indient, zal deze decentralisatie uitkering in de loop van 2015 plaatsvinden. Ook in 2016 is een decentralisatie uitkering van ,- beschikbaar. 1

10 Format plan van aanpak Eigen Kracht Gemeente: Nijmegen Verantwoordelijk wethouder: T. Tankir Gemeentelijke contactpersoon: Nick Pijnappels 1. Omschrijving van het doel van het project en de doelgroep 1a. Wat is het doel van het project?: De kloof tussen de doelgroep en de arbeidsmarkt verkleinen en de stap richting (onbetaald) werk mogelijk te maken door middel van vervolgbegeleiding. 1b. Op welke groep vrouwen richt het project zich? (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 2. Extra inzet in 2015 en a Waaruit bestaat de extra inspanning die de gemeente gaat leveren om de vrouwen te activeren? (extra t.o.v. het reguliere participatie beleid of de situatie waarin er geen vervolgtraject zou komen): De extra inspanning omvat een traject gericht op empowerment en zelf-activering dat niet onder de huidige inspanningen plaats vindt. De gemeente monitort de doelgroep en begeleidt hen actief naar mogelijkheden op het gebied van arbeidsactivering en participatie. 2.b. Wat is het bedrag dat hiervoor wordt gereserveerd vanuit de gemeentelijke financiën? (dit kan o.a. een bijdrage zijn vanuit het participatiebudget, uit de WMO, of een bepaald vast aantal uren personele inzet). Wat is de kosten/baten samenstelling : De kosten voor het totale traject worden geraamd op minimaal ,- per jaar. Dit zal worden gedekt door inzet van eigen personeel en een deel gemeentelijke middelen voor werk en reintegratie van de gemeente met cofinanciering vanuit het Rijk. Er zijn geen voorziene directe baten als gevolg van dit project. 2.c Welke andere financiële middelen worden ingezet (bv particuliere fondsen, ESF aanvraag, bijdrage van bedrijven)? Wat is de omvang van die bijdrage?: N.v.t. 3. Bereik en resultaat 3a. Hoeveel vrouwen denkt u in de komende twee jaar een aanbod te kunnen doen? Wij denken hiermee in totaal 125 vrouwen te kunnen begeleiden in de periode Wij zullen aanvullende personele inzet plegen specifiek gericht op het aanbieden van vervolgtrajecten aan de doelgroep. 3b. Welke percentage stroomt hiervan uit naar werk of een opleidingsplek?: Er is geen betrouwbare schatting beschikbaar. Het Rijk heeft de ambitie van 20% doorstroom naar werk of een leerwerkplek. Wij steunen die ambitie. 3c. Welke andere effecten verwacht u (oa deelname aan vrijwilligerswerk)?: Arbeidsactivering en participatie vergroot de eigenwaarde, zelfvertrouwen, en essentiële werknemerscompetenties zoals bijvoorbeeld communiceren; initiatief nemen; en zelfstandig werken. Vrijwilligerswerk en leer-werktrajecten hebben in dit proces waarschijnlijk prevalentie boven betaald werk. De reden voor deze overweging ligt er in dat onze doelgroep een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. 2

11 4. Type activiteiten 4a. Welk soort activiteiten gaat u aanbieden aan de deelneemsters?: Ronde tafel gesprekken door Women INC. gericht op empowerment. Tevens maken wij gebruik van personele inzet voor de coördinatie en (vervolg) begeleiding van (vrouwelijke) nuggers en wwb-ers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 4b. Gaat u gebruik maken van De Tafel van één?: Ja. Zie bovenstaande. 5. Betrokkenheid andere gemeenten in de regio 5a. Op welke wijze gaat u andere gemeenten in de regio betrekken bij het project? (bv gezamenlijke projecten, vooraf afspraken maken over de financiering bij deelname door bewoonsters van die gemeente): Vanaf 1 januari 2015 start in onze arbeidsmarktregio het gemeentelijk Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Alle gemeenten in deze regio nemen deel aan het Werkbedrijf (een module binnen de modulair gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen). Het Werkbedrijf voert de werkzaamheden in het kader van werk en re-integratie uit namens de deelnemende gemeenten. De uitvoering van dit project vindt via het Werkbedrijf plaats en werkt voor de gehele arbeidsmarktregio. 5b. Bent u als gemeente bereid om deelneemsters uit andere gemeenten in uw regio te laten deelnemen aan de georganiseerde activiteiten?: Ja. 6. Inbedding in de gemeentelijk organisatie 6a. Welke dienst is primair verantwoordelijk?: Het gemeentelijk Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De gemeente Nijmegen geeft opdracht aan het Werkbedrijf om het project te realiseren. 6b. Welke andere dienstonderdelen zijn bij het project betrokken?: Geen. 6c. Welk deel van de uitvoering van het project vindt door andere organisaties plaats?: De tafel van één zal worden ingekocht via Women INC. 7. Samenwerkingspartners 7a. Met welke regionale partners werkt u samen bij de uitvoering van het project?: De deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Het regionaal Werkbedrijf werkt nauw samen met het UWV WERKbedrijf, onderwijsinstellingen en gecontracteerde instellingen voor de uitvoering van de arbeidsmatige dagbesteding, de afdelingen Inkomen van de deelnemende gemeenten en de Sociale Wijkteams. 7b. Welke (nieuwe partners) gaat u bij het project betrekken?: De Stip informatiepunten. 3

12 Nick Pijnappels/ Begeleidende toelichting project Eigen Kracht Plan van aanpak - Programmamanager: Lucile Braam Doelstelling Het Rijk heeft de ambitie van 20% doorstroom naar werk of een leerwerkplek. Wij steunen die ambitie. Doelgroep Vrouwen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar die (niet-)uitkeringsgerechtigd zijn en een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld herintreders of (zeer) laagopgeleiden. Er kunnen 125 vrouwen deelnemen aan dit project, waarvan 50 in 2015 en 75 in Toelichting: Er is een bewuste keuze gemaakt om de doelgroep zo breed mogelijk te formuleren: vrouwen (uitkeringsgerechtigd of niet-uitkeringsgerechtigd) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Middelen en kosten Dit project wordt gefinancierd met ,- van het Rijk plus ,- vanuit gemeentelijke middelen. Deze middelen worden gespreid ingezet over 2 jaar, te weten 2015 en Het Rijksdeel wordt gebruikt ter bekostiging van de personele inzet. De resterende zal worden gebruikt ter dekking van de Tafel van Eén, georganiseerd door Women INC. Inzet gemeente Nijmegen De gemeente Nijmegen zet gedurende 2 jaar 0,5 FTE in ten behoeve van het project Eigen Kracht. Deze medewerker zal verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen en begeleiden van de deelneemsters aan Eigen Kracht. De medewerker onderhoudt een netwerk bij de gemeente(s) en Regionaal Werkbedrijf met als doel de deelneemsters te matchen aan trainingen/ workshops/ vrijwilligerswerk/ leerwerktrajecten etc. Plan van aanpak Deelneemsters zullen via De Tafel van Één, verzorgd door Women INC., worden begeleid in ronde tafel gesprekken gericht op het (her-)vinden van de eigen kracht, waarbij het ontdekken van de eigen (verborgen) capaciteiten centraal staat. Hiernaast organiseert Women INC. workshops gericht op re-integratie op de arbeidsmarkt. De ambtenaar van de gemeente Nijmegen zorgt er voor dat vrouwen die deelnemen aan De Tafel van Eén ook een vervolgtraject krijgen na afloop van de tafelgesprekken. Wij laten de vrouwen niet los maar zetten ons actief in om, door middel van ons eigen aanbod en netwerk, hen stappen te laten zetten richting werk. De ambtenaar is verantwoordelijk voor de 125 deelneemsters en is hun eerste contactpersoon. Beoogd resultaat Deelneemsters zullen vanuit een startsituatie waarbij weinig of geen participatie plaatsvindt uiteindelijk doorstromen naar scholing of een participatievorm zoals een leerwerk-traject of vrijwilligerswerk. Deze stap kan een basis bieden voor een latere vervolgstap naar reguliere betaalde arbeid. Een directe stap naar regulier betaalde arbeid behoort ook tot de mogelijkheden.

13 Aanleveren begrotingswijziging Steller N Pijnappels BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Aanv. format eigen k BW Aanv. formalet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet , ,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit , ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet , ,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit , ,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. Document soort WYZ-MV WYZ-MV S D D , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m S D C , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m S D D , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m S D D , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m D D D , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m D D C , ,00 bp3 dekking formatie uit extra m Pagina 1 van 2

14 Pagina 2 van 2

15 Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW Totaal effect wijziging Baten 2015 Lasten Saldo Baten 2016 Lasten Saldo Baten 2017 Lasten Saldo Baten 2018 Lasten Saldo 05 Economie en Werk Baten 2015 Lasten Saldo Baten 2016 Lasten Saldo Baten 2017 Lasten Saldo Baten was Lasten Saldo bp3 dekking formatie uit extra midd Totaal 05 Economie en Werk feb :38:03

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen

Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Alliantie VO inzake afbouw gesubsidieerde banen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01273 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Geluidssaneringsprojecten Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Gemeente Nijmegen voert al bijna 30 jaar

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01149 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen. Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moderne kunst gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer BW-01221 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Met ons collegebesluit van 12

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Besluitronde 4 april Van: Het college van B&W van 13 maart 2012 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling.

Openbaar. bouwleges. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Stedelijke ontwikkeling. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp bouwleges Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer 01536 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het programma Stedelijke Ontwikkeling, waar de taken voor vergunningverlening,

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging.

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en aan het Klappijenpad te Berg en Dal Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer BW-00899 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg

Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg Openbaar Onderwerp Onderhoud en renovatie zwembad Dukenburg Programma Sport & Accommodaties BW-nummer BW-01517 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Renovatie De Vereeniging fase 3

Renovatie De Vereeniging fase 3 Openbaar Onderwerp Renovatie De Vereeniging fase 3 Programma Sport & Accommodaties / Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert / B. Velthuis Samenvatting In 2012

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kunstgrasveld Quick 1888 Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer BW-01194 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer 01059 Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Op 24 november

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning

Openbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 43/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 mei 2007 Onderwerp Begrotingswijziging ivm dekking kosten FPU Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM

Openbaar Embargo tot 13 mei Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Openbaar Embargo tot 13 mei 2016 Onderwerp Subsidieverlening na overgang medewerkers van MEE naar NIM Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In het kader van het ontwikkeltraject

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 16 tot en met 22 juli 2016 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement geniet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Beleidsregels experiment bijstand

Beleidsregels experiment bijstand Openbaar Onderwerp Beleidsregels experiment bijstand Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting We doen een proef met de bijstand, waarin we onderzoeken wat er

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX. Openbaar Onderwerp Initiatief Driestroom voor DROOMVilla LUX Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 en Zorg & Welzijn / 1051 en Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en B. Frings

Nadere informatie

Straatnaamgeving Braamhof

Straatnaamgeving Braamhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving Braamhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting In de wijk Wolfskuil in de woonplaats Nijmegen wordt op een terrein

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Programma Veiligheid / Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie