Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling"

Transcriptie

1 Jan M athies Vakantie en ziekte: de nieuwe wettelijke regeling De combinatie vakantie en ziekte levert in de praktijk voor werkgevers vaak problemen op. Het berekenen van de opbouw van vakantierechten bij ziekte is ingewikkeld. Bovendien vinden veel werkgevers het onrechtvaardig dat een zieke werknemer met vakantie kan zonder dat er vakantiedagen kunnen worden afgeschreven. Naar aanleiding van twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie zal de Nederlandse vakantiewetgeving op een aantal punten worden aangepast. Het desbetreffende wetvoorstel Mr. J.W. Mathies is werkzaam als senior adviseur juridische zaken bij AWVN. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. In deze bijdrage aandacht voor de toekomstige wijzigingen en wat dit betekent voor werkgevers. 6

2 Op grond van de Arbeidstijdenrichtlijn, een Europese Richtlijn van 2003, heeft een werknemer jaarlijks recht op ten minste vier weken vakantie. Deze wettelijke vakantiedagen zijn bedoeld om uit te rusten (recuperatie) en mogen daarom niet worden verkocht. De werknemer bouwt het recht op deze wettelijke vakantie op over de dagen dat hij loon verdient. Daarnaast hebben veel werknemers, op grond van cao-afspraken of individuele afspraken, recht op extra (bovenwettelijke) vakantiedagen. De vakantieregeling van de richtlijn is door de verschillende EU-lidstaten verder uitgewerkt in de nationale wetgeving. De Nederlandse wetgeving kent een aparte opbouwregeling bij ziekte. Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is, bouwt hij alleen over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op. Over het restant van de ziekteperiode bouwt hij geen vakantie op. Is hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan bouwt hij alleen vakantie op over het deel dat hij werkt. Dit kan bij een geleidelijke werkhervatting in het kader van een re-integratieproces tot ingewikkelde berekeningen leiden. Denk aan de situatie dat een volledig arbeidsongeschikte werknemer eerst voor 20% zijn werkzaamheden hervat en vervolgens iedere paar weken een paar uur meer gaat werken. DE UItSprakEN VaN HEt EUrOpESE HOF In 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich in twee arresten uitgesproken over zowel het systeem van opbouw als dat van het opnemen van de vakantiedagen bij ziekte. In deze arresten heeft het Hof eerdergenoemde richtlijn zo uitgelegd dat werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand, jaarlijks recht hebben op vier weken vakantieopbouw. Ook zieke werknemers hebben volledig recht op de jaarlijkse minimumvakantie met behoud van loon. Ziekteverlof is bedoeld voor herstel en dat is iets anders dan de recuperatie waarvoor de vakantiedagen zijn bedoeld. De lidstaten mogen van het Hof in hun wetgeving aan het ontstaan van het recht op vakantie geen voorwaarden stellen. Bovendien moet ook een zieke werknemer zijn jaarlijkse vakantie kunnen opnemen. Lukt dit niet, dan moeten de vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. Ziekteverlof is bedoeld voor herstel en dat is iets anders dan de recuperatie waarvoor de vakantiedagen zijn bedoeld Vakantie en ziekte Naast de opbouw van vakantie bij ziekte geeft ook het opnemen van vakantie tijdens een ziekteperiode in de praktijk vaak problemen. Hoofdregel is dat ziektedagen in principe niet als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt. Als een zieke werknemer op vakantie gaat, kan de werkgever dus niet zomaar vakantiedagen afschrijven. Als een zieke werknemer op vakantie gaat, kan de werkgever niet zomaar vakantiedagen afschrijven Alleen wanneer de werknemer er in een voorkomend geval schriftelijk mee akkoord gaat, kunnen vakantiedagen worden afgeboekt, maar dan nog alleen de bovenwettelijke dagen van het lopende jaar en voorgaande jaren. Wordt op voorhand schriftelijk afgesproken dat ziektedagen als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt, dan kunnen alleen de bovenwettelijke vakantiedagen van het lopende jaar worden afgeboekt. In beide gevallen geldt dus dat de werknemer altijd ten minste zijn wettelijke vakantiedagen overhoudt. Als een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk werkt, kunnen bij een vakantie voor de gewerkte uren vakantiedagen worden afgeschreven. Wordt een werknemer tijdens de vakantie ziek, dan worden de ziektedagen niet als vakantiedagen aangemerkt. Al met al een behoorlijk complex systeem, dat in de praktijk dan ook vaak tot problemen leidt. Als een verplichte vakantie in verband met een bedrijfssluiting samenvalt met een ziekteperiode, mag de werknemer volgens het Hof zijn vakantie ook in een andere periode opnemen. Dit geldt ook wanneer het volgens de nationale wetgeving mogelijk is vakantie op te nemen tijdens ziekte. Hoewel het niet om een Nederlandse casus ging, kan uit de uitspraken van het Hof worden afgeleid dat het systeem van opbouw van vakantie bij ziekte in het Nederlandse recht niet in overeenstemming is met de richtlijn. Omdat de richtlijn en de uitspraken van het Hof geen directe werking hebben dat wil zeggen dat werknemers zich hier niet rechtstreeks op kunnen beroepen wordt de Nederlandse wetgeving gewijzigd. Op 17 augustus 2010 is daarom een wetsvoorstel ingediend dat op 16 december 2010 door de Tweede Kamer is aangenomen en inmiddels bij de Eerste Kamer ligt. Het wetsvoorstel regelt dat ook arbeidsongeschikte werknemers voortaan hun wettelijke vakantierechten volledig opbouwen HOOFDLIjNEN VaN HEt WEtSVOOrStEL Het wetsvoorstel regelt dat ook arbeidsongeschikte werknemers voortaan hun wettelijke vakantierechten volledig opbouwen. Dit betekent alle werknemers, ook als ze 7

3 gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, in de toekomst jaarlijks ten minste vier weken aan wettelijke vakantiedagen opbouwen. Maar het kabinet komt in het wetsvoorstel ook met een maatregel om werknemers te stimuleren hun vakantie zo veel mogelijk op te nemen: er komt een vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen. Het kabinet vindt dat er zo ook meer balans ontstaat tussen het opbouwen van vakantie en het opnemen van de wettelijke vakantiedagen. Dit is ook in het belang van de gezondheid van de werknemers. Volledige opbouw bij ziekte Door de nieuwe opbouwregeling is de Nederlandse wetgeving weer in overeenstemming met de Arbeidstijdenrichtlijn. De nieuwe regeling is duidelijker en maakt de berekening van het opgebouwde vakantietegoed bij ziekte veel eenvoudiger en overzichtelijker. Dit is een voordeel voor werkgevers, maar de uitbreiding van de vakantieopbouw bij ziekte leidt ook tot extra kosten voor hen. Een werknemer met een fulltime contract die twee jaar volledig ziek is, bouwt nu over deze periode 10 wettelijke vakantiedagen op. Straks worden dat er 40. Dit is een aanzienlijke kostenstijging voor zijn werkgever. De 30 extra opgebouwde dagen kosten hem, volgens het kabinet, voor een werknemer met minimumloon ongeveer 2000, voor een werknemer met een modaal loon ongeveer 3800 en voor twee keer modaal Dat lijkt mee te vallen, maar daarnaast zijn er ook nog extra kosten omdat ook werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of korter dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, volledig wettelijke vakantiedagen opbouwen. Een werknemer met een fulltime contract die twee jaar volledig ziek is, bouwt nu over deze periode 10 wettelijke vakantie dagen op. Straks worden dat er 40 Daar staat tegenover dat, wanneer de werknemer hiermee instemt, voortaan ook tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen kunnen worden afgeboekt. De werkgever kan dus een zieke werknemer die op vakantie gaat, vragen om hiervoor vakantiedagen te gebruiken. Hij kan hem hier echter niet toe dwingen. De extra kosten voor werkgevers door de volledige vakantieopbouw kunnen bovendien worden beperkt door de invoering van de wettelijke vervaltermijn. De wettelijke vervaltermijn De wettelijke vakantiedagen zijn bedoeld om de werknemer de rust te geven die hij nodig heeft om weer van zijn werk bij te komen en op te laden (recupereren). Het kabinet wil dan ook dat werknemers deze dagen zo veel mogelijk opnemen. 8 Om dit te stimuleren wordt voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn ingevoerd. Een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd, vervallen deze dagen als ze niet zijn opgenomen. De wettelijke dagen moeten dus vóór 1 juli van het volgend jaar worden opgenomen. Het kabinet denkt dat werknemers hierdoor tijdig hun vakantiedagen zullen gaan opnemen, om te voorkomen dat ze vervallen. Een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd, vervallen deze dagen als ze niet zijn opgenomen De vervaltermijn geldt ook voor zieke werknemers. Alleen als een werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantie op te nemen, vervallen de wettelijke vakantiedagen niet. Denk aan de situatie waarin de werkgever wegens drukte de werknemer niet in de gelegenheid stelt om vakantie op te nemen. Een andere situatie waarbij de vervaltermijn niet geldt, is die waarin de werknemer zo ziek is dat het voor hem niet mogelijk is re-integratieactiviteiten te ondernemen. Het gaat dan om werknemers die om medische redenen niet in staat zijn de eigen arbeid, noch andere werkzaamheden te verrichten. In de praktijk zal het niet veel voorkomen dat een werknemer niet kan re-integreren. Dit geldt vrijwel alleen bij werknemers die met een verkorte wachttijd recht hebben op een IVA-uitkering of die langdurig volledig arbeidsongeschikt zijn, maar nog een kleine kans op herstel hebben. Het is aan de werknemer om aan te tonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was de wettelijke vakantiedagen op te nemen. De verwachting is dat hij hier waarschijnlijk niet snel in zal slagen. Als de vervaltermijn niet geldt omdat de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantie op te nemen, geldt voor deze dagen de normale verjaringstermijn van vijf jaar die ook voor bovenwettelijke vakantiedagen van toepassing is. Schriftelijk kan worden afgesproken dat voor de wettelijke vakantiedagen een langere of helemaal geen vervaltermijn wordt gehanteerd. WaNNEEr gaan DE NIEUWE regelingen gelden? De volledige opbouw bij ziekte gaat pas in op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt. De opbouw van vakantiedagen bij ziekte heeft geen terugwerkende kracht. Dit is tijdens de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer nog eens uitdrukkelijk bevestigd. De vervaltermijn zal eveneens alleen voor nieuwe wettelijke vakantiedagen gelden. Voor vakantiedagen wettelijke en bovenwettelijke die zijn opgebouwd voordat het wetsvoorstel ingaat, blijft de verjaringstermijn van vijf jaar gelden. Het

4 kabinet heeft aanvankelijk aangegeven dat de nieuwe vakantieregeling per 1 april 2011 moet ingaan. Maar inmiddels lijkt het erop dat dit 1 juli 2011 of 1 januari 2012 wordt. Werkgeversorganisaties hebben ervoor gepleit om de regeling pas per 1 januari 2012 te laten ingaan Werkgeversorganisaties hebben ervoor gepleit om de regeling pas per 1 januari 2012 te laten ingaan. Hierdoor wordt het gemakkelijker te bepalen voor welke vakantiedagen de nieuwe vervaltermijn geldt. Bovendien kunnen cao-partijen dan rekening houden met de nieuwe vakantieregeling. Bestaande afspraken kunnen, waar nodig, nog worden aangepast. Bijkomend voordeel is dat werkgevers ook meer tijd hebben om hun vakantieadministratie aan te passen. Wat betekent DE WEtSWIjzIgINg VOOr DE praktijk Het wetsvoorstel verandert niet alleen de vakantieopbouw bij ziekte, maar ook het opnemen van vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft de invoering van de vervaltermijn gevolgen voor alle werknemers, ziek of gezond. Het wetsvoorstel heeft ten slotte ook gevolgen voor het administreren van vakantiedagen. Dat betekent dat werkgevers moeten nadenken over de vraag hoe ze hun vakantieregeling in de toekomst willen inrichten en in hoeverre ze het huidige beleid moeten aanpassen. Het beleid zou er, conform de bedoeling van de richtlijn en de wetgeving, op gericht moeten zijn dat werknemers zo veel mogelijk hun vakantiedagen opnemen om zo een goede recuperatie te bevorderen. Vakantie opbouwen en opnemen Door het wetsvoorstel wordt de opbouw van wettelijke vakantiedagen bij ziekte gelijkgeschakeld met de normale vakantieopbouw. Dat betekent dat arbeidsongeschikte werknemers in de toekomst meer dagen gaan opbouwen. Daar staat tegenover dat voortaan tijdens ziekte ook wettelijke vakantiedagen mogen worden afgeschreven, mits de werknemer hiermee instemt. De werkgever kan dit in principe aan de werknemer vragen. Waarom zou een zieke werknemer, die net als zijn gezonde collega twee weken naar Spanje gaat, hiervoor geen vakantiedagen opnemen? Bovendien kunnen er nu al afspraken worden gemaakt over het afboeken van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte. Voorwaarde voor het afboeken van de wettelijke vakantiedagen is wel dat de werknemer, net als bij de bovenwettelijke dagen, met het afboeken moet instemmen. Stemt de werknemer hier niet mee in, dan moet hij er straks wel rekening mee houden dat de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen per 1 juli van het volgende kalenderjaar komen te vervallen. Alleen als de werknemer kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was de wettelijke vakantiedagen op te nemen, vervallen deze niet. In de praktijk zal de werknemer hier waarschijnlijk niet snel in slagen. gevolgen voor de verlofadministratie Door de nieuwe vakantieregeling moet de werkgever ook zijn verlofadministratie anders gaan inrichten. Naast het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen moet hij nu ook gaan bijhouden wanneer de dagen vervallen of verjaren. Wettelijke dagen vervallen een half jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft de huidige verjaringstermijn gelden van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Als de werknemer een vakantiedag opneemt, moet de werkgever registreren wat voor soort dag dit is: een wettelijke of een bovenwettelijke. De werknemer zal telkens moeten afwegen wat voor vakantiedag hij gaat opnemen. Daarbij moet hij kijken welke dag het eerste zal vervallen of verjaren Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad geldt nu nog dat de oudste vakantiedagen het eerst worden opgenomen, om te voorkomen dat dagen onnodig verjaren. Door de invoering van de vervaltermijn vervallen wettelijke vakantiedagen straks eerder dan bovenwettelijke dagen. Daarom vindt het kabinet dat de oude jurisprudentie niet meer moet worden toegepast. De wettelijke vakantiedagen moeten voortaan eerst worden opgenomen. In de praktijk leidt dit ertoe dat de werknemer telkens moet afwegen wat voor vakantiedag hij gaat opnemen. Daarbij moet hij kijken welke dag het eerste zal vervallen of verjaren. Voorbeeld Als de vakantieregeling per 1 januari 2012 ingaat en een werknemer in dat jaar niet al zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, ontstaat in 2013 de volgende situatie. De werknemer moet eerst zijn resterende wettelijke dagen van 2012 opnemen, om te voorkomen dat ze per 1 juli 2013 vervallen. Vervolgens moeten de wettelijke vakantiedagen van 2013 worden opgenomen. Daarna zijn de oude vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 aan de beurt. Zijn ook deze op, dan komen vervolgens de bovenwettelijke vakantiedagen van 2012 aan de beurt, en daarna kan de werknemer aan de bovenwettelijke vakantiedagen van 2013 beginnen. Deze regeling wordt nog ingewikkelder als de werknemer naast vakantiedagen ook nog eens adv-dagen moet opnemen. 9

5 goed VErLOFbELEID LOSt VEEL Op Bij het opnemen van een vakantiedag moet de werknemer feitelijk iedere keer afwegen welke dag het eerste dreigt te vervallen of verjaren. Maar omdat de werkgever moet bijhouden wanneer dagen vervallen of verjaren, worden er hogere eisen aan de vakantieadministratie gesteld. Door een goed verlofbeleid te voeren, kan de werkgever niet alleen zorgen dat de werknemers hun rust krijgen, maar ook meteen (een deel van) deze administratieve problemen oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door in de cao of arbeidsovereenkomst af te spreken dat de werknemer zijn vakantiedagen zo veel mogelijk opneemt in het jaar waarin deze dagen worden opgebouwd. Afgesproken kan worden dat, wanneer aan het einde van het jaar toch nog dagen overblijven, de werkgever kan bepalen wanneer deze moeten worden opgenomen. Maar hiervoor zijn niet alleen goede afspraken in cao of arbeidsovereenkomst nodig. Het vereist ook dat het management ervoor zorgt dat de werknemers hun vakantiedagen daadwerkelijk tijdig (kunnen) opnemen. Dit is ook in het belang van de werknemers, omdat zo wordt bereikt dat ze jaarlijks ook echt de rust kunnen nemen die nodig is voor recuperatie. Bovendien wordt zo voorkomen dat er stuwmeren van vakantiedagen ontstaan. De kans bestaat dat vakbonden willen afspreken om de vervaltermijn op te rekken of te laten vervallen De kans bestaat dat vakbonden willen afspreken om de vervaltermijn op te rekken of te laten vervallen, om zo de werknemers meer vrijheid te geven te bepalen wanneer ze UNIVErSItEItEN VErSpILLEN WEtENSCHappELIjk talent Talentvolle wetenschappers aan wie een vaste baan is beloofd door een universiteit, krijgen die lang niet altijd. Ook al voldoen onderzoekers aan afgesproken prestatieeisen, dan nog krijgen ze vaak alleen tijdelijke contracten. Een vaste aanstelling krijgen is een kwestie van toeval. Effectief personeelsbeleid voor onderzoekstalenten hangt af van een betrokken hoogleraar als begeleider. Dit blijkt uit het rapport Op het juiste moment op de juiste plaats van het Rathenau Instituut. ONtbrEkEN OVErgaNgSrECHt grootste knelpunt SUCCESSIEWEt Notarissen zijn ontevreden over de mate waarin bij het wijzigen van de Successiewet rekening is gehouden met 10 hun vakantiedagen opnemen. Voordeel voor de werkgever van het niet toepassen van de vervaltermijn is dat zijn vakantieadministratie niet hoeft te worden aangepast. Een werkgever die hier niet in mee wil gaan en die de vervaltermijn toch wil hanteren, kan de vakbonden wijzen op de noodzaak van recuperatie. Bovendien hebben de vakbonden zelf in het verleden regelmatig aangegeven dat werknemers niet of onvoldoende in staat worden gesteld de broodnodige vakantie op te nemen. Vanuit dat punt gezien zouden vakbonden een helder beleid, gericht op het tijdig opnemen van vakantiedagen, dus juist moeten onderschrijven. Het oprekken van de verjaringstermijn kan ertoe leiden dat werknemers hun dagen (nog steeds) niet tijdig opnemen. Dit is niet alleen in strijd met de bedoeling van de Arbeidstijdenrichtlijn, maar staat ook haaks op de bedoeling van de Nederlandse wetgever. Een tussenoplossing is om af te spreken dat werknemers hun dagen opnemen in het jaar waarin deze worden opgebouwd, maar dat dagen voor speciale doelen kunnen worden opgespaard, waarbij de vervaltermijn dan niet van toepassing is. CONCLUSIE Het wetsvoorstel maakt de berekening van de vakantieopbouw bij ziekte overzichtelijker. Maar de verruimde opbouw zal voor werkgevers wel tot extra kosten leiden. De voorgestelde vervaltermijn kan nuttig zijn om het ontstaan van verlofstuwmeren te voorkomen. Invoering van de vervaltermijn zal in ieder geval veel werkgevers dwingen om hun vakantiebeleid opnieuw te bekijken. Daarbij zal de werkgever er wel rekening mee moeten houden dat de nieuwe vakantiewetgeving hogere eisen stelt aan zijn vakantieadministratie. bestaande situaties van de belastingbetaler. Een tegemoetkoming voor gedupeerde belastingplichtigen is bij een aantal aanpassingen in de wet zeker op zijn plaats, menen zij. Dit blijkt uit een enquête van het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en BDO Accountants & Adviseurs onder leden van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en relaties van BDO. Veel van de wijzigingen zullen vervelende gevolgen hebben voor bestaande situaties, zelfs als deze al tientallen jaren bestaan en nooit bedoeld zijn om belasting te besparen. Bijvoorbeeld wanneer het huis waar de ouders in wonen, eigendom is van de kinderen. Of bij renteloze, direct opeisbare geldleningen. Meest gewaardeerde wijzigingen waren de verlaging van het derdentarief, de flexibele renteclausule en de verlaging van het toptarief van groep I. Misprijzend is men over de intrekking van de resolutie over art. 10 SW, het verhogen van de eerste schijf voor kinderen, het feit dat de gesplitste aankoop onder art. 10 SW valt en dat de direct opeisbare lening een schenking van rente inhoudt.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012.

De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. De nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012. 1 Waarom een nieuwe vakantiewetgeving? Europese richtlijn 2003/88/EG Europese jurisprudentie (20-01-2009) Schultz-Hoff Stringer 2 Artikel 7 van de Europese

Nadere informatie

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Notitie. Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012 Aan Bestuurders Van Marian Mons, Adviseur Juridische Zaken, Adviesgroep Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 1 juni 2011 0302738730 Onderwerp

Nadere informatie

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012

Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Wijziging vakantiewetgeving ingaande 1-1-2012 Algemeen Door het Europese Hof van Justitie is enige tijd geleden een uitspraak gedaan, waardoor de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het opbouwen van

Nadere informatie

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012

Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Vakantiewetgeving m.i.v. 1 januari 2012 Wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans?

Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans? Wetsvoorstel vakan-eregeling bij ziekte Een nieuwe balans? Hanneke Klinckhamers Vereniging voor Arbeidsrecht 18 november 2010 Agenda Doel hoofdlijnen & opzet wetsvoorstel Wijzigingen Commentaar Tips Vragen?

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 1.3 Wetgeving in verandering 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Opbouw van vakantierechten en het recht op ADV tijdens arbeidsongeschiktheid bij toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf Versie vóó óór en na 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1.

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Werkgeverszaken Vakantie

Werkgeverszaken Vakantie Werkgeverszaken Vakantie Vakantie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Opbouw van vakantie-uren 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Recht op vakantie 5 2.2.1 Hoofdregel Burgerlijk Wetboek 5 2.2.2 CAO Gehandicaptenzorg 5 2.3

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Vakantieadministratie en stuwmeren vanaf 1 januari 2012: Leuker kunnen we het niet maken, wel (onnodig) ingewikkeld

Vakantieadministratie en stuwmeren vanaf 1 januari 2012: Leuker kunnen we het niet maken, wel (onnodig) ingewikkeld Mevr. mr. M. Koster en mevr. mr. C.J. Herman de Groot 1 Vakantieadministratie en stuwmeren vanaf 1 januari 2012: Leuker kunnen we het niet maken, wel (onnodig) ingewikkeld 55 De wijzigingen in de vakantiewetgeving

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling)

nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) nummer 38 van 2012 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging Regeling vakantieverlof en invoering Geschillenregeling) Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 november

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat verandert er per 1 januari 2016? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren Uw

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/123 Officiële naam regeling: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies Citeertitel: CAP Naam ingetrokken regeling: nvt Besloten door: College van Gedeputeerde

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 286 Besluit van 6 juli 2016, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie in verband met de aanspraak op vakantieverlof,

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

Whitepaper. Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1.

Whitepaper. Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1. Whitepaper Het afschaffen van de beperkte opbouw van de minimum wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte (ingangsdatum 1 januari 2012) versie 1.0 Samenvatting De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Derde wijzigingsregeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden provincies 2012 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 125,

Nadere informatie

Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie

Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie #3 Aanpassingen wettelijk minimumloon: meer dan alleen indexatie In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr /123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 januari 2013, nr. 123511/123962, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) in

Nadere informatie

De gemiste kansen van de verval- en verjaringstermijn in de Nederlandse vakantiewetgeving van 2012

De gemiste kansen van de verval- en verjaringstermijn in de Nederlandse vakantiewetgeving van 2012 Masterscriptie Arbeidsrecht De gemiste kansen van de verval- en verjaringstermijn in de Nederlandse vakantiewetgeving van 2012 Annelyn Aldenkamp (6149111) Masterscriptie Arbeidsrecht 17 augustus 2012 Universiteit

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

Het wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving

Het wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving Het wetsvoorstel wijziging vakantiewetgeving Masterscriptie Door: Stephanie Loth Studentnummer: 6159400 Begeleider: Dr. S.S.M. Peters 4 juli 2011 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 4 2. De vakantiewetgeving 6

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de inhoud

Nadere informatie

Vakantieregeling TU Delft 1

Vakantieregeling TU Delft 1 Vakantieregeling TU Delft 1 Artikel 1 Aanspraak op vakantie 1.De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. Zo nodig vindt afronding naar hele uren plaats. 2. De aanspraak op vakantie bedraagt

Nadere informatie

Het stuwmeer opgedroogd?

Het stuwmeer opgedroogd? Het stuwmeer opgedroogd? Annemieke Vaneveld November 2010 Student: Annemieke Vaneveld Minister Talmastraat 286 3555 GJ Utrecht 06 38317347 A.Vaneveld@student.uva.nl Scriptie begeleidster: mr. dr. S. S.

Nadere informatie

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte. artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en 41a RDBZ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de ministers circulaire Onderwerp Juridische grondslag Opbouw vakantie bij langdurige ziekte artikelen 22 en 23 ARAR, 35 en 36 ARSG en 41 en

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Vakantie, hoe zit het?

Vakantie, hoe zit het? Vakantie, hoe zit het? In een aantal bijdragen wordt de regeling van de vakantie voor de rijksambtenaren besproken. De regeling van de vakantie heeft niet alleen een nationale, maar steeds meer een internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017

ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 ECLI:NL:RBAMS:2010:BO3017 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-06-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 1088000 CV EXPL 09-33692 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39286 27 juli 2016 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23389 9 mei 2016 Circulaire richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte Aan: de bevoegde gezagen van

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar.

Omvang van het verlof Iedere ouder heeft éénmaal recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. 1 Ouderschapsverlof Auteur: mr. Edith van Schie, XpertHR Iedere ouder heeft recht op 26 weken ouderschapsverlof voor elk kind onder de 8 jaar. Op deze wijze wil de wetgever beide ouders de mogelijkheid

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013 Arbeidsrecht Datum: januari/februari 2013 Onderwerpen Gevolgen Regeerakkoord voor het arbeidsrecht Demotie discussie IT werkgevers Belangwekkende uitspraken Inwerkingtreding Fraudewet Afschaffing maand

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting?

Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010. Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? Nieuwsbrief van d.d. 09-12-2010 Nummer: 23 2010 Auto vanuit uw BV naar privé zonder betaling van omzetbelasting? In de fiscale literatuur komen wij onderstaande constructie tegen: DGA koopt een auto van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie verzoekschriften 28.2.2015 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0921/2012, ingediend door Sorin Stelian Torop (Roemeense nationaliteit), namens de

Nadere informatie

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen.

Deze ledenbrief informeert gemeenten over de wijzigingen in de CAR-UWO met betrekking tot de bovengenoemde onderwerpen. Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel. (070) 373 8021 onderwerp loondoorbetaling tijdens ziekte uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CvA/U200515560 Lbr.05/98 CvA/LOGA 05/25 bijlage(n) 2 datum 14

Nadere informatie

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft cao 2013-2015 (2) car-uwo teksten uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 bijlage(n)

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Onderwerpen Nieuwe vakantiewetgeving Wijzing Wet melding collectief ontslag (WMCO) Wijzigingen Wet allocatie

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving

Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving Inhoudsopgave Voorwoord... II Deel 1. Alles over vakantie en vakantiewetgeving 1. Opbouw vakantiedagen... 1 1.1. Wettelijke vakantiedagen... 1 1.1.1. Hoe worden vakantiedagen opgebouwd?... 2 1.1.2. Opbouw

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 530 Besluit van 14 december 2015, houdende wijzigingen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven:

In onderstaande tabel is de jaarlijkse arbeidsduur van een reeks jaren weergegeven: BIJLAGE IX VORMGEVING 36-URIGE WERKWEEK 1 Inleiding: In artikel 8 is de arbeidstijd gedefinieerd. Per week werkt een werknemer met een fulltime contract gemiddeld 36 uur. Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012

Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market BV en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie d.d. 29 juni 2012 Onderhandelingsresultaat CAO 2012 tussen KPN Corporate Market bv en FNV

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeidsrecht

Actualiteiten in het arbeidsrecht Actualiteiten in het arbeidsrecht Nieuwe vakantiewetgeving Opnemen van vakantie bij ziekte Voorheen was in Nederland de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot het laatste zes

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Vakantie aan het stuwmeer: over het recht van de zieke werknemer op jaarlijkse betaalde vakantie

Vakantie aan het stuwmeer: over het recht van de zieke werknemer op jaarlijkse betaalde vakantie Vakantie aan het stuwmeer: over het recht van de zieke werknemer op jaarlijkse betaalde vakantie Hof van Justitie EG 20 januari 2009, C-350/06 en C-520/06, JAR 2009/58 Het Hof van Justitie van de EG heeft

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Samenvattende informatie IKB november 2016

Samenvattende informatie IKB november 2016 Samenvattende informatie IKB november 2016 Invoering Individueel Keuzebudget Wat is het Individueel Keuzebudget, hoe kan ik ervoor zorgen dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen om keuzes te maken

Nadere informatie

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter

Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Een zieke werknemer? Van AAAA naar Beter Jeltje van Wijngaarden & Kees de Kramer 2 Wat is ziek zijn? Is dus ruim en moeilijk (subjectief) begrip. Door ongeschiktheid wegens

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden:

Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als volgt te luiden: Bijlage 2 bij U201401851 CAR-UWO wijzigingen A Met ingang van 1 januari 2015 worden de artikelen 1:2a en 1:2b toegevoegd. Deze komen als Stageplaats Artikel 1:2a 1. Het college kan een student in het kader

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO!

DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO! 12 oktober 2015, Apeldoorn Themabijeenkomst: Samen de cao tot een succes maken DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO! Kennissessie Joke van der Velpen en Christiaan Trox 12 12 oktober 2015, Apeldoorn Themabijeenkomst:

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 20-02-2007

Nieuwsbrief van d.d. 20-02-2007 Nieuwsbrief van d.d. 20-02-2007 Nummer: 04-2007 1) Aangifteprogramma Belastingdienst geeft foutmelding bij gebruik Windows 98 of Windows Millenium IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2007-02-08 Gebruikers

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord www.dommerholt.nl APELDOORN ASSEN HEERENVEEN ZWOLLE Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord Priscilla Trip, Advocaat Arbeidsrecht DE FLEX BV Mañana Hulstein, Advocaat ondernemingsrecht Het

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 20 december 2016 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie