Protocol standaard WIA-WGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol standaard WIA-WGA"

Transcriptie

1 Protocol standaard WIA-WGA

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Protocol standaard WIA-WGA 5 Eigen Risicodragen 5 Algemeen 6 Juridisch 7 Medisch 8 Arbeidskundig, re-integratie, loopbaanontwikkeling 9 Financieel 10

3 Grip houden op uw gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers kan u enorme besparingen opleveren. Langdurig zieke medewerkers verdwijnen na twee jaar vaak uit beeld. Het UWV doet maar weinig aan de re-integratie van uw (oud)medewerkers. En dat kost ú geld. Het is een misvatting dat u na twee jaar Poortwachter klaar bent met uw langdurig zieke medewerker. Want de teller loopt nog 10 jaar door. Als een van uw werknemers recht krijgt op een WGA-uitkering dan bent u bij het UWV verzekerd van een forse premiestijging. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA geworden dan neemt u de teugels in handen omdat u gedurende die 10 jaar de re-integratie-activiteiten kunt voortzetten en de inspanningen door de gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerker beter kunt bijsturen. Een duidelijk re-integratieprotocol voor deze periode van week 104 tot 624 helpt u daarbij. Werkgevers krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid, terug Eigenrisicodragen is een typisch Nederlands verschijnsel in de sociale zekerheidswetgeving. Al bij de eerste sociale zekerheidswet, de ongevallenverzekering in 1901 kregen werkgevers al de mogelijkheid om deze werknemersverzekering te laten uitvoeren door de Rijksverzekeringsbank of om eigenrisicodrager te worden. Als we toch de rekening gepresenteerd krijgen, dan willen we ook invloed hebben op het resultaat, was het argument van de werkgevers. En zo is het ruim honderd jaar later weer. De kosten én de opbrengsten van zieke medewerkers zijn in belangrijke mate beïnvloedbaar geworden; de werkgever kan zich dat laten uitbetalen in betere bedrijfsresultaten. Het mes snijdt nu aan twee kanten Tegelijkertijd heeft de werknemer ook veel baat bij het benutten van zijn resterende arbeidsvermogen. Niet voor niets staat de wet WIA voluit voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Als de medewerker werkt naar vermogen, dan gaat zijn gezinsinkomen er altijd op vooruit, soms zelfs met grote sprongen. Een voorbeeldberekening met de WIA-calculator maakt dat direct zichtbaar. Een succesvolle re-integratie heeft dus voor de werknemer én de werkgever financieel voordeel. Tegelijkertijd ervaart de werknemer ook weer dat hij van waarde is en erbij hoort. Activering werkt zowel sociaal als zakelijk goed uit. Waar u als werkgever op moet letten Bij het uitvoeren van uw re-integratie-inspanningen biedt het re-integratieprotocol u een handvat. Alle belangrijke aspecten worden uitgelegd en toegewezen zodat u de vertaling kunt maken naar uw eigen organisatie zonder iets te vergeten. De juridische en financiële aspecten worden beschreven, net zoals de arbeidskundige en medische facetten aan bod komen. De exacte uitvoering ervan kunt u het beste afstemmen op de verantwoordelijkheidsverdeling binnen uw eigen organisatie en de afspraken die u heeft gemaakt met de verzekeraar. U kunt BrinQer natuurlijk altijd vragen om u hierbij te ondersteunen. BrinQer Ovenbouwershoek 31 T (055) BrinQer 7328 JH Apeldoorn F (055)

4 Inleiding In Nederland is iedere werknemer wettelijk verzekerd voor de inkomensderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte door middel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Wet WIA). De werknemer heeft recht op een WIAuitkering als hij door de ziekte meer dan 35% van zijn inkomen niet meer kan verdienen. De WIA bestaat uit twee onderdelen te weten de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikt (IVA) voor de werknemers die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn geworden door ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor de werknemers die niet volledig (tussen 35 en 80%) arbeidsongeschikt zijn of niet duurzaam en wel volledig (80 100%) arbeidsongeschikt zijn. Het UWV beoordeelt of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor het recht op een WIA-uitkering. De financiering van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers komt voor rekening van de werkgever. Het UWV berekent de hoogte van de premie, de belastingdienst zorgt voor de inning. De IVA uitkeringen worden betaald uit een vaste premie. De WGA-uitkeringen die langer duren dan 10 jaar worden ook door een vaste WGA-premie betaald door de werkgever. Voor de financiering van de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering wordt de WGA-premie per werkgever vastgesteld aan de hand van de uitkeringen, de loonsom en enkele correctiefactoren en opslagen. De re-integratie van de gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemers is een taak van het UWV. De wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd voor de werkgever om de uitvoering van de re-integratie in eigen hand te nemen en de WGA-uitkering voor eigen rekening te nemen. De werkgever is dan geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. Dit wordt eigenrisicodragerschap genoemd. De werkgever moet wel een garantiestelling van een bank of verzekeraar overleggen waarmee de uitkeringen van de (ex-)werknemers kunnen worden gegarandeerd. Vaak verleent de verzekeraar een garantie in de vorm van een WGA-ERD-verzekering. Onze organisatie heeft gekozen voor het eigenrisicodragerschap dat wordt aangeduid met WGA-ERD vanwege een aantal redenen. K (Kosten): Het is goedkoper om WGA-ERD te zijn vanwege het WGA-risico van onze organisatie waardoor de premie voor de WGA- ERD-verzekering van de verzekeraar lager is dan de WGA-premie die het UWV berekent. De kosten van de WGA-risico kunnen beter worden begroot omdat de WGA-premie van de verzekeraar voor drie jaar vast is terwijl de WGA-premie van het UWV jaarlijks kan fluctueren. De verzekeraar kan nu ook gevraagd worden bij te dragen in de kosten van interventies voor schadelastbeperking. N (Nuttig): De werkgever kan een langetermijnvisie en beleid ontwikkelen op het gebied van inzetbaarheid, re-integratie, preventie. Het beleid van de werkgever ten aanzien van de re-integratie van zieke werknemers en het managen van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid kan nu optimaal worden uitgevoerd ism de eigen dienstverleners. Er is geen onnatuurlijke knip in de uitvoering na 104 weken verzuim. De financiële resultaten zijn langduriger (12 jaar) te beïnvloeden en komen meer bij de werkgever terecht. V (Veilig): Bij beëindiging van de WGA-verzekering van het UWV zijn de WGA-uitkeringen die nog geen tien jaar hebben geduurd (de brandende huizen ) ook voor risico van de werkgever. Het eigenrisicodragerschap met een WGA-ERD-verzekering is veiliger omdat de WGA-uitkeringen die nog geen tien jaar hebben geduurd (het WGA-uitlooprisico) is verzekerd. Na afloop van de verzekeringsperiode kan de werkgever meerdere verzekeraars om een nieuw verzekeringsaanbod vragen of hij kan kiezen voor de WGA-verzekering bij het UWV. B (Begrijpelijk): Voor de werknemer is het begrijpelijker als de re-integratiebegeleiding ook na 104 weken blijft doorgaan door de bekende deskundigen. Ook is het sanctiebeleid en het klachtenprotocol dat door de organisatie is gemaakt en goedgekeurd is door de personeelsvertegenwoordiging een logisch vervolg op de eerste 104 weken. Het eigenrisicodragerschap maakt ook de gevolgen beter inzichtelijk voor werkgever en werknemer, vooral de financiële gevolgen van het wel of niet volledig benutten van de restverdiencapaciteit. 4

5 Protocol standaard WIA-WGA Het WIA-protocol van XXX te YY is de standaard methode voor het begeleiden van werknemers die recht hebben op een WGA-uitkering. Dit protocol heeft direct aansluiting met het Re-integratieprotocol (week 0-104). Daarnaast sluit het re-integratieprotocol aan bij het wettelijke kader van sociale zekerheid in Nederland (Wet financiering sociale verzekeringen, afdeling 5 artikel 40 en 46a, Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 629 en 658a, De Wet Verbetering Poortwachter, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Arbowet, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Wet Bestuursrecht etc.). Eigen Risicodragen Onze organisatie maakt gebruik van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-uitkeringen. Gedurende de eerste 10 jaar van de WGA-uitkering aan de werknemer komen de uitkeringskosten voor rekening van onze organisatie en betaalt zij daarvoor geen WGA-premie aan het UWV. Daarvoor heeft onze organisatie een garantie overlegt aan het UWV dat haar betalingsverplichtingen voldaan worden ingeval van onmacht (faillissement). Hiervoor is een verzekering afgesloten bij (naam). Tegelijkertijd heeft onze organisatie het WGA-uitkeringsrisico herverzekerd; iedere uitkering wordt gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij (naam). De eigenrisicodrager heeft gedurende maximaal 10 jaar de verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-) werknemer overgenomen van UWV. Zij betaalt daarom geen WGA-premie aan het UWV. Na afloop van de eerste tien jaar wordt de uitkering en de re-integratie door het UWV overgenomen. De Eigen risicodrager heeft gedurende deze periode een sanctiebevoegdheid welke nagenoeg dezelfde is als het UWV. Deze sanctiebevoegdheid is bedoeld te worden gebruikt om de (ex-) werknemer aan te zetten tot ander gedrag, meestal gericht op meer activering en re-integreren. Een uitzondering hierbij is de zwaarste sancties, het intrekken van de uitkering en het opleggen van bestuursrechtelijke boetes. Dat blijft voorbehouden aan het UWV. De werkgever mag wel de uitkering tijdelijk schorsen of de uitkering van de medewerker gedeeltelijk korten. De sanctie moet in verhouding staan tot de overtreding. Wanneer een sanctie wordt toegepast zal het UWV hiervan op de hoogte gesteld moeten worden. Om het mogelijk te maken dat de werkgever sancties kan opleggen wordt een WGA eigenrisicodrager aangemerkt als Bestuursorgaan en valt daarmee onder het werkingsgebied van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat klinkt allemaal ingrijpender dan het daadwerkelijk is. Zo heeft tot nu toe (2011) slechts 1% van de WGA eigen risicodragers daadwerkelijk een sanctie opgelegd aan zijn werknemer. Toch moet de werkgever erop voorbereid zijn. 5

6 Algemeen Begeleiding sluit aan bij de arbeidsrelatie Het re-integratieprotocol voor werkgever en de werknemer gedurende de periode van eigen risico dragen (de eerste tien jaar) is afhankelijk van het arbeidscontract. Er kunnen zich meerdere situaties voordoen: 1. De werknemer met een WGA-uitkering is in dienst gebleven bij de werkgever en het arbeidscontract is niet gewijzigd. 2. De werknemer met een WGA-uitkering is in dienst gebleven bij de werkgever en diens arbeidscontract is gewijzigd obv de resterende arbeidscapaciteit en functie, salaris. 3. Het arbeidscontract met de werknemer is beëindigd direct na 104 weken verzuim. 4. Het arbeidscontract met de werknemer is beëindigd na afloop van de loongerelateerde uitkeringsperiode WIA-werkhervattingscoach Voor de werknemer met recht op een WGA-uitkering, stelt onze organisatie een WIA-werkhervattingscoach aan die de werknemer gedurende de periode van eigen risico dragen (de eerste tien jaar) begeleidt. Beoordelen Benutten Adviseren De hoofdaandachtspunten van de WIA-werkhervattingscoach zijn controle op de juistheid van de UWV-beoordelingen bewaken van de benutting van de restverdiencapaciteit adviseren van de directie (hoof P&O) ivm formele beslissingen De WIA-werkhervattingscoach heeft wel functionele en operationele maar geen hiërarchische bevoegdheden. De formele arbeidsrechtelijke relatie ligt tussen de (ex-) werknemer en de afdeling P&O. Samen met de (ex-)werknemer heeft de WIA-werkhervattingscoach een plan van aanpak voor werkhervatting gemaakt. In dit plan staan de afspraken hoe de inschakeling in arbeid bij onze organisatie of daarbuiten wordt bevorderd. Ook worden specifieke afspraken vastgelegd over de maatregelen die moeten worden getroffen om de mogelijkheden tot werken te behouden, te herstellen of te bevorderen. Tevens wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de acties, wanneer deze moeten worden uitgevoerd en hoe de resultaten gemeten worden. Minimaal eenmaal per kwartaal heeft de WIA-werkhervattingscoach een gesprek met de werknemer over de uitvoering van het plan van aanpak, zijn herstelgedrag, de inspanningen om het restverdienvermogen en het werkvermogen optimaal te benutten. Van dit gesprek maakt de WIA-werkhervattingscoach verslag. De WIA-werkhervattingscoach zorgt voor een volledig dossier met alle relevante informatie over de WGA-uitkering aan de (ex-)werknemer, gespreksverslagen etc. gedurende de gehele periode van het eigenrisicodragerschap voor de werknemer. De WIA-werkhervattingscoach registreert alle informatie die noodzakelijk is voor het aanvragen van een uitkering bij de herverzekeraar van het WGA-eigenrisicodrager-risico. De WIA-hervattingscoach rapporteert ieder half jaar aan de directie. Per werknemer wordt de status van het plan van aanpak gerapporteerd. Per eenheid wordt gerapporteerd hoeveel (ex-) werknemers recht hebben op een WGA-uitkering, wat de kosten daarvan zijn. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate (en kosten) er sprake is van resterend verdienvermogen dat niet optimaal wordt benut. Tenslotte wordt per eenheid gerapporteerd hoeveel werknemers (van een andere eenheid) met een WGA-uitkering zij betaald werk laten doen. 6

7 Juridisch De WIA-werkhervattingscoach ontvangt de beschikking van het UWV en beoordeelt de juistheid van de soort uitkering en de hoogte en duur van de WGA-uitkering. Beoordelen van de UWV beschikking. Indien onze organisatie van mening is dat het recht op een WGA-uitkering niet bestaat (bijv. omdat de mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 35% is of omdat er recht bestaat op een IVA-uitkering), dan adviseert de WIA-werkhervattingscoach de directie om bezwaar in te dienen bij UWV. Binnen 6 weken bezwaar Namens de directie dient de WIA- werkhervattingscoach een bezwaarschrift in bij UWV en bewaakt de afhandeling van het bezwaar. Als de WIA- werkhervattingscoach het niet eens is met de beslissing op het bezwaarschrift, dan tekent hij schriftelijk beroep aan bij de rechtbank. Bezwaarschrift Beroep Contact bewaken met UWV De WIA- werkhervattingscoach adviseert de directie over de arbeidsrechtelijke gevolgen die de WIA-beschikking heeft voor het arbeidscontract. Na het accoord bevinden van de WIA-beschikking adviseert hij over het wel of niet aanpassen van de huidige arbeidsovereenkomst en over de beëindiging ervan. Ook geeft hij advies over het meest relevante tijdstip van wijziging of beëindiging, bijvoorbeeld na afloop van de periode van de loongerelateerde WGA-uitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige belastbaarheid en de prognose van de ontwikkeling van de belastbaarheid. De wetgever heeft eigen risicodragers voor de WGA de bevoegdheid tot maatregeloplegging gegeven cf artikel 89 van de wet WIA. Onze organisatie is daarmee aangemerkt als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Maatregeloplegging De WIA-werkhervattingscoach adviseert onze organisatie de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering een sanctie op te leggen indien de (ex-)werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen zoals omschreven in de wet WIA. Deze verplichtingen zijn in vier categorieën te verdelen Administratieve verplichtingen en informatieplicht, Plichten ter voorkoming van het ontstaan en bestaan van recht op uitkering, Plichten in het kader van re-integratie en werkhervatting, Plichten gericht op het beperken van het risico en het onthouden van verwijtbaar gedrag. De hoogte en de duur van de sanctie is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Voor meer informatie over de sancties: zie het Sanctiebeleid. Sancties: Namens de directie brengt de WIA-werkhervattingscoach de (ex-)werknemer schriftelijk op de hoogte van de sanctie. Tegelijkertijd zorgt hij voor de effectuering van de sanctie. De WIA-werkhervattingscoach zorgt ervoor dat wijziging die invloed hebben op het recht op een WGA-uitkering worden doorgegeven aan UWV (bijvoorbeeld veranderingen van de belastbaarheid die resulteren in een herbeoordeling) en in het dossier worden vastgelegd. Iedere werknemer met een WGA-uitkering waarvoor onze organisatie eigen risicodrager is heeft het recht om aan de hand van het klachtenreglement een klacht in te dienen over de wijze waarop onze organisatie zich in een bepaalde aangelegenheid mbt de maatregeloplegging jegens hem of een ander heeft gedragen. Zie hiervoor het klachtenreglement. Als de werknemer bezwaar maakt tegen een maatregeloplegging kan hij gebruik maken van het bezwaarreglement van onze organisatie. Klachtenreglement en bezwaarreglement 7

8 Medisch De WIA- werkhervattingscoach kan de bedrijfsarts ieder half jaar opdracht geven om de werknemer te onderzoeken. De werknemer wordt door de bedrijfsarts beoordeelt op het aanwezigheid van ziekte, de verandering in de verhinderingen / beperkingen als gevolg van de ziekte en veranderingen van de resterende arbeidsmogelijkheden. De bedrijfsarts rapporteert over het bestaan van ziekte, de verhinderingen en de functionele mogelijkheden en de veranderingen ten opzichte van de laatste beoordeling door UWV of de bedrijfsarts. De functionele mogelijkheden worden cf de FML-standaard vastgelegd en gerapporteerd. De bedrijfsarts kan ook gevraagd worden advies te geven over de mogelijkheid van interventies waardoor de hoogte en/of de duur van de WGA-uitkering mogelijk worden beperkt. De bedrijfsarts kan ook gevraagd worden advies te geven over de noodzaak of wenselijkheid om een WIA-herbeoordeling aan te vragen bij UWV. De werknemer wordt door de bedrijfsarts beoordeeld 8

9 Arbeidskundig, re-integratie, loopbaanontwikkeling De WIA-werkhervattingscoach kan de arbeidsdeskundige opdracht geven om aan de hand van de vastgestelde beschikbare mogelijkheden van de werknemer de loonwaarde ervan vast te stellen waardoor de UWV-beoordelingen kunnen worden getoetst. Toetsen mate van arbeidsongeschiktheid De arbeidsdeskundige kan ook gevraagd worden advies te geven over de noodzaak of wenselijkheid om een WIA-herbeoordeling aan te vragen bij UWV. De arbeidsdeskundige kan ook worden gevraagd te beoordelen of bepaalde aangeboden werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met het werkvermogen van de werknemer. Beoordelen passend werk met werkvermogen De WIA-werkhervattingscoach bewaakt of de beschikbare arbeidsmogelijkheden van de (ex-) werknemer volledig worden benut. Bij onvoldoende benutting wordt dit gerapporteerd aan de directie. De loopbaancoach kan ook gevraagd worden een beoordeling te geven van de inspanningen van de werknemer om andere werkzaamheden te vinden en te verrichten. Beoordelen passend werk met werkvermogen 9

10 Financieel Budget voor werkhervatting De WIA-werkhervattingscoach ontvangt de beschikking van het UWV en berekent op basis hiervan de toekomstige financiële lasten voor onze organisatie gedurende de periode van eigen risicodragen. Tevens berekent hij de (laagst mogelijke) financiële lasten bij een volledige benutting van het restverdienvermogen van de werknemer. Het verschil tussen beide bedragen kan nog worden beïnvloed door een betere re-integratie en wordt daarom geoormerkt als het beschikbare budget voor werkhervattingsondersteuning.dit bedrag niet-benutte-restverdienvermogen wordt ook doorbelast aan het organisatie-onderdeel waar de werknemer werkte op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Doorbelasting vanwege onvoldoende benutting WGA-werkhervattingsfonds Een jaar geen salariskosten Het bedrag wordt gestort in het WGA-werkhervattingsfonds van onze organisatie. Iedere eenheid van onze organisatie die de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering (van een andere eenheid) inschakelt in betaalde arbeid ontvangt hiervoor een vrijstelling van salariskosten voor het eerste jaar. In de eerste [X] daaropvolgende jaren komen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van deze werknemer niet ten laste van de eenheid. Deze kosten worden betaald uit het WGA-werkhervattingsfonds van onze organisatie waaraan alle eenheden bijdragen. Geen kosten loondoorbetaling bij ziekte De WIA-werkhervattingscoach berekent de verzekerde uitkering en vraagt deze uitkering aan bij de herverzekeraar van het risico van WGA-eigenrisicodragen. Hij registreert de aanvraag als een vordering in het debiteurensysteem en laat het bewaken cf de normale betalingsafspraken. Bijdragen verzekeraar in de kosten Indien onze organisatie gebruik wil maken van interventiemogelijkheden die kunnen leiden tot het beëindigen, verlaging van de hoogte of beperking van de duur van de WGA-uitkering dan zal de WIA-werkhervattingscoach aan de WGA-herverzekeraar voorstellen (een deel van) deze kosten te vergoeden. Doorbelasting vanwege onvoldoende benutting 10

11 11

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

WGA control. Duurzaam de laagste WGA-lasten

WGA control. Duurzaam de laagste WGA-lasten WGA control Duurzaam de laagste WGA-lasten WGA control Duurzaam de laagste WGA-lasten Voor langdurig arbeidsongeschikten bestaan er in Nederland twee uitkeringsregelingen: De Regeling werkhervatting gedeeltelijk

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening

Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Ondersteunende WGA en Ziektewet dienstverlening Voor grote bedrijven vanaf 100 werknemers In deze brochure leest u welke ondersteuning u krijgt bij WGA en Ziektewet eigenrisicodragen. Ook leest u wat de

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015

Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 Bijzondere Voorwaarden ZW-Eigen risicodragen Model ZW ERD 01 Versie 2015 De dekking ZW-Eigen risicodragen is een aanvulling op de ziekengeldverzekering. Voor de ziekengeldverzekering gelden de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering

Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld. Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Dienstverlening bij WGA-ERD Verzekering Loyalis casemanagement bespaart me tijd en geld U hebt een WGA-ERD verzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN WGA VERZEKERING (DEELS VERZEKERD)

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN WGA VERZEKERING (DEELS VERZEKERD) BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN WGA VERZEKERING (DEELS VERZEKERD) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan uw Eigenrisicodragen

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement

2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement 2013 Voorwaarden Aon WIA Casemanagement Aon Hewitt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Definities... 1 2 Overeenkomst... 1 3 Implementatie van de dienstverlening... 1 4 Verzuimdossiers vanaf 42 weken...

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA

WGA Uitstapverzekering. Voor Eigenrisicodragers WGA WGA Uitstapverzekering Voor Eigrisicodragers voor de WGA Uw WGA Uitstapverzekering van Avéro Stel, e van uw s is al 2 jaar ziek. En daardoor kan die niet of minder werk. U krijgt dan te mak met de Wet

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet

Utrechtzorg, 14 april 2015. Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Financiering van de nieuwe WGA en Ziektewet Steeds weer nieuwe ontwikkelingen Wat is het probleem? Amev Net Achmea als vorig heeft jaar er moest over de 2012 verzekeraar, een voorziening het voormalige

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor gemeenten Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid Mijn inkomen bij Wanneer ontvang ik een uitkering? Arbeidsongeschikt- Uitkering Uitkering heidspercentage UWV NV schade Minder dan 15% Geen uitkering Geen uitkering 15% tot 35% Geen uitkering Uitkering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA Eigen Risico De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie